Categories
Sermons

Wat moet ek doen om gered te word?

Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra: “Broers, wat moet ons doen?” 38 Petrus antwoord hulle: “Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. 39 Hierdie belofte is bedoel vir julle en julle kinders, en selfs vir die nie-Jode – almal wat die Here ons God sal naderroep.” 40 Petrus het nog lank aanhou preek en ’n ernstige beroep op sy hoorders gedoen: “Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag!”(Acts 2:37-40)

1 Bekering:

Kom tot inkeer – Die bekende Griekse woord wat hier gebruik word is “μετανοέω” metanoéō. Dit beteken om jou posisie/uitkyk/denke te verander. ‘n Ander rigting inslaan. Soos die bekende CS Lewis eers ‘n befaamde ateïs was, het hy sy uitkyk en siening verander, en een van die mees gesogde Christen Apologete geword. Om tot inkeer te kom veronderstel ‘n omdraai en algehele omkeer. Om tot nuwe insig te kom. Jy sien ‘n nuwe realiteit wat jou huidige sienswyse totaal verander. Hierdie tot inkeer kom is eenmalig in terme van kind van God word, maar dit is ook ‘n reis saam met Jesus, waar Hy ons weer en weer tot nuwe insigte bring soos wat ons saam met Hom die pad stap.

Maak reg met God – Sedert jou kinderdae beweeg die meeste mense weg van God af. Ons raak van Hom vervreemd. (Col1:12) Ons het geen vrymoedigheid om te bid, of tot God te nader nie. Soos met enige vervreemding in ‘n verhouding begin mens allerhande aannames maak, valse veronderstellings oor die ander persoon omdat ons nie die persoon werklik ken of kontak het nie. Later gaan sommige mense so ver, dat hulle God se vyand raak. Hulle leefstyl en dade druis lynreg teen Sy wil en plan vir hulle lewens in. Hierdie self-verwoestende lewenstyl en rigting van mens se lewe eindig uiteindelik op die plek van die dood, sonder God, sonder Vrede, sonder ware blywende innerlike geluk. Die lewe is vol lewensroetes: Sommige vertrou hulle intellek en rede, ander hulle geld en posisie, ander hulle fisiese krag en vermoeëns. Om met God reg te maak is, om soos die verlore seun terug te stap na die Vader se huis, en jou aan hom oor te gee. Die verlore seun het vir homself gesê: “17 Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! 18 Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, 19 en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. Luk 15:17-19

Glo in Jesus – Die term dat iemand tot geloof kom word die meeste gebruik in die NT om te verduidelik hoe mense gered geword het. (Mark 16:16; Joh 2:23; 4:39, 41; 8:30; 11:45; 12:42; Acts 9:42; 11:21; 18:8) Hulle het eenvoudig begin glo toe hulle die prediking en getuienis van die Waarheid gehoor het. “Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons gered. Soos die Skrif sê: “Wie in Hom glo, sal nie beskaamd staan nie.”” (Romans 10:9–11) “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?”Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.”Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling) ‘n Professor het my op ‘n tyd besoek. Hy was in sy middeljare en het volgens hom sy intellek totaal uitgeput, en kon steeds nie vrede vind nie. Ek vra hom toe: Glo jy dat Jesus ‘n werklikheid is? ‘n Eenvoudige ja of nee antwoord, nie ‘n diskussie van ‘hoekom’ en ‘maars’ nie. Hy’t my stip aangekyk, sy oë het tranerig geword en hy het afgemete geantwoord; “Ja ek glo Jesus is ‘n werklikheid” Op daardie oomblik het redding vir die man gekom. Later sou hy my vertel dit het op daardie oomblik rustig in hom geword het. Hy glo! “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?”Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.”Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30)

Die geloof moet egter later in werke oorgaan, wanneer ons doen wat Hy ons beveel. Die vrou wat sopas op heterdaad betrap was in die daad van owerspel. Sekerlik kan mens hulle dadelik veroordeel! Jesus skryf op die grond, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Uiteindelik toe almal weg is, sê Hy vir die vrou: “Ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie!” Haar redding begin die oomblik as sy hierdie genade woord gehoorsaam en gaan uitvoer. (Joh 8:3-11)

Wedergeboorte – Wedergeboorte is ‘n teologiese verduidelik van die Redding wat God in ons werk. By bekering is die onus op ons om te reageer op die verkondiging van die Woord. Wedergeboorte is ‘n bonatuurlike werking wat God in ons werk, wanneer Hy ons Sy kinders maak. (Joh 3:5; 1 Pet 1:21; 2 Cor 5:17) Hy doen die werk, (Phil 1:12) en produseer die vrug van die Heilige Gees as ons nuwe karakter. (Gal 5:21-22) Hoe weet mens of jy wedergeboorte deelagtig geword het? Spurgeon verduidelik dit mooi aan die hand van ‘n vark en kat storie. Die vark kan nie ‘n kat wees nie. Dit is in sy natuur om vuil te wees. Die kat daarenteen hou nie van vuil word nie. Net God kan ons natuur verander. Een van die eerste tekens dat ek kind van God geword het, is dat ek nie meer wil vuil wees nie, en vuil dinge doen nie. My ingesteldheid oor kleredrag, taalgebruik, rassisme, en begeertes verander radikaal. Ek sien die Wêreld in ‘n heel ander lig. Sy liefde oorweldig my met ‘n nuwe vrymoedigheid, vrygewigheid, en omgee vir mense.

2 Doop

Petrus se 2de opdrag was dat die mense hulle sal laat doop. “Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word”. Hierdie was ‘n belangrike opdrag vir die vroeër kerk. Dit is tydens die doop dat publieke belydenis van geloof afgelê word. Toe Paulus dissipels in Efese kry, toe vra hy hulle: “Met watter doop is julle dan gedoop?” Hulle is toe weer gedoop, omdat hulle deur die doop van Johannes gedoop is. Soos met ‘n huwelikseremonie word die liefde tussen die verloofdes bevestig voor getuies. Die doop seremonie is ook ‘n pragtige uiterlike simboliese handeling van wat innerlik met mens gebeur het, naamlik begrafnis. (Rom 6:3-4) Om Jesus se volgeling te word impliseer dat mens jou eie-ek en self verloën, kruisig en aflê om nou presies te doen en te lewe in gehoorsaamheid aan Jesus. Dit is dan juis die ek-mens, wat weggestap het van God af. “Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie, selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter My aan kom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van My prysgee, sal julle ware lewe vind. Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste menswees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Ek, die Seun van die Mens, sal inderdaad kom, vergesel van God se engele. Ek sal met die heerlikheid van my Vader bekleë wees, en Ek sal almal oordeel volgens hulle dade.” (Matthew 16:24–27) Die self-sterf gedagte staan sentraal tot ons nuwe lewe in Christus. Dit is belangrik vir die nuwe gelowige om ‘n monument te hê, ‘n oomblik waarna mens kan terug verwys, om jou te herinner. Jy is dood, jy lewe nie meer nie. (Rom 2:20) Ons stryd teen sonde is verby want ons leef nie meer nie. (Gal 5:16, 24) Dis ons redelike godsdiens, ons is aan Hom geoffer as lewende heilige offers. (Rom 12:1; Rom 6:11)

3 Word gevul met die Heilige Gees

Toe Jesus die Samaritaanse vrou lei tot redding, wys Hy haar dat Hy die fontein van lewende water is, want as Sy van Hom drink, sal sy nooit weer dors kry nie. “Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word. Die water wat Ek vir hom sal gee, sal ’n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel.”” (John 4:14) Dis presies wat gebeur as jy begin Glo in Jesus. Hy word ‘n fontein van wysheid, waarheid, rigting en nuwe waardes waarvolgens jy leef. (Jer 31:31-34) Die Woord van God word vir jou begrip oopgesluit en jy begin verstaan wat jy lees. Die Woord word lewendig en werk in jou om dit nie net te hoor nie, maar ook toe te pas in jou lewe. ‘n Paar hoofstukke verder in Johannes 7 maak Jesus die volgende aankondiging. “Die een wat in My glo – soos die Skrif sê: ‘Riviere lewende water sal uit sy binneste vloei.’”Dit het Jesus gesê oor die Gees wat die mense wat in Hom glo, sou ontvang.”” (John 7:38–40) By redding toe jy tot geloof gekom het ontsluit die Here in jou ‘n innerlike fontein, maar wanneer Hy jou vul met die Heilige Gees word die fontein strome van lewende water wat uit jou uitvloei na ander. Die vervulling met die Heilige Gees en die Gawes van die Heilige Gees wat daarmee gepaard gaan is ‘n goddelike bemagtiging om sy getuie te wees. (Acts 8:1) Al die gawes is gerig tot bediening, die opbou en stigting van God se mense. Soos Jesus word jy ‘n werktuig in God se hand om mense te oortuig van die waarheid. (Joh 18:37) Johannes die doper maak die volgende verklaring oor Jesus tydens sy bediening; “Ek het julle met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”” (Mat 3:11; Mark 1:8) Die term was nog nooit in die Bybel gebruik nie. Niemand sou verstaan wat hy hiermee bedoel nie. Jesus maak weer die opmerking by Sy hemelvaart: “Johannes het met water gedoop, maar júlle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”” (Acts 1:5) Die volgende hoofstuk vertel in detail van die uitstorting van die Heilige Gees. “Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat.” (Acts 2:4) Dit was nie ‘n eenmalige uitstorting net vir die eerste gelowiges nie. Later is hulle weer op dieselfde wyse aangeraak. “Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was, geskud, en hulle is almal met die Heilige Gees vervul. En hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig.” (Acts 4:31) Later sou Petrus deur ‘n visioen gelei word om ook die Heidene in te sluit in God se goeie nuus boodskap. “Terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het.” (Acts 10:44) Om gevul te wees met die Heilige Gees was ‘n voorwaarde tot diens in die gemeente. “Medegelowiges, kyk uit vir sewe mans onder julle wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel.” (Acts 6:3) Almal van ons wil ‘n lekker tyd en lewe hê, en sommige vind hierdie lekker tyd in verskillende soorte alkohol. Paulus vra dat ons nie dronk sal word van wyn nie, maar gevul word met die Heilige Gees. (Eph 5:18) ‘n lekker tyd sonder ‘n “hang-over”! Soos wat ‘n mens dronk word van wyn, (gevul word met wyn) kan ons wese gevul word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak ‘n mens meer vrymoedig en “bold”. Mens verloor jou inhibisies en is nie meer skaam om te getuig of voor mense te bid nie. Ek dank God dat redding nie net ‘n reeks besluite en gedagtes is nie, maar ‘n ervaring en ontmoeting met ‘n lewende God. Wanneer Hy jou aanraak is jou lewe nooit weer dieselfde nie. Sommige mense se ontmoeting met God is dramaties soos Paulus wat ‘n lig sien en van Sy perd af val. (Hand 9:3-9) Nie elke mens se ervaring is so dramaties nie, maar iewers in die proses van redding en kind van God word moet daar iewers ‘n beduidende ervaring met God wees. Die Heilige Gees is ook die een wat jou kindskap seël en bevestig. “Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito wat as waarborg dien van alles wat Hy nog vir ons gaan gee.” (2 Corinthians 1:22)

Geloofsekerheid

So baie mense wil eers reg wees, ophou met verkeerde dade wat hulle weet God nie van hou nie voordat hulle kom en regmaak. So stel hulle uit, en kom nooit tot ‘n oorgawe nie. Of sommige mense werk hard om reg te lewe en reg te doen, sodat hulle werke vir God aanneemlik sal wees. Hulle vergelyk hulleself met ander sogenaamde gelowiges en oordeel dat hulle ook nie altyd reg doen nie. Op die einde kan hulle nooit sê en erken “ek is ‘n kind van God nie”. Hulle voel nie waardig nie! Hulle doen nog te veel sonde. “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” (Matthew 6:33) Ons is almal soekers: Soekers na vrede en geluk, en innerlike tevredenheid. Ons soek ook na reg. Wat is die regte ding om te doen of te sê. Ons wil tog hê dat daar aan ons reg gedoen word in besigheid en dienslewering. Die geregtigheid van die mens staan egter in kontras teenoor God se geregtigheid. Die grootste misdadiger regverdig sy of haar optrede op die een of ander manier. Die egbreker regverdig die verraad, deur die skuld op sy of haar huweliksmaat te pak. Jesus vertel verskeie stories van mense wat gesoek het: Die man wat die pêrel van groot waarde gekry het (Mat 13:45-46); Die vrou wat die verlore muntstuk gesoek het. (Luk 15:8) en die man wat ‘n groot skat op ‘n land gekry het. (Mat 13:44) “Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.” (Matthew 5:6) Om die koninkryk te vind is soos om ‘n groot skat te ontdek. Hierdie skat is ewig, onwankelbaar en onverganklik. (Heb 12:28) Maar wat is die Koninkryk van God? Jesus begin Sy prediking met hierdie boodskap: “Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.” (Matthew 4:17) Die koninkryk van God spreek van Sy heerskappy, Sy wil, Sy orde en wêreld. Is dit nie die uitroep van so baie mense in hierdie tye van onheil nie? Ons verlang en hunker na God se wêreld! Sommige oorweeg selfmoord, net omdat hierdie wêreld so donker en onmoontlik vir hulle geword het. Wat wel alle verstand te bowe gaan is hoe soveel oënskynlike suksesvolle, bekende, en selfs bekroonde mense selfmoord pleeg. Dit is dus duidelik dat die geveg nie noodwendig fisies is nie, maar in mens se gedagte wêreld. Sommige mense kry dit reg om tevrede en gelukkig te wees. Ander kry nooit genoeg nie, en soek gerug na nog meer. “Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (Romans 14:17)

Hier is die koninkryk nou mooi verduidelik: Die koninkryk is nie wat jy van buite af in die liggaam sit nie, maar wat van binne uit jou kom. Geregtigheid – Om met God reg te wees. Vrede – nie die afwesigheid van konflik nie, maar die vermoeë om te midde van konflik rustig en tevrede te wees. Vreugde in die Heilige Gees – Hierdie vreugde is aansteeklik! Dit is ‘n borrelende fontein van ‘n deurentyd bewustheid van God se teenwoordigheid. Hierdie drie ervarings is dan ook jou bewys dat jy wel reg met God is. Die geheim is die geskenk van geregtigheid! “Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.” (Isaiah 53:11) Dis ‘n skat wat ontdek is! Soos iemand wat die lotto gewen het, of ‘n stuk goud opgetel het. Dis verniet! Jy het nie daarvoor gewerk nie. “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” (Romans 3:23–25) Geregtigheid is die geskenk van Kindskap om weer soos Adam en Eva eertyds in volle verhouding sonder sonde met God te wandel. Geregtigheid wys ook na God se geregtigheid – Hy is die Ewige en absolute standaard van reg. Sy woord is reg en waar. Sy karakter is onbesproke en regverdig. Sonde is in wese ongeregtigheid, om Sy standaard te mis. Toe die Jongman by Jesus kom, hy het die wet volledig nagekom en kon nie aan iets dink waar hy nog kortkom nie. Hy wou volmaak wees. “Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad.En Jesus sê vir sy dissipels: Voorwaar Ek sê vir julle dat ’n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.” (Matthew 19:21–23) Dit som presies die tema van geregtigheid tema op: Ons beste geregtigheid is nog steeds nie genoeg nie, want ons kan nie onsself red nie. As ons sou kon, hoekom het ons dan ‘n redder nodig? “Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word?Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. (Matthew 19:25–27)

Ons het dus geen ander keuse as om Sy geregtigheid as geskenk te ontvang nie. “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,” (Ephesians 2:8–11) Ons is geskape om in Sy beeld, volgens sy wil en geregtigheid te leef, maar die eie-ek, en eie-wil het gekies om ons eie ding te doen. Mat 6:33 sê fokus op Sy geregtigheid, dit is dus wesenlik belangrik. Ons vertroue is nie in ons geregtigheid nie, maar Sy geregtigheid. “Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.” (Romans 5:17) Sy geskenk van geregtigheid stel ons instaat om weer te heers soos Adam, en die mens se skeppingsdoel te vervul. (Gen 1:28 en Rom 8:29) “In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” (Jeremiah 23:6) Ons lewe dus elke dag met hierdie woorde op ons lippe: “Die Here ons geregtigheid” “Jesus is my geregtigheid!” Die feit dat ons alle-eers hier begin, is ook belangrik. As ons in enige godsdiens oefening of praktyk begin, is die fokus weer op ons geregtigheid en word dit dooie werke. (Heb 6:1) Maar ons begin altyd eerstens, bo-alles deur Sy geregtigheid te soek, en vanuit Sy volmaakte offer te leef. Dis vanuit Sy geregtigheid dat ons

nou vrymoedigheid het om God te nader. (Heb 10:19; Heb 4:16)

in staat is om alles te doen. (Phil 4:13)

meer as oorwinnaars is. (Rom 8:37)

satan oorwin het (1 Joh 2:13; 4:4; 5:4-5)

die slawerny van sonde ontsnap (Joh 8:34-36)

elke geestelike gawe ontvang het in die hemel (Eph 1:3)

saam met Jesus sit in hemelse plekke (Eph 2:6)

Hierdie geskenk van geregtigheid maak ons eie, ons eien dit vir onsself toe, en Hy werk Sy krag in ons om Sy kinders te wees. Dis die krag van die Evangelie! Jesus beveel ons nie net om reg te leef nie, Hy werk die vermoë en krag in ons om Sy wil te doen. (Joh 1:12; Phil 2:13; Heb 13:21) “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;” (John 1:12)

Dit is God se genade aan die mens, dat Hy nie net vir ons gesê het hoe om te lewe nie, Hy het ons kom wys!! Jesus was net soos ons versoek en waarlik mens. (“TERWYL ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebrews 4:14–16)

Hoe word ek gered? Glo in Jesus!

Hoe leef ek as Christen? Jy leef Jesus se lewe en voorbeeld. In jou konteks, omgewing, situasie leef jy soos Jesus.

Kom ons kyk in meer diepte na Jesus se voorbeeld. Jesus het op meer as een geleentheid verklaar dat Hy niks kan doen sonder die Vader nie.

Joh 4:34 Jesus antwoord hulle: “My kos is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk klaar te maak.

Joh 5:19-20, 30 die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so

Joh 5:30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Joh 6:38 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.

Joh 8:28 uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

Joh 12:49 Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar die Vader wat My gestuur het, het aan My ’n opdrag gegee oor wat Ek moet sê en wat Ek sal verkondig

Joh 14:10 Glo jy dan nie dat Ek in ’n hegte verhouding met die Vader leef en Hy met My nie? Die gedagtes wat Ek met julle deel, kom nie uit Myself nie, maar dit kom van die Vader wat in My bly en deur My sy werke uitvoer.

Joh 14:24 Wie My egter nie liefhet nie, is nie gehoorsaam aan my woorde nie. Die boodskap wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s’n wat My gestuur het

Joh 14:31 “Ek sal nie meer baie langer met julle praat nie, want die regeerder van hierdie wêreld is op pad, alhoewel hy geen houvas op My het nie. 31 Die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom nougeset doen wat die Vader aan My opgedra het. Staan op, laat ons hiervandaan vertrek!”

Joh 16:13 Wanneer Hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit Homself praat nie, maar net sê wat Hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle meedeel

Mat 26:39 Hy het toe ’n entjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid: “O my Vader! As dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van My weg. Doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos Ú wil.”

Ons lewe volg dieselfde patroon. Soos iemand wat ‘n nuwe dieët volg en lewenstyl aanpassings maak.

Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.” (John 14:21)

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (John 14:26)

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (John 15:5)

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.” (Romans 8:14)

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.” (1 John 2:27)

Jesus se lewe van geregtigheid was dus Sy gehoorsaamheid aan die Vader. Hierin was Hy vir ons ‘n voorbeeld. Dit is dan moontlik om so ‘n verhouding met die Here, skepper van die heelal te hê! Hierdie nuwe rigting en lewensuitkyk word ‘n wonderlike pelgrimsreis van avontuur saam met Jesus. Die Heilige Gees maak die Woord lewendig en relevant in ons lewe, en leer ons hoe om te leef. Soos wat ons hoor en doen, groei ons geestelik en word verander van heerlikheid tot heerlikheid in die volheid wat Christus vir ons bestem het.

Categories
Preke

Wat moet ek doen om gered te word?

Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra: “Broers, wat moet ons doen?” 38 Petrus antwoord hulle: “Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. 39 Hierdie belofte is bedoel vir julle en julle kinders, en selfs vir die nie-Jode – almal wat die Here ons God sal naderroep.” 40 Petrus het nog lank aanhou preek en ’n ernstige beroep op sy hoorders gedoen: “Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag!”(Acts 2:37-40)

1 Bekering:

Kom tot inkeer – Die bekende Griekse woord wat hier gebruik word is “μετανοέω” metanoéō. Dit beteken om jou posisie/uitkyk/denke te verander. ‘n Ander rigting inslaan. Soos die bekende CS Lewis eers ‘n befaamde ateïs was, het hy sy uitkyk en siening verander, en een van die mees gesogde Christen Apologete geword. Om tot inkeer te kom veronderstel ‘n omdraai en algehele omkeer. Om tot nuwe insig te kom. Jy sien ‘n nuwe realiteit wat jou huidige sienswyse totaal verander.  Hierdie tot inkeer kom is eenmalig in terme van kind van God word, maar dit is ook ‘n reis saam met Jesus, waar Hy ons weer en weer tot nuwe insigte bring soos wat ons saam met Hom die pad stap.

Maak reg met God – Sedert jou kinderdae beweeg die meeste mense weg van God af. Ons raak van Hom vervreemd. (Col1:12) Ons het geen vrymoedigheid om te bid, of tot God te nader nie. Soos met enige vervreemding in ‘n verhouding begin mens allerhande aannames maak, valse veronderstellings oor die ander persoon omdat ons nie die persoon werklik ken of kontak het nie. Later gaan sommige mense so ver, dat hulle God se vyand raak. Hulle leefstyl en dade druis lynreg teen Sy wil en plan vir hulle lewens in. Hierdie self-verwoestende lewenstyl en rigting van mens se lewe eindig uiteindelik op die plek van die dood, sonder God, sonder Vrede, sonder ware blywende innerlike geluk.  Die lewe is vol lewensroetes: Sommige vertrou hulle intellek en rede, ander hulle geld en posisie, ander hulle fisiese krag en vermoeëns. Om met God reg te maak is, om soos die verlore seun terug te stap na die Vader se huis, en jou aan hom oor te gee. Die verlore seun het vir homself gesê: “17 Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! 18 Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, 19 en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. Luk 15:17-19

Glo in Jesus – Die term dat iemand tot geloof kom word die meeste gebruik in die NT om te verduidelik hoe mense gered geword het.  (Mark 16:16; Joh 2:23; 4:39, 41; 8:30; 11:45; 12:42; Acts 9:42; 11:21; 18:8) Hulle het eenvoudig begin glo toe hulle die prediking en getuienis van die Waarheid gehoor het. “Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons gered. Soos die Skrif sê: “Wie in Hom glo, sal nie beskaamd staan nie.”” (Romans 10:9–11) “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?” Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.” Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling) ‘n Professor het my op ‘n tyd besoek. Hy was in sy middeljare en het volgens hom sy intellek totaal uitgeput, en kon steeds nie vrede vind nie.  Ek vra hom toe: Glo jy dat Jesus ‘n werklikheid is? ‘n Eenvoudige ja of nee antwoord, nie ‘n diskussie van ‘hoekom’ en ‘maars’ nie. Hy’t my stip aangekyk, sy oë het tranerig geword en hy het afgemete geantwoord; “Ja ek glo Jesus is ‘n werklikheid” Op daardie oomblik het redding vir die man gekom. Later sou hy my vertel dit het op daardie oomblik rustig in hom geword het. Hy glo! “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?” Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.” Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30)

Die geloof moet egter later in werke oorgaan, wanneer ons doen wat Hy ons beveel.  Die vrou wat sopas op heterdaad betrap was in die daad van owerspel. Sekerlik kan mens hulle dadelik veroordeel! Jesus skryf op die grond, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Uiteindelik toe almal weg is, sê Hy vir die vrou: “Ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie!” Haar redding begin die oomblik as sy hierdie genade woord gehoorsaam en gaan uitvoer.  (Joh 8:3-11)

Wedergeboorte – Wedergeboorte is ‘n teologiese verduidelik van die Redding wat God in ons werk. By bekering is die onus op ons om te reageer op die verkondiging van die Woord. Wedergeboorte is ‘n bonatuurlike werking wat God in ons werk, wanneer Hy ons Sy kinders maak. (Joh 3:5; 1 Pet 1:21; 2 Cor 5:17) Hy doen die werk, (Phil 1:12) en produseer die vrug van die Heilige Gees as ons nuwe karakter. (Gal 5:21-22) Hoe weet mens of jy wedergeboorte deelagtig geword het? Spurgeon verduidelik dit mooi aan die hand van ‘n vark en kat storie.  Die vark kan nie ‘n kat wees nie. Dit is in sy natuur om vuil te wees. Die kat daarenteen hou nie van vuil word nie. Net God kan ons natuur verander. Een van die eerste tekens dat ek kind van God geword het, is dat ek nie meer wil vuil wees nie, en vuil dinge doen nie.  My ingesteldheid oor kleredrag, taalgebruik, rassisme, en begeertes verander radikaal.  Ek sien die Wêreld in ‘n heel ander lig.  Sy liefde oorweldig my met ‘n nuwe vrymoedigheid, vrygewigheid, en omgee vir mense.

2 Doop

Petrus se 2de opdrag was dat die mense hulle sal laat doop.  “Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word”. Hierdie was ‘n belangrike opdrag vir die vroeër kerk. Dit is tydens die doop dat publieke belydenis van geloof afgelê word. Toe Paulus dissipels in Efese kry, toe vra hy hulle: “Met watter doop is julle dan gedoop?” Hulle is toe weer gedoop, omdat hulle deur die doop van Johannes gedoop is. Soos met ‘n huwelikseremonie word die liefde tussen die verloofdes bevestig voor getuies.  Die doop seremonie is ook ‘n pragtige uiterlike simboliese handeling van wat innerlik met mens gebeur het, naamlik begrafnis.  (Rom 6:3-4) Om Jesus se volgeling te word impliseer dat mens jou eie-ek en self verloën, kruisig en aflê om nou presies te doen en te lewe in gehoorsaamheid aan Jesus.  Dit is dan juis die ek-mens, wat weggestap het van God af.  “Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie, selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter My aan kom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van My prysgee, sal julle ware lewe vind. Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste menswees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Ek, die Seun van die Mens, sal inderdaad kom, vergesel van God se engele. Ek sal met die heerlikheid van my Vader bekleë wees, en Ek sal almal oordeel volgens hulle dade.” (Matthew 16:24–27) Die self-sterf gedagte staan sentraal tot ons nuwe lewe in Christus.  Dit is belangrik vir die nuwe gelowige om ‘n monument te hê, ‘n oomblik waarna mens kan terug verwys, om jou te herinner. Jy is dood, jy lewe nie meer nie. (Rom 2:20) Ons stryd teen sonde is verby want ons leef nie meer nie. (Gal 5:16, 24) Dis ons redelike godsdiens, ons is aan Hom geoffer as lewende heilige offers. (Rom 12:1; Rom 6:11)

3 Word gevul met die Heilige Gees

Toe Jesus die Samaritaanse vrou lei tot redding, wys Hy haar dat Hy die fontein van lewende water is, want as Sy van Hom drink, sal sy nooit weer dors kry nie. “Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word. Die water wat Ek vir hom sal gee, sal ’n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel.”” (John 4:14) Dis presies wat gebeur as jy begin Glo in Jesus. Hy word ‘n fontein van wysheid, waarheid, rigting en nuwe waardes waarvolgens jy leef. (Jer 31:31-34) Die Woord van God word vir jou begrip oopgesluit en jy begin verstaan wat jy lees. Die Woord word lewendig en werk in jou om dit nie net te hoor nie, maar ook toe te pas in jou lewe.  ‘n Paar hoofstukke verder in Johannes 7 maak Jesus die volgende aankondiging.  “Die een wat in My glo – soos die Skrif sê: ‘Riviere lewende water sal uit sy binneste vloei.’” Dit het Jesus gesê oor die Gees wat die mense wat in Hom glo, sou ontvang.”” (John 7:38–40) By redding toe jy tot geloof gekom het ontsluit die Here in jou ‘n innerlike fontein, maar wanneer Hy jou vul met die Heilige Gees word die fontein strome van lewende water wat uit jou uitvloei na ander. Die vervulling met die Heilige Gees en die Gawes van die Heilige Gees wat daarmee gepaard gaan is ‘n goddelike bemagtiging om sy getuie te wees. (Acts 8:1) Al die gawes is gerig tot bediening, die opbou en stigting van God se mense. Soos Jesus word jy ‘n werktuig in God se hand om mense te oortuig van die waarheid. (Joh 18:37)  Johannes die doper maak die volgende verklaring oor Jesus tydens sy bediening; “Ek het julle met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”” (Mat 3:11; Mark 1:8) Die term was nog nooit in die Bybel gebruik nie. Niemand sou verstaan wat hy hiermee bedoel nie.  Jesus maak weer die opmerking by Sy hemelvaart: “Johannes het met water gedoop, maar júlle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”” (Acts 1:5) Die volgende hoofstuk vertel in detail van die uitstorting van die Heilige Gees.  “Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat.” (Acts 2:4) Dit was nie ‘n eenmalige uitstorting net vir die eerste gelowiges nie. Later is hulle weer op dieselfde wyse aangeraak. “Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was, geskud, en hulle is almal met die Heilige Gees vervul. En hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig.” (Acts 4:31) Later sou Petrus deur ‘n visioen gelei word om ook die Heidene in te sluit in God se goeie nuus boodskap. “Terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het.” (Acts 10:44) Om gevul te wees met die Heilige Gees was ‘n voorwaarde tot diens in die gemeente.  “Medegelowiges, kyk uit vir sewe mans onder julle wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel.” (Acts 6:3) Almal van ons wil ‘n lekker tyd en lewe hê, en sommige vind hierdie lekker tyd in verskillende soorte alkohol. Paulus vra dat ons nie dronk sal word van wyn nie, maar gevul word met die Heilige Gees. (Eph 5:18) ‘n lekker tyd sonder ‘n “hang-over”! Soos wat ‘n mens dronk word van wyn, (gevul word met wyn) kan ons wese gevul word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak ‘n mens meer vrymoedig en “bold”. Mens verloor jou inhibisies en is nie meer skaam om te getuig of voor mense te bid nie. Ek dank God dat redding nie net ‘n reeks besluite en gedagtes is nie, maar ‘n ervaring en ontmoeting met ‘n lewende God. Wanneer Hy jou aanraak is jou lewe nooit weer dieselfde nie. Sommige mense se ontmoeting met God is dramaties soos Paulus wat ‘n lig sien en van Sy perd af val. (Hand 9:3-9) Nie elke mens se ervaring is so dramaties nie, maar iewers in die proses van redding en kind van God word moet daar iewers ‘n beduidende ervaring met God wees.  Die Heilige Gees is ook die een wat jou kindskap seël en bevestig. “Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito wat as waarborg dien van alles wat Hy nog vir ons gaan gee.” (2 Corinthians 1:22)

Geloofsekerheid

So baie mense wil eers reg wees, ophou met verkeerde dade wat hulle weet God nie van hou nie voordat hulle kom en regmaak.  So stel hulle uit, en kom nooit tot ‘n oorgawe nie.  Of sommige mense werk hard om reg te lewe en reg te doen, sodat hulle werke vir God aanneemlik sal wees. Hulle vergelyk hulleself met ander sogenaamde gelowiges en oordeel dat hulle ook nie altyd reg doen nie. Op die einde kan hulle nooit sê en erken “ek is ‘n kind van God nie”. Hulle voel nie waardig nie! Hulle doen nog te veel sonde. “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” (Matthew 6:33) Ons is almal soekers: Soekers na vrede en geluk, en innerlike tevredenheid. Ons soek ook na reg. Wat is die regte ding om te doen of te sê. Ons wil tog hê dat daar aan ons reg gedoen word in besigheid en dienslewering.  Die geregtigheid van die mens staan egter in kontras teenoor God se geregtigheid. Die grootste misdadiger regverdig sy of haar optrede op die een of ander manier. Die egbreker regverdig die verraad, deur die skuld op sy of haar huweliksmaat te pak.  Jesus vertel verskeie stories van mense wat gesoek het: Die man wat die pêrel van groot waarde gekry het (Mat 13:45-46); Die vrou wat die verlore muntstuk gesoek het. (Luk 15:8) en die man wat ‘n groot skat op ‘n land gekry het. (Mat 13:44) “Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.” (Matthew 5:6) Om die koninkryk te vind is soos om ‘n groot skat te ontdek.  Hierdie skat is ewig, onwankelbaar en onverganklik. (Heb 12:28) Maar wat is die Koninkryk van God? Jesus begin Sy prediking met hierdie boodskap: “Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.” (Matthew 4:17) Die koninkryk van God spreek van Sy heerskappy, Sy wil, Sy orde en wêreld.  Is dit nie die uitroep van so baie mense in hierdie tye van onheil nie? Ons verlang en hunker na God se wêreld! Sommige oorweeg selfmoord, net omdat hierdie wêreld so donker en onmoontlik vir hulle geword het.  Wat wel alle verstand te bowe gaan is hoe soveel oënskynlike suksesvolle, bekende, en selfs bekroonde mense selfmoord pleeg. Dit is dus duidelik dat die geveg nie noodwendig fisies is nie, maar in mens se gedagte wêreld.  Sommige mense kry dit reg om tevrede en gelukkig te wees. Ander kry nooit genoeg nie, en soek gerug na nog meer.  “Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (Romans 14:17)

Hier is die koninkryk nou mooi verduidelik: Die koninkryk is nie wat jy van buite af in die liggaam sit nie, maar wat van binne uit jou kom. Geregtigheid – Om met God reg te wees. Vrede – nie die afwesigheid van konflik nie, maar die vermoeë om te midde van konflik rustig en tevrede te wees. Vreugde in die Heilige Gees – Hierdie vreugde is aansteeklik! Dit is ‘n borrelende fontein van ‘n deurentyd bewustheid van God se teenwoordigheid.  Hierdie drie ervarings is dan ook jou bewys dat jy wel reg met God is.  Die geheim is die geskenk van geregtigheid! “Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.” (Isaiah 53:11) Dis ‘n skat wat ontdek is! Soos iemand wat die lotto gewen het, of ‘n stuk goud opgetel het. Dis verniet! Jy het nie daarvoor gewerk nie. “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” (Romans 3:23–25) Geregtigheid is die geskenk van Kindskap om weer soos Adam en Eva eertyds in volle verhouding sonder sonde met God te wandel. Geregtigheid wys ook na God se geregtigheid – Hy is die Ewige en absolute standaard van reg.  Sy woord is reg en waar.  Sy karakter is onbesproke en regverdig. Sonde is in wese ongeregtigheid, om Sy standaard te mis.  Toe die Jongman by Jesus kom, hy het die wet volledig nagekom en kon nie aan iets dink waar hy nog kortkom nie. Hy wou volmaak wees.   “Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My. Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy dissipels: Voorwaar Ek sê vir julle dat ’n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.” (Matthew 19:21–23) Dit som presies die tema van geregtigheid tema op: Ons beste geregtigheid is nog steeds nie genoeg nie, want ons kan nie onsself red nie. As ons sou kon, hoekom het ons dan ‘n redder nodig?  “Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. (Matthew 19:25–27)

Ons het dus geen ander keuse as om Sy geregtigheid as geskenk te ontvang nie.  “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,” (Ephesians 2:8–11) Ons is geskape om in Sy beeld, volgens sy wil en geregtigheid te leef, maar die eie-ek, en eie-wil het gekies om ons eie ding te doen.  Mat 6:33 sê fokus op Sy geregtigheid, dit is dus wesenlik belangrik. Ons vertroue is nie in ons geregtigheid nie, maar Sy geregtigheid.  “Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.” (Romans 5:17) Sy geskenk van geregtigheid stel ons instaat om weer te heers soos Adam, en die mens se skeppingsdoel te vervul. (Gen 1:28 en Rom 8:29) “In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” (Jeremiah 23:6) Ons lewe dus elke dag met hierdie woorde op ons lippe: “Die Here ons geregtigheid” “Jesus is my geregtigheid!” Die feit dat ons alle-eers hier begin, is ook belangrik. As ons in enige godsdiens oefening of praktyk begin, is die fokus weer op ons geregtigheid en word dit dooie werke. (Heb 6:1) Maar ons begin altyd eerstens, bo-alles deur Sy geregtigheid te soek, en vanuit Sy volmaakte offer te leef. Dis vanuit Sy geregtigheid dat ons

nou vrymoedigheid het om God te nader. (Heb 10:19; Heb 4:16)

in staat is om alles te doen. (Phil 4:13)

meer as oorwinnaars is. (Rom 8:37)

satan oorwin het (1 Joh 2:13; 4:4; 5:4-5)

die slawerny van sonde ontsnap (Joh 8:34-36)

elke geestelike gawe ontvang het in die hemel (Eph 1:3)

saam met Jesus sit in hemelse plekke (Eph 2:6)

Hierdie geskenk van geregtigheid maak ons eie, ons eien dit vir onsself toe, en Hy werk Sy krag in ons om Sy kinders te wees. Dis die krag van die Evangelie! Jesus beveel ons nie net om reg te leef nie, Hy werk die vermoë en krag in ons om Sy wil te doen. (Joh 1:12; Phil 2:13; Heb 13:21) “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;” (John 1:12)

Dit is God se genade aan die mens, dat Hy nie net vir ons gesê het hoe om te lewe nie, Hy het ons kom wys!! Jesus was net soos ons versoek en waarlik mens. (“TERWYL ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebrews 4:14–16)

Hoe word ek gered? Glo in Jesus!

Hoe leef ek as Christen? Jy leef Jesus se lewe en voorbeeld. In jou konteks, omgewing, situasie leef jy soos Jesus.

Kom ons kyk in meer diepte na Jesus se voorbeeld.  Jesus het op meer as een geleentheid verklaar dat Hy niks kan doen sonder die Vader nie.

Joh 4:34 Jesus antwoord hulle: “My kos is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk klaar te maak.

Joh 5:19-20, 30 die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so

Joh 5:30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Joh 6:38 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.

Joh 8:28 uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

Joh 12:49 Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar die Vader wat My gestuur het, het aan My ’n opdrag gegee oor wat Ek moet sê en wat Ek sal verkondig

Joh 14:10 Glo jy dan nie dat Ek in ’n hegte verhouding met die Vader leef en Hy met My nie? Die gedagtes wat Ek met julle deel, kom nie uit Myself nie, maar dit kom van die Vader wat in My bly en deur My sy werke uitvoer.

Joh 14:24 Wie My egter nie liefhet nie, is nie gehoorsaam aan my woorde nie. Die boodskap wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s’n wat My gestuur het

Joh 14:31 “Ek sal nie meer baie langer met julle praat nie, want die regeerder van hierdie wêreld is op pad, alhoewel hy geen houvas op My het nie. 31 Die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom nougeset doen wat die Vader aan My opgedra het. Staan op, laat ons hiervandaan vertrek!”

Joh 16:13 Wanneer Hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit Homself praat nie, maar net sê wat Hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle meedeel

Mat 26:39 Hy het toe ’n entjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid: “O my Vader! As dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van My weg. Doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos Ú wil.”

Ons lewe volg dieselfde patroon. Soos iemand wat ‘n nuwe dieët volg en lewenstyl aanpassings maak.

Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.” (John 14:21)

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (John 14:26)

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (John 15:5)

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.” (Romans 8:14)

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.” (1 John 2:27)

Jesus se lewe van geregtigheid was dus Sy gehoorsaamheid aan die Vader.  Hierin was Hy vir ons ‘n voorbeeld.  Dit is dan moontlik om so ‘n verhouding met die Here, skepper van die heelal te hê! Hierdie nuwe rigting en lewensuitkyk word ‘n wonderlike pelgrimsreis van avontuur saam met Jesus.  Die Heilige Gees maak die Woord lewendig en relevant in ons lewe, en leer ons hoe om te leef. Soos wat ons hoor en doen, groei ons geestelik en word verander van heerlikheid tot heerlikheid in die volheid wat Christus vir ons bestem het.