Categories
Jesus die beste lewe

Die Ewige Christus

Die Ewige Christus

You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment.   Henry David Thoreau

Mens kan nie die ewigheid verstaan, vanuit ‘n liniêre tydsbegrip nie.  Die storie van die voëltjie wat elke dag sy bekkie slyp op die diamant so groot soos die aarde, is ‘n liniêre storie met ‘n begin en ‘n einde. Die ewigheid het nie ‘n begin of einde nie.  Alhoewel daar ‘n tydsverloop is, is tyd ook soos dimensies bo op die ander. Verlede, hede en toekoms te selfde tyd.  Die skepping is volgens Einstein se relatiwiteit teorie ‘n onlosmakende verhouding tussen ruimte en tyd.

Die Bybel praat telkemale van ‘n realiteit ‘voor die skepping’. So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.Eph 1:4Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom.1 Pet 1:20Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe.

EWIGHEID IN SY NAAM:

Die werkwoord in die naam van God kan op verskeie manier interpreteer word. “Ek is wat ek sal wees,” “Ek is wat ek was,” “Ek is wat ek is.” Exo 6:7; Isa 43:10. Jesus beklemtoon die woordspeling: John 8:24, 28, 58;“Dít verseker Ek julle: Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is.”

Daar is twee sienings onder Christene oor tyd en ewigheid. Augustinus sien die ewigheid as ‘n tydlose en Nie-lineêre realiteit. Newton sien die ewigheid as lineêre tyd met geen begin en geen einde nie.  CS Lewis verduidelik ewigheid pragtig deur ‘n lyn op ‘n stuk papier te trek. Die papier is God, net soos die lyn in die papier ook in God is.  Dus is beide perspektiewe waar.

Let op die werkwoord in die sinnetjie waar Jesus oor Homself praat: Julle sal My soek en nie vind nie; en waar Ek is, kan julle nie kom nie.Joh 7:34Jesus leef dus alreeds in ‘n ewige realiteit, terwyl Hy ook op aarde in ons tydvlak ruimtelik geleef het. Die gebed: “Laat u koninkryk kom en U wil geskied, hier op aarde soos wat die in die hemel is” is ‘n gebed dat die ewigheid realiteit van God ons aardse

JESUS IS EWIGE GESONDHEID:

Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.Isa 53:4en wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.1 Pet 2:24  Soek die gesondmaker, nie die gesondmaking.  Om by Jesus te wees, en Hom te ontvang, is om gesondheid te ontvang. Ons is die meeste gesond, wanneer ons die meeste soos Jesus leef.  Van die mees gesondste mense wat ek ken, het ‘n fisiese gebrek.

JESUS IS DIE EWIGE LAM GESLAG:

Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt. Gen 3:15

 ‘The Lamb slain from the foundation of the World’.(Rev 13:8 )

omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.1 Pet 1:18-21

DIE EWIGE KARAKTER VAN GOD

Ek het jou ’n vader van baie nasies gemaak — voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan.Rom 4:17

Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;Isa 46:9-10

EWIGE WYSHEID

“Die Here het my geskep, Hy het met my begin;

ek is die eerste wat Hy gemaak het, lank, lank gelede.

Ek is lankal daar, van die begin af,

voor die aarde daar was.

Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie,

toe daar nog nie fonteine vol water was nie.

Voor die berge hulle plek gekry het,

voor die rante het ek al gekom,

voor die Here die aarde met sy vlaktes gemaak het,

voor Hy selfs die eerste grond gemaak het.

Ek was daar toe Hy die hemelgewelf opgerig het,

toe Hy die horison oor die see afgemerk het,

toe Hy die wolke daarbo gesit het,

die fonteine onder die diep water laat uitborrel het.

Ek was daar toe Hy vir die see sy grens vasgestel het,

die waters aan sy wil onderwerp het,

toe Hy die fondamente van die aarde afgesteek het.

Ek het my kennis by Hom gekry,

ek was elke dag sy vreugde;

die hele tyd het ek dit by Hom geniet.

Ek het my verlustig in die wêreld wat Hy gemaak het,

die mense was vir my ‘n vreugde. Proverbs 8:22–31

Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,1 Cor 2:7

DIE EWIGE NOU:

Hy is aan die begin en die einde op dieselfde tyd. Soos een teoloog dit stel “God is onmiddellik en terselfdertyd bewus van alle gebeure. God beleef die ‘verlede’, die ‘teenwoordige’, en ‘toekoms,’ as een.’ ” Dit gooi vars lig op die verklarings in Openbaring dat Jesus Christus die begin en die einde, die Alpha en die Omega, en Eerste en die laaste is. Rev. 1:8; 2:8; 21:6, 13.Dit is nie dat Christus eerste is die Alpha en dan later die Omega. Dit is dat Christus die alfa en Omega, die begin en die einde, alles op dieselfde oomblik is. Hoe? Want die lyn van tyd bestaan binne hom.

DIE EWIGE KERK:

die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken isHeb 12:21-24

‘N EWIGE EVANGELIE:

’n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.Rev 14:6

SY EWIGE WERKE:

alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is.Heb 4:3

EWIGE KONINKRYK:

beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.Mat 25:34Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is ’n verterende vuur.Heb 12:26-29

EWIGE BESTEMMING EN SKEPPINGSDOEL:

soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,Eph 1:4We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared from the beginning of the World, that we should walk in them’.(Eph 2:10)

Afleidings en gevolgtrekkings:

– Jesus is nie ’n reddingsboei wat einde ten laaste in die water gegooi is nie.

– Jesus se boodskap en lewe is ewig… deurstaan die tyd toets.

– Onveranderlike Karakter van God. “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”  Heb 13:8

 

Hierdie Ewigheid is ook in ons:

Wanneer Jesus die ewige in ons woon, maak Hy ons lewe, tydloos, onverganklik, en gee ons ewige lewe. ‘maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ’n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.’1 Pet 3:4-17

want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ’n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,

maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.1 Pet 1:23-25

Met wedergeboorte begin ons ewige lewe, en is sterwe vir ons wins. Dood het sy angel verloor.  Mense is behep om hulle verganklikheid te probeer regmaak met plastiese chirurgie, laser behandeling en wat nog meer. Tog is daar geen middel wat jou ewige lewe gee nie.  Onverganklikheid is in Christus alleen!

WAT MOET EK DOEN OM DIE EWIGE LEWE TE BEËRWE?

Die ryk jongman:

EN daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?(Mat 19:15-30; Mark. 10:17-31; Luk. 18:18-30.) En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort — gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volgMy.Mark 10:21

Die Wetsgeleerde:

EN daar het ’n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?Luk 10:25 Jesus vertel aan beide die persone die groot gebod: Jy moet die Here liefhê met jou hele hart siel krag en verstand, en jou naaste soos jouself. Daarna toets die Here hulle liefde, deur te verwys na hulle dade. Jesus antwoord die wetgeleerde met die storie van die barmhartige samaritaan.

DUS: Die Here soek ewigheid in ons harte. Soos wat hy Homself gee as die EWIGE GEWER, wil Hy hê ons moet ook soos Hy liefhê en onsself gee. Die EWIGE LEWE is meer as ‘n destinasie, dis ook ‘n leefwyse, van lewe gee.  Die ryk jongman moes alles verkoop en sy lewe gee. Die wetsgeleerde, fariseër, en Leviet loop by die man verby, en regverdig hulle distansie agv die feit dat die man ‘n samaritaan is. Hy is soos wat Christene vandag teenoor Moslems voel. Jesus wil vir ons die EWIGE LEWE GEE.

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.Joh 3:16

Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Joh 3:36

Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.  Joh 5:39-40

JESUS IS DIE EWIGE LEWE – HY IS LEWE.

Johannes se Evangelie beklemtoon 21 keer Jesus as die Ewige Lewe.  En in feitlik al die verwysings, word geloof gehoorsaamheid as voorwaarde voorgehou. AS jy Jesus leef raak jou lewe onverganklik.

So word Maria onthou vir haar liefde aan die Here, toe sy, Sy voete salf met olie.

(Joh 12:1-7; Matt. 26:6-13; Mark. 14:3-9) Voorwaar Ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot ’n gedagtenis aan haar. Mat 26:13  Die Bybel is ‘n versameling verhale van mense wat hulle lewe in gehoorsaamheid aan die Here oorgegee het, en wie se stories ons vandag nog onthou en bespreek.

Deur Jesus te gehoorsaam, en presies te doen wat Hy sê, raak ons aan onverganklikheid.  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.Isa 55:11

 

Categories
Preke

Kyk met nuwe oë na die hemel

Daar is ‘n sterk konnotasie tussen wat ons begeer en hoe ons die hemel sien.  Mense se beelde van die hemel is meestal gebaseer op die dinge wat hulle die graagste in die lewe sal wil hê.  Vir die Moslem is dit ‘n Haarlem met baie vroue, vir die Boediste is dit ‘n plek van vrede en stilte. Vir Christene is, die hemel ‘n plek waar ons nie meer gaan swaarkry, trane stort en siek wees nie.  Mense gebruik die woord hemels, wanneer hulle ‘n heerlike ete beskryf, of die seksdaad, of ‘n lekker oomblik tussen vriende, avontuur en oomblikke van ekstase. Hemel is waar jou hart is. (Mat 6:21) Die hemel waarna ons smag lê opgesluit in ons begeertes. Die dinge wat ons begeer dui uiteindelik op die tipe hemel wat ons sal wil hê.

Dit kan egter nie hemel wees nie! Hemel is die plek waar God se begeertes en wil seëvier. Omdat ons egter nie ʼn idee het waaroor God se hemel en koninkryk gaan nie, het ons gee natuurlike behoefte daarvoor nie. Leef ons maar die beste lewe wat ons kan leef, en hoop maar op die beste. Ons hou krampagtig vas aan ons stukkies hemel en wil nie laat gaan nie. Ons hou vas aan hierdie lewe, en maak hierdie lewe se dinge so waardevol dat ons dit uiteindelik aanbid, en God se plan heeltemal uit ons versier verloor. Geld, tyd, take, werk, en materiële rykdom word so belangrik, dis al waarvoor ons leef, veg en bestaan.

Dit is ook die rede hoekom ons as mens so hard probeer om van die aarde ‘n beter plek te probeer. Ons raak perfeksionisties, ons strewe na die volmaakte. Sommige soek na ware liefde, ander na welvaart om gemaklik en sonder probleme te probeer leef.  Ander probeer weer elke moontlike kuur om jonk te bly. Alles is ‘n gejaag na wind, ‘n eindelose soeke na ‘n stukkie hemel. Ons probeer hemel maak hier op aarde! Die hartseer is: al hierdie dinge is kortstondig, dit bly nie mooi nie alles is uitgelewer aan verganklikheid. Maak nie saak hoe hard ons probeer, netjies maak, orde skep, regmaak en mooimaak nie, alles verval weer en verwelk onder die krag van verderflikheid. Roem, eer, respek, aansien, is vlietende oomblikke van glorie, maar op die ou end is alles weer vergete. ʼn Dwelm verslaafde leef vir sy volgende “high” daardie oomblik van “invincibility” maar dit hou nie. Hoe hoër die hoogte van ekstase so laag val ek in diep depressie en verdriet. Die tragedie is sulke persone mis uit op die lewe en eindig op in hulle middeljare, as hulle die dwelms oorleef, met niks, geen geld, eiendom, gesin of lewe. Elke keer as ons probeer om van hierdie lewe te ontsnap en ons eie hemel te skep ontken en verloor ons die geskenk wat God wel vir ons in hierdie lewe opgesluit het.

He has made everything beautiful in its time. Also He has put eternity in their hearts, except that  no one can find out the work that God does from beginning to end. (Eccl 3:11) Ons is almal in die beeld van God geskape. (Gen 1:24) Ons is uit hom en in hom geskape. (Joh 1:1-2) Ons het dus alreeds ʼn stuk van hemel in ons, en ons hunker eintlik sonder dat ons dit wil erken na Hom, na ons Vader, ons Huis. God is liefde is ons hunker na Sy liefde, want net Sy liefde is volkome, en ewig.

Christus is die enigste antwoord en ingang tot ‘n ewige hemel.  Hy is ook nie net die deur nie, hy is ook die verpersoonliking van die hemel. Waar hy is, is hemel. (Mat 4:17) Hy is die presiese verpersoonliking van die Vader. (Heb 1:3) As jy Hom sien en leer ken, sien jy die Vader. Hy versoen ons weer met die Vader. (Kol 1) As gevolg van sonde is die aarde uitgelewer aan verderf en verbrokkeling.  Dis hoekom die aarde uitroep met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. (Rom 8:19)  Soos ons gelykvormig word aan die beeld van die Seun (Rom 8:29) bring ons hemel aarde toe.  Hemel wag vir ons, maar ons kan ʼn stuk van die hemel alreeds hier beleef wanneer ons Sy lewe en manier van lewe leef.

Dis hoe Jesus ons geleer het om te bid; “laat u koninkryk kom, u wil geskied, hier op aarde soos wat dit in die hemel is.”  Hemel kan net kom, as daar mense is wat die wil van God doen. Jesus se lewe is God se wil.  God se wil is nie meer ‘n geheimenis nie of misterie nie. God se wil is dat ons moet glo in die een wat Hy gestuur het, Jesus Christus. Soos wat Hy ons leer en help en laat opgroei in die wasdom van Jesus se lewe, begin die landskap om ons verander, alles waarmee ons in aanraking kom verander.  ‘n Dorre woestyn word ‘n oase!

Sonde verwoes lewens, breek af wat mooi en edel is, takel ons liggame af, verbrokkel verhoudings, verskeur en verwoes gesinne, maak dood.  God het Christus gestuur om ons lewe en lewe in oorvloed te gee.  Jesus red, genees en herstel. Jesus restoureer en maak ons heel.  Hierdie restourasie kan nie volkome gebeur terwyl ons nog op aarde is nie. Dis hoekom ons ‘n verheerlikte liggaam gaan ontvang wanneer ons ontslaap. As hierdie aardse liggaam alreeds verheerlik was, sou ek mos nie nog ‘n verheerlikte liggaam nodig hê nie?

God laat toe dat ons wel deur Christus ‘n stukkie hemel hier op aarde beleef, om ons ‘n voorsmaak te gee van wat wag vir ons.  (Rom 1:20) Want Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie Die skepping getuig en wys ons hoe die hemel werklik gaan lyk.

Hoe sal ons die hemel beskryf? Niemand was al daar nie, sommige het ‘n veraf blik gekry.  Hemel is die aarde se glorie sonder die gebrokenheid van sonde en nog soveel meer.  Dink net hoe wonderlik sou die aarde wees sonder sonde! Dit is die kern van die koninkryk boodskap wat Jesus verkondig het. (Mat 4:23; Mar 1:15; Luk 8:1; Hand 1:3)

Wanneer die volkome kom, sal ons totaal verlos wees van sonde.   Ons is saam met die aarde uitgelewer aan die verdorwenheid van sonde, alhoewel nie meer slaaf van die sonde nie.  Ons moet almal tot sterwe kom, alhoewel ons wat in die Here sterf nie sterf tot die ewige verderf nie maar die ewige lewe.  Ons verander net ‘n seisoen, soos van winter na somer.  Ons lewe gaan voort in Christus sonder die beperkinge van sonde en die teenswoordige wêreld. Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. (1 Kor 13:12) 

Wat is die koninkryk? Dis waar God heers, en Sy wil geskied.  In sy Koninkryk/hemel/woning is dinge soos dit moet wees.  Byvoorbeeld: Ons word nie meer siek nie, genesing het uit Jesus gevloei na elkeen wat siek is, omdat die koninkryk naby gekom het.  (Mat 4:23; Luk 9:11) Ons lewe vir ewig, dood het sy angel verloor. (1 Kor 15:54-56) Dit is die restourasie van alle dinge waarvan die skrif praat. (Hand 3:21)

Dis asof met elke sonsondergang en sonsopkoms, die Here ons attent wil maak op die heerlikheid wat kom.  Die skepping getuig van God se karakter en skeppingsvermoë.  Daar is soveel mooi, en verwondering in die skepping.  Hemel is soveel meer.  Ons hou soms so krampagtig vas aan hierdie lewe en wêreld, omdat ons in wese eintlik nie glo in dit wat kom nie. Ons huil oor ‘n kind se vroeë dood, en die lewe waarop die kind uitgemis het sonder om te besef dat die eintlike lewe eers hierna gebeur.  As die kind in die Here is, het hy of sy uitgemis en ontsnap van hierdie gebroke, sondige,  verwoestende wêreld. Hoekom sou ons die kind hier wil hou om eers te ly onder sonde?  Jesus rig ons gereeld in sy leringe na die ewigheid. Deur vir ons te wys op die loon wat ons dan sal hê, ( Mat 5:12; 46; 6;1-6; 16, 18) en dat hierdie krone en eer nie kan verwelk nie. ( 1 Kor 9:25)

Ons harte en begeertes is waar hemel is. (Mat 6:21)  Ons hemel is soms ‘n klein stukkie proe van sorgelose geluk toe ons jonk was. Vir die res van ons lewe loop ons in sirkels om weer dié oomblik te proe. Ons hardloop op soek na dit wat was.  Ons drink uit leë bottels, en begeer net-nog- ʼn-keer oomblik. Hemel is waar mense God se wil leef en doen. Wanneer ons soos Jesus dien, liefhet, vergewe, aanraak, ophef dan laat ons mense deel aan die hemel wat nou in ons harte leef.  Hemel het nou tuiste gevind in ons harte. Vrede en vreugde diep in jou gees, al gaan dit ook hoe swaar.  Ons is nou alreeds besig om ‘n stuk van hemel te leef, wanneer ons intiem is met God.

Uiteindelik gaan God ʼn nuwe hemel en aarde maak. (Jes 65:17; Ope 21:1) Hy gaan alles nuut maak. (Ope 21:5) Hemel is meer ʼn werklikheid as hierdie wêreld. Ons gaan nie in die hemel een baie lang kerkdiens hou nie. Kom ons kyk net hoe Jesus saam met sy dissipels vir eet en kuier na sy opstanding. (Joh 21:12)

19Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. 20Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe—nie gewillig nie, maar ter wille van Hom wat dit onderwerp het — 21in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. 22Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. 23En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. 24Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? 25Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. (Rom 8:19-25)

 

Ons lewe met die medalje in ons sak. Die hoop is in ons harte. (Kol 1:27) Daarom kyk ons met groot verwagting na die wenstreep. Daarom fokus ons, hart gedurig op Hom! Ons kyk nie na mense nie, want hulle gaan ons faal, selfs if possible not all the elect will make it. Ons kyk nie na die omstandighede nie, want dinge gaan erger raak, ons weet dit, want ons leef in die eindtye. Ons kyk nie na valse drome en ideale nie, ons hou ons oë stewig gefokus op ons enigste hoop Jesus Christus in en onder ons. (Heb 12:2)

 

Hemel hier op aarde is om die wil van God te doen. En die wil van God is geopenbaar Jesus die Christus. Wanneer ons Hom leef en ons harte op Hom rig, ondek ons die rykdom en oorvloed van Sy genade. Moet ons dan nou ophou regmaak, mooi maak, en ophef? NEE! Hemel is die plek van gehoorsaamheid. My loon en ewigheid is opgesluit in of ek gehoorsaam is of nie. Inteendeel: Gehoorsaam is ʼn plek. Al wat God van my wil hoor as ek eendag in die hemel gaan arriveer is: was ek gehoorsaam of nie? So baie gaan sê Here, Here? (Mat 7:21) Wanneer ek my lewe oorgee en myself verloën sluit God die hemel vir my oop in Christus. Dis immers die enigste manier om God te dien en te volg. (Mat 16:24) Wanneer ek my drome, begeertes en ideale vir Hom gee en nie meer probeer om dit self te verwesenlik nie, maak God my drome waar. Hierin is ʼn groot sleutel opgesluit: WAARVANDAAN kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? 2Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. 4Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? (Jak 4:1-4) Wanneer ons godsdiens probeer om God se arm te draai om my hemel te probeer kry, slaan die hemel se deure vir my toe. Dis juis wanneer ek oorgee, en Hom vertrou om hemel aan my te openbaar soos wat Hy wil, dan gebeur dit spontaan.

Hierin kan ek dus totale rus vind in Hom. Ek hoef nie die hele wêreld te probeer red nie. Ek hoef nie die aarde ʼn beter plek te probeer maak nie. Ek kan nie die verganklikheid van die aarde stop nie, en dit is ok! Al wat God van my verwag is om Hom te gehoorsaam! Dit is na my mening ook die hoogtepunt van geestelike volwassenheid: Om Hom juis te gehoorsaam wanneer ek nie daarna voel of lus is nie. Dis die kern en wese van ons godsdiens/dissipelskap in Christus. Ek moet net doen wat Hy sê! Wanneer die opdrag van Hom kom, dan gee Hy genade en krag om die opdrag uit voer. Hy werk saam met ons! Wanneer ek op my eie dit doen, staan ek alleen.

Ons redding en vrymaking is ook nie net vir onsself nie. Ons wil vry wees van self, selfsug, selfbewustheid en die “shame” van ons foute, om uit gehoorsaamheid te dien, te gee, te help, instrument te wees! Ons wil vry wees van skuld, en geldelike verknorsing en resessie, nie om self lekker te leef nie, maar om te kan gee. Ons werk nie om ons eie hemel te skep nie. Ons werk om te kan gee. (Efe 4:28) Ons wil so vry wees dat ons sonder verskoning, bagasie, en attachments net kan gehoorsaam!

Ann Unsworth het ons geleer: hold on to life lightly. Ons is burgers van God se koninkryk, hier woon ons in tentwonings, ons is bywoners, ons werklike huis is by Hom, ʼn ewige tuiste. Ons is hou liggies vas aan die dinge van hierdie lewe, omdat ons, ons oë gevestig hou op ʼn ewige hoop! Die somtotaal van my lewe is gehoorsaamheid aan God, that is it! My loon is by Hom!