Dissipline is die primêre manier waarop God ons liefhet en verander. Of dit nou deur Sy sagmoedigheid, goedheid, instruksies, vermanings, leerstellings, bestraffing, leiding en tugtiging is; dit is alles met die oog op om Sy beeld in ons te herwin.  Kindskap impliseer en veronderstel dissipline, opvoeding, mentorskap en onderrig.  Ons as mens word nie gebore met instinktiewe kennis oor die lewe nie. Ons moet alles geleer word! Taal, vaardighede, karakter, gewoontes, waardes, denkpatrone, geloofsoortuigings, kultuur is alles aangeleer. 

Totdat ons Sy dissipline en onderrig omhels, sal ons voortgaan om ons eie self-gerigte lewenswyse te volg.  ‘n Persoon wat geen onderrig, dissipline of regstelling ontvang het is oorgelaat aan hulle eie diskresie en instinkte.  Konstante dissipline is nodig om ons voortdurend te rig na Sy beeld, waardes, denke, gewoontes, karakter en gesindheid. 

Elke keer as die Woord vir ons oopgemaak word en ons die teenwoordigheid van God beleef word ons reggestel in Sy geregtigheid. Jy hou ‘n motorvoertuig op die pad deur klein regstellings die heel tyd te maak, so is dit om deur die Heilige Gees gelei te word (Rom 8:12). 

Mense se boosheid lei uiteindelik tot hulle straf

Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerighede sal jou straf; weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is dat jy die HERE jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here, die HERE van die leërskare. (Jer 2:19) 

5 Vlakke van Dissipline 

5Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word: 

“My kind, jy moet dit nie geringskat

as die Here jou dissiplineer nie.

Moenie ontmoedig word as Hy

jou aanspreek nie.

6Die Here dissiplineer juis

die mense vir wie Hy lief is;

Hy tug elkeen 

wat Hy as sy kind aanneem.”

7Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? 8As God julle nie dissiplineer soos Hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy eie kinders nie, maar buite-egtelik.

9Ons fisiese vaders het ons gedissiplineer, en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp, en só waarlik lewe nie? 10Eersgenoemdes het ons vir ’n kort tydjie gedissiplineer soos hulle dit goedgevind het, maar God doen dit absoluut tot ons beswil, met die doel om ons te laat deel in sy heiligheid. 11Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na ’n rede vir trane as vir blydskap, maar later sal dit vir hulle wat daardeur gebrei is, die blye oes oplewer van ’n lewe volgens die wil van God. (Heb 12:5-11) Sien ook (Proverbs 3:11–12) 

  1. 3874. παράκλησις paráklēsis: BEMOEDIGING, bemoedig, moed, troos, aangedring, aanmoediging, aansporing, bemoedigende, lekker, opgebeur, prediking, preek, versoek, versterk[1].  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. (2 Cor 1:3-4) Die hele Skrif is eintlik ‘n paráklåsis, ‘n vermaning, vermaning of bemoediging met die doel om die gelowige in die geloof te versterk en te vestig (sien Rom. 15:4; Phil. 2:1; Heb. 12:5; Paulus praat van sy prediking van die evangelie as paráklēsis in 1 Thes. 2:3; Acts 13:15; 2 Cor. 8:4, 17). Die inhoud van die brief wat aan die kerk in Antiochië van die Apostoliese Raad gelewer is, is paramedaksis in Handelinge 15:31. Troos woorde, troos (Hand 9:31; 2 Thess. 2:16; Phil. 1:7; Heb. 6:18).[2]

2.  3809. παιδεία paideía KORREKSIE (vermaning van korreksie-opvoeding, onderwysing, tugtiging) All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness  (2 Tim 3:16) Oorspronklik onderrig van kinders. Dit het ontwikkel om tugtiging te beteken omdat alle effektiewe onderrig vir die sondige kinders van mense insluit en impliseer tugtiging, teregwysing. Paideía kom voor met epanórthōsis (G1882), regstelling, in 2 Tim. 3:16. In paideía is daar dissipline. In Efe 6:4, en paideía . . . kuríou (en [G1722], in; kuríou, die genl. Deur sinecdoche, om vir die geheel deel te neem, beteken dit teregwysing, tugtiging (Hebr. 12:5, 7, 8, 11; Sept.: Spreel. 3:11; 22:15). Sien nouthesía (G3559), wat hoofsaaklik onderrig beteken deur woord, terwyl paideía is deur daad. 

3. 1651. ἐλέγχω elégchō BESTRAFFING (bestraf, aan die kaak stel, teregwys, weerlê, aangespreek, aanwys, bewys, gestel, tereggewys, veroordeel) And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment(John 16:8)  Om skaam te maak. In die NT, om te oortuig, om verkeerd te bewys. (I) Om te oortuig van sonde, om te wys dat dit verkeerd is (Joh 8:9). Gevolg deur perí (G4012), aangaande (Joh 8:46; 16:8); hupó, deur (1 Kor. 14:24; Jakobus 2:9). Om van dwang te oortuig, te weerlê, (Titus 1:9, 13; 2:15; Job 32:12; 18:17). (II) Deur implikasie, om te bestraf, te bestraf, te vermaan (Matt. 18:15; Lukas 3:19; 1 Tim. 5:20; 2 Tim. 4:2; Sept.: Gén. Bewys 9:8). Om te bestraf deur tugtiging, korreksie, tugtig in ‘n morele sin (3:19); met paideúō (G3811), onderrig (Hebr. 12:5 van Prov. 3:11, 12. Sien Sept.: Job 5:17; Ps. 6:1; 38:1).

4.  3811. παιδεύω paideúō  OPVOEDING Oorspronklik om ‘n kind op te voed, op te voed, gebruik van aktiwiteit gerig op die morele, geestelike opleiding van die kind, om bewuste wil en aksie te beïnvloed. Om te onderrig, veral ‘n kind of jeug (Hand 7:22; 22:3; 2 Tim. 2:25 [vgl. Titus 2:12]); om deur tugtiging te onderrig (1 Tim. 1:20; Sept.: Ps. 2:10); om te korrigeer, te tugtig (Luk 23:16, 22; 1 Kor. 11:32; 2 Kor. 6:9; Heb. 12:6. In ‘n godsdienstige sin, om te tugtig met die doel om iemand op te voed om aan goddelike waarheid te voldoen (Hebr. 12:7, 10; Sept.: Prov. 19:18; 29:17).

5. 3146. μαστιγόω mastigóō PAKSLAE (Pakslae, tugtig, kasty, gesel, slaan, straf) plaag, sweep, géseling. (Matt. 10:17; 20:19; 23:34; Mark 10:34; Lukas 18:33; Johannes 19:1; Ex. 5:14; Deut. 25:3). Gebruik figuurlik van God, wat beteken om te tugtig, (Heb. 12:6 aangehaal uit Prov 3:12; Prov. 17:10). God se tugtiging sluit nie net Sy “sweep” in nie, vir spesifieke oortredings (met remediërende nie vergeldende optree), maar ook die hele reeks beproewings en verdrukkinge wat Hy voorsien het en watter straf sonde dood te maak en geloof te koester.

verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.  (2 Tim 4:2) 

Om in die openbaar iemand tereg te wys

2008 ἐπιτιμάω epitimáō BERISPE aangespreek, geraas, bestraf, belet, tereggewys, beveel, stil, straf, uitdruklik.  Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, (1 Titus 1:12) Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. (1 Tim 5:20) By implikasie, om sterk te vermaan, met dringendheid, gesag, die idee van sensuur.  

Wanneer iemand teen jou persoonlik oortree

Die enigste regte Bybelse oordeel is om iemand wat jou te nagekom het, of aanstoot gegee het, direk te konfronteer. 

Moenie in jou hart haat vertroetel teen enigeen van jou familielede nie. Konfronteer jou bure reguit sodat jy nie skuldig is aan wat hulle verkeerd doen nie.” (Leviticus 19:17 

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Matthew 18:15-18 

If your brother sins against you, rebuke him. (Luk 17:1-5) 

Wanneer iemand op die dissipline ag slaan. 

Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. (Rom 14:1)

Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van dié wat nie sterk is nie. (Rom 15:1) 

Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. (Gal 6:1) 

Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm; en verafsku selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. (Jude 22) 

Watter gedrag moet ons veroordeel? 

Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself ‘n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of ‘n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. (1 Cor 5:11) 

Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. (Rom 16:17) 

Wys die leeglêers onder julle tereg, (1 Thes 5:14) Onttrek julle aan elke broer wat leeglê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. (2 Thes 3:6) 

Met iemand wat na twee vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, (Tit 3:9) 

En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry. (2 Thes 3:13) 

Daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodedom, wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en mense verlei. Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dít net om skaamteloos geld te maak. (Titus 1:10-11) 

Die Vrees van die Here

Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg (Acts 5:3) 

saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom. (1 Cor 4:4-5) 

Onder hulle is daar Himeneus en Aleksander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. (1 Tim 1:20)

 


[1] J. M. Els Prof, Grieks-Afrikaanse Woordeboek met Strong se numering, 2001.

[2] Spiros Zodhiates, The complete word study dictionary: New Testament, 2000.