Jesus Die Bron Van Ons VREUGDE

Paulus som die lewe wat ons in Christus Jesus ontvang het pragtig op in Rom 14:17: “Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense.” Geen mens bestaan sonder om vir basiese oorlewing, plesier, vreugde, euforia, ekstase, vervulling, en pure genotvolle lekker te soek nie. Die waarheid is dat nie alles wat plesier verskaf is heilsaam nie. Die realiteit is ook, dat plesier gewoonlik kortstondig is, en dan moet mens weer soek vir die volgende lekker ding om te doen.

Godsdiens belewenis is gewoonlik nie sinomiem met vreugde, genot, en lekker dinge doen nie.  Die meeste mense sien godsdiensbeoefening as ‘n ernstige saak van opoffering, en inderwaarheid plesier opgee en onderdruk.

Paulus se opsomming in hierdie gedeelte gaan juis oor die teologiese stryd oor om vleis te eet wat aan afgode geoffer word. Sommige sê dit is sonde, en dat dit totaal verkeerd is. Ander, veral diegene wat vanuit die heidense gelowe volgelinge van Jesus geword het, vind hierdie maatreël moeilik en stremmend tot hulle geloof.

Paulus verskaf ‘n geestelike in-Christus derde opsie: Ons het geregtigheid (om met God reg te wees) nie ontvang deur ons wetsonderhouding en goeie werke nie. Hierdie intieme, binne die allerheiligste toegang tot God is nie verkry deur wat ons eet en drink (Godsdiens Rituele) nie! Lees Heb 10:19. Die vrug en bewys dat ons reg is met God, en dat Hy reg is met ons is: VREDE en VREUGDE in die Heilige Gees. Die hele soeke na plesier gaan oor wat wesenlik regtig, ‘authentically’ die meeste plesier verskaf. Dit is waarom daar verskillende produkte is, wat kompeteer vir die-meeste-plesier-verskaf handelsmerk.

Jy kan dus hierdie ervaring van bonatuurlike vreugde en vrede nie na-boots, of ‘fake’ nie.  Jy het óf Sy vrede en vreugde in die Heilige Gees ontvang, óf jy het nie? Daar is nie ‘n middeweg nie!

God Verlang Dat Ons Hom Sal Dien Met Vreugde en Blydskap

Die Here se hart vir ons is, dat ons die lewe en alles wat Hy ons gegee het sal geniet! Ons hoef nie hierdie vreugde te soek en deur pynigende rituele te gaan om dit te ervaar nie, Hy werk ware “bliss” geluk, vreugde en passie in ons deur Christus! “Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie”. Deut 28:47. God beplan werklikwaar vir ons lewe en lewe in oorvloed! (Joh 10:10)

Daarteenoor staan godsdiens… “On the celebration of the birthday of their prophet and other festivals, they work themselves, by the constant repetition of “Allah, Allah,” into a state of unconscious ecstasy, “in which they plant swords in their breasts, tear live serpents with their teeth, eat bottles of glass, and finally lie prostrate on the ground for the chief of their order to ride on horseback over their bodies.” (oorsprong?)

Die mens is geskape met ʼn soeke en begeerte vir ekstase. God het bedoel dat ons hierdie ekstase vind in Hom (Ps 119:16; Job 22:25-26), jou huwelik (Spr 5:18) en die Liggaam van Christus (Joh 17:21). Dawid som dit mooi op: “Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.” (Ps. 73:25-26).

Wanneer ons ons hart wend en fokus op enige goedkoop alternatief, raak ons een met ʼn objek (substance) en verloor ons ons menslike en goddelike eienskappe. Dit is die kern van alle tipes van verslawing. Ons diepste begeerte in verhoudings is om met iemand een te word, ʼn sielsgenoot te vind met wie ons kan oud word. Ware geluk is nie geluk as dit nie met iemand gedeel kan word nie. Verslawing lei tot diepe eensaamheid en ʼn konstante verwydering van sulke sinvolle verhoudings. God het ons dan ook geskape om in eenwording ekstase te ondervind.

Jesus Is Pure Vreugde!

Die voorhangsel is geskeur (2 Kor 3:7-4:6). Die heerlikheid en glorie wat net vir die hoëpriester bedoel was, het nou in ons kom woon. Soos wat ons vanuit hierdie diepe intimiteit met Hom leef, is daar deurentyd momente waar Sy vreugde tasbaar in ons word.

Telke male belowe Jesus: “That your Joy may be FULL” (John 15:11; 16:24; 1 Pet 1:8; 1 John 1:4; 2 John 1:12). Jesus is dus die beste manier om vreugde, genot, plesier, vervulling ten volle te geniet, sonder enige nagevolge!

Beide Johannes die Doper en Jesus was nog in die baarmoeder toe Johannes in Jesus se teenwoordigheid kom, het hy met vreugde “opgespring”. “Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring”. Lukas 1:44. “En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees” Lukas 2:10.

Elke keer wat ons Jesus ontmoet, Hom beleef, die Woord vir ons duidelik word, Hy met ons praat, ons lei, ons wys deur iemand anders wat Jesus leef, in die alles vind ons ware vreugde!!!

Kyk net na die volgende “mindmap” en sien die vrymaking en verlossing van jou redding!

Die koninkryk van God (hemel, vrede, vreugde) het gekom, en tuiste in ons hart gevind! (Luk 17:21) Hierdie koninkryk is nie ʼn destinasie nie, maar ʼn bedryfstelsel. Soos wat ons in gehoorsaamheid in Sy genade leef, vul Hy ons lewe met vreugde, nie net subjektiewe ervarings van vreugde nie, maar vreugde wat ander lewens raak. Daar is ʼn plek vir ʼn ekstatiese ervarings in die Here. (2 Kor 5:13) Maar God wil hê ons moet hierdie vreugde deel!

Die Heilige Gees Vul ons met Vreugde!

“En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.” (Han. 13:52) “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us” (Rom. 5:5).

Dis Beter om te Gee as om te Ontvang

“dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid.” (2 Kor 8:2)

‘n Gelukkige Huwelik!

“Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet… Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug.” (Pred 9:9) “die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.” (Prov 5:18)

Die Vreugde Van Om ‘n Siel Te Wen

“En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf.” (Hand. 15:3)

Eenheid is Vreugde!

“maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.” (Fil. 2:2) 

Geniet die Gawe Van Jou Werk!

“Kyk, wat ek as ‘n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit ‘n gawe van God. Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart.” (Klaag. 5:17)

Gevul Met die Heilige Gees 

“Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus”. (Ef. 5:18-20)

Die Vreugde Van Geloof

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!” (Rom 15:13).  “Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” (1Pet 1:8)

Die Woord van God Maak Ons Bly

“Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my ‘n vreugde; ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is,
Here, almagtige God.” (Jer 15:16)

Die Ontsag Van Sy skepping Bring Vreugde

“Prys die Here!
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!
Laat hulle die Naam van die Here prys,
want Hy het beveel en hulle is geskep;
Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee,
vir hulle ‘n orde neergelê waarbuite hulle nie kan beweeg nie.” (Ps 148:1-6).

Die Vreugde Van Sy Wil Voltooi

“Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.” (Heb 12:2)

LEWE ELKE OOMBLIK IN DIE VREUGDE VAN SY NABYHEID!