Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-WesOns begeerte na die hemel is meestal met ‘n lens van, “Wat is in dit vir my?”; “Gaan dit lekker wees?” Pyn-vrye sonde-loose bestaan klink mos immers hemels! Tog is dit duidelik dat God se droom vir die hemel die kulminasie is van God se storie met die mens.

Wat is God se DROOM vir die HEMEL?  

En Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie. En Ek sal in jul midde wandel en vir julle ’n God wees, en júlle sal vir My ’n volk wees.  (Lev. 26:11-12). 

En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees. En die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. (Ezek. 37:27–28).

En geloofd sy vir ewig sy heerlike Naam! En laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word! Amen, ja amen. (Psalm 72:19). 

God sweer ‘n eed: “Nietemin—soos Ek leef, en soos die hele aarde gevul sal word met die heerlikheid van die HERE . . .” (Num. 14:21).  Die NAV se vertaling van die werkwoord as toekomstige tyd (“sal gevul word”) maak baie meer sin in die konteks, en word ondersteun deur die Septuaginta se gebruik van die toekomstige tydDit dui aan dat Israel se ongehoorsaamheid nie God se uiteindelike doel en God se droom vir die hemel sal verhinder nie.  

En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek. (Isa 40:5) 

Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die HERE soos die waters die seebodem oordek. (Isa 11:9; Hab 2:14). 

So sê die HERE: Ek keer terug na Sion en sal midde-in Jerusalem woon; en Jerusalem sal genoem word: Die stad van trou, en die berg van die HERE van die leërskare: Die heilige berg.  (Zech 8:3).

Wat is God se Droom vir ons Sy skepping?  

Die Bybel verhaal begin in die Hemel en eindig in die hemel. 

Ons is gemaak vir die hemel, vanuit die hemel en voel daarom soos immigrante in hierdie aardse bestaan totdat ons tuis kom, en weer in die hemel versoen word met die ewige.  

EDEN: Die Skepper vestig ‘n orde, ‘n regering, ‘n tuin, ‘n habitat vanuit die chaos wat GOED is.  

Sentraal tot hierdie skepping skape God vir Homself ‘n verteenwoordiger in Sy beeld. 

Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” (Gen 1:26) 

Die skeppingsopdrag gee ons skeppingsdoel mee: 

Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.” (Gen 1:28) 

“Wees vrugbaar en vul die aarde” is nie net ‘n biologiese vermeerdering nie, maar ook ‘n priesterlike roeping om die aarde te vul met Sy teenwoordigheid, goddelikheid, en karakter. Ons vermenigvuldig tog as gesinne, binne ‘n bepaalde kultuur, en reëls om vreedsaam saam te bestaan.   

Tweedens sien ons, ons koninklike mandaad: “Heers oor die diere…”  Hierdie spesifieke heerskappy benadering word later meer duidelik gemaak, oor hoe presies moet ons heers oor die diere: 

Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. (Gen 2:15)

Ons is rentmeesters, oppassers, bewaarders van God se eiendom. 

Soos ons Skepper, heers ons deur ons Woorde

Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. (Gen 2:19) 

Menslike kulturele prestasies wat in Genesis 4 opgeteken is, soos: die bou van die eerste dorp of menslike nedersetting (v. 17); die oorsprong van nomadiese veeproduksie (v. 20); musiekinstrumente (v. 21); metaalgereedskap (v. 22); en die begin van aanbidding—die offers van Kain en Abel (vv. 2–4) en mense wat die Naam van God aanroep (v. 26). Die feit dat sulke kulturele praktyke en produkte ontstaan het, is te danke aan mense wat hul vermoë as die beeld van God uitgeoefen het om die wêreld verder as sy primitiewe ontstaan te ontwikkel—in ooreenstemming met God se WIL vir aardse voorspoed.

Nog ‘n aanduiding dat die kosmos God se tempelgebou is, is die aanstelling van Besaleël om toesig te hou oor die bou van die tabernakel in die wildernis. Vir hierdie doel vul God vir Besaleël met wysheid, insig en kennis (Eks. 31:1–5; 35:30–33)—dieselfde drietal terme waarmee ‘n huis gebou word in Spreuke 24 en waarmee God die kosmos geskep het in Spreuke 3. 

God wou dus van die begin af deel wees van ons aardse heerskappy en priesterdom.  Alles wat ons bou moet Hom verheerlik, en Sy heerlikheid tuisbring, grondves hier op aarde soos wat dit in die hemel is.  

Wat Het God Se Droom Vernietig? 

   • Sonde teen God: Ongehoorsaamheid 

   • Sonde teen die mensdom: Aanstoot neem 

   • Sonde teen self: Selfregverdiging 

  One of the meanings of sin is “separation” (Sünde in German). 

  Mistaken Identity – Mike Wood 

  As gevolg van sonde word ons in plaas van instrumente wat God verheerlik, slawe van sonde: Trots; Hebsug: wellus; Nyd; Woede; Jaloesie; Luiheid.  ‘n Meer moderne weergawe van hierdie sewe dodelike sondes is: “Ego-trips”; Gierigheid; Begerigheid; Afguns; Wraak; FOMO (Fear of Missing Out); Prokrastinasie.  

  God se Oplossings en Realisering van Sy Droom is Die Kerk

  Deur die krag van die Gees, is die opgestane en verheerlikte Jesus nou die hoof van ‘n internasionale gemeenskap van Jode asook heidene wat met mekaar en met God versoen is. Paulus beskryf hierdie gemeenskap as die “liggaam van Christus” (1 Cor 12:12-27) en as die “nuwe mensdom” (my vertaling), hernuwe in die beeld van God (Eph 4:24; Col 3:9-10; sien ook 2 Cor 3:18).

  GRAND FINALE

  Waar is die finale bestemming van die gereddes? Ek glo dat die Bybel duidelik maak dat ons op ‘n verloste aarde sal leef binne die konteks van ‘n nuwe hemel en nuwe aarde, God se kosmiese tempel, wat geheilig en gevul is met Sy heilige teenwoordigheid.

  Hemel moet dus gesien word in 3 fases:

    1. Die eerste Hemel op aarde – EDEN

    1. Die 2de Hemel – Die PARADYS en Hemel in die hemel, waar God is.

    1. Die 3rde Hemel – Wanneer God na die finale oordeel, ‘n NUWE aarde en hemele herskep.

   Waar is God se troon, waarvandaan die stem kom? Deur die Ou Testament heen is daar ‘n konstante bewering dat God die aarde vanaf Sy troon in die hemel regeer (die kosmiese allerheiligste). Maar sodra die vloek van die aarde opgehef word sodat die heilige plek in God se kosmiese tempel nie meer deur sonde ontheilig word nie, skuif die troon van God beslissend van die hemel na die aarde—dit word nou gevind in die middel van die nuwe Jerusalem, wat van die hemel af neergedaal het (Openbaring 22:3; ook 21:3, 5; 22:1). Die sentrum van God se bestuur van die kosmos is nou permanent gevestig op ‘n hernude aarde. Die bestemming van die kosmiese tempel is voltooi.

   Die koninkryk het op aarde gekom soos dit in die hemel is (Matteus 6:10).

   En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.  (Rev 21:3)  

   Gegewe die teenwoordigheid van God in die nuwe Jerusalem, is dit geen wonder dat Johannes verklaar, “Ek het geen tempel in die stad gesien nie, omdat die Here God, die Almagtige, en die Lam sy tempel is” (Openbaring 21:22). Aangesien die stad die sentrale fokuspunt van God se teenwoordigheid op aarde is, beskryf Johannes dit as: en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ’n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. (Openbaring 21:11; sien ook v. 23). Johannes gaan verder deur die stad te beskryf as ‘n kubus (“so breed en hoog soos dit lank is” (Openbaring 21:16), wat ‘n duidelike verwysing is na die enigste ander kubus genoem in die Bybel, die Allerheiligste in die Jerusalem tempel (1 Konings 6:20).  

   Hoe Lyk God se DROOM in Heerlike Vervulling? 

   Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. (1 Cor 2:9)

   In die hemel sal ons nie gode, engele of supermenslike wesens word nie, maar volmaakte mense wees. Ons liggame en siele sal in perfekte harmonie wees, wat Christus se opstandingsliggaam en -siel weerspieël. Hierdie eenheid sal konflik, siekte, dood en sonde uitskakel. Ons sal ‘n gereinigde wil hê, wat nie soos robotte net opdragte uitvoer nie, maar verenig met SY WIL nie meer WIL of KAN sondig nie.  Hier wil ons nie meer sondig nie, maar kan nie nie sondig nie. Daar wil ons nie meer sondig nie, maar sal ook nie meer kan sondig nie.  

   Die verheerlikte liggaam sal die verheerlikte siel gehoorsaam, wat op sy beurt God perfek sal gehoorsaam. Hierdie transformasie oortref selfs die skepping van die heelal, aangesien dit die oorwinning oor sonde en die bereiking van ‘n perfekte staat van bestaan IN CHRISTUS behels.

   Wat Sal Ons Daar Doen?

   In die hemel sal ons betrokke wees by aktiwiteite wat ons menslike natuur perfek vervul. Dit behels die kennis en liefde van God, ons naaste, en onsself, maar in ‘n volmaakte GODDELIKE VERTEENWOORDIGERS toestand.

   Aardse aktiwiteite soos tuinmaak, wetenskap, poësie en selfs branderplankry sal op ‘n heilige wyse gedoen word, ‘n uitvloeisel van ons aanbidding van God. Die onderskeid tussen sekulêr en heilig sal verdwyn. Ons seksualiteit sal verheerlik wees, maar sonder die behoefte aan biologiese voortplanting.  Want seksualiteit is ‘n soeke na eenwording!

   Resurrected bodies – resurrection bodies, namely, the three conditions of all resurrected bodies:
   (1) “quality” (including gender identity and perfect, mature age),
   (2) “identity” (including redeemed memory), and
   (3) “integrity” (including martyrs’ wounds but not bodily handicaps);

   and the four conditions of the redeemed:
   (1) “impassibility” (no pain, sickness, aging, death, or harm),
   (2) “subtlety” (lightness and levity rather than gravity, and unimpeded communication),
   (3) “agility” (obedience to the sanctified will in all desires and commands) and
   (4) “clarity” (brilliance and beauty like Christ in the transfiguration).

    [1]


   [1] Zondervan,. Four Views on Heaven (Counterpoints: Bible and Theology) (p. 158). Zondervan Academic. Kindle Edition.