Categories
Sermons

Wat moet ek doen om gered te word?

Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra: “Broers, wat moet ons doen?” 38 Petrus antwoord hulle: “Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. 39 Hierdie belofte is bedoel vir julle en julle kinders, en selfs vir die nie-Jode – almal wat die Here ons God sal naderroep.” 40 Petrus het nog lank aanhou preek en ’n ernstige beroep op sy hoorders gedoen: “Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag!”(Acts 2:37-40)

1 Bekering:

Kom tot inkeer – Die bekende Griekse woord wat hier gebruik word is “μετανοέω” metanoéō. Dit beteken om jou posisie/uitkyk/denke te verander. ‘n Ander rigting inslaan. Soos die bekende CS Lewis eers ‘n befaamde ateïs was, het hy sy uitkyk en siening verander, en een van die mees gesogde Christen Apologete geword. Om tot inkeer te kom veronderstel ‘n omdraai en algehele omkeer. Om tot nuwe insig te kom. Jy sien ‘n nuwe realiteit wat jou huidige sienswyse totaal verander. Hierdie tot inkeer kom is eenmalig in terme van kind van God word, maar dit is ook ‘n reis saam met Jesus, waar Hy ons weer en weer tot nuwe insigte bring soos wat ons saam met Hom die pad stap.

Maak reg met God – Sedert jou kinderdae beweeg die meeste mense weg van God af. Ons raak van Hom vervreemd. (Col1:12) Ons het geen vrymoedigheid om te bid, of tot God te nader nie. Soos met enige vervreemding in ‘n verhouding begin mens allerhande aannames maak, valse veronderstellings oor die ander persoon omdat ons nie die persoon werklik ken of kontak het nie. Later gaan sommige mense so ver, dat hulle God se vyand raak. Hulle leefstyl en dade druis lynreg teen Sy wil en plan vir hulle lewens in. Hierdie self-verwoestende lewenstyl en rigting van mens se lewe eindig uiteindelik op die plek van die dood, sonder God, sonder Vrede, sonder ware blywende innerlike geluk. Die lewe is vol lewensroetes: Sommige vertrou hulle intellek en rede, ander hulle geld en posisie, ander hulle fisiese krag en vermoeëns. Om met God reg te maak is, om soos die verlore seun terug te stap na die Vader se huis, en jou aan hom oor te gee. Die verlore seun het vir homself gesê: “17 Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! 18 Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, 19 en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. Luk 15:17-19

Glo in Jesus – Die term dat iemand tot geloof kom word die meeste gebruik in die NT om te verduidelik hoe mense gered geword het. (Mark 16:16; Joh 2:23; 4:39, 41; 8:30; 11:45; 12:42; Acts 9:42; 11:21; 18:8) Hulle het eenvoudig begin glo toe hulle die prediking en getuienis van die Waarheid gehoor het. “Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons gered. Soos die Skrif sê: “Wie in Hom glo, sal nie beskaamd staan nie.”” (Romans 10:9–11) “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?”Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.”Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling) ‘n Professor het my op ‘n tyd besoek. Hy was in sy middeljare en het volgens hom sy intellek totaal uitgeput, en kon steeds nie vrede vind nie. Ek vra hom toe: Glo jy dat Jesus ‘n werklikheid is? ‘n Eenvoudige ja of nee antwoord, nie ‘n diskussie van ‘hoekom’ en ‘maars’ nie. Hy’t my stip aangekyk, sy oë het tranerig geword en hy het afgemete geantwoord; “Ja ek glo Jesus is ‘n werklikheid” Op daardie oomblik het redding vir die man gekom. Later sou hy my vertel dit het op daardie oomblik rustig in hom geword het. Hy glo! “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?”Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.”Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30)

Die geloof moet egter later in werke oorgaan, wanneer ons doen wat Hy ons beveel. Die vrou wat sopas op heterdaad betrap was in die daad van owerspel. Sekerlik kan mens hulle dadelik veroordeel! Jesus skryf op die grond, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Uiteindelik toe almal weg is, sê Hy vir die vrou: “Ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie!” Haar redding begin die oomblik as sy hierdie genade woord gehoorsaam en gaan uitvoer. (Joh 8:3-11)

Wedergeboorte – Wedergeboorte is ‘n teologiese verduidelik van die Redding wat God in ons werk. By bekering is die onus op ons om te reageer op die verkondiging van die Woord. Wedergeboorte is ‘n bonatuurlike werking wat God in ons werk, wanneer Hy ons Sy kinders maak. (Joh 3:5; 1 Pet 1:21; 2 Cor 5:17) Hy doen die werk, (Phil 1:12) en produseer die vrug van die Heilige Gees as ons nuwe karakter. (Gal 5:21-22) Hoe weet mens of jy wedergeboorte deelagtig geword het? Spurgeon verduidelik dit mooi aan die hand van ‘n vark en kat storie. Die vark kan nie ‘n kat wees nie. Dit is in sy natuur om vuil te wees. Die kat daarenteen hou nie van vuil word nie. Net God kan ons natuur verander. Een van die eerste tekens dat ek kind van God geword het, is dat ek nie meer wil vuil wees nie, en vuil dinge doen nie. My ingesteldheid oor kleredrag, taalgebruik, rassisme, en begeertes verander radikaal. Ek sien die Wêreld in ‘n heel ander lig. Sy liefde oorweldig my met ‘n nuwe vrymoedigheid, vrygewigheid, en omgee vir mense.

2 Doop

Petrus se 2de opdrag was dat die mense hulle sal laat doop. “Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word”. Hierdie was ‘n belangrike opdrag vir die vroeër kerk. Dit is tydens die doop dat publieke belydenis van geloof afgelê word. Toe Paulus dissipels in Efese kry, toe vra hy hulle: “Met watter doop is julle dan gedoop?” Hulle is toe weer gedoop, omdat hulle deur die doop van Johannes gedoop is. Soos met ‘n huwelikseremonie word die liefde tussen die verloofdes bevestig voor getuies. Die doop seremonie is ook ‘n pragtige uiterlike simboliese handeling van wat innerlik met mens gebeur het, naamlik begrafnis. (Rom 6:3-4) Om Jesus se volgeling te word impliseer dat mens jou eie-ek en self verloën, kruisig en aflê om nou presies te doen en te lewe in gehoorsaamheid aan Jesus. Dit is dan juis die ek-mens, wat weggestap het van God af. “Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie, selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter My aan kom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van My prysgee, sal julle ware lewe vind. Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste menswees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Ek, die Seun van die Mens, sal inderdaad kom, vergesel van God se engele. Ek sal met die heerlikheid van my Vader bekleë wees, en Ek sal almal oordeel volgens hulle dade.” (Matthew 16:24–27) Die self-sterf gedagte staan sentraal tot ons nuwe lewe in Christus. Dit is belangrik vir die nuwe gelowige om ‘n monument te hê, ‘n oomblik waarna mens kan terug verwys, om jou te herinner. Jy is dood, jy lewe nie meer nie. (Rom 2:20) Ons stryd teen sonde is verby want ons leef nie meer nie. (Gal 5:16, 24) Dis ons redelike godsdiens, ons is aan Hom geoffer as lewende heilige offers. (Rom 12:1; Rom 6:11)

3 Word gevul met die Heilige Gees

Toe Jesus die Samaritaanse vrou lei tot redding, wys Hy haar dat Hy die fontein van lewende water is, want as Sy van Hom drink, sal sy nooit weer dors kry nie. “Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word. Die water wat Ek vir hom sal gee, sal ’n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel.”” (John 4:14) Dis presies wat gebeur as jy begin Glo in Jesus. Hy word ‘n fontein van wysheid, waarheid, rigting en nuwe waardes waarvolgens jy leef. (Jer 31:31-34) Die Woord van God word vir jou begrip oopgesluit en jy begin verstaan wat jy lees. Die Woord word lewendig en werk in jou om dit nie net te hoor nie, maar ook toe te pas in jou lewe. ‘n Paar hoofstukke verder in Johannes 7 maak Jesus die volgende aankondiging. “Die een wat in My glo – soos die Skrif sê: ‘Riviere lewende water sal uit sy binneste vloei.’”Dit het Jesus gesê oor die Gees wat die mense wat in Hom glo, sou ontvang.”” (John 7:38–40) By redding toe jy tot geloof gekom het ontsluit die Here in jou ‘n innerlike fontein, maar wanneer Hy jou vul met die Heilige Gees word die fontein strome van lewende water wat uit jou uitvloei na ander. Die vervulling met die Heilige Gees en die Gawes van die Heilige Gees wat daarmee gepaard gaan is ‘n goddelike bemagtiging om sy getuie te wees. (Acts 8:1) Al die gawes is gerig tot bediening, die opbou en stigting van God se mense. Soos Jesus word jy ‘n werktuig in God se hand om mense te oortuig van die waarheid. (Joh 18:37) Johannes die doper maak die volgende verklaring oor Jesus tydens sy bediening; “Ek het julle met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”” (Mat 3:11; Mark 1:8) Die term was nog nooit in die Bybel gebruik nie. Niemand sou verstaan wat hy hiermee bedoel nie. Jesus maak weer die opmerking by Sy hemelvaart: “Johannes het met water gedoop, maar júlle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”” (Acts 1:5) Die volgende hoofstuk vertel in detail van die uitstorting van die Heilige Gees. “Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat.” (Acts 2:4) Dit was nie ‘n eenmalige uitstorting net vir die eerste gelowiges nie. Later is hulle weer op dieselfde wyse aangeraak. “Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was, geskud, en hulle is almal met die Heilige Gees vervul. En hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig.” (Acts 4:31) Later sou Petrus deur ‘n visioen gelei word om ook die Heidene in te sluit in God se goeie nuus boodskap. “Terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het.” (Acts 10:44) Om gevul te wees met die Heilige Gees was ‘n voorwaarde tot diens in die gemeente. “Medegelowiges, kyk uit vir sewe mans onder julle wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel.” (Acts 6:3) Almal van ons wil ‘n lekker tyd en lewe hê, en sommige vind hierdie lekker tyd in verskillende soorte alkohol. Paulus vra dat ons nie dronk sal word van wyn nie, maar gevul word met die Heilige Gees. (Eph 5:18) ‘n lekker tyd sonder ‘n “hang-over”! Soos wat ‘n mens dronk word van wyn, (gevul word met wyn) kan ons wese gevul word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak ‘n mens meer vrymoedig en “bold”. Mens verloor jou inhibisies en is nie meer skaam om te getuig of voor mense te bid nie. Ek dank God dat redding nie net ‘n reeks besluite en gedagtes is nie, maar ‘n ervaring en ontmoeting met ‘n lewende God. Wanneer Hy jou aanraak is jou lewe nooit weer dieselfde nie. Sommige mense se ontmoeting met God is dramaties soos Paulus wat ‘n lig sien en van Sy perd af val. (Hand 9:3-9) Nie elke mens se ervaring is so dramaties nie, maar iewers in die proses van redding en kind van God word moet daar iewers ‘n beduidende ervaring met God wees. Die Heilige Gees is ook die een wat jou kindskap seël en bevestig. “Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito wat as waarborg dien van alles wat Hy nog vir ons gaan gee.” (2 Corinthians 1:22)

Geloofsekerheid

So baie mense wil eers reg wees, ophou met verkeerde dade wat hulle weet God nie van hou nie voordat hulle kom en regmaak. So stel hulle uit, en kom nooit tot ‘n oorgawe nie. Of sommige mense werk hard om reg te lewe en reg te doen, sodat hulle werke vir God aanneemlik sal wees. Hulle vergelyk hulleself met ander sogenaamde gelowiges en oordeel dat hulle ook nie altyd reg doen nie. Op die einde kan hulle nooit sê en erken “ek is ‘n kind van God nie”. Hulle voel nie waardig nie! Hulle doen nog te veel sonde. “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” (Matthew 6:33) Ons is almal soekers: Soekers na vrede en geluk, en innerlike tevredenheid. Ons soek ook na reg. Wat is die regte ding om te doen of te sê. Ons wil tog hê dat daar aan ons reg gedoen word in besigheid en dienslewering. Die geregtigheid van die mens staan egter in kontras teenoor God se geregtigheid. Die grootste misdadiger regverdig sy of haar optrede op die een of ander manier. Die egbreker regverdig die verraad, deur die skuld op sy of haar huweliksmaat te pak. Jesus vertel verskeie stories van mense wat gesoek het: Die man wat die pêrel van groot waarde gekry het (Mat 13:45-46); Die vrou wat die verlore muntstuk gesoek het. (Luk 15:8) en die man wat ‘n groot skat op ‘n land gekry het. (Mat 13:44) “Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.” (Matthew 5:6) Om die koninkryk te vind is soos om ‘n groot skat te ontdek. Hierdie skat is ewig, onwankelbaar en onverganklik. (Heb 12:28) Maar wat is die Koninkryk van God? Jesus begin Sy prediking met hierdie boodskap: “Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.” (Matthew 4:17) Die koninkryk van God spreek van Sy heerskappy, Sy wil, Sy orde en wêreld. Is dit nie die uitroep van so baie mense in hierdie tye van onheil nie? Ons verlang en hunker na God se wêreld! Sommige oorweeg selfmoord, net omdat hierdie wêreld so donker en onmoontlik vir hulle geword het. Wat wel alle verstand te bowe gaan is hoe soveel oënskynlike suksesvolle, bekende, en selfs bekroonde mense selfmoord pleeg. Dit is dus duidelik dat die geveg nie noodwendig fisies is nie, maar in mens se gedagte wêreld. Sommige mense kry dit reg om tevrede en gelukkig te wees. Ander kry nooit genoeg nie, en soek gerug na nog meer. “Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (Romans 14:17)

Hier is die koninkryk nou mooi verduidelik: Die koninkryk is nie wat jy van buite af in die liggaam sit nie, maar wat van binne uit jou kom. Geregtigheid – Om met God reg te wees. Vrede – nie die afwesigheid van konflik nie, maar die vermoeë om te midde van konflik rustig en tevrede te wees. Vreugde in die Heilige Gees – Hierdie vreugde is aansteeklik! Dit is ‘n borrelende fontein van ‘n deurentyd bewustheid van God se teenwoordigheid. Hierdie drie ervarings is dan ook jou bewys dat jy wel reg met God is. Die geheim is die geskenk van geregtigheid! “Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.” (Isaiah 53:11) Dis ‘n skat wat ontdek is! Soos iemand wat die lotto gewen het, of ‘n stuk goud opgetel het. Dis verniet! Jy het nie daarvoor gewerk nie. “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” (Romans 3:23–25) Geregtigheid is die geskenk van Kindskap om weer soos Adam en Eva eertyds in volle verhouding sonder sonde met God te wandel. Geregtigheid wys ook na God se geregtigheid – Hy is die Ewige en absolute standaard van reg. Sy woord is reg en waar. Sy karakter is onbesproke en regverdig. Sonde is in wese ongeregtigheid, om Sy standaard te mis. Toe die Jongman by Jesus kom, hy het die wet volledig nagekom en kon nie aan iets dink waar hy nog kortkom nie. Hy wou volmaak wees. “Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad.En Jesus sê vir sy dissipels: Voorwaar Ek sê vir julle dat ’n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.” (Matthew 19:21–23) Dit som presies die tema van geregtigheid tema op: Ons beste geregtigheid is nog steeds nie genoeg nie, want ons kan nie onsself red nie. As ons sou kon, hoekom het ons dan ‘n redder nodig? “Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word?Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. (Matthew 19:25–27)

Ons het dus geen ander keuse as om Sy geregtigheid as geskenk te ontvang nie. “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,” (Ephesians 2:8–11) Ons is geskape om in Sy beeld, volgens sy wil en geregtigheid te leef, maar die eie-ek, en eie-wil het gekies om ons eie ding te doen. Mat 6:33 sê fokus op Sy geregtigheid, dit is dus wesenlik belangrik. Ons vertroue is nie in ons geregtigheid nie, maar Sy geregtigheid. “Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.” (Romans 5:17) Sy geskenk van geregtigheid stel ons instaat om weer te heers soos Adam, en die mens se skeppingsdoel te vervul. (Gen 1:28 en Rom 8:29) “In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” (Jeremiah 23:6) Ons lewe dus elke dag met hierdie woorde op ons lippe: “Die Here ons geregtigheid” “Jesus is my geregtigheid!” Die feit dat ons alle-eers hier begin, is ook belangrik. As ons in enige godsdiens oefening of praktyk begin, is die fokus weer op ons geregtigheid en word dit dooie werke. (Heb 6:1) Maar ons begin altyd eerstens, bo-alles deur Sy geregtigheid te soek, en vanuit Sy volmaakte offer te leef. Dis vanuit Sy geregtigheid dat ons

nou vrymoedigheid het om God te nader. (Heb 10:19; Heb 4:16)

in staat is om alles te doen. (Phil 4:13)

meer as oorwinnaars is. (Rom 8:37)

satan oorwin het (1 Joh 2:13; 4:4; 5:4-5)

die slawerny van sonde ontsnap (Joh 8:34-36)

elke geestelike gawe ontvang het in die hemel (Eph 1:3)

saam met Jesus sit in hemelse plekke (Eph 2:6)

Hierdie geskenk van geregtigheid maak ons eie, ons eien dit vir onsself toe, en Hy werk Sy krag in ons om Sy kinders te wees. Dis die krag van die Evangelie! Jesus beveel ons nie net om reg te leef nie, Hy werk die vermoë en krag in ons om Sy wil te doen. (Joh 1:12; Phil 2:13; Heb 13:21) “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;” (John 1:12)

Dit is God se genade aan die mens, dat Hy nie net vir ons gesê het hoe om te lewe nie, Hy het ons kom wys!! Jesus was net soos ons versoek en waarlik mens. (“TERWYL ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebrews 4:14–16)

Hoe word ek gered? Glo in Jesus!

Hoe leef ek as Christen? Jy leef Jesus se lewe en voorbeeld. In jou konteks, omgewing, situasie leef jy soos Jesus.

Kom ons kyk in meer diepte na Jesus se voorbeeld. Jesus het op meer as een geleentheid verklaar dat Hy niks kan doen sonder die Vader nie.

Joh 4:34 Jesus antwoord hulle: “My kos is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk klaar te maak.

Joh 5:19-20, 30 die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so

Joh 5:30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Joh 6:38 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.

Joh 8:28 uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

Joh 12:49 Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar die Vader wat My gestuur het, het aan My ’n opdrag gegee oor wat Ek moet sê en wat Ek sal verkondig

Joh 14:10 Glo jy dan nie dat Ek in ’n hegte verhouding met die Vader leef en Hy met My nie? Die gedagtes wat Ek met julle deel, kom nie uit Myself nie, maar dit kom van die Vader wat in My bly en deur My sy werke uitvoer.

Joh 14:24 Wie My egter nie liefhet nie, is nie gehoorsaam aan my woorde nie. Die boodskap wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s’n wat My gestuur het

Joh 14:31 “Ek sal nie meer baie langer met julle praat nie, want die regeerder van hierdie wêreld is op pad, alhoewel hy geen houvas op My het nie. 31 Die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom nougeset doen wat die Vader aan My opgedra het. Staan op, laat ons hiervandaan vertrek!”

Joh 16:13 Wanneer Hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit Homself praat nie, maar net sê wat Hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle meedeel

Mat 26:39 Hy het toe ’n entjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid: “O my Vader! As dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van My weg. Doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos Ú wil.”

Ons lewe volg dieselfde patroon. Soos iemand wat ‘n nuwe dieët volg en lewenstyl aanpassings maak.

Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.” (John 14:21)

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (John 14:26)

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (John 15:5)

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.” (Romans 8:14)

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.” (1 John 2:27)

Jesus se lewe van geregtigheid was dus Sy gehoorsaamheid aan die Vader. Hierin was Hy vir ons ‘n voorbeeld. Dit is dan moontlik om so ‘n verhouding met die Here, skepper van die heelal te hê! Hierdie nuwe rigting en lewensuitkyk word ‘n wonderlike pelgrimsreis van avontuur saam met Jesus. Die Heilige Gees maak die Woord lewendig en relevant in ons lewe, en leer ons hoe om te leef. Soos wat ons hoor en doen, groei ons geestelik en word verander van heerlikheid tot heerlikheid in die volheid wat Christus vir ons bestem het.

Categories
Preke

Wat moet ek doen om gered te word?

Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra: “Broers, wat moet ons doen?” 38 Petrus antwoord hulle: “Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. 39 Hierdie belofte is bedoel vir julle en julle kinders, en selfs vir die nie-Jode – almal wat die Here ons God sal naderroep.” 40 Petrus het nog lank aanhou preek en ’n ernstige beroep op sy hoorders gedoen: “Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag!”(Acts 2:37-40)

1 Bekering:

Kom tot inkeer – Die bekende Griekse woord wat hier gebruik word is “μετανοέω” metanoéō. Dit beteken om jou posisie/uitkyk/denke te verander. ‘n Ander rigting inslaan. Soos die bekende CS Lewis eers ‘n befaamde ateïs was, het hy sy uitkyk en siening verander, en een van die mees gesogde Christen Apologete geword. Om tot inkeer te kom veronderstel ‘n omdraai en algehele omkeer. Om tot nuwe insig te kom. Jy sien ‘n nuwe realiteit wat jou huidige sienswyse totaal verander.  Hierdie tot inkeer kom is eenmalig in terme van kind van God word, maar dit is ook ‘n reis saam met Jesus, waar Hy ons weer en weer tot nuwe insigte bring soos wat ons saam met Hom die pad stap.

Maak reg met God – Sedert jou kinderdae beweeg die meeste mense weg van God af. Ons raak van Hom vervreemd. (Col1:12) Ons het geen vrymoedigheid om te bid, of tot God te nader nie. Soos met enige vervreemding in ‘n verhouding begin mens allerhande aannames maak, valse veronderstellings oor die ander persoon omdat ons nie die persoon werklik ken of kontak het nie. Later gaan sommige mense so ver, dat hulle God se vyand raak. Hulle leefstyl en dade druis lynreg teen Sy wil en plan vir hulle lewens in. Hierdie self-verwoestende lewenstyl en rigting van mens se lewe eindig uiteindelik op die plek van die dood, sonder God, sonder Vrede, sonder ware blywende innerlike geluk.  Die lewe is vol lewensroetes: Sommige vertrou hulle intellek en rede, ander hulle geld en posisie, ander hulle fisiese krag en vermoeëns. Om met God reg te maak is, om soos die verlore seun terug te stap na die Vader se huis, en jou aan hom oor te gee. Die verlore seun het vir homself gesê: “17 Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! 18 Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, 19 en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. Luk 15:17-19

Glo in Jesus – Die term dat iemand tot geloof kom word die meeste gebruik in die NT om te verduidelik hoe mense gered geword het.  (Mark 16:16; Joh 2:23; 4:39, 41; 8:30; 11:45; 12:42; Acts 9:42; 11:21; 18:8) Hulle het eenvoudig begin glo toe hulle die prediking en getuienis van die Waarheid gehoor het. “Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons gered. Soos die Skrif sê: “Wie in Hom glo, sal nie beskaamd staan nie.”” (Romans 10:9–11) “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?” Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.” Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling) ‘n Professor het my op ‘n tyd besoek. Hy was in sy middeljare en het volgens hom sy intellek totaal uitgeput, en kon steeds nie vrede vind nie.  Ek vra hom toe: Glo jy dat Jesus ‘n werklikheid is? ‘n Eenvoudige ja of nee antwoord, nie ‘n diskussie van ‘hoekom’ en ‘maars’ nie. Hy’t my stip aangekyk, sy oë het tranerig geword en hy het afgemete geantwoord; “Ja ek glo Jesus is ‘n werklikheid” Op daardie oomblik het redding vir die man gekom. Later sou hy my vertel dit het op daardie oomblik rustig in hom geword het. Hy glo! “Hulle het toe vir Hom gesê: “Wat moet ons doen om God se wil uit te voer?” Jesus het hulle geantwoord: “Dít is God se opdrag aan julle: Glo in Hom wat die Vader gestuur het.” Hulle sê vir Hom: “Watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat besonders doen u vir ons?” (John 6:28–30)

Die geloof moet egter later in werke oorgaan, wanneer ons doen wat Hy ons beveel.  Die vrou wat sopas op heterdaad betrap was in die daad van owerspel. Sekerlik kan mens hulle dadelik veroordeel! Jesus skryf op die grond, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Uiteindelik toe almal weg is, sê Hy vir die vrou: “Ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie!” Haar redding begin die oomblik as sy hierdie genade woord gehoorsaam en gaan uitvoer.  (Joh 8:3-11)

Wedergeboorte – Wedergeboorte is ‘n teologiese verduidelik van die Redding wat God in ons werk. By bekering is die onus op ons om te reageer op die verkondiging van die Woord. Wedergeboorte is ‘n bonatuurlike werking wat God in ons werk, wanneer Hy ons Sy kinders maak. (Joh 3:5; 1 Pet 1:21; 2 Cor 5:17) Hy doen die werk, (Phil 1:12) en produseer die vrug van die Heilige Gees as ons nuwe karakter. (Gal 5:21-22) Hoe weet mens of jy wedergeboorte deelagtig geword het? Spurgeon verduidelik dit mooi aan die hand van ‘n vark en kat storie.  Die vark kan nie ‘n kat wees nie. Dit is in sy natuur om vuil te wees. Die kat daarenteen hou nie van vuil word nie. Net God kan ons natuur verander. Een van die eerste tekens dat ek kind van God geword het, is dat ek nie meer wil vuil wees nie, en vuil dinge doen nie.  My ingesteldheid oor kleredrag, taalgebruik, rassisme, en begeertes verander radikaal.  Ek sien die Wêreld in ‘n heel ander lig.  Sy liefde oorweldig my met ‘n nuwe vrymoedigheid, vrygewigheid, en omgee vir mense.

2 Doop

Petrus se 2de opdrag was dat die mense hulle sal laat doop.  “Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word”. Hierdie was ‘n belangrike opdrag vir die vroeër kerk. Dit is tydens die doop dat publieke belydenis van geloof afgelê word. Toe Paulus dissipels in Efese kry, toe vra hy hulle: “Met watter doop is julle dan gedoop?” Hulle is toe weer gedoop, omdat hulle deur die doop van Johannes gedoop is. Soos met ‘n huwelikseremonie word die liefde tussen die verloofdes bevestig voor getuies.  Die doop seremonie is ook ‘n pragtige uiterlike simboliese handeling van wat innerlik met mens gebeur het, naamlik begrafnis.  (Rom 6:3-4) Om Jesus se volgeling te word impliseer dat mens jou eie-ek en self verloën, kruisig en aflê om nou presies te doen en te lewe in gehoorsaamheid aan Jesus.  Dit is dan juis die ek-mens, wat weggestap het van God af.  “Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie, selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter My aan kom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van My prysgee, sal julle ware lewe vind. Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste menswees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Ek, die Seun van die Mens, sal inderdaad kom, vergesel van God se engele. Ek sal met die heerlikheid van my Vader bekleë wees, en Ek sal almal oordeel volgens hulle dade.” (Matthew 16:24–27) Die self-sterf gedagte staan sentraal tot ons nuwe lewe in Christus.  Dit is belangrik vir die nuwe gelowige om ‘n monument te hê, ‘n oomblik waarna mens kan terug verwys, om jou te herinner. Jy is dood, jy lewe nie meer nie. (Rom 2:20) Ons stryd teen sonde is verby want ons leef nie meer nie. (Gal 5:16, 24) Dis ons redelike godsdiens, ons is aan Hom geoffer as lewende heilige offers. (Rom 12:1; Rom 6:11)

3 Word gevul met die Heilige Gees

Toe Jesus die Samaritaanse vrou lei tot redding, wys Hy haar dat Hy die fontein van lewende water is, want as Sy van Hom drink, sal sy nooit weer dors kry nie. “Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word. Die water wat Ek vir hom sal gee, sal ’n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel.”” (John 4:14) Dis presies wat gebeur as jy begin Glo in Jesus. Hy word ‘n fontein van wysheid, waarheid, rigting en nuwe waardes waarvolgens jy leef. (Jer 31:31-34) Die Woord van God word vir jou begrip oopgesluit en jy begin verstaan wat jy lees. Die Woord word lewendig en werk in jou om dit nie net te hoor nie, maar ook toe te pas in jou lewe.  ‘n Paar hoofstukke verder in Johannes 7 maak Jesus die volgende aankondiging.  “Die een wat in My glo – soos die Skrif sê: ‘Riviere lewende water sal uit sy binneste vloei.’” Dit het Jesus gesê oor die Gees wat die mense wat in Hom glo, sou ontvang.”” (John 7:38–40) By redding toe jy tot geloof gekom het ontsluit die Here in jou ‘n innerlike fontein, maar wanneer Hy jou vul met die Heilige Gees word die fontein strome van lewende water wat uit jou uitvloei na ander. Die vervulling met die Heilige Gees en die Gawes van die Heilige Gees wat daarmee gepaard gaan is ‘n goddelike bemagtiging om sy getuie te wees. (Acts 8:1) Al die gawes is gerig tot bediening, die opbou en stigting van God se mense. Soos Jesus word jy ‘n werktuig in God se hand om mense te oortuig van die waarheid. (Joh 18:37)  Johannes die doper maak die volgende verklaring oor Jesus tydens sy bediening; “Ek het julle met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”” (Mat 3:11; Mark 1:8) Die term was nog nooit in die Bybel gebruik nie. Niemand sou verstaan wat hy hiermee bedoel nie.  Jesus maak weer die opmerking by Sy hemelvaart: “Johannes het met water gedoop, maar júlle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”” (Acts 1:5) Die volgende hoofstuk vertel in detail van die uitstorting van die Heilige Gees.  “Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat.” (Acts 2:4) Dit was nie ‘n eenmalige uitstorting net vir die eerste gelowiges nie. Later is hulle weer op dieselfde wyse aangeraak. “Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was, geskud, en hulle is almal met die Heilige Gees vervul. En hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig.” (Acts 4:31) Later sou Petrus deur ‘n visioen gelei word om ook die Heidene in te sluit in God se goeie nuus boodskap. “Terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het.” (Acts 10:44) Om gevul te wees met die Heilige Gees was ‘n voorwaarde tot diens in die gemeente.  “Medegelowiges, kyk uit vir sewe mans onder julle wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel.” (Acts 6:3) Almal van ons wil ‘n lekker tyd en lewe hê, en sommige vind hierdie lekker tyd in verskillende soorte alkohol. Paulus vra dat ons nie dronk sal word van wyn nie, maar gevul word met die Heilige Gees. (Eph 5:18) ‘n lekker tyd sonder ‘n “hang-over”! Soos wat ‘n mens dronk word van wyn, (gevul word met wyn) kan ons wese gevul word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak ‘n mens meer vrymoedig en “bold”. Mens verloor jou inhibisies en is nie meer skaam om te getuig of voor mense te bid nie. Ek dank God dat redding nie net ‘n reeks besluite en gedagtes is nie, maar ‘n ervaring en ontmoeting met ‘n lewende God. Wanneer Hy jou aanraak is jou lewe nooit weer dieselfde nie. Sommige mense se ontmoeting met God is dramaties soos Paulus wat ‘n lig sien en van Sy perd af val. (Hand 9:3-9) Nie elke mens se ervaring is so dramaties nie, maar iewers in die proses van redding en kind van God word moet daar iewers ‘n beduidende ervaring met God wees.  Die Heilige Gees is ook die een wat jou kindskap seël en bevestig. “Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito wat as waarborg dien van alles wat Hy nog vir ons gaan gee.” (2 Corinthians 1:22)

Geloofsekerheid

So baie mense wil eers reg wees, ophou met verkeerde dade wat hulle weet God nie van hou nie voordat hulle kom en regmaak.  So stel hulle uit, en kom nooit tot ‘n oorgawe nie.  Of sommige mense werk hard om reg te lewe en reg te doen, sodat hulle werke vir God aanneemlik sal wees. Hulle vergelyk hulleself met ander sogenaamde gelowiges en oordeel dat hulle ook nie altyd reg doen nie. Op die einde kan hulle nooit sê en erken “ek is ‘n kind van God nie”. Hulle voel nie waardig nie! Hulle doen nog te veel sonde. “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” (Matthew 6:33) Ons is almal soekers: Soekers na vrede en geluk, en innerlike tevredenheid. Ons soek ook na reg. Wat is die regte ding om te doen of te sê. Ons wil tog hê dat daar aan ons reg gedoen word in besigheid en dienslewering.  Die geregtigheid van die mens staan egter in kontras teenoor God se geregtigheid. Die grootste misdadiger regverdig sy of haar optrede op die een of ander manier. Die egbreker regverdig die verraad, deur die skuld op sy of haar huweliksmaat te pak.  Jesus vertel verskeie stories van mense wat gesoek het: Die man wat die pêrel van groot waarde gekry het (Mat 13:45-46); Die vrou wat die verlore muntstuk gesoek het. (Luk 15:8) en die man wat ‘n groot skat op ‘n land gekry het. (Mat 13:44) “Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.” (Matthew 5:6) Om die koninkryk te vind is soos om ‘n groot skat te ontdek.  Hierdie skat is ewig, onwankelbaar en onverganklik. (Heb 12:28) Maar wat is die Koninkryk van God? Jesus begin Sy prediking met hierdie boodskap: “Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.” (Matthew 4:17) Die koninkryk van God spreek van Sy heerskappy, Sy wil, Sy orde en wêreld.  Is dit nie die uitroep van so baie mense in hierdie tye van onheil nie? Ons verlang en hunker na God se wêreld! Sommige oorweeg selfmoord, net omdat hierdie wêreld so donker en onmoontlik vir hulle geword het.  Wat wel alle verstand te bowe gaan is hoe soveel oënskynlike suksesvolle, bekende, en selfs bekroonde mense selfmoord pleeg. Dit is dus duidelik dat die geveg nie noodwendig fisies is nie, maar in mens se gedagte wêreld.  Sommige mense kry dit reg om tevrede en gelukkig te wees. Ander kry nooit genoeg nie, en soek gerug na nog meer.  “Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (Romans 14:17)

Hier is die koninkryk nou mooi verduidelik: Die koninkryk is nie wat jy van buite af in die liggaam sit nie, maar wat van binne uit jou kom. Geregtigheid – Om met God reg te wees. Vrede – nie die afwesigheid van konflik nie, maar die vermoeë om te midde van konflik rustig en tevrede te wees. Vreugde in die Heilige Gees – Hierdie vreugde is aansteeklik! Dit is ‘n borrelende fontein van ‘n deurentyd bewustheid van God se teenwoordigheid.  Hierdie drie ervarings is dan ook jou bewys dat jy wel reg met God is.  Die geheim is die geskenk van geregtigheid! “Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.” (Isaiah 53:11) Dis ‘n skat wat ontdek is! Soos iemand wat die lotto gewen het, of ‘n stuk goud opgetel het. Dis verniet! Jy het nie daarvoor gewerk nie. “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” (Romans 3:23–25) Geregtigheid is die geskenk van Kindskap om weer soos Adam en Eva eertyds in volle verhouding sonder sonde met God te wandel. Geregtigheid wys ook na God se geregtigheid – Hy is die Ewige en absolute standaard van reg.  Sy woord is reg en waar.  Sy karakter is onbesproke en regverdig. Sonde is in wese ongeregtigheid, om Sy standaard te mis.  Toe die Jongman by Jesus kom, hy het die wet volledig nagekom en kon nie aan iets dink waar hy nog kortkom nie. Hy wou volmaak wees.   “Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My. Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy dissipels: Voorwaar Ek sê vir julle dat ’n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.” (Matthew 19:21–23) Dit som presies die tema van geregtigheid tema op: Ons beste geregtigheid is nog steeds nie genoeg nie, want ons kan nie onsself red nie. As ons sou kon, hoekom het ons dan ‘n redder nodig?  “Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. (Matthew 19:25–27)

Ons het dus geen ander keuse as om Sy geregtigheid as geskenk te ontvang nie.  “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,” (Ephesians 2:8–11) Ons is geskape om in Sy beeld, volgens sy wil en geregtigheid te leef, maar die eie-ek, en eie-wil het gekies om ons eie ding te doen.  Mat 6:33 sê fokus op Sy geregtigheid, dit is dus wesenlik belangrik. Ons vertroue is nie in ons geregtigheid nie, maar Sy geregtigheid.  “Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.” (Romans 5:17) Sy geskenk van geregtigheid stel ons instaat om weer te heers soos Adam, en die mens se skeppingsdoel te vervul. (Gen 1:28 en Rom 8:29) “In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” (Jeremiah 23:6) Ons lewe dus elke dag met hierdie woorde op ons lippe: “Die Here ons geregtigheid” “Jesus is my geregtigheid!” Die feit dat ons alle-eers hier begin, is ook belangrik. As ons in enige godsdiens oefening of praktyk begin, is die fokus weer op ons geregtigheid en word dit dooie werke. (Heb 6:1) Maar ons begin altyd eerstens, bo-alles deur Sy geregtigheid te soek, en vanuit Sy volmaakte offer te leef. Dis vanuit Sy geregtigheid dat ons

nou vrymoedigheid het om God te nader. (Heb 10:19; Heb 4:16)

in staat is om alles te doen. (Phil 4:13)

meer as oorwinnaars is. (Rom 8:37)

satan oorwin het (1 Joh 2:13; 4:4; 5:4-5)

die slawerny van sonde ontsnap (Joh 8:34-36)

elke geestelike gawe ontvang het in die hemel (Eph 1:3)

saam met Jesus sit in hemelse plekke (Eph 2:6)

Hierdie geskenk van geregtigheid maak ons eie, ons eien dit vir onsself toe, en Hy werk Sy krag in ons om Sy kinders te wees. Dis die krag van die Evangelie! Jesus beveel ons nie net om reg te leef nie, Hy werk die vermoë en krag in ons om Sy wil te doen. (Joh 1:12; Phil 2:13; Heb 13:21) “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;” (John 1:12)

Dit is God se genade aan die mens, dat Hy nie net vir ons gesê het hoe om te lewe nie, Hy het ons kom wys!! Jesus was net soos ons versoek en waarlik mens. (“TERWYL ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebrews 4:14–16)

Hoe word ek gered? Glo in Jesus!

Hoe leef ek as Christen? Jy leef Jesus se lewe en voorbeeld. In jou konteks, omgewing, situasie leef jy soos Jesus.

Kom ons kyk in meer diepte na Jesus se voorbeeld.  Jesus het op meer as een geleentheid verklaar dat Hy niks kan doen sonder die Vader nie.

Joh 4:34 Jesus antwoord hulle: “My kos is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk klaar te maak.

Joh 5:19-20, 30 die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so

Joh 5:30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Joh 6:38 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.

Joh 8:28 uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

Joh 12:49 Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar die Vader wat My gestuur het, het aan My ’n opdrag gegee oor wat Ek moet sê en wat Ek sal verkondig

Joh 14:10 Glo jy dan nie dat Ek in ’n hegte verhouding met die Vader leef en Hy met My nie? Die gedagtes wat Ek met julle deel, kom nie uit Myself nie, maar dit kom van die Vader wat in My bly en deur My sy werke uitvoer.

Joh 14:24 Wie My egter nie liefhet nie, is nie gehoorsaam aan my woorde nie. Die boodskap wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s’n wat My gestuur het

Joh 14:31 “Ek sal nie meer baie langer met julle praat nie, want die regeerder van hierdie wêreld is op pad, alhoewel hy geen houvas op My het nie. 31 Die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom nougeset doen wat die Vader aan My opgedra het. Staan op, laat ons hiervandaan vertrek!”

Joh 16:13 Wanneer Hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit Homself praat nie, maar net sê wat Hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle meedeel

Mat 26:39 Hy het toe ’n entjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid: “O my Vader! As dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van My weg. Doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos Ú wil.”

Ons lewe volg dieselfde patroon. Soos iemand wat ‘n nuwe dieët volg en lewenstyl aanpassings maak.

Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.” (John 14:21)

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (John 14:26)

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (John 15:5)

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.” (Romans 8:14)

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.” (1 John 2:27)

Jesus se lewe van geregtigheid was dus Sy gehoorsaamheid aan die Vader.  Hierin was Hy vir ons ‘n voorbeeld.  Dit is dan moontlik om so ‘n verhouding met die Here, skepper van die heelal te hê! Hierdie nuwe rigting en lewensuitkyk word ‘n wonderlike pelgrimsreis van avontuur saam met Jesus.  Die Heilige Gees maak die Woord lewendig en relevant in ons lewe, en leer ons hoe om te leef. Soos wat ons hoor en doen, groei ons geestelik en word verander van heerlikheid tot heerlikheid in die volheid wat Christus vir ons bestem het.

Categories
Sermons

Wat is God se hart rakende seksuele sondes?

OWERSPEL | ONTROUHEID | VERKRAGTING | VOORHUWELIKSE SEKS | HOMOSEKSUALITEIT | MASTURBASIE | BLOEDSKANDE | ONTUG | LOSBANDIGHEID | WELLUS | PEDOFIEL | UITLOKKEND | PORNOGRAFIE | FLIRTASIE | PROSTITUSIE | VOYEURISME | NUDISME
Seksuele sondes is ’n donker ‘abyss’ van misbruik, geweld en verwoesting. God het ons seksuele drange gegee omdat dit goed is, sodat ons geestelik, emosioneel maar ook fisies EEN met ons huweliksmaat kan raak. Ons verwelkom Sy lig, want as kinders van die lig het ons nodig dat Sy lig ons genees en al hoe nader bring na die Son van geregtigheid met genesing in Sy strale. Die Bybel lys al die sondes, maar wat is God se hart, wat is Sy begeerte vir ons?
Die kern van al die bogenoemde sondes is die fokus op self. “Self idolatry” Ek word die God, en ek moet aanbid word, ek moet kry, my wil, my plesier.

God se verhouding met Sy bruid, ons voorbeeld. 

Die verhouding tussen God en Sy bruid is nie nuut nie, maar is vir ons ‘n voorbeeld oor God se verhouding met Sy kerk, maar ook ons verhouding met ons huweliksmaats. (Ezekiel 16:4-10) En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou ’n verbond aangegaan, spreek die Here Here, en jy het myne geword.[1] Is die liefdestaal nie mooi nie? God voel oor sy volk/kerk soos ‘n man oor Sy bruid. Ons sien weer hierdie taalgebruik in Efesiërs 5. Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het 26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, 27sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.[2] Dit is duidelik dat God ons wil wys hoe die liefde werk in ‘n huwelik: Soek die beste vir jou maat. Jou maat se groei, ontwikkeling, heiligmaking, opheffing, opbouing en soos Jesus word is jou fokus en einddoel. Hoe ons maat blink, skyn, en sprankel van vrede en geluk is jou beloning.
Hoerery en ontrouheid is die groot sonde van die volk Israel. Telkemale verraai Israel God se liefde deur agter ander gode aan te hardloop, en op hulle te vertrou. Die storie herhaal homself regdeur die ou Testament oor en oor. Paulus deel juis, met seksuele onreinheid en immoraliteit. (Eph 5:1-7) Weet dus dat geen hoereerder geen erfdeel het aan die Koninkryk van God nie.

Ons almal soek na Sy liefde:

Die mens het ‘n diep behoefte om opreg liefgehê te word. Ons soek almal iemand wat vir ons goed sal wees, sag en teer met ons is, geduldig en lojaal is. Iemand wat ons kan vertrou, en wat ons onvoorwaardelik liefhet. God is liefde. God draai hierdie behoefte om en stort Sy Gees in ons uit sodat ons nou ander kan liefhê soos Hy. Die vrug van die Gees is alles maniere van hoe jy liefgehê wil word, maar nou werk God Sy liefdesvrug in jou om Sy liefde uit te gee eerder as om te ontvang. Dis die eerste manier van hoe God se liefde anders werk as die liefde van ‘n mens. Liefde, vreugde, vrede, sagmoedig, geduldig, goed, nederig, geloof en selfbeheersing is God se manier hoe Hy liefhet. (Love, peace, joy, patient, kind, good, faith, meekness and temperance) Ons raak maklik verlief op iemand wat ons liefhet, waar ons vrede en tuiste vind, waar ons gelukkig is. Ons voel veilig by iemand wat nie op hulleself fokus nie, en wat in ons glo en wat hulle eie behoefte om te wil ontvang uitstel. Onlangs vertel ‘n vrou met opregte seer in haar oë dat sy liefde gevind het in die arms van ‘n ander vrou, oor haar diep teleurstelling met mans se hulle liefde wat net nie bevredig nie. Sy vind nou van hierdie Goddelike eienskappe in ‘n ander vrou. Ek wonder watter persentasie van alle seksuele misdrywe se oorsaak dalk te wyte is aan gebroke verhoudings as gevolg van ‘n gebrek aan Goddelike liefde.
Die slagveld van seksuele misbruik lê diep en wyd vol gewondes wat nie weet hoe om lief te hê of liefde te ontvang nie.

Die konteks van seksualiteit is ‘n gesonde familie. 

Die eerste seksuele oortreding volgens die Bybel is wanneer ons ‘n familielid ‘n seksobjek maak, broers met susters, ouers met kinders, bloedskande. (Lev 18:17; 20:12) Die Bybelse familie het die meeste van die tyd dieselfde vertrek gedeel, wat die fokus op seks beperk het. Die meeste seksuele misbruik is egter vandag ook binne die raamwerk van familie, maar in isolasie. Die gesonde familie bied ‘n atmosfeer vir seksualiteit om normaal te bly. Familie is die wese van die Godheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer die kerk die hart van familie verloor, verloor ons die wese van God se hart. Vaders en moeders wat mekaar en hulle kinders liefhet met ‘n goddelike vrug van die Gees liefde, maak gesonde en selfstandige kinders groot. Kinders wat hulle ouers en broers en susters liefhet op ‘n goddelike vrug van die Gees liefde, versterk die band nog verder, en maak die familie ‘n ondeurdringbare krag.
Dis met hierdie gedagte en begrip dat Paulus die Korinte gemeente vermaan; “’N MENS hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ’n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het. 2 En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit.”[3] Die gemeente is ‘n geesvervulde kragtige gemeente, en tog sien hulle seksuele misdrywe maklik oor. Hulle ‘tolerate’ dit! Hulle mis God se hart oor familie. Die bruid is bestem om die vrou van die Seun van God te word! Seksuele sonde is ‘n regstreekse verraaiing van God se hart, van eenheid, van Sy liefde, van Sy orde. Daarom die drastiese optrede, weereens binne die raamwerk van familie. Paulus maak dit duidelik, dat hy verwys na mense binne die huisgesin van God. (1 Cor 5:12)

Dissipline en God se Gesin

Die kern van Bybelse straf en tug is gerig om te red, nie totaal weg te stoot en te verwerp nie. Ons kyk met ‘n ewigheidsblik en motief. “Dat hy so iemand aan Satan oor lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus.”[4] Ons kan nog nie die wêreld oordeel nie, ons sal eendag. (2 Cor 6:2) Nou roep Paulus die kerk om die binne in die gesin van God streng te vermaan, soos ‘n Pa ‘n rebelse kind vermaan en straf. Die rebelsheid van een kind wat oorgesien word, maak die ander kinders ook rebels. Die kind moet voel hoe dit voel om uitgelewer te word, buite te wees. Sonder beskerming, sonder al die voordele. Sodat die kind tot inkeer sal kom, sy liggaam die konsekwensies betaal van sy of haar dade maar gered vir die ewigheid.
As die kerk en geestelike ouers nie ferm op tree nie, word die hele familie en gesin besoedel. (1 Cor 5:6) Dis sekerlik die waarheid van al die sondes, seksuele sonde is die maklikste oordraagbaar. Dit is ook duidelik uit hierdie skrifgedeelte dat nie alle sonde dieselfde is nie. Iemand wat verkrag word, beleef nie dieselfde seer as om voor gelieg te word, of om van geskinder te word nie. Die verwoesting van egbreek en owerspel raak gesinne, die hele uitgebreide familie, en generasies om te kom. (Mal 2:10-16) Seksuele sonde is ‘n sonde teen jou eie liggaam. (2 Cor 6:18) Dit verraai die verbondenheid en eenheid van God se liefde.

Verbond, eenwording, in verbondenheid tekens van ‘n dieper konneksie.

Die woord verbond kom telkens voor in hierdie 2 hoofstukke. God het verbond daar gestel om ons te wys op die eenheid wat in die Godheid bestaan. Jy kan nie God skei nie, hulle is een! Net so min kan ‘n man en vrou skei. Sien die blog oor hoe hierdie eenheid werk. Dit is hoekom die volgende sondes teen die karakter en hart van verbond is. “Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.”[5] Paulus praat eksplisiet oor die eenheid tussen man en vrou en die verkeerd van egbreek. Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.[6]
“en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.”[7] Die dwaling van homoseksualiteit probeer hulle dade regverdig, maar ‘n mens sien ongelukkig nie sy dwaling reg in die begin nie, dis eers baie later wanneer jy ouer is wat sien hoe ver jy afgedwaal het van God se plan. Hulle redeneer dat dit nie ‘n sonde is nie, hulle is dan so gemaak, so geskape deur die Here. Maar om ‘n rowwe humeur te hê van jongs af, maak nie jou humeur toelaatbaar nie. Dieselfde geld vir al die sondes. Ons is almal in sonde gebore en het ‘n innerlike geneigdheid na die verkeerde, maar dit regverdig nie ons verkeerde gedrag nie, ek is nou maar so gemaak, dit is hoe dit is nie … (Rom 2:23) Jesus red sondaars! Hy alleen kan ons verander in ‘n oomblik en ons nuwe mense maak. (2 Cor 5:27). Die krag van Jesus Christus tot redding is groter as die misleiding van die vyand.

Die verskil tussen wellus en Goddelike liefde

Seksuele sondes is egter volop in die kerk: Egbreek, owerspel, pornografie, voorhuwelikse seks, pedofiele en ook verkragting. Vir gelowiges is ons gesig gerig na Hom, en stap ons elke dag verder weg van hierdie praktyke na Sy heerlike lig. (Kol 3:1-10) Iemand wat vasgevang is in seksuele sonde eien hulleself die reg toe om bevredig te word ten koste van iemand anders. Hulle bou hulle geluk/bevrediging/plesier/genot op iemand anders se seer. God het bedoel dat seks ‘n wonderlike ‘celebration’ is van die eenheid tussen ‘n man en ‘n vrou! Dan is die huweliksdaad gemaklik, normaal en bied beide partye wederkerige plesier en genot. Dis vloei uit die vrug van die Heilige Gees.
John Piper skryf in sy boek “Sex and the supremacy of Christ” Sexuality is designed by God as a way to know God in Christ more fully. Knowing God in Christ more fully is designed as a way of guarding and guiding our sexuality” Soos my vriend Mike Wood my geleer het: “all addiction is a sign of malnutrition” Ons seksuele begeerte soek ‘n dieper konneksie as bloot net kontak met ‘n liggaam. Ons is soekend na ‘n eenheid en ‘n volheid, ‘n vervulling wat net in ons verbondenheid met Christus vervul kan word. Jesus oorwin alle seksuele temptasies omdat Hy liefhet soos God liefhet. Hy betaal vir ons sonde met Sy lewe, sodat ons vry kan wees. HY genees elke keer op ‘n ander manier, want hy wil nie net die liggaam genees nie, Hy wil ons genees op elke vlak. Die vrou wat lei aan verwerping oor haar siekte met bloedvloeiing word openlik herstel, die owerspelige vrou wat op heterdaad betrap is kry Sy genade, die moeder se seun lewe, die blinde sien.
Seksuele sonde is selfsugtig, selfbehep, self-indulgent. God se liefde gee, en gee, en gee vanuit ‘n onuitputbare fontein van wie Hy is! Soos ons groei om elke dag meer soos Hy lief te hê, herstel hy die soeke in ons eie hart, en maak ons vol, vergenoegd, en tevrede!

Die wonderlike goddelike geskenk van selibaat wees.

Selibaat wees is ‘n geskenk. Dis die eerste prys volgens Paulus. (1 Cor 7:7) Om selibaat te wees is nie ‘n vloek of straf nie, inteendeel Jesus was selibaat, Paulus verkies sy alleenwees bo ‘n huweliksmaat. Weereens vanuit die perspektief van die die vrug van die Heilige Gees, leer God ons om seks nie eerste prioriteit te maak nie. Ons kan wag. Dit is die vrug van selfbeheersing, temperance (abstaining from excess). Die jongmens wag en hou sy pad rein tot op die huweliksnag. Die man en vrou kan wag vir tye van gebed en toewyding aan God. (1 Kor 7:1-5) Daar is swangerskap, terminale siekte, maandstonde… alles tye van wag en seksuele stilte. Seksualiteit is siklies, soos die getye in die see. Ons is nie gemaak om altyd op stormsterkte te funksioneer nie. Dit is abnormaal. Paulus bring sy liggaam en vlees onder beheer, deur dit te ‘restrain’. (1 Cor 9:27) But [like a boxer] I buffet my body [handle it roughly, discipline it by hardships] and subdue it, for fear that after proclaiming to others the Gospel and things pertaining to it, I myself should become unfit [not stand the test, be unapproved and rejected as a counterfeit].
[code language=”plain”][/code]
 
Die bruid verteenwoordig God se hart, waardes en leefstyl op aarde. Ons dade is belangriker as woorde, want ons dade preek. Wanneer kerkleiers nie daadwerklik optree en die gesin van God soos waardige geestelike ouers opvoed nie, dan verloor die kerk Sy mandaat en krag. Daarom Paulus se sterk optrede! Dit gaan oor God se eer!

Heiligmaking is hoe God die kerk gebruik om mense tot ‘n sondebesef te bring.

 
[code language=”plain”][/code]
 
Gaan lees gerus weer 1 Corintians 5, 6 en 7. Sien God se hart vir familie! Sien Sy hart en soeke na volwassenheid, mense wat sake kan oordeel en uitsluitsel gee. Sien God se hart oor die heiligheid van Sy kerk, jy die individu, die lokale gemeente en die kerk universeel.
[1] Die Bybel: Ou Vertaling. (1996). (Eze 16:8).
[2] Die Bybel: Ou Vertaling. (1996). (Eph 5:25–27).
[3] Die Bybel: Ou Vertaling. (1996). (1 Co 5:2).
[4] Die Bybel: Ou Vertaling. (1996). (1 Co 5:5).
[5] Die Bybel: Ou Vertaling. (1996). (1 Co 6:10).
[6] Die Bybel: Ou Vertaling. (1996). (1 Co 6:19–20).
[7] Die Bybel: Ou Vertaling. (1996). (Ro 1:27).
[8] The Amplified Bible. (1987). (1 Co 9:27).

Categories
Sermons

Eternal Capital, the Riches we have in Christ

It is said that the greatest need in Uganda is Capital. Their is no lack of ideas and plans in Uganda. Like ants scavenging, people are constantly seeking work and means of income. People looking for ways in which they too will become the blessed, rich, wealthy, victorious kings and queens everyone is preaching about.

The truth is: God’s Capital is within you if you are a born again believer. Godly character is an Eternal commodity we carry within us – the Bible calls it the fruit of the spirit. When you meet someone wealthy their money carries weight and authority in this world, people seek to gain their favor, and they are reckoned as powerful and blessed. They get things done, and have entrance into VIP restricted areas of society. In the same way a Christlike Character and Activity brings favor.

Mother Theresa had no money when she started to look after the orphans, destitute, and Lepers in Kolkata, yet she addressed the united Nations in 1984. This is the prayer she prayed:

 

Make us worthy Lord to serve our fellow men throughout the world, who live and die in poverty and hunger.

Give them through our hands, this day, their daily bread

and by our understanding love give peace and joy

Lord, make me a channel of thy peace.

That where there is hatred I may bring love,

That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness,

That where there is discord, I may bring harmony

That where there is error I may bring truth,

That where there is doubt I may bring faith,

That where there is despair I may bring hope,

That where there are shadows I may bring light,

That where there is sadness I may bring joy.

Lord, grant that I may seek rather to comfort that to be comforted,

To understand than to be understood,

To love than to be loved.

For it is by forgetting self that one finds.

It is by forgiving that one is forgiven,

it is by dying that one awakens to eternal life.

Amen.

She was granted a state funeral by the Indian government in gratitude for her services to the poor of all religions in India.[63] Her death was mourned in both secular and religious communities.

IRENE GLEESON, 1944-2013

Mission accomplished: Irene Gleeson surrounded by some of the children she spent decades helping. Photo: Supplied —

Irene Gleeson fought and overcame many battles in her time as a missionary: late-night attacks by rebels, recurring bouts of malaria, depression, extreme isolation and the challenge of being a single white woman in one of the most volatile regions of the world.

For 22 years, her home was Kitgum – a small, isolated community 30 kilometres from the Sudan border and seven hours’ drive from the capital of Uganda, Kampala. ”Mama Irene” or ”The General”, as she was otherwise known, began her work on 7.3 hectares of dry, scrubby land donated by the local government. It was a ministry that would leave an indelible imprint on the hearts and lives of more than 20,000 war-affected Ugandans. (http://www.charismanews.com/world/40359-missionary-to-uganda-irene-gleeson-dies-at-68)

PATIENCE NAMANYA

When Patience Namanya was 12, she came home from school with a bad report card. She was failing literature, history, civics and math. Her teacher had scrawled a note at the bottom. “Patience can do better than this. Should please put in more effort.” Patience sat alone, ashamed. She ached for her parents. She was afraid of her abusive aunt. Who would she show this wrinkled piece of paper to? She knew one person who would understand. One woman who would both challenge and comfort her. Patience picked up her pencil and began to write. “The good Lord solves our problems even though they are big. This year was not wonderful for me because of the problems I had. I lost my grandma and my mummy in the same year and month, but I surrendered them to Jesus Christ.”

Patience has surrendered a lot to Jesus in her young life. She grew up in Kyebando, a slum in Kampala, Uganda, mired in unemployment, alcoholism and malnutrition. In Patience’s own home, tragedy was relentless. Her father died of AIDS, the disease that would gradually take the lives of her mother and two of her younger siblings. While AIDS still ravaged her body, Patience’s mother enrolled her at Compassion’s Gayaza Road Child Development Center.

Patience was eventually promoted to the Anti-Corruption National Strategic Planning Team for Uganda. A job at the national level affords her both freedom and safety. Her team has appeared on radio and television in their efforts to protect fellow Ugandans from government corruption. Earlier this year, Patience helped reinstate 6,000 teachers who had been illegally removed from their jobs. She says she hopes to one day be appointed to parliament, where she can fight corruption from within. (http://www.communityglobal.org/-blog/patience-namanya)

 

 

WAYS IN WHICH GOD PROVIDES FOR US:

Christ within the hope of glory:

Col 1:27 Speaks of this great mystery that now has been revealed, namely Christ in and among us! Paul knew of this riches and said that although he has nothing, he is making many rich. 2 Cor 6:10. He was content within, no matter the state of the conditions on the outside. Phil 4:11-12 in verse 13 he victoriously declares “I can do all things, through Christ that strengthens me!” God made an huge capital investment within us, His own Son!

Living the life of Jesus, is true riches indeed. As you begin to follow Him, laying down your own life, dreams and ambitions, He begins to teach you His way of riches. The greatest statesman Mr Nelson Mandela was not known for his politics and accomplishments But for his humility, compassion, forgiveness, and unity he brought about.

The Holy Spirit is our guide, but once we decided to surrender self, He is also the one that raise Christ up in us. Christ resurrected in us, and through us. In Him we live and move and have our being. We are crucified with Him, but we will also live and reign with Him.

He will lead each one of us, into the rich tapestry of Christlike destiny He has purposed for all of us. Like Him we learn obedience through the things we suffer. Heb 5:8 and being perfected by Him, we become the author of an aspect of Christ’s riches He has chosen to reveal through us to the world.

We cannot choose this destiny for ourselves, we discover it as we continue to obey Him in the small things, here a little, there a little, step upon step, line upon line. In total trust we blindly follow Him, until He choose to open our eyes, now seeing like He sees. Paul had to first be blinded naturally, and see in the spirit, before God could give him back his sight.

 

 1. Christlike character is a commodity! It gives you heavenly currency to trade and do business and gain favor and success in everything you do.  The president [Yoweri Museveni] turned to the church when it became evident that the army was getting nowhere with the war. The president went so far as to ask Christians to volunteer for public service. “The president says that only the principled can make a difference,” Senyonga told Charisma Magazine. “He would say, ‘If [born-again Christians] don’t have skills I will give them the skills. But I want the heart.” (http://www.charismamag.com/site-archives/146-covers/cover-story/1965-ugandas-miracle) More and more christians are coming in demand in the job sector, business that core character is essential to business success. For born again believers, the character of Christ becomes the fruit of your new nature in Christ.
 2. Inherent provision in creation: Every created thing has an inherent provision. (Mat 6:22-35) The way that God blesses us is, through blessing the land. Ps 65:9-13 God provides by blessing the Land.  The most natural way of God’s provision to us lies in nature, farming, sowing and reaping.  Hos 10:12 The prophet asked the widow: “What do you have?” Often God’s provision is in what we already have. “silver and gold I have not, but what I have I give you” Jesus also taught His disciples “You give them something to eat”. Like Paul I like to pray that our spiritual eyes be opened to the calling, inheritance and power we have within us. (Ephe 1:19-21)
 3. Money is only a means: Poverty lack access to a means. We do not need money, we need a means, to make, or earn money. Many people who have won a lot of money do not know what to do with it. They lack a means. We cannot trust in the means, because it can change, we can loose it, either by our own doing, or someone else doing. Mat 6:26 God cares for the birds, who do not sow or reap, nor gather into barns.  Do not trust in your sowing, trust God! We on a constant journey to discover different means of income, to provide not only for ourselves but others also. Each person ought to develop their vocation in obedience to Christ. Nic ” ” do not have any legs or arms, yet he minister all over the world. He became perfected through obedience and now have a power story to tell, thus becoming n author of hope to millions.
 4. See the Lord’s Provision: Jehovah Jireh: H3070. יִרְאֶה יְהוָֹה y hōwāh yir’eh:A proper noun designating Jehovah Jireh, a name given to designate the Lord by Abraham for providing a sacrifice in place of Isaac (Gen. 22:14). It means “the Lord will see to it” literally but also means “the Lord will provide.” You need to see your provision to be able to obtain it. Often in survival circumstances people die, because they could not see the provision in what they had around them.  Abraham had to see God’s provision in the ram.  Look at what is obvious, close proximity to you. You will not become good in anything, if it is not already within you. I was told this week by Ellen Odendaal, MD of Bokomo Uganda. If you have to do a course at something so that you will be able to do it, your were not meant to do it.  Doing course in public speaking, wont make you a good speaker, you should ready have it in. The course is only for improvement. See the gifts what God has already put in you.
 5. Faithfulness in the small things.  Being faithful is so important for success.  You will never go forward if you never learn to first be faithful in the small things.  Luk 16:19. The way I move people forward, is to first give them simple commands, then once they complete them accurately, we can ahead to greater things. No plant in God’s garden begins as a full-grown tree. We want to skip the steps, and create plastic human made plants, that looks nice, but they’re dead.
 6. Shrewdness and prudence: 5430. φρονίμως phronímōs; adv. from phrónimos (G5429), prudent. Prudently. It denotes the wise, prudent and sensible manner in which one conducts himself and his affairs. In Luke 16:8 the word means with advantage, shrewdly. “Now here’s a surprise: The master praised the crooked manager! And why? Because he knew how to look after himself. Streetwise people are smarter in this regard than law-abiding citizens. They are on constant alert, looking for angles, surviving by their wits. I want you to be smart in the same way—but for what is right—using every adversity to stimulate you to creative survival, to concentrate your attention on the bare essentials, so you’ll live, really live, and not complacently just get by on good behavior.” Message
 7. Principle of sowing and reaping: Everything in God’s Kingdom/creation works on this principle/law. Gen 8:22 The more one sows, the more one can reap. 1 Cor 9:6 The measure of your sowing determines the measure of your harvest.  Like a farmer, he cannot eat the seed. He will have nothing to eat in the future! Most people eat all their seed, they do not know how to make money, only how to spend it. The way of the Kingdom is: the more you need, the more you need to give.  The people in our church, who are most blessed and prosperous are the ones that give.
 8. Get going do something:Deut 8:18 Give you power to attain wealth – God has made provision for every man, it is what you make of the opportunities you did receive that will bring you greater opportunities. Charismatic and Pentecostal people can fall in the trap of trying to fix everything with prayer, laying of hands, and having more church meetings. Although these things are important for spiritual growth, it does not sustain us. Paul says: “working with my own hands” he provided for those who was in his company. Pastors who forsake work and labour, become professional beggars and shrewd in taking up offerings to sustain themselves. Much error has crept into the church because of this.  Apostles work hard. 2 Cor 6:5 – labors, 2 Cor 10:15 – measure of our labour – We do not boast beyond limit in the labors of others. 2 Cor 11:23 – with far greater labors 1 Cor 15:10; 1 Cor 4:12 Working with our own hands; 2 Thes 3:8 with toil and labor
Categories
Sermons

When Love is not enough

Please read (Mat 7:15-23)
We so often say we love You Lord, but do they really? It is so easy to sing along songs in church about how much we love Him, but do we obey Him? Jesus’ love for the Father was tested, when He endured the most difficult burden of our sins and death saying: “Not My will be done, but thine!”
There are so many things in my life, that I know God wants me to do, but I never get around doing it. My spouse asked me to do something in the house ages ago, and I simply never do it. The Church made and appeal, and I felt that God wants me to respond, but I never did it.
Are we not singing too many love-songs in church, and doing too little? When we are asked to labor and come and work in church, like attending the prayer meetings, visiting the poor, praying for people at work. We just never get around to do it, with a long list of excuses.
God is not looking for obedience grounded in a slave mentality. He wants us to want to obey. Obedience should come naturally. There is nothing so offending when my spouse makes it clear that they did something out of obedience and I should take note that it was not easy, and that actually they did not want to do it. Love says: you should have wanted to do it for me, because you love me!
When people commit sin, adultery, deceit, selfish ambition, selfishness I cannot but question their love for God. Even more, I question their experiential knowledge of the Love of God.
No one filled with the love of God, can continue in sin.
We should focus more on trying to understand and come to see for ourselves the width, depth, and height of His love. (Eph 3:16-19) His love is what heals us. His love quench the hunger of your deepest desires. His love completes every yearning and longing you have in your heart. His love restores all the heartbreak. It is in seeing His love that we understand that all our desires were actually seeking Him. No husband or wife, no children, no perfect job, no conquest of any kind, can permanently fill and satisfy your desires like God. He is the author of Love. He is love! There is no true love without Him.
Let us study this passage closely in Matthew 7.
In vers 15 we are warned of false teachers. Ravenous wolves! How will you be able to discern them? By their fruits. Meaning the stuff they do! How they live, their attitude, values, habits and actions will prove whether they are true or not. In vers 17-19 Jesus explains that fruit bearing is a natural process. No matter how hard a citrus tree will strive to bear bananas, it cannot. You bear naturally according to your DNA. This is why our natures needs to be transformed by God. We need to be born again. (Joh 3:3-5; 1 Pet 1:21; 2 Cor 5:17) When we are changed from the inside we will naturally bear His fruit. (Gal 5:21-22) The opposite list mentioned in Galatians 5, is called “works” of the flesh. You cannot work godliness from the flesh. These people have a show of godliness but lacking the power. (2 Tim 3:5) When God transforms us from within, He becomes the means and power towards Godliness. He works His grace in us to do according to His will. (Phil 2:13)
Someone who is still struggling with sin, has not yet received this power. This is how you know that you walk in His grace. You overcome sin naturally. (Rom 5:17) Through God’s mercy we have gained access, but through His grace we have received power to overcome. (Heb 4:14-16) Obedience is thus not a work like that of a slave. Godly obedience is a grace that He works in us, because of our faith in Him. We have come to the place of desperation because we find no good in ourselves, we simply cannot perform His will. (Rom 7:19-25) But thank God through Jesus Christ, I find a power in Him that enables me to overcome sin. (Rom 8:2)
Back to Matthew 7:
In vers 21 Jesus continue with His line of thought saying that not everyone who says to me Lord, Lord shall enter the Kingdom. He is not interested in what we have done for Him, even performing miracles. Did we obey Him? This is what He is looking for. Vers 21 exclaimed: “You who practice lawlessness!”
Let us all come to realize this truth – The law cannot save you and make you right with God. But you cannot disobey the law and say you love Him. Whoever therefor breaks one of these commandments and teaches men so, will be called least in the Kingdom. (Mat 5:19) You are my friends if you do what I command them. (Joh 15:15) My food is to do the will of God. (Joh 4:34) As many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. (Rom 8:14) Obedience is important to God.
You cannot divorce your spouse, and say I love God. You are breaking His law! He hates divorce! (Mal 2:16) Read (Mal 2:12-17) It also speaks of people bringing their sacrifices of worship to God, they come with weeping and crying. But you deal treacherously with the wife of your youth? You have wearied the Lord with your words v17.
You cannot be guilty of the following practices and fruit and be named among the elect. But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother, who is sexually immoral, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or an extortioner — not even to eat with such a person. (1 Cor 5:11)
When one turns from these and repent there is mercy and grace. (Heb 4:14) But when one identifies with sin, and line yourself up with it, you will be judged with the sin by the church. “put away from yourself this evil person” (1 Cor 5:13) Paul’s plea to the church in this whole chapter is: Why are you as the church not judging this person? Do you not know that little leaven leavens the whole lump? (v6) He exclaims: as absent from the body but present in the spirit, I have already judged this person! (v3)
God will cut away the branch that does not bear fruit. (John 15:2) If anyone does not abide in Me, he is cast out as a branch and is withered; and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. (v6)
We cannot escape God’s law. We cannot disobey Him, and think we can correct our rebellion with nice words and emotional worship songs! May we be totally raptured in His love! May we be so filled with His presence and love that shines on our darkness and draws us unto Himself, so that He can heal us. “For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. 21 But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God.” (Joh 3:18)
We all like to know God. We even presume we know Him. What a shock it will be one day to hear: “I never knew you; depart from Me!” (Mat 7:23) When we read further in Mathew 7:24-29 Jesus continues to explain why this is so important for us to not just hear His words but to obey Him. When we only hear, but do not obey we are like someone who builds his house on sand. This is why so many Christian leaders and people are losing their testimony and fall into sin. They did not obey! Whether you are a Christian for many years or only a few months the same standard is set for everyone –obedience! You need to mix your hearing with actions of faith. For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. (Heb 4:2)
Why do some Christian believers marriage’s fail, are their business not producing good success, and their relationship with people always in troublesome waters? I am over simplifying. But hear the truth: Obedience is good fruit! Obedience is building your house on the rock! Obedience is what gives us authority. (2 Cor 10:6)
though He was a Son, yet He learned obedience by the things which He suffered. 9 And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him, (Heb 5:8) Even Jesus had to learn obedience! We do not learn obedience when everything is going well. It is when we struggling through difficulties and hardship, that we need to hear from God what to do. Do not pray to God for the problem to go away. Rather ask Him for a ‘Jesus’ strategy on how to overcome it. We are not victims of people’s wrongdoing. We cannot blame others for our sin. In God, in the scriptures, in the life and way of Christ there is solutions to be found on how to handle every difficulty! Instead of searching for the problem in someone else, rather seek the answer in the Word of God. Let the Holy Spirit guide and teach you His ways. Learn from other believers who have already discovered truths and ways on how to overcome. I have found that with obedience, comes the grace to obey. Before obedience the task may seem daunting, but the moment you agree to do it, you will feel the energy of God’s Spirit working in you to do it. The more you obey, the more you will want to obey. Just do it!
We all know the feeling when your spouse, declares that “they love you” yet when you ask them to do something for you, they forget, or went and did something else for you. This is really frustrating. May God wash our hearts and work His grace of reverence and the fear of the Lord in our hearts, dealing with all rebellion, hardness of heart, unwillingness to yield, resentment, excuses, procrastination, and everything that hinders us to walk an obedient life to His Glory! God is most glorified in us, when Christ is most evident in us!
We receive His obedience by faith.
Grace and Peace
Apostle Jan and Prophet Chantál, called by the grace of God to preach the Gospel of the Kingdom of Jesus Christ.
 

Categories
Sermons

Geskep om te regeer

God het ons oorspronklik geskape om te heers. Genesis 1:28
En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Selfs oor sonde. Genesis 4:7
Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jý moet daaroor heers. Romans 6:12 Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Romans 6:6 Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.

Ons moet oor ons liggame heers. 1 Corinthians 9:27 27 Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.

REIGN IN LIFE THROUGH THE ONE, JESUS CHRIST. Romans 5:17

Ons as individue kan nie God se gesag in onsself alleen vestig en uitvoer nie. Daarom in die NT lê die gesag van God in SY kerk. Mat 16:18 “build my church and the gates of hell” Alle gesag is onder die voete van Sy Kerk en liggaam. (Efe 1:22-23) Die kerk maak die heerlikeheid van God bekend aan die geestelike owerstes en maghebbers. (Efe 3:10) Oh what a foolishness to try to attain victory over satan in your life without the church!!! PLEASE WAKE UP!

Jesus het ons as voorbeeld vooruit gegaan, en vir ons gewys dit is moontlik om as mens te regeer oor die volgende:

 • Oor Boosheid: Matthew 8:16 Toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van bose geeste was, vir Hom gebring. Hy het die geeste met ‘n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. Colossians 2:15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.
 • Oor satan: John 14:30 Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor My nie,
 • Oor voorsiening: Vermeerder die brood Joh 6; Vang baie vis deur nette aan die ander kant in te gooi Joh 21:6-13; muntstuk in die vis se bek. Mat 17:27
 • Oor die natuurlike elemente: Maak die storm stil Mt 8:26-27; Loop op die see Mt 14:25; Vervloek die vyeboom Mt 21:19
 • Oor elke tipe krankheid en siekte: Acts 10:38 Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom.
 • Oor die dood: Romans 6:9 Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie.
 • Oor sonde: Matthew 9:4–6 Maar Jesus het geweet wat hulle dink, en Hy sê vir hulle: “Waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? 5 Wat is makliker? Om te sê: ‘Jou sondes word vergewe,’ of om te sê: ‘Staan op en loop’? 6 Maar Ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe.” Hy sê toe vir die verlamde man: “Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.”

In die Woord is al die sleutels opgesluit om oor elke saak en situasie te heers:

Leierskap – Wees die minste en dien (Mat 10:27)

Grimmigheid – sagte antwoord (Spr 15:1)

Tekort – gee (Die weduwee Mark 12:42-43; Gee en vir jou sal gegee word Luk 6:38)

Sonde – dood (Rom 6:6)

1 Corinthians 4:8–13 8 Julle het mos klaar alles wat julle begeer! Julle is al klaar ryk! Julle regeer al klaar soos konings! Ons nog nie. As julle tog maar werklik konings was, sodat ons saam met julle kon regeer. 9 Dit lyk vir my God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het ‘n skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. 10 Ons is dwaas ter wille van Christus, julle is verstandig in Christus; ons is swak, julle is sterk; julle geniet aansien, ons word verag. 11 Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors, ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond 12 en werk hard met ons eie hande.

 • Ons word uitgeskel, en ons antwoord met seënwense;
 • ons word vervolg, en ons verdra dit;
 • 13 ons word beledig, en ons bly vriendelik.

Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword, en dit is nou nog so.

 

2 Corinthians 6:6

 • by purity,
 • by knowledge,
 • by longsuffering,
 • by kindness,
 • by the Holy Spirit,
 • by sincere love,

 

2 Corinthians 6:10

 • as sorrowful, yet always rejoicing;
 • as poor, yet making many rich;
 • as having nothing, and yet possessing all things.