Categories
Preke

Die Wil van God m.b.t. siekte, dood en voorsiening.

Play Video

Gelowiges, kinders van God, en volgelinge van Jesus leef die wil van God. Want elkeen wat die wil van God doen, dié is my broer en my suster en moeder. (Mark 3:35). Dit is immers wat ons onderskei van hulle wat nie die Here dien nie. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is(Rom 12:2) 

Die hartseer is dat daar nie onder ons eenstemmigheid is oor wat die Wil van God nie.  Voorbeelde: die een groepering is vir die entstof, die ander is daar teen; sommige bybelondersoekende christene sien homoseksualiteit as sonde, die ander nie; die een sien egskeiding as sonde die ander nie; sommige teoloë verkondig dat daar ‘n hel is en ‘n goddelike finale oordeel; ander leer dat ‘n liefdevolle God nooit mense so sal verdoem nie. Wat is die wil van God, as die kerk dan nie seker is nie?

Die Geheimenis Van God Se Wil

Moet egter nie te hard op die geloofsgemeenskap wees nie, want God se wil is ‘n geheimenis, ‘n skat wat mens moet soek. Jesus verwys telkens na ‘n soektog: Verder is die koninkryk van die hemele soos ’n koopman wat mooi pêrels soek; en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit. (Mat 13:45-46). Jesus vermaan hoe die skrifgeleerdes die skrifte ondersoek en nog steeds nie glo nie (Joh 5:39).

Die wil van God is van lewensbelang m.b.t. toegang tot die ewige lewe: Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is… Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! (Mat 7:21, 23). 

God Se Algemene en Spesifieke Wil

Sy algemene Wil is bekend: Hy wil dat almal gered word! Hy wil dat almal die Woord van God – Jesus Christus sal leef.  Die doel van alle bediening is om Christus verwesenlik in elke lewe te sien. (Gal. 4:19, Col 1:28-29; 2 Cor 11:2; 1 Cor 2:2; 2 Pet 1:8; Eph 4:13)

Sy spesifieke Wil kan ons nie inisieer nie: Dit is waar die Here vir sekere mense, spesifieke opdragte gee, soos Paulus se Demaskus ervaring. Paulus word soms deur die Heilige Gees verhoed om na ‘n plek te gaan, en ander kere gedring om na bv. na Rome te gaan. 

Die Geheimenis Is Nou Geopenbaar

Die wil van God is nie langer ‘n geheim nie: Jesus Christus is die perfekte wil van God. deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig (Eph 1:9). 

NOU verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is; waarvan ek ’n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul,  naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel; waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. (Col 1:24-29) 

Die slotsom is: Wat is die wil van God?  Om in Christus Jesus volwasse en volkome te wees! 

‘n Jesus-Litmus-Toets 

Kom ons doen ‘n eenvoudige leef-soos-Jesus toets: 

 1. Geïrriteerd en gefrustreerd
 2. Hipersensitief en vinnig-op-jou-perdjie
 3. Rusteloos
 4. Werk sonder rus
 5. Emosioneel afgestomp
 6. Prioriteite van wat werklik van belang is, kom laaste 
 7. Verwaarloos jou liggaam
 8. Ontsnapping verslawings 
 9. Verwaarloos geestelike dissiplines 
 10. Isolasie en afskeiding 

Met hoeveel van hierdie punte kan jy identifiseer? Vra sommer die mense naaste aan jou, om jou te gradeer.  Is dit die wil van God vir jou lewe? Stellig nie! 

Jesus Se Lewe Is: 

 • Stadig teenoor haastig 
 • Nederig teenoor trots
 • Genadig teenoor hard 
 • Eenvoudig teenoor oordadig 
 • Gefokus en beperk teenoor alles-vir-almal 
 • Kreatief teenoor rigied 
 • Liefdevol teenoor ongenaakbaar
 • Heilig en onberispelik teenoor losbandig en argeloos
 • Stil teenoor luidrugtig 
 • Nugter teenoor onseker 

‘n Gans Anderse Lewenstyl 

Die Jesus Lewe is nie ‘n waarheid wat jy glo nie, maar ‘n leefstyl wat jy elke dag leef! 

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. (Mat 11:28-30) Die woord ‘juk’ in die antieke Joodse konteks van Jesus se tyd beteken nie net die inspan instrument vir osse nie, maar ook die Rabbi se interpretasie van die skrif, en derhalwe die wil van God.  

Jesus spreek Homself uit teen die skrifgeleerdes van Sy tyd: Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. (Mat 23:4). Sy interpretasie van die Wil van God gee lewe; is maklik, en sielsbehaaglik! “sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig” 

Hoekom Jesus juis die ‘ploeg-juk’ metafoor gebruik is interessant, want dit is fisies harde werk. As jy dan vir mense rus wil gee, praat van vakansie, langs die water lê, ontspanning! Jesus maak nie leë filosofiese beloftes wat nie in die realiteit van die lewe werk nie. Die lewe is hard, en ongenaakbaar! Die lewe is gekompliseerd en ingewikkeld, en die wat die probeer ontsnap, word onredelik iemand anders se verantwoordelikheid! Mens het tog elkeen ‘n verantwoordelikheid om ‘n inkomste te voorsien, en vir jou gesin te sorg. Ons het dóén lysies wat gedoen moet word! Niemand gaan dit vir jou doen nie! 

Wanneer Jesus dus sê: neem my ‘juk’ want ek is sagmoedig en nederig van hart praat hy van ‘n bepaalde lewenstyl. 

If you want to experience the life of Jesus, you have to adopt the lifestyle of Jesus. [1]

‘n Lewenstyl behels ‘n oefenprogram, ‘n ingesteldheid, ‘n fokus, ‘n waardesisteem, en ‘n gesindheid.  Alleen iemand wat gereeld oefen het die kapasiteit om gereeld in wedlope deel te neem. Jy kan hierdie fiks gesonde mense se liggame admireer, en nog steeds oorgewig en onfiks in jou bank sit en lê. Iewers moet jy opstaan en begin oefen, reg eet, en uiteindelik sal jy dieselfde uitkom hê! Jesus is voorskriftelik wat ons moet soek: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Mat 6:33) Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. (Rom 14:17). Weereens is dit duidelik dat Koninkryk verwys na God se manier van leef, Sy waardesisteem, sy wêreldbeskouing, sy uitkyk op die lewe, sy manier van hoe om jou tyd en geld te orden! Die koninkryk is nie net ‘n eindbestemming nie, maar ‘n bepaalde leefstyl! 

Ons is Beperk, Ons is Nie God Nie. 

Die ander werklikheid is: Ons is beperk! 

 1. Liggaamlik
 2. Intellektueel
 3. Ons talente en gawes
 4. Ons persoonlikhede
 5. Ons familie stamboom
 6. Ons sosio-ekonomiese oorsprong
 7. Ons beroep 
 8. Die seisoene van ons lewe
 9. Ons jare 
 10. Ons roepingsopdrag.  

Ons is nie geroep om alles vir almal te wees, en alles te doen nie! 

Ons het grense en beperkinge.  

Daar is nie geestelike vervulling en sielsrus sonder Jesus nie!

God is alomteenwoordig, Hy is altyd daar, en die voorhangsel is geskeur sodat elke mens Hom kan ken.  Tog is daar miljoene mense wat God nie ken nie!  Dit blyk dat dit ons is wat weggeraak het, en verlore is!

Ons het dus HULP nodig! Ons kan nie die JESUS lewe op ons eie regkry nie! Ons het ‘n naby en intieme verhouding met die Here nodig, gevul met die Heilige Gees, en tyd in Sy Woord, saam met ‘n geloofsgemeenskap van mede-reisigers wat mekaar aanmoedig, stig en opbou. 

Jesus se Wil is Baie Duidelik: 

Die volkome genesing van die totale mens

Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. (Mat 18:11) Die Griekse Woord vir Red is σώζω sozo:gered, red, gesond, behou, verlos, oorleef, redding, behoue, genees, genesing.  Jesus se leefstyl is dus genesend! Jesus se hele bediening was om die hindernisse van boosheid, siekte, sonde en gebroke verhoudinge te verwyder en ons te lei na ryke vervulling (Joh 10:10) 

My Roeping 

Herhaaldelik verwys Paulus by die aanhef van sy briewe “PAULUS, ’n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God”.  Iemand wie se roeping en beroep in die Wil van God geanker is, hoef met niemand te wedywer of bekommerd te wees of hulle ‘n werk gaan hê nie.  (Rom 15:32; 1 Cor 1:1; 2 Cor 1:2; Col 1:1; 2 Tim 1:1)

Word Met die Gees Vervul

Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. (Eph 5:17-18) 

Wees Heilig  

Want dit is die wil van God: julle heiligmaking (1 Thes 4:3) 


Wees dankbaar 

Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle (1 Thes 5:18)


Volhard 

Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry (Heb 10:36-38)

Doen Goed aan alle mense 

Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring (1 Pet 2:15) 

Verduur vervolging 

So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. (1 Pet 4:19)

Volhoubare ewige belofte 

En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig (1 Joh 2:17) 

Slotsom: 

 • Die wil van God is nie of jy ryk of arm is nie maar of jy vergenoegd is met wat jy het. 
 • Die wil van God is die volkome genesing van die totale mens. 
 • Die wil van God is Geloof wat deur die Liefde werk. 
 • Die wil van God is dat ons die Here dien en liefhê met ons hele hart, siel krag en verstand. 
 • Die Wil van God is dat ons Jesus se voorbeeld leef. 

Die Vraagstukke?

Oor die vraagstukke oor die oorsprong van pandemies en siekte, entstowwe, seksuele oriëntasie, hemel en hel, voorspoed?  Hierdie sake raak nou skielik van minder belang.  Want wanneer ons almal ons eie lewe neergelê het, ons eie agendas, trots, luste en begeertes staan Christus se LEWE van GESOND wees na Gees, siel en liggaam in ons op tot God se eer!!

 • Of ons het of nie het nie, ons lewe is ‘n getuienis tot Sy eer!
 • Of ons trou of nie trou nie, ons lewe getuig van Sy heerlikheid, liefde, deernis en omgee!
 • Of ons die entstof gebruik of nie, ons lewe en gesindheid maak mense gesond orals waar ons gaan.  
 • Of ons glo in die hemel of hel, ons het ons vrees vir oordeel verloor, omdat hemel in ons harte geopenbaar is, en ons dit hemels maak orals waar ons is.

Ons hoef nie meer argumente te wen nie, ons wil net sien dat elke mense Jesus vind en gehoorsaam.  


[1] John-Mark Gomer. The ruthless elimination of hurry, how to stay emotionally healthy. 

Categories
Preke

Hoe rig ek my oë op Jesus

die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof.” Heb 12:2 .

“Hou jou oë gevestig op Jesus.” Ek voel asof ek dié frase die grootste deel van my lewe gehoor het. Makliker gesê, as gedaan, veral as die lewe in die pad staan, nè?

So baie liedjies, en preek frases maak die appèl dat mense op Jesus moet fokus! Almal stem kopknikkend in, met ‘n luide amen! Maar weet ons wat hierdie versoek beteken? Weet ons hoe om op Jesus te fokus? Waar is Hy? Sommige hang portrette van Jesus teen mure, ander hang hangertjies om hulle nek. Ander dra WWJD (What Would Jesus Do) bandjies om hulle arms.  Ons sukkel onder die skreeuende geraas van hierdie wêreld om Sy stem te onderskei en dan is daar nog die duisende tipe Jesus argetipes wat voorgehou word.

Op Watter Jesus Moet Ek Fokus?

Die lewe mergel ook elke stukkie tyd wat ons oor het vir stil word uit ons uit, met net nog een doenlystaak, dringende prioriteit of sperdatum! Hoe gaan ons ooit gefokus raak op Jesus? Sommige het uitsonderlike mistiese ‘Damaskus’ ervarings – is dit hoe mens op Jesus fokus? Wat daarvan as ek nog nooit so ‘n direkte ontmoeting met Jesus gehad het nie? 

Jesus het met rede nie ‘n fisiese beeld van hoe Hy gelyk het vir ons nagelaat nie, anders sou ons ‘n prent aanbid! Jesus Christus demonstreer deur Sy vleeswording ‘n bewussyn, waardestelsel, denkpatroon, morele etiek, gewoontes en karakter van die Woord van God! 

Is Jesus-volg vir almal?

Om vir Christus te volg is nie sommer vir almal nie. Dis nie ‘n populêre tipe voel-goed-oor-jouself godsdiens nie. Dis nie ‘n “I’m OK, you’re OK” dingetjie nie. Dis nie ‘n resep vir sukses- en welvaart nie. Dit bied geen kitsoplossings nie. Dis die moeilike weg. Dit daag ons uit om meer as net mensekinders te wees, om meer te doen as wat mense maar doen. Dit daag ons uit om kinders van God te wees.

Die koninkryk kom naby wanneer ons in liefde kan gee, ons in liefde kan ontvang, dat om geweld met geweld te antwoord is om meer geweld te kweek. Dit is om te vergewe – die siklus van geweld te onderbreek. 

Die evangelie werk, gemeente, maar dis ‘n moeilike pad. Dis die boodskap van die kruis. Dis hoekom die kruis ons altyd weer dring tot selfondersoek, tot nuwe toewyding aan God.

Die Derde Opsie

Elke dag beleef ons oomblikke van probleme, vrae, uitdagings, chaos, wanorde, donker, onverwagte onbekende drama.  Aan die ander kant het ons in ons pogings as mens om sin te maak uit al hierdie chaos, kulture, tradisies, orde, ideale, godsdienste, en ideologieë gevorm.  Soms bied ‘n bepaalde tradisie en kennis net nie meer die relevante antwoorde om krisisse op te los nie.  Hierdie worsteling vind byvoorbeeld plaas, wanneer iemand moet besluit om in ‘n stukkende huwelik te bly. Die onbekende van egskeiding, of die bekende van die huwelik. Nie een van die twee is werklik meer ‘n opsie nie. 

Jesus is die Lig, Waarheid, Woord, Antwoord, Weg, Rigting, Manier van leef uit hierdie moeilike vraagstuk.  Die Gees van Christus bied ons die derde opsie, die geestelike lewe uitkoms in elke bepaalde chaos/orde konflik.  

Die Regte Ding Het ‘n Regte Tyd

Die wêreld as forum vir aksie is in wese ‘saamgestel’ uit drie elemente wat geneig is om hulself te manifesteer in tipiese patrone van metaforiese verteenwoordiging:

 1. Eerstens is onontginde gebied – die Groot Moeder, die natuur, kreatief en vernietigend, die bron en die laaste rusplek van alle bepalende dinge.
 2. Tweedens is die verkenningsgebied – die Groot Vader, kultuur, beskermende en tiranniese, kumulatiewe voorouerlike wysheid.
 3. Derdens is die proses wat tussen onontginde en verken grondgebied bemiddel – die Goddelike Seun, die argetipiese individu, kreatiewe ondersoekende “Woord” en wraakgierige teëstander. Ons is aangepas by hierdie ‘wêreld van goddelike karakters’, net soos die ‘objektiewe wêreld’. Die feit van hierdie aanpassing impliseer dat die omgewing in werklikheid ‘n forum is vir aksie.[1]

Ons almal haak soms vas in die donker dieptes van woede, haat, verontreg en te nagekom voel, wraakvolle onvergifnis, depressie, teleurstelling en uiteindelik self-verwoesting. 

Kennis help ook nie. Want al weet ons wat ons moet doen, kry ons dit nie gedoen nie.  Wanneer ons vanuit Chaos of Orde optree, is dit asof ons tydsberekening uit is. Ons doen of sê die verkeerde ding op die verkeerde tyd.  

Om jou oë op Jesus te hou, beteken om jou te verdiep om Jesus se manier en wyse van dink te verstaan, voor jy iets doen of sê.  Jesus is die weg tussen chaos en orde! 

Die Bybel is ‘n versameling van Jesus oplossings, en verlossings dade wat ons geskapenheid in God se beeld bewussyn vier.  Natuurlik vertel die Bybel ook die kere wat ons die Jesus standaard heeltemal mis, en in ‘n sondige, dierlike, self-gesentreerde, hou-vas-aan-beheer teen Christus optree.  

Kom ons verken wat die Bybel direk van ons vra rakende Jesus: 

Volg my – 

Mat 8:22; 9:9 19:21 Mark 2:14; Joh 1:44; 10:27 21:19

Glo in my – 

Mark 16:17; John 4:21; 5:24; 6:35;

Bly in My – 

Joh 15:4; John 17:23; Eph. 3:17; Col. 1:23.

Neem jou kruis op – 

Mat 16:24; Mark 8:34-37; Luk 9:23-25

Gevul met die Gees van Christus – 

Phil 5:18; Col 3:16; Gal 5:16-22

Identifiseer met Christus – 

Gal 2:20; Rom. 6:6; Gal. 5:24; 6:14.

Paulus versoek sy dissipels 

Wees my Navolgers soos ek Jesus navolg – 

Heb 6:12; Phil 3:17

Christus in my – 

Col 1:27; Rom 8:10-11

Abraham het God verstaan en gehoorsaam sonder die wet, of selfs toegang tot die skrif. (Gal 3:17-18) 

Die goddelike ideaal van ‘n morele regdoen en opofferende lewe wat die donker goedmaak ‘redeem’ met betekenis. 

Peterson se sagmoedige verset teen kollektiewe aggressie wat deur slagoffers gedra word, is in diens van Jesus se persoonlikheidsrevolusie: die eenvoudige idee dat in plaas van om jou bure op te blameer vir die chaos wat jy voel, kruisig jy jou trots, maak jy jou eie kamer skoon en weerstaan ​​die drang om aggressie en belediging te vergeld deur terug seer te maak. Kortom, dit is beter om nie meer vas te hou aan ons kollektiewe groepsidentiteite van ras, geslag, etnisiteit nie.  Of om wette en teenreaksie te bedink as wraakinstrument teen diegene wat ons vrees en haat nie. Ons kan eerder die monster in ons kruisig. Elkeen van die 12 reëls wat Peterson voorstel het te doen met persoonlike verantwoordelikheid om Jesus te wees, eerder as net te aanbid.[2] 

Daar gebeur gedurig slegte goed met mense. Ons kan onsself wreek teen diegende wat ons te nagekom het, of ons kan soos Jesus ons lewe gee, hulle vergewe en deur ons offer saligheid vir ander aanbied. Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe Hy volmaaktheid bereik het, het Hy vir almal wat aan Hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword  (Heb 5:8)

Die Jesus-Lewe is Vol Innovasie en Uitheemse Kreatiwiteit 

Jesus het nooit een wonderwerk dieselfde as die volgende een gedoen nie. Sy slim téén vrae ontlont die strikvrae van die regsgeleerdes en fariseërs. Sy gelykenis laat mense anders dink oor die lewe. Sy kragtige demonstrasie van die koninkryk van God waar hy siekes gesond maak, duiwels uitdryf is NOU-Oplossings vir die mense. Sy uitsonderlike wondertekens van op die water loop, storms stil maak, vissies en broodjies vermeerder, en water in wyn verander demonstreer ‘n outoriteit oor die kosmos en die aarde.  Sy geloof bepaal Sy realiteit, nie Sy realiteit Sy geloof nie! 

My daaglikse soektog is nie sameswerings teorieë en kritiese foute ontledings nie, maar Jesus-tipe-oplossings! Jesus-tipe volhoubare, inklusiewe, verhoudings-gebasseerde, samewerkings oplossings wat Sy EDEN-Koninkryk hier op aarde kan demonstreer net soos dit in die hemel is! 

Die pessimis sien die glas halfleeg. 

Die optimis sien die glas halfvol.

Die opportunis drink die water in die glas! 

Elkeen van ons is geroep om JESUS te wees, en verlossing en genesing te bewerk in ons leeftyd! 

Moenie dat enigiets jou mee terughou nie! Hou jou oë gevestig op Jesus!


[1] Jordan B Peterson – Maps of Meaning

[2] Jordan B Peterson – 12 Rules for Life 
https://fee.org/articles/christ-versus-the-crowd-my-interview-with-jordan-b-peterson/

Categories
Bybelskool

GELOOF Aanlyn Bybelskool

Categories
Sermons

Breath Is Life.

Breath Is Life

Currently, many people feel emotionally, mentally and financially out of breath and short of breath. It’s like we’ve lost our rhythm.

Jesus Christ is the breath of our lives and came to give life, and life in abundance (John 10:10).

Healthy emotions, relationships, business and physical fitness consist of a rhythm of give and take, work and rest, love and faith. Currently we are struggling to find this natural rhythm again. Again, Jesus Christ came to give life, and life in abundance.

Some people feel hooked, struggling to catch their breath!

Flourish Spiritually

To thrive in mental health, we must therefore remove all obstructions and limitations to a harmonious deep rhythmic breathing. [1]. Routine and rhythm are indispensable to soul happiness and rewarded satisfaction. When going through emotional trauma, one has to fight for a weekly routine of:

 • regular spiritual gathering and connection
 • exercise
 • sleep
 • restorative meals
 • creative work
 • give and service
 • play and have fun
 • grow and learn to maintain time.

Rest and Work

“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me — watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly. ” (Mat 11: 28-30

When people lack rest they suffer physically, mentally, emotionally, and spiritually. Physical and mental exhaustion can often lead to emotional volatility, as a poorly rested individual become easily irritated and / or anxious. This lack of rest can escalate into larger issues. Relationships become strained. Over time a person’s spiritual life — a connection to God and the deepest meaning and joy in life — becomes diminished too. [2]

God balances creative work with the seventh day of rest (Gen 1:31). He also calls the day of rest holy. This day is therefore set apart, set aside for God’s use.

The Jubilee

The jubilee was the Jews’ determined political will to never duplicate the inhuman system of the Egyptian Pharaoh. The anniversary serves as a social service to their people, where each citizen remains his fellow citizen’s brother, thus ensuring each other’s future. Because the poor person I ignore today becomes the thief who steals from me tomorrow.

When I buy land that I have to repay after 49 years, or debt that I have to write off after 7 years, then I keep relationship with the borrower. This is to make sure he or she is able to pay off the debt ahead of time. Thus, society does not become a victim of cumulative debt (Deut. 15: 1-5).

The Sabbath

Sabbath is a form of release, release, strike, release, release. I give up my body with which I work, I let my body rest. In doing so, I also give up the land on which I earn an income, and let it rest. For one day a week, owner and servant are equal. The slave does not serve his master, and the master is not served. Both are works of creation created in the image of God, who enjoys His grace in gratitude. That is why the Sabbath meal is a feast.

The poor person saves to enjoy at least fresh bread with butter, honey, and salt; A royal meal! The owner is no longer in control of his servant’s body. During Jubilee, the owner also relinquishes control of the land.

The Pharaoh did not want the people to go for three days to sacrifice to their God (Ex 5: 1-2). Through the Jubilee, each owner becomes a type of Moses and a royal Father who frees his people from slavery. One day a week, and every seven years, people are delivered from the pyramid hierarchy of positional imperialism and dominance. All are again delivered from systemic Egypt, the place of slavery.

“When a fellow Israelite in your neighborhood becomes so indebted that he sells himself to you as a slave, you may not let him do slave labor.” (Leviticus 25:39)

“Because I brought the Israelites out of Egypt, they are my servants. Therefore, they may not be sold as slaves to anyone. Out of reverence for your God, you must not treat such a fellow Israelite harshly. ” (Leviticus 25: 42–43)

“Which can be bequeathed to your children by you as possessions and which will be their slaves for life. However, you must never enslave your fellow Israelites. ” (Leviticus 25:46)

“He worked as a day laborer year after year for the non-Israelite. You have to make sure that he is not treated harshly. ” (Leviticus 25:53)

 “Six years you may sow your fields and reap the harvest, but in the seventh year you shall let it fall. The poor among your people may eat of the storehouse, and what they leave behind may be eaten by the wild beasts. In six days you shall do your work, but on the seventh day, you shall not work so that your cattle and donkeys may rest and your laborers and the strangers may be with you a little. create breath. ” (Exodus 23: 6-12)

Say unto the children of Israel, When ye come into the land which I give you, there shall be rest for the land unto the LORD: six years ye shall sow the land, and prune the vineyards, and gather in the fruits thereof; the seventh year shall be a sabbath of solemn rest for the whole land, a sabbath of rest to the Lord. Then ye shall not sow, nor prune the vineyards. Ye shall not even pluck the corn of the vine, or of the grapes of the vine undressed. It must be a year of complete rest for the country. It must be a year of complete rest for you. You, your slaves, your slave girls, your day laborers, and the attendants in your land, as well as your animals and the game, must live on what the veld produces. ” (Leviticus 25: 2–6)

“He must offer the veins as a wave offering to Me, the Lord so that you will be acceptable to Me. The priest must do this the day after the Sabbath. ” (Leviticus 23:11)

The Sabbath Rest

The Sabbath rest literally means to give up control of the hand, release your grip, give over your control. The highlight of the anniversary is after 49yrs the ownership of the land is returned to the original owner. (Lev 25: 23-28, 54)

This act of giving away prevents owners from becoming magnates, becomes more possessed than they need, and reminds everyone that they are stewards of God’s land. (Leviticus 26:35)

Land that did not rest, a.g.v. their disobedience will rest, in the time of punishment.

II Chronicles 36:21 explicitly connects Jeremiah’s figure of 70 to Lev. 26: 34-35: “Those who survived the sword, God exiled to Babylon… in fulfillment of the word of Adonai spoken by Jeremiah ‘until the land has repaid its Sabbaths, as long as it lay desolate it kept its Sabbath until seventy years were complete. ” Then, in the Book of Daniel, the 70 years became “seventy‘ weeks ’” = 70 x 7 = 490 years. Only with the passage of that period would the sin that caused the exile to be fully expiated (Daniel 9:24).

Rest is therefore a direct implicit “celebration” of FREEDOM! So we are no longer slaves! Slavery is thus equated with torturous abuse and relentless non-stop work. By celebrating our REST, and coming together as believers, we break with any slave drivers in our lives!

The solar system breathes – Centripetal and Centrifugal Force

Centripetal force is defined as the force acting on a body moving in a circular path directed at the center to which the body is moving. The term comes from the Latin words center for center and petere, meaning “to seek”. Centripetal force can be considered as the middle-seeking force. Its direction is orthogonal to the movement of the body in the direction of the center of curvature of the body’s path. Centripetal force changes the direction of an object’s movement without changing its speed.

While centripetal force acts to pull a body toward the center of the point of rotation, the centrifugal force (mid-flight force) pushes away from the center. [3]

Churchhood, like the solar system, also consists of an inward-looking search for intimacy, closeness, connection, and fellowship (Fellowship) in balance with an outward-looking focus on mission, mandate, calling, and ministry. These two forces work like our breathing rhythm in harmony and regularity with each other. The one can not do without the other!

Love your neighbor as yourself

Matt. 5:43; 19:19; Mark 12:31; Luke 10:27; [Rom. 13: 9; Gal. 5:14]; James 2: 8

Psychologists warn that healthy self-love is indispensable to fellow human love. But fellow human love is not sustainable without self-love. So we always have to keep the two in balance. Again natural harmonious breathing.

Temple – Naos – Ministry to God and ministry to your fellow man

The Greek word for temple is Naos: The word is content the seamless ministry to God in our sacrifices, praise, and worship and then again our ministry to one another and our fellow man. These two aspects of our temple being flowed like Jesus’ example comfortably and without hindrance. Jesus’ mountain encounters with God, of course, flow to ministry, healing of the sick, and casting out demons, and then again withdrawing to be alone.

Spring & Summer – Both have a specific indispensable purpose.

For the survival of the cycle of life, a good winter is necessary, to ensure a good summer. The one serves, as it were, the other. The leaves fall off, and become compost. Death and life are a natural cycle.

The whole Jewish concept of God is anchored around the cyclical seasons of the year. Daily life as farmers was intertwined with the temple calendar’s three most important feasts: the Feast of Unleavened Bread and the Passover is at the beginning of the grain harvest. This was followed by the Feast of Weeks, or the Feast of Pentecost 50 days later where the first fruits of the wheat harvest were gathered. The Feast of Tabernacles was held towards the end and completion of the grain harvest.

If we want to understand God’s seasons in our lives, we must learn to receive and to be able to give. Many people get hooked and struggle to receive. Others struggle to give again. The spiritual life is a seamless cyclical flow of receiving and giving. When you receive the honor, immediately return it to the Lord and honor someone else. The pay-it-forward movement teaches people to return the gift they received to the next “random” person. Freely you have received, freely give. (Mat 10: 8)

Allow the life-giving Spirit of God to give you a new second breath to complete the journey of faith to the end!


[1] https://af.j2gmn.com/7587-disorders-of-the-daily-rhythm-are-often-the-cause-of.html

[2] Contributors: David Kim and Leah Archibald Adopted by the Theology of Work Project Board February 22, 2016.

https://www.theologyofwork.org/key-topics/rest-and-work-overview

[3] https://af.eferrit.com/wat-is-sentripetale-force/

Categories
Preke

Asem van die Lewe

Asem Is Lewe

Tans voel baie mense emosioneel, geestelik en finansieel uitasem en kortasem. Dit is asof ons ons ritme verloor het.

Jesus Christus is die asem van ons lewe en het gekom om lewe, en lewe in oorvloed (Joh.10:10) te skenk.

Gesonde emosies, verhoudinge, besigheid en liggaamlike fiksheid bestaan uit  ‘n ritme van gee en neem, werk en rus, liefde en geloof.  Huidiglik worstel ons om weer hierdie natuurlike ritme te vind. Weereens, Jesus Christus het gekom om lewe, en lewe in oorvloed te skenk. 

Sommige mense voel hulle het vasgehaak, en sukkel om asem te kry! 

Floreer Geestelik

Om in geestelikegesondheid te floreer, moet ons derhalwe al die obstruksies, en inperkinge tot ‘n harmonieuse diep ritmiese asemhaling verwyder. [1]. Roetine en ritme is onombeerlik tot sielsgeluk en tevredenheid. Wanneer mens deur emosionele trauma gaan, moet mens veg om ‘n weeklikse roetine van: 

 1. gereëlde geestelike samekoms en konneksie 
 2. oefening
 3. slaap
 4. restourerende maaltye 
 5. skeppende werk
 6. gee en diens
 7. speel en pret 
 8. groei en leer tyd te behou. 

Rus en Werk 

“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.” (Mat 11:28-30 

When people lack rest they suffer physically, mentally, emotionally, and spiritually. Physical and mental exhaustion can often lead to emotional volatility, as a poorly rested individual become easily irritated and/or anxious. This lack of rest can escalate into larger issues. Relationships become strained. Over time a person’s spiritual life—a connection to God and the deepest meaning and joy in life—becomes diminished too.[2]

God balanseer skeppende werk met die sewende dag rus (Gen 1:31). Hy noem ook die rusdag heilig. Hierdie dag is dus afgesonder, eenkant gesit vir God se gebruik.  

Die Jubileum 

Die jubileum was die Jode se gedetermineerde politieke wil om nooit die onmenslike sisteem van die Egiptiese Farao te dupliseer nie. Die jubileum dien as ‘n sosiale diens aan hulle mense, waar elke burger sy medeburger se broer bly, en so mekaar se toekoms verseker. Want die arm persoon wat ek vandag ignoreer word more die dief wat van my steel.

Wanneer ek grond koop wat ek na 49 jaar moet teruggee, of skuld wat ek na 7 jaar moet afskryf, dan hou ek verhouding met die lener. Dit is om seker te maak dat hy of sy in staat is om die skuld voor die tyd af te betaal. Sodoende, word die samelewing nie ‘n slagoffer van kumulatiewe skuld nie (Deut 15:1-5).

Die Sabbat

Sabbat is ‘n vorm van vrystelling, losmaak, staking, laat gaan, vrylating. Ek gee my liggaam waarmee ek werk verrig op, ek laat my liggaam rus. Sodoende gee ek ook die grond waarmee ek ‘n inkomste verdien oor, en laat dit rus.  Vir een dag in die week, is eienaar en dienskneg gelyk. Die slaaf dien nie sy meester nie, en die meester word nie bedien nie. Beide is skeppingswerke geskape in God se beeld, wat Sy genade geniet in dankbaarheid. Daarom is die Sabbat maaltyd ‘n feesmaal.

Die arm persoon spaar om te minste vars brood met botter, heuning en sout te geniet; ‘n koningsmaal! Die eienaar is nie meer in beheer van sy dienskneg se liggaam nie. Tydens jubileum, gee die eienaar die beheer oor die grond ook oor. 

Die Farao wou nie die mense vir drie dae laat gaan om te gaan offer aan hulle God nie (Eks 5:1-2). Deur die Jubileum word elke eienaar ‘n tipe Moses, en koninklike Vader wat sy mense laat vrykom van slawerny. Een dag ‘n week, en elke sewe jaar word mense verlos van die piramide hiërargie van posisionele imperialisme en dominansie. Almal word weer uit sistemiese Egipte verlos, die plek van slawerny. 

“Wanneer ’n mede-Israeliet in jou omgewing só in die skuld raak dat hy hom aan jou verkoop as slaaf, mag jy hom nie slawewerk laat doen nie.” (Leviticus 25:39) 

Omdat Ek die Israeliete uit Egipte laat trek het, is hulle my dienaars. Daarom mag hulle nie as slawe aan iemand verkoop word nie. Uit eerbied vir julle God mag julle ook nie so ’n mede-Israeliet hard behandel nie.” (Leviticus 25:42–43) 

wat deur julle aan julle kinders bemaak kan word as besittings en wat lewenslank hulle slawe sal wees. Julle mag egter nooit van julle mede-Israeliete slawe maak nie.” (Leviticus 25:46) 

Hy het soos ’n dagloner jaar na jaar vir die nie-Israeliet gewerk. Jy moet sorg dat hy nie hard behandel word nie.” (Leviticus 25:53) 

 “Ses jaar mag jy jou lande saai en die oes insamel, maar die sewende jaar moet jy dit laat braak lê. Die armes onder jou mense mag van die opslag eet, en wat hulle laat oorbly, kan die wilde diere vreet. So moet jy ook met jou wingerd en olyfbome maak.“In ses dae moet jy jou werk doen, maar op die sewende dag moet jy nie werk nie sodat jou beeste en donkies kan uitrus en jou werksmense en die vreemdelinge by jou ’n bietjie kan asem skep.” (Exodus 23:6–12)

“Sê vir die Israeliete: Wanneer julle in die land kom wat Ek aan julle gee, moet daar vir die land rustye wees tot eer van die Here: ses jaar kan julle die lande saai en die wingerde snoei en die opbrengs oes, maar die sewende jaar moet die hele land ’n rustyd hê, ’n sabbatsjaar tot eer van die Here. Dan mag julle niks saai nie en ook nie die wingerde snoei nie. Julle mag selfs nie die opslaggraan of die druiwetrosse van die ongesnoeide wingerde afoes nie. Dit moet vir die land ’n jaar van algehele rus wees. Dit moet vir julle ’n jaar van algehele rus wees. Julle, julle slawe, julle slavinne, julle dagloners en die bywoners in julle land sowel as julle diere en die wild moet dan leef van wat die veld oplewer.” (Leviticus 25:2–6)

Hy moet die are as beweegoffer vir My, die Here, aanbied sodat julle vir My aanneemlik sal wees. Die priester moet dit die dag ná die sabbat doen.” (Leviticus 23:11) 

Die Sabbatrus

Die Sabbatsrus beteken letterlik om die beheer van die hand op te gee, los jou greep, gee oor jou beheer.  Die hoogtepunt van die jubileum is na 49jr word die eienaarskap van die grond teruggegee aan die oorspronklike eienaar. (Lev 25:23-28, 54)

Hierdie weggee-daad voorkom eienaars om magnate te word, word meer het as wat hulle nodig het, en herinner dat elkeen rentmeesters van God se grond is. (Leviticus 26:35)

Grond wat nie gerus het nie, a.g.v. hulle ongehoorsaamheid sal wel rus, in die tyd van straf. 

II Chronicles 36:21 explicitly connects Jeremiah’s figure of 70 to Lev. 26:34-35: “Those who survived the sword, God exiled to Babylon … in fulfillment of the word of Adonai spoken by Jeremiah ‘until the land has repaid its Sabbaths, as long as it lay desolate it kept its Sabbath, until seventy years were complete.” Then, in the Book of Daniel the 70 years became “seventy ‘weeks’” = 70 x 7 = 490 years. Only with the passage of that period would the sin that caused the exile be fully expiated (Daniel 9:24).

Rus is dus ‘n direkte implisiete “celebration” van VRYHEID! Ons is dus nie meer slawe nie! Slawerny word dus gelykgestel met martelende misbruik en meedoënlose sonder-ophou werk.  Deur ons RUS te vier, en saam te kom as gelowiges breek ons met enige slawedrywers in ons lewe! 

Die sonnestelsel haal asem – Sentripetale en Sentrifugale Krag

Sentripetale krag word gedefinieer as die krag wat handel oor ‘n liggaam wat beweeg in ‘n sirkelvormige pad wat gerig is op die middel waarheen die liggaam beweeg. Die term kom van die Latynse woorde sentrum vir sentrum en petere, wat beteken “om te soek”. Sentripetale krag kan beskou word as die middel-soekende krag. Sy rigting is ortogonaal vir die beweging van die liggaam in die rigting van die middelpunt van die kromming van die liggaam se pad. Sentripetale krag verander die rigting van ‘n voorwerp se beweging sonder om sy spoed te verander.

Terwyl sentripetale krag optree om ‘n liggaam na die middelpunt van die rotasiepunt te trek, stoot die sentrifugale krag (middelvlugkrag) weg van die middelpunt.[3]

Kerkwees bestaan ook soos die sonnestelsel uit ‘n na binne-gerigte soeke na intimiteit, nabyheid, konneksie, en gemeenskap (Fellowship) in balans met ‘n na-buite gerigte fokus op sending, mandaat, roeping en bediening.  Hierdie twee kragte werk soos ons asemritme in harmonie en gereeldheid met mekaar. Die een kan nie sonder die ander nie! 

Jou naaste liefhê soos jouself

Matt. 5:43; 19:19; Mark 12:31; Luke 10:27; [Rom. 13:9; Gal. 5:14]; James 2:8 

Sielkundiges maan dat gesonde self-liefde onmisbaar is tot medemens-liefde. Maar medemens liefde is nie volhoubaar sonder selfliefde nie.  Ons moet dus altyd die twee in balans hou.  Weereens ‘n natuurlike harmoniuëse asemhaling.  

Tempel – Naos – Bediening aan God en bediening aan jou medemens 

Die Griekse woord vir tempel is Naos: Die woord is inhoudelik die soomlose bediening aan God in ons offers, lofprysing en aanbidding en dan weer ons bediening aan mekaar en ons medemens.  Hierdie twee aspekte van ons tempelwees vloei soos Jesus se voorbeeld gemaklik en sonder hindernis. Jesus se bergontmoetings met God, vloei natuurlik na bediening, genesing van die siekes, en uitdryf van duiwels, en dan weer ontrek om alleen te wees. 

Lente & Somer – Beide het ‘n bepaalde onmisbare doel. 

Vir die voortbestaan van die siklus van die lewe, is ‘n goeie winter nodig, om ‘n goeie somer te verseker. Die een dien as te ware die ander. Die blare wat afval, en kompos word. Dood en lewe is ‘n natuurlike siklus. 

Die hele Joodse Godsbegrip is geanker rondom die sikliese seisoene van die jaar. Die daaglikse lewe as landbouers was verweef met die tempel kalender se drie mees belangrikste feeste: Die fees van die ongesuurde brood en die Paasfees is aan die begin van die graanoes. Dit was gevolg deur die fees van weke, of die pinksterfees 50 dae later waar die eerste vrug van die koring oes ingesamel is.  Die fees van Tabernakels was gehou teen die einde en voltooing van die graan oes.  

As ons God se seisoene in ons lewe wil verstaan moet ons leer om te kan ontvang en om te kan gee. Baie mense haak vas, en sukkel om te ontvang. Ander sukkel weer om te gee. Die geeslewe is ‘n soomlose sikliese vloei van ontvang en gee. Wanneer jy eer ontvang, gee dit onmiddelik weer terug na die Here en eer iemand anders. Die “pay-it forward” beweging leer mense om die geskenk wat hulle ontvang het, weer aan te gee vir die volgende “random’ persoon.  Freely you have received, freely give. (Mat 10:8) 

Laat toe dat die lewendmakende Gees van God jou ‘n nuwe tweede asem gee om die geloofsreis klaar te maak tot die einde! 


[1] https://af.j2gmn.com/7587-disorders-of-the-daily-rhythm-are-often-the-cause-of.html

[2] Contributors: David Kim and Leah Archibald Adopted by the Theology of Work Project Board February 22, 2016. 

https://www.theologyofwork.org/key-topics/rest-and-work-overview

[3] https://af.eferrit.com/wat-is-sentripetale-force/

Categories
Sermons

PRAYER – the drama of a quiet time with God

Key verse: 2 Chronicles 7 verse 14

Salutation

Thank you, Pastor Jan, for your kind and gracious welcome. Allow me to greet the online congregation and other viewers. Thank you for your time and interest.

My sermon tonight will be more of a reflective meditation than a traditional sermon. I want to invite you to journey with me through the book of Chronicles (particularly 2nd Chronicles) in the Old Testament. I have chosen as a key verse 2 Chron chapter 7 verse 14 – a well-known verse:

“If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land.” 

The focus of my reflection is embedded in its title: PRAYER – the drama of a quiet time with God.

Framework for sermon

Allow me to frame my reflections by asking a direct and somewhat personal question: When do we pray? I’m not asking what time of the day. I am asking, what triggers you or what causes or what circumstances have and are forcing you to pray? Are these circumstances celebratory and full of praise or are they embedded in tragedy and a sense of defeat and helplessness forcing you to call on the name of God? 

Unfortunately, we often only pray when there is a crisis – a context of personal or national drama or tragedy. We often only engage with God when we have run out of options – when we are feeling a sense of helplessness – Oh God help me. We are like a patient in the trauma unit/casualty ward of the hospital after being involved in a terrible accident and in need of emergency care and treatment which we ourselves cannot do or administer. 

Ideally, our prayer life should be an ongoing communication / communing with God – including elements of praise and adoration of God … the creator of the universe – the great divine – that which the prophets of old sometimes described as “the ancient of days” – that which is beyond us – that which is both mysterious and yet understandable[1] at the same time – that which is out in the universe and at the same time close to us and in us. As the Apostle Paul teaches in the New Testament, our bodies are the temple of God – a place that houses God – and yet we know that we cannot put God in a box or confine God to a physical place. Christian believers will echo that God dwells in us and among us – an incarnation of the divine.

Application of prayer and transition to the text

So my question remains: When do you pray? Another way of reframing it is to ask: When do we commune with God – or When are we available for God to communicate with us? Are we so busy that there is no headspace and no heart space for God to communicate with us?

In the text which we are considering and reflecting on tonight, this becomes a poignant issue.

We learn from 2 Chron 7 verses 11-13 that God appeared to Solomon at night, first of all, and secondly, God appeared when Solomon was finished with the building and dedication of the temple and the royal palace/residence. 

In other words, Solomon had a headspace to hear God. Sometimes we are so busy that the noise of our busyness drowns out the voice of God. 

So, the writer of the book of Chronicles carefully creates the atmosphere and we need to pay close attention as we, the outsiders and modern-day readers of the story, anticipate the dynamics of the interaction between God and Solomon.

You see Chapter 7 of 2nd Chronicles – which is our narrow focus this evening and from which our key verse comes … this chapter 7 is a description of what happened immediately after the building and the dedication of the first-ever temple and royal residence/palace that was built for the King of the Hebrew people – in this instance King Solomon, son of King David.

We are told in Chapter 8 verse 1 that this temple and palace building project took 20 years:

 • Chp 8 Verse 1 – At the end of twenty years, during which Solomon built the temple of the Lord and his own palace, (2) Solomon rebuilt the villages that Hiram (King of Tyre – see ch 2 verse 3).

So twenty years was the duration and length of this building project. It was by far the most ambitious building project ever to be undertaken by the Hebrew people of God. The writer of Chronicles tells us in copious and fine detail how the building project was organised and financed. It makes for fascinating reading. For example, the project created 153 600 jobs – of which 70 000 were carriers, 80 000 were stone cutters and 3,600 were foremen/building supervisors (chapter 2 verse 17-18). And that was just the labour component. 

The procurement of materials was equally fascinating and included the best timber from Lebanon and huge quantities of precious metals including gold, silver, bronze and iron. We find these details in 2 Chron chapter 2 (esp. verses 7-8).

Interestingly, Solomon wrote a letter or request – a kind of procurement order – to the King of Tyre (Hiram) requesting his assistance. Solomon had made a special request that the King of Tyre sends his most skilled artisan –  in fact, a metallurgist – skilled in working with precious metals. This person had a name – Huram-Abi (chp 2 verse 13).

The motivation for the building f the temple is explained by Solomon in his letter to the King of Tyre as follows:

(Chapter 2 Verse 5) – The temple I am going to build will be great, because our God is greater than all other Gods.

Later in the same chapter, Solomon says: (verse 9b)

 • “the temple I build must be large and magnificent”. 

Theological doubt or affirmation

So Solomon’s strategic plan was to build a magnificent temple. And in the midst of communicating his strategic plan to a neighbouring King of Tyre, Solomon exposes a theological strand of doubt or was it an affirmation. It is at this moment in the narrative that one sees and senses that in the midst of the energy to build the temple, there is that niggly thought as expressed by Solomon in his letter to this foreign King of Tyre.

Solomon says to this King: “I am going to build a magnificent temple to my God. But ….  And this is a BIG but …( Chp 2 verse 6 – Solomon says): 

But who is able to build a temple for him (God), since the heavens cannot contain him? Who then, am I to build a temple for him, except as a place to burn sacrifices before him”. 

Wow! Do you sense some tension within the soul of Solomon? Or is it just me. Here we have Solomon – who by the way – is writing to a foreign King – and is sharing with this foreign King a strand of theological doubt or was it an affirmation?

Solomon is driven by some very clear goals and objectives – namely to build a magnificent temple for God. And in the same breath he affirms (to a foreigner – and not to his own religious leaders – or priests) that God cannot be put in a building – in a box – because not even the heavens can contain him (chp 2 verse 6). 

Sometimes, it is easier and safer to express your spiritual doubts to a stranger than to an insider – because a stranger will be less judgmental of you. Imagine Solomon called the priests together and said:

I’m building the magnificent temple .. but actually … it might be a bit futile because not even this temple will be able to contain God – no matter how magnificent it is going to be.  

The same theological affirmation (and sentiment) is later expressed in Solomons public prayer of dedication – that first prayer uttered during the inaugural ceremony and the official opening of the newly built temple. 

Imagine the scene: the temple is completed; the inaugural ceremony begins – (chapter 6 verse 12). I quote:

Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel and spread his hands … he stood on the platform and then knelt down before the assemble of Israel and spread out his hands towards heaven. (14) He said (prayed):  Oh Lord God of Israel there is none like you … . 

And Solomon proceeds to offer the first-ever prayer of dedication in the newly built temple. And as if, he was haunted by his private theological doubt which he expressed to the King of Tyre in chapter 2 verse 6, he repeats that same doubt – or affirmation (depending on your perspective) and says in chapter 6 verse 18: 

Verse 18 – But will God really dwell on earth with men? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple that I have built. Yet, give attention to your servant’s prayer and his pleas for mercy, Oh Lord my God, Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence (chapter 6 verse 19).

Jump to our key verse

It is that cry and prayer made by God’s servant, King Solomon, which God now responds to in the next Chapter – chapter 7 verse 12:

The Lord appeared to Solomon at night and said: “I have heard your prayer (referring to the prayer uttered in Chapter 6). 

So as astute biblical students we should take a careful look at this prayer that God has heard and to which God is now providing an answer/response. What exactly did Solomon pray? Let me summarise the prayer which had at least seven aspects; You can read it for yourself in 2 Chron 6 verses 14 to 42. It is a long prayer and covers a wide range of topics such as:

(v.22) Wrongdoing against one’s neighbour.

(v.24) What happens when you are defeated in war/battle.

(v.26) How does one interpret environmental disasters such as drought, 

(v.28) How does one interpret and deal with famine, poverty, disease, the onslaught by foreign enemies

(v.32) how to deal with foreigners

(v.34) how to deal with warfare

(v.36) how to deal with sin – noting that no one is without sin; But more poignantly, how to deal with sin when you are in captivity in a land far away from your homeland – far away from the temple where you would normally offer your prayers and sacrifices.

These are the topics covered in Solomons prayer of dedication as recorded in 2 Chron chapter 6 and chapter 7 is God’s response.

In my view, chapter 6 is a rather strange mix of topics for a celebratory service. After all, it’s time for celebration and not for mourning or national depression. Did the book of Ecclesiastes not say that there is a time and place for everything? And therefore, was the dedication of the temple and the first prayer uttered by Solomon not a time for celebration? Where and how do the topics of captivity and exile and warfare and famine and natural disasters – where and how do these fit into the picture of celebration and the opening of the magnificent temple? 

500 years later

A clue is to ask the question: So who is writing up this story of the dedication of the temple? And where is this writer located? Biblical scholars tell us that the book of Chronicles was written 500 years after Solomon built the temple. They also tell us that the writer of Chronicles was probably Ezra – the Hebrew sent back to his homeland by King Cyrus of Persia.

Ezra (and later Nehemiah) was sponsored by the Persian Colonial government to return to Jerusalem to rebuild the city and the temple which had been destroyed through successive colonial regimes. It was the Babylonians under the rule of Nebuchadnezzar who destroyed the temple, which you will recall from your knowledge of biblical history. The babylonian colonial policy was to exile the skilled classes so that they could build up the infrastructure of Babylon. You will recall some of the laments of the Hebrew people of God in Exile – How can we sing the Lord’s song in a strange land.

The Persian colonial / foreign policy was different to the Babylonians and it was more lenient. The Persians sponsored a repatriation program and a rebuilding of the city and temple in exchange, I suspect, for political loyalty. Let’s be realistic about these things. Nothing for nothing especially when dealing with political forces such as imperialistic and colonial minded rulers.

Given this background, allow me some interpreter’s licence. I want you to imagine that you and I are Ezra or Nehemiah. We return to the land of our foremothers and forefathers – our cultural ancestors – we return to the holy city of Jerusalem. And what is the sight that greets us? A pile of stones – rubble and dirt – where once upon a time in the past, 500 years ago, here stood the temple built by King Solomon – a magnificent temple. But now, it lay in ruins – the Hebrew people scattered as a result of colonial conquest – a people who have lost their land, their culture, their language, their way and place of worship – a devastated people.

And so, Ezra (or whoever the writer was of Chronicles) re-writes the history of the country – and that is what the book of Chronicles is – it is a retelling of the history but from the vantage point of 500 years of devastation, sin, wrongdoing against a neighbour, warfare, drought, famine, captivity. Its sounds almost like the themes in Solomon’s prayer recorded in Chapter 6.

God’s answer to the prayer

God’s answer to Solomons prayer – his long prayer – is summarised by God in one verse. God is saying and responding to a long catalogue of laments with one summary statement:

 • If my people ….. who are called by my name …..

There are at least four things that are required if forgiveness and healing is to take place according to this verse:

(  1) If my people humble themselves – so humility is needed and not arrogance.

( 2) If my people humble themselves and pray …. So prayer is needed. We need to communicate with God.

( 3 ) If my people … thirdly … turn from their wicked way …. – so a decision needs to be made to live a God-fearing life – a decision is needed – to actively turn away from evil.

( 4) Fourthly, If my people seek my face – in other words, seek God’s wisdom and counsel and do not lean on your own understanding, says the Proverbs.

If you do these things, says God, “I will hear from heaven (not from the temple – not from the holy of holies) – but from heaven, and will forgive their sin and heal their land”. (2 Chron 7: 14).

Wow! This is how the Chronicler records the exchange between God and Solomon that night during Solomon’s quiet time with God.

The drama – the trauma

Now I do not know who is more traumatised – Solomon when he built and dedicated the temple or the writer of Chronicles who is standing among the ruins of the once magnificent temple – and recalling the glory days of when the temple was built – but now all that remains is dust and ruins.

Conclusion                        

Where to find God

Solomon built a magnificent temple, no doubt. And in fairness to Solomon, the text describes him as wrestling with the omnipresence of God. You will recall Solomon saying: I’m building a temple for God but the temple cannot confine God to a physical place. Solomon wrestles (or is it the Chronicler who wrestles) with the profound question captured in : (chp 6 verse 18) – 

But will God really dwell on the earth? The heavens, even the highest heavens cannot contain God” says Solomon in his prayer of dedication (2 Chron 6: 18).

So if your theology was temple bound – and you understood God to be confined to your expression of where to find God – then it must have been traumatic to look over the rubble, the ruins, the dust, the stones of where the temple once stood and you must have been confronted with the question; If the temple was destroyed, was God also destroyed?

I want to believe that a similar sense of despair is felt when reflecting on the holocaust and other episodes of genocide in human history: Did God die in the gas chambers? Did God die on the rocks on which the heads of our indigenous people were smashed in the 1700s in our history?

Where is God to be found if the temple no longer stands? 

An uncharacteristic prayer

Solomon’s inaugural public prayer at the opening and dedication of the temple, in my view, was uncharacteristic – somewhat out of character, until I accept that this is a recollection of an event retold 500 years after the event and retold by a leader/historian who is starring at the ruins of what was once a magnificent temple.

The writer of Chronicles focuses our attention on the summary statement which God made to Solomon and which applied to his day: A response to the prayer of Solomon.

 • “If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land.”

Application

So what does all this mean for us today? There are so many lessons one can extract from this short reflective meditation. 

But perhaps one application for today could be that when we pray when we have our quiet time with God – when we have shut out the noises that distract us – when our hearts and minds are ready to hear what God has to say – perhaps then we should follow the model provided by Jesus who said (Matthew 6 verses 5ff):

And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray to stand in the synagogues and on the street corners to be seen by men/people .. (6) But when you pray, go into your room, close the door and pray to your father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, don’t keep on babbling like the pagans, for they think they will be heard because of their many words.  (v9) This then is how you should pray: 

Our father in heaven 

Hallowed be your name

Your kingdom come

Your will be done

On earth as it is in heaven.

Give us today our daily bread.

Forgive us our debts/sins,

As we also have forgiven our debtors.

And lead us not into temptation,

But deliver us from the evil one.

AMEN


[1] fathomable, intelligible, understandable. apparent, clear, evident, manifest, obvious, open-and-shut, palpable, patent, perspicuous, plain, straightforward, transparent, unambiguous, unequivocal, unmistakable.

Categories
Preke

Die Vreugde van die Heilige Gees

Jesus Die Bron Van Ons VREUGDE

Paulus som die lewe wat ons in Christus Jesus ontvang het pragtig op in Rom 14:17: “Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense.” Geen mens bestaan sonder om vir basiese oorlewing, plesier, vreugde, euforia, ekstase, vervulling, en pure genotvolle lekker te soek nie. Die waarheid is dat nie alles wat plesier verskaf is heilsaam nie. Die realiteit is ook, dat plesier gewoonlik kortstondig is, en dan moet mens weer soek vir die volgende lekker ding om te doen.

Godsdiens belewenis is gewoonlik nie sinomiem met vreugde, genot, en lekker dinge doen nie.  Die meeste mense sien godsdiensbeoefening as ‘n ernstige saak van opoffering, en inderwaarheid plesier opgee en onderdruk.

Paulus se opsomming in hierdie gedeelte gaan juis oor die teologiese stryd oor om vleis te eet wat aan afgode geoffer word. Sommige sê dit is sonde, en dat dit totaal verkeerd is. Ander, veral diegene wat vanuit die heidense gelowe volgelinge van Jesus geword het, vind hierdie maatreël moeilik en stremmend tot hulle geloof.

Paulus verskaf ‘n geestelike in-Christus derde opsie: Ons het geregtigheid (om met God reg te wees) nie ontvang deur ons wetsonderhouding en goeie werke nie. Hierdie intieme, binne die allerheiligste toegang tot God is nie verkry deur wat ons eet en drink (Godsdiens Rituele) nie! Lees Heb 10:19. Die vrug en bewys dat ons reg is met God, en dat Hy reg is met ons is: VREDE en VREUGDE in die Heilige Gees. Die hele soeke na plesier gaan oor wat wesenlik regtig, ‘authentically’ die meeste plesier verskaf. Dit is waarom daar verskillende produkte is, wat kompeteer vir die-meeste-plesier-verskaf handelsmerk.

Jy kan dus hierdie ervaring van bonatuurlike vreugde en vrede nie na-boots, of ‘fake’ nie.  Jy het óf Sy vrede en vreugde in die Heilige Gees ontvang, óf jy het nie? Daar is nie ‘n middeweg nie!

God Verlang Dat Ons Hom Sal Dien Met Vreugde en Blydskap

Die Here se hart vir ons is, dat ons die lewe en alles wat Hy ons gegee het sal geniet! Ons hoef nie hierdie vreugde te soek en deur pynigende rituele te gaan om dit te ervaar nie, Hy werk ware “bliss” geluk, vreugde en passie in ons deur Christus! “Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie”. Deut 28:47. God beplan werklikwaar vir ons lewe en lewe in oorvloed! (Joh 10:10)

Daarteenoor staan godsdiens… “On the celebration of the birthday of their prophet and other festivals, they work themselves, by the constant repetition of “Allah, Allah,” into a state of unconscious ecstasy, “in which they plant swords in their breasts, tear live serpents with their teeth, eat bottles of glass, and finally lie prostrate on the ground for the chief of their order to ride on horseback over their bodies.” (oorsprong?)

Die mens is geskape met ʼn soeke en begeerte vir ekstase. God het bedoel dat ons hierdie ekstase vind in Hom (Ps 119:16; Job 22:25-26), jou huwelik (Spr 5:18) en die Liggaam van Christus (Joh 17:21). Dawid som dit mooi op: “Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.” (Ps. 73:25-26).

Wanneer ons ons hart wend en fokus op enige goedkoop alternatief, raak ons een met ʼn objek (substance) en verloor ons ons menslike en goddelike eienskappe. Dit is die kern van alle tipes van verslawing. Ons diepste begeerte in verhoudings is om met iemand een te word, ʼn sielsgenoot te vind met wie ons kan oud word. Ware geluk is nie geluk as dit nie met iemand gedeel kan word nie. Verslawing lei tot diepe eensaamheid en ʼn konstante verwydering van sulke sinvolle verhoudings. God het ons dan ook geskape om in eenwording ekstase te ondervind.

Jesus Is Pure Vreugde!

Die voorhangsel is geskeur (2 Kor 3:7-4:6). Die heerlikheid en glorie wat net vir die hoëpriester bedoel was, het nou in ons kom woon. Soos wat ons vanuit hierdie diepe intimiteit met Hom leef, is daar deurentyd momente waar Sy vreugde tasbaar in ons word.

Telke male belowe Jesus: “That your Joy may be FULL” (John 15:11; 16:24; 1 Pet 1:8; 1 John 1:4; 2 John 1:12). Jesus is dus die beste manier om vreugde, genot, plesier, vervulling ten volle te geniet, sonder enige nagevolge!

Beide Johannes die Doper en Jesus was nog in die baarmoeder toe Johannes in Jesus se teenwoordigheid kom, het hy met vreugde “opgespring”. “Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring”. Lukas 1:44. “En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees” Lukas 2:10.

Elke keer wat ons Jesus ontmoet, Hom beleef, die Woord vir ons duidelik word, Hy met ons praat, ons lei, ons wys deur iemand anders wat Jesus leef, in die alles vind ons ware vreugde!!!

Kyk net na die volgende “mindmap” en sien die vrymaking en verlossing van jou redding!

Die koninkryk van God (hemel, vrede, vreugde) het gekom, en tuiste in ons hart gevind! (Luk 17:21) Hierdie koninkryk is nie ʼn destinasie nie, maar ʼn bedryfstelsel. Soos wat ons in gehoorsaamheid in Sy genade leef, vul Hy ons lewe met vreugde, nie net subjektiewe ervarings van vreugde nie, maar vreugde wat ander lewens raak. Daar is ʼn plek vir ʼn ekstatiese ervarings in die Here. (2 Kor 5:13) Maar God wil hê ons moet hierdie vreugde deel!

Die Heilige Gees Vul ons met Vreugde!

“En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.” (Han. 13:52) “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us” (Rom. 5:5).

Dis Beter om te Gee as om te Ontvang

“dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid.” (2 Kor 8:2)

‘n Gelukkige Huwelik!

“Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet… Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug.” (Pred 9:9) “die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.” (Prov 5:18)

Die Vreugde Van Om ‘n Siel Te Wen

“En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf.” (Hand. 15:3)

Eenheid is Vreugde!

“maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.” (Fil. 2:2) 

Geniet die Gawe Van Jou Werk!

“Kyk, wat ek as ‘n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit ‘n gawe van God. Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart.” (Klaag. 5:17)

Gevul Met die Heilige Gees 

“Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus”. (Ef. 5:18-20)

Die Vreugde Van Geloof

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!” (Rom 15:13).  “Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” (1Pet 1:8)

Die Woord van God Maak Ons Bly

“Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my ‘n vreugde; ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is,
Here, almagtige God.” (Jer 15:16)

Die Ontsag Van Sy skepping Bring Vreugde

“Prys die Here!
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!
Laat hulle die Naam van die Here prys,
want Hy het beveel en hulle is geskep;
Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee,
vir hulle ‘n orde neergelê waarbuite hulle nie kan beweeg nie.” (Ps 148:1-6).

Die Vreugde Van Sy Wil Voltooi

“Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.” (Heb 12:2)

LEWE ELKE OOMBLIK IN DIE VREUGDE VAN SY NABYHEID!