Categories
Preke

Die Krag van Goddelike Self-beheersing

ONTDEK DIE GAWE VAN GODDELIKE INPERKING

Iemand wat geduldig is, is groter as ’n oorlogsheld, en iemand wat homself kan beheers, is groter as iemand wat ’n stad inneem. (Spreuke 16:32)

Die vermoë om nee te sê, terug te hou, plesier en beloning uit te stel, is sinoniem met koningskap, adellikheid, en volwassenheid. Dit is inderdaad baie moeiliker as emosionele impulsiewe oorgawe aan begeertes en drange.  Dit is immers wat ons onderskei van ons dierlike instinkte. Jesus is ‘n perfekte voorbeeld van onthouding, inperking en selfdissipline – WEES bemagtig in HOM om ook koninklik te regeer in hierdie LEWE.

In hierdie era van wetteloosheid en anargie mag ons die krag van Sy genade ontdek wat in ons die vermoë werk om onsself te weerhou en te dissiplineer om gematig en in beheer van ons fakulteite te wees vir Sy heerlikheid en eer, Amen.  

Die bekamping van die Gees van Anargie of Wetteloosheid wat vandag vinnig in ons wêreld versprei, het ons die beperking van die Heilige Gees nodig om in ons lewens toe te neem. As ons in geloof vra, kan ons glo dat die Gees se wonderlike weerhoudingskrag van vandag af in ons lewens sal toeneem.

Jesus het homself daarvan weerhou om die hulp van Engele te roep – Mat 26:53 

Dit was een van die apostoliese onderwerpe wat Paulus met Felix bespreek het – Acts 24:25

4 keer word genoem as ‘n belangrike kwaliteit geestelike leiers moet besit – Titus 1:7-8; 2:2; 2:5; 3:2.

Dit word genoem onder die lys van deugde wat elke gelowige moet hê – 2 Pet 1:6

Dit is een van die vrugte van die Gees – Gal 5:23. 

Spesifieke gebiede waar inperking toegepas moet word.

Heers oor jou aptyte vir voedsel in die teenwoordigheid van konings – Prov 23:1; 29:11

Inperkingsvorm werk te hard op soek na rykdom – Prov 23:4

Heers oor jou emosies – Prov 25:28

Beheer en beperk jou seksuele aptyte – Song of Solomon 2:16

Bedien die Here in vas en gebed – Acts 13:1-3

Inperking ter wille van die evangelie – 1 Cor 9:22

Wees gematig in alle dinge – 1 Cor 9:25

Lei jou liggaam op en verhard dit onder volledige beheer 1 Cor 9:27

Verstaan jou metron van gesag en invloed – 2 Pet 2:12

Hoe doen ons dit? 

Solank as wat julle hier op aarde is, is daar drange wat vir julle sal probeer oorheers. Sulke drange moet julle doodmaak. Hier noem ek veral enige onsedelikheid en onbehoorlikheid, maar ook ander verkeerde drange en begeertes. Dan is daar nog die begeerte na rykdom wat nooit genoeg kry nie—dit is net so goed asof ’n mens ’n afgod aanbid. 6Dit is oor hierdie soort ding dat die straf van God sal toesak op almal wat ongehoorsaam was aan Hom. (Lees Col 3:5-17)

“Doodgemaak” of “sit die ou man af” = Bekeer jou van verkeerde gedrag.

Trek die nuwe mens aan, barmhartigheid, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar, trek liefde aan! v12 – 15 

Laat die woord van God ryklik in jou woon v16 

Boodskap van Ap Andre Pelser: 

Sonder inperking vergaan mense. Dit is noodsaaklik om die gebiede te ken wat vir ons buite perke is as kinders van die Here. Wanneer ons dié grense oortree, maak ons onsself oop vir die vyand wat niks daarvan dink om ons lewens binne ‘n oomblik te vernietig nie. Selfs al het ons die vryheid van seuns van God, moet ons hou by die weerhoudende invloed van die Heilige Gees.  Die Gees kan bedroef word oor ons onwilligheid om na Hom te luister. Hy mag ook uiteindelik geblus word as ons volhard in ons hardkoppigheid. Laat ons vandag vergifnis vra as ons die Heilige Gees met ons hardnekkigheid bedroef en weerstaan. Kom laat ons weereens die teëhoudende invloed van die Gees in ons lewens verwelkom. Dae word meer boos as ooit tevore omdat die vyand weet dat sy tyd op aarde kort is. Hy het gekom om soveel siele as moontlik te steel en dood te maak en te vernietig; maar Jesus het gekom sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed. Wees onderwerp aan die goddelike inperking van die Heilige Gees wat jou hart, verstand en dade bewaak.Beoefen inperking in die hoeveelheid wat jy eet en drink.  Beheer jouself om te vinnig te praat of te antwoord.  Plaas inperking op jou uitgawes, ook oor hoe jy jou tyd bestee.  Sonder inperking vergaan mense: geen perke en geen grense lei tot self-vernietiging. 

Categories
Sermons

The Power of Restraint

DISCOVER THE BENEFITS OF DIVINE RESTRAINT

Moderation is better than muscle, self-control better than political power. (Proverbs 16:32) MSG

The ability to say no, hold back, postpone pleasure and reward is synonymous with being kingly, nobility, royalty and maturity. It is indeed much more difficult than emotional impulsive surrender to lusts and urges, but that is what distinguishes us from our animal instincts. Jesus is a perfect example of abstinence, restraint and self-discipline – BE empowered in HIM to also reign royally in this LIFE.

In this age of lawlessness and anarchy may we discover the power of His grace working in us the ability to restrain and withhold ourselves, to be temperate and in control of our faculties for His Glory and honour, Amen.  

Combating the Spirit of Anarchy or Lawlessness that is fast spreading in our world today we need the restraint of the Holy Spirit to increase in our lives. If we ask in faith, we can believe that the Spirit’s wonderful restraining power will increase in our lives as from today.

Jesus restrained himself from calling the help of Angels – Mat 26:53 

It was one of the apostolic topics Paul discussed with Felix – Acts 24:25

4 times it is mentioned as an important quality spiritual leaders should possess – Titus 1:7-8; 2:2; 2:5; 3:2.

It is named under the list of virtues every believer should have – 2 Pet 1:6

It is one of the fruits of the Spirit – Gal 5:23. 

Specific areas where restraint should be applied.

Rule over your appetites for food in the presence of Kings – Prov 23:1; 29:11

Restrain form working too hard in search of wealth – Prov 23:4

Rule over your emotions – Prov 25:28

Control and restrain your sexual appetites – Songs 2:16

Ministered unto the Lord in fasting and prayer – Acts 13:1-3

Restraint for the sake of the gospel – 1 Cor 9:22

Be temperate in all things – 1 Cor 9:25

Train and harden your body to bring it under complete control 1 Cor 9:27

Understand your metron of authority and influence – 2 Pet 2:12

How do we do it? 

Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. (Read Colossians 3:5-17)

“Put to death” or “put off the old man” = Repent of wrong behavior.

Put on the new man, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering, bearing with one-another, put on love! v12 – 15 

Let the word of God dwell in you richly v16 

Message from Ap Andre Pelser: 

Without restraint people perish. It is vital to know the areas that are off limits to us as children of the most High God. When we overstep the boundaries we open ourselves up to the enemy who would think nothing of destroying our lives in an instant. Even though we have the liberty of sons of God, we need to abide by the restraining influence of the Holy Spirit.  The Spirit can be grieved by our unwillingness to listen to Him. He may also be quenched eventually if we persist in our stubbornness. Let us ask for mercy today and for forgiveness of grieving the Spirit and let us once again welcome the restraining influence of the Spirit in our lives. Days are becoming more evil than ever before because the enemy knows his time on earth is short. He has come to steal and kill and destroy as many souls as possible; but Jesus has come that we might have life and have it more abundantly. Be under divine restraint of the Holy Spirit guarding your heart, mind and actions. Exercise restraint in eating and drinking, responses to others

Place restraint on expenditure, on how time is spent and where you go

Without restraint people perish: no limits, no boundaries leads to destruction.