Categories
Jesus die beste lewe

Jesus die dissipelmaker

PATTERN YOURSELVES after me [follow my example], as I imitate and follow Christ (the Messiah). 1 Cor 11:1 

Wie is jou navolgers? Kan jy ook hierdie vers met oortuiging vir jou kinders en volgelinge sê? In terme van Leierskap sê John Maxwell; “If you leading and no one is following, you’re only taking a walk in the park.” Iemand het my eendag gevra: “What type of Christianity are your church creating? 

Die vraag het lank by my gebly. Die vraag wat elke leier sekerlik sal moet antwoord aan die Here is; watse tipe Christene wil God hê? Die Woord is egter duidelik. Ons verheerlik God die meeste wanneer ons die meeste soos Jesus leef en handel! Mense wat nie meer rondgegooi word deur winde van lering nie, wat standvastig in hulle geloof kan bly staan selfs in tye van verdrukking, vervolging en lyding. Mense wat onder die moeilikste omstandighede, nog steeds Jesus se geur versprei! Mense wat nie meer vasgevang is in gewoonte sondes nie, maar heilig en toegewy aan God lewe, sonder trots, ego en selfverheerliking. Mense wat gesterf het in self, en daagliks hulle kruis opneem in Sy opstandingskrag! 

Van alle aktiwiteite, programme, byeenkomste, konferensies, wat die kerk ook al mag hou; as ons nie dissipels maak nie, is die groei en getalle van korte duur. Dis maklik om duisende mense te kry vir een byeenkoms, maar baie moeilik om een dissipel te maak wat uiteindelik op hulle beurt ook weer ‘n dissipel sal maak. 

Volhoubare groei in die kerk is alleenlik moontlik wanneer elkeen lewe om die wêreld volgelinge te maak van Jesus! 

Ons natuurlike navolgers is ons kinders. Hulle sien, hoor, en voel ons elke beweging en modelleer hulle lewens volgens ons voorbeeld, en ook ons foute. Casting Crowns se liedjie “Slow Fade” sê dit mooi; 

“Be careful little feet where you go, for it’s the little feet behind you that are sure to follow”. 

Jy maak dissipels sonder dat jy dit weet. Wat jy praat en leef, raak mense om jou. Sonder dat jy weet sien hulle of jou dade ooreenstem met jou uitsprake. Jesus leef in jou, en mense word outomaties na Hom toe aangetrek. Skinder is niks anders as dissipels maak van jou storie nie. Deur jou offense te deel, en mense te kry om simpatie te hê, wen jy dissipels vir jou ‘cause’, oor hoe verontreg jy is. Ons is geroep om mense te inspireer om ook te wil hê wat ons het – JESUS die Christus! 

Die groot “Commission” Jesus se opdrag aan sy dissipels was: 

“Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life” (Message) 

of “Daarom moet julle na elke volk op aarde toe gaan en hulle my volgelinge maak” (Lewende Bybel) Mat 28:19 Dis die enigste volhoubare groei in die Kerk. Jou redding is nie net vir jouself nie, God wil deur jou die Wêreld raak met Sy genade en manier van lewe. 

Jesus se hart vir Sy dissipels 

John 17:1-26 Is die dissipelmaker se gebed, vir Sy dissipels.
want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Joh 17:8 Ek word deur hulle verheerlik Joh 17:10b 

Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees. John 17:11

Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar, die Naam wat U My gegee het. Ek het hulle beskerm v12 

sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. v13b
Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; v18 Soos U My na die wêreld te gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; v19 

Die gedeelte ondervang die hart en motief, van Jesus se werk met die dissipels baie mooi saam. Dit rig ons ook, in ons motief en hart agter hoekom, en hoe ons dissipels maak. 

Ons moet ook besef dat ons almal maak onbewustelik dissipels sonder dat ons weet. As ouers dissipel ons, ons kinders in ‘n sekere leefstyl en gedrag. Ons lewe, gesindheid, doen en late is altyd binne ‘n netwerk van invloed. Iemand sien wat jy doen. Iemand word geraak deur hoe jy leef? Iemand kyk op na jou? Jy teenwoordigheid is invloed. Die vraag is; watse invloed? 

Wat is dissipelskap?

Dissipel: “Die volgeling van ‘n Meester” Dissipelskap: vakleerlingskap, Mentorskap, leerder, 

Die Griekse woord vir ‘dissipelskap’ beteken ‘om iemand ’n student of ’n leerling te maak’. Die term ‘dissipel’ verwys na ’n student of ’n leerling, en word in die Nuwe Testament gebruik om drie verskillende kategorieë studente aan te dui. 

In Judea was daar verskeie meester/leier – volgeling groeperinge: Johannes die Doper het sy volgelinge gehad. (Joh 11:2) Die Phariseers het hulle eie bekeerlinge gemaak. (Mat 23:15) Daar was verskeie rebelle groepe en hulle volgelinge (Acts 5:36-37). Daar was natuurlik ook ander dissipel groeperinge: Die selote, die Essenaars, Herodiane, Skrifgeleerdes, Sadduseërs. Elkeen het ‘n bepaalde leer, en wêreldbeskouing aangehang. 

In die OT sien ons ook groeperinge en navolgers tot ‘n sekere Leier/Profeet. 

Hulle was mense wat onder begeleiding van liere, harpe en simbale as profete opgetree het. 1 Chron 25:1 

Jesaja die profeet spreek by tye sy dissipels toe: Isaiah 8:16; 50:4; 54:1 en gee hulle ‘n duidelike instruksie soos Jesus ook gemaak het: Bly eers stil oor my prediking, laat my volgelinge vir hulleself hou wat ek hulle geleer het. (Isa 8:16) 

In ‘n breë konteks is, etniese groeperings ook ‘n vorm van navolgers van ‘n sekere “kultuur” wêreldbeskouing, en tradisie wat afstam van die oorspronklike leier en stamvader. Kan ‘n Kussiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke? Sou julle kon doen wat goed is, julle wat so gewoond is aan die kwaad? (Jer 13:23) 

En van die meeste bekendste dissipel/vakleerling verhoudinge in die Bybel is, Moses en Josua. Joshua verteenwoordig al die eienskappe van ‘n model leerling, dissipel. Hy is lojaal om te help en te dien, het geen ambisie om sy meester te vervang of onttroon nie, hy is getrou om die werk te verrig wat nodig is met ‘n ‘ander gees’! 

Een van dié geskiedskrywers, Graves ‘A history of Education before the middle ages’ het die oorsprong van vakleerlingskappe ondersoek vanaf die primitiewe samelewings waar kinders van so vroeg as vyf en ses handwerk geleer was deur die antieke Hebreërs, asook lees en skryf uit die godsdienstige geskrifte. Graves noem ook dat dit nie net die plig van die ouer was om sy kind te onderrig in godsdiens in die tyd nie, maar dat die ouer ook sy kind ‘n ambag moes leer: ―As it is your duty to teach your son the Law, teach him a trade.[1]

Die oosterse, veral Mediterreense opvoeding metode verskil radikaal van die weste: In die weste is ons fokus op kennis, en hoeveel ons daarvan kan versamel. Ons word ook geëksamineer volgens wat ons weet, in terme van kennis. Die oosterse fokus is op aanleg en vermoëns. Wat kan jy doen? Hulle word geëksamineer op wat hulle gemaak of geskep het. 2 

Wat Jesus se metode van dissipels maak, uniek gemaak het is: 

HY kies sy dissipels vanuit die ortodokse Joodse tradisie: maar lei hulle om lynreg teen dit wat hulle mee opgegroei het te gaan. Raak nie aan melaatses nie. Praat nie met vrouens, en samaritane nie. Maak gesond op die Sabbat. Breek met die tempel as ‘n gebou en geografiese plek. Hoef nie te vas nie. 

Om ‘n navolgers van ‘n bekende Rabbi te wees, was soos om vir ‘n bekende universiteit aanvaar te word. Die jongmanne wat Jesus gekies het, het nie een die merk gehaal nie. Dat hulle wel probeer het, kan mens sien in ‘n hulle gewilligheid om Jesus te volg. Hulle was dus alreeds oorgehaal. Jesus kies nie een Fariseër, Skrifgeleerde, Leviet, Priester of godsdienstige volwasse leerder nie. Hy kies vissermanne, boere, ambagsmanne en ‘n belastinggaarder. 

‘n volgeling moes: 

 • Instem om ‘n volgelinge te word. 
 • Die woorde van sy meester memoriseer. 
 • Leer ken en verstaan die hoekom, agter die manier/weg vd meester 
 • Die karakter en waardes van die meester naboots, of naleef. 
 • Sy eie volgelinge kry, om deel te word. [2]

Verskillende Dissipelskap rolle 

Almal is dissipelsmakers: 

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Mat 28:19 Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. 1 Cor 11:1 

Ouer persone dissipel die jongeres: 

Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê hulle gedrag moet dié wees van mense wat ‘n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaadpraat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Tit 2:4 

Bekwame persone dissipel in die area van hulle bekwaanheid: 

Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. 2 Tim 2:2 

Ouerskap is dissipelskap: 

vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Eph 6:4 

Die gemeente dissipel mekaar. 

Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. Heb 10:24-25 

Selfs bekwame predikers kan deur die Woord dissipel word. 

Toe Priscilla en Akwila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Acts 18:24-26 

Die ware betekenis van Bybelse idiome: 

“Neem my juk op julle” 

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. (Mat 11:28-30) 

“By Jesus se voete sit” 

Op hulle reis het Jesus in ‘n dorp gekom waar ‘n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. Sy het ‘n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.” (Luk 10:38-42) 

Wat is die einddoel van die vakleerling. 

Dis ontsettend belangrik om die einddoel, uitkoms, eindproduk, reg te verstaan, anders maak ons dissipels volgens ons standaarde. 

1. Om soos Jesus te Lewe: 

“my kinders, vir wie ek weer in barensnood is totdat Christus in julle ’n gestalte verkry.” (Galatians 4:19)

“Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel; waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.” (Colossians 1:28–29) 

“Want ek is jaloers oor julle met ’n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ’n reine maagd aan Christus voor te stel.” (2 Corinthians 11:2) 

“want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.” (1 Corinthians 2:2) 

“Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie;” (2 Peter 1:8) 

“totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;” (Ephesians 4:13) 

“julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Petrus 3:18a 

2. Genesing en Rekonsiliasie: 

God soek ‘n tuin: ‘n lewe, ‘n familie, ‘n volk, ‘n koninkryk, ‘n tempel, ‘n liggaam, ‘n bruid, wat die heerlikheid van die Here sal demonstreer. 

Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak
(Ps 1:3) 

die dag waarop Hy vir dié in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word: Bome van Redding. 

Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. (Isa 61:3)
so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie
en hy hou nie op om vrugte te dra nie. 
(Jer 17:8) 

En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan—uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.” (Eze 47:12) 

3. Jesus het Sy dissipels Bemagtiging
Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. (Jesus bedien in ‘n ‘circuit’) 

 1. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig 
 2. en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”Jesus het sy twaalf dissipels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Matthew 9:35–10:1 
 3. Jesus maak ons deel van God se familie. Familie bemagtig jou, dis jou vangnet, jou beskerming, versorging en voorsiening. Jesus se eie bloedfamilie het hom nie erken of verstaan tot eers later nie. Mat 12:46-50; Luk 8:19-21 Ons almal moet uiteindelik ons fisiese familie verloën en opgee, om deel te kan uitmaak van God se Geestelike Familie. Wanneer ons bloed familie ook Jesus aanneem is ons eerste familie in die gees en dan bloed. Mat 10:21; Mat 10:34-39; Luk 12:49-53; Luk 14:25-33 

Die vakleerling se reis, kurrikulum 

1. Ontwaak tot Christus Jesus 

As jy Hom ontmoet, sal jy nooit weer dieselfde wees nie! 

‘n Ontmoeting met Jesus is egter meer as net: Kennismaking. Dit is soos om vanuit jou slaap in ‘n vreemde omgewing wakker te word en bewus te word van ‘n gans anderse wêreld. Wanneer jy Hom sien, sien jy Hom orals. Hoe meer jy Hom sien en Hom leer ken, verander jou sien; jy sien jouself en die hele wêreld nou in ‘n ander lig. Wanneer mense regtig met Jesus ontmoet het en Hy vir jou ‘n werklikheid is: 

is jy vry van verslawing, en destruktiewe lewenstyl en gewoontes. is daar eenheid, en ‘n dryfkrag om Sy liefde aan ander oor te dra. wil Jy bid, en gaan die skrif vir jou oop.
is jy bereid om vervolging te verduur. 

is daar ‘n innerlike sin vir regdink en regdoen. 

is jy bemagtig om te doen wat Hy gedoen het. 

is daar ‘n trekkrag na deelwees van geloofsgemeenskap. 

is daar begeerte om te groei, en korreksie te ontvang. 

is jy nie meer skaam vir Hom nie. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo. (Rom 1:16) 

Die lys kan nog aangaan. Maar dis eenvoudig, waar Jesus Lewe, en regeer verander Hy ons elke dag. Hoe meer ons Hom leer ken, leer ons, onsself ken. (Col 3:2) Watchman Nee, leer in sy boek “Christ the sum of all things” [2] Ons oorwin sonde, verkeerd doen, die merk mis nie deur een of ander metode nie. Jesus is die metode! Daarom bly ons by Hom, volg ons Hom, sien ons Hom, en word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid! (2 Cor 4:18) 

2. Doop deur onderdompeling. 

Besnydenis / Doop 

Verder het God vir Abraham gesê: “Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag: elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die voorhuid. Dit is die verbondsteken tussen My en julle: elke seun onder julle van ag dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle: al julle nageslagte en ook elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en die slawe wat van ’n vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammeling is nie. ’n Slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir geld gekoop word, moet beslis besny word. So sal my verbondsteken aan julle liggame wees as ’n blywende verbond. Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote afgesny word. Hy het my verbond verbreek.” (Genesis 17:9-14) 

Hoekom 8ste dag – Teken van vebond, nuut, 1ste dag van nuwe skepping. 7 (volbring) 

Hoekom net mans? – Privaat deel, secret sin, It’s a heart’s issue, heenwyse na geheime plek. besnydenis van die hart (privaat) 

Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. (Col 2:11) 

New covenant, ou (besnydenis) is weggegooi (simboliseer die weggooi van die oud, dat kind/mense nuut sal wees) – rituele kom nie by die hart van die mens uit nie, vervang nie harte nie, dis deur die Gees. 

Mense sê: besnydenis het doop vervang, NEE wedergeboorte het! (oud wat nuut word). 

Of ’n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy ’n nuwe mens is. (Gal 6:15) 

For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh; (Rom 2:28) 

Jesus het geantwoord: “Ek verseker jou, as iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God ingaan. (John 3:5) 

Jew = inwardly / work of the heart, kan nie ‘n ritueel met ‘n ritueel vervang nie (forskin of your heart) Therefore circumcise the foreskin of your heart, and be stiff-necked no longer. (Deut 10:16) 

“Die Here jou God sal jou hart en die hart van jou nageslag besny sodat jy Hom met hart en siel sal liefhê. Dan sal jy lewe! (Deut 30:6) 

Die Here sê: “Die tyd breek aan wanneer Ek al die mense wat net uiterlik besny is, sal straf. (Jer 9:25) 

Daarom – iemand wat één is met Christus, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier! (2 Cor 5:17) 

Ons moet nuut word (wedergebore), in EEN gees, nuwe liggaam van Jx wees. 

Die Here het die omvang van die boosheid van die mensdom raakgesien. Hy het opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg was. (Genesis 6:5) 

No ritual can replace a bad attitude. It is about your heart and what He has done for you, brand new man continually. Rituals cannot save me. 

BULL nature must change into OX. 

3. Doping met die Heilige Gees. 

Ons lees die eerste keer van hierdie begrip in die Bybel toe Johannes Jesus gedoop het. Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Mat 3:11; Mar 1:8; Luk 3:16 en Joh 1:32-34) 

Die eerste keer wat ons weer van hierdie begrip hoor is toe Jesus na Sy opstanding, toe Hy na die hemel opvaar die dissipels beveel om op die Heilige Gees te gaan wag. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.” (Acts 1:5) Niemand is dus al op hierdie tydstip gedoop met die Heilige Gees nie; die doop met die Heilige Gees is dus ʼn gebeurtenis wat nog moet gebeur. 

Die woord “DOOP” in hierdie geval is “Bapto”, wat beteken: onderdompel, soos ’n boot wat sink en in die binnekant vol water raak. Die woord Doop is dus ’n oorvloedsbegrip. Dit dui op onderdompel ín, of oorspoel mét iets – in hierdie geval met die Heilige Gees. Om met die Heilige Gees gedoop te word, is om met die Heilige Gees oorspoel te word. 

Dit is baie duidelik dat hierdie gebeurtenis plaasvind ʼn paar dae later In Jerusalem toe die dissipels ʼn bonatuurlike Goddelike ervaring gehad het. (Acts 2:1-13) Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. (Acts 2:4) 

 1. Verbondendheid met die liggaam van Christus 
 2. Leer ken God se Woord 
 3. Aanbid in Gees en in Waarheid 
 4. Maak mense volgelinge van Jesus 
 5. Dien deur jou bediening 

Wie is my Navolger? 

Jesus is ons missie, visie en algehele rede waarom ons bestaan. 

Ons geloofspad met Jesus is ‘n reis van groei na volwassenheid in Hom. Hierdie groei kan nie sonder die medewerking van die liggaam plaasvind nie. (Efe 4:11-16) Dit is belangrik om ook te besef dat dissipelskap die beste werk binne die liggaam, want ons skiet almal tekort, mense faal ons, dit is ongesond dat leiding net van een persoon afkomstig is. Binne die raamwerk van familie, en die dinamiek van familie, en juis die diversiteit van verskillende rolle, ouderdomme en persoonlikhede wat optimale groei meebring. Die dissipelskap verhouding is net vir ’n tydperk, nie vir ’n leeftyd nie. Jesus het net 2,5 jr gehad om sy dissipels gereed te kry om oor te neem. 

Groeifase Behoefte Volgeling se rol Leier se rol 
Geboorte Voorbeeld en rigting gee Gehoorsaamheid Inspireer 
Kleuter Onvoorwaardelike Liefde, en beskerming Waarheid Modelleer 
Jongmens Vorming van identiteit en vryheid om op eie te ontwikkel Nederigheid Afrigter 
Volwassene Vennootskap en vriendskap Samewerking Vennoot 

Terwyl ons almal in Hom opgroei na volwassenheid, hardloop ons ons eie wedloop. Petrus wou weet wat van Johannes? Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” Dis nog een van die paradokse van die Evangelie: Ons kan nie sonder mekaar nie, maar elkeen hardloop volgens sy of haar eie pas. Ons oë is nie op mense gevestig nie, maar op Jesus die voleinder van ons geloof. (Heb 12:2) 

Die Jesus-geloofsgemeenskap is by uitstek ‘n verhouding georiënteerde gemeente, mense stap nie noodwendig sommer net in ‘n diens in en word deel nie. Groei vind veral binne die raamwerk van verhoudinge en spesifiek die dissipelskap-verhouding plaas. Ons hou tans verskeie “oes” (Harvest Events) waar mense kom besoek, dit is belangrik dat elke medewerker in die geloof wakker is in die gees om konneksie te maak met hierdie ‘soekers’. As volwasse gelowige kom jy nie meer na die diens net om te kom ontvang nie, jy kom om mense te bedien met dit wat jy in Christus ontvang het. 

– Kom gereeld bymekaar. Weeklikse saambid, Bybelstudie, gesprekke, berading, uitreike en bediening aan ander. 

– Die ideale dissipelskap groep is 3 mense. Dit verplaas die fokus van een persoon as die leidende figuur, na die hele groep. Dit maak die mees volwasse lid ook ‘n deelnemer. Daar is meer veiligheid, volhoubaarheid, balans en krag in die verhouding van drie as net twee. 

– Die kleingroep bring intieme interpersoonlike vertroue en oopmaak mee, sodat Jesus se lig verandering kan bring deur die krag van die Heilige Gees. Onbybelse geloofsoortuigings wat mense gevange hou, kan aangespreek word soos die die Here dit na voorskyn bring. Dissipelskap is die proses, waar die Here alles wat nie Jesus is nie wegsny. 

– Beweging is lewe en groei: Deur passief net dienste by te woon, lei tot stagnasie. Deur aktief te begin bedien, van jouself te gee, en mense se groei op jou hart te dra bring jou eie groei mee. Ons Christenskap kan nie net oor ons eie belange gaan nie, dus juis in jou uitgee dat jy weer vol word. Dis in dien, dat jy bedien word. Dis in gee, dat jy vol word! Ha nee, spectators! 

AKSIES: 

1. Vas en Bid oor dissipelskap: Laat die Here self vir jou sleutels gee en lei hoe om te begin. 

2. Lys die name van wie die Here na jou toe gestuur het om te help en te mentor. Identifiseer jou dissipels, hulle is na jou toe gestuur, en jy na hulle. “Divine Connections” Dink aan Cornelius en Petrus. 

3. Verskillende tipe en vlakke van dissipels. (3, 12, 70, skare) Wie is jy besig om op te rig, om te doen wat jy doen? Aan wie gaan jy oorgee? Wat los jy agter, en wat vat jy saam na jou dood? Siele is ’n ewige kommoditeit. 

4. Kry ’n tyd wanneer jul bymekaar kan kom. As jy net 2.5 jr gehad het om iemand alles te leer wat jy weet, met watse dringendheid sou jy aandag gegee het aan die taak 

Die uitkoms 

Mag elke persoon wat God aan ons gegee het, om deel te wees van hierdie deel van die familie van Christus, groei in volwassenheid en Jesus-vrug! Mag ons getuienis onder mense van hierdie omgewing wees dat ons; Liefdevolle, sagte spontane mense is. Mense wat geestelike diepte het en standvastig is in hulle geloof. Mense wat jy kan vertrou, en deur wie God se Gees kragtig werk. Betroubare, getroue en opregte mense op wie jy kan staatmaak. Pilare in die gemeenskap wat hulle invloed gebruik ten bate van die wat onderdruk en minder bevoorreg is. Mense wie se karakter en woorde 100% op-lyn en waar daar geen valsheid te vinde is nie. Mense wat jou nie net seën met hulle woorde nie, maar wat daadwerklik jou help en ondersteun totdat jy weer op jou voete is. Mense wie se besigheid en werksaamhede getuig van godsvrug: op tyd wees, deugsaamheid, netheid, kreatiwiteit, gehalte werk en akkuraatheid. Mense vol van genade, geloof en vryheid! Tog spreek hulle lewe van eenvoud, innerlike tevredenheid en kalmte. Jy hou daarvan om by hierdie mense te wees want hulle is gemaklik, uitgesorteer en volwasse. Hulle geniet die lewe sonder om te sondig en leef die lewe voluit! Hulle is vrygewig en heg meer waarde aan ewigheidsgoed as aardse besittings, roem of aansien. Hulle rykdom is in Jesus se karakter wat elke dag meer en meer duideliker word in elkeen. Hulle is nie te trots om saam met kinders op die vloer te speel en uitbundig te lag nie. Hulle is kinderlik, spontaan en het weinig vrese of inhibisies. Hulle erken gou hulle foute en menslikheid sonder skaamte, want hulle weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hulle is “bold” en passievol oor hulle geloof, en is nie skaam oor God se liefde en nabyheid nie. Hulle teenwoordigheid maak jou veilig voel, en hulle bring Goddelike perspektief en wysheid na elke moeilike situasie. Hulle is konstant en gebalanseerd maar tog nie vervelig nie. Hulle ingesteldheid getuig van lewenslus en geloof in die onmoontlike, hulle is optimisties maar nie ligsinnig of oppervlakkig nie. Hulle grappies getuig van goeie smaak en eerbied vir alles mense. Hulle is in alles dankbaar en godvresend, meer as wat hulle bang is vir wat die mense gaan sê of dink. Hulle is nie ingestel op die opinies en sake van mense nie, en praat nooit 

oor mense wat nie teenwoordig is nie. Hulle is bidders en ken en verstaan die wil en hart van God. Hulle is op frekwensie met wat die Gees van die Here tans mee besig is in die Wêreld. Jy sal dieselfde fokus optel by gelowiges regoor die wêreld, want hulle leef in die Wil van God. Jy voel altyd ʼn beter mens as jy van hulle weggaan. Jou geloof is gebou en jy voel opgebou en gestig om ook meer soos Jesus te lewe. Hulle is aangename en vriendelike mense, sonder veroordeling en kritiek, negatiwiteit en gemeenheid. Tog is daar geen kompromie by hulle te vind nie, en voel dit asof die ligte aan is wanneer jy by hulle is. Wanneer hulle jou bedien is dit met liefde, maar ferm en in waarheid. Sonder bybedoelings of selfsugtige motiewe. Hulle lewe daag passiwiteit en valse verskonings uit. Hulle bring dinge aan die lig, sodat daar lig en groei kan kom. Hulle is wetsgehoorsaam, en wys respek en eerbied vir alle mense. Hulle neem verantwoordelikheid vir die foute wat hulle maak en maak reg waar verbrou is. Hulle lewe spreek van orde en dissipline sonder om rigied of wetties te wees. Hulle handhaaf gesonde roetines en gewoontes in hulle private sowel as publieke lewe. Hulle is eerlik en sonder fieterjasies, ongekunsteld en vol van die teenwoordigheid van die Here. Hulle is ‘kerk’! 


[1]Graves, F. P., 1909. A History of Education Before the Middle Ages. New York: Gordon Press. 

[2]“The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ” by Bill Hull. 

Categories
Jesus die beste lewe

Jesus, die regte oordeel van God

In the choir of life, it’s easy to fake the words—but someday each of us will have to sing solo before God.[1]

Oordeel word meestal in ʼn negatiewe lig gesien. Ons konnotasie aan die woord bring ander woorde na ons gedagtes soos: finaliteit, verwerping, afskryf, verwydering, straf en hel. Ons weet ook dat ons dit nie moet doen nie . . . maar tog doen ons dit almal, selfs sonder dat ons dit agterkom. Skinder is ʼn vorm van oordeel want ek het alreeds ʼn waarheid/oordeel oor iemand gevorm sonder dat die persoon ooit die geleentheid gekry het om hulleself te verdedig. 

Die woord genade kom 166 keer in die Bybel voor, bykans twee keer so veel keer as die woord oordeel, wat 293 voorkom. Die Griekse woord vir oordeel is “krisis” en dis waar ons ons woord krisis vandaan kry. Verseker voel oordeel soos ’n krisis en dis vir niemand aangenaam nie. Tog kan gesonde oordeel ’n mens se lewe red van ondergang, nog foute maak en die handhawing van sub-standaarde. Die woord beteken om te onttrek tot ’n verhoor, om ’n beslissing te maak. Dit impliseer ’n proses van geregtigheid vir almal.  

Sou die wêreld kon voortbestaan sonder ’n wetgewer en wetstoepasser? Die begeerte om reg te doen impliseer gesonde oordeel, anders is daar geen standaard nie. Ek moet dus leer om self te oordeel en by myself te begin soos ’n sanger wat leer om sy gehoor in te stel om te hoor wanneer hy sy vals sing. Verder is gesonde oordeel soos afrigting. Geen afrigter kan ’n atleet afrig sonder ’n stophorlosie en sekere tekens en standaarde wat bereik moet word nie.  

Hoe op aarde het die idee dan gekom dat die kerk nie mag oordeel nie? Wanneer die kerk oordeel, dan word die kerk vervolg en veroordeel? Gesonde oordeel is een van die hooffunksies van die kerk! 

Jesus is gesonde oordeel

Baie mense haak vas by die vers: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie(Joh 3:16-18). Die veronderstelling word dan dadelik gemaak dat Jesus nie kom om te oordeel nie! Dit is natuurlik 100% waar. Want dit maak nie saak watter sonde of verkeerde ding jy gedoen het nie, Jesus vergewe jou en wil jou van jou verkeerde dade was en red, en jou verander om nie meer ’n gevangene van jou sonde te wees nie. Maar hierdie einste vers verkondig tog ook oordeel? Die oordeel as jy Jesus nie aanneem nie! God se oordeel is net weggeneem van dié wat IN CHRISTUS is!  

En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Die wat glo en doen sal die oordeel vryspring wat kom oor die hele aarde(Joh 5:20-24).

Jesus waarsku die Fariseërs teen komende oordeel oor hulle valsheid(Mat 23:14). 

Laster teen die heilige Gees sal nie vergewe word nie(Mark 3:29). 

Dit sal in die oordeelsdagdraagliker wees vir Tirus en Sidon as vir die wat Hom nie ontvang het nie(Luk 10:14). 

Jesus se veroordeling van die Fariseërs en skrifgeleerdes se geveinsdheid is deurdag en openlik. Ek kan maar net dink hoe mense ongemaklik op hulle sitplekke rondgeskuif het toe Jesus hierdie preek gebring het. 

Jesus het die dorpe waar die meeste van Sy wonderdade plaasgevind het ernstig aangespreek omdat hulle hulle nie bekeer het nie: Ellende wag vir jou, Gorasin! Ellende wag vir jou, Betsaida! Want as in die heidense stede Tirus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal sakke aangetrek en as op hulle koppe uitgegooi het om te wys dat hulle tot inkeer gekom het. Ek verseker julle dat dit vir Tirus en Sidon makliker sal wees op die oordeelsdag as vir julle. En jy, Kapernaum, jy dink tog seker nie jy sal hemelhoog verhoog word nie? Die realiteit is dat jy in die doderyk sal beland. Want as in Sodom die wonderdade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou dit tot vandag toe bly voortbestaan het. Ek verseker jou, dit sal vir die land Sodom makliker wees op die oordeelsdag as vir jou(Mat 11:20-24; Luk 10:12-15). 

Ellende wag vir dié wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. Ellende wag vir dié wat dink hulle het die wysheid in pag, wat dink hulle het baie verstand. Ellende wag vir dié wat helde is by wyndrinkery, dapper by die meng van hulle drank, wat die skuldige vryspreek vir omkoopgeld, maar ‘n onskuldige sy reg ontneem. Daarom, soos stoppels deur vuur verteer word en hooi in vlamme opgaan, so sal dit met hulle gaan. Hulle sal met wortel en tak uitgeroei word, want hulle het hulle nie gesteur aan die openbaring van die Here die Almagtige nie, hulle het die woord van die Heilige van Israel verwerp(Isa 5:20-24). 

Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel(Mat 24:12). 

Ellende wag vir die Skrifgeleerdes en Fariseërs(Mat 23:14-29).

Luk 11:46-54 Ellende wag vir julle wetsgeleerdes.

Luk 6:25 Ellende wag vir julle wat julle nou vol eet.

Luk 6:26 Ellende wag vir julle wat nou lag.

Die regterstoel-oordeel van Christus

Die Nuwe Testament gebruik die woord ‘bēma’ 12 keer (bv.: Mat 27:19; Joh 19:13; Acts 18:12, 16-17; 25:6, 10, 17). Die woord beteken ʼn verhoogde plek wat jy met trappe bereik. In die Romeinse wêreld het die bēma na ʼn amptelike setel van ʼn regter verwys. Vir die Grieke van daardie tyd het die ‘bēma-stoel’ verwys na ʼn podium waarop beoordelaars gesit het toe hulle by Griekse sportbyeenkomste vasgestel het watter deelnemers beloon moes word en watter nie. Twee Nuwe-Testamentiese tekste verbind die bēma-stoel (regterstoel) spesifiek aan ʼn oordeel wat Christus sal voltrek:

Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee(Rom 14:10b-12); en

Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad (2 Cor 5:10).

Die regterstoel-oordeel van Christus is waar gelowiges beloon gaan word spesifiek volgens ons werke: Ons word nie gered deur werke nie, maar beloon volgens ons werke. Hierdie oordeel is nie om vas te stel of die gelowige gered is of nie (die gelowige is reeds gered en daar is nou geen veroordeling nie – sien weer Rom 8:1), maar of die werke van die gelowige beloon kan word of as waardeloos afgeskryf gaan word.

‘Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ʼn bekwame boumeester die fondament gelê, en ʼn ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ʼn ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels – elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen’. (1 Cor 3:10-15)

Elke gelowige se werk gaan getoets word om te sien of dit die vuurproef kan deurstaan. Hout, hooi en stoppels sal nie die vuur kan deurstaan nie, want dit sal heeltemal weggebrand word. Goud, silwer en edelstene sal die vuur deurstaan – en enige onsuiwerhede hierin sal weggebrand word. Dié wat met wysheid op die fondament bou, sal beloon word; dié wat dit nie doen nie, sal verlies ly. Laasgenoemde gelowiges wat verlies lei sal nie hul verlossing verloor nie, maar hulle sal beloning verloor (1 Cor 3:15b). Paulus dui aan dat die gelowige sy of haar geestelike lewe net op Jesus Christus kan bou – nie op jou eie vlees nie, maar op die enigste ware fondament, naamlik Jesus Christus.

Spesifieke dade wat God van waarde ag, en sal beloon. 

Om versoekinge te verdra (Jam 1:12; Rom 5:3-4; Rev 2:10);

Om God ywerig te soek (Heb 11:6);

Volharding: gelowiges is oorwinnaars, maar diegene wat volhard tot die einde, gaan ʼn beloning ontvang (Rev 2:26-27);

Getrouheid in die bediening (1 Pet 5:1-4);

Om Christus se verskyning lief te hê (2 Tim 4:8; vgl. Tit 2:13);

Om ander mense na Christus te lei (1 Thes 2:19);

Getrouheid aan Christus (1 Cor 4:1-5);

Doelgerigtheid in die Christelike lewenswandel (1 Cor 9:24-27; Heb 6:11-12; 2 Pet 1:10-11);

Goeie rentmeesterskap (Luk 19:11-27);

Om belediging en vervolging om Christus ontwil te verdra (Mat 5:11-12; 2 Tim 2:12-13; Heb 10:36);

Om in Christus te bly (1 Joh 2:28);

Welwillendheid teenoor arm mense (Mark 10:21; Luk 12:32-33);

Heelhartige diens aan Christus (Joh 12:26); en

Liefde-arbeid vir sy Naam en aan mede-gelowiges (Heb 6:10).         

Die Nuwe Testament maak spesifiek melding van vyf krone wat gelowiges kan ontvang:

Die onverwelklike kroon— dit is vir gelowiges wat nie net hulle ou sondige natuur onder beheer gebring het nie, maar ook ʼn lewe van groot oorgawe aan Christus geleef het (1 Cor 9:25; vgl. 2 Tim 2:3-5; Heb 12:1-2).

Die kroon van roem en/of blydskap— vir gelowiges wat mense aan Jesus Christus voorgestel het, wat van Hom getuig het of vir nie-gelowiges gebid het sodat hulle tot bekering en redding kan kom (1 Thes 2:19; vgl. Prov 11:30; Dan 12:3).

Die kroon van geregtigheid— dit is vir gelowiges wat gretig en met liefde uitsien na die koms van die Here Jesus Christus (2 Tim 4:7-8). Hierdie gelowiges leef as vreemdelinge op aarde vanweë hul hemelse burgerskap (Phil 3:20); hulle leef heilige en godvrugtige lewens in ooreenstemming met byvoorbeeld Col 3:1-4.

Die kroon van heerlikheid— vir leraar-predikers wat die kudde as getroue onder-herders onder die Opperherder bedien het (1 Pet 5:2-4; vgl Acts 20:25-28).

Die kroon van die lewe– dit is vir gelowiges wat versoekinge suksesvol deurstaan het en wat selfs as martelare vir Jesus Christus gesterf het (Jam 1:12; Rev 2:10; vgl. Mat 5:10-12).

God se standaard is: Hoe lyk jou einde? 

Matthew 13:24-30; 36-43 

Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit(Mat 11:19; Luk 7:35).

Ja, die toets vir die wysheid is die resultate wat dit voortbring(NLV).

Maar ’n mens kan sien dat God se wysheid reg is as jy na die resultate daarvan kyk! (Die Lewende Bybel)

The proof of the pudding is in the eating(Message). 

Twee lyne loop langs mekaar maar die een lyn 1% af van die teiken. Dit kan nie nou met die blote oog gesien word nie, maar met verloop van tyd sien mens wel of dit op teiken was of nie.  

’n Fariseër met die naam Gamaliël, ’n geëerde wetskenner van Moses en baie gerespekteer deur al die mense: Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: Laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie! (Hand5:38). 

Sommige mense weet nie eers dat hulle dwaal nie – en daar sal valse leraars en apostels wees. Die langdurigheid en natuurlike volhoubaarheid sal uiteindelik die toets van tyd deurstaan.  

Ons gaan almal moet rekenskap gee: 

Christene is soos ’n veld wat in ’n voorbrand klaar afgebrand is. Wanneer die groot vuur kom, is hulle veilig. Bekering is om God se oordeel oor jou, dat jy ’n sondaar is, te erken, te bely en Sy geregtigheid te ontvang! 

Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word(Mat 12:36). 

Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee(Heb 4:13).

Hulle sal rekenskap moet gee aan Hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel(1 Pet 4:5). 

Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: “Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie” (Mat 25:41-43).

Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie ’n dader van die wet nie, maar ’n regter(Jam 4:11).

God soek goddelike vrug: 

Matthew 25:1-13 – die vyf dwase maagde

Matthew 25:14-30 – die talente 

Matthew 25:31-46 – die skeiding tussen die skape en die bokke

Hierdie drie gedeeltes moet saam hanteer en verstaan word, want die een verklaar die ander en sluit aan by die ander. Al drie gedeeltes eindig in oordeel (Mat 25:11-13; Mat 25:30; Mat 25:46).  

Alhoewel kapstok-predikers al baie afleidings gemaak het oor waarna die olie in die lampe verwys, gee die Skrif geen duidelike inligting nie. Die gedeelte fokus eerder op die term dwaas. Om te dink dat jou lamp gaan brand sonder olie! Dis gekkigheid! Iemand het regtig nie gedink nie! Die volgende gedeelte oor die talente werp vir ons meer lig op wat gereedheid wel beteken. Die fokus in hierdie storie is woeker met, werk aan, vermenigvuldig dit wat jy ontvang het. ’n Gesonde boom dra vrug! 

In die laaste gedeelte oor die skape en bokke praat die Here direk en verwyder enige raaisels. Die vrug wat Hy soek, is ’n regverdige lewe: Besoek mense in die tronk, gee klere en kos aan dié wat nie het nie. Dink aan die gelykenis van die barmhartige samaritaan.   

We often equate faithfulness with being steadfast, consistence, being dependable, reliable, dependable, loyal, true, trustworthy, devoted, truthful. Jesus equates faithfulness with something else – multiplication. Whatever God gives to us, He expect us to multiply and present it back to Him. John Bevere 

Ons vergelyk dikwels getrouheid met standvastigheid, konsekwentheid, betroubaarheid, lojaliteit, toegewydheid en eerlikheid. Jesus vergelyk getrouheid met iets anders – vermenigvuldiging. Wat God ook al aan ons gee, Hy verwag dat ons dit sal vermenigvuldig en aan Hom terugbring.

John 15:1-10 Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.

. . . omdat ek bang was . . .  (v 25)

Jy is ’n slegte en ’n lui slaaf! (Mat 25:26) 

. . . en gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis . . . (Mat 25:30)  

Om die erns van die gedeelte nog beter te verstaan, kyk in Luk 19:11-28 na die gelykenis van die ponde. 

Dryf handel daarmee totdat ek terugkom (v 13)

U muntstuk het tien muntstukke opgelewer (Luk 19:16)

. . . kry jy nou die bestuur oor tien stede (Luk 19:17) 

Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word(Luk 19:26).

Ons kan nie verby hierdie wesenlike realiteit kom nie. Ons sal nie net volgens ons woorde nie, maar veral ook volgens ons dade geoordeel word. Dit is soos ’n sangkompetisie of bakkompetisie! Ons doen ons bes, maar daar is ’n uiteinde waar ons vrug, sang, gebak, werke voor almal geoordeel gaan word. Is dit dan nie die beste idee om nou al reeds aan kompetisies deel te neem sodat ek kan leer en groei, en sodoende kan verbeter nie? Die meeste mense is te bang om eers te probeer uit vrees vir verwerping, die skande van foute maak, ensovoorts. Maar dit is juis hierin waar Christus ons kom vrymaak het. Ons is deur Christus Jesus, nou deur God, aangeneem en Sy kinders gemaak. Hy is verwerp sodat ons nie verwerp kan word nie! Dit is die redding waarvoor Christus met Sy lewe vir ons betaal het. 

Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het(1 Joh 4:17-19). 

Alhoewel Hy ons Sy kinders gemaak het, beteken dit mos nie ons spring dissipline en afrigting vry nie?  Nee, as Sy kinders verwelkom ons juis te meer afrigting en dissipline. 

Ware kinders van God verwelkom korreksie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie(Heb 12:5-11).

Het die kerk dus ’n geestelike mandaat en verantwoordelikheid om te oordeel? 

Die wat daarvoor veg om nie te oordeel nie, oordeel die wat oordeel.

Die grootste rede waarom die kerk sy stem om ʼn morele kompas vir die wêreld te wees verloor het, is omdat ons nie eenstemmigheid het oor dissipline en oordeel nie. Ouers verloor ook op dieselfde wyse hulle gesag oor hulle kinders wanneer die een sag is en die ander hard, en later baklei hulle met mekaar oor die dissipline-proses. Dit verwar die kind. Tog is die Skrif duidelik oor die saak: Ons moet net eers ons eie voorbehoude en opinies uit die weg ruim. Soms is ons negatiewe perspektief oor dissipline ons eie subjektiewe seerkry-ervarings waaroor ons nog nie genesing gekry het nie.

Uiteindelik is ons aardse oordeel net ʼn beoordeling en nie ware oordeel nie. Uiteindelik is God die enigste Een wat oor ons almal gaan oordeel. Maar ek kies om God se oordele in my lewe nie te verontagsaam nie. 

Dawid besing God se oordele en verklaar hoe lief HY God se oordele het! (Ps 119: 4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 104, 128, 134, 173). Dis beter om eerder nou geoordeel word terwyl ons almal nog ʼn kans het om reg te maak, as die ewige oordeel en ewige straf. Geen straf is sonder ʼn mate van oordeel nie. Daarom voel die persoon veroordeel. Oordeel en straf is onlosmaaklik deel van mekaar. ʼn Ouer wat sy kind die heeltyd waarsku maar nooit sover kom om sy kind te straf nie, verloor gesag in daardie kind se lewe.

Die kerk se straf en oordeel is die van ʼn mens en tydelik. Wanneer God finaal straf, is daar geen uitkomkans nie. Dan is daar nie meer kans vir bekering nie. Menslike straf is altyd met die hoop op herstel en bekering! Wanneer die hele Christenkerk in pas kan kom met God se prosesse in ons lewens, kan ons meewerk tot genesing en herstel.

Dink gou aan die volgende scenario: Jou beste vriend kom vertel jou in die geheim en neem jou in sy vertroue dat hy op pad is om moord te pleeg. Hoe sal jy dit hanteer? Gaan jy hom paai en barmhartig wees teenoor hom? Gaan jy sy sonde toemaak? Of gaan jy bereid wees om ʼn vriend te verloor om ʼn lewe te red? Hoe ondersteun jy ʼn vermeende moordenaar sonder om ʼn medepligtige te word? Hoekom verbreek jy kontak? Hoekom gee jy jou vriend oor aan die gereg? Want uiteindelik wil jy hom/haar red van doodstraf en jy wil ook die persoon red wat hy/sy wil vermoor.

Die kwessie is nie óf ons moet oordeel nie, maar hóé ons moet oordeel. Daar is net twee tipes oordeel: regte oordeel en verkeerde oordeel. Om iemand te oordeel sonder dat jy al die feite het, of betrokke is in die saak en eerstehands getuienis het, is soos om jouself regter oor ʼn saak te maak maar die saak het nooit voorgekom nie. Regte oordeel is wanneer ons ʼn saak en persoon direk konfronteer en na ʼn onderskeidingsproses tot ʼn beslissing kom.

Verkeerde oordeel kom voor wanneer ons:

Iemand anders se gesag en hantering oordeel wat nie aan ons gegee is nie. 

Dis soos om ʼn pa wat sy kind straf te oordeel, bloot omdat ek nie van dissipline hou nie. Jy is nie betrokke in die verhouding en by die geskiedenis van ʼn saak nie. Paulus verduidelik dat ons nie iemand anders se hantering van sy dienskneg kan oordeel nie (Rom 14:4). Kerke is soos gesinne en families – wanneer ʼn sekere kerk een van sy familielede reghelp en aanspreek, moet ander kerke die proses respekteer. Wanneer ons iemand wat onder dissipline is jammer kry en simpatiseer, misken ons die agent wat verandering en redding in daardie persoon se lewe moet bring. Dan begin die oortreder fokus op die sogenaamde verkeerde strafproses sonder om die oorsaak van die straf te hanteer. Soos ʼn ma kan so ʼn persoon liefde wys, maar nie die straf in twyfel trek nie. Mens moet dit eerder versterk en die persoon met sagtheid lei om hulle fout raak te sien. As almal saamwerk in die strafproses, is daar nie dubbele standaarde en onsekerheid nie. Elkeen kan op verskillende wyses hulle onderskeie gawes gebruik om so ʼn persoon te help om tot hulle sinne te kom. Die Herder troos, maar is ferm om nie op die pak slae te fokus nie en eerder die oorsprong van die sonde te vind. Die profeet vermaan oor komende oordeel. Die apostel spreek ’n saak direk aan, denkende aan die invloed wat sonde op die groter liggaam het. Die evangelis wys daarop dat so ʼn persoon hul invloed as getuie verloor. Die leraar wys op die skrifte en God se hart en hantering van die saak. Indien elkeen hulle rol in die restourasieproses verstaan, is die kans dat so ʼn persoon gered kan word mos soveel groter. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys; maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is(Jud 21-23).

Jy mag iemand vanuit ʼn toeskouerrol oordeel, veroordeel en straf toepas. 

Jy moet betrokke wees en as te ware lisensie/gesag/aanstelling/mandaat hê om te oordeel. Is die saak aan jou gegee? Almal het ʼn opinie oor ʼn saak, maar Bybelse oordeel soek altyd een uitkoms: Redding! Selfs toe Paulus die sonde van ʼn gemeentelid in Korinte oordeel, was dit met dié doel in gedagte: . . . om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, SODAT DIE GEES GERED KAN WORD IN DIE DAG VAN DIE HERE JESUS(1 Cor 5:5). Soos ʼn pa sy kind straf en ʼn pak slae gee om hom te red van onheil, so word oordeel gebruik as ʼn laaste uitweg om iemand tot sy/haar sinne te bring. Dit is vir die ouer geensins aangenaam om ’n kind te straf nie, inteendeel, dis soms traumaties. Maar juis omdat ons ons kinders liefhet en wil voorkom dat hulle in dwaasheid en in rebellie tot hul einde kom, straf ons ons kinders (Heb 12:5-11). Dis tog algemene professionele praktyk om nie mekaar se sake te bespreek en opinies daaroor te opper alvorens ek nie aangestel is en al die feite voor my het nie.

Jy oordeel sonder dat jy die Bybelse pad met iemand gestap het.

EN as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin; maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar(Mat 18:15-17). Vinnige oordeel is nooit goed nie. Gee dit tyd en stap die pad van dissipline uit. Die uitsondering is wanneer mens regtig deur die Heilige Gees gelei word, soos toe Paulus die waarsêergees in ’n vrou bestraf het (Acts 16:18). Maar dit het tot haar vrymaking gelei. Jy beplan dit nie, en die saak wat jy oordeel het niks met jou as persoon te make nie. Dis die Heilige Gees wat deur jou werk om orde in die kerk te bring (1 Tim 5:20; 4:2; Tit 1:13; 2:15). Wanneer jy iemand bestraf (rebuke) is dit ook korrek omdat dit direkte konfrontasie is. Jesus se styl van bediening was direk, nooit met ompaadjies en mooi praatjies nie. Ek glo dat as ons selfvernietigende gedrag reguit konfronteer en sake reguit met mekaar uitpraat, sal daar baie meer vrede in die huis van die Here wees. Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom(Luk 17:3). Ons is soms so bang vir konflik en om iemand te na te kom dat ons nie besef dat ons stilswye op die ou einde baie meer skade veroorsaak nie.

Jou oordeel is nie waar en regverdig nie. 

Lees Mat 23:1-31. Jesus spreek Hom uit teen die Fariseërs en skrifgeleerdes. Hy maak baie kras en harde uitsprake: Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, blinde leiers, dwase, gewitte grafte, slange addergeslag! Die feit is: Dit is die waarheid. Jesus voeg nie by of oordryf nie. Hy sê dit presies soos dit is. Hy oordeel ook nie as reaksie op bitterheid of omdat hulle Hom nie ontvang het nie. Enige kind ontvang sy pak wanneer hy weet hy was verkeerd. Wanneer hulle egter onregverdig of onskuldig gestraf word, maak dit hulle opstandig. Daarom is dit so belangrik om nie te vinnig ʼn oordeel te vel nie. Kry eers al die inligting ter sake alvorens jy oordeel en konfronteer. Wanneer jy iemand konfronteer, werk net met eerstehandse inligting en dit wat die Heilige Gees aan jou openbaar.

Om nie regte oordeel toe te pas nie het gevolge:

Sou ons as kerk nie die sonde in ons midde oordeel en hanteer nie, word die hele gemeente uiteindelik besoedel met die sonde. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat ’n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie?(1 Cor 5:6). Sedert kerkleiers dit vermy om hulle verpligting tot gesonde oordeel uit te oefen, het die algehele standaard van heiligheid in die kerk dramaties gedaal. Dit het meegebring dat die sout laf geword het, en dienooreenkomstig het die morele standaard in die wêreld nog verder gedaal. Dit is natuurlik ook logies dat om in die wêreld gehoor te word, ons self ook eers aan God se standaarde moet voldoen. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is(2 Cor 10:6). Ons kan alleenlik ’n ander leer en afrig oor gehoorsaamheid indien ons gehoorsaamheid op standaard is.  

Die laaste uitweg wat niemand graag wil doen nie:

Om iemand vir wie jy eens lief was te vermy en die verhouding weens sonde te verbreek, is geen maklike taak nie. Hierdie hantering van verkeerde dinge druis lynreg in teen die gewilde opinie en die gees van die wêreld. Tog is dissiplinêre optrede alledaags in die werksplek. Wat laat ons dink dat dissipline nie ook in die kerk geld nie? Toe priesters hulle skuldig gemaak het aan seksuele misdrywe, wou ons nie graag hê dat daar opgetree word teen hierdie individue nie? Die oordeel hoef nie in gevangenisstraf te eindig nie, maar die verkeerdheid moet aangespreek en hanteer word.

Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons mense wat hulle skuldig maak aan die volgende oortredings, uit ons gemeenskap moet verwyder, hulle soos heidene moet behandel en nie saam met hulle moet kuier of eet nie.

1 Cor 5:11-13 – hoereerders, gierigaards of rowers of afgodedienaars

Rom 16:17 – . . . tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het. . . 

Titus 3:10-11 – ’n man wat partyskap verwek

2 Thes 3: – wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie.

2 Thes 3:14-15 – . . . iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie. . . 

1 Tim 6:3-5 – As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie. . .

Titus 1:10-11 – die wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is

Soos met enige vorm van straf is daar bitter min mense wat hulle sonde onmiddellik erken en bereid is om dit reguit en eerlik in die oë te kyk en ʼn pad van herstel te soek.

Tog is dit die enigste pad. Hoeveel huwelike het misluk en die partye het nog steeds nie ʼn benul van wat verkeerd gegaan het nie. So stap ons met ons foute en tekortkominge van die een verhouding na die ander. Daar vind nie groei plaas nie, want ons regverdig ons verkeerde dade, ons verskuif die blaam en ons is nie eerlik met onsself nie.

Wanneer die kerk iemand tugtig is daar vele uitroepe wat sê: Wie is julle om te oordeel? Het julle nie ook sonde nie? Is alle sonde nie dieselfde nie? 

Daar is ʼn reuseverskil tussen mense wat deur die geloof en Sy genade deurentyd wegstap van sonde, en diegene wat hulle doelbewus en vasberade aan sonde oorgee. Al het ons die grootste moontlike sonde gedoen, ons kan met ons sonde na die troon van genade kom en vergifnis ontvang (Heb 4:14-16). As ons sonde bely, is Hy getrou . . .  om ons te vergewe (1 Pet 1:9). Vir die vrou wat op heterdaad in haar sonde betrap is, was daar genade. Jesus se woorde, gaan en sondig nie meer nie, was haar uitkomkaart na ʼn nuwe lewe. Sou sy egter nie gehoor gee nie en terugdraai na sonde, sal sy nie aan oordeel ontkom nie. Wanneer ons as kerk sonde oordeel, sê ons nie ons is sonder sonde nie. Inteendeel, die lig van God skyn tydens oordeel op almal se harte en ons buig almal ons harte na die Here om ons te ondersoek. Ons tree nie uit hoogmoed op en oordeel nie. Ons verneder onsself voor die Here en laat juis toe dat Hy ons was. Ons staan inderwaarheid almal onder die Here se oordeel. Die kerk is net die Here se stem.

Is dit dan nie die kerk se verantwoordelikheid om mense te vertel van God se genade EN oordeel nie. Ons sal mos nie die waarheid praat as ons net die een kant verkondig en oor die ander kant swyg nie?

Die voordele om dissipline en korreksie te ontvang:

Oordeel herstel in ʼn groot mate die vrees van die Here in ʼn huis. Net soos met enige familie – wanneer Pa ʼn sekere kind straf, bring dit orde in die hele huis. Almal is sommer meer bewus van reg doen en reg leef (Gal 6:1).

Paulus vertel dat hy sekere dinge gely het ter wille van die liggaam (Col 1:24). Soms is een se korreksie ʼn geleentheid vir die wat nog wik en weeg om tot inkeer te kom. Daarom moet sekere sonde, soos Dawid se owerspel, oopgemaak word sodat ons vandag nog uit sy foute kan leer.

Wanneer mens korreksie ontvang, bespoedig dit die prosesse van God in jou lewe. Ons kan nie onsself verander nie. Een van God se agente van verandering is korreksie (Heb 12:8). Deur dit te weier en aan te hou om jouself te regverdig, kan die verandering wat in jou nodig is nie plaasvind nie (Heb 12:8). Jou smaak bly dieselfde (Jer 48 :11). God het ons genesing en herstel in gedagte sodat ons uiteindelik volkome in Christus sal wees en Hy volkome in ons (Col 1:27).

Nog nooit was ons meer in gebed en meer voor die Here se lig en oë op ons lewens nie. Almal se harte word ontbloot by die straf van sonde. Mag die Here ons almal genadig wees en gee dat ons goddelike berou sal ontvang en wegdraai van dit wat sleg en verkeerd is. Uiteindelik kan ons ’n persoon beoordeel, maar dit is God wat die geskenk van ware berou gee (2 Cor 7:7-10).


[1]Michael P. Green, Ed., Illustrations for Biblical Preaching: Over 1500 Sermon Illustrations Arranged by Topic and Indexed Exhaustively, Revised edition of: The expositor’s illustration file., (Grand Rapids: Baker Book House, 1989).