Categories
Jesus die beste lewe

Ontwaak tot die ware Jesus, Christus.

Bud Collyer, aanbieder van ‘Tell the Truth’, 1956

In 1956 was daar ’n televisieprogram, To tell the truth. Vier bekende persoonlikhede moes vier onbekende persone leer ken. Almal met dieselfde naam. Net een van die vier was die egte, werklike houer van die naam. Die ander drie persone was akteurs. Aan die einde van die spel moes die werklike persoon opstaan – dikwels tot almal se verbasing. 

As Jesus vandag moes leef, waar sou Hy bly? Hoe sou Hy lyk? Waarmee sou Hy Homself besig hou? Toe Shane Claiborne en van sy teologiese vriende hulleself hierdie vraag vra, het hulle in Kolkata, Indië, by Moeder Teresa beland. In 1950 stig Moeder Teresa die Missionaries of Charity, ’n Rooms-Katolieke gemeente wat meer as 4 500 nonne gehad het en teen 2012 in 133 lande aktief was. Die bediening bestuur huise vir mense wat sterwend is aan MIV/vigs, melaatsheid en tuberkulose. Hulle stig ook sopkombuise, apteke, mobiele klinieke, kinder- en gesinsadviesprogramme, sowel as weeshuise en skole. Lede neem geloftes van kuisheid, armoede en gehoorsaamheid, en bely ook ’n vierde gelofte – om “heelhartige gratis diens aan die armstes van die armes te verleen”. In Shane Claiborne se boek, The Irresistible Revolution, skryf hy van sy reis om Jesus onder armste van die armstes te herontdek. [1]  

Die baie name van God is mense se refleksie op en verering van wat God vir elkeen gedoen en beteken het. Hagar, Sarai se slavin, noem God El-Roi – die God wat sien (Gen 16:11-14); Abraham – Jehova Jireh – die God wat voorsien (Gen 22:13, 14); Moses en Josua verslaan die Amalekiete – Jehova Nissi – God ons banier (Eks 17:15, 16); Die bitter water van Mara word drinkbaar – Jehova Rapha – die God wat genees (Eks 15:25-27).  

Die werklikheid van Jesus is eenvoudig: 

As jy Hom ontmoet, sal jy nooit weer dieselfde wees nie! 

’n Ontmoeting met Jesus is egter meer as net kennismaking. Dit is soos om vanuit jou slaap in ’n vreemde omgewing wakker te word en bewus te word van ’n gans anderse wêreld. Wanneer jy Hom sien, sien jy Hom orals. Hoe meer jy Hom sien en Hom leer ken, hoe meer verander jou manier van sien: Jy sien jouself en die hele wêreld nou in ’n ander lig.  

Die gevaar wat godsdiens deur die eeue betref, is dat ons by verstek weer ons eie afgode gaan maak. Van die 293 keer waar die woord afgod in die Bybel voorkom, is 39 keer in die NT. Afgodery word elke keer ingesluit in die lysies van sonde en werke van die vlees in die NT (Gal 5:20: Kol 3:5). Dieselfde kan selfs met Jesus gebeur: 

Ons sien Jesus 
deurdat die Skrif vir ons oopgaan, 
of omdat ons sy liefde beleef d.m.v. ’n volgeling van Jesus wat gehoorsaam was,
of deurdat ons tot oortuiging kom van ons eie sonde, 
of omdat ons een of ander bonatuurlike belewenis gehad het, 
of omdat ons aanvaarding voel in ’n gemeente of kleingroep,
of omdat Hy ons genees het, 
of bevry het van boosheid, 
of omdat Hy ons gehelp het om ’n stukkende verhouding te herstel,
of omdat ons onsself in Hom ontdek het! 

Dis alles Jesus se werk. Ons moet net oppas dat ons nie dink dat ons belewenis van Jesus al is wie Jesus is nie. Daarom is Jesus se oproep dat ons in Hom moet glo, nie om Hom te aanbid nie. Om Hom te volg en nie net te “like” nie. Jesus is ’n persoon, Hy is dinamies, Hy is paradoksaal, Hy is God onmeetbaar, Hy is misterieus! Daarom kan niemand alleen ’n greep op Hom kry en namens Hom praat nie. Nou kyk ons nog in ‘n dowwe spieël en sien ‘n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken (1 Kor 13:12). 

Sedert ons begin het met die Dagbreek-radioprogram elke weeksoggend om 6:00-6:45 het ons verskeie diverse aspekte van Sy persoon begin ontdek: die ewigheid, bonatuurlike, mens-mens, revolusionêr, pasifis, bediende, alleen, lydende, sagmoedig maar met gesonde humeur, redelike, ridder Jesus.  Om die waarheid te sê, ons het nou alreeds 30 temas oor die persoon van Jesus bespreek! 

“Maar julle,” vra Hy hulle, “wie, sê julle, is Ek?”(Mark 8:29). 

Dit is van wesenlike belang, van ewige-lewe wesenlike belang, dat elke mens sal seker maak hulle volg die werklike Jesus.  

Oh, come, come, come into the presence of Jesus and wait on Him, and He will reveal Himself to thee. I pray God that He may use His precious Word. It is simply the presence of the Lord Jesus that is the secret of the Christian’s strength and joy. Instead of indwelling sin, an indwelling Christ conquering it; instead of indwelling sin, the indwelling life and light and love of the blessed Son of God.

Andrew Murray, in “Jesus Himself” 

Nie elkeen wat vir My sê: “Here, Here,” sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: “Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?” Dan sal Ek openlik vir hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree”(Matt 7:21-23).

Godsdiens kapitaliseer op die handelsnaam van Jesus, maar sonder die Persoon Jesus. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af(2 Tim 3:5). Die Antichris- of valse-Jesus-narratief was ’n wesenlik probleem in die Jesus-beweging se ontstaan, maar nog meer so vandag! (Matt 24:24; Mark 13:22; Mark 3:29; 1 Joh 2:22; 4:3; 2 Joh 7). 

Jesus is soos ’n vuurtoring wat elke nou en dan, soos die golwe jou op en af slinger, op die horison blink. Dan sien jy die vuurtoring, dan sien jy net reusagtige golwe. Jesus is soos ’n lineaal, ’n rigsnoer, ’n waterpas wat jou lewe reguit trek. Jy kan Hom nooit net neersit en dink jy kan aanhou bou sonder om Hom gereeld te gebruik nie. Hy is soos die musiekinstrument-instemmer wat gereeld gebruik moet word om seker te maak ons is nog op die noot. 

Hierdie self-sien is dus onontbeerlik in elke gelowige se bestaan: . . . die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof(Heb 12:20). 

Die Samaritaanse vrou 

Die vrou sê vir Hom: “Here, ek sien dat U ’n profeet is”(Joh 4:19).

Die sondaar aan die kruis

En hy sê vir Jesus: “Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom”(Luk 23:42).

Johannes

Daarop het ook die ander dissipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo(Joh 20:8).

Thomas

Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het(Joh 20:29).

Die Emmaüsgangers

Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”(Luk 24:31).

Paulus 

“Wie is U, Here?” En die Here antwoord: “Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.” En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: “Here, wat wil U hê moet ek doen?”(Hand 9:5-6).

Petrus

Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is(Matt 16:15-16).

Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees (1 Joh 1:1-4). 

Johannes 

Openbaring 1:10-18

Oh, come, come, come, into the presence of Jesus and wait on Him, and He will reveal Himself to thee. I pray God that He may use His precious Word. It is simply the presence of the Lord Jesus that is the secret of the Christian’s strength and joy. Instead of indwelling sin, an indwelling Christ conquering it; instead of indwelling sin, the indwelling life and light and love of the blessed Son of God.

Andrew Murray, “Jesus Himself” 

Godsdiens kapitaliseer op die handelsnaam van Jesus, maar sonder die realiteit van die persoon Jesus. 

Nie elkeen wat vir My sê: “Here, Here,” sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: “Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?” Dan sal Ek openlik vir hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.”(Matt 7:21-23)

Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.(2 Tim 3:5) 

Sukses sonder Christus is arrogansie.

Kerk sonder Christus is dooie godsdiens.

Onderwys sonder Christus is leë filosofie. 

Genesing metodes sonder Christus lei na verslawing.

Menslikheid sonder Christus is humanisme. 

Wette sonder Christus is wetsverering.

Gebed sonder gehoorsaamheid aan Christus is heksery. 

Voorspoed sonder Christus is materialisme. 

Eenheid sonder Christus is ’n mensgerigte Babel.

Visie sonder Christus is ambisie.

Werk sonder Christus is slawerny.

Aanbidding sonder Christus is afgodsdiens.

Deur die kerkgeskiedenis kan mens duidelik die op-en-af-fluktuasie van tye wanneer ons wel op die noot was en tye wanneer ons vals was, raak hoor en raaksien.  

Wanneer mense Jesus regtig ontmoet het en Hy vir jou ’n werklikheid is: 
is jy vry van verslawing en destruktiewe lewenstyle en gewoontes; 
is daar eenheid en ’n dryfkrag om Sy liefde aan ander oor te dra;
wil jy bid en gaan die Skrif vir jou oop; 
is jy bereid om vervolging te verduur; 
is daar ’n innerlike sin vir reg dink en reg doen; 
kan jy doen wat Hy gedoen het; 
is daar ’n trekkrag na deel wees van die geloofsgemeenskap;
is daar begeerte om te groei en teregwysing te ontvang;
is jy nie meer skaam vir Hom nie. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo(Rom 1:16). 

Die lys kan nog aangaan. Maar dis eenvoudig: Waar Jesus lewe en regeer verander Hy ons elke dag. Hoe meer ons Hom leer ken, hoe meer leer ons onsself ken (Kol 3:2). Watchman Nee leer in sy boek, Christ the sum of all things[2], dat ons nie sonde oorwin, verkeerd doen, die merk mis deur een of ander metode nie. Jesus is die metode! Daarom bly ons by Hom, volg ons Hom, sien ons Hom en word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid! (2 Kor 4:18). 

Jesus se opstanding

Sommige leer dat Jesus nooit regtig geleef het nie, maar een of ander pseudo-argetipe-skyn Jesus was. Ons het die mens-mens-wees van Jesus al mooi deurgetrap in Dagbreek. Dis juis Sy menswees wat ons inspireer, hoop gee en anker sodat dit vir gewone mense moontlik is om soos Jesus te leef.  

O.J Simpson

Die tweede aanval teen ons geloof is die bewering dat Jesus nie werklik opgestaan het nie. In 1995 het O.J. Simpson tereggestaan op die moorde van sy eksvrou en haar vriend. Dit word onthou as die mees gepubliseerde kriminele verhoor in die Amerikaanse geskiedenis. Dit blyk dat al die getuienis op O.J. se skuld gedui het. Die belangrikste bewysstuk wat die vervolging se saak ontrafel het, was ’n bloedbevlekte handskoen wat op die misdaadtoneel gevind is. O.J se hoëprofiel advokaat, Johnnie Cochran, het aan die jurie gesê: “As dit nie pas nie, moet u vryspraak doen!”  Simpson is op grond van redelike twyfel uiteindelik vrygespreek. Baie beskou dit as een van die grootste ongeregtighede in die geskiedenis van strafregtelike verhore. 
Die opstanding van Jesus Christus is die kernbewys en anker van ons geloof. As Jesus nie opgestaan het nie, is ons geloof sinloos en bloot mooi morele beginsels. Lees die hele 1 Korintiërs 15: As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes (1 Kor 15:17). Selfs in hierdie hoofstuk, en die manier waarop Paulus hieroor skryf om as te ware die vyande van ons geloof ammunisie te gee, wys op die vastigheid van sy eie oortuiging. Hy was immers ook eers ’n vervolger van die volgelinge van die Weg.  

Dit is die een aspek van ons geloof waar die getuienis vir Sy opstanding bloot oorweldigend en onteenseglik is. Dis die een aspek waaroor ons nie hoef rond te trap en te wonder nie! 

Jesus voorspel Sy opstanding: 

Jesus het verskeie kere Sy volgelinge openlik vertel dat Hy tot die dood veroordeel gaan word en dan op die derde dag gaan opstaan (Matt 17:23; Mark 8:31; 10:34; Luk 9:22). Dit is soos Bono, die bekende sanger van U2, sê wanneer hy C.S. Lewis aanhaal wat ook eers ’n ateïs was maar wat tot inkeer gekom het: “Christus was óf ’n leuenaar óf ’n waansinnige óf die Here.” Die feit dat Hy openlik Sy einde voorspel en dan presies doen wat Hy gesê het, is die krag van die evangelie.  

Jesus se dissipels se twyfel verander na geloof:

Sy eie dissipels moes eers oortuig word, want hulle twyfel aan die begin word nie verbloem of weggesteek nie. Hy sê toe vir hulle: Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte?(Luk 24:38).When they saw Him, they worshiped Him; but some doubted(Matt 28:17). Wanneer volgelinge ’n leuen fabriseer, oordoen hulle die positiewe en swyg oor die foute, veral hulle eie broosheid. 

En ons is getuies van alles wat Hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat ná sy opstanding uit die dood saam met Hom geëet en gedrink het (Hand10:39-41).

Die dissipels se getuienis is deurslaggewend omdat hulle nie finansieel sou baat of posisies van aansien deur die opspraakwekkende getuienis sou kry nie. Inteendeel, hulle en hulle geliefdes en familie is almal vervolg. Hulle getuienis is ook ’n teenspraak teen hulle hele opvoeding, kultuur en selfs nasionaliteit (Joh 2:22; Luk 24:33-35; Joh 20:8, 18, 26-28; Hand 2:32; 3:15; 4:33).

Jesus verskyn aan verskillende mense: 

Jesus het aan verskeie mense verskyn: Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat.(Ac 1:3)

1.  Maria Magdalena eerste persoon wat Hom lewendig sien – John 20:10-18

2.  ander evangelie vertel Maria Magdalena, en die ander Maria was bymekaar – Matthew 28:8-10

3.  Kleopas en ander dissipel oppad na Emmaus, in Luke 24:13-32

4.  Die 11 Dissipels Luke 24:33-49

5.  Die 10 dissipels sonder Thomas in John 20:19-23

6.  Die 11 Dissipels Thomas bely sy ongeloof in John 20:26-30

7.  Die 7 dissipels wat gaan visvang het John 21:1-14

8.  Jesus verskyn aan die 11, op die Olyfberg die hemelvaart Matthew 28:16-20; Luke 24:50-52;  Acts 1:4-9

9. Verskyn aan Petrus Lk 24:34; 1Co 15:5

10. Paulus Ac 9:3-5 pp Ac 22:6-8 pp Ac 26:12-15; 1Co 15:8; 

11. Meer as 500 mense 1Co 15:6 

12. Jakobus Jesus se eie broer wat eers nie geglo het nie 1Co 15:7

Die onteenseglike getuienis van die NT 

Wanneer jy ’n leuen fabriseer, los jy nie ammunisie wat later teen jou gebruik sou kon word nie. Dis ook ’n belangrike feit dat die vroue se getuienis nie weggelaat is nie, alhoewel hulle getuienis in Bybelse tye nie gewig gedra het nie. Die verskille in detail, soos die hoeveelheid engele en wie eerste by die graf was, word in die evangelies net so gelos.  

Die evangelies is geskryf in die tyd waar die hoorders van die evangelies self ook getuies was van wat gebeur het. Lukas stel dit meer direk: Hooggeagte Teofilus! Daar is baie wat onderneem het om ‘n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was. Daarom het ek dit ook goedgedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is(Luk 1:1-4). 

Die dood en opstanding word ook in die Ou-Testamentiese geskrifte voorspel: 

U gee my nie oor aan die dood nie.U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie (Ps 16:10). 

Ek het my rug gehou vir dié wat my slaan, my wang vir dié wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie(Jes 50:6). 

Lees die hele Jesaja 53. 

Buite-Bybelse bronne:

“Daar was in hierdie tyd Jesus, ’n wyse man, as dit geregverdig sou wees om hom ’n man te noem, want hy het wonderlike dade gedoen, ’n leermeester van mans wat die waarheid met vreugde ontvang. Hy het baie Jode na hom toe aangetrek, en ook baie Grieke. Hierdie man was die Christus. En toe Pilatus hom tot die kruis veroordeel het, nadat hy beskuldig is deur die belangrikste mans onder ons, het dié wat hom van die begin af liefgehad het hom nie in die steek gelaat nie, want hy het op die derde dag weer lewend aan hulle verskyn, soos die Goddelike profete hierdie en tienduisende ander wonderlike dinge oor hom voorspel het. En selfs nou het die groep Christene, só na hom vernoem, nie uitgesterf nie” (Josefus, AJ, 18.3.3). [3]

“Heel van die begin af was die oortuiging dat Jesus uit die dood opgewek is dít waarby hulle hele bestaan gestaan of geval het. Daar was geen ander motief om hulle te verantwoord nie, om hulle te verduidelik nie . . . Op geen plek in die Nuwe Testament is daar enige bewyse dat die Christene gestaan het vir ’n oorspronklike lewensfilosofie of ’n oorspronklike etiek nie. Hulle enigste funksie was om te getuig oor dít wat hulle sê ’n ware gebeurtenis was, naamlik die opstanding van Jesus uit die dood . . . Die een werklik onderskeidende feit waarvoor die Christene gestaan het, was hulle verklaring dat Jesus uit die dood opgewek is volgens God se plan, en die gevolglike beskouing van Hom as in ’n unieke sin die Seun van God en verteenwoordigende mens, en die gevolglike begrip van die weg tot versoening (Anderson, CWH, 100-101).” [4]

Verdere Bewyse:

Die Fariseers het onthou dat Jesus, gesê het Hy gaan opstaan op die 3rde dag, en spesiale reëlings is getref met Pilatus om die graf te seël en te beveilig. Daarom die wagte. (Mat 27:62-66) 

Gamaliël se wysheid, dat as die beweging van die Here is, sal niemand dit kan stop nie. Indien dit egter mensgemaak is, sal die uitloop op niks. (Acts 5:30-42) Die Jesus beweging was redelik klein in die begin, maar nogtans het baie Jode, skrifgeleerdes, en mense van ander volke en tale Hom begin volg. 

Lee Strobel vertel dat na 2jr se navorsing, het hy bevind: 

 1. Daar is voldoende mediese en historiese gronde, dat Jesus werklik gesterf het, en nie die voltering op die kruis sou kon oorleef nie. 
 2. Die getuienis van sy opstanding en die opskrywing daarvan, het baie gou na Sy opstanding plaasgevind, en kon dus betwis word.  
 3. Die leë graf, en selfs die moordenaars se erkenning hiervan, is oortuigend. 
 4. 9 Bybelse, en Bybelse bronne boekstaaf Jesus se opstanding. 

Die feit dat die dissipels, vervolg was, en ook ‘n moeilike lewe gely het agv hulle getuienis, versterk hulle getuienis.  

Die krag van Sy opstanding is vandag ’n werklikheid in ons lewe 

Van verganklik tot onverganklik.

Van sterflik tot onsterflik.

Van oneer tot eer.

Van dood tot lewend.

Van natuurlike tot bonatuurlike. 

Sy opstanding gee ons die krag om in oorwinnning te lewe! 

Efesiërs 2:5 . . . toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus — uit genade is julle gered.

Efesiërs 1:19-20 . . . en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele . . . 

Daar kan geen sprake van opstanding wees, sonder dat ons sterf nie. 

Ons gemeenskap met Sy dood, en oorgawe, self-verloëning is nodig vir Hom om ons ook op te wek tot ‘n nuwe lewe. Ons oorwinning oor sonde is nie, ons werke, probeerslae, en besluite nie. Ons oorwinning is Sy opstandingskrag! 

Johannes 12:24-25Dít verseker Ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in. Wie sy lewe bo My liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer

Romeine 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Filippense 3:10-14. . . sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Romeine 5:17 Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.

2 Korintiërs 5:21Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. (Gal 5:24) 


[1]Claiborne, S. (n.d.). The irresistible revolution. Zondervan.

[2]Nee, W. (1973). Christ the sum of all spiritual things. New York: Christian Fellowship.

[3]Mc Dowell, J. (1993). Evidence that demands a verdict. Nashville: Thomas Nelson Publishers. (bl 258) 

[4]Anderson, J.N.D. “The Resurrection of Jesus Christ.” Christianity Today, 29 Maart 1968. 

Geisler, N., Jimenez, J., Geisler, N. and Turek, F. (n.d.). I don’t have enough faith to be an atheist.

Strobel, L. (2016). Case for christ. [Place of publication not identified]: Zondervan.

Categories
Jesus die beste lewe

Jesus die bediende

. . . maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis(Fil 2:7-8). 

In ’n wêreld van selfbeskikking, selfies en selfverryking staan die Bybelse begrip van diensbaarheid in helder kontras. Ons hoor al hoe meer: 

“Ons doen wat vir óns werk!” 

“Laat geld jouself!” 

“Jy is spesiaal!” 

“Ek verdien dit!” 

“Dit is my reg!” 

Eerder as: 

“Hoe kan ek jou help?” 

“Is daar iets wat ek vir jou kan doen?” 

“Hoe wil jy hê moet ek dit doen?” 

Geen moderne persoon in die Weste sal vandag slawerny onderskryf nie. Die idee dat ’n mens ’n besitting van ’n ander kan wees, geen regte buiten absolute gehoorsaamheid het nie, en die feit dat die persoon dikwels sonder hulle eie keuse ’n slaaf gemaak is, druis in teen alle sosiale regte. Tog is slawerny nog met ons: 65 miljoen immigrante, wat ook nie uit eie keuse huisloos en werkloos is nie, se lotsbestemming is oorgelaat aan ’n vriendelike land en regering. Die geheime sekshandel neem ernstig toe. Algehele werkloosheid is hoër as ooit. Hierdie tipe mishandeling en miskenning dat elke mens na God se beeld geskape is, moet teen sterkste veroordeel word en ons moet alles in ons vermoë doen om hierdie praktyke teë te staan en saam oplossings te soek.

Die christen godsdiens gemeenskap se sogenaamde regverdiging van slawerny oor die geskiedenis, werp ’n donker skadu oor die kerk se boodskap van God se liefde vir die mensdom. Dit lyk asof die Bybel slawerny goedkeur en daarom word dit in geheel deur sosiale entrepreneurs verwerp. Tog, as mens dieper delf, bied die Bybel ’n baie praktiese alternatief. Slawerny maak nie van jou ’n slagoffer nie. Arm en ryk het albei ’n belangrike, wederkerig afhanklike rol te speel teenoor mekaar. Rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle almal gemaak (Spr 22:2). 

Die dienskneg en die heerser/regeerder is albei onderworpe aan ’n kode van eerbied, regdoen, agting en vrees vir die Here! 

JA Oosthuizen

Die Bybel sien nie bediendes as slawe wat mishandel word soos die Israeliete onder die Egiptenare nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk (Eks 1:11). Die Jode onthou die 400 jaar van slawerny waaraan hulle onderworpe was, en sou hulle mense nie ook soos slawe behandel nie. Die Bybelse narratiewe is deurspek met stories van slawe, bediendes of diensknegte wat wesenlike invloed op die regte tyd in magtige mense se regering en belsuite gehad het.

Die invloed van goeie diensbaarheid

Josef:

Maar die Here was met Josef, en Hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. En die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was, aan Josef toevertrou; en alles wat daar te doen was, het hý gedoen. Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die Here met hom was; en wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees (Gen 39:21-23). 

En Farao sê vir Josef: Aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jý moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik; alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê: Kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipteland. Toe trek Farao sy seëlring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef; en hy het hom fyn linneklere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang en hom laat ry op sy tweede rytuig; en hulle het voor hom uitgeroep: Pas op! So het hy hom dan oor die hele Egipteland aangestel. En Farao sê vir Josef: Ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in die hele Egipteland verroer nie(Gen 41:39-44). 

Nehemia: 

As dienskneg was Nehemia nie oningelig oor wat besig is om met sy mense te gebeur nie. Alhoewel hy bloot ’n dienskneg was, toon hy ’n soort verantwoordelikheidsin vir reg en verkeerd. Hy is ook ’n goeie rentmeester van sy invloed by die koning. Ag, Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u Naam te vrees; en laat dit tog vandag u kneg geluk, en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinker van die koning(Neh 1:11). Hy is goed bevriend met die koning en het altyd ’n vriendelike en spontane gees en gesindheid geopenbaar. Daarom merk die koning dadelik op dat daar fout is. Hy was nooit voor die koning bedroef nie (Neh 2:1). Die koning is goedhartig om aan Nehemia te gee wat hy verlang. Dit sou nie gebeur het as Nehemia nie die guns van die koning op verskeie manier en geleenthede gewen het nie. Daarom wou die koning dadelik weet: Hoe lank sal jou reis duur, en wanneer sal jy terugkom? (Neh 2:6).

Diensmeisie van Naäman: 

Op een van hulle strooptogte het die Arameërs ’n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naäman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: “Ag, as Meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir Meneer van sy melaatsheid gesond maak” (2 Kon 5:2). 

Daniël: 

Daniël se lojaliteit aan God, asook aan sy werkgewer, is onbesproke. Dink hoe moeilik dit moes wees om as Jood die hoofowerste te wees oor al die wyse nie-Jode, nie-Bybel-gefundeerde leiers. Toe het die koning Daniël verhef en hom baie, groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel(Dan 2:48). Hy het nooit sy posisie misbruik nie. Inteendeel, hy het die belange van die koning openlik verdedig en beskerm: Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat ’n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel(Dan 6:4). Hulle kon niks fout vind nie, buiten sy godsdiens: Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om ’n grond vir ’n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir ’n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie (Dan 6:5). 

Die lewe van ’n dienskneg is beskerm en waardevol

’n Slaaf se lewe was beskerm: En as iemand sy slaaf of slavin met ’n stok slaan, dat dié onder sy hand sterwe, moet dit sekerlik gewreek word(Eks 21:20-21).

Slawe, saam met hulle hele gesin, kon hulle vryheid bekom (Eks 21:2-11, 20-21).

Slawe wat vrygelaat is: . . . moet jy hom nie met leë hande laat weggaan nie. Jy moet hom ’n behoorlike voorraad saamgee van jou kleinvee en jou dorsvloer en jou wynpers; waarin die Here jou God jou geseën het, daarvan moet jy aan hom gee(Deut 15:12-18).

Hulle is deur die wet beskerm: Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd . . .(Eks 20:17).

Die diensknegte moet ook op die Sabbat rus (Eks 20:10).

’n Goeie dienskneg verkry groter gesag en verantwoordelikheid:  Getrouheid bring ewige aanstelling van gesag: En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer(Matt 24:45-46).

Die siek dienskneg wat baie werd was vir die hoofman, kom vra Jesus vir sy genesing (Luk 7:1-10).

Vrywillige oorgawe van ‘n dienskneg

Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie; maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van. Want die slaaf wat in die Here geroep is, is ’n vrygemaakte van die Here; so is ook hy wat as vryman geroep is, ’n slaaf van Christus. Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie. Laat elkeen, broeders, in die staat waarin hy geroep is, daarin bly voor God (1 Kor 7:20-24). Die grootste verskil in perspektief wat die nuwe verbond op slawerny werp, is die opheffing van verpligting. Deur die eeue is mense op grond van hulle velkleur, etnisiteit en klas verplig om ’n dienskneg te wees. Daar is net eenvoudig nie ’n keuse gegee nie. Daar is van jou verwag om ’n slaaf te bly. Paulus hef hierdie verpligting op en wys op die betekenis van roeping. Adam en Eva het aan die begin albei gewerk en nie slawe gehad om dinge vir hulle te doen nie. Ware geestelike slawerny is om nie jou roeping en skeppingsdoel na waarde te ag nie. Adam en Eva was na God se beeld geskape, maar is mislei om iets te doen, of te eet: . . . julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken(Gen 3:5). Esau verkoop sy geboortereg sonder om die nagevolge te bereken (Gen 25:29; Heb 12:16). 

Die Filemon-brief gee ons ’n pragtige verduideliking van hoe daar met ’n dienskneg wat nou ’n broer geword het, omgegaan moet word. Paulus erken Filemon se gesag: Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse (Filemon 14). 

SKRIFBEGINSELS VIR WERKNEMERS 

Daar is basies twee primêre rolle in die Bybel in terme van die werksplek: dié van eienaar en dié van dienskneg. In Christus word hierdie onderskeid voor God verwyder: Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus (Gal 3:28). ’n Leerling is nie bo die meester nie en ’n dienskneg ook nie bo sy heer nie (Matt 10:24). Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ’n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ’n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie (Joh 13:16). 

Tog verklaar Paulus:  Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie; maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van. Want die slaaf wat in die Here geroep is, is ’n vrygemaakte van die Here; so is ook hy wat as vryman geroep is, ’n slaaf van Christus (1 Kor 7:19-22).

Jesus bied aan ons die voorbeeld van ’n dienskneg – Johannes 13:4-17. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. . . (Fil 2:5-7).

Ons gesindheid as werknemers is duidelik: Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontsag maar terselfdertyd met ‘n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie; werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry (Ef 6:5-8). 

Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met ‘n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het; die Here trek niemand voor nie (Kol 3:22-25).

Soveel te meer as jou eienaar ’n gelowige is.  Slawe wat gelowige eienaars het, moet aan hulle nie minder eerbied betoon omdat hulle saam broers is nie. Hulle moet hulle eerder beter dien omdat dié wat uit hulle werk voordeel trek, met hulle een is in geloof en liefde (1 Tim 6:2).

Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg (1 Pet 2:18-21).

Uiteindelik word ons almal geroep om mekaar se diensknegte te wees. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ’n genadegawe ontvang het, die ander dien (1 Pet 4:10).

’n Dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen (2 Tim 2:24-26). 

Luiheid word as dwaasheid veroordeel. 

Gaan kyk na die mier, luiaard, kyk hoe hy werk, en leer by hom (Spr 6:6). 

Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard, wanneer gaan jy opstaan? (Spr 6:9). 

Die luiaard se honger word nie gestil nie; hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet (Spr 13:4).

’n Luiaard steek sy hand in die skottel, maar bring dit nie terug na sy mond toe nie (Spr 19:24). 

’n Luiaard ploeg nie in die saaityd nie en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie (Spr 20:4). 

’n Lui mens soek sy dood, want hy wil nie sy hande uit sy moue steek nie. . .  (Spr 21:25). 

Die lui mens sê: “Daar is ’n leeu daarbuite! Ek kan doodgemaak word as ek dit buite waag!” (Spr 22:13). 

Ek het by ’n lui mens se land verbygestap, by ’n onverstandige mens se wingerd . . . (Spr 24:30). 

Categories
Social Relevance

Saving the local church and pastor from extinction.

When the smallest cell in the body is under attack,
it brings the demise of the whole. 

For as long as I can remember, there has always been a tension between the local church pastor and the staff of parachurch organisations. Parachurch organisasions work outside and across denominations to engage in social welfare and evangelism. My battle has been that I sit in both chairs. I am leading a parachurch national initiative beneficial to the greater body of Christ, and I am also the pastor of a local church.  

I have been part of various efforts over the last 27 years of ministry, who with great difficulty and variable success lobbied to get all local churches to work together. I thus understand the frustration of trying to work with pastors. But why do we need to work together in a location? The truth is; one local assembly can’t foster all the support and mobilise all the different types of ministries available to the Body of Christ in one locality. We need each other.

None of us have it all together but together we have it all. Michael Wood

The body of Christ is made up of individual cells (1 Cor 6:19), the local assemblies (2 Cor 6:16), and the universal Church (1 Cor 3:16). When any part of this 3fold molecular structure is sick, or in isolation, the body is weakened. It is also clear that like our physical bodies, we have to discern the complexity of the diversity of the various functions and parts of the body of Christ. We cannot reduce the body to only one part or function. All of it is important and necessary! There is thus no inside and another outside part! Whether we’re part of a local general geographic assembly or part of a group of people who meet to focus on one specific human need, we are all meeting together under the Lordship of Jesus Christ.  Remove the religious dualism between vocations as worship for His glory in the secular market place, and vocations seen as a ministry to another within the Church and your vision is suddenly expanded to a glorious network of diverse functions, that can only be God’s genius! All the individuals, meetings at all locations, for various ministry purposes are all called to be His holy Priesthood, a holy Nation, His bride to be. That is the picture on the puzzle-box, perspective! It is wonderful! Each piece of the body of Christ has an exact shape and creational purpose, like puzzle pieces. Toss all the pieces on a table, and it looks terrible!

The state of the local Church as single pieces? Endangered! Paralysed! Under resourced! Poorly trained! Fragmented! We all tend to make unclarified accusations against the pieces laying around as the sleeping, unresponsive Church. We have all been guilty of pointing a finger to a wrong out there, ignoring the wrong that persists in our own heart. Evidently, He is building His congregation, and the gates of hell will not prevail against it. (Mat 16:18) and at the end, there will be one final assembly, when all the dead will be judged at the white throne judgement. (Rev 20:11-15)

The question Afrika Mhlophe asked during the recent Africa Leader Forum needs more in-depth attention and dialogue; “WHAT KIND OF CHRISTIANITY ARE WE CREATING?”

We all recognise and acknowledge that the state of the nation in respect to corruption, nepotism, racism, and the enormous economic disparity experienced in SA, is because these strongholds still persist within most churches. We see the evidence of Christian Nations like São Tomé and Príncipe; DRC; Angola; Rwanda; Seychelles; Equatorial Guinea; Lesotho; Namibia; and Swaziland with more than 90% of their citizens being professing Christians are among the poorest Countries in the World.[1]  

There is hence a united outcry: REFORM THE CHURCH TO REFORM THE LAND!

There is an even greater dangerous innate disease threatening the Church. More and more people are leaving local institutional churches and pick and choose their spiritual diet on social media.  Evangelism, and belonging to a local body of believers is on the increasing decline!

According to the Pew Research Center, the ranks of the Nones have ballooned in recent years, making “no religious affiliation” the fastest-growing category among religious affiliations. Between 1972 and 1989, about 7% of Americans identified as having no formal religious affiliation, However, between 1990 and 2012, that figure jumped to 15%. Among people under age thirty. Just over 30% say they have no religious affiliation. At the same time, the percentage of the U.S. population that are Christian has experienced a steady decline, and other faiths have had modest growth at best.[2]

A recent study that was conducted by Barna Group reviewed the society’s perception in matters regarding faith and Christianity. Examining a new book called Good Faith; the findings indicated that Christianity is increasingly viewed as extremist. [3] The 2017 Pew research is more specific and reveals that most adults surveyed still do consider themselves Christians, even if they seldom go to Church.  These non-attendees beliefs on matters of sex, gender, nationalism, are widely more liberal than how it is portrayed and officiated by the formal Church.[4] It is thus abundantly clear that the Church is no longer unified on issues of doctrine, worldview, or best practise living standards. 

The state of the Church today, thus stands in stark contrast to the early ekklesia, and body of Christ movement!  The early Church was attractive although persecuted: because of their practical caring for each other, their care of the marginalised, disenfranchised, orphan, children and, women. They held high standards of work ethics, positive attitudes, timeliness, honesty, and hard work.[5] They experienced huge exponential growth, to the extent that in 150 years, most of Asia Minor, and North Africa was transformed by Christianity and their former persecutors became the protectors of the faith when the Roman State accepted Christianity as their formal religion by 337AD.

In the book of Acts, we read of Paul’s work in Ephesus, and him starting a Bible School where he reasoned daily from 9:00 – 15:00 in the School of Tyrannus: And this continued for two years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. (Acts 19:10) According to Dreyer the greatest motivators behind this growth were: First-hand authentic encounters; missional focus; willingness to suffer and a unified focus to model the life and teachings of Christ: His supernatural and moral life.[6]

CAN IT BE THAT BY LOWERING THE ENTRANCE STANDARD: WE HAVE LOWERED THE OVER-ALL STANDARD?

The ninetieth century can be labelled as the century of evangelism: Tent Meetings and large gatherings, television broadcasts, has seen millions accept Jesus as personal Saviour, by praying a sinners prayer. Examples: D. L. Moody, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Billy Sunday, and in more recent years, Billy Graham, Franklin Graham, Luis Palau, and Greg Laurie. And yet, in a 1990 interview with PBS, Billy Graham himself stated he believe that only about 25% of those who come forward at one of his events actually became Christians. In recent years, studies have shown that only 6% of people who “come forward” at an evangelistic crusade are any different in their beliefs or behaviour one year later. Of course, it is estimated that Billy Graham preached to more than 200 million people, and 6% of 200 million is still 12 million. That’s significant.

Emphasis is always placed on follow-up, and local churches requested to use the occasion to draw in the net. Effective follow-up and assimilation in discipleship programs have always been a problematic concern. My personal experience is: The bate that hooked the fish is what will keep the fish.  The food that attracted the fish is what the fish is expecting to continue to receive.   If we’re not all living and preaching one message, it makes assimilation to a local church, difficult. Furthermore: the most sustainable growth, is growing local churches, that mobilise their own members to make disciples! [7]

THE EARLY CHURCH MODELLED CHRIST, NOT THE HEBREW SCRIPTURES:

Being a follower of Christ entails, a journey, an adventure of discovery as you get to know Him better, and He teaches you how to live your life, of letting go. Nowhere in the Bible are we instructed to worship Christ. Surely, we love and adore Him, but worshipping Him can make of Him an idol. We choose to worship the part of Christ we have fashioned according to our image, that we like most, and cost us the least. Becoming a faithful follower is the exercise and process of daily choosing to die to self, and abandon all in surrender to Him, again and again. 

The vision, objectives, focus, strategy and outcome of the early Church was Christ, and Christ alone! (Gal. 4:19, Col 1:28-29; 2 Cor 11:2; 1 Cor 2:2; 2 Pet 1:8; Eph 4:13)

The early followers of Christ were identified not by their buildings, and church names, but by their lifestyle. They were called “those of the way” (Acts 9:2; 24:14, 22)  

The name Jesus adopted for His new movement of followers were: ekklesia: gathering, assembly, meeting, congregation. (Mat 16:18) a non-spiritual term used by the Greeks for almost any gathering like the mob, instigated by the silversmiths for bad business in Ephesus. (Acts 19:33) Paul on occasion used ekklēsia in its real sense of an actual assembly to refer to the meetings of Christians. This usage is particularly clear in his references to the assemblies of Christians at Corinth —”when you come together as a church” (1 Cor. 11:18); “in church I would rather speak five words with my mind” (1 Cor. 14:19); “women should be silent in the churches” (1 Cor. 14:34; cf. 14:35). At other times, he refers to those people who assemble, whether the whole Church, as at Corinth (1 Cor. 14:23), or a smaller group, as in a house church (Rom. 16:5; Philem. 2). The great majority of instances of the word are in reference to a local church, hence the use of the plural for churches in a given region (1 Cor. 16:1, 9; Gal. 1:2, 22; Acts 15:41; 16:4–5). Less frequently, ekklēsia is used in a universal sense for all believers (Matt. 16:18; Eph. 1:22; Col. 1:18).[8] It is clear that Church was seen not as various legal entities, but as assemblies, congregations, gatherings of people who met daily, small or great in number, in homes, beaches, synagogues, temples, homes, schools in the name of Jesus. (Mat 18:20; 1 Cor 5:4) Will this emphasis and perspective not free us all, from our denominational affiliations and loyalties.

WE ARE ONLY ONE IN CHRIST.

We who are many are one body (Rom. 12:5); one body (1 Cor. 10:17; 1 Cor. 12:20; Eph. 2:16; Eph. 4:4; Col. 3:15); as the body is one yet has many limbs, so is Christ (1 Cor. 12:12); by one Spirit we were all baptised into one body, Jews or Greeks, slave or free (1 Cor. 12:13); Jew and Gentile made one (Eph. 2:14–15); all one in Christ Jesus (Gal. 3:28); Jesus died to gather into one the children of God (John 11:52); that they may be one even as we are one (John 17:11; John 17:22); that they may become perfectly one (John 17:23); that they may all be one (John 17:21); one flock, one shepherd (John 10:16).

PRESERVE THE UNITY, AS IT IS THE PRIMARY WAY GOD EXPRESSES PROXIMITY! HIS PRESENCE!

For the purpose of unity, there was no such thing as doing something to attain unity. Unity was only attained through our unification with His death and resurrection. (Rom 7:4; 1 Cor 15:22; Gal 2:20) Once we have received this glorious oneness in Christ and His Church, we ought to fight to preserve it. (Eph 4:1-6) Unity is not an objective; it is a consequence of the manifested Glory of Christ in our midst.

THE EARLY CHURCH WAS DIFFERENT FROM WHAT MOST WILL EXPERIENCE AS CHURCH TODAY:

For example, we know that the early Church met in homes for their regular church meetings (Acts 20:20; Romans 16:3, 5; 1 Corinthians 16:19).

They took the Lord’s Supper as a full meal (1 Corinthians 11:21-34).

Their church gatherings were open and participatory (1 Corinthians 14:26; Hebrews 10:24-25).

Spiritual gifts were employed by each member (1 Corinthians 12–14).

They genuinely saw themselves as a family and acted accordingly (Galatians 6:10; 1 Timothy 5:1-2; Romans 12:5; Ephesians 4:15; Romans 12:13; 1 Corinthians 12:25-26; 2 Corinthians 8:12-15).

They had a plurality of elders to oversee the community (Acts 20:17, 28-29; 1 Timothy 1:5-7).

They were established and aided by itinerant apostolic workers (Acts 13-21; all the apostolic letters).

They were fully united and did not denominate themselves into separate organisations in the same city (Acts 8:1, 13:1, 18:22; Romans 16:1; 1 Thessalonians 1:1).

They did not use honorific titles (Matthew 23:8-12).

They did not organise themselves hierarchically (Matthew 20:25-28; Luke 22:25-26).[9]

IN THE END: ALL OUR WORK WILL BE TESTED.

According to Paul, all our work and ministry will be tested, with fire. (1 Cor 3:9-16) in the end, all will be shaken, and only that what is of the Kingdom will remain. (Heb 12:27-28)

Let’s presume all churches and ministries has the same goal, making every person a follower of Christ! A recent study was completed to determine the spiritual maturity of members. Spiritual growth was categorised between Exploring Christ – interested but not committed; Growing in Christ – expressed their belief in Christ but not yet adapted His lifestyle; Close to Christ – they can discern His voice and guidance but struggle and Christocentric – fully surrendered. According to this research, it is not the church programs that inspire growth; it is: We learned that the most effective strategy for moving people forward in their journey of faith is biblical engagement and exemplary Leadership. Leaders:  

1.         They get people moving

2.         They embed the Bible in Everything

3.         They created ownership

4.         They pastor their local community

The crux of spiritual growth is not how busy people are with religious activities, but how engaged they are with Christ. How close is a person to Christ? Are they fully surrendered to His will and His teaching? Do they prioritise faith in their daily lives? Are they growing in their love of God and others? To answer these questions, leaders need more than numbers; they need to see inside people’s hearts. In 2004, Willow Creek Community Church completed research that would eventually become the REVEAL Spiritual Life Survey. Based on those initial findings, as well as data from more than 150,000 congregants in 500 churches, the REVEAL team discovered a way to see inside the hearts and minds of congregants. [10]

The outcome of the study reiterates the importance of scriptural Reformational type churches, who allow themselves as individuals but also communities to be continually reformed into the likeness of Christ.  The study reveals that it is possible, and it reveals what Christ-centred growth looks like. Thank God, there are members of the Body getting it right! There are wonderful, Christ-centered, spirit-filled, holy, consecrated, relevant local churches out there! We simply need more such churches! The study also highlighted, the changes some churches have to make.

Bringing me to the primary reason for writing this essay!

The local pastor is a dying superhero. He has to pray for the sick, but when the sickness returns, still love and help the individual to keep their faith. He has to discipline doctrinal error, moral and ethical failure, and manage egos who want to take over. While on the other hand, trying to mobilise people into ministry who barely have time to read the Bible and pray daily. He needs to be a financial, marriage, parenting and relationship consultant. He has to preach a TED talk calibre of brilliance every Sunday and compete with the best communicators on the planet’s podcasts, YouTube videos, and TBN broadcasts. The current trend is more and more people are leaving institutional, local churches, finding better food online. People do not want to engage in messy relationships of commitment. He has to deal with social justice issues and represent the Church at the local CPF, SAPS trauma Room, Pastors fraternal. He has to be a seasoned, respected mediator, psychological counsellor, and executive coach. Then he has to ensure the Church is relevant to every age group, interest group, ethnicity, and local human needs and wants. He has to manage all of the above while being trendy, physically and spiritually fit. But also, remaining a loving husband, and a relational parent to each of his children. He has to disciple at least 12 people, and be available 24/7! But the most difficult of all, he is expected to be true to the traditions of his employer and conduct weddings and funerals.

The members of the local Church on the other hand, are stuck in the extremity of doing life. It is increasingly difficult to find able volunteers to be mobilised in hospital visitation; youth outreach, feeding the poor, reaching the lost. The challenges of a diminishing economy and material greed is driving us further away from God and family! The antichrist of this age is convenience.  

HOW WILL WE INTRODUCE PRAYER, EVANGELISM, AND DISCIPLESHIP TO THE LOCAL CHURCH? 

The Bible always has made the distinction between priest and kings. The priests thrive when people blossom and discover and function in their diverse callings and roles. The kings succeed when profits are made to enable and pay for the needs of the growing population’s happiness.  We need to pray that God will both raise-up godly, Christ-centred kings and priests, that will influence culture to resemble heaven on earth. 

I believe the next move of the Spirit in the Body of Christ is the raising of Kings and Judges. 

Kings and Priests. Zech 4:2 “What do you see?” So I said, “I am looking, and there is a lampstand of solid gold with a bowl on top of it, and on the stand seven lamps with seven pipes to the seven lamps. Two olive trees are by it, one at the right of the bowl and the other at its left.” 

Chapter 3 is the vision of the High Priest, chapter 4 is the vision of the Zerubbabel the governor building the temple hence the conclusion Priest and Kings. “What are these two olive trees on each side of the lampstand, and what are the two olive branches that pour out golden oil through two gold tubes?” In the end, the answer is given: v14 “These are the two anointed ones, who stand beside the Lord of the whole earth.” 

The Kings were tasked to build the physical building, the priest to build the spiritual building.  The two roles and functions were connected to the Lampstand by golden pipes to supply oil to the lampstand, the church through natural means.  

We are entering the final phase of God reforming His people in the Earth. Today the Modern Kings are people called to business and supply towards the physical buildings, and Priest are still called to build God’s spiritual house.  Business men seek profit, Priest seeks people. But evidently the two supplement each other, the church supplying people with Christ-centered character, values, mindset and habits to work a much-needed commodity to the workplace. Business people supply the funds, a much-needed commodity in the church to do the work of the ministry.  

And have made us kings and priests to our God; And we shall reign on the earth.”

Rev 5:10

May we focus all our attention to serve the smallest part of the body of Christ, the local Church! The local Church, whether in a home, school hall or cathedral, is on the brink of extinction! How many called ones, feel a call to pastor a local church? How many burned-out pastors, have given up, lost their way, and given up on their faith?

The church in Acts were supported and nourished by a team of travelling apostles and prophets. None of the early apostles, seem to have pastored one local church only, they were concerned for the Kingdom of God as a whole. As a local pastor; I like to sincerely suggest that travelling ministries and national initiatives first recognise what the local Church is doing, then take hands to partner and support what is already happening in the local Church, we will see greater cooperation from local pastors towards the national, and international focus.

Finally: Unless the Lord builds the house, They labor in vain who build it; Unless the Lord guards the city, The watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, To sit up late, To eat the bread of sorrows; For so He gives His beloved sleep. Ps 127:1-2 I am reminded of Bennie Mostert’s words: The ten fastest growing churches in the world have one thing in common: they pray more than all the others! Prayer that is focussed on listening and obedience is the ingredients God is looking for to bring transformational Revival, starting in every local Church in South Africa!

References

[1] Nag, O. (2019). African Countries Where Christianity is the Largest Religion. [online] WorldAtlas. Available at: https://www.worldatlas.com/articles/african-countries-with-christianity-as-the-religion-of-the-majority.html [Accessed 17 Aug. 2019].

[2] Nicolaou, C. (2019). A None’s story : searching for meaning inside Christianity, Judaism, Buddhism, & Islam (eBook, 2016) [WorldCat.org]. [online] Worldcat.org. Available at: https://www.worldcat.org/title/nones-story-searching-for-meaning-inside-christianity-judaism-buddhism-islam/oclc/964290564 [Accessed 17 Aug. 2019].

[3] Pew Research Center’s Religion & Public Life Project. (2019). Being Christian in Western Europe. [online] Available at:

Being Christian in Western Europe
[Accessed 17 Aug. 2019].

[4] Pew Research Center’s Religion & Public Life Project. (2019). Being Christian in Western Europe. [online] Available at: https://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/ [Accessed 17 Aug. 2019].

[5] Schor, A.M., 2009, ‘Conversion by the numbers: Benefits and pitfalls of quantitative modelling in the study of early Christian growth’, Journal of Religious History 33(4)Pg 478. 

[6] Dreyer, W.A., 2016, ‘Historiese perspektief op kerkwees’, in ‘Praktiese ekklesiologie – Kerkwees in die 21ste eeu’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 10, 72(5), a4378. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v72i5.4378 

[7] Rainer, T. (2009). Surprising insights from the unchurched and proven ways to reach them. Grand Rapids, Mich.: Zondervan.

[8] Ferguson, E. (1996). The Church of Christ. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Pub. Co.

[9] Viola, F. and Barna, G. (2012). Pagan Christianity?. Carol Stream, Ill.: Barna.

[10] Hawkins, G. and Parkinson, C. (2011). Move: what 1,000 churches reveal about spiritual growth.. 1st ed. Zondervan.

Categories
Jesus die beste lewe

Jesus die mens-mens

Die vleeswording of menswording van Jesus Christus, die Seun van God, is naas Sy kruisdood die grootste bewys van God se liefde aan die mensdom. Die feit dat Jesus fisies en histories geleef het, grondves Sy leerstellings nie net as hoë geestelike ideale nie, maar ook prakties uitvoerbare beste praktyke vir die lewe. Hy het nie net vir ons gesê hoe om te leef nie, Hy het ook vir ons gewys hoe om te leef.

Ons geloof is nie net in ’n argetipiese, filosofiese, geestelike Jesus nie. Hy het bene, vlees, vel en spiere gehad. Hy het al die beperkinge van ’n stoflike liggaam aangeneem. Hy moes slaap (Matt 8:24), Hy het moeg geword (Joh 4:6), Hy het gebloei (Joh 19:34), Hy was honger (Joh 21:18). Hy het gegroei en groot geword (Luk 1:80; 2:40). 

Hy toon emosies: 

Woede(Matt 17:18; Mark 4:35-41; Luk 9:51-56; Mark 10:13-14; Matt 16:22-23; Joh 11:33, 38; Mark 16:14; Matt 21:12-13) 

Angs(Mark 14:33; Doodsangs: Luk 22:44) 

Liefde(Mark 10:21; Joh 11:5)

Medelye(Matt 9:36; 14:14; 15:32; 20:34) 

Skaamheid(Heb 12:2)

Dat die God deur Wie alles tot stand gekom het Homself so beperk, is ’n ware daad van liefde. Hy het geen voordeel hieruit getrek nie. Dit was 100% net vir ons! 

. . . en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is —(1 Joh 1:1-2). Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God(1 Joh 4:2). 

Sy vleeswording anker ons geloof deurdat ons kan sien dit is moontlik om die beeld van God na te streef (Rom 8:29). 

Jesus eet en kuier saam met mense

Aan tafel gee ons mense nie net kos nie; ons bou verhoudings — stories en herinneringe.

Jesus is in diere se eetkrip gebore (Luk 2:7, 12, 16). ’n Groot deel van Jesus se bediening  vind om die tafel plaas. Die woord “hospitable” kom van die kernwoord “hospital” en die woord “restaurant” kom van die kernwoord “restore”. Gasvryheid was die kern van daardie tyd se kultuur: om gaste te bedien en soort van uit-te-hang. Hoe groter jou aansien in die gemeenskap, hoe groter moes jou gasvryheid wees. Daar is ook ruim tyd gegee vir die maaltyd. Mense ontspan as hulle eet. Lees Sian Leonard Sweet se boek, From Tablet to Table, vir meer inligting. [1]

Die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê: “Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.” Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit(Matt 11:19).

Tog het Jesus nie ’n obsessie met kos gehad nie. Daar was tye wat werk en bediening voor kos gekom het. Daarna het Jesus huis toe gegaan. ‘n Menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om ‘n stukkie te eet nie(Mark 3:20, 31). Intussen het sy dissipels by Hom aangedring: “Rabbi, eet tog ‘n stukkie.” Maar Hy sê vir hulle: “Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie.” Die dissipels sê toe vir mekaar: “Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?” Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi”(Joh 4:31).

Mense kan heeltemal hulle fokus verloor en net aan kos dink. Jesus fokus op mense en sien kos as die middel om by ’n persoon se hart te kom.Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. As een van julle honger is, moet hy liewer by die huis eet, sodat julle nie ‘n oordeel oor julle bring as julle bymekaarkom nie(1 Kor 11:33).

Jesus het die tafel gebruik om die mense om Hom meer direk te leer. Die gewigtiger sake is om die tafel gehanteer. Op ‘n sabbatdag toe Jesus na die huis van ‘n vooraanstaande Fariseër toe gegaan het om daar te eet, het hulle Hom fyn dopgehou. Reg voor Hom was daar ‘n man wat aan water gely het. Jesus praat toe met die wetgeleerdes en Fariseërs en vra: “Mag ‘n mens iemand op die sabbatdag gesond maak of nie?” Maar hulle het stilgebly. Toe trek Jesus die sieke nader, maak hom gesond en laat hom gaan. Daarna sê Hy vir hulle: “Sê nou ‘n seun of ‘n bees van een van julle val in ‘n put, sal hy hom nie dadelik uithaal nie, al is dit op ‘n sabbatdag?” Hulle kon daar niks op antwoord nie (Luk 14:1-24). 

Jesus se tafel was inklusief. Hy het geweet Judas gaan Hom verraai, maar het nogtans saam met hom geëet. Maar kyk, die hand van die man wat My verraai, is saam met Myne hier op die tafel(Luk 22:21-23).

Een van die mooiste verhale van Jesus se mens-menswees is toe Hy vir Sy dissipels kos gemaak het. Is dit nie presies hoe ons ook vir ons vriende wys ons geniet hulle samesyn nie? Toe hulle aan land kom, sien hulle ‘n vuur brand en ‘n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: “Bring van die vis wat julle nou net gevang het”(Joh 21:5).

Jesus sien die tafel as ’n manier om mense te bedien en uit te reik na jou naaste. Hy het ook vir die gasheer gesê: “As jy in die middag of in die aand ‘n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op dié manier vergoed nie. Nee, as jy ‘n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van dié wat reg gedoen het”(Luk 14:13). Jesus se dissipelskap- en evangelisasie-metodes was om in ’n huis in te gaan en die mense se gasvryheid te gebruik (Luk 10:8). 

Niemand was uitgesluit nie. Almal is welkom by Jesus se tafel. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy dissipels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy dissipels: “Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?” Maar Jesus het dit gehoor en gesê: “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Gaan leer wat dit beteken: ‘Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie.’ Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars”(Matt 9:11). Jesus eet selfs by Sy aartsvyande, die Fariseërs (Luk 7:36; 11:37; 14:1).

Om mense wat honger is kos te gee is deel van die hart van die evangelie. Sonder voedsel kan ons nie oorleef nie. Jesus is prakties oor mense se fisiese nood sowel as hulle geestelike welsyn. Hy voed die 5 000 (Matt 14:16) en dan die 4 000 (Matt 15:27) en gee daarna ’n lang preek waarin Hy sê dat Sy liggaam geëet moet word (Joh 6).

Hoekom verontagsaam u dissipels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie (Matt 15:2; Mark 7:2-5).

Jesus raak vuil om ons skoon te maak

Jesus is nie bang om aan ons vuilheid te raak en vuil te word om ons skoon te maak nie. ‘n Melaatse man kom kniel toe voor Hom en sê: “Here, as U wil, kan U my gesond maak.” Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!”(Matt 8:2-3). Dis een van Jesus se mooiste eienskappe. Hy is bereid om vuil te word. Hy woon in ’n vuil, arm gemeenskap in Nasaret. Hy doen die werk van ’n ambagsman, waar Hy baie gou vuil sou word. Jesus is nie te heilig om aan ons vuilheid te raak nie. Inteendeel, Hy raak doelbewus aan ons vuilheid om ons te heilig. Jesus lê Sy hande op die siekes (Matt 9:29; Mark 5:23; 7:32; 8:25). Jesus raak aan die dooie seun se draagbaar en wek Hom uit die dood uit op (Luk 7:11-17). Hy raak aan die dooie dogtertjie:Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: “Talita, koem!” Dit beteken: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op! (Mark 5:41). 

Jesus se bediening was uniek, gans anders, en verrassend. Hy gebruik selfs spoeg om mense gesond te maak! Ek sien sommer hoe mense gril, hulle kop skud en wegdraai. Tog het Jesus drie keer mense deur Sy spoeg genees! Ek kan my nie ’n meer intieme aanraking voorstel nie. Hy het hom eers eenkant toe gevat, weg van die mense af. Toe het Hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer (Mark 7:33).

Hulle het in Betsaida aangekom, en toe bring die mense ’n blinde man na Jesus toe en vra Hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uit gelei. Toe het Hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra: “Sien jy al iets?” Hy het sy oë geknip en gesê: “Ek sien mense, iets soos bome. Ek sien hulle loop.” Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak, en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê: “Moenie by die dorp aangaan nie” (Mark 8:22-26).

Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die spoeg ‘n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë(Joh 9:6). 

Jesus wys ons baie duidelik dat heiligheid niks met steriele, kwarantynagtige gedrag te doen het nie. Sonde maak jou vuil. Iemand wat aan drank verslaaf en dronk is, raak vuil! Mense se ongehoorsaamheid en rebellie lei na varkhokke (Luk 15:15). Jesus kom haal ons in ons varkhokke. Hy is nie te skaam of te hooghartig om aan ons stukkendheid en vuilheid te raak nie! 

Gewone werk kan God ook verheerlik

“Die vleeswording van Jesus grondves en anker ons lewe in die wete dat 30 jaar se gewone, vakman-, plaas-, buite-die-kollig-lewe nie van minder belang is nie. Dit was hierdie opvoeding en leerproses wat Sy openbare lewe en woorde gevorm het. Die Seun van God het bykans 30 jaar daaraan bestee om die alledaagse werk van die gewone mens te doen. Daaglikse werk is dus nie van minder belang as tempeldiens en prediking nie. Elkeen het sy plek. Jesus het baie wonderwerke gedoen, maar daar het nie elke dag uitsonderlike wonderwerke plaasgevind nie en daar is nie elke dag dooies opgewek nie. Wonderwerke en tekens is belangrik, maar wat egter van wesenlike belang is, is die daaglikse roetinelewe wat die weg gebaan het vir hierdie wonderwerke!”

Die menswording van God help ons om weer na te dink oor die mite dat ons meer nodig het. Toe God vlees geword het, is elke gewone mens se lewe as heilig gewaarmerk. Die feit dat God mens geword en die grootste deel van Sy lewe as onbekende skrynwerker in die klein dorpie Nasaret deurgebring het, gee ons perspektief. Deur Sy menswording leer ons dat elke lewe waardigheid en betekenis het en dat elke gewone lewe saak maak. Die geheimenis van die menswording help ons om te onthou dat ’n gewone lewe die moeite werd is om te lewe. Anders sou God ’n ander lewe, ’n ander dorp en dalk ’n meer relevante tyd – soos die huidige – gekies het. [4]  

Ons daaglikse bestaan het dus betekenis en waarde. Niks is verniet of onbenullig nie. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie (Sag 4:10). 

Jesus het ons kom wys dat daaglikse werk ook heilig kan wees, want Hy was volkome mens maar tog het Hy nie gesondig nie. Ons verheerlik die Here ook deur die kwaliteit van ons werk. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik(Matt 5:16). Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God(1 Kor 10:31). Sien jy ’n man wat vaardig is in sy werk—hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie(Spr 22:29). 

Ons moet werk om te kan gee. Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het(Ef 4:28). 

Maar ons moet anders werk as die wêreld. Ons handewerk en hoe ons met mense werk moet spreek van God se Vaderhart en Sy waardes. Toe die koningin van Skeba die geregte op Salomo se tafel sien, wat was anders? Die manier hoe dit voorgesit word? Verder was sy beïndruk met die manier waarop Salomo se diensknegte gesit het en hoe hulle hulleself gehandhaaf het. En hulle klere? . . . en die voedsel van sy tafel en hoe sy dienaars sit en sy bediendes staan, en hulle klere, en sy dranke en sy trap waarmee hy opklim in die huis van die Here, was daar in haar geen gees meer nie(1 Kon 10:5). Ek glo Salomo het sy diensknegte menswaardig en nie soos slawe behandel nie. Daarom was hulle trots daarop om te dien. So behoort ons plase, pakhuise en fabrieke ook die regering na hulle asem te laat snak oor die manier waarop ons mense bemagtig en menswaardigheid ontwikkel. 

Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel(Matt 5:3).

Die krag van swakheid

Die onderstebo en agterstevoor koninkryk van God bepaal dat ons sterk is juis wanneer ons swak is. Hy het egter vir my gesê: “My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, juis dán is ek sterk(2 Kor 12:9, 10; NLV). Dit beteken dat ons as gelowiges juis in ons swakhede roem, en nie ons sterktes nie. Dis juis ons swakheid, broosheid en die  eerlike erkenning van ons afhanklikheid wat Sy krag in ons lewe ontsluit! 

Onverdienstelike genade: Ja, juis toe ons nog totaal hulpeloos was, het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf(Rom 5:6; NLV).

Die eerste gelowiges was nie van die slimste, invloedrykste en sterkste mense nie. Broers en susters, dink maar net terug hoe julle eie situasie destyds was toe God julle geroep het. Gemeet aan menslike standaarde was daar maar min intellektueles onder julle, nie baie magtiges nie, nie baie uit vooraanstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dwaasheid gelyk het, uitgekies om die slim mense skaam te maak en dit wat vir die wêreld na swakheid gelyk het, het Hy uitgekies om die magtiges skaam te laat kry. Inderdaad, wat vir die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja, wat vir die wêreld glad nie ’n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld wel belangrik is, heeltemal af te skryf. Gevolglik het niemand enige grond om sy bors voor God uit te stoot nie. Dit is deur God alleen dat julle nou aan Christus Jesus behoort. Dit is deur Hom dat Jesus vir ons die wysheid van God geword het, die Een deur wie God ons vrygespreek en vir Homself geheilig en vrygekoop het. Soos die Skrif dit stel: Die persoon wat graag wil spog, mag net spog oor wat die Here vir hom gedoen het(1 Kor 1:26-31; NLV).

Ons kan eenvoudig nie ons lewe bepaal nie. Ons weet nie wanneer en hoe ons gaan sterwe nie. Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.” Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ‘n damp wat ‘n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.” Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke grootpratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde(Jak 4:13-17). Daarom hou ons saggies vas aan die tydelike omdat God ons in die Gees in ’n ferm greep in Homself vasgeanker het. 

Deur die eeue sien ons oor en oor die verhale van mense wat hulle geloof en vertroue op God stel. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leërskare(Sag 4:6).

As Jesus, die Seun van die mens, dan afhanklik was van die Vader, wat laat ons dink ons kan op ons eie voortstorm? Hy wys ons die beste manier om hierdie lewe te leef: in diepe afhanklikheid van God. Ons is nederig afhanklik. Ons wil immers niks besit wat nie uit Sy hand geskenk is nie. Dit wat ons in die vlees vermag, moet ons in die vlees behou!

 • Die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so. Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het(Joh 5:19-20, 30).
 • Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het(Joh 6:38).
 • Uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek(Joh 8:28).
 • En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is(Joh. 8:29).
 • . . . maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ’n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek(Joh 12:49).
 • Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke . . . en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het(Joh 14:10, 24, 31).
 • . . . die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig(Joh 16:13).
 • . . . nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil(Matt 26:39).

Ons kan niks sonder Hom doen nie. Ons lewe in dieselfde afhanklikheid van die Heilige Gees as wat Jesus in afhanklikheid van die Vader geleef het.

 • Johannes 15:5 . . .sonder My kan julle niks doen nie.
 • 1 Johannes 2:27 En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.
 • Romeine 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.
 • Johannes 14:26 . . . die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
 • Johannes 14:21 Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My lief het. . .

Dit is wesenlik belangrik om onderskeid te maak tussen selfgerigte, eie-ek-gedrewe gedrag en dié waar ons in afhanklikheid van God ons talente tot eer van Sy naam gebruik. Die idee van “God help die mense wat hulleself help” is gegrondves op die einste rebellie van die oorspronklike mense, Adam en Eva. Die ryk jong man het alles in sy eie vermoë gedoen om die wet te handhaaf om die ewige lewe te beërwe. Tog, toe die Here hom vra om alles te verkoop en vir die armes te gee, kon Hy dit nie doen nie. Die motief agter al die harde werk was selfverryking. Toe Jesus daarna vir die dissipels sê “Dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan”het hulle na mekaar gekyk en besef: Maar dan gaan niemand dit maak nie! Dis reg! Niemand kan die koninkryk deur werke in besit neem nie. Inteendeel, geen vlees kan die koninkryk beërwe nie. Die koninkryk is ’n geskenk wat nederig ontvang word! Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: “By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik”(Matt 19:26). 

Wanneer ons aan die einde van onsself gekom het, bewerk God deur Sy genade en Sy goddelike vermoë redding in ons. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee (Fil 4:13). 


[1]From Tablet to Table: Where Community Is Found and Identity Is Formed by Amazon.com Learn more: https://www.amazon.com/dp/1612915817/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_PHIvDb448DY0X 

Categories
Jesus die beste lewe

Die Liggaam van Jesus

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie (Matt 16:18, OV) 

Jesus begin ’n beweging – nie ’n formele struktuur nie. 

Ons het alreeds gesien hoe revolusionêr Jesus werklik was. Hy gaan die tempel afbreek en binne drie dae herbou, die seremoniële wette word gereduseer na net twee grondreëls, ’n eksklusiewe etniese geïsoleerde godsdiensgroepering word toeganklik vir almal. Jesus sterwe ’n grusame dood, maar op die derde dag staan Hy op uit die dood. 

Ons het intussen geleer dat hierdie nuwe tempel uit lewende stene (mense) bestaan (1 Pet 2:5); dat Hy vyf gawes, soos die vyf hoof organe, gegee het om die liggaam te voed en te versterk vir Sy Liggaam se dienswerk (Ef 4:11-16). 

Die getal Christene het in die eerste eeue besonder vinnig gegroei. En dit het twee jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke(Hand 19:10). [1]Volgens Dreyer se historiese perspektief op kerkwees was die eerstehandse betroubare getuienis, bonatuurlike gawes, die sending-gedrewe fokus en die bereidwilligheid om opofferings te maak (selfs gemartel te word), die hoofredes vir hierdie groei. [2]Verder is die waardestelsel van die Christelike geloof wat Jesus sy dissipels geleer het, nie in geskrifte bewaar nie maar uitgeleef (Schor 2009:478). Waardes soos barmhartigheid, wedersydse ondersteuning, selfbeheersing, respek vir lewe en liefde het talle mense oortuig dat die Christelike geloof van waarde is. [3]

Een van die kenmerkende waardes van die vroeë̈ Christene was hulle respek vir lewe as ’n gawe van God. Hulle het nie deelgeneem aan praktyke soos kindermoord, aborsie of die verkoop van kinders aan slawehandelaars nie. In die eerste eeue na Christus was dit algemene gebruik om ongewenste kinders buite die dorp weg te gooi sodat wilde diere hulle opvreet. In die Germaanse wêreld is die verhaal van Hansie en Grietjie wat in die bos gelaat is omdat die ouers nie meer vir hulle kon sorg nie, bekend. 

• Doen goed aan mekaar.

• Vermy boosheid soos diefstal, bedrog en jaloesie.

• Betoon gasvryheid aan vreemdelinge.

• Versorg mekaar en deel kos met mekaar.

• Bewys barmhartigheid teenoor alle mense.

• Behartig die versorging en verpleging van siekes.

• Huishoudings getuig van waardigheid, verantwoordelikheid, pligsbesef, eerbaarheid en gehoorsaamheid.

• Etniese verskeidenheid word aanvaar.

• Vroue, kinders en slawe word met respek behandel.

• Respek vir lewe voorkom aborsie en kindermoord.

• Martelaarskap en die bereidheid om “jou kruis op te neem”.

Die vraag is: Waar het die kerk hierdie passie en fokus verloor, en hoe kry ons dit terug? 

Die term christelik is vandag ’n verwronge verdraaiing van hierdie eertydse waardes van die volgelinge van die Weg. 

Ons moet eenvoudig terugkeer na die implementering van die leer en lewe van Jesus Christus. Ons het egter blind geword vir van hierdie begrippe en moet dit weer in die konteks en milieu van Jesus se tydvak verstaan. Soos met ’n telefoonspeletjie se boodskap wat verdraaid raak in die oordrag, moet mens die regte boodskap by die oorsprong kry. 

Jesus kies twee nuwe begrippe in daardie tyd: moderne begrippe om die nuwe beweging wat Hy inisieer te verduidelik. Die Griekse woord apostel kom 81 keer voor in die NT. Die woord kom nie in die OT voor nie, want die woord het toe nog nie bestaan nie. Dit beteken ambassadeur, agent, gesant, boodskapper gestuur, op ’n missie, diens, sake, opdrag of geregtelik, draer van ’n kommissie. 

Ekklesia: 

Die tweede nuwe woord en begrip wat Hy gebruik is die woord ekklesia: “an assembly of called out ones.” Net die OV vertaal hierdie woord korrek: gemeente, samekoms, vergadering, spesiale byeenkoms. Die fokus van die woord ekklesia-samekoms is gerig op die rede waarom mense saam is eerder as waar hulle saamkom. So word die woord ekklesia in Handelinge 19:32 en 40 gebruik om die oproerige skare te beskryf. In die OT word daar na die volk verwys as die vergadering (1 Kron 29:20); gemeente van God (Neh 13:1); … was daar in die vergadering van die volk van God (Rig 20:2); Hulle moet van sy grootheid getuig in die volksvergadering (Ps 107:32); die vergadering van sy troue dienaars (Ps 149:1). 

Dis baie insiggewend dat Jesus se beskrywing en benaming van hierdie nuwe beweging en revolusie bloot samekoms/vergadering is. Verskillende samekomste: as julle saamkom in die gemeente (1 Kor 11:18); Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ’n psalm of ’n lering of ’n taal of ’n openbaring of ’n uitlegging — laat alles tot stigting geskied (1 Kor 14:26); samekomste in ’n gegewe area soos Galasië (1 Kor 16:1); Aan die gemeentes in Galasië (Gal 1:2); die gemeentes van Christus in Judea(Gal 1:22); Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk (Hand 15:41). Miskien sal ons minder verdeeldheid hê as ons verskillende kerke bloot net as verskillende byeenkomste regoor die wêreld sien, met een visie en mandaat – Christus. [4]

Ongelukkig probeer die vyand al sedert die eerste tabernakel om die volgelinge van God deur godsdienspleging weg te lei na ’n statiese gebou en onpersoonlike mensgerigte instansie. SO sê die Here: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord (Jes 66:1-3). 

Thomas More’s criticism of Tyndale boils down mainly to the way Tyndale translated five words. He translated presbuterosas elder instead of priest. He translated ekklesiaas congregation instead of church. He translated metanoeoas repent instead of do penance. He translated exomologeoas acknowledge or admit instead of confess. And he translated agapeas love rather than charity. [5]

Tyndale sou uiteindelik, soos Jesus en die eerste volgelinge, met sy lewe boet toe hy as ketter tot die dood veroordeel is. Luther, Calvyn, Zwingli en Knox was die opvolgers van hierdie reformasie om terug te keer na die waarheid.  

Dit is dan dalk nodig dat ons vandag, om verwarring te voorkom, nie meer die woord ‘kerk’ gebruik wanneer ons van die ware liggaam en gemeenskap van gelowiges praat nie. Kerk veronderstel die institusionele, formele kerk. Die probleem is egter dat daar mos in elke formele kerk ware gelowiges is. Dit wil sê, ons kan nie die baba met die badwater uitgooi nie. Ons het dieselfde stryd as wat die vroeë apostels gehad het. Daarom Paulus se skrywes, die een na die ander, om in Christus te bly (Gal. 4:19, Kol 1:28-29; 2 Kor 11:2; 1 Kor 2:2; 2 Pet 1:8; Ef 4:13). Elke kerk, gemeente, organisasie, bediening, aksie en beweging van die liggaam van Christus is vanuit die Hoof, Christus (Ef 1:22-23). 

Die volgelinge van die Weg:

Die eerste benaming van hierdie beweging was: Dié van die Weg (Hand 9:2; 24:14, 22). Dit impliseer ’n uitkenbare, anderse lewenstyl. Vandag word kerke uitgeken aan hulle kerkgebou, tipe musiek, leerstellings en benaming. Miskien sou die kerk meer aftrek onder mense gekry het as die onderskeiding bloot ons lewenstyl sou wees. 

Die kerk van die eerste eeu was ’n organiese eenheid. Dit was ’n lewendige, asemhalende organisme wat homself heel anders uitgedruk het as die institusionele kerk van vandag. En daardie uitdrukking het Jesus Christus op hierdie planeet bekend gemaak deur die manier waarop elke lid van Sy Liggaam funksioneer. [6]

Radikaal anders as formele godsdiens: 

 • Die groei was organies, gesentreer rondom die geloof in die opstanding van Jesus Christus (Joh 2:22; Luk 24:33-35; Joh 20:8,18,26-28; Hand 2:32; 3:15; 4:33; Fil 3:10; 1 Kor 2:2).
 • Die eerste kerk het in mense se huise byeengekom, nie in ’n kerkgebou of tempel nie (Hand 20:20; Rom 16:3, 5; 1 Kor 16:19). Die groeinetwerk was verhouding-gesentreerd. Jy is ontvang omdat ’n bekende jou aanbeveel het. (Sien bv. Filemon.) 
 • Hulle het nagmaal as ’n maaltyd saam geniet (1 Kor 11:21-34). 
 • Almal het deelgeneem aan hulle byeenkomste (1 Kor 14:26; Heb 10:24-25).
 • Elkeen het volgens hulle geestelike gawes en bediening saamgewerk (1 Kor 12-14). 
 • Hulle het hulleself as ’n gesin en familie gesien (Gal 6:10; 1 Tim 5:1-2; Rom 12:5; Ef 4:15; Rom 12:13; 1 Kor 12:25-26; 2 Kor 8:12-15). 
 • Leierskap was gepolariseerd en divers (Hand 20:17, 28-29; 1 Tim 1:5-7). 
 • Reisende apostels en profete het gemeentes bedien en versterk (Hand 13-21; al die apostoliese briewe). 
 • Hulle het as een eenheid in ’n plek gefunksioneer (Hand 8:1, 13:1, 18:22; Rom 16:1; 1 Tess 1:1). 
 • Hulle het nie titels en benamings gebruik nie (Matt 23:8-12). 
 • Leierskap was nie volgens ’n hiërargiese piramiedestelsel nie (Matt 20:25-28; Luk 22:25-26).

Die Liggaam van Jesus 

Een van God se primêre voorsienings aan ons, behalwe die uitstorting van die Heilige Gees, is die Liggaam van Christus. Vir God om mens te word het Hy ’n liggaam nodig gehad (Heb 10:5). Die alomteenwoordige, almagtige en alwetende God kom woon in ’n menslike liggaam! Dis Sy eerste groot liefdesdaad aan ons! Sy inkarnasie! (Heb 4:14-15.) Hy het ’n liggaam nodig gehad om aan die mensdom goed te kan doen, siekes te genees, die mag van die bose te verslaan en vir die wees, die weduwee en armes om te gee. Geen enkele mens kan vandag op sy eie volledig Jesus wees nie. Indien daar wel weer so iemand is, sal ons die persoon verheerlik. Jesus word vandag vlees deur Sy kerk. Die kerk is Sy Liggaam. Die volheid van God is geopenbaar in Sy Liggaam (Ef 4:11-16; Ef 5:30; Ef 2:19-22; 1 Kor 12:12). Ons het ook ’n liggaam nodig om God se wil te doen. Ons kan nie die Koninkryk van God op aarde laat kom soos wat dit in die hemel is sonder ’n liggaam nie. 

 Hý het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars, om God se mense toe te rus vir die werk wat hulle in sy diens moet doen. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die Seun van God ken, ’n eenheid vorm, ’n volmaakte mens, wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Dan, as mense ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so: Christus is die Hoof. Onder leiding van die Hoof is die liggaam goed aanmekaargesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam bymekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie, en so, deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. (Ef 4:11-16, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling). 

… omdat ons ledemate van sy liggaam is (Ef 5:30, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling) 

Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se huis wat gebou is op die fondament wat die apostels en die profete gelê het. Christus Jesus is self die hoekklip op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig inmekaargepas word, verrys tot ’n tempel wat aan die Here toegewy is. Deur julle verhouding met Hom word ook julle saam opgebou tot ’n gebou waarin God deur sy Gees woon (Ef 2:19-22, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling). 

Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam (1 Kor 12:12, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling). 

Elke mens het ’n liggaam gekry wat ons moet versorg en oppas. Hierdie liggaam is só wonderlik dat dokters jare moet studeer om net een deeltjie te verstaan. Ons reduseer die liggaam van Christus tot ’n Sondagbyeenkoms. Die Liggaam van Christus is God se genialiteit. Ons sal in die ewigheid eers werklik die volheid van Sy Liggaam ten volle verstaan. Sommige mense is oorgewig, oefen glad nie, eet verkeerd, werk te hard en gee hulleself oor aan verslawing. Daarom gaan hulle liggame vinnig agteruit en affekteer hulle beweeglikheid. Hulle kan later nie meer dit doen waarvoor die liggaam gemaak is nie. Hulle sien nie die waarde van hulle liggame in nie. Baie gelowiges maak dieselfde fout omdat ons nie Sy Liggaam onderskei nie (1 Kor 11:29).

Verhoudinge is gekompliseerd (“messy”). Verhoudinge verg aandag, tyd, opoffering, deelname, harde werk. ’n gesonde liggaam huisves ’n gesonde gees. Ons het ook ’n gesonde Liggaam/gemeente nodig om geestelik gesond te wees. Hierdie konsep is so ’n diep geheimenis dat die vyand ons daarvan weerhou om dit te sien! Want ons voorsiening en gesondheid is opgesluit in ’n liggaam. God het nooit bedoel dat die geestelike leier alleen die versorging van die kerk moet dra nie. Ons gee om vir mekaar! 

Dan, as mense ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so: Christus is die Hoof. Onder leiding van die Hoof is die liggaam goed aanmekaargesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam bymekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie, en so, deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op (Ef 4:14-16, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling). 

Gevolglik heers daar harmonie in ons liggaam en al die liggaamsdele sorg saam vir mekaar (1 Kor 12:25, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling). 

ʼn Mens bou nie ’n verhouding met mense deur kerkaktiwiteite by te woon nie. God se struktuur van groei is familie. Wanneer die kerk die karakter van ʼn familie verloor, verloor ons die waarde en krag van Sy Koninkryk. God verduidelik Sy Koninkryk aan ons in terme van familie, vader, jongmense en kinders (1 Joh 2:12-14). Net so is die liggaam soos ʼn familie met mekaar verbind. Inteendeel, die gemeente waaraan jy behoort word jou ware familie! Baie van ons wat tot bekering kom, voel nie meer so tuis en gemaklik rondom ons bloedfamilie nie omdat ons hart in wese verander het. Selfs Jesus het Sy geestelike vriende en dissipels sy ware familie genoem teenoor sy eie ma en broers (Matt 12:46-50). 

Dit behels dat jy betrokke moet raak in mense se lewens. Jy moet bereid wees om agter die maskers te kom en te leer om mekaar sonder voorgee lief te hê. Jy moet ook bereid wees om jouself bloot te lê, jouself te ontmasker en oop te maak. Daar is ʼn wonderlike dinamika wat begin geld as mense wat die Here dien in mekaar se lewens betrokke raak: Ons sien Christus in mekaar en dit spreek ons baie keer meer aan as wat ʼn preek ooit sou kon doen.  Ons groei ook deur die groei in mekaar te erken. Verhoudings is kompleks en is nie altyd net positief nie. Vir verhoudings om te verdiep, moet die verhouding verskeie toetse deurstaan. Dit is soms juis in hierdie negatiewe aspekte van verhoudings waarin ons die meeste kan groei. Baie mense sien nie daarvoor kans nie en hardloop weg voordat die negatief omgedraai is in ʼn positief. Konfrontasie en deursigtigheid, egtheid en eerlikheid is die agente wat ons deur hierdie negatiewe prosesse help en begelei tot wasdom in Christus.  

Daar is net een Liggaam. 

Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon (Ef 4:4). Die heerlikheid van God is alreeds opgesluit in Sy Liggaam. Ons kan net in die volheid van hierdie heerlikheid leef wanneer ons die Christus in mekaar raaksien en die gawes in mekaar ontsluit. Soos Jesus gebore is in ’n liggaam wat moes opgroei alvorens die tyd sou aanbreek vir Sy bediening, so is die kerk in ’n proses van voorbereiding vir die finale uur van haar glorie! Net soos mense Hom nie wou erken of aanvaar nie en uiteindelik kruisig, sal die kerk haar grootste heerlikheid in haar donkerste uur bereik. Mag God jou oë soos Petrus s’n open om die verlossing in Sy kerk raak te sien! 

Die één-liggaam-waarheid beteken ook dat die mense wat aan jou bekend is in jou plaaslike deel van die Liggaam nie die enigste Liggaam is nie. ’n Groot deel van Jesus se Liggaam is onbekend aan jou, maar tog wesenlik deel van jou en kan op ’n betrokke dag wederkerig tot seën wees. Alhoewel mens moet inskakel en deel wees van ’n betrokke deel van die liggaam, soos ’n tibia deur die knie verbind is aan die femur, is daar ander funksies in die liggaam waarvan ons nie eers weet nie. Tog ontvang die been lewe en voorsiening deur die hele liggaam. 

Die liggaam as die tempel van die Heilige Gees

Daar is drie verse in die NT wat verklaar dat ons die tempel van die Heilige Gees is (1 Kor 3:16; 6:19; 2 Kor 6:16). Wanneer ʼn mens hierdie skrifgedeeltes in konteks lees, dan praat Paulus elke keer met ʼn ander gehoor. In 1 Korintiërs 3:16 praat Paulus met die Korinte-gemeente oor sektarisme en divisie, met ander woorde, die kerk op die betrokke plek. In 1 Korintiërs 6:19 praat Paulus met die individu wat hoereer. In 2 Korintiërs 6:16 praat Paulus met die gemeente van die Korintiërs, maar hy is eintlik besig om met die universele kerk te praat: Hulle moet hulle weerhou van afgodery en moet heilig wees. 

By die Fees van Tabernakels lig die priester ʼn etrog (sitrusvrug) in sy hand op en wys dit in die vier windrigtings, die hemel en aarde, en verklaar die heerskappy van God oor alles.  ʼn Etrog is ʼn unieke vrug want dit is ʼn sel binne-in ʼn sel, binne-in ʼn sel. Die Jode verduidelik dat die etrog ʼn simbool van die kerk is – Jood en heiden is saam verenig in ʼn nuwe entiteit.  

Kerk is dus jy as individu. Maar jy is deel van ʼn liggaam in jou gebied of dorp en saam is ons kerk in die universele Liggaam. Wanneer ons die een misken, is daar nie meer eenheid nie. ’n Gemeente waar mense lidmate is sonder dat hulle waarlik weergebore is, lei tot ’n sakralistiese stelsel.  ʼn Gemeente wat hulself isoleer van die groter Liggaam van Christus staan die gevaar om sektaries te word.  ʼn Individu wat hom of haarself van ʼn plaaslike Liggaam isoleer is sonder beskerming en veiligheid. Elke gelowige moet hom-/haarself onderwerp en deel wees van ’n Liggaam wat nie perfek is nie, want in die proses groei ons geestelik. Om vir welke rede ook al jouself te isoleer, is ʼn vorm van trots en meerderwaardigheid, en ʼn soeke na eie gewin (Spr 18:1). Die groei vind plaas wanneer ons deur ons verskille werk en voortdurend kies om by mekaar bly.  

Die Heilige Gees is die asem van Sy Liggaam

Die ontstaan van Jesus se Liggaam het op Pinksterdag plaasgevind toe God weer Sy Gees – hierdie keer nie in een mens, Adam – blaas nie, maar kollektief in Sy Liggaam, Bruid, priesterdom, nasie, volk, verteenwoordigers.  

Die Fees van Weke, of Pinksterfees soos die meeste Christenkerke dit noem, is die tweede belangrikste fees op die Joodse kalender. Die fees gedenk die tyd toe Moses die Wet op die berg Sinai ontvang het. Dit het op die vyftigste dag geval, sewe volle weke nadat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan geslaan is (Deut 16:9). Die getal 50 word bereken as die aantal dae wat dit geneem het om van die verlossing uit Egipte tot by Sinai te trek (Eks 19:1). Hulle het hierdie dag bereken vanaf die tweede dag van die Paasfees. Die naam pinkster kom van die Griekse woord hè pentekostè= die vyftigste. Die fees word deur die Here ingestel en die voorskrifte van die fees word aan Moses deurgegee (Lev 23:15-21).

Hierdie fees is op die vyftigste dag, na die opstanding vervul toe die Heilige Gees uitgestort is op dié wat in die bovertrek gewag het op die vervulling van die belofte. (Vergelyk Hand 1:5, 8 en Matt 3:11.) Die ooreenkomste tussen die gebeurtenis by Sinai en dié in Handelinge 2 is baie interessant:

Toe die Here op die berg aan die volk verskyn … donderweer en weerlig … rook en vuur … die berg het geskud (Eks 19:16-18); geluid van baie sterk basuinen in Handelinge 2 geluid soos van ’n geweldige rukwindomdat die Here in ’n vuur daarop neergedaal het– tonge gesien soos van vuur. In Eksodus 32:28 word 3 000 mans doodgemaak as straf vir hulle vrees, ongeloof en die maak van ’n valse god. Na die uitstorting van die Heilige Gees kom 3 000 mense tot bekering! Tydens Moses se tyd op Sinai, volg instruksies oor die bou van ’n tent van samekoms. Later word die volk opgeroep om vrywillige offers te bring vir die oprigting van ’n heiligdom (Eks 25:1): Ook moet hulle vir my ’n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon(Eks 25:8). Na die uitstorting van die Heilige Gees word na ons as gelowiges verwys as die tempels van die Heilige Gees (1 Kor 3:16; 2 Kor 6:19; 2 Kor 6:16; 1 Kor 6:19). Die kerk van Jesus Christus word die gebou en tempel van God, gebou met lewende stene (Ef 2:21).

Die gebruik om twee brode voor die Here te wuif is baie interessant. Veral as jy in aanmerking neem dat geen offer aan die Here suurdeeg mag bevat het nie (Lev 2:11). Maar in hierdie geval word die twee brode gebak van die opbrengs van die oes, met suurdeeg, en voor die Here gewuif. Die Jode sien die twee brode as die Jode en die heidene. Hierdie is ’n geheimenis wat eers later deur Paulus verduidelik word dat God deur Christus die middelmuur tussen Jood en nie-Jood verwyder het. (Ef 2:11-22). Onthou, toe die Jode uit Egipte gevlug het was daar dié van gemengde bloed wat saam uitgetrek het (Eks 12:37, 38). Met ander woorde, almal wat die woord gehoor het en in geloof en gehoorsaamheid bloed aan die deurkosyne gehad het, is gespaar. God se hart is dat al die nasies gered sal word (Ps 72:11; Matt 28:19; Op 22:2). Maar heiden sowel as Jood het ’n inherente hartprobleem met sonde. Albei is vasgevang in die mag van sonde en kan nie hulself bevry nie. Op Pinksterdag hoor elke nasie wat onder die hemel is hoe die dissipels in hulle eie taal getuig oor die wonderdade van God!

Die skrywer van Hebreërs werp nog meer lig op die vervulling van die fees en hoe God Sy ware bedoeling van wat by Sinai moes gebeur in Handelinge 2 op Pinksterdag verwesenlik. Anders as die Israeliete wat by Sinai berg gekom het toe God sy Wet vir hulle gegee het, het hulle nie by ’n fisiese berg aangekom met brandende vuur, donderwolke, donkerte, stormwind, trompetgeskal en ’n stem wat praat nie. By Sinai het dié wat dit gehoor het, gesmeek dat God nie verder met hulle moes praat nie. God se opdrag dat selfs ’n dier wat die berg met sy poot aanraak doodgegooi moes word, het hulle laat terugsteier. Ja, so angswekkend was die aanskoue van alles dat Moses uitgeroep het: “Ek is absoluut verskrik, ek bewe van angs!” (Heb 12:18-21). God wou Homself persoonlik aan ’n groep mense, Sy volk, Sy uitverkorenes openbaar, maar die mens kon die heerlikheid nie uitstaan of hanteer nie. In vrees en ongehoorsaamheid gaan maak hulle vir hulleself ’n afgodsbeeld. Op Pinksterdag kom stort die Here Sy Gees in ons uit, en vind die kulminasie van honderde jare se belofte en goddelike verwagting plaas toe die mens God van aangesig tot aangesig sien en ervaar. Dit is die hoogtepunt en ware betekenis van wat gebeur tydens die vervulling met die Heilige Gees.

Die eerste volgelinge se wesenlike ontmoeting met die lewende God is die geboorteplek van die beweging wat die wêreld sal verander. Nee, julle het aangekom by Sionsberg, by die stad van die lewende God! Julle het aangekom by die hemelse Jerusalem, by die miljoene engele wat juigend feestelik bymekaar is, en by die gemeente van God se kosbare kinders wie se name in die hemel opgeskryf staan. Julle het gekom by God, die Regter oor almal, en by die geeste van die verlostes in die hemel wat nou volkomenheid bereik het. Ja, julle het aangekom by Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond tussen God en sy mense, en by die verbondsbloed wat gesprinkel is en wat van vergifnis getuig – so anders as die bloed van Abel wat om vergelding geroep het(Heb 12:18-24).

Die heerlikheid van die Liggaam is ’n eenheid van gekompliseerde diversiteit.  

Elkeen het ’n ander bediening, fokus en bestaansreg, maar alles ter wille van die Liggaam. Die oog bestaan om te kan sien ter wille van die liggaam. Dis juis hierdie andersheid wat die meeste groei in ons bewerk. Rick Joyner vertel die storie waar ’n sekere man homself teen hulle bediening uitgespreek het. Hy het selfs ’n webtuiste teen hulle bediening begin. Die Here werk toe in hom om vir die man te begin bid. Die Heilige Gees sê toe dat hy die Here moet begin dank vir die man. Maar hoekom? Hoe is dit moontlik? Toe besef hy: Sedert die man se opposisie het hulle bediening meer bedag geraak op wat hulle sê en hoe hulle dit sê. Die persoon van wie jy soms die minste hou, is die werktuig wat God gebruik om jou die meeste te verander. Soms wil die oog die liggaam oordeel omdat hulle nie sien nie, maar hulle het bes moontlik ’n ander funksie. Laat elkeen sonder murmurering hulle funksie vervul. Ons voel soms: “Net ek maak opofferings!” Moet eerder nie vergelykings tref nie, maar dien net die Here (Joh 21:22). Daar is geen manier hoe jy jou van die Liggaam kan afskei en distansieer nie. Alleenlik sonde en iemand wat verdeling saai en van die gesonde leer afwyk kan vermy word. 

Geen sel in die liggaam kan buite die liggaam bestaan nie. Ons het mekaar nodig. Lees gerus hierdie pragtige artikel, ’n opsomming van een van die hoofstukke in Macolm Gladwell se boek, Outliers, oor die Rosetta-effek wat handel oor ’n klein Italiaanse gemeenskap in New York: http://yocuzlawyers.com/2011/06/the-roseto-effect-the-valley-of-the-roses/

God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is:Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid(Kol 1:27, NV). Die woord “julle” is ’n kollektiewe voornaamwoord en kan vertaal word met “Christus onder julle en in julle”. Christus is in jou maar daar sal nooit weer ’n Christus in Sy volheid in een persoon gemanifesteer word nie. Christus se volheid kan alleenlik deur ’n liggaam van mense verheerlik word. Die kerk is Sy Liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul (Ef 1:23). As the new wine is found in the cluster, And one says, “Do not destroy it, For a blessing is in it” (Jes 65:8).

Eenheid is die Nuwe Verbond en bewys dat God se heerlikheid die tempel vul. 

Die bewuswording en openbaarmaking van die Heilige Gees in groepsverband.

God se heerlikheid word óf in jou as individu (die tempel van die Heilige Gees) óf die samekoms van gelowiges geopenbaar. God se heerlikheid rus op die samekoms, nie die institusie van kerk nie. God seën ’n liggaam van gelowiges omdat hulle saam Sy wil op aarde doen. Maar die kerk as organisasie is bloot ’n naam om ’n versameling gelowiges te identifiseer. Jy ontvang geen voordeel as jy net in naam deel van ’n kerk is en nooit enige aktiwiteite bywoon nie. Die woord ekklesia kan die beste met “congregation” of samekoms vertaal word. 

Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom(Heb 10:25). 

v 16 deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word

v 19 As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry,

v 20As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle (Matt 18:16, 20). 

God’s power is revealed in Unity! 

Ons eenheid as kerk is belangrik! … sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het(Joh 17:21).

Jy kan nie eenheid met God hê sonder om in eenheid met Sy Liggaam te wees nie. Eenheid en verbondenheid met mekaar is eenheid met God. Die werking is wederkerig en absoluut! (1 Joh 4:20) 

Dit is ontsettend belangrik vir God se Gees om in die samekoms te werk sodat ons in eenheid met mekaar is. Die Handelinge-kerk se krag was in hulle eenheid.  

Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed (Hand 1:14).

Hulle was almal op een plek bymekaar (Hand 2:1).

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou (Hand 2:46).

En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die Pilaargang van Salomo (Hand 5:12).

Die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus (Hand 8:6).

Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê … (Hand 4:24).

Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel (Hand 4:32).

Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur (Hand 15:25).

God se ewige plan was nog altyd Sy Liggaam

Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ’n pilaar en grondslag van die waarheid(1 Tim 3:15). Die kerk is dus die grondslag van die Waarheid wat Christus is. Net soos die tempel in die OT sentraal gestaan het tot die Israeliete se lewe, is die kerk sentraal tot ons lewe. Die volle verloop van ons lewe, van babatyd, opvoeding, werk, trou, kinders hê, hulle groot maak, tot ons oudag is verweef in die kerk.  

Ons kan nie Jesus as Hoof hê sonder om Sy Liggaam te aanvaar nie.

Toe Paulus die kerk vervolg, sê Jesus: Ek is Jesus wat jy vervolg(Hand 9:5).

Jy kan nie die hoofskap van Christus hê sonder Sy Liggaam nie. En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul(Ef 1:22-23).

… soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het(Ef 5:25; Hand 20:28).

Die Ewige Kerk: Ons het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is (Heb 12:22-23).

Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is(1 Pet 3:9).

Die krag van samekoms

Geskiedenis word gemaak wanneer die regte mense saamkom en ’n besluit neem. Alle bewegings en revolusies het ontstaan by ’n samekoms van mense wat dieselfde sentimente en waardes handhaaf en nastreef. Gemeenskap is dus nie een soort samekoms nie. Dis elke keer wanneer ons saamkom. 

God se heerlikheid word geopenbaar óf in jou as individu (die tempel van die Heilige Gees) óf die samekoms van gelowiges. God se heerlikheid rus op die samekoms, nie die institusie van kerk nie. God seën ’n liggaam van gelowiges omdat hulle saam Sy wil op aarde doen. Maar die kerk as organisasie is bloot ’n naam om ’n versameling gelowiges te identifiseer. Jy ontvang geen voordeel om net in naam deel van ’n kerk te en nooit enige aktiwiteite by te woon nie. Die woord ekklesia kan die beste met “congregation” of samekoms vertaal word. 

Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom(Heb 10:25) 

v 16 deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word

v 19-20 As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle(Matt 18:16, 20). 

Die voordele van DEEL WEES op elke vlak: 

1.Sonder goeie leiding stort ’n volk in duie; dit is veilig om baie raadgewers te hê(Spr 11:14, Nuwe Lewende Vertaling). Daar is soveel beskerming om besluite te neem binne in ʼn liggaam omdat mens so maklik jou eie hart kan mislei (Jer 19:9).

2.Ons geveg teen die owerhede (“principalities”) in ʼn sekere gebied kan nooit as individue plaasvind nie, maar alleenlik deur ʼn liggaam van gelowiges (Matt 16:18; Ef 3:10). Dis ’n eeue oue beginsel dat vyf ʼn honderd vyande laat vlug, maar ʼn honderd man sal tien duisend laat vlug (Lev 26:8). Die akkurate kerk, soos enige ander organisasie, benodig ʼn kritiese massa mense om werklik ʼn verskil in ʼn omgewing te maak. Let wel dat ons nie hier van gemeentes praat wat duisend mense as skare trek maar net honderd lidmate is medewerkers nie. ’n  Akkurate gemeente, waar elke lidmaat sy rol en bediening verstaan en uitleef, is ʼn kragtige wapen in God se hand.  

3. Die versorging van mense in die NT is die kerk (maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra – 1 Kor 12:25) uit wie die hele Liggaam die groei van die Liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde (Ef 4:16). Hierdie Liggaam is goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Dit is in hierdie kerk waar daar geen tekort was nie. Hoekom? Omdat almal alles wat hulle besit met ander gedeel het. Weerhouding van deel te wees van ʼn plaaslike Liggaam verswak die kerk se vermoë om werklik effektief in hierdie doel te wees. Dit behels ook die aspek van jou bydraes aan die kerk. Om God se werk en Koninkryk op globale skaal te bevorder kos geld. Die meeste kerke beleef dat maar net 20% van die lidmate hulle tiendes betaal. Weereens verswak dit die kerk se vermoë om effektief te gee, te dien en te help! As almal maar net besluit om nie deel te wees van ʼn plaaslike Liggaam nie en hulle eie ding te doen, rig ons uiteindelik skade aan ons eie geledere aan. Elkeen se betrokkenheid, selfs jou verskille met ʼn sekere kerk, is nodig vir groei.  

4. Daar vind ʼn spesiale “deelagtig making” (“impartation”) plaas wanneer ʼn diens deur die Heilige Gees gedryf word. Dit kan op geen ander manier bekom word as om daar te gewees het nie. Ek begeer met my hele hart om julle te besoek. Ek wil vir julle ’n geestelike seëning (impart) bring om julle in julle geloof te versterk(Rom 1:11, Nuwe Lewende Vertaling). Dit geld veral wanneer ons dienste beleef soos wat Paulus in 1 Korintiërs 14:26 aan die kerk voorskryf: Wanneer julle bymekaar kom dan het elkeen …  ʼn Mens kan die deelagtig making van ʼn sekere begaafde prediker deur DVD bekom, maar nie die deelagtig making van ʼn Liggaam nie.  

5. Daar is in elke huis ʼn sekere inherente bemagtiging en veiligheid asook ʼn spesiale genadegawe wat God aan ʼn spesifieke gemeente gee wat nie verkry kan word sonder om deel te wees van die gesin nie. Jy kan dienste besoek, maar die genade en goddelike vermoë kom deur deel te wees van die spesifieke gesin. Ons het al so dikwels gesien hoe sekere mense ʼn mate van beskerming in die huis beleef, en wanneer hulle eendag die huis verlaat en hulleself afsny, dan val alles deurmekaar en uitmekaar in hulle lewens. Om deel te wees van ʼn dinamiese gemeente gee ook aan elke individu ʼn doelgerigtheid. Jy voel jy bestaan nie net nie, jy is deel van ʼn plan en die uitvoering van daardie plan en visie!  

6. Die vinnigste groeitydperk in my lewe het gekom deur korreksie. Ek het leiding ontvang. “I have been discipled.” So baie gelowiges kom tot bekering en leef maar net op hulle eie voort waar hulle die preke en insette waarna hulle wil luister van TBN kan kies, maar nooit deur ʼn geestelike pa of ma gelei word en persoonlik in die waarheid geleer word nie. Hierdie is ʼn groot gebrek in die kerk en ook een van die redes waarom so baie Christene vir jare in ʼn kerk sit en nog steeds nie wasdom bereik nie. Weereens: God se model is familie en gesinne. Dis immers ook hoe die natuur werk. Almal is in families gegroepeer en funksioneer binne ʼn spesifieke familie. Ons het baie instrukteurs in die Gees maar nie baie vaders nie (1 Kor 4:15). Die gevolg is dat ons ʼn klomp kop-kennis het wat nog nie deel geword het van ons waardestelsel en leefwyse nie.  Want ʼn pa stap met jou ʼn pad, hy leer en korrigeer jou die heeltyd! Die belangrikste is egter dat ʼn pa jou WYS hoe! Mentorskap!

7. Net satan wen as mense nie deel wil wees van ʼn gemeente nie. Daar is nie so iets soos ʼn perfekte gemeente nie.  Elke gemeente funksioneer soos ʼn betrokke gesin en jy voel inherent deel daarvan of nie. Daarom is dit belangrik dat jy ʼn gemeente vind waar jy deel voel, gemaklik is en weet dat jy ʼn bydrae sal kan lewer. Kry ʼn huis! Daarom is daar so baie kerke, almal met ʼn verskillende fokus en mandaat. Hoor by God waarheen Hy jou gestuur het. Waar het God jou bygevoeg, want mens word nie net deel van ʼn gemeente en “join” ʼn kerk nie (Hand 2:47; 5:14; 11:24). ’n Mens wat hom eenkant hou, lewe net vir homself. Hy het ’n afkeer aan gesonde oordeel(Spr 18:1, Nuwe Lewende Vertaling). Die kerk kan nie die kultuur van die dag konfronteer sonder die invloed en momentum van gesamentlike en gefokusde optrede nie. Dit is die kollektiewe getal ware gelowiges wat werklik elke dag soos Jesus leef wat ’n gemeenskap/dorp/stad verander. Dit is ons grootste wapen, en ook die rede hoekom satan so hard probeer om die kerk in diskrediet te bring.

8. Selfs Jesus was onder gesag, en so moet ons onsself ook onder gesag stel (Ef 5:21). Hoekom die aanmoediging aan leiers om mooi en waardig om te sien na die mense onder hulle as niemand meer gelei wil word nie? Ons moet hulle respekteer (1 Tess 5:12-13), en eer (1 Tim 5:17), en aan hulle gehoorsaam en onderdanig wees (Heb. 13:17). Die tydsgees van ons dag fokus op die self: ons leef om lekker te voel en wil nie voorgesê word nie. Selfs Jesus was tot die ouderdom van 30 aan aardse ouers gehoorsaam. Goeie leiers sal nie oor hulle mense heers nie (1 Pet 5:3). Jesus was ook hierin vir leiers ’n voorbeeld.  

9. Om aan ’n gemeente te behoort en betrokke te raak vereis dat jy jouself sal verloën. Selfverloëning is nie maklik of gemaklik nie, dit kos jou jou lewe, jou alles. Ons is bang vir hierdie tipe “commitment”. Ons ken die prys. Die waarheid is egter dat die opstanding na die dood die prys en opoffering by verre oortref. Die vreugde en tevredenheid van deel-wees, versorg wees, liefde en omgee, oortref by verre die opoffering. Die dinamika van gemeenskap het in wese ’n ongeskrewe reël: Dit wat jy insit is wat jy uitkry. As jy liefde gee, omgee, help laste dra, ingestel is op ander, dien, help, ondersteun, sal jy nooit ’n tekort hê aan dit wat jy weggegee het nie. Jou belegging is gemaak in ’n ewige bankrekening. En as jy in nood is en onttrekkings moet maak, sal jy vind daar is in oorvloed.  Mens kan nie die voordeel trek deur ’n TV-prediker se dienste op Sondag te kyk nie. Jy moet iewers betrokke wees.

Groei gebeur nie in die versameling van inligting of inspirasie nie, dit is die uitvoering, oefening en vervolmaking wat jou laat groei. 

Hierdie nuwe beweging het dit nie maklik gehad nie: 

Vervolging: (Hand 8:1; 11:19; 20:23; Rom 8:35; 2 Kor 12:10) 

Dwaalleringe: (Fil 3:2; 1 Tim. 1:15-16;  2 Tim 2:2)

Faksies: (1 Kor 11:19) 

Afvalligheid: (1 Tim 4:1)

Wedywering: (Fil 1:16-18) 

Heiligmaking: (1 Kor 5) 

Tog was hierdie beweging aantreklik, en dit het gegroei en in ’n baie kort tydjie die hele bekende wêreld volgelinge van Jesus gemaak.  

Die einde van godsdiens

Die kerk as instelling kan egter nie dieselfde sê nie. Lande wat eers christelik was, is vandag sekulêr of aanbid ander gode. In die naam van godsdiens is mense vervolg, tot die dood veroordeel en daar is vir eeue in twis en tweedrag oorloë gevoer.  

Watter van die eerste kerke, Efese, Galasië, Jerusalem, Alexandrië, Konstantinopel, Antiochië, Rome, is vandag nog Jesus Christus-gesentreerde, missionêre, geesvervulde gemeenskappe? Soos die beweging geïnstitusionaliseerd geword het, het dit mens-gedrewe en mens-gesentreerd geword. Om nie eens te praat van Tertullianus se werk in Noord-Afrika, Philippus van Serene in Kartago, wat vandag heeltemal met Islam vervang is nie.


[1]Stark, R., 2007, Discovering God: The origins of great religions and the evolution of belief, Harper Collins, New York. Bl 161-162  Barna, G., 2005, The state of the church, The Barna Group, Ventura, CA. Bl 246-250 Hirsch, A., 2006, The forgotten ways: Reactivating the missional church, Brazos, Grand Rapids, MI.  Bl 18-22

[2]Dreyer, W.A., 2016, ‘Historiese perspektief op kerkwees’, in ‘Praktiese ekklesiologie – Kerkwees in die 21ste eeu’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, suppl. 10, 72(5), a4378. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v72i5.4378 

[3]Schor, A.M., 2009, ‘Conversion by the numbers: Benefits and pitfalls of quantitative modelling in the study of early Christian growth’, Journal of Religious History 33(4)Bl 478. 

[4]Everett Ferguson the church of Christ a biblical ecclesiology for today Bl 129 – 134 

[5]Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopaedia, Revised, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans 2002), Bl 85.

[6]Pagan Christianity?: Exploring the Roots of Our Church Practices by George Barna.