Categories
Preke

Asem van die Lewe

Asem Is Lewe

Tans voel baie mense emosioneel, geestelik en finansieel uitasem en kortasem. Dit is asof ons ons ritme verloor het.

Jesus Christus is die asem van ons lewe en het gekom om lewe, en lewe in oorvloed (Joh.10:10) te skenk.

Gesonde emosies, verhoudinge, besigheid en liggaamlike fiksheid bestaan uit  ‘n ritme van gee en neem, werk en rus, liefde en geloof.  Huidiglik worstel ons om weer hierdie natuurlike ritme te vind. Weereens, Jesus Christus het gekom om lewe, en lewe in oorvloed te skenk. 

Sommige mense voel hulle het vasgehaak, en sukkel om asem te kry! 

Floreer Geestelik

Om in geestelikegesondheid te floreer, moet ons derhalwe al die obstruksies, en inperkinge tot ‘n harmonieuse diep ritmiese asemhaling verwyder. [1]. Roetine en ritme is onombeerlik tot sielsgeluk en tevredenheid. Wanneer mens deur emosionele trauma gaan, moet mens veg om ‘n weeklikse roetine van: 

 1. gereëlde geestelike samekoms en konneksie 
 2. oefening
 3. slaap
 4. restourerende maaltye 
 5. skeppende werk
 6. gee en diens
 7. speel en pret 
 8. groei en leer tyd te behou. 

Rus en Werk 

“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.” (Mat 11:28-30 

When people lack rest they suffer physically, mentally, emotionally, and spiritually. Physical and mental exhaustion can often lead to emotional volatility, as a poorly rested individual become easily irritated and/or anxious. This lack of rest can escalate into larger issues. Relationships become strained. Over time a person’s spiritual life—a connection to God and the deepest meaning and joy in life—becomes diminished too.[2]

God balanseer skeppende werk met die sewende dag rus (Gen 1:31). Hy noem ook die rusdag heilig. Hierdie dag is dus afgesonder, eenkant gesit vir God se gebruik.  

Die Jubileum 

Die jubileum was die Jode se gedetermineerde politieke wil om nooit die onmenslike sisteem van die Egiptiese Farao te dupliseer nie. Die jubileum dien as ‘n sosiale diens aan hulle mense, waar elke burger sy medeburger se broer bly, en so mekaar se toekoms verseker. Want die arm persoon wat ek vandag ignoreer word more die dief wat van my steel.

Wanneer ek grond koop wat ek na 49 jaar moet teruggee, of skuld wat ek na 7 jaar moet afskryf, dan hou ek verhouding met die lener. Dit is om seker te maak dat hy of sy in staat is om die skuld voor die tyd af te betaal. Sodoende, word die samelewing nie ‘n slagoffer van kumulatiewe skuld nie (Deut 15:1-5).

Die Sabbat

Sabbat is ‘n vorm van vrystelling, losmaak, staking, laat gaan, vrylating. Ek gee my liggaam waarmee ek werk verrig op, ek laat my liggaam rus. Sodoende gee ek ook die grond waarmee ek ‘n inkomste verdien oor, en laat dit rus.  Vir een dag in die week, is eienaar en dienskneg gelyk. Die slaaf dien nie sy meester nie, en die meester word nie bedien nie. Beide is skeppingswerke geskape in God se beeld, wat Sy genade geniet in dankbaarheid. Daarom is die Sabbat maaltyd ‘n feesmaal.

Die arm persoon spaar om te minste vars brood met botter, heuning en sout te geniet; ‘n koningsmaal! Die eienaar is nie meer in beheer van sy dienskneg se liggaam nie. Tydens jubileum, gee die eienaar die beheer oor die grond ook oor. 

Die Farao wou nie die mense vir drie dae laat gaan om te gaan offer aan hulle God nie (Eks 5:1-2). Deur die Jubileum word elke eienaar ‘n tipe Moses, en koninklike Vader wat sy mense laat vrykom van slawerny. Een dag ‘n week, en elke sewe jaar word mense verlos van die piramide hiërargie van posisionele imperialisme en dominansie. Almal word weer uit sistemiese Egipte verlos, die plek van slawerny. 

“Wanneer ’n mede-Israeliet in jou omgewing só in die skuld raak dat hy hom aan jou verkoop as slaaf, mag jy hom nie slawewerk laat doen nie.” (Leviticus 25:39) 

Omdat Ek die Israeliete uit Egipte laat trek het, is hulle my dienaars. Daarom mag hulle nie as slawe aan iemand verkoop word nie. Uit eerbied vir julle God mag julle ook nie so ’n mede-Israeliet hard behandel nie.” (Leviticus 25:42–43) 

wat deur julle aan julle kinders bemaak kan word as besittings en wat lewenslank hulle slawe sal wees. Julle mag egter nooit van julle mede-Israeliete slawe maak nie.” (Leviticus 25:46) 

Hy het soos ’n dagloner jaar na jaar vir die nie-Israeliet gewerk. Jy moet sorg dat hy nie hard behandel word nie.” (Leviticus 25:53) 

 “Ses jaar mag jy jou lande saai en die oes insamel, maar die sewende jaar moet jy dit laat braak lê. Die armes onder jou mense mag van die opslag eet, en wat hulle laat oorbly, kan die wilde diere vreet. So moet jy ook met jou wingerd en olyfbome maak.“In ses dae moet jy jou werk doen, maar op die sewende dag moet jy nie werk nie sodat jou beeste en donkies kan uitrus en jou werksmense en die vreemdelinge by jou ’n bietjie kan asem skep.” (Exodus 23:6–12)

“Sê vir die Israeliete: Wanneer julle in die land kom wat Ek aan julle gee, moet daar vir die land rustye wees tot eer van die Here: ses jaar kan julle die lande saai en die wingerde snoei en die opbrengs oes, maar die sewende jaar moet die hele land ’n rustyd hê, ’n sabbatsjaar tot eer van die Here. Dan mag julle niks saai nie en ook nie die wingerde snoei nie. Julle mag selfs nie die opslaggraan of die druiwetrosse van die ongesnoeide wingerde afoes nie. Dit moet vir die land ’n jaar van algehele rus wees. Dit moet vir julle ’n jaar van algehele rus wees. Julle, julle slawe, julle slavinne, julle dagloners en die bywoners in julle land sowel as julle diere en die wild moet dan leef van wat die veld oplewer.” (Leviticus 25:2–6)

Hy moet die are as beweegoffer vir My, die Here, aanbied sodat julle vir My aanneemlik sal wees. Die priester moet dit die dag ná die sabbat doen.” (Leviticus 23:11) 

Die Sabbatrus

Die Sabbatsrus beteken letterlik om die beheer van die hand op te gee, los jou greep, gee oor jou beheer.  Die hoogtepunt van die jubileum is na 49jr word die eienaarskap van die grond teruggegee aan die oorspronklike eienaar. (Lev 25:23-28, 54)

Hierdie weggee-daad voorkom eienaars om magnate te word, word meer het as wat hulle nodig het, en herinner dat elkeen rentmeesters van God se grond is. (Leviticus 26:35)

Grond wat nie gerus het nie, a.g.v. hulle ongehoorsaamheid sal wel rus, in die tyd van straf. 

II Chronicles 36:21 explicitly connects Jeremiah’s figure of 70 to Lev. 26:34-35: “Those who survived the sword, God exiled to Babylon … in fulfillment of the word of Adonai spoken by Jeremiah ‘until the land has repaid its Sabbaths, as long as it lay desolate it kept its Sabbath, until seventy years were complete.” Then, in the Book of Daniel the 70 years became “seventy ‘weeks’” = 70 x 7 = 490 years. Only with the passage of that period would the sin that caused the exile be fully expiated (Daniel 9:24).

Rus is dus ‘n direkte implisiete “celebration” van VRYHEID! Ons is dus nie meer slawe nie! Slawerny word dus gelykgestel met martelende misbruik en meedoënlose sonder-ophou werk.  Deur ons RUS te vier, en saam te kom as gelowiges breek ons met enige slawedrywers in ons lewe! 

Die sonnestelsel haal asem – Sentripetale en Sentrifugale Krag

Sentripetale krag word gedefinieer as die krag wat handel oor ‘n liggaam wat beweeg in ‘n sirkelvormige pad wat gerig is op die middel waarheen die liggaam beweeg. Die term kom van die Latynse woorde sentrum vir sentrum en petere, wat beteken “om te soek”. Sentripetale krag kan beskou word as die middel-soekende krag. Sy rigting is ortogonaal vir die beweging van die liggaam in die rigting van die middelpunt van die kromming van die liggaam se pad. Sentripetale krag verander die rigting van ‘n voorwerp se beweging sonder om sy spoed te verander.

Terwyl sentripetale krag optree om ‘n liggaam na die middelpunt van die rotasiepunt te trek, stoot die sentrifugale krag (middelvlugkrag) weg van die middelpunt.[3]

Kerkwees bestaan ook soos die sonnestelsel uit ‘n na binne-gerigte soeke na intimiteit, nabyheid, konneksie, en gemeenskap (Fellowship) in balans met ‘n na-buite gerigte fokus op sending, mandaat, roeping en bediening.  Hierdie twee kragte werk soos ons asemritme in harmonie en gereeldheid met mekaar. Die een kan nie sonder die ander nie! 

Jou naaste liefhê soos jouself

Matt. 5:43; 19:19; Mark 12:31; Luke 10:27; [Rom. 13:9; Gal. 5:14]; James 2:8 

Sielkundiges maan dat gesonde self-liefde onmisbaar is tot medemens-liefde. Maar medemens liefde is nie volhoubaar sonder selfliefde nie.  Ons moet dus altyd die twee in balans hou.  Weereens ‘n natuurlike harmoniuëse asemhaling.  

Tempel – Naos – Bediening aan God en bediening aan jou medemens 

Die Griekse woord vir tempel is Naos: Die woord is inhoudelik die soomlose bediening aan God in ons offers, lofprysing en aanbidding en dan weer ons bediening aan mekaar en ons medemens.  Hierdie twee aspekte van ons tempelwees vloei soos Jesus se voorbeeld gemaklik en sonder hindernis. Jesus se bergontmoetings met God, vloei natuurlik na bediening, genesing van die siekes, en uitdryf van duiwels, en dan weer ontrek om alleen te wees. 

Lente & Somer – Beide het ‘n bepaalde onmisbare doel. 

Vir die voortbestaan van die siklus van die lewe, is ‘n goeie winter nodig, om ‘n goeie somer te verseker. Die een dien as te ware die ander. Die blare wat afval, en kompos word. Dood en lewe is ‘n natuurlike siklus. 

Die hele Joodse Godsbegrip is geanker rondom die sikliese seisoene van die jaar. Die daaglikse lewe as landbouers was verweef met die tempel kalender se drie mees belangrikste feeste: Die fees van die ongesuurde brood en die Paasfees is aan die begin van die graanoes. Dit was gevolg deur die fees van weke, of die pinksterfees 50 dae later waar die eerste vrug van die koring oes ingesamel is.  Die fees van Tabernakels was gehou teen die einde en voltooing van die graan oes.  

As ons God se seisoene in ons lewe wil verstaan moet ons leer om te kan ontvang en om te kan gee. Baie mense haak vas, en sukkel om te ontvang. Ander sukkel weer om te gee. Die geeslewe is ‘n soomlose sikliese vloei van ontvang en gee. Wanneer jy eer ontvang, gee dit onmiddelik weer terug na die Here en eer iemand anders. Die “pay-it forward” beweging leer mense om die geskenk wat hulle ontvang het, weer aan te gee vir die volgende “random’ persoon.  Freely you have received, freely give. (Mat 10:8) 

Laat toe dat die lewendmakende Gees van God jou ‘n nuwe tweede asem gee om die geloofsreis klaar te maak tot die einde! 


[1] https://af.j2gmn.com/7587-disorders-of-the-daily-rhythm-are-often-the-cause-of.html

[2] Contributors: David Kim and Leah Archibald Adopted by the Theology of Work Project Board February 22, 2016. 

https://www.theologyofwork.org/key-topics/rest-and-work-overview

[3] https://af.eferrit.com/wat-is-sentripetale-force/

Categories
Sermons

PRAYER – the drama of a quiet time with God

Key verse: 2 Chronicles 7 verse 14

Salutation

Thank you, Pastor Jan, for your kind and gracious welcome. Allow me to greet the online congregation and other viewers. Thank you for your time and interest.

My sermon tonight will be more of a reflective meditation than a traditional sermon. I want to invite you to journey with me through the book of Chronicles (particularly 2nd Chronicles) in the Old Testament. I have chosen as a key verse 2 Chron chapter 7 verse 14 – a well-known verse:

“If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land.” 

The focus of my reflection is embedded in its title: PRAYER – the drama of a quiet time with God.

Framework for sermon

Allow me to frame my reflections by asking a direct and somewhat personal question: When do we pray? I’m not asking what time of the day. I am asking, what triggers you or what causes or what circumstances have and are forcing you to pray? Are these circumstances celebratory and full of praise or are they embedded in tragedy and a sense of defeat and helplessness forcing you to call on the name of God? 

Unfortunately, we often only pray when there is a crisis – a context of personal or national drama or tragedy. We often only engage with God when we have run out of options – when we are feeling a sense of helplessness – Oh God help me. We are like a patient in the trauma unit/casualty ward of the hospital after being involved in a terrible accident and in need of emergency care and treatment which we ourselves cannot do or administer. 

Ideally, our prayer life should be an ongoing communication / communing with God – including elements of praise and adoration of God … the creator of the universe – the great divine – that which the prophets of old sometimes described as “the ancient of days” – that which is beyond us – that which is both mysterious and yet understandable[1] at the same time – that which is out in the universe and at the same time close to us and in us. As the Apostle Paul teaches in the New Testament, our bodies are the temple of God – a place that houses God – and yet we know that we cannot put God in a box or confine God to a physical place. Christian believers will echo that God dwells in us and among us – an incarnation of the divine.

Application of prayer and transition to the text

So my question remains: When do you pray? Another way of reframing it is to ask: When do we commune with God – or When are we available for God to communicate with us? Are we so busy that there is no headspace and no heart space for God to communicate with us?

In the text which we are considering and reflecting on tonight, this becomes a poignant issue.

We learn from 2 Chron 7 verses 11-13 that God appeared to Solomon at night, first of all, and secondly, God appeared when Solomon was finished with the building and dedication of the temple and the royal palace/residence. 

In other words, Solomon had a headspace to hear God. Sometimes we are so busy that the noise of our busyness drowns out the voice of God. 

So, the writer of the book of Chronicles carefully creates the atmosphere and we need to pay close attention as we, the outsiders and modern-day readers of the story, anticipate the dynamics of the interaction between God and Solomon.

You see Chapter 7 of 2nd Chronicles – which is our narrow focus this evening and from which our key verse comes … this chapter 7 is a description of what happened immediately after the building and the dedication of the first-ever temple and royal residence/palace that was built for the King of the Hebrew people – in this instance King Solomon, son of King David.

We are told in Chapter 8 verse 1 that this temple and palace building project took 20 years:

 • Chp 8 Verse 1 – At the end of twenty years, during which Solomon built the temple of the Lord and his own palace, (2) Solomon rebuilt the villages that Hiram (King of Tyre – see ch 2 verse 3).

So twenty years was the duration and length of this building project. It was by far the most ambitious building project ever to be undertaken by the Hebrew people of God. The writer of Chronicles tells us in copious and fine detail how the building project was organised and financed. It makes for fascinating reading. For example, the project created 153 600 jobs – of which 70 000 were carriers, 80 000 were stone cutters and 3,600 were foremen/building supervisors (chapter 2 verse 17-18). And that was just the labour component. 

The procurement of materials was equally fascinating and included the best timber from Lebanon and huge quantities of precious metals including gold, silver, bronze and iron. We find these details in 2 Chron chapter 2 (esp. verses 7-8).

Interestingly, Solomon wrote a letter or request – a kind of procurement order – to the King of Tyre (Hiram) requesting his assistance. Solomon had made a special request that the King of Tyre sends his most skilled artisan –  in fact, a metallurgist – skilled in working with precious metals. This person had a name – Huram-Abi (chp 2 verse 13).

The motivation for the building f the temple is explained by Solomon in his letter to the King of Tyre as follows:

(Chapter 2 Verse 5) – The temple I am going to build will be great, because our God is greater than all other Gods.

Later in the same chapter, Solomon says: (verse 9b)

 • “the temple I build must be large and magnificent”. 

Theological doubt or affirmation

So Solomon’s strategic plan was to build a magnificent temple. And in the midst of communicating his strategic plan to a neighbouring King of Tyre, Solomon exposes a theological strand of doubt or was it an affirmation. It is at this moment in the narrative that one sees and senses that in the midst of the energy to build the temple, there is that niggly thought as expressed by Solomon in his letter to this foreign King of Tyre.

Solomon says to this King: “I am going to build a magnificent temple to my God. But ….  And this is a BIG but …( Chp 2 verse 6 – Solomon says): 

But who is able to build a temple for him (God), since the heavens cannot contain him? Who then, am I to build a temple for him, except as a place to burn sacrifices before him”. 

Wow! Do you sense some tension within the soul of Solomon? Or is it just me. Here we have Solomon – who by the way – is writing to a foreign King – and is sharing with this foreign King a strand of theological doubt or was it an affirmation?

Solomon is driven by some very clear goals and objectives – namely to build a magnificent temple for God. And in the same breath he affirms (to a foreigner – and not to his own religious leaders – or priests) that God cannot be put in a building – in a box – because not even the heavens can contain him (chp 2 verse 6). 

Sometimes, it is easier and safer to express your spiritual doubts to a stranger than to an insider – because a stranger will be less judgmental of you. Imagine Solomon called the priests together and said:

I’m building the magnificent temple .. but actually … it might be a bit futile because not even this temple will be able to contain God – no matter how magnificent it is going to be.  

The same theological affirmation (and sentiment) is later expressed in Solomons public prayer of dedication – that first prayer uttered during the inaugural ceremony and the official opening of the newly built temple. 

Imagine the scene: the temple is completed; the inaugural ceremony begins – (chapter 6 verse 12). I quote:

Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel and spread his hands … he stood on the platform and then knelt down before the assemble of Israel and spread out his hands towards heaven. (14) He said (prayed):  Oh Lord God of Israel there is none like you … . 

And Solomon proceeds to offer the first-ever prayer of dedication in the newly built temple. And as if, he was haunted by his private theological doubt which he expressed to the King of Tyre in chapter 2 verse 6, he repeats that same doubt – or affirmation (depending on your perspective) and says in chapter 6 verse 18: 

Verse 18 – But will God really dwell on earth with men? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple that I have built. Yet, give attention to your servant’s prayer and his pleas for mercy, Oh Lord my God, Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence (chapter 6 verse 19).

Jump to our key verse

It is that cry and prayer made by God’s servant, King Solomon, which God now responds to in the next Chapter – chapter 7 verse 12:

The Lord appeared to Solomon at night and said: “I have heard your prayer (referring to the prayer uttered in Chapter 6). 

So as astute biblical students we should take a careful look at this prayer that God has heard and to which God is now providing an answer/response. What exactly did Solomon pray? Let me summarise the prayer which had at least seven aspects; You can read it for yourself in 2 Chron 6 verses 14 to 42. It is a long prayer and covers a wide range of topics such as:

(v.22) Wrongdoing against one’s neighbour.

(v.24) What happens when you are defeated in war/battle.

(v.26) How does one interpret environmental disasters such as drought, 

(v.28) How does one interpret and deal with famine, poverty, disease, the onslaught by foreign enemies

(v.32) how to deal with foreigners

(v.34) how to deal with warfare

(v.36) how to deal with sin – noting that no one is without sin; But more poignantly, how to deal with sin when you are in captivity in a land far away from your homeland – far away from the temple where you would normally offer your prayers and sacrifices.

These are the topics covered in Solomons prayer of dedication as recorded in 2 Chron chapter 6 and chapter 7 is God’s response.

In my view, chapter 6 is a rather strange mix of topics for a celebratory service. After all, it’s time for celebration and not for mourning or national depression. Did the book of Ecclesiastes not say that there is a time and place for everything? And therefore, was the dedication of the temple and the first prayer uttered by Solomon not a time for celebration? Where and how do the topics of captivity and exile and warfare and famine and natural disasters – where and how do these fit into the picture of celebration and the opening of the magnificent temple? 

500 years later

A clue is to ask the question: So who is writing up this story of the dedication of the temple? And where is this writer located? Biblical scholars tell us that the book of Chronicles was written 500 years after Solomon built the temple. They also tell us that the writer of Chronicles was probably Ezra – the Hebrew sent back to his homeland by King Cyrus of Persia.

Ezra (and later Nehemiah) was sponsored by the Persian Colonial government to return to Jerusalem to rebuild the city and the temple which had been destroyed through successive colonial regimes. It was the Babylonians under the rule of Nebuchadnezzar who destroyed the temple, which you will recall from your knowledge of biblical history. The babylonian colonial policy was to exile the skilled classes so that they could build up the infrastructure of Babylon. You will recall some of the laments of the Hebrew people of God in Exile – How can we sing the Lord’s song in a strange land.

The Persian colonial / foreign policy was different to the Babylonians and it was more lenient. The Persians sponsored a repatriation program and a rebuilding of the city and temple in exchange, I suspect, for political loyalty. Let’s be realistic about these things. Nothing for nothing especially when dealing with political forces such as imperialistic and colonial minded rulers.

Given this background, allow me some interpreter’s licence. I want you to imagine that you and I are Ezra or Nehemiah. We return to the land of our foremothers and forefathers – our cultural ancestors – we return to the holy city of Jerusalem. And what is the sight that greets us? A pile of stones – rubble and dirt – where once upon a time in the past, 500 years ago, here stood the temple built by King Solomon – a magnificent temple. But now, it lay in ruins – the Hebrew people scattered as a result of colonial conquest – a people who have lost their land, their culture, their language, their way and place of worship – a devastated people.

And so, Ezra (or whoever the writer was of Chronicles) re-writes the history of the country – and that is what the book of Chronicles is – it is a retelling of the history but from the vantage point of 500 years of devastation, sin, wrongdoing against a neighbour, warfare, drought, famine, captivity. Its sounds almost like the themes in Solomon’s prayer recorded in Chapter 6.

God’s answer to the prayer

God’s answer to Solomons prayer – his long prayer – is summarised by God in one verse. God is saying and responding to a long catalogue of laments with one summary statement:

 • If my people ….. who are called by my name …..

There are at least four things that are required if forgiveness and healing is to take place according to this verse:

(  1) If my people humble themselves – so humility is needed and not arrogance.

( 2) If my people humble themselves and pray …. So prayer is needed. We need to communicate with God.

( 3 ) If my people … thirdly … turn from their wicked way …. – so a decision needs to be made to live a God-fearing life – a decision is needed – to actively turn away from evil.

( 4) Fourthly, If my people seek my face – in other words, seek God’s wisdom and counsel and do not lean on your own understanding, says the Proverbs.

If you do these things, says God, “I will hear from heaven (not from the temple – not from the holy of holies) – but from heaven, and will forgive their sin and heal their land”. (2 Chron 7: 14).

Wow! This is how the Chronicler records the exchange between God and Solomon that night during Solomon’s quiet time with God.

The drama – the trauma

Now I do not know who is more traumatised – Solomon when he built and dedicated the temple or the writer of Chronicles who is standing among the ruins of the once magnificent temple – and recalling the glory days of when the temple was built – but now all that remains is dust and ruins.

Conclusion                        

Where to find God

Solomon built a magnificent temple, no doubt. And in fairness to Solomon, the text describes him as wrestling with the omnipresence of God. You will recall Solomon saying: I’m building a temple for God but the temple cannot confine God to a physical place. Solomon wrestles (or is it the Chronicler who wrestles) with the profound question captured in : (chp 6 verse 18) – 

But will God really dwell on the earth? The heavens, even the highest heavens cannot contain God” says Solomon in his prayer of dedication (2 Chron 6: 18).

So if your theology was temple bound – and you understood God to be confined to your expression of where to find God – then it must have been traumatic to look over the rubble, the ruins, the dust, the stones of where the temple once stood and you must have been confronted with the question; If the temple was destroyed, was God also destroyed?

I want to believe that a similar sense of despair is felt when reflecting on the holocaust and other episodes of genocide in human history: Did God die in the gas chambers? Did God die on the rocks on which the heads of our indigenous people were smashed in the 1700s in our history?

Where is God to be found if the temple no longer stands? 

An uncharacteristic prayer

Solomon’s inaugural public prayer at the opening and dedication of the temple, in my view, was uncharacteristic – somewhat out of character, until I accept that this is a recollection of an event retold 500 years after the event and retold by a leader/historian who is starring at the ruins of what was once a magnificent temple.

The writer of Chronicles focuses our attention on the summary statement which God made to Solomon and which applied to his day: A response to the prayer of Solomon.

 • “If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land.”

Application

So what does all this mean for us today? There are so many lessons one can extract from this short reflective meditation. 

But perhaps one application for today could be that when we pray when we have our quiet time with God – when we have shut out the noises that distract us – when our hearts and minds are ready to hear what God has to say – perhaps then we should follow the model provided by Jesus who said (Matthew 6 verses 5ff):

And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray to stand in the synagogues and on the street corners to be seen by men/people .. (6) But when you pray, go into your room, close the door and pray to your father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, don’t keep on babbling like the pagans, for they think they will be heard because of their many words.  (v9) This then is how you should pray: 

Our father in heaven 

Hallowed be your name

Your kingdom come

Your will be done

On earth as it is in heaven.

Give us today our daily bread.

Forgive us our debts/sins,

As we also have forgiven our debtors.

And lead us not into temptation,

But deliver us from the evil one.

AMEN


[1] fathomable, intelligible, understandable. apparent, clear, evident, manifest, obvious, open-and-shut, palpable, patent, perspicuous, plain, straightforward, transparent, unambiguous, unequivocal, unmistakable.

Categories
Preke

Die Vreugde van die Heilige Gees

Jesus Die Bron Van Ons VREUGDE

Paulus som die lewe wat ons in Christus Jesus ontvang het pragtig op in Rom 14:17: “Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense.” Geen mens bestaan sonder om vir basiese oorlewing, plesier, vreugde, euforia, ekstase, vervulling, en pure genotvolle lekker te soek nie. Die waarheid is dat nie alles wat plesier verskaf is heilsaam nie. Die realiteit is ook, dat plesier gewoonlik kortstondig is, en dan moet mens weer soek vir die volgende lekker ding om te doen.

Godsdiens belewenis is gewoonlik nie sinomiem met vreugde, genot, en lekker dinge doen nie.  Die meeste mense sien godsdiensbeoefening as ‘n ernstige saak van opoffering, en inderwaarheid plesier opgee en onderdruk.

Paulus se opsomming in hierdie gedeelte gaan juis oor die teologiese stryd oor om vleis te eet wat aan afgode geoffer word. Sommige sê dit is sonde, en dat dit totaal verkeerd is. Ander, veral diegene wat vanuit die heidense gelowe volgelinge van Jesus geword het, vind hierdie maatreël moeilik en stremmend tot hulle geloof.

Paulus verskaf ‘n geestelike in-Christus derde opsie: Ons het geregtigheid (om met God reg te wees) nie ontvang deur ons wetsonderhouding en goeie werke nie. Hierdie intieme, binne die allerheiligste toegang tot God is nie verkry deur wat ons eet en drink (Godsdiens Rituele) nie! Lees Heb 10:19. Die vrug en bewys dat ons reg is met God, en dat Hy reg is met ons is: VREDE en VREUGDE in die Heilige Gees. Die hele soeke na plesier gaan oor wat wesenlik regtig, ‘authentically’ die meeste plesier verskaf. Dit is waarom daar verskillende produkte is, wat kompeteer vir die-meeste-plesier-verskaf handelsmerk.

Jy kan dus hierdie ervaring van bonatuurlike vreugde en vrede nie na-boots, of ‘fake’ nie.  Jy het óf Sy vrede en vreugde in die Heilige Gees ontvang, óf jy het nie? Daar is nie ‘n middeweg nie!

God Verlang Dat Ons Hom Sal Dien Met Vreugde en Blydskap

Die Here se hart vir ons is, dat ons die lewe en alles wat Hy ons gegee het sal geniet! Ons hoef nie hierdie vreugde te soek en deur pynigende rituele te gaan om dit te ervaar nie, Hy werk ware “bliss” geluk, vreugde en passie in ons deur Christus! “Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie”. Deut 28:47. God beplan werklikwaar vir ons lewe en lewe in oorvloed! (Joh 10:10)

Daarteenoor staan godsdiens… “On the celebration of the birthday of their prophet and other festivals, they work themselves, by the constant repetition of “Allah, Allah,” into a state of unconscious ecstasy, “in which they plant swords in their breasts, tear live serpents with their teeth, eat bottles of glass, and finally lie prostrate on the ground for the chief of their order to ride on horseback over their bodies.” (oorsprong?)

Die mens is geskape met ʼn soeke en begeerte vir ekstase. God het bedoel dat ons hierdie ekstase vind in Hom (Ps 119:16; Job 22:25-26), jou huwelik (Spr 5:18) en die Liggaam van Christus (Joh 17:21). Dawid som dit mooi op: “Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.” (Ps. 73:25-26).

Wanneer ons ons hart wend en fokus op enige goedkoop alternatief, raak ons een met ʼn objek (substance) en verloor ons ons menslike en goddelike eienskappe. Dit is die kern van alle tipes van verslawing. Ons diepste begeerte in verhoudings is om met iemand een te word, ʼn sielsgenoot te vind met wie ons kan oud word. Ware geluk is nie geluk as dit nie met iemand gedeel kan word nie. Verslawing lei tot diepe eensaamheid en ʼn konstante verwydering van sulke sinvolle verhoudings. God het ons dan ook geskape om in eenwording ekstase te ondervind.

Jesus Is Pure Vreugde!

Die voorhangsel is geskeur (2 Kor 3:7-4:6). Die heerlikheid en glorie wat net vir die hoëpriester bedoel was, het nou in ons kom woon. Soos wat ons vanuit hierdie diepe intimiteit met Hom leef, is daar deurentyd momente waar Sy vreugde tasbaar in ons word.

Telke male belowe Jesus: “That your Joy may be FULL” (John 15:11; 16:24; 1 Pet 1:8; 1 John 1:4; 2 John 1:12). Jesus is dus die beste manier om vreugde, genot, plesier, vervulling ten volle te geniet, sonder enige nagevolge!

Beide Johannes die Doper en Jesus was nog in die baarmoeder toe Johannes in Jesus se teenwoordigheid kom, het hy met vreugde “opgespring”. “Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring”. Lukas 1:44. “En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees” Lukas 2:10.

Elke keer wat ons Jesus ontmoet, Hom beleef, die Woord vir ons duidelik word, Hy met ons praat, ons lei, ons wys deur iemand anders wat Jesus leef, in die alles vind ons ware vreugde!!!

Kyk net na die volgende “mindmap” en sien die vrymaking en verlossing van jou redding!

Die koninkryk van God (hemel, vrede, vreugde) het gekom, en tuiste in ons hart gevind! (Luk 17:21) Hierdie koninkryk is nie ʼn destinasie nie, maar ʼn bedryfstelsel. Soos wat ons in gehoorsaamheid in Sy genade leef, vul Hy ons lewe met vreugde, nie net subjektiewe ervarings van vreugde nie, maar vreugde wat ander lewens raak. Daar is ʼn plek vir ʼn ekstatiese ervarings in die Here. (2 Kor 5:13) Maar God wil hê ons moet hierdie vreugde deel!

Die Heilige Gees Vul ons met Vreugde!

“En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.” (Han. 13:52) “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us” (Rom. 5:5).

Dis Beter om te Gee as om te Ontvang

“dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid.” (2 Kor 8:2)

‘n Gelukkige Huwelik!

“Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet… Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug.” (Pred 9:9) “die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.” (Prov 5:18)

Die Vreugde Van Om ‘n Siel Te Wen

“En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf.” (Hand. 15:3)

Eenheid is Vreugde!

“maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.” (Fil. 2:2) 

Geniet die Gawe Van Jou Werk!

“Kyk, wat ek as ‘n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit ‘n gawe van God. Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart.” (Klaag. 5:17)

Gevul Met die Heilige Gees 

“Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus”. (Ef. 5:18-20)

Die Vreugde Van Geloof

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!” (Rom 15:13).  “Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” (1Pet 1:8)

Die Woord van God Maak Ons Bly

“Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my ‘n vreugde; ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is,
Here, almagtige God.” (Jer 15:16)

Die Ontsag Van Sy skepping Bring Vreugde

“Prys die Here!
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!
Laat hulle die Naam van die Here prys,
want Hy het beveel en hulle is geskep;
Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee,
vir hulle ‘n orde neergelê waarbuite hulle nie kan beweeg nie.” (Ps 148:1-6).

Die Vreugde Van Sy Wil Voltooi

“Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.” (Heb 12:2)

LEWE ELKE OOMBLIK IN DIE VREUGDE VAN SY NABYHEID!

Categories
Sermons

Biblical ANTIVIRUS against destructive thoughts and ideas

Most people remember INCEPTION the mind-bending dream-within-a-dream film about corporate espionage. It tells the story of a thief called Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) who extracts corporate secrets using dream-sharing technology and the science of planting an idea in someone’s mind. Cobb says in the film: “The smallest seed of an idea can grow, and it can grow to define or destroy you.” Towards the end of the film, we realize that it was the idea that “Your world isn’t real” that led his wife to her tragic suicide.  

Our thoughts are so powerful that they can determine the course of our lives.

There are two prominent scriptures about the war in our minds in the NT. 

For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (Eph 6:12) 

For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. (2 Cor 10:3-10) 

For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. (Rom 8:29) 

These scriptures give us a biblical epistemology of how one receives ideas, knowledge and hence become actions and subconscious lifestyle. 

Principality: Archḗ is the beginning of something, as the beginning of a line, road, and so forth. The line or road is conceived in one’s mind, but where he touches the paper to draw the line is the beginning of the line (Matt. 19:8; Mark 1:1; 10:6; 13:8). When talking to people one quickly begins to sense a particular Archḗ Principality that governs their life. Certain: Ideologies like racism, beliefs like evolution, emotions like anxiety, ideas about vaccines, and conspiracy theories. One almost wants to lose hope in humanity hearing with what conviction people speak the lies they believe.  

The power of Ideas

 • Emotions follow and energize our thoughts, ideas, and beliefs. 
 • There is nothing on earth more powerful than an idea. 
 • Ideas produce everything. 
 • Everything began as an idea. 
 • Ideas are eternal, cannot kill them with a bullet
 • Ideas cannot be destroyed 
 • Ideas submerge and re-emerge from generation to generation 
 • Ideas become ideologies, and we are ruled by dead men’s ideas. [1]

Epistemologists study the nature, origin, and scope of knowledge

 1. Perception 
 2. Reason
 3. Memory 
 4. Testimony[2]

For ideas to become strongholds of belief they follow a certain process. 

 1. Originality
 2. Self-involvement 
 3. Blending
 4. Agreement 
 5. Execution 

This shortlist of ideas, that becomes knowledge, that becomes actions can be positive or negative. It takes the same process to install a self-defeating, negative, destructive thought and the eventual sinful act than receiving an instruction from the Spirit and bearing His good fruit. 

The 2 Corintians 10:3-6 Biblical Wording is:

 1. Thoughts 
 2. Imaginations, ideas & arguments 
 3. Strongholds, Beliefs 
 4. Obedience 

Jesus proposed radical ideas that when obeyed, have a distinct positive fruit in one’s life. 

Some of Jesus’ Ideas that Sticked:

 • Love your neighbour as you love yourself.
 • Love your enemies.
 • If you want to be forgiven learn to forgive those who offend you.
 • If you want to live you must die to self.
 • If you want to lead, you must learn to serve.
 • If you want to be first, go stand last in the que.
 • If you want to gain more, give more away.
 • Do unto others, as you want them to do unto you.  

The Source of Knowledge determents you

The sources of our knowledge, and how we came to have this knowledge is empirical to the state of our being. Knowledge either makes or breaks you. We live in the age of a knowledge revolution. Never in the history of mankind has so much knowledge been so freely accessible to mankind. Knowledge used to cost you money, to earn a PhD, to isolate yourself into a study program. Now everyone searches google, and acquire knowledge in seconds. (Being lazy readers does not help) Not all this knowledge is good for you. Remember Adam and Eve, eating from the tree of KNOWLEDGE of good and evil. 

The Bible is prescriptive: It is the knowledge of God that saves us! 

may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened; that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe. (Eph 1:17-19)

But even knowledge of God can be misleading, as the foremost pharisee scholar Saul discovered when He met Jesus face to face. (Acts 9) 

It is thus the knowledge of the person of Jesus Christ, acquired by being on the journey with Him that leads to life! (John 14:6)

The Biblical Antivirus is: 

The knowledge of God.  I would strongly suggest that the knowledge acquired through only one of the following sources, can lead to error. It is the sum-total of all that one engages on our spiritual journey with Christ that leads to truth. 

How does one come to have knowledge of God? 

 1. Know Jesus through revelation of Mysteries – But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew; for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. but as it is written: “Eye has not seen, nor ear heard, Nor have entered into the heart of man The things which God has prepared for those who love Him.” (1 Cor 2:6-13) (Awaken to His righteousness, enlightenment, assurance & conviction of Faith) 
 2. Know Jesus through direct encounter – Job, Moses, Paul etc 
 3. Know Jesus through experiential obedience – Pragmatic Realist epistemology – Has the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, As in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, And to heed than the fat of rams. 1 Sam 15:22. 
 4. Know Jesus through His special representatives – There is nothing new under the sun, and as the World-views of the world got formed and motivated by great thinkers, the church and body of Christ have select men and women of faith who directs and judges people to look to Christ. Example Paul, Peter, James and John. 
 5. Know Jesus through His everlasting Covenant – God’s binds Himself to an everlasting covenant with man, to be its redemption.  Brethren, I speak in the manner of men: Though it is only a man’s covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Now to Abraham and his Seed were the promises made. He does not say, “And to seeds,” as of many, but as of one, “And to your Seed,” who is Christ. And this I say, that the law, which was four hundred and thirty years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect. (Gal 3:15-17)
 6. Know Jesus through His Body the Church – but, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ— from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. (Eph 4:15-16)
 7. Know Jesus by the Spirit – Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.(Gal 5:16)  https://hrco.co.za/sermons/walk-and-live-in-the-spirit/

[1] Dr Myles Munroe – The Power of Ideas 

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Epistemology#Sources_of_knowledge

Categories
Preke

Die Krag van die bloed van Jesus

Sedert my eie herstel van Covid 19, het die realiteit van abnormale bloedstolling, en in sommige gevalle ‘n massiewe inflammatoriese reaksie my fokus begin beweeg na die belangrikheid van gesonde bloedsirkulasie, en bloeddruk.  Dit is algemeen bekend hoe ons meer voorkomend ‘n gesonde immuun stelsel moet behou deur ‘n gesonde gebalanseerde dieet te volg. Asook, gereelde oefening, genoeg water hidrasie, detoks, beperk spanning, en stres vrye verhoudings.  

Daar is egter ook ‘n geestelike element van die siekte wat soms misken of vergeet word. Ek kan nie aan ‘n beter plek dink om my geestelike geveg teen hierdie virus te begin as die Bloed van Jesus Christus nie! 

Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel…want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind.(Leviticus 17:11, 14) 

Die bloedplasma is saamgestel uit water, proteïene, anorganiese soute, organiese bestanddele, gasse en sekresies. Die bloedliggame is saamgestel uit rooibloedselle (eritrosiete), witbloedselle (leukosiete) en plaatjies (trombosiete). Die bloed se taak is nie alleen om voedsel en suurstof na alle dele van die liggaam te dra nie, maar ook om die afval produkte te verwyder. 

Hier volg ‘n paar Bybelse ooreenkomste tussen Jesus se verlossingswerk in ons wat glo, en die fisiologie van bloed in ons liggame. 

1.    Lewe is in die bloed. 

Daar is geen lewe sonder bloed nie. Bloed sirkuleer elke 23 sek om en by 5liter bloed deur die liggaam.  Wanneer bloed sirkulasie nie al die dele van die liggaam bereik nie, sterf die selle, en verloor mense daardie liggaamsfunksie, en selfs liggaamsdeel.  

Daar is geen geestelike lewe buite Christus Jesus nie. Elke 23sec moet Jesus se waardes, waarhede, voorbeeld, gewoontes, gesondheid, en waardes ons lewe rig en bepaal! OM Jesus se krag te beleef, moet Jesus geleef word. 

Wanneer mens teen Covid 19 veg, voel mens oorweldig, tam, moeg, lam en amper kragteloos. 

En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. (John 6:53-57) 

in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. (Acts 17:28) 

Beklee jou met Jesus! 

Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper… Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. (Col 3:9-10, 12) 

2.    Die Bloed voed en verwyder afval 

Rooibloedselle vervoer voedingstowwe, suurstof, nutriënte, hormone na die selle. Dan ter selfde tyd vervoer afvalprodukte, die koolstofdioksied en die afvalstowwe van weefselmetabolisme (selvullis), om dit deur die niere, die vel, die ingewande en die longe uit die liggaam te skei.  

Dit is voor die hand liggend om ten tye van die siekte, skuldig en veroordeel te voel oor sonde, verkeerde dade, tekortkominge en ongehoorsaamheid. Bely nou jou sonde, en sondes, maak reg en indien nodig doen bevryding op jouself. 

Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ’n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.  (Hebrews 9:13-14) 

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.(1 John 1:9) 

3.    Die Bloed Reinig 

Witbloedselle beskerm die liggaam teen infeksie en siektes. As ‘n infeksie oral in die liggaam voorkom en die liggaam deur ‘n vyandige ‘leër’ van kieme aangeval word, word die nuus oorgedra na die ‘kamp’ waar die wit selle vervaardig word, om ‘n baie groter aantal wit selle te jaag na die punt van infeksie.  Hierdie wit selle omring die punt van infeksie en beleër die bakterieë wat probleme veroorsaak. Miljoene “soldate” sterf en gee hulle lewe wat algemeen bekend staan ​​as “etter”. Die stryd kom nou tot ‘n punt. Die witbloedselle omring die wond en uiteindelik bars die roof en die etter word verdryf. Die etter bestaan ​​uit serum en dooie “soldate”, miljoene witbloedselle wat hul lewe in die stryd gegee het, tesame met talle kieme wat gedeeltelik deur die wit selle verteer is vorm ‘n roof, wat later afval. 

Covid 19 laat mens onvermydelik baie dink aan die dood, en selfs vrees vir die dood. Dis vreemd vir gelowiges om die dood te vrees, want ons leef alreeds in die ewige lewe hier en nou in Christus.  Mens raak ook baie op jouself ingestel. Jesus wys ons deurentyd om van onsself te vergeet, en eerder op die nood om ons. Dit help ons om vinniger ons denke weer reg te belyn. 

Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,  waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. (Col 3:3-8) 

(Mat 16:24; Rom 6:11; Gal 2:20) 

4.    Die Bloed Beskerm

Bloed vorm ook ‘n linie van verdediging van teenliggame.  Dit is elemente wat infeksie voorkom. Die wit selle beveg infeksie wanneer dit voorkom, teenliggame verhoed dat die infeksie vastrapplek kry. Dit bou ‘n weerstand dat die liggaam nie weer deur die selfde siekte oorkom word nie.  

Almal is vreesbevange om Covid 19 positief te wees. Tog as jy dit met die regte ingesteldheid benader, gaan jy sterker, en met ‘n weermag van teenliggame ‘n sterker kans hê om nie weer siek te word nie.  Spreek positiewe woorde van geloof, en weerstaan die siekte, wetende dat jy eintlik nou besig is om sterker weerstand te bou teen hierdie siekte. 

Toe hoor ek ’n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.  (Revelation 12:10-11) 

Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser, Jesus Christus, leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar:  “’n Hond gaan terug na sy braaksel toe” en: “’n Vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder.” (2 Pet 2:20-22) 

5.    Die Bloed verenig 

Alle mense is van een bloed, Adam die eerste mens en die stamvader van die hele mensdom.  

Een van die grootste leuens wat mens beleef tydens jou stryd teen Covid 19, is die gevoel van isolasie, distansie en verwydering.  

Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. (Acts 17:24-26)

Categories
Social Relevance

Wat Maak HRCO Anders?

’n Kerk waar die Heilige Gees die Here is, funksioneer heeltemal anders en is ook heeltemal anders. Die teenwoordigheid van die Here en Sy heerskappy kan nie net gesien word in spesifieke wonders, tekens en manifestasies nie, maar in die manier hoe die kerk funksioneer.

Die werking van die Heilige Gees in die kerk vandag is met die doel om God se skeppingsdoel te verwesenlik met die kerk. Dat die kerk tot volle wasdom sal kom as bruid van Christus.

Dan sal die kerk en die Gees uitroep; “Kom Here Jesus kom!”.

Die werk van die Heilige Gees is belangrik om te verstaan met betrekking tot ons persoonlike roeping en lewe as individue, maar meer nog moet ons tot begrip en kennis kom van die werk van die Heilige Gees in Sy Kerk.

Wat Maak Harvester Reformational Church Olifantsriviervallei Anders?

Van passasierskip mentaliteit tot vliegdekskip funksionaliteit.

Kerke bestaan nie meer vir die gerief van die lidmaat nie, maar vir die opleiding, toerusting, opvoeding en geestelike fiksheid en uitstuur van elke gelowige.

Van piramiede strukture tot planetêre stelsels waarin elkeen weet hoe om in sy wentelbaan te bly.

Kerkstrukture is dikwels saamgestel uit mense wat geen belang het by ’n gegewe saak nie. Hierdie vergaderings belemmer dikwels groei in die gemeente. In reformerende kerke word ’n meer funksionele model gebruik; leiers word geïdentifiseer op grond van ’n persoonlike roeping wat hulle beleef en nie volgens aanstelling of verkiesings nie. Vergaderings is kort en prakties van aard. Die behoefte om te beheer en te kontroleer deur ’n hoër raad, word as oorbodig beskou.

Van humanisme tot godsvrug. 

Godsvrug gebeur spontaan in mense se hart omdat hulle God ontmoet en ’n begeerte het om reg te leef. Stand- houdende verandering in mense gebeur nie deur motiverings en selfhelp tegnieke te preek nie, dit is die akkurate prediking van die Woord van God gelei deur die Heilige Gees wat die transformasie werk in ons doen. Ons preek geloof en nie om mense skuldig te laat voel nie. Ons preek nie die wysheid van mense nie, maar Christus Jesus se manier van lewe.

Van mensgerigte aktiwiteite tot Godgerigte fokus. 

Kerk kan soms baie mensgerig raak en sekere kerke word selfs geskoei op die sekere soeker sensitiewe model. Met die oogmerk om mense te bereik en die evangelie meer toeganklik te maak, kan ons in die gevaar beland dat ons nie mense wil afskrik nie en nie die volle evangelie verkondig nie. Kerk is nie vir ons gerief nie, maar vir God s’n!

Van selfgesentreerdheid tot bereidheid om te ly en op te offer. 

Soms kan ons so besig raak met mense se behoeftes en nood, dat die boodskap wat ons verkondig net gerig is op wat God vir ons kan doen, in stede van die fokus op wat ons vir God moet doen, en dan sal Hy in elk geval na ons behoeftes omsien.

Van konsentrasie op geboue en vaste bates tot die bemagtiging van die lidmaat. 

Party kerke se jaarboeke gaan oor die instandhouding van geboue en strukture, in stede daarvan dat God se Koninkryk uitgebrei word. Ons eerste verantwoordelikheid is die mens as kerk en nie geboue nie. Geboue moet die kerk dien, en nie ons geboue nie.

Van ’n ontsnappings tot voleindiger mentaliteit.

Sommige teoloë se fokus is om uit die Woord aan te dui hoe God ons gaan laat ontsnap van verdrukking en vervolging, terwyl God ons oproep om dit wat Hy ons beveel het klaar te maak! God se genade is vir ons genoeg, of Hy nou ons laat ontsnap of nie, daar is werk om te doen. Dit beteken raak betrokke, maak jou hande vuil, betaal die prys en wees gehoorsaam.

Van lokale tot globale perspektief. 

Ons kan partykeer so besig raak om skape in die kraal bymekaar te maak en te versorg, dat ons Sy roeping aan ons almal vergeet naamlik om te gaan. Gaan, waarheen? Nasies! Dis ’n apostoliese mandaat! Daar gebeur iets wonderlik in ’n mens wanneer jy buite jou wêreld na ’n ander nasie of kultuur uitreik.

Van selfgesentreerde lofprysing tot lofprysing wat God behaag. 

So baie lofprysingsliedere het heeltemaal te veel “my” woorde in die lirieke. Ons sing ook nie net van God nie, maar direk sing ons tot Hom. Van “die Here is lief vir my” na “ek is lief vir u” liede. Lofprysing in die Bybel gaan gepaard met ’n spontane emosionele en fisiese reaksie omdat ons ’n lewende God aanbid, en Hy nou hier by ons is! Wanneer God waarlik in die gees vir jou ’n realiteit en werklikheid word, sal jy hom anders aanbid. Dit is in wese wat Jesus bedoel het met die skrif: Ons moet Hom in Gees en Waarheid aanbid. (Joh 4:24)

Van onkunde tot volwassenheid in die geloof. 

My volk gaan ten gronde aan ’n gebrek aan kennis. Paulus spreek die gemeente aan omdat hulle nog deur iemand geleer wil word in stede daarvan om ander te kan leer. In reformerende gemeentes is daar ’n geweldige groot klem op opleiding en toerusting van die lidmaat, met die doel om elkeen ’n medewerker te maak en nie net ’n naam op die gemeente register nie.

Van wettisisme tot vryheid in die Gees. 

Die reëls en kode waar- volgens ons leef is die openbaring van Christus se bedryfstelsel en lewe in ons hart, nie die oorgedraagde wette van mense nie. Vryheid en vreugde is van die eienskappe van ware Christenskap en geloof in Christus. Alles wat ons doen is deur die geloof wat Hy in ons hart werk en waarin Hy ons dan die krag gee om opdragte uit te voer. Ons is dus vry van die val en opstaan bestaan van selfopgelegde godsdiens wat nie vrug dra nie.

Van statiese tot organiese groei. 

Die groei in ’n gesonde gemeente is beide kwaliteit en kwantiteit groei, en nie die een ten koste van die ander nie. Sommige gemeentes groei so vinnig dat Godsvrug en geestelike groei in die slag bly, ander groei weer net in kennis maar geen nuwe mense kom tot die geloof nie. Ware godsvrug sal altyd lei tot getalle groei.

Van leë toekomsbeloftes tot “dit is wat.” 

Mense is moeg om te hoor dat hulle moet bid, en hulle moet dit of dat. Mense wil leer hoe om dit te doen. Sommige kerke laat mens voel asof jy nooit godsvrug en geestelike karakter sal kan bereik nie, dit voel eenvoudig te ver en onmoontlik. Terwyl waar die evangelie van die koninkryk verkondig word, ervaar mense dat God naby gekom het. Ons prediking is nie net in woord nie, maar ook in daad.

Van Charismaties en gereformeerd tot reformerend. 

God se werk in ons hou nooit op nie, die hart van die eerste reformasie deur Luther was dan ook “Ekklesia reformans semper reformata”, die kerk moet aanhoudend reformeer. Ons dank God vir die kennis en begrip wat ons alreeds ontvang het, maar ons bly ingestel op wat God nou besig is om vir die kerk te sê.

Van sigbare manifestasies tot inwaartse hartsverandering. Sommige gelowiges is vasgevang in hul fokus op uiterlike sigbare manifestasies, as hierdie manifestasies nie gebeur nie, dan voel hulle verwyder van God en teneergedruk. Ons bediening is net in gehoorsaamheid aan God, en daarop rus Sy guns outomaties. Daarom hoef daar nie inisiële manifestasies te gebeur nie, wanneer Sy woord aangeneem word en toegepas word, sal daar vrug wees wat Hom eer bring en nie ’n mens nie.

Van vals tot eg. 

Omdat ons nie meer langer van die boom van kennis se vrugte eet nie, beskou ons nie ons foute en swakhede as negatief nie. God gebruik ons ten spyte van ons swakhede. In ’n atmosfeer van egtheid en eerlikheid is dit baie moeilik om vals te wees, inteendeel dit wys te maklik. Saam leer ons uit ons foute, en prys God vir Sy genade!

’n Nuwe perspektief op gebed:

Gebed moet beantwoord word met inspraak van God, anders het jy nog net met jouself gepraat.

Gebed is meer as rympies opsê aan tafel en snags voor ons gaan slaap. Gebed is nie ’n lys van behoeftes wat aan God deurgegee word vir Sy aandag nie.

Gebed is nie om God in te lig van jou probleme asof Hy dit nie weet nie. Gebed is om Sy wil te verstaan en daarvolgens te bid.
Gebed is om deur te dring in die geestelike dimensie en dinge vanuit Sy perspektief te sien.

Gebed is nie ’n program wat die kerk aanbied nie, maar die rede hoekom die kerk bestaan.
Gebed in al sy aspekte is die belangrikste oefening vir enige gelowige se strewe na godsvrug.

Ons hele lewe is ’n gebed, en elke asemteug ’n uitreiking van ons gees om kontak te maak en te bly met Syne.
Gebed is bloot die vorm van kommunikasie en verhouding in al sy fasette met ’n lewende nabye God.

Vas en gebed, en die vurige gebed van die regverdige, meditasie, intersessie, waak en wag is verskeie vorme van gebed om dieper met God in verhouding te staan. Elke gelowige behoort geoefen te wees in al hierdie aspekte van gebed.

Chuck D. Pierce in sy boek, The future war of the Church, beklemtoon die volgende verskille tussen die tradisionele kerke se perspektief op gebed en die nuwe apostoliese reformerings gemeentes se perspektief.

In tradisionele gemeentes is gebed ’n bykomstige omstandigheid, terwyl in apostoliese gemeentes gebed sentraal staan.
In tradisionele gemeentes is gebed ’n roetine, terwyl in apostoliese gemeentes is dit spontaan. Menigte kere sal jy hoor; “Kom ons stop en bid” gevolg deur ’n onbeplande en ernstige gebedsessie.

In tradisionele gemeentes is gebed nou en dan, terwyl in apostoliese gemeentes is dit dikwels, tydens die aanbidding, tydens prediking, te midde van geselskap.

In tradisionele gemeentes is gebed passief, terwyl in apostoliese gemeentes aggressief en onbeskroomd. Daar word werklik ’n antwoord op gebed verwag.
In tradisionele gemeentes is gebed stemmig en stil, terwyl in apostoliese gemeentes is gebed uitbundig. Die hele gemeente sal sommer by tye in gesamentlike luide gebed ingaan waar almal tegelykertyd saam bid.

In tradisionele gemeentes is gebed eerbiedig, terwyl in apostoliese gemeentes gebed uitdruklik en ekspressief is. Mense bid met hulle oë oop, sommige kniel of loop.

In tradisionele gemeentes is gebed emosieloos, terwyl in apostoliese gemeentes gebed baie emosievol is. Wanneer daar vir ’n saak ingetree word kan trane en weeklaag verwag word.

’n Nuwe perspektief op aanbidding:

Die herbou van die tabernakel van Dawid is ’n model van lofprysing vandag. Nuwe liede en sang geïnspireer deur die Gees, dans, hande klap en juig, bewegings gefokus om Hom in Gees en in waarheid te aanbid. Aanbidding gefokus op die realiteit van Sy teenwoordigheid hier en nou. Aanbidding wat wag en reageer op Sy inisiatief en liefdesteenwoordigheid. Aanbidding waar die hele gemeente jonk en oud saam beweeg en reageer op profetiese inspraak.

Aanbidding wat ’n lewenstyl word en in alles wat ek doen Hom verheerlik. Akkurate en seker bewegings in die geloof, nie los betekenislose rituele nie.

In ons lofprysing word daar nie ’n onderskeid getref tussen ou en nuwe liede nie, ook nie ’n voorkeur van ’n spesifieke styl nie. Musiek moet die hart van God op daardie spesifieke oomblik reflekteer. Ware lofprysing is nie ’n spesifieke styl of noodwendig sang nie, dis ’n hart wat uitroep na God.

’n Nuwe perspektief op Kerkstruktuur:

Die erkenning en aanvaarding van die vyf genadegawes wat deur Christus gegee is om die kerk toe te rus vir hulle dienswerk: Apostels, Profete, Evangelis, Herder, Leraar.
Gemeenskap van gelowiges waar elke lid sy bediening ken, verstaan en uitleef.

Fokus om elkeen se funksie te verstaan en te erken sonder dat enigiemand hom/haarself ’n posisie toe-eien. Geen struktuur waar enige iemand bo (meer belangrik) die ander verhef is nie. (Piramides)
Strukture is daar om funksioneel te wees en nie struktureel te beheer nie. (Planetêre stelsels)

Kerk is die gimnasium waar elke gelowige hom/haarself in die godsvrug kan beoefen terwyl hy of sy uitgaan en dissipels gaan maak.

’n Nuwe perspektief op Bediening:

Elke gelowige het ’n roeping en bediening om te vervul in samewerking met die gemeente.
Dit is die kerk se verantwoordelikheid om die hele gemeenskap te bedien en te versorg, armes te voed, dié wat siek is gesond te maak, dié wat vasgevang is te bevry, dié wat moed verloor het te bemoedig en te versterk, en dié wat rigting verloor het perspektief te gee.

Die kerk se verantwoordelikheid lê verder daarin om die gemeenskap op te voed, te leer en te rig in godsvrug, en mense te help om geestelik te groei deur voorbeeld en geïnspireerde Woord verkondiging.

’n Kerk is ’n liggaam waar elke deel van die liggaam bydra tot die versorging en versterking van die ander. Daar is geeneen wat enigiets kortkom nie, nie fisies, emosioneel of geestelik nie. Elke behoefte word deur die liggaam gediagnoseer, behandel en opgelos.

Mens gaan nie kerk toe nie, jy is kerk en het elkeen dus ’n funksie om te vervul in terme van woordverkondiging, getuie wees en bediening.

’n Nuwe perspektief op Leierskap:

Leierskap is nie posisie nie maar ’n funksie. Dis deur God gegee as gestuurde om ’n sekere taak te vervul.

Die leier dien die gemeente deur die mense hoër te ag as hom/haarself en sy/haar lewe vir die gemeente te gee.

Die gemeente dien die leierskap deur te doen wat hulle sê, opdragte uit te voer en sodoende die werke van God te vervul.

’n Nuwe perspektief op Christen karakter en leefstyl:

Die Bybel moet ’n realiteit word in ons lewe, deurdat ons deur die Gees gelei, die Woord toepas en leef in elke faset van ons lewe.
Self verloëning is die begin en einde van hierdie proses, deurdat self sterf en die individu deur die opstandingskrag van God begin om te leef in die volle karakter van Jesus Christus. Hierdie is ’n daaglikse proses waarin self sterf en die persoon elke dag meer en meer verander word om soos Jesus te wees.

Egtheid, eerlikheid, integriteit en waarheid word die basis waarop alle ander godsvrug geopenbaar word. Om jouself te wees, natuurlik te wees, eg te wees, is die voedingsaar van heilig wees.

Die vrug van die Gees en goddelike karakter word dan deel van jou natuur en menswees wat natuurlik na vore kom alvorens die self verdwyn. Volwassenheid in die Here beteken dan ook verder dat ek in terme van God se natuur soos ’n kind word en die goddelike eienskappe van kindwees beleef as deel van my identiteit en menswees.

Om gevul te wees met Sy Woord en Sy Gees daagliks en sodoende in die Gees te wandel, te dink en op te tree is my fokus elke dag, want hier lê ware vrede en blydskap.

’n Nuwe perspektief op ons mandaat en die Groot opdrag:

Ons is almal geroep om dissipels te maak en die woord te verkondig, aan alle nasies, hulle te doop en te leer aangaande die leer van die koninkryk. Elke gelowige het dus ’n rol om te vervul in terme van uitreiking en bediening, om ’n voorbeeld te wees in Godsvrug om sodoende dissipels te kan maak.

Bediening is vanuit die uitgangspunt dat Jesus alreeds in mense is, Hy stuur, ons preek, Hy roep, iemand glo en roep uit na redding. Ons werk is dus om saam met God te werk, en dié wie se hart hy alreeds voorberei het te help om tot die volle lig te kom.

Prediking, verkondiging, proklamering, lering, teregwysing, redenering is die gereedskap wat God gebruik om mense tot inkeer te bring. Ons verkondig net die goeie nuus dat die koninkryk van God naby gekom het.

’n Nuwe perspektief oor ons finansies:

Elke gelowige wat ’n inkomste verdien is geseën om te kan gee. As God se rentmeesters behoort niks aan ons nie, ons is bloot die instrumente waardeur Hy kies om te werk.

Maar dit wat geld vir die individu geld ook vir die kerk, wat moet gee en help om eerstens die evangelie te verkondig, dan die weduwee en die wees te versorg, die arme te voed en die lyding van die medemens te verlig.

Wanneer die kerk dus sy funksie vervul, kan die rentmeesters en regeer- ders ook hulle taak vervul deur die kerk te help om dié taak uit te voer. Die kerk en die besigheidslui is dus in vennootskap tot die uitvoering van bogenoemde behoefte.

Die gee van finansies in die kerk is nie bloot om ’n predikant se salaris te betaal en sodoende alle geestelike verantwoordelikheid op sy skouers te plaas nie. Maar die kerk in sy totaliteit word bloot die agent van hulpver- lening en uitreiking na die gemeenskap, waarin elke lidmaat ’n funksie vervul in terme van bydraes in persoon of in finansies.

Categories
Sermons

Building a Spiritual Profile

The sons of Sceva could not drive out the demons, instead the demons drove them out. What! These people were doing supernatural stuff, but they had no spiritual authority. Their spiritual profile was thus non-existing.  What is your Spiritual Profile?

STUDY: Acts 19:11-20

When one study this chapter from beginning to the end, you will find certain conditions for the church to have a real impact on a region. 

 • Right Foundations – Acts 19:1-5 Baptised in water, as believers. Baptised with the Holy Spirit with the evidence of the ability to speak in tongues and prophecy. 
 • Studying the word from 10:00 – 15:00 (5 hours per day) for two years, saturating the whole region. Acts 19:9-10
 • Removed themselves from those who hold on to religion and traditions – Acts 19:8
 • “Miracles Glorify Christ” interweaved with everyday life! – Unusual miracles? Why? Two Greek words gives us the answer.
  – Soudarion – Handkerchief used for whipping of sweat
  – Simikinthion – A narrow apron or linen covering worn by workmen and servants
 • DUALISM and separation between work and ministry removed.
 • The Gospel was preached with demonstration of power, and might manifestations, creating an expectation, that even the outsiders tried to copy the methods.
 • The power of Magic, idolatry and false religion was broken, people burn their magic books, no longer buy shrines bringing a whole industry to a halt.
 • So the word of the Lord grew mightily and prevailed Acts 19:20 (Acts 6:7; 12:24; 13:49.)

The sorcery in the region cannot be overcome unless it is overcome within the hearts of God’s people. 

This story is an indictment against those who worship religion, playing church.

You are mistaken, not knowing the Scriptures nor the power of God. Mat 22:29

 1. verbs for “know” used here by the evil spirit (i.e., the demon). He said, Jesus I know (ginōsko, “to know by interaction and experience”), and he added, Paul I know about (epistamai, “to know about, to understand”). But the demon did not know Sceva’s sons. We are suppose to have authority over demons Luk 10:19. The kingdom power within is manifested when demons flee. Mat 12:28 God expect us to confront and overcome the evil one. 1 John 2:13 Like Jesus we have to say; “away with you, it is written”
 2. You do not build a spiritual profile, it cannot be build, it is established for you by obedience. 
 3. Social media is a false profile, you cannot fake a spiritual profile. You can feel the presence of the Lord, around someone who have been with God, and who has an active prayer life.
 4. Social media can be setup quickly, a spiritual profile takes time. Social media is about image, self, ego-centred your spiritual profile is built through humility and obedience, taking up your cross moments of self-denial
 5. A reputation. Ecclesiastes 7:1 A good name is better than precious ointment. Proverbs 3:4 Earn a reputation for living well in God’s eyes and the eyes of the people.  Cornelius goods works reached heaven Acts 10
 6. Social media seeks an audience, likes, followers… one seeking to build a spiritual standing, lives for the audience of one! God! How can you believe, who receive honor from one another, and do not seek the honor that comes from the only God. John 5:44
 7. Mat 7:21-23 I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness!’  Luke 6:46 But why do you call Me ‘Lord, Lord,’ and not do the things which I say? These people were doing supernatural stuff, yet God does not know them. Lawnessness: 458. ἀνομία anomía; gen. anomías, from ánomos (G0459), lawless. Lawlessness. In most cases in the NT it means not the absence of the Law, but the violation of Law, (thus meaning, you know the law, yet choose to transgress it).  
 8. In 1 John 3:4, we have a statement which relates hamartía (G0266), the general word for sin, and anomía. A literal translation of this verse is: “Whosoever commits the sin [on a continual basis] also commits [continuously] lawlessness [anomían], and the sin is the lawlessness” (a.t.). Sin (hamartía) is missing the mark ordained by God and not by us. God has placed in our hearts an innate knowledge of what is good and evil. There may not be any specific law which we violate when we sin, but that does not make sin any less sinful.
 9. By implication, anomía is sin, iniquity, unrighteousness that continue in secret make the church powerless.  Like the pharisees, and religious people,  “Even so you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness” Matt. 23:28; Rom. 4:7; (by implication our sinful deeds, where we miss the mark, knowing the mark, And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Mat 14:12)
 10. For if we sin wilfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, Heb 10:26-39 Just: right, just. Righteous, just. Used in the neut. tó díkaion, that which is right, conformable to right, pertaining to right, that which is just. This is expected by the one who sets the rules and regulations whereby man must live, whether that be society or God. Therefore, it means that which is expected as duty and which is claimed as a right because of one’s conformity to the rules of God or society. Conscientious, blameless, even-handed, honest, fair-minded, authentic, meticulous, punctual, honourable “The just shall live by faith” Hab 2:4; Rom 1:17; Gal 3:11;

Grace is not a license to sin, but the power and divine ability not to sin.

Categories
Sermons

We are all searching for Eternity.  

We are all searching for eternity, for the good life, fine dining, financial success, prominence, significance, for a better life, immortality. 

Gerhard was an exceptional and experienced explorer, an adventurer searching for truth.  

At the time of his regeneration process from drugs, he told me. One can achieve a 10 times higher rush of euphoria and pleasure, focus, memory and super-man feelings while being high on drugs than any other natural means. Drug addicts believe they are free, and society is in prison, bound by their responsibilities, marriage life and routine obligations.

Gerhard’s search for truth miserably failed, being in his thirties having nothing to his name, only broken relationships.  

Finding Eternity in Jesus

Eventually, Gerhard made the divine connection; he found the pearl of great price, the secret hidden treasure of life – Jesus Christ!  

He discovered that all that he was searching for was locked up in the person of Jesus Christ. So, over a period of time, through consistent truth, obedience and humility, he stepped back into his family’s and friend’s hearts.  

He found a beautiful wive in Amelia, who shared a deep love for Jesus, and they travelled, served and lead people into the presence of the Eternal. 

Gerhard’s eye for the finer things in life and capturing moments of eternal bliss became his trademark.  

He learned that eternity is not somewhere far away in the future; Jesus is the Great Eternal Now!! In Christ, thankfulness, peace and joy became Gerhard’s foundation, rock, and solid ground.  From this foundation, he worked himself up from being a film crew-hand to a manager, professional videographer and director of some of the most amazing shots and glimpses of eternity now.  

Gerhard’s death is untimely, abrupt, unexpected, and it feels wrong!  But again, Gerhard’s life is a sermon, a type of roadmap, a roadsign pointer that this life and all its fine things are temporary!! Word of warning: “Do not put your trust in these earthly glimpses of eternity.” 

These eternal now moments are only pointers, short reels, a documentary of what is truly REAL, namely – JESUS.  He died and rose again to reconnect us to that eternal reality.  

Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. (2 Corn4:16-18) 

We are all going to die!! 

We are really all going to die, some sooner than others! 

The only way to escape death is to know and believe in Jesus Christ as your Lord and Savior and receive His resurrection life force in your soul!  

It is His resurrection power that is working in us who believe right now, giving us the supernatural means to cope with our loss! By His grace and resurrection power, Gerhard won his battle over drug addiction!  It is the power of Christ within that helps us to remain calm, peaceful, and thankful under pressure.  

All cultures have their own idea and theory about life after death. Egyptians dedicated pyramids to their dead. Chinese built huge tombs for their emperors with ceramic armies to “protect” them in the afterlife. Vikings dressed fallen warriors and released them to the wind in burning ships. Crusaders in the Middle Ages believed they gained a more favourable afterlife if they died in battle, as did the Japanese kamikaze pilots in the 2nd World War. American Indians buried weapons and tools with their dead for use in the Happy Hunting Ground.  

Heaven is real because Heaven is here in Christ

For Christians and believers, heaven is not an afterlife fantasy or imagination, for we are already experiencing moments of Heaven here and now in Christ!

In Christ, we have received real weapons and real protection against sin and evil!! We cannot take any of this worlds riches, axes and guns with us!! 

Wealth, prominence, guns and swords cannot protect you in the afterlife. If you do not know and have Jesus, you are lost!  

The Good News Gospel is exactly this! Jesus declared in His first sermon: “the kingdom of heaven is at hand” and then started to heal people, set them free from demonic oppression, raised the dead, fed the thousands, cleansed the lepers, and demonstrated HEAVEN here and now!! He teaches us to pray “Let your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven” (Mat 6:10). He then later sent His disciples to demonstrate heaven too in doing the same miracles He did. (Luk 10:9).  

Jesus is the LIFE, the TRUTH and the WAY! 

Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep, but we shall all be changed— in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.”

“O Death, where is your sting?

O Hades, where is your victory?”

The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. (1 Cor 15:50-58) 

“as sorrowful, yet always rejoicing; poor, yet making many rich; having nothing, and yet possessing all things.” II Corinthians‬ ‭6:10‬ ‭NKJ

Godly people dies : (Rest in peace eternally) 😇👑

Good people pass away; the godly often die before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. For those who follow godly paths will rest in peace when they die.” (‭‭Isaiah‬ ‭57:1-2‬ ‭NLT‬‬)

“Meanwhile, right-living people die and no one gives them a thought. God-fearing people are carted off and no one even notices. The right-living people are out of their misery, they’re finally at rest. They lived well and with dignity and now they’re finally at peace.” (Isaiah‬ ‭57:1-2‬ ‭MSG)

Categories
Sermons

Relevant Christianity: Being the collective messiah versus waiting for one?

https://youtu.be/ywyq5pV9OWg
https://soundcloud.com/janoosthuizen/die-hedendaagse-mesiaanse-werk

In times of crisis, we all hope for a messiah! A solitary super-mensch who will single-handedly save us from our predicament.  This one-man saviour is a popular theme for most Hollywood movies we watch. The plot usually centres on an epic battle against totalitarian regimes, where eventually, the messiah intervenes and saves the day. Some call it the messiah complex. Unfortunately, this has also become the major theme in Party Politics, voting for the best candidate versus voting for the best system.

From a theological or Biblical Worldview, is this perspective reconcilable with the gospel that Jesus preached and demonstrated?

“Christ is not the answer to your city, I am not the answer to your city. The answer to your city is Christ in you and Christ through you.”

Chris Gore, Walking in Supernatural Healing Power

A Jewish Perspective 

In the fascinating article found on “Moment”, ask the Rabbis: Are Jews Still Expecting a Messiah?[1] Several Rabbi’s acknowledge the common human desire for lasting messianic peace and prosperity: “Then all our grief will be transformed into dance (Psalms 30:12); our weeping into song (Psalms 126:5), and every sigh you ever breathed will be breathed back into you as renewed life and joy.” BUT, surprisingly they do not expect this reign of peace and order to happen by one single person: 

 • “Our focus should be on bringing redemption in our own lifetime and with our own two hands.” Rabbi Gershon Winkler
 • “I prefer a different mythic construct that promotes the worth of every person: the legend of the 36 righteous people” Rabbi Peter H. Schweitzer
 • “It depends upon us. We must also acknowledge that there will always be something that needs fixing” Rabbi David J. Cooper
 • “The best Jewish teachings discourage searching for wonder-workers.  But to deny all messianic possibility is defeatist. Moderate messianism leads us to enlightened activism.” Rabbi Fred Scherlinder Dobb
 • “Who is Elijah? We all are Elijah. As Jews, we are each God’s partner in the creation and the ongoing perfection of the world.” Rabbi Laura Novak Winer 
 • “I believe that each of us is created in the divine image. We increase holiness when we accept personal responsibility for bringing about a “messianic age.” Rabbi Amy Wallk Katz

What did the ancient Jews in Jesus’ time expect the Messiah to accomplish? 

 • The Righteous One/the Messenger (Malachi)– the prophet promised by Moses would prepare the people for the end times as the first sign.
 • The Prince of Light – the Davidic king who would lead the sons of light in the final battle and establish the Kingdom of God.
 • The Priestly Messiah–the Interpreter of the Law – a co-leader who would purify the altar of God.
 • The Prince of Heaven–Enoch/Melchizedek, the Son of Man, would be the final judge.
 • A family of righteous warriors (like the Maccabees) would drive the Romans and restore the nation to greatness.
 • A foreign king, similar to Cyrus the Great of Persia (Isaiah 45: 1), would help the Jews regain their independence.
 • Lord of the Sabbath:” A righteous leader would restore the Jewish tradition of a Jubilee Year. Every 50th-year debts were forgiven (usufruct), slaves were released, and farmland was returned to its original owners. 35-36 A.D. was the Jubilee Year.

Jesus fulfilled all these expectations by being our physical “son of man”-example but also leading us to become the embodiment of the Messiah as a family collective, not by our own abilities, but by the Power of His Grace and Resurrection (Eph. 1:12-22).

Fulfill the works of God – Believe in ME

“Then they said to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?” Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him whom He sent.” (John 6:28-29; 4:21; 11:26) 

The world has seen many types of messiahs who thought that they were doing good but brought about great misery, death and pain.  A narcissistic, grandiose self-image often fuels the tyrant’s messiah complex:

 • “They love me all,” Muammar Gaddafi insisted before he was overthrown. “They will die to protect me . . . my people.”
 • When presented with an ultimatum to leave Iraq or be invaded by the United States, Saddam Hussein approved a demonstration. Demonstrators waved portraits of their tyrant and carried banners that proclaimed: “Saddam is Iraq and Iraq is Saddam.” Saddam approved the message. Otherwise, it would never have been delivered.
 • Mao Zedong was “the savior of the people,” according to Chinese Communist propaganda, over which he had control.
 • Josef Stalin’s “messianic egotism was boundless,” his biographer Simon Sebag Montefiore concluded.
 • And Adolf Hitler told readers of Mein Kampf that he believed he was “acting in accordance with the will of the Almighty Creator… .”

What makes the gospel of faith in Christ Jesus different from all other self-driven pursuits of holiness, nirvana, esoterical mysticism is the principle of “empty of self”. Invariably, also called self-abandonment, self-denial, self-forgetfulness. Reckoning yourself dead to self is the premise and launchpad for all Christ-centered activity.

“But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.” (Mat 6:33; see also Mat 16:24: Rom 6:11; 12:1; Eph 2:20) 

Believing in Him means coming to the end of all self-effort, self-reliance, and dead works! (Heb 6:1) This is not a once-off experience but a continual reliance on His ability, strength, faith, holiness, and righteousness. (2 Cor 5:21; Rom 5:17) 

Receiving the Messiah Within! 

Paul reflects on this messianic mystery by saying: To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles: which is Christ in you, the hope of glory. Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. To this end I also labor, striving according to His working which works in me mightily. (Col 1:27-29)

Feed the People

Read Mark 6:30-56 

Subsequently, this portion of scripture begins with the disciples doing Messianic Work: Then the apostles gathered to Jesus and told Him all things, both what they had done and what they had taught. And He said to them, “Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while.” For there were many coming and going, and they did not even have time to eat. So they departed to a deserted place in the boat by themselves. (Mark 6:30-32) 

“You give them something to eat.” v37 

Walk on the water 

“Be of good cheer! It is I; do not be afraid.”

And Peter answered Him and said, “Lord, if it is You, command me to come to You on the water.” So He said, “Come.” And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid; and beginning to sink he cried out, saying, “Lord, save me!” immediately Jesus stretched out His hand and caught him, and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?” when they got into the boat, the wind ceased. (Mat 14:22-33) 

Greater things 

“Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do he will do also; and greater works than these he will do, because I go to My Father. And whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in My name, I will do it. (John 14:12-14)

A Messianic People 

Christian Religion has a bad name, but not because of the person of Jesus Christ. It is our misrepresentation of Christ that has led Christianity into disrepute. Jesus, the son of Joseph, from Nazareth, Galilee, mostly referred to by Himself as the ‘Son of man’, whether one believes in Him or not, is still the most magnanimous form of humanity[i]

The Christian church has been highly successful in making converts but is failing miserably to disciple the people in the principles and values of Jesus Christ. Evidence that although Christ-like behavior is the litmus test of true Christianity, it has to be understood from the outset that He produces the ‘Christlikeness’ in believing, obedient people. Oswald Chambers taught that, ‘All I do ought to be founded on a perfect oneness with Him, not on a self-willed determination to be holy.’

A Christ-centered Value Based Society 

 • Intrinsic worth & dignity of every person
 • Non-partisan, Non-racist, Non-violent, Non-adversarial
 • Relationship Centered
 • Freedom of choice
 • Sanctity of all life
 • Personal Responsibility, and Stewardship towards Generational multiplication
 • Common Good for all
 • Work to bless and to give
 • Justice & equity for the oppressed

When followers of Christ begin to follow His path, and way of life, they will face persecution. For the world who is in the sway of the wicked one, prefers the darkness over the light. Thus the realization that we do not expect a permanent perfect utopian state, but rather a mirror-reflection of light and redemption in the midst of darkness.


[1] https://momentmag.com/ask-the-rabbis-are-jews-still-expecting-a-messiah/?utm_source=pocket_mylist


[i] Oosthuizen, J. (2018). A narratological approach to an aspect of practical theology: Scrutinizing the relationship, role and individual responsibility of the South African Farmer and Farmworker against a Christological Standard. Masters of Arts. THE WESTERN ORTHODOX UNIVERSITY.

[ii] https://www.netwerk24.com/landbou/Nuus/agrisa-kenner-grondhervorming-moet-uit-hart-kom-20190305

[iii] https://chalmers.org,  Corbett, S. and Fikkert, B. (2014). When Helping Hurts. Chicago: Moody Publishers. 

[iv] Wallis, J. (2014). The (un)common good. Grand Rapids, Mich.: Brazos Press.

[v] Enosh Anguandia Adia Edre, Christian Nominalism within church membership a case study of the church in the town of Bunia in the Democratic Republic of Congo, South African Theological Seminary, 2015. 

[vi] Gorski. John F, Christology, Inculturation, and Their Missiological Implications: A Latin American Perspective, M.M. International Bulletin of Mission Research Vol 28, Issue 2, pp. 60 – 63 First Published April 1, 2004. 

Categories
Preke

Die gelowige se hantering van die Pandemie

Droogtes, plae en peste wat duisende mense se lewe neem is nie vreemd volgens Bybelse of moderne geskiedenis nie. Inteendeel, die gelowige se hantering van globale pandemies is ‘n roemryke lys van heldedade. In tye van onsekerheid, kan ons waardevolle lesse leer uit die geskiedenis van Christene se reaksie op globale pandemies.

Die woord plaag kom 122 keer in die Bybel voor, die bekendste die 10 plae van Egipte. In die Bybel word plae as ‘n vorm van gevolg van die mens se ongehoorsaamheid gesien. 

58“As jy weier om al die woorde van die gebooie te gehoorsaam wat in hierdie boek geskryf is, as jy nie eerbied het vir die glorieryke en ontsagwekkende Naam van die Here jou God nie, 59sal die Here jou en jou kinders met onbeskryflike plae tref. Hierdie plae sal intens en sonder verligting wees wat jou mislik en ondraaglik siek sal maak. 60Die Here sal al die siektes waarvoor jy in Egipte so bang was oor jou bring, en hulle sal hulle tol by jou eis. 61Die Here sal elke siekte en plaag wat daar is oor jou bring, selfs dié wat nie in die Boek van die Gebooie genoem word nie, totdat jy vernietig is. (Deut 28:58-59).

Dit is nie lekker om te hoor nie: Maar ons keuses lynreg teen die wil van God, het dramatiese gevolge! 

Die Groot Regstelling

Feitlik in alle literatuur oor die pandemie kom die woord “reset” of “regstelling” voor.

Die meeste mense sal erken dat die samelewing voortsnel teen ‘n malle gejaag na geld, welvaart, genot en plesier ten koste van familie, spiritualiteit en emosionele gesondheid. ‘n Pandemie is die natuur se tugyster wat die mensdom weer in lyn bring na volhoubare gesonde keurses soos: persoonlike higiëne en gesondheid, genoegsame rus, immuniteit, gesond voedsame kos, stres vrye leefstyl gewoontes, sosiale bedagsaamheid, verantwoordelikheid vir jouself en ander. 

Woord Studie

Die woord: Plege, waar ons woord plaag vandaan kom beteken om te slaan, lyfstraf. Die Hebreeuse woord “makkah” wys na die instrument van straf soos die swaard, stok van vee wat gebruik word om straf mee uit te dien. 

4127. πληγή plēgḗ; genl. plēgḗs, fem. naamwoord van plḗssō (G4141), om te staak. ‘n Beroerte, streep, blaas, wond of besering.

 • (I) In die pl. (Lukas 12:48; Handelinge 16:23; 2 Kor. 6:5; 11:23; Sept.: Deut. 25:3; Spr. 29:15).
 • (II) Metonimies ‘n wond wat deur ‘n slag veroorsaak word (Luk 10:30; Handelinge 16:33 waarin “hulle strepe gewas” dui op die was van die bloed en vuilheid van die wonde [vgl. 16:23]; Openb. 13:14); “dodelike wond” (Opb. 13:3,12). Sien Sept.: 1 Kon. 22:35; Is. 1:5.
 • (III) ‘n Plaag, wat beteken ‘n beroerte of blaas toegediende deur God, ‘n ramp (Openb. 9:20; 11:6; 15:1, 6, 8; 16:9, 21; 18:4, 8; 21:9; 22:18; Sept.: Lev. 26:21; Deut. 28:59, 61; 29:21).

Syn.: traúma (G5134), wond; hélkos (G1668), ulser, oop wond; gággraina (G1044), gangreen; mṓlōps (G3468), ‘n kneusplek, ‘n wond van ‘n slag; rhápisma (G4475), ‘n klap met die palm van die hand.

Ant.: eúnoia (G2133), welwillendheid; eulogía (G2129), seën; cháris (G5485), genade; aspasmós (G0783), ‘n groet.

Buiten die gesondheids- en gepaardgaande lewensverlies-gevaar van die COVID 19-VIRUS is die ekonomiese gevolge nou besig om te manifesteer. Dit herinner aan die profesie in Openbaring wat die val van Babilon beskryf. (Rev 18:11-17) Ook ‘n eeu-oue regstelling van selfsugtige hebsug en self-verheerliking.

“Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.” (Rev 18:4)

Die huidige wêreldbeskouing is baie individualisties. Ons sien dus die wêreld gebeure meestal in konteks, van hoe dit MY raak.  Die waarheid is: die huidige onluste is nie ‘n geïsoleerde gebeurtenis nie. Daar is bepaalde faktore  wat die ideale klimaat geskep het vir geweld. Onvervulde politieke beloftes, ideologiese propaganda, reuse ekonomiese-ontwikkeling-geleerdheid ongelykheid, werkloosheid, self-regverdige kultuur, segregasie, armoede skep die klimaat vir geweld om te floreer.  

Die Christen se reaksie op ‘n pandemie

Die Christelike reaksie op pandemies is gebaseer op Jesus se bekendste leringe: “Doen aan ander soos julle wil hê hulle aan julle moet doen”; “Wees lief vir jou naaste soos jouself”; “Groter liefde het niemand as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende moet neerlê.” Dit is duidelik dat die Christelike etiek ons eie lewe altyd as minder belangrik beskou as dié van ons naaste. 

Gedurende plaagperiodes in die Romeinse Ryk, het Christene ‘n naam vir hulleself gemaak. Historici het voorgestel dat ten tye van die verskriklike Antonine Plaag van die tweede eeu, wat dalk ‘n kwart van die Romeinse Ryk uitgewis het, Christendom gegroei en floreer het.  Christene het nie die gode geblameer vir die plaag nie, maar die plaag gesien as die produk van ‘n gebroke skepping in opstand teen ‘n liefdevolle God. [1]

Die bekende Plaag van Cyprian, vernoem na ‘n biskop wat baie beskrywend die siekte in sy preke uitgespel het. Waarskynlik ‘n siekte wat verband hou met Ebola. Die plaag van Cyprian het ‘n plofbare groei van die Christendom te weeg gebring. Cyprian se preke het vir Christene gesê om nie te treur vir plaagslagoffers (wat in die hemel woon nie), maar om pogings te verdubbel om vir die lewendes te sorg. Sy mede-biskop Dionysius het beskryf hoe Christene, “ten spyte van die gevaar … beheer geneem het van die siekes en al hulle behoeftes versorg het.” [2]

‘n Eeu later sou die heidense keiser Julian bitterlik kla oor hoe “die Galileane” vir selfs nie-Christen siek mense sou sorg, terwyl die kerkhistorikus Pontianus vertel hoe Christene verseker het dat “goed aan alle mense gedoen is, nie net aan die huishouding van die geloof nie.” Die sosioloog en godsdienstige demograaf Rodney Stark beweer dat sterftesyfers in stede met Christelike gemeenskappe dalk net die helfte van dié van ander stede was.[3]

In 1527, toe die rottepes plaag Wittenberg getref het, het Martin Luther oproepe geweier om uit die stad te vlug en homself te beskerm. Hy het eerder gebly en die siekes bedien. Die weiering om te vlug het sy dogter Elizabeth haar lewe gekos. Luther het volgehou: “Ons sterf op ons poste.  Christen dokters kan nie hulle hospitale verlaat nie, Christen goewerneurs kan nie uit hul distrikte vlug nie, Christen pastore kan nie hul gemeentes verlaat nie. Die plaag onthef ons nie van ons pligte nie, ons neem ons kruis op, al kos dit ons lewe! [4]

In 1910 se pes in Suid Afrika, het John G Lake en sy vriende die siekes bedien, dooies uit die huise gedra, en begrawe, terwyl die siekte hoogs aansteeklik was. [5]

Twee-derdes van Jesus se stories en gelykenisse eindig in ‘n finale oordeel. 

Luk 12:35-48; Matt. 24:45-51; Mark. 13:33-37

Wat kan ons uit hierdie gelykenisse leer?

Wees Wakker: 

Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. (Mark 13:37) Leef met oop oë, wakker skerp, vinnig om te reageer, in gereedheid om te doen. 

Groot verantwoordelikheid: 

“Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal ‘n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal ‘n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word; en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word.” v47-48

Gehoorsaamheid:

Wat is jou roeping opdrag? Is dit vervul? Sal jy teen die einde kan verklaar: “dit is volbring?” 

“Finishing mentality”: 

Jesus sê: “Dit is volbring” (Joh 19:28-37; Matt. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

“laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof” (Heb 12:2)

“Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end-uit volgehou” (2 Tim 4:7) 

“Maak die werk nou ook klaar” (2 Cor 8:10-11)

Moenie ophou nie! 

“so aan die werk sal kry” v43 teenoor “My eienaar draai lank om te kom” v45 “hy die slawe, mans en vroue, begin slaan, terwyl hy self eet en drink en dronk word”

Mense in vrees ‘default’ na hulle primitiewe dierlike bestaan, en raak wreedaardig bakleierig en wil dan deur kos, dwelms en drank van hulle sorge vergeet. Jesus roep ons op om getrou te bly aan ons opdrag en roeping as “slawe”! Ons is nie die eienaar nie, ons is die rentmeester, versorger, beskermheer van die eienaar se belange. Dit bring ook troos dat ons besittings en besighede die Here sin is! Hy sorg op die einde

Weet ook dat swaarkry goed vir die mens is:

‘n Gelowige is soos ‘n teesakkie, die geur en smaak versprei eers wanneer jy warm water bygooi. 

Jesus verstaan lyding en leer ons om dit nie te probeer ontwyk of vermy nie, maar eerder deur die lyding ons geloof te behou. Sy hele lewe is ‘n verhaal van lyding, beproewing, temptasie, vervolging, verwerping, pyn, verraad, en smaad. Jesus triomfeer vorstelik deur dit alles. Hy bly gefokus, Hy verdra, Hy tree op in die teenoorgestelde gees, Hy ontsnap, Hy hou aan om goed te doen, waarlik wie is daar soos Hy?

Soos ‘n roosblaar sy geur eksponensieel versprei juis wanneer dit gekneus of gevryf word, word die heerlikheid van wat binne ons is juis versprei in ons swaarkry. Soos ‘n lemoen uitgedruk moet word om die sap te kry, so kom God se krag juis tot sy volheid in ons, wanneer ons swak is, en wanneer ons verdruk word. 

Om nie pyn te kan ervaar nie, is lewensgevaarlik.

Om nie emosionele pyn te voel nie, maak mense gewetenloos. 

Sonder pyn word ons nie sterker nie en bou ons nie kapasiteit op nie. Dit word mooi geïllustreer in die animasiefilm, WALL-E. In die fliek doen robotte alles vir die mensdom terwyl mense net in hulle stoele lê, gewig optel en TV kyk. 

Jesus verstaan lyding en leer ons nie om dit te probeer ontwyk of vermy nie, maar eerder deur die lyding ons geloof te behou.

Uiteindelik verstaan ons dat die straf/oordeel wat ons nou saam beleef, genade tyd is om ons te bekeer, en terug te draai na die Here! Dit is nou die tyd om uit te reik na mense, en soos Jesus hulle te roep tot bekering! 

“Deeply spiritual but authentically practical” 

 Op die einde vra die Christen geloof nie ‘n onverskrokke, vreeslose, ondeurdagte, roekelose reaksie op die pandemie nie.  Juis die teenoorgestelde. Om te kan dien, en te kan help moet ek na myself kyk. Dit is die moeilike balans wat die gesondheidswerkers moet behou: onbeperkte dienslewering en self-oorlewing.  Feitlik elke paar minute moet die regte keuses gemaak word om jouself die beste geleentheid te bied, om aan te hou dien, lief te hê en te versorg.  


[1] https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/daily-life-and-practice/the-antonine-plague-and-the-spread-of-christianity/

[2] https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/11/solving-the-mystery-of-an-ancient-roman-plague/543528/

[3] Stark, R., n.d. The Rise of Christianity. pp.75-76.

[4] https://www.christianitytoday.com/ct/2020/may-web-only/martin-luther-plague-pandemic-coronavirus-covid-flee-letter.html

[5] https://everestalexander.wordpress.com/2015/10/18/john-g-lake-bubonic-plague-testimony/