Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

God Se Droom Vir Die Hemel Ons begeerte na die hemel is meestal met ‘n lens van, “Wat is in dit vir my?”; “Gaan dit lekker wees?” Pyn-vrye sonde-loose bestaan klink mos immers hemels! Tog is dit duidelik dat God se droom vir die hemel die kulminasie is van God se storie met die mens.

Wat is God se DROOM vir die HEMEL?  

En Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie. En Ek sal in jul midde wandel en vir julle ’n God wees, en júlle sal vir My ’n volk wees.  (Lev. 26:11-12). 

En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees. En die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. (Ezek. 37:27–28).

En geloofd sy vir ewig sy heerlike Naam! En laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word! Amen, ja amen. (Psalm 72:19). 

God sweer ‘n eed: “Nietemin—soos Ek leef, en soos die hele aarde gevul sal word met die heerlikheid van die HERE . . .” (Num. 14:21).  Die NAV se vertaling van die werkwoord as toekomstige tyd (“sal gevul word”) maak baie meer sin in die konteks, en word ondersteun deur die Septuaginta se gebruik van die toekomstige tydDit dui aan dat Israel se ongehoorsaamheid nie God se uiteindelike doel en God se droom vir die hemel sal verhinder nie.  

En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek. (Isa 40:5) 

Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die HERE soos die waters die seebodem oordek. (Isa 11:9; Hab 2:14). 

So sê die HERE: Ek keer terug na Sion en sal midde-in Jerusalem woon; en Jerusalem sal genoem word: Die stad van trou, en die berg van die HERE van die leërskare: Die heilige berg.  (Zech 8:3).

Wat is God se Droom vir ons Sy skepping?  

Die Bybel verhaal begin in die Hemel en eindig in die hemel. 

Ons is gemaak vir die hemel, vanuit die hemel en voel daarom soos immigrante in hierdie aardse bestaan totdat ons tuis kom, en weer in die hemel versoen word met die ewige.  

EDEN: Die Skepper vestig ‘n orde, ‘n regering, ‘n tuin, ‘n habitat vanuit die chaos wat GOED is.  

Sentraal tot hierdie skepping skape God vir Homself ‘n verteenwoordiger in Sy beeld. 

Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” (Gen 1:26) 

Die skeppingsopdrag gee ons skeppingsdoel mee: 

Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.” (Gen 1:28) 

“Wees vrugbaar en vul die aarde” is nie net ‘n biologiese vermeerdering nie, maar ook ‘n priesterlike roeping om die aarde te vul met Sy teenwoordigheid, goddelikheid, en karakter. Ons vermenigvuldig tog as gesinne, binne ‘n bepaalde kultuur, en reëls om vreedsaam saam te bestaan.   

Tweedens sien ons, ons koninklike mandaad: “Heers oor die diere…”  Hierdie spesifieke heerskappy benadering word later meer duidelik gemaak, oor hoe presies moet ons heers oor die diere: 

Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. (Gen 2:15)

Ons is rentmeesters, oppassers, bewaarders van God se eiendom. 

Soos ons Skepper, heers ons deur ons Woorde

Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. (Gen 2:19) 

Menslike kulturele prestasies wat in Genesis 4 opgeteken is, soos: die bou van die eerste dorp of menslike nedersetting (v. 17); die oorsprong van nomadiese veeproduksie (v. 20); musiekinstrumente (v. 21); metaalgereedskap (v. 22); en die begin van aanbidding—die offers van Kain en Abel (vv. 2–4) en mense wat die Naam van God aanroep (v. 26). Die feit dat sulke kulturele praktyke en produkte ontstaan het, is te danke aan mense wat hul vermoë as die beeld van God uitgeoefen het om die wêreld verder as sy primitiewe ontstaan te ontwikkel—in ooreenstemming met God se WIL vir aardse voorspoed.

Nog ‘n aanduiding dat die kosmos God se tempelgebou is, is die aanstelling van Besaleël om toesig te hou oor die bou van die tabernakel in die wildernis. Vir hierdie doel vul God vir Besaleël met wysheid, insig en kennis (Eks. 31:1–5; 35:30–33)—dieselfde drietal terme waarmee ‘n huis gebou word in Spreuke 24 en waarmee God die kosmos geskep het in Spreuke 3. 

God wou dus van die begin af deel wees van ons aardse heerskappy en priesterdom.  Alles wat ons bou moet Hom verheerlik, en Sy heerlikheid tuisbring, grondves hier op aarde soos wat dit in die hemel is.  

Wat Het God Se Droom Vernietig? 

  • Sonde teen God: Ongehoorsaamheid 

  • Sonde teen die mensdom: Aanstoot neem 

  • Sonde teen self: Selfregverdiging 

One of the meanings of sin is “separation” (Sünde in German). 

Mistaken Identity – Mike Wood 

As gevolg van sonde word ons in plaas van instrumente wat God verheerlik, slawe van sonde: Trots; Hebsug: wellus; Nyd; Woede; Jaloesie; Luiheid.  ‘n Meer moderne weergawe van hierdie sewe dodelike sondes is: “Ego-trips”; Gierigheid; Begerigheid; Afguns; Wraak; FOMO (Fear of Missing Out); Prokrastinasie.  

God se Oplossings en Realisering van Sy Droom is Die Kerk

Deur die krag van die Gees, is die opgestane en verheerlikte Jesus nou die hoof van ‘n internasionale gemeenskap van Jode asook heidene wat met mekaar en met God versoen is. Paulus beskryf hierdie gemeenskap as die “liggaam van Christus” (1 Cor 12:12-27) en as die “nuwe mensdom” (my vertaling), hernuwe in die beeld van God (Eph 4:24; Col 3:9-10; sien ook 2 Cor 3:18).

GRAND FINALE

Waar is die finale bestemming van die gereddes? Ek glo dat die Bybel duidelik maak dat ons op ‘n verloste aarde sal leef binne die konteks van ‘n nuwe hemel en nuwe aarde, God se kosmiese tempel, wat geheilig en gevul is met Sy heilige teenwoordigheid.

Hemel moet dus gesien word in 3 fases:

  1. Die eerste Hemel op aarde – EDEN

  1. Die 2de Hemel – Die PARADYS en Hemel in die hemel, waar God is.

  1. Die 3rde Hemel – Wanneer God na die finale oordeel, ‘n NUWE aarde en hemele herskep.

Waar is God se troon, waarvandaan die stem kom? Deur die Ou Testament heen is daar ‘n konstante bewering dat God die aarde vanaf Sy troon in die hemel regeer (die kosmiese allerheiligste). Maar sodra die vloek van die aarde opgehef word sodat die heilige plek in God se kosmiese tempel nie meer deur sonde ontheilig word nie, skuif die troon van God beslissend van die hemel na die aarde—dit word nou gevind in die middel van die nuwe Jerusalem, wat van die hemel af neergedaal het (Openbaring 22:3; ook 21:3, 5; 22:1). Die sentrum van God se bestuur van die kosmos is nou permanent gevestig op ‘n hernude aarde. Die bestemming van die kosmiese tempel is voltooi.

Die koninkryk het op aarde gekom soos dit in die hemel is (Matteus 6:10).

En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.  (Rev 21:3)  

Gegewe die teenwoordigheid van God in die nuwe Jerusalem, is dit geen wonder dat Johannes verklaar, “Ek het geen tempel in die stad gesien nie, omdat die Here God, die Almagtige, en die Lam sy tempel is” (Openbaring 21:22). Aangesien die stad die sentrale fokuspunt van God se teenwoordigheid op aarde is, beskryf Johannes dit as: en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ’n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. (Openbaring 21:11; sien ook v. 23). Johannes gaan verder deur die stad te beskryf as ‘n kubus (“so breed en hoog soos dit lank is” (Openbaring 21:16), wat ‘n duidelike verwysing is na die enigste ander kubus genoem in die Bybel, die Allerheiligste in die Jerusalem tempel (1 Konings 6:20).  

Hoe Lyk God se DROOM in Heerlike Vervulling? 

Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. (1 Cor 2:9)

In die hemel sal ons nie gode, engele of supermenslike wesens word nie, maar volmaakte mense wees. Ons liggame en siele sal in perfekte harmonie wees, wat Christus se opstandingsliggaam en -siel weerspieël. Hierdie eenheid sal konflik, siekte, dood en sonde uitskakel. Ons sal ‘n gereinigde wil hê, wat nie soos robotte net opdragte uitvoer nie, maar verenig met SY WIL nie meer WIL of KAN sondig nie.  Hier wil ons nie meer sondig nie, maar kan nie nie sondig nie. Daar wil ons nie meer sondig nie, maar sal ook nie meer kan sondig nie.  

Die verheerlikte liggaam sal die verheerlikte siel gehoorsaam, wat op sy beurt God perfek sal gehoorsaam. Hierdie transformasie oortref selfs die skepping van die heelal, aangesien dit die oorwinning oor sonde en die bereiking van ‘n perfekte staat van bestaan IN CHRISTUS behels.

Wat Sal Ons Daar Doen?

In die hemel sal ons betrokke wees by aktiwiteite wat ons menslike natuur perfek vervul. Dit behels die kennis en liefde van God, ons naaste, en onsself, maar in ‘n volmaakte GODDELIKE VERTEENWOORDIGERS toestand.

Aardse aktiwiteite soos tuinmaak, wetenskap, poësie en selfs branderplankry sal op ‘n heilige wyse gedoen word, ‘n uitvloeisel van ons aanbidding van God. Die onderskeid tussen sekulêr en heilig sal verdwyn. Ons seksualiteit sal verheerlik wees, maar sonder die behoefte aan biologiese voortplanting.  Want seksualiteit is ‘n soeke na eenwording!

Resurrected bodies – resurrection bodies, namely, the three conditions of all resurrected bodies:
(1) “quality” (including gender identity and perfect, mature age),
(2) “identity” (including redeemed memory), and
(3) “integrity” (including martyrs’ wounds but not bodily handicaps);

and the four conditions of the redeemed:
(1) “impassibility” (no pain, sickness, aging, death, or harm),
(2) “subtlety” (lightness and levity rather than gravity, and unimpeded communication),
(3) “agility” (obedience to the sanctified will in all desires and commands) and
(4) “clarity” (brilliance and beauty like Christ in the transfiguration).

 [1]


[1] Zondervan,. Four Views on Heaven (Counterpoints: Bible and Theology) (p. 158). Zondervan Academic. Kindle Edition. 

Categories
Sermons

The Restoration of All Things

https://youtu.be/klCk9kXVhc8We reside in a world increasingly marked by despair and uncertainty. The evidence of people losing hope is heart-wrenching, with rising suicide rates, particularly among children. Unemployment and overpopulation strain our economy, while the looming threat of climate change adds to the pervasive sense of instability. Amidst this backdrop, two major wars further darken the global horizon, leaving many questioning the notion of a hopeful future.

Recent statistics highlight concerning trends in mental health and suicide rates in South Africa. According to data from the South African Depression and Anxiety Group (SADAG), the country has one of the highest suicide rates in Africa, with 13,774 suicides reported in 2019, translating to a rate of 23.5 per 100,000 people. Notably, men are significantly more affected, with a suicide rate of 37.6 per 100,000 compared to 9.8 per 100,000 for women (Africa Check) (SAFMH).

Additionally, the demand for psychotropic medications for depression, anxiety, and mental trauma has surged, reflecting the increasing prevalence of mental health issues. The South African Federation for Mental Health (SAFMH) underscores the urgent need for enhanced suicide prevention measures and mental health support services, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic which has exacerbated feelings of uncertainty and hopelessness (SAFMH).

FOUNDATIONAL HOPE TO ANCHOR THE SOUL

THE RESTORATION OF ALL THINGS!! 

Then Peter said to Him, “Behold, we have left everything and followed You; what then will there be for us?”  And Jesus said to them, “Truly I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration when the Son of Man will sit on His glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. “And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for My name’s sake, will receive many times as much, and will inherit eternal life.  “But many who are first will be last; and the last, first. (Mat 19:28-30) 

A word study on the word ‘restoration’: 3824. παλιγγενεσία paliggenesía; gen. paliggenesías, fem. noun from pálin (G3825), again, and génesis (G1078), generation, regeneration, restoration, renovation, rebirth. In simple terms: GENESIS AGAIN!” – You can add the keyphrase at the end, for example: “In simple terms: GENESIS AGAIN, pointing to the RESTORATION OF ALL THINGS!

Let us embark on a journey to find THIS AUTHENTIC HOPE the Bible speaks of as beautifully illustrated by John Eldredge in his inspiring work, ‘All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything.'” – You can add the keyphrase after “All Things New,” like this: “‘All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything,’ pointing to the RESTORATION OF ALL THINGS.

“If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world.”

C.S. Lewis

This other world is none other than the New Heaven and New Earth promised by God, a realm where all things will be restored to their intended perfection.

Isaiah 65:17 – “For behold, I create new heavens and a new earth; And the former shall not be remembered or come to mind.”

Isaiah 66:22 – “For as the new heavens and the new earth Which I will make shall remain before Me,” says the Lord, “So shall your descendants and your name remain.”

2 Peter 3:13 – “Nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells.”

Revelation 21:1 – Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea.”

Revelation 21:5 – “Then He who sat on the throne said, ‘Behold, I make all things new.’ And He said to me, ‘Write, for these words are true and faithful.'”

Revelation 22:1-5 – “And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, and on either side of the river, was the tree of life, which bore twelve fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. They shall see His face, and His name shall be on their foreheads.”

Acts 3:21 (NKJV) – “Whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began.”

Romans 8:19-21 (NKJV) – For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope; because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.”

1. Longing for the Restored Earth

Our deepest longings are not mere fantasies; they are echoes of Eden, whispers of a coming glory. Eldredge suggests that these desires are a glimpse of Heaven itself. Scripture affirms this: 

“He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man’s heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.” 

Eccl.3:11

The very yearning we experience for beauty, justice, and love is Heaven beckoning us, inviting us to the fullness of life that God has prepared. 

People often use the word “heaven” to describe a range of delightful experiences and emotions whilst enjoying a sunset on the beach it feels like “a slice of heaven” or a day at the spa; being pampered and relaxed feels like “pure heaven”. Or, savoring a piece of rich, creamy chocolate cake is absolutely “heavenly”. Listening to your favorite music can “transport you to heaven”. Walking through a blooming garden feels like a heavenly experience. Curling up with a good book on a rainy day is my idea of heaven. A long, peaceful sleep feels like heaven after a busy day. Sharing a heartfelt conversation with a loved one is “truly heavenly”. Experiencing a moment of pure joy and laughter feels like being in heaven. Watching the stars on a clear night can feel like a glimpse of heaven.  

“I’ll let you in on a little secret: your heart is made for the kingdom of God. This might be the most important thing anyone will ever tell you about yourself: your heart only thrives in one habitat, and that safe place is called the kingdom of God.” 

John Eldredge: All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything You Love

The scriptural accounts after Jesus’ resurrection and before His Ascension gives us the clearest proof of what heaven is like.  The story of Jesus meeting with His disciples on the shore of Galilee is one of the most revealing pieces of evidence ever! He did not act like an alien from space! He interacted “normally” like making a fire and inviting His disciples for a scrumptious beach breakfast with His friends! 

Jesus Defied Natural Law Restrictions:

 

  • Jesus moved through walls, instantaneously. (John 20:26

  • Even during Jesus’ ministry and demonstration of the Kingdom of Heaven is at hand, we see some glimpses of what Heaven is like: Jesus walked on Water (Matthew 14:29)

Feasting & Big Mealtimes!

In Jesus’ resurrected body, He evidently ate with His disciples. Having food to eat means there is great value in intentionality and togetherness around nourishment: someone will have to produce food, and someone has to prepare it! For people to sit at the table, someone had to craft the table and the chairs! Someone had to build the buildings.  John 21:12Jeremiah 31:13Isaiah 25:6Revelation 19:9 See also Matthew 8:11

Feeling at Home: 

“Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me. In My Father’s house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.”   

John 14:1-3

Heaven will feel like home! 

Isa 65: 17–1921Mat 19: 28–29Mat 25:31-36Joh 14:1-4

2. The New Heaven and Earth Restored Without Sin

Imagine a world unmarred by sin, where every molecule resonates with the holiness of God.

Revelation gives us this promise: “Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away… He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.” 

Rev. 21:1-4

In this restored creation, the curse of sin will be utterly abolished, and the earth will reflect God’s perfect will.  

Imagine the awe-inspiring beauty of nature, where every person is a “Mr & Mrs Dolittle” harmoniously connecting with all animals, living without degradation, pollution, waste, or rubbish.  

Remember the feeling of recovering from a long, bed-stricken illness?  We all know how to appreciate a limited-addition, old masterpiece vehicle restored to its former glory. Think of that moment when you achieve perfection after countless hours of practice on a musical instrument. Recollect that warm feeling of delight when seeing an old friend again after many years! Think about those moments when your team functioned without jealousy, competition, egotistical distractions, or divisive factions. 

This is the NEW EARTH—no sin. Picture a world where people aren’t weighed down by ego trips and selfishness, endless lusts, jealousy, anger or wrath, unhealthy desires, overindulgence, laziness, or self-absorption. This would enable everyone to thrive in a vibe of cooperation, mindfulness, genuine connections, and purpose-driven action.

3. Restored in Perfect Likeness of Jesus

We shall be transformed into the likeness of our risen Lord. Just as Jesus was resurrected with a glorified body, so too shall we be. Scripture tells us:

“He will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body.” 

Philippians 3:21


Just a couple of hours after Jesus’ most brutal suffering on a cross, His resurrected body only bore the scars of His crucifixion as a testament to His victory over sin and death. Likewise, our resurrected bodies will be free from all blemishes of sin, a testament to our redemption and new creation in Christ.  

We are most beautiful when we are most like Him

“When He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.” (1 John 3:2

1 John 3:2

Think of your mind functioning optimally, remembering everything, being sober-minded and focused, your body in perfect shape, and your unique talents reaching their full potential.  Sin’s gravity is constantly pulling you down, yet in your innermost being, you know you can do better! Imagine the gravitational pull of sin completely irradicated! Weightlessness! This is what heaven is like! Perfected into the image of Christ! 

4. Reunion with Lost Loved Ones in Perfect Harmony

Imagine the joy of being reunited with loved ones, all relationships restored in perfect harmony.

1 Thessalonians 4:17-18 provides this comforting assurance: “Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore encourage one another with these words.” 

In the New Heaven and Earth, every tear of separation will be wiped away, and we will enjoy eternal fellowship without the shadow of sin.

In the Old Testament, when a person died, the biblical writers said he was “gathered to his people” (cf. Gen. 25:835:2949:29Num. 20:24Judg. 2:10). In 2 Samuel 12, when David’s infant child died, David confidently said, “I shall go to him, but he shall not return to me” (v. 23). David evidently expected to see his child again. 

While sharing the Passover meal with His disciples, Christ said, “Take this [cup] and divide it among yourselves; for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes” (Luke 22:17-18). Christ promised that He and His disciples would drink the fruit of the vine together again–in heaven.

This is why Paul writes: “lest you sorrow as others who have no hope” to comfort some of the Thessalonians who evidently thought their dying loved ones would miss the return of Christ. He says in verse 18, “Comfort one another with these words.” The comfort comes from the prospect of a glorious continual reunion.  

5. My Purpose and Work Restored in God’s Likeness

Our work and creativity will find their true purpose in the New Creation. We will fulfill God’s dream for the world, engaging in work that is both meaningful and joyous.

“No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him.” 

Rev. 22:3

Our service will be a pure expression of our redeemed nature, reflecting God’s glory in every endeavour.

When God created Adam, He “took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it” (Genesis 2:15). Work was part of the original Eden. It was part of a perfect human life. God Himself is a worker. He didn’t create the world and then retire. Jesus said, “My Father is always at His work to this very day, and I, too, am working” (John 5:17). Jesus worked physically for the greater part of His life. We will also have work to do, satisfying and enriching work that we can’t wait to get back to, work that’ll never be drudgery. God is the primary Worker, and as His image-bearers, we are made to work. We create, accomplish, set goals and fulfill them—to God’s glory.

Remember the EDEN Story! 

Then God blessed them, and God said to them, “Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it; have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth.”  

Gen. 1:28

This purpose will be wonderfully fulfilled in and through us! 

6. All Right Deeds Vindicated and Rewarded

Every act of righteousness, often unnoticed in this world, will be openly rewarded in the Kingdom of God. Matthew 25:21 echoes this truth: 

“His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’”

Matt. 25:21

The obscurity we endure in our righteous acts will be vindicated as we enter into the joy of our Lord with these rewards:

 

There is nothing more fulfilling than achieving your JUST reward—getting the right recognition from the one who values your work most! 

7. Evil and Wrong Punished and Abolished

Finally, all evil and wrong will be justly punished and eradicated. Scripture assures us of this victory:

“And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever.” 

Rev. 20:10

The final judgment will ensure that evil is permanently removed, and the new creation will be a place of everlasting peace and righteousness. 

Our moments of joy and pleasure are often short-lived because we know the imminent danger of evil, destruction, bad luck, mishaps, and mistakes lurking around the corner.  

Conclusion 

As we reflect on the vision of the New Heaven and Earth, let us anchor our hope in the promises of God. The deepest desires of our hearts are but shadows of the glorious reality to come, anticipating the RESTORATION OF ALL THINGS. In the words of C.S. Lewis, let us live as “citizens of heaven,” anticipating with joy the restoration of all things through Jesus Christ our Lord. Amen.

https://allthingsnew.com

Categories
Preke

Die HEMEL is ‘n WERKLIKHEID

“Waarom soek julle die Lewende by die dooies? ~ Lukas 24:5 

‘n Nuwe wetenskaplike studie van naby-dood ervarings BEWYS onteenseglik “daar is LEWE na die DOOD.” (Evidence of the Afterlife | Largest NDE study conducted reveals proof of life after death | The science of Near-Death Experiences | Jeffrey Long & Paul Perry). 

As meer mense sou besef dat daar inderdaad LEWE NA DIE DOOD IS, sal ons anders dink en handel in hierdie lewe!  As mense absoluut seker en oortuig was van ‘n lewe na die dood en hoe naby dit is, sou hulle waarskynlik met ‘n groter fokus op geestelike en morele waardes leef, in die wete dat hul dade en keuses ewige gevolge het.

Russel Brand die Engelse komediant en sosiale media beïnvloeder het hom onlangs laat doop, en vertel van die wonderlike transendentale ervaring van vrede en dieper verbintenis met die Here en sy geliefdes.  Die middele wat hy eertyds gebruik het kon wonderlike oomblikke en ervaringe skep, maar daar was altyd ’n groter “disconnect” met almal om hom. Hierdie keer is die vrede blywend, en sluit meer mense om hom in.  

Die skrywer van hierdie studie, ‘n mediese dokter, vertel dat hy eers nie geglo het nie, en die studie bloot onderneem het omdat die veld van naby-dood-ervarings (NDE) vir hom interessant was. Maar die studie het vir hom onteenseglik bewys: Daar is lewe na die dood!

Van die 1300 mense wat aan die studie deelgeneem het is die volgende stories konsekwent waargeneem: 

 1. Buite-liggaamlike ervaring (BLE): Skeiding van bewussyn van die fisiese liggaam. Buite liggaamlike perspektief gewoonlik van die plafon, en kan detail van gebeure beskryf.
 2. Verhoogde Sintuie: Sensoriese persepsies, soos gesig en gehoor, word dikwels gerapporteer om baie meer lewendig en intens te wees as in gewone lewe.
 3. Intense Emosies: Mense ervaar dikwels oorweldigende gevoelens van vreugde, liefde, en vrede tydens hul NDE’s.
 4. Beweeg deur ‘n tonnel
 5. Stralende Lig: Baie beskryf dat hulle ‘n intense, dikwels warm en liefdevolle lig ervaar wat ‘n gevoel van vrede en onvoorwaardelike liefde uitstraal.
 6. Pragtige Landskappe: Beskrywings sluit dikwels landskappe in wat merkwaardig mooi is en vol lewendige kleure, soms soos idilliese tuine, velde, of paradyse.
 7. Ontmoet oorlede familielede of vriende (selfs diegene wat jy nie geweet het al dood is nie) 
 8. Tydloosheid en Ruimtelike Verandering: Mense rapporteer dikwels ‘n gevoel van tydloosheid en ruimtelike veranderinge, waar hulle voel dat hulle van lineêre tyd of ruimtelike beperkings losgemaak is.
 9. Lewensoorsig: Sommige mense rapporteer dat hulle ‘n panoramiese oorsig van hul lewens ervaar, dikwels vanuit ‘n perspektief buite hulself, wat beide positiewe en negatiewe oomblikke reflekteer.
 10. Ontmoetings met Wesens: NDE’s sluit dikwels ontmoetings met ander wesens in, wat engele, geestelike gidse, of oorlede geliefdes kan insluit. Hierdie wesens word dikwels as verwelkomend en vertroostend beskryf.
 11. Onwêreldse Kennis: Individue beskryf soms dat hulle diepgaande insigte of spesiale kennis oor die heelal, die doel van die lewe, of hul eie persoonlike missie ontvang.
 12. Grense of Hindernisse: Baie mense noem dat hulle ‘n grens of limiet teëkom wat hulle voel hulle nie kan oorsteek as hulle na hul aardse lewe wil terugkeer nie.

Van hierdie persone was blind, ek kon tydens die ervaring hulle eie liggame, spesifieke detail en omgewing sien. Mense wat naby-dood-ervarings het, kom van regoor die wêreld, oor die spektrum van Oosterse of Westerse godsdienstige, en ook geen religieuse agtergrond, ryk en arm, geletterde en ongeletterd, en selfs kinders onder 10jr oud!  Almal het baie werklike ervarings van ‘n ANDER wêreld waar tyd nie bestaan nie.  

Die konsensus van hierdie studie is: dat hierdie ervarings nie nagemaak kan word nie, want gewoonlik beleef ‘n NDE ‘n diepgaande, lewensveranderende en drastiese verskuiwing in waardes en oortuigings wat gewoonlik meer geestelik en minder materialisties word.  

Die Bybel: Gesaghebbende Bron oor die Ewigheid

Een van die mees belangrikste temas in die Bybel is die Ewigheid! God is Ewig! 

Abraham het ‘n tamarisk by Berseba geplant en daar die Naam van die Here, die ewige God, aangeroep (Gen 21:33). Elohim Olam – Die Ewige God. 

Vanaf die eerste verhaal van Adam en Eva wat uit die tuin van Eden gedryf word as gevolg van hulle sonde lees ons van die Boom van die Lewe (Gen 3:22), en in die laaste hoofstuk van die Bybel Open 22:2 eindig die Bybel met die Boom van die lewe.  

Die Bybel is dus ‘n handleiding hoe om nie net die ewige lewe te beërwe nie, maar hoe om in hierdie lewe alreeds vanuit ‘n ewigheidsperspektief te leef.  

Thus says the Lord: Stand by the roads and look; and ask for the eternal paths, where the good, old way is; then walk in it, and you will find rest for your souls. (Jer 6:16)  

Die boek is inderdaad EWIGHEIDSKENNIS!  

God Die EWIGE 

Die Jode verstaan hierdie gesaghebbende Ewigheid gewigtigheid wat inherent deel is van die wet en voorskrifte (Ps 119:89; 160; Isa 40:8). Dit is hoekom hulle vandag nog noukeurig die wet navolg.

Maar EWIGHEID is ‘n grenslose, deursigtige, alle geheime is ontbloot, interpersoonlike netwerk van heilige mense! Jy kan dus nie van Ewigheid praat en God uitsluit nie. 

Die ewige God is ‘n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. (Deut 33:27) 

Een van die mense wat ‘n naby-dood-ervaring gehad het skryf die volgende:

“We live in a “plural unity” or “oneness.” In other words, our reality is “unity in plurality and plurality in unity.” That I was everything and everything was me, without essential differences other than in earthly appearances. That there is no God outside ourselves, but rather, God is in everything and everything is a part of God, as is life itself.”

God word dikwels in hierdie NDE ervarings as die volheid van perfekte LIEFDE beskryf.  

Dr. André Pelser vertel dat na sy byna-dood-ervaring hy ook ‘n belewenis gehad het, waar hy in die allerheiligste in gepluk was in ‘n oomblik, en toe by ‘n heerlike vloeiende straal van lig gekom het. Toe hy in hierdie lig ingestoot word beleef hy ‘n liefde so intens hy kon dit kwalik beskryf.  Sy refleksie oor hierdie ervaring is:

“Ek het besef dat die Here almal regtig liefhet! Selfs my vyande, en al die mense wat ek as te sondig afgeskryf het! Hy het almal baie lief!!” 

Dr André Pelser

Ewige Straf 

En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.  ~ Mat 25:46. 

Navorsing oor byna-dood-ervarings (BDE’s) beklemtoon dikwels positiewe ervarings soos die sien van helder lig, gevoelens van vrede, en ontmoetings met geliefdes. Daar is egter ook verslae van ontstellende BDE’s wat visioene van helagtige omgewings of sensasies insluit. Hierdie verslae, hoewel minder algemeen, word in sommige studies aangeteken:

Dr. Maurice Rawlings: In sy boek “To Hell and Back” dokumenteer Dr. Rawlings, ‘n kardioloog, stories van pasiënte wat skrikwekkende BDE’s gerapporteer het. Hy noem dat hierdie verslae dikwels tonele van pyniging en lyding uitbeeld, wat ‘n diepgaande impak gehad het op diegene wat dit ervaar het.

Dr. Raymond Moody: In sy baanbrekende werk “Life After Life” bespreek Dr. Moody gevalle van BDE’s wat negatiewe of ontstellende ervarings behels, hoewel die meerderheid van sy navorsing op positiewe ervarings fokus.

Dr. Bruce Greyson: ‘n Vooraanstaande navorser op die gebied van BDE’s, Dr. Greyson het in sy studies erken dat ‘n minderheid mense skrikwekkende ervarings rapporteer. Hierdie insluit gevoelens van wanhoop of visioene van donker en dreigende landskappe, wat sommige as hel-agtig interpreteer.

Dr. Kenneth Ring: In sy boek “Heading Toward Omega” ondersoek Dr. Ring verskeie tipes BDE’s, insluitend dié wat ontstellend is en soms as helagtig beskou word.

Dr. George Ritchie: In “Return from Tomorrow” vertel Ritchie van sy persoonlike BDE wat ‘n visioen van verlate landskappe en swerwende siele ingesluit het, wat hy as ‘n helagtige ervaring geïnterpreteer het.

Jesus: Nou-Toegang Tot Die EWIGE-NOU. 

En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. ~ Joh 17:3. 

En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. ~ 1 John 5:11-12.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. ~ Joh 8:51.  

Jesus bied ons ‘n aardse menslike voorbeeld van hoe ons in eenheid en harmonie met die ewige, hemel, en koninkryk van God hier kan leef.  Al sy gelykenisse en preke is instruksies hoe om ons besig te hou met dinge wat ewigheidswaarde het.  

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”  ~ Mat 6:19-21.

Fokus op ewige waardes in plaas van materiële rykdom. Belê jou tyd, energie en hulpbronne in aktiwiteite wat geestelike rykdom bou, soos dade van omgee, die deel van kennis en die ondersteuning van liefdadigheidsorganisasies en die kerk.

 “Jesus sê vir hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.” ~ Mat 19:21

Wees vrygewig deur vir diegene in nood te gee. Dit kan insluit om geld, kos, klere of selfs jou tyd aan organisasies wat kwesbare gemeenskappe ondersteun, te skenk.

“Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërwe die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af… Voorwaar, Ek sê vir julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.” ~ Mat 25:34-40.

Toon deernis en help dié wat minder bevoorreg is. Werk by skuilings, voorsien maaltye aan haweloses, besoek die siekes of reik uit na iemand wat eensaam of sukkelend is.

“’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” ~ Joh 13:34-35. 

Wees lief vir ander soos Christus liefgehad het. Dit behels om vriendelikheid, vergifnis en begrip te toon aan almal, veral aan dié naaste aan jou soos familie, vriende en bure.

“Moenie werk vir die spys wat vergaan nie, maar vir die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want Hom het God die Vader verseël.”  ~ Joh 6:27.

Gee prioriteit aan geestelike groei bo materiële vooruitgang. Bestudeer die Skrif, bid gereeld, mediteer en neem deel aan aktiwiteite wat jou gees voed.

“Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel dat julle moet heengaan en vrugte dra, en julle vrug kan bly; sodat wat julle ook al die Vader in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.”  ~ Joh 15:16.

Dra blywende vrugte deur deel te neem aan sinvolle werk wat positiewe en blywende impakte het. Mentor ander, ondersteun gemeenskapsprojekte, of neem deel aan inisiatiewe wat positiewe verandering bevorder.

Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”  ~ Mat 5:16.

Laat jou lig skyn deur te lewe as ‘n voorbeeld van goedheid en integriteit. Deel jou talente en vaardighede met ander, wees vrygewig in jou verhoudings, en streef daarna om ‘n positiewe verskil te maak in die lewens van diegene rondom jou.

Categories
Preke

Dood en die hiernamaals

Ons dae op die aarde gaan soos ’n skaduwee verby. (1 Chron 29:15) 

15Die mens se lewensduur is soos gras, soos veldblomme wat welig blom. 16Die wind waai daaroor, en dit is weg, ’n mens sien dit nie meer daar nie. (Ps 103:15-16) 

Ons is tans 7,858,149,281 Biljoen mense. Current World Population Ons het die 7 Bil kerf verby gesteek Oktober 31, 2011. Die verwagting is dat ons 8 bil gaan bereik in 2023, 9 bil in 2037, and 10 billion people in the year 2055.  Daar sterf elke jaar bykans 60mil mense, maar daar word elke jaar omtrent 140mil babas gebore.  

Elke dag word ons gekonfronteer deur die agteruitgang, verbrokkeling, verwoesting, en gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons sien duidelik die verganklikheid, die kortstondigheid, en die tydelikheid van hier die bestaan, tog hou ons soms krampagtig daaraan vas terwyl die Vader vir ons iets talloos beter in stoor het.

Daar is ‘n sterk konnotasie tussen wat ons begeer en hoe ons die hemel sien. Mense se beelde van die hemel is meestal gebaseer op die dinge wat hulle die graagste in die lewe sal wil hê. Vir die Moslem is dit ‘n Haarlem met baie vroue, vir die Boeddhiste is dit ‘n plek van vrede en stilte. Vir Christene is, die hemel ‘n plek waar ons nie meer gaan swaarkry, trane stort en siek wees nie. Mense gebruik die woord hemels, wanneer hulle ‘n heerlike ete beskryf, of ‘n lekker oomblik tussen vriende, avontuur en oomblikke van ekstase. “Hemel is waar jou hart is.” (Mat 6:21) Die hemel waarna ons smag lê opgesluit in ons begeertes. Die dinge wat ons begeer dui uiteindelik op die tipe hemel wat ons sal wil hê.

“Holiness is not numbness, it is sensitivity” 1Eldredge, J. and McConnell, C., 2007. Desire. Nashville, Tenn.: Thomas Nelson.

Dit kan egter nie hemel wees nie! Hemel is die plek waar God se begeertes en wil seëvier. Omdat ons egter nie ʼn idee het waaroor God se hemel en koninkryk gaan nie, het ons gee natuurlike behoefte daarvoor nie. Leef ons maar die beste lewe wat ons kan leef, en hoop maar op die beste. Ons hou krampagtig vas aan ons stukkies hemel en wil nie laat gaan nie. Ons hou vas aan hierdie lewe, en maak hierdie lewe se dinge so waardevol dat ons dit uiteindelik aanbid, en God se plan heeltemal uit ons versier verloor. Geld, tyd, take, werk, en materiële rykdom word so belangrik, dis al waarvoor ons leef, veg en bestaan. Jesus moedig ons aan om te werk vir ewige voedsel. Joh 6:27; Mat 4:4; Joh 4:13-14 en ook om ‘n hemelse loon en rykdom te soek: Mat 6:19-21 See also Mat 13:44; 19:21; Luk 12:33; 2Cor 4:18; Phil 3:8; 1Tit 6:18-19; Rev 3:18

As Geesvervulde, skoongewaste gelowiges soek en hunker ons na dit wat “beter” is:

16 But now they desire a better, that is, a heavenly country. Heb 11:16

Paulus het geweet by Jesus is beter: Phil 1: 23

Om die ware geestelike voedsel en hemel te vind klink vir baie te moeilik, daarom probeer ons hard om van die aarde ‘n beter plek te probeer. Ons raak perfeksionisties, ons strewe na die volmaakte. Sommige soek na ware liefde, ander na welvaart om gemaklik en sonder probleme te probeer leef. Ander probeer weer elke moontlike kuur om jonk te bly. Alles is ‘n gejaag na wind, ‘n eindelose soeke na ‘n stukkie hemel. Ons probeer hemel maak hier op aarde!

DIE AARDE IS OORGEGEE AAN VERVAL EN GEBROKENHEID

Die hartseer is: al hierdie dinge is kortstondig, dit bly nie mooi nie, alles is uitgelewer aan verganklikheid. Maak nie saak hoe hard ons probeer, netjies maak, orde skep, regmaak en mooimaak nie, alles verval weer en verwelk onder die krag van verderflikheid. Roem, eer, respek, aansien, is vlietende oomblikke van glorie, maar op die ou end is alles weer vergete. ʼn Dwelm verslaafde leef vir sy volgende “high” daardie oomblik van “invincibility” maar dit hou nie. Hoe hoër die hoogte van ekstase so laag val ek in diep depressie en verdriet. Die tragedie is sulke persone mis uit op die lewe en eindig op in hulle middeljare, as hulle die dwelms oorleef, met niks, geen geld, eiendom, gesin of lewe. Elke keer as ons probeer om van hierdie lewe te ontsnap en ons eie hemel te skep ontken en verloor ons die geskenk wat God wel vir ons in hierdie lewe opgesluit het.

DIE WOORD HEMEL KOM 149 KEER VOOR IN DIE NT.

 • hemel is meer ʼn werklikheid as hierdie wêreld. 2 Cor 4:18-19
 • eenwording “perfect union”: Ps 133:1; Eph 1:9-10
 • ons sal wees soos hy is: 1 Joh 3:2;
 • nuwe hemel en nuwe aarde: kyk ek maak alles nuut: Rev 21:1 See also Isa 65:17; 66:22; 2Pet 3:13
 • nie langer beperk deur natuur wette nie: John 20:26
 • fees: kom ons kyk net hoe Jesus saam met sy dissipels vir eet en kuier na sy opstanding. John 21:12; Jeremiah 31:13; Isaiah 25:6; Revelation 19:9 See also Matthew 8:11
 • loon /reward Mat 5:12; 6:1-4, 20; 16:27; Rev 22:12
 • Ons sal regeer saam met Christus: Gen 1:28; Mt 19:28; 25:34; 1Co 6:3; 2Ti 2:12; Heb 12:28; Rev 2:26-27; 3:21; 20:6
 • reunie: 2 Sam 12:23; 1 Thessalonians 4:13–18;
 • vrede: Isa 11:6; 62:12
 • werk: Die Vader werk John 5:17;
 • woning: Isa 65: 17–19, 21; Mat 19: 28–29; Mat 25:31-36; Joh 14:1-4
 • die see: openbaring impliseer dat daar geen see meer was nie (Rev 21: 1). maar baie geleerdes glo dat dit blyk uit die feit dat die jode, die see as ‘n bewoning van die kwaad beskou het.
 • ons sal skyn soos die son: Mat 13:43

JESUS IS HEMEL

Christus is die enigste antwoord en ingang tot ‘n ewige hemel. Hy is ook nie net die deur nie, hy is ook die verpersoonliking van die hemel. Waar hy is, is hemel. (Mat 4:17) Hy is die presiese verpersoonliking van die Vader. (Heb 1:3) As jy Hom sien en leer ken, sien jy die Vader. Hy versoen ons weer met die Vader. (Col 1) As gevolg van sonde is die aarde uitgelewer aan verderf en verbrokkeling. Dis hoekom die aarde uitroep met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. (Rom 8:19-25) Soos ons gelykvormig word aan die beeld van die Seun (Rom 8:29) bring ons hemel aarde toe. Hemel wag vir ons, maar ons kan ʼn stuk van die hemel alreeds hier beleef wanneer ons Sy lewe en manier van lewe leef.

Dis hoe Jesus ons geleer het om te bid; “laat u koninkryk kom, u wil geskied, hier op aarde soos wat dit in die hemel is.” Hemel kan net kom, as daar mense is wat die wil van God doen. Jesus se lewe is God se wil. God se wil is nie meer ‘n geheimenis nie of misterie nie. God se wil is dat ons moet glo in die een wat Hy gestuur het, Jesus Christus. Soos wat Hy ons leer en help en laat opgroei in die wasdom van Jesus se lewe, begin die landskap om ons verander, alles waarmee ons in aanraking kom verander. ‘n Dorre woestyn word ‘n oase!

HEMEL IS ‘N AARDE SONDER SONDE

Sonde verwoes lewens, breek af wat mooi en edel is, takel ons liggame af, verbrokkel verhoudings, verskeur en verwoes gesinne, maak dood. God het Christus gestuur om ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Jesus red, genees en herstel. Jesus restoureer en maak ons heel. Hierdie restourasie kan nie volkome gebeur terwyl ons nog op aarde is nie. Dis hoekom ons ‘n verheerlikte liggaam gaan ontvang wanneer ons ontslaap. As hierdie aardse liggaam alreeds verheerlik was, sou ek mos nie nog ‘n verheerlikte liggaam nodig hê nie?

God laat toe dat ons wel deur Christus ‘n stukkie hemel hier op aarde beleef, om ons ‘n voorsmaak te gee van wat wag vir ons. (Rom 1:20) Want Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie Die skepping getuig en wys ons hoe die hemel werklik gaan lyk.

Hoe sal ons die hemel beskryf? Niemand was al daar nie, sommige het ‘n veraf blik gekry. Hemel is die aarde se glorie sonder die gebrokenheid van sonde en nog soveel meer. Dink net hoe wonderlik sou die aarde wees sonder sonde! Dit is die kern van die koninkryk boodskap wat Jesus verkondig het. (Mat 4:23; Mar 1:15; Luk 8:1; Acts 1:3)

Wanneer die volkome kom, sal ons totaal verlos wees van sonde. Ons is saam met die aarde uitgelewer aan die verdorwenheid van sonde, alhoewel nie meer slaaf van die sonde nie. Ons moet almal tot sterwe kom, alhoewel ons wat in die Here sterf nie sterf tot die ewige verderf nie maar die ewige lewe. Ons verander net ‘n seisoen, soos van winter na somer. Ons lewe gaan voort in Christus sonder die beperkinge van sonde en die teenswoordige wêreld. Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. (1 Cor 13:12)

Wat is die koninkryk? Dis waar God heers, en Sy wil geskied. In sy Koninkryk/hemel/woning is dinge soos dit moet wees. Byvoorbeeld: Ons word nie meer siek nie, genesing het uit Jesus gevloei na elkeen wat siek is, omdat die koninkryk naby gekom het. (Mat 4:23; Luk 9:11) Ons lewe vir ewig, dood het sy angel verloor. (1 Cor 15:54-56) Dit is die restourasie van alle dinge waarvan die skrif praat. (Acts 3:21)

Dis asof met elke sonsondergang en sonsopkoms, die Here ons attent wil maak op die heerlikheid wat kom.

Die skepping getuig van God se karakter en skeppingsvermoë. Daar is soveel mooi, en verwondering in die skepping. Hemel is soveel meer. Ons hou soms so krampagtig vas aan hierdie lewe en wêreld, omdat ons in wese eintlik nie glo in dit wat kom nie. Ons huil oor ‘n kind se vroeë dood, en die lewe waarop die kind uitgemis het sonder om te besef dat die eintlike lewe eers hierna gebeur. As die kind in die Here is, het hy of sy uitgemis en ontsnap van hierdie gebroke, sondige, verwoestende wêreld. Hoekom sou ons die kind hier wil hou om eers te ly onder sonde? Jesus rig ons gereeld in sy leringe na die ewigheid. Deur vir ons te wys op die loon wat ons dan sal hê, ( Mat 5:12; 46; 6;1-6; 16, 18) en dat hierdie krone en eer nie kan verwelk nie. (1 Cor 9:25)

Why are you grieving? The question felt strange, insensitive. Why? You very well know why. But his question had the same tone the angels used when the disciples came to the grave of Jesus on Easter morning: “Why do you look for the living among the dead?” (Luke 24: 5). Jesus went on, Craig is not dead; you know that. So let us talk about your loss. He began to help me differentiate between grief and devastation, between “good-bye for now” and what felt like utter loss. All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything You Love by John Eldredge 2Eldredge, J., 2017. All things new. 1st ed. Thomas Nelson.

Ons harte en begeertes is waar hemel is. (Mat 6:21) Ons hemel is soms ‘n klein stukkie proe van sorgelose geluk toe ons jonk was. Vir die res van ons lewe loop ons in sirkels om weer dié oomblik te proe. Ons hardloop op soek na dit wat was. Ons drink uit leë bottels, en begeer net-nog- ʼn-keer oomblik. Hemel is waar mense God se wil leef en doen. Wanneer ons soos Jesus dien, liefhet, vergewe, aanraak, ophef dan laat ons mense deel aan die hemel wat nou in ons harte leef. Hemel het nou tuiste gevind in ons harte. Vrede en vreugde diep in jou gees, al gaan dit ook hoe swaar. Ons is nou alreeds besig om ‘n stuk van hemel te leef, wanneer ons intiem is met God.

Ons lewe met die medalje in ons sak. Die hoop is in ons harte. (Col 1:27) Daarom kyk ons met groot verwagting na die wenstreep. Daarom fokus ons, hart gedurig op Hom! Ons kyk nie na mense nie, want hulle gaan ons faal, selfs if possible not all the elect will make it. Ons kyk nie na die omstandighede nie, want dinge gaan erger raak, ons weet dit, want ons leef in die eindtye. Ons kyk nie na valse drome en ideale nie, ons hou ons oë stewig gefokus op ons enigste hoop Jesus Christus in en onder ons. (Heb 12:2)

HEMEL HIER OP AARDE IS OM DIE WIL VAN GOD TE DOEN.

En die wil van God is geopenbaar Jesus die Christus. Wanneer ons Hom leef en ons harte op Hom rig, ondek ons die rykdom en oorvloed van Sy genade. Moet ons dan nou ophou regmaak, mooi maak, en ophef? NEE! Hemel is die plek van gehoorsaamheid. My loon en ewigheid is opgesluit in of ek gehoorsaam is of nie. Inteendeel: Gehoorsaam is ʼn plek. Al wat God van my wil hoor as ek eendag in die hemel gaan arriveer is: was ek gehoorsaam of nie? So baie gaan sê Here, Here? (Mat 7:21) Wanneer ek my lewe oorgee en myself verloën sluit God die hemel vir my oop in Christus. Dis immers die enigste manier om God te dien en te volg. (Mat 16:24) Wanneer ek my drome, begeertes en ideale vir Hom gee en nie meer probeer om dit self te verwesenlik nie, maak God my drome waar. Hierin is ʼn groot sleutel opgesluit: WAARVANDAAN kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? 2Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. 4Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? (Jam 4:1-4) Wanneer ons godsdiens probeer om God se arm te draai om my hemel te probeer kry, slaan die hemel se deure vir my toe. Dis juis wanneer ek oorgee, en Hom vertrou om hemel aan my te openbaar soos wat Hy wil, dan gebeur dit spontaan.

LEWE VANUIT SY RUS

Hierin kan ek dus totale rus vind in Hom. Ek hoef nie die hele wêreld te probeer red nie. Ek hoef nie die aarde ʼn beter plek te probeer maak nie. Ek kan nie die verganklikheid van die aarde stop nie, en dit is ok! Al wat God van my verwag is om Hom te gehoorsaam! Dit is na my mening ook die hoogtepunt van geestelike volwassenheid: Om Hom juis te gehoorsaam wanneer ek nie daarna voel of lus is nie. Dis die kern en wese van ons godsdiens/dissipelskap in Christus. Ek moet net doen wat Hy sê! Wanneer die opdrag van Hom kom, dan gee Hy genade en krag om die opdrag uit voer. Hy werk saam met ons! Wanneer ek op my eie dit doen, staan ek alleen.  Ons hou ook nie op om mooi  na die wêreld te kyk nie, want ons is Sy Rentmeesters, wat sal rekenskap gee.

Ons redding en vrymaking is ook nie net vir onsself nie. Ons wil vry wees van self, selfsug, selfbewustheid en die “shame” van ons foute, om uit gehoorsaamheid te dien, te gee, te help, instrument te wees! Ons wil vry wees van skuld, en geldelike verknorsing en resessie, nie om self lekker te leef nie, maar om te kan gee. Ons werk nie om ons eie hemel te skep nie. Ons werk om te kan gee. (Eph 4:28) Ons wil so vry wees dat ons sonder verskoning, bagasie, en attachments net kan gehoorsaam!

Ann Unsworth het ons geleer:

‘hold on loosely’

Ons is burgers van God se koninkryk, hier woon ons in tentwonings, ons is bywoners, ons werklike huis is by Hom, ʼn ewige tuiste. (Phil 3:20) Ons is hou liggies vas aan die dinge van hierdie lewe, omdat ons, ons oë gevestig hou op ʼn ewige hoop! Die somtotaal van my lewe is gehoorsaamheid aan God, that is it! My loon is by Hom!

[1] Desire: The journey we must take to find the Life that God offers. John Eldredge

[2] All Things New: Heaven, Earth, and the Restoration of Everything You Love. John Eldredge 

[3]  Driven by Eternity: Make Your Life Count Today and Forever. John Bevere 

Categories
Preke

Kyk met nuwe oë na die hemel

Daar is ‘n sterk konnotasie tussen wat ons begeer en hoe ons die hemel sien.  Mense se beelde van die hemel is meestal gebaseer op die dinge wat hulle die graagste in die lewe sal wil hê.  Vir die Moslem is dit ‘n Haarlem met baie vroue, vir die Boediste is dit ‘n plek van vrede en stilte. Vir Christene is, die hemel ‘n plek waar ons nie meer gaan swaarkry, trane stort en siek wees nie.  Mense gebruik die woord hemels, wanneer hulle ‘n heerlike ete beskryf, of die seksdaad, of ‘n lekker oomblik tussen vriende, avontuur en oomblikke van ekstase. Hemel is waar jou hart is. (Mat 6:21) Die hemel waarna ons smag lê opgesluit in ons begeertes. Die dinge wat ons begeer dui uiteindelik op die tipe hemel wat ons sal wil hê.

Dit kan egter nie hemel wees nie! Hemel is die plek waar God se begeertes en wil seëvier. Omdat ons egter nie ʼn idee het waaroor God se hemel en koninkryk gaan nie, het ons gee natuurlike behoefte daarvoor nie. Leef ons maar die beste lewe wat ons kan leef, en hoop maar op die beste. Ons hou krampagtig vas aan ons stukkies hemel en wil nie laat gaan nie. Ons hou vas aan hierdie lewe, en maak hierdie lewe se dinge so waardevol dat ons dit uiteindelik aanbid, en God se plan heeltemal uit ons versier verloor. Geld, tyd, take, werk, en materiële rykdom word so belangrik, dis al waarvoor ons leef, veg en bestaan.

Dit is ook die rede hoekom ons as mens so hard probeer om van die aarde ‘n beter plek te probeer. Ons raak perfeksionisties, ons strewe na die volmaakte. Sommige soek na ware liefde, ander na welvaart om gemaklik en sonder probleme te probeer leef.  Ander probeer weer elke moontlike kuur om jonk te bly. Alles is ‘n gejaag na wind, ‘n eindelose soeke na ‘n stukkie hemel. Ons probeer hemel maak hier op aarde! Die hartseer is: al hierdie dinge is kortstondig, dit bly nie mooi nie alles is uitgelewer aan verganklikheid. Maak nie saak hoe hard ons probeer, netjies maak, orde skep, regmaak en mooimaak nie, alles verval weer en verwelk onder die krag van verderflikheid. Roem, eer, respek, aansien, is vlietende oomblikke van glorie, maar op die ou end is alles weer vergete. ʼn Dwelm verslaafde leef vir sy volgende “high” daardie oomblik van “invincibility” maar dit hou nie. Hoe hoër die hoogte van ekstase so laag val ek in diep depressie en verdriet. Die tragedie is sulke persone mis uit op die lewe en eindig op in hulle middeljare, as hulle die dwelms oorleef, met niks, geen geld, eiendom, gesin of lewe. Elke keer as ons probeer om van hierdie lewe te ontsnap en ons eie hemel te skep ontken en verloor ons die geskenk wat God wel vir ons in hierdie lewe opgesluit het.

He has made everything beautiful in its time. Also He has put eternity in their hearts, except that  no one can find out the work that God does from beginning to end. (Eccl 3:11) Ons is almal in die beeld van God geskape. (Gen 1:24) Ons is uit hom en in hom geskape. (Joh 1:1-2) Ons het dus alreeds ʼn stuk van hemel in ons, en ons hunker eintlik sonder dat ons dit wil erken na Hom, na ons Vader, ons Huis. God is liefde is ons hunker na Sy liefde, want net Sy liefde is volkome, en ewig.

Christus is die enigste antwoord en ingang tot ‘n ewige hemel.  Hy is ook nie net die deur nie, hy is ook die verpersoonliking van die hemel. Waar hy is, is hemel. (Mat 4:17) Hy is die presiese verpersoonliking van die Vader. (Heb 1:3) As jy Hom sien en leer ken, sien jy die Vader. Hy versoen ons weer met die Vader. (Kol 1) As gevolg van sonde is die aarde uitgelewer aan verderf en verbrokkeling.  Dis hoekom die aarde uitroep met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. (Rom 8:19)  Soos ons gelykvormig word aan die beeld van die Seun (Rom 8:29) bring ons hemel aarde toe.  Hemel wag vir ons, maar ons kan ʼn stuk van die hemel alreeds hier beleef wanneer ons Sy lewe en manier van lewe leef.

Dis hoe Jesus ons geleer het om te bid; “laat u koninkryk kom, u wil geskied, hier op aarde soos wat dit in die hemel is.”  Hemel kan net kom, as daar mense is wat die wil van God doen. Jesus se lewe is God se wil.  God se wil is nie meer ‘n geheimenis nie of misterie nie. God se wil is dat ons moet glo in die een wat Hy gestuur het, Jesus Christus. Soos wat Hy ons leer en help en laat opgroei in die wasdom van Jesus se lewe, begin die landskap om ons verander, alles waarmee ons in aanraking kom verander.  ‘n Dorre woestyn word ‘n oase!

Sonde verwoes lewens, breek af wat mooi en edel is, takel ons liggame af, verbrokkel verhoudings, verskeur en verwoes gesinne, maak dood.  God het Christus gestuur om ons lewe en lewe in oorvloed te gee.  Jesus red, genees en herstel. Jesus restoureer en maak ons heel.  Hierdie restourasie kan nie volkome gebeur terwyl ons nog op aarde is nie. Dis hoekom ons ‘n verheerlikte liggaam gaan ontvang wanneer ons ontslaap. As hierdie aardse liggaam alreeds verheerlik was, sou ek mos nie nog ‘n verheerlikte liggaam nodig hê nie?

God laat toe dat ons wel deur Christus ‘n stukkie hemel hier op aarde beleef, om ons ‘n voorsmaak te gee van wat wag vir ons.  (Rom 1:20) Want Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie Die skepping getuig en wys ons hoe die hemel werklik gaan lyk.

Hoe sal ons die hemel beskryf? Niemand was al daar nie, sommige het ‘n veraf blik gekry.  Hemel is die aarde se glorie sonder die gebrokenheid van sonde en nog soveel meer.  Dink net hoe wonderlik sou die aarde wees sonder sonde! Dit is die kern van die koninkryk boodskap wat Jesus verkondig het. (Mat 4:23; Mar 1:15; Luk 8:1; Hand 1:3)

Wanneer die volkome kom, sal ons totaal verlos wees van sonde.   Ons is saam met die aarde uitgelewer aan die verdorwenheid van sonde, alhoewel nie meer slaaf van die sonde nie.  Ons moet almal tot sterwe kom, alhoewel ons wat in die Here sterf nie sterf tot die ewige verderf nie maar die ewige lewe.  Ons verander net ‘n seisoen, soos van winter na somer.  Ons lewe gaan voort in Christus sonder die beperkinge van sonde en die teenswoordige wêreld. Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. (1 Kor 13:12) 

Wat is die koninkryk? Dis waar God heers, en Sy wil geskied.  In sy Koninkryk/hemel/woning is dinge soos dit moet wees.  Byvoorbeeld: Ons word nie meer siek nie, genesing het uit Jesus gevloei na elkeen wat siek is, omdat die koninkryk naby gekom het.  (Mat 4:23; Luk 9:11) Ons lewe vir ewig, dood het sy angel verloor. (1 Kor 15:54-56) Dit is die restourasie van alle dinge waarvan die skrif praat. (Hand 3:21)

Dis asof met elke sonsondergang en sonsopkoms, die Here ons attent wil maak op die heerlikheid wat kom.  Die skepping getuig van God se karakter en skeppingsvermoë.  Daar is soveel mooi, en verwondering in die skepping.  Hemel is soveel meer.  Ons hou soms so krampagtig vas aan hierdie lewe en wêreld, omdat ons in wese eintlik nie glo in dit wat kom nie. Ons huil oor ‘n kind se vroeë dood, en die lewe waarop die kind uitgemis het sonder om te besef dat die eintlike lewe eers hierna gebeur.  As die kind in die Here is, het hy of sy uitgemis en ontsnap van hierdie gebroke, sondige,  verwoestende wêreld. Hoekom sou ons die kind hier wil hou om eers te ly onder sonde?  Jesus rig ons gereeld in sy leringe na die ewigheid. Deur vir ons te wys op die loon wat ons dan sal hê, ( Mat 5:12; 46; 6;1-6; 16, 18) en dat hierdie krone en eer nie kan verwelk nie. ( 1 Kor 9:25)

Ons harte en begeertes is waar hemel is. (Mat 6:21)  Ons hemel is soms ‘n klein stukkie proe van sorgelose geluk toe ons jonk was. Vir die res van ons lewe loop ons in sirkels om weer dié oomblik te proe. Ons hardloop op soek na dit wat was.  Ons drink uit leë bottels, en begeer net-nog- ʼn-keer oomblik. Hemel is waar mense God se wil leef en doen. Wanneer ons soos Jesus dien, liefhet, vergewe, aanraak, ophef dan laat ons mense deel aan die hemel wat nou in ons harte leef.  Hemel het nou tuiste gevind in ons harte. Vrede en vreugde diep in jou gees, al gaan dit ook hoe swaar.  Ons is nou alreeds besig om ‘n stuk van hemel te leef, wanneer ons intiem is met God.

Uiteindelik gaan God ʼn nuwe hemel en aarde maak. (Jes 65:17; Ope 21:1) Hy gaan alles nuut maak. (Ope 21:5) Hemel is meer ʼn werklikheid as hierdie wêreld. Ons gaan nie in die hemel een baie lang kerkdiens hou nie. Kom ons kyk net hoe Jesus saam met sy dissipels vir eet en kuier na sy opstanding. (Joh 21:12)

19Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. 20Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe—nie gewillig nie, maar ter wille van Hom wat dit onderwerp het — 21in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. 22Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. 23En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. 24Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? 25Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. (Rom 8:19-25)

 

Ons lewe met die medalje in ons sak. Die hoop is in ons harte. (Kol 1:27) Daarom kyk ons met groot verwagting na die wenstreep. Daarom fokus ons, hart gedurig op Hom! Ons kyk nie na mense nie, want hulle gaan ons faal, selfs if possible not all the elect will make it. Ons kyk nie na die omstandighede nie, want dinge gaan erger raak, ons weet dit, want ons leef in die eindtye. Ons kyk nie na valse drome en ideale nie, ons hou ons oë stewig gefokus op ons enigste hoop Jesus Christus in en onder ons. (Heb 12:2)

 

Hemel hier op aarde is om die wil van God te doen. En die wil van God is geopenbaar Jesus die Christus. Wanneer ons Hom leef en ons harte op Hom rig, ondek ons die rykdom en oorvloed van Sy genade. Moet ons dan nou ophou regmaak, mooi maak, en ophef? NEE! Hemel is die plek van gehoorsaamheid. My loon en ewigheid is opgesluit in of ek gehoorsaam is of nie. Inteendeel: Gehoorsaam is ʼn plek. Al wat God van my wil hoor as ek eendag in die hemel gaan arriveer is: was ek gehoorsaam of nie? So baie gaan sê Here, Here? (Mat 7:21) Wanneer ek my lewe oorgee en myself verloën sluit God die hemel vir my oop in Christus. Dis immers die enigste manier om God te dien en te volg. (Mat 16:24) Wanneer ek my drome, begeertes en ideale vir Hom gee en nie meer probeer om dit self te verwesenlik nie, maak God my drome waar. Hierin is ʼn groot sleutel opgesluit: WAARVANDAAN kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? 2Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. 4Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? (Jak 4:1-4) Wanneer ons godsdiens probeer om God se arm te draai om my hemel te probeer kry, slaan die hemel se deure vir my toe. Dis juis wanneer ek oorgee, en Hom vertrou om hemel aan my te openbaar soos wat Hy wil, dan gebeur dit spontaan.

Hierin kan ek dus totale rus vind in Hom. Ek hoef nie die hele wêreld te probeer red nie. Ek hoef nie die aarde ʼn beter plek te probeer maak nie. Ek kan nie die verganklikheid van die aarde stop nie, en dit is ok! Al wat God van my verwag is om Hom te gehoorsaam! Dit is na my mening ook die hoogtepunt van geestelike volwassenheid: Om Hom juis te gehoorsaam wanneer ek nie daarna voel of lus is nie. Dis die kern en wese van ons godsdiens/dissipelskap in Christus. Ek moet net doen wat Hy sê! Wanneer die opdrag van Hom kom, dan gee Hy genade en krag om die opdrag uit voer. Hy werk saam met ons! Wanneer ek op my eie dit doen, staan ek alleen.

Ons redding en vrymaking is ook nie net vir onsself nie. Ons wil vry wees van self, selfsug, selfbewustheid en die “shame” van ons foute, om uit gehoorsaamheid te dien, te gee, te help, instrument te wees! Ons wil vry wees van skuld, en geldelike verknorsing en resessie, nie om self lekker te leef nie, maar om te kan gee. Ons werk nie om ons eie hemel te skep nie. Ons werk om te kan gee. (Efe 4:28) Ons wil so vry wees dat ons sonder verskoning, bagasie, en attachments net kan gehoorsaam!

Ann Unsworth het ons geleer: hold on to life lightly. Ons is burgers van God se koninkryk, hier woon ons in tentwonings, ons is bywoners, ons werklike huis is by Hom, ʼn ewige tuiste. Ons is hou liggies vas aan die dinge van hierdie lewe, omdat ons, ons oë gevestig hou op ʼn ewige hoop! Die somtotaal van my lewe is gehoorsaamheid aan God, that is it! My loon is by Hom!