Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

“Die Hemel Binne Ons” is ‘n konsep wat die werklikheid van God in ons lewens beklemtoon. Hoe mense hierdie werklikheid ervaar, verskil baie. Sommige ervaar God deur persoonlike openbarings en esoteriese mistisisme, ander deur die onderrig wat hulle van hulle geloofsgemeenskap ontvang, en ander beleef die Here in die skoonheid en kompleksiteit van die natuur. In hierdie boodskap gaan ons fokus op die teologiese Nuwe Testamentiese Pauliniese idee van ‘Christus binne-in my’, die hoop van heerlikheid, as die mees effektiewe manier om in harmonieuse eenheid met God te leef.

Die Hemel Binne-in Ons Harte

In die laaste drie boodskappe het ons na die Hemel waar God is, gefokus.  Hoe lyk dit daar, wat gaan ons daar doen, en wat word van ons geliefdes wat vooruitgegaan het.  In hierdie boodskap fokus ons op die HEMEL wat die Here deur Sy inwonende Heilige Gees in ons harte ontsluit.  

Jesus sê: 

“Die koninkryk van God is binne-in julle.” 

Lukas 17:21

Hierdie radikale stelling nooi ons uit om ‘n nuwe manier van lewe te ontdek, waar die hemel nie net ‘n verre toekomsverwagting is nie, maar ‘n huidige realiteit binne ons. Hierdie innerlike lewe, hierdie “hemel binne ons,” is die kern van ‘n intieme verhouding met God.

In “Wisdom of the Heart: The Good, the True, and the Beautiful at the Center of Us All” ondersoek Peter Kreeft die inherente deugde wat die wese van die mensdom definieer. Hy voer aan dat die begrip en aanvaarding van die transendentale—goedheid, waarheid en skoonheid—sentraal staan nie net tot persoonlike vervulling nie, maar ook tot die welstand van die samelewing. Kreeft beklemtoon dat hierdie kernwaardes, diep gewortel in ons hart ons lei na ‘n ryker, meer betekenisvolle lewe en bevorder ‘n dieper verbinding met die Here.  

Dit is duidelik dat God in die hemel en geesteswêreld regeer.  Maar vir ons wêreld om soos Sy wêreld te begin lyk, moet die Here in ons HARTE regeer!  Hierdie is die absolute kern van die evangelie – ons verander die wêreld deurdat ons mense motiveer en lei om hulle harte onder God se algehele koningskap te onderwerp! Soos ‘n wilde perd wat getem word om nuttig en bruikbaar te word.  

Die mens se hart is in baie opsigte onregeerbaar, want daar is so baie invloede wat die hart kan mislei! Wanneer ons ons harte daagliks buig voor die Here, neem hy ons op reis om te groei in standvastigheid, edelheid, vergenoegdheid, rykdom en eer wat nie materialisties van aard is nie.  Oor tyd word ons harte vol van die kennis en heerlikheid van die Here, en uiteindelik reflekteer ons Hom na buite! 

Christus Binne Ons: “Die Hoop van Heerlikheid

Paulus het Jesus se waarheid van die hemel in ons verstaan, en dwarsdeur die NT kry jy verskillende verse wat hierdie realiteit beklemtoon en verduidelik:  Galatians 2:20; Colossians 1:27; 1 Corinthians 6:19; Ephesians 3:17; 4:19 Romans 8:10; 2 Corinthians 13:5; John 14:17; 1 John 4:4; John 14:20; 1 Corinthians 3:16; 1 John 3:24; Romans 8:11; 2 Timothy 1:14; Philippians 2:13.

As jy nog steeds twyfel sien al die verse wat sê wat ons “DEUR CHRISTUS” kan vermag: Romans 5:1; Romans 5:11; Romans 7:25; Romans 8:37; Romans 16:27; 1 Corinthians 15:57; 2 Corinthians 1:5; 2 Corinthians 2:14; Galatians 4:7; Philippians 4:7; Philippians 4:13; Hebrews 7:25; Hebrews 13:21; 1 Peter 4:11.

Die meeste bekende vers wat hierdie GOD-BINNE-MY bewussyn uitwys is: 

“Christus in julle, die hoop van heerlikheid.” 

Kol. 1:27

Hierdie vers beklemtoon die werklikheid van Christus wat binne elke gelowige woon. Dit is nie net ‘n idee nie, maar ‘n transformasie wat ons hele wese deurdring.  

want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het: ‘Ons stam ook van Hom af.”  

Hand. 17:28

Ons as Tempel van God

Die Skrif is duidelik oor ons status as die woning van God:

Individuele Tempel:

1 Korintiërs 6:19: “Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie?”

Plaaslike Kerk (Korinte):

1 Korintiërs 3:16: “Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?”

Universele Kerk (Alle Christene):

2 Korintiërs 6:16: “En watter ooreenstemming het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gesê het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees.”

Die Gawes van die Gees: Ons God-Binne-Ons-Bewussyn Vermoëns

Die Gawes van die Gees, soos genoem in 1 Korintiërs 12, is ‘n manifestasie van die God-binne-ons-bewussyn. Hierdie gawes, soos wysheid, kennis, geloof, genesing, kragtige dade, profesie, onderskeiding van geeste, tale, en die uitleg van tale, bemagtig ons om in die krag van die Gees te leef en te bedien.  Hierdie raak dus ons goddelike vermoëns soos deur die Heilige Gees gewerk in en deur ons. 

Die Vrug van die Gees: Ons God-Binne-Ons-Bewussyn Karakter

Die Vrug van die Gees, soos beskryf in Galasiërs 5:22-23, sluit in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.

Hierdie vrugte vorm ons karakter en morele kompas en reflekteer die natuur van Christus na ons buite wêreld.  

Die Leiding van die Heilige Gees: Ons Innerlike Goddelike Gewete

Ons almal het ‘n innerlike stemmetjie wat redeneer en worstel om uiteindelik besluite te neem.  Die Heilige Gees help ons met hierdie dialoog, dat ons nie met onsself mislei en deurmekaar raak nie.  

Die Heilige Gees werk inderwaarheid as ons goddelike gewete, ons innerlike stem wat ons lei in waarheid en regverdigheid. Hierdie leiding help ons om ‘n goddelike lewenswandel te handhaaf en in ‘n intieme verhouding met God te leef.

Skrifgedeeltes oor ‘n Heilige Gees-beheerde Gewete

Romeine 8:14: “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.”

Romeine 9:1: “Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my deur die Heilige Gees.”

1 Korintiërs 2:10-11: “Maar God het dit aan ons geopenbaar deur sy Gees. Die Gees ondersoek alles, selfs die diep dinge van God. Want wie ken die gedagtes van ‘n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? Net so weet niemand die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God.”

Galasiërs 5:16: “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, en julle sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.”

Galasiërs 5:25: “As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.”

Johannes 16:13: “Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar wat Hy hoor, sal Hy spreek, en Hy sal die toekomstige dinge aan julle verkondig.”

1 Johannes 3:24: “En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly: aan die Gees wat Hy ons gegee het.”

Christus-Binne-My Bewussyn – Sy Teenwoordigheid

Skrifgedeeltes oor God se Inwonende Heerlike Teenwoordigheid

“Jesus het geantwoord en vir hom gesê: ‘As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.'”

Johannes 14:23

“Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here met onbedekte gesigte. Ons word al meer verander na die beeld van Christus met ‘n heerlikheid wat steeds toeneem. Dit doen die Here wat die Gees is.”

2 Korintiërs 3:18

“Ek bid dat Hy julle uit die rykdom van sy heerlikheid met krag sal versterk deur sy Gees in julle binneste, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Mag julle in liefde gewortel en gegrond wees.”

Efesiërs 3:16-17

“Want God wat gesê het dat daar lig moet skyn uit die duisternis, het ook in ons harte geskyn om die kennis van die heerlikheid van God te verlig wat van die aangesig van Jesus Christus uitstraal. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.”

2 Korintiërs 4:6-7

Hierdie skrifgedeeltes beklemtoon die heerlike teenwoordigheid van God wat binne-in gelowiges woon, en hoe hierdie teenwoordigheid hulle lewens transformeer en verander.

Die Daaglikse Gewoontes van Ons God-Binne-Ons Bewussyn – Innerlike Gebed en Meditasie

Innerlike gebed en meditasie is die nuwe aktiwiteite waarmee ons ons innerlike mens met goddelike eienskappe en perspektiewe versier. Hierdie praktyke help ons om te groei in ‘n Christus-gesentreerde denke en bewussyn.

“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer in en maak jou deur toe, bid tot jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde”.

Matteus 6:6

Gevolgtrekking

Ons nuwe identiteit in Christus is die kulminasie van al hierdie aspekte: die Gawes en Vrug van die Gees, die leiding van die Heilige Gees, en ons praktyke van innerlike gebed en meditasie.

Hierdie transformasie lei tot ‘n lewe van harmonieuse eenheid met God, waar die hemel werklik binne ons is.

Mag ons almal hierdie realiteit van Christus binne ons omhels, en so lewe dat ons ‘n lewe van heerlikheid en Goddelike teenwoordigheid weerspieël in elke aspek van ons lewens.

Amen.