Categories
Sermons

Die geestelike dinamiek van ’n byeenkoms van die Liggaam v Christus

As gelowiges het ons ‘n unieke geestelike band wat ons saambind. “en in verbondenheid met Hom deel julle in Sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag” (Col 2:10) Ons deel dus in Sy volheid!!! Wat ‘n wonderlike verklaring! Ons deel in die volheid van Christus, “die hoof oor elke mag en gesag”!

Ons aanbid ‘n onsigbare God, wat ‘n Gees is. (2 Cor 3:17) Ons is geesvervulde mense wat deur die Heilige Gees die vermoë ontvang het om bonatuurlike dinge te vermag volgens 1 Cor 12 & 14. Die NT gebruik telkens die woorde “vol”, “gevul” “gedoop” met die Heilige Gees, ‘n oorvloedsbegrip om aan te dui dat mense se lewe nou deur die Gees beheer word.

Jesus se lewe was vol bonatuurlike kragtige dade, as ons soos Hy wil wees, hoekom sien sommige gelowiges die bonatuurlike as onnodig, nie vir almal, en nie vir vandag nie?

Ek pleit nie vir vreemde manifestasies waar mense in ‘n staat van vervoering en wegrukking vreemde gedrag toon nie. Alhoewel sekere geestelike ervarings en ontmoetings nie altyd verduidelik kan word nie.  Paulus sien ‘n lig en val op die grond. Acts 9:4 Tydens die uitstorting vd Heilige Gees, beskou die toeskouers hulle as vol soetwyn. Acts 2:13 Die dinge van die gees maak nie sin vir die natuurlike mens nie. “dit is dwaasheid vir hom” 1 Kor 2:14

Die punt is: Ons byeenkomste moet inherent ‘n geestelike dinamiek en karakter hê, waar die oorsprong van wat gebeur nie vooraf bepaal, voorberei, en geoefen kan word nie.

Die teksvers in 1 Cor. 14:26 is die enigste vers in die Nuwe Testament wat ’n uitleg gee van die wyse waarop die program van ’n groep Nuwe-Testamentiese gelowiges se byeenkoms verloop het.

Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ’n bydrae om te lewer: ’n psalm, ’n onderwysing, ’n openbaring, ’n ongewone taal of klank, ’n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop  (1 Cor. 14:26 – NAV).

Let op hoe elke lid vir die byeenkoms moet voorberei: “. . . het elkeen gewoonlik ’n bydrae om te lewer”. ELKEEN HET. Dit beteken dat die vergaderings redelik lank geduur het: “. . . as julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar” (1 Cor. 11:33); daar is getuig en gebid (1 Tim. 2:1, 8); daar is vir siekes gebid (Jam 5:13-16); daar is teenoor mekaar belydenisse gedoen (1 Cor. 11:27-31). Dis baie duidelik; Christenskap in die Nuwe Testament is nie ’n toeskouer-geleentheid nie. Almal neem deel.

Die Engelse woord, “church”, kom van die Latynse woord wat “sirkel” beteken. Ons woord, “sirkus” is afgelei van die woord “sirkel”, ”drie ringe”, soos in “drieringsirkus”. Dalk het hulle aan die begin wanneer hulle vergader het in ’n kring gesit. Soos by ’n ronde tafel. En so het die woord “kerk” ontstaan. Dis heel moontlik, dat die gebruik van die woord sy ontstaan het omdat die eerste kerk se byeenkomste nie in formele geboue of tempels gehou is nie, maar in woonhuise (Hand. 2:46). Dit is so dat by groter byeenkomste raak dit onmoontlik om vir elke lid ’n spreekbeurt te gee, maar tydens byeenkomste in woonhuise behoort een persoon nie die bespreking oorneem nie, maar dit net lei en fasiliteer sodat elkeen ’n kans kry om deel te neem. Dit is wel waar dat in die geval die aantal mense minder as 20 tot 30 mense moet wees. Maar dit is net waar wanneer elkeen ‘n spreekbeurt soek. Ons kan egter baie duidelik aflei uit die bogenoemde skrifte dat gebed, belydenis, bid vir siekes, ‘n groepaktiwiteit was. Vandag in die meeste Westerse kerkprogramme is die liturgie gebou rondom die kansel en die verhoog.

ψαλμός psalmós: ’n Lied: die lied is met musiekbegeleiding gesing. Die jongste betekenis is in die Septuagint aanvaar. Dit verwys na alle waarskynlikheid na die psalms in Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16.  Sien die verskeidenheid met betrekking tot die oorsprong van hierdie liedjies. Psalms – bekende deuntjies en liedjies, Gesange – gewyde, poëtiese toewyding liede, Geestelike liede – waar die woorde vanuit die gees kom sien (1 Cor 14:15) en “making melody in your heart” Waar die deuntjie ook vanuit die hart kom, dus spontaan, en impromptu.

διδαχή didachḗ: Om te onderrig. In ’n praktiese sin beteken dit die handeling van onderwys gee, onderrig, les gee (Mark. 4:2; 1 Kor. 14:6, 26; 2 Tim. 4:2). Heb. 5:11-6:2. Soek ’n “gesonde leerstelling”: 1 Tim. 4:6; 2 Tim. 4:3; Tit. 1:9; 2:1 (vgl 1 Tim. 6:3; 2 Tim. 1:13). Die skrifgeleerdes en fariseërs was kenners en studente van die Woord, maar het ongelukkig geval in die leringe en tradisies van die mens. (Mat 15:1-9) Die woord van God, is soos swem, jy leer nie om te swem op die grond, en in boeke nie. Jy leer om te swem, deur in die water te klim, en die instrukteur na te volg.  Lering is dus nie die oordra van kennis nie, maar om mense te inspireer om te hoor en te doen! Dit gebeur net, as die leraar self ook meedoen.

γλῶσσα glṓssa: Kwalitatief nuut; om nuwe tale te praat wat hulle voorheen nie geken het nie; dit beteken hulle het in tale gepraat wat nie hul moedertaal was nie (Mark. 16:17; Hand. 2:4; 10:46; 19:6; 1 Kor. 12:30; 14:2, 4-6, 13, 18, 23, 27, 39). Dit is betekenisvol dat talespraak en die uitleg daarvan as een van die hoofgebeure by ’n samekoms van Nuwe-Testamentiese gelowiges beskou is. Asof dit daardeur beklemtoon word. Dus, as jy wil deelneem, word gevul met die Heilige Gees deur in tale te praat (1 Kor. 14).

ἀποκάλυψις apokálupsis: om te onthul. Openbaar, blootlê, aan die lig bring, bekend maak. Die openbaring van geheimenisse verwys na Goddelike doelwitte en leerstellings wat voorheen onbekend en bedek was (Rom. 16:25; 1 Kor. 14:6, 26). Openbarings van God die Vader of Christus (2 Kor. 12:1, 7; Gal. 1:12; 2:2; Ef. 3:3). In Ef. 1:17 beteken “die Gees van . . . openbaring”  ’n gees wat die diep geheimenisse van God kan deurgrond en bekend maak. Openbaring is wesenlik vir ons om te weet wat en hoe ons iets moet doen. Mense kan net dit doen wat hulle werklik verstaan.

ἑρμηνεία hermēneía: om te interpreteer. Interpretasie, verduideliking (1 Kor. 14:26); dis ’n metoniem vir die vermoë om te interpreteer, as ’n charisma (1 Kor. 12:10), ’n geskenk. Alhoewel die woord “interpreteer” in hierdie geval spesifiek verwys na die uitleg van tale, is ek van mening dat die meeste van die aktiwiteite ’n vorm van interpretasie is. Die woord “hermeneutiek” word gebruik deur teoloë wat die wetenskap van Bybel-interpretasie beoefen. Visioene, drome en geestelike ervarings moet geïnterpreteer en beoordeel word (1 Kor. 14:29).

Alle dinge is uiteraard geestelik; gebede aan God wat ’n onsigbare Gees is (Joh. 4:24); ons eenheid en band as gelowiges (1 Kor. 12:26); geestelike oorlogvoering (Ef. 6:12). Dit is waarom ’n persoon wat optree vanuit ’n godsdienstige oogpunt, stelle reëls en liturgieë, nie kan funksioneer in ’n Nuwe-Testamentiese kerk wat uit Geesgevulde gelowiges bestaan nie. Dit is twee totaal verskillende bedryfstelsels.

Die belangrikste punt wat mens egter moet onthou, is: dit beteken nie net almal kry ‘n spreekbeurt nie! Dan kan dit ‘n baie lang uitgerekte vervelige byeenkoms word.

Die klem is dit wat die Gees wil!!

“Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde” (Matt. 18:20). Paulus het selfs gesê hy is in die gees teenwoordig, al is hy liggaamlik afwesig (1 Kor. 5:3-4). Dit dui op ’n onsigbare draad, band, verbondenheid, naatlose kleed met die Gees van Christus soos dit in Sy Liggaam met Hom as Hoof  onthul word (Ef. 1:22). Die eenvoudigste manier is om die draad van die byeenkoms op te tel, met die vloei te verbind, na mekaar te luister en te resoneer, te harmoniseer. As die boodskap wat jy voorberei het nie pas nie, los dit – dis nie vir nou nie.  Luister fyn, en maak jouself leeg, sodat die Gees jou kan inspireer met die wat Hy wil sê.

Stel jou in op die Gees van die byeenkoms. Van die eerste lied af skandeer die aanbiddings-leier die gees, die voordansers resoneer met hul liggame dit wat gesing word en terwyl ons almal as liggaam daarop inskakel, ervaar ons ’n oop, hemelse openbaring en geestelike insig. Dan, wanneer ons dit wat ons sien en ervaar bekend maak, word die visioene duideliker en verstaanbaar. Hierdie godspraak te midde van Sy kinders was God se oorspronklike plan, om tussen Sy mense te wees. (Heb 12:18-24). Hy wou op die Sionsberg sy volk ontmoet, en self met hulle praat maar hulle was te bang.  Maar ons het gekom, by die Heilige Berg, ‘n geestelike byeenkoms, waar God deur ons almal praat, nie net deur een mens nie.

Categories
Sermons

Lewe ‘n ‘soomlose’ lewe in Christus

(Joh. 19:23) En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldaat ’n deel en die onderkleed; maar die onderkleed was sonder naat, van bo af in een stuk geweef.

Definisie van naatloos:  Ons praat van ’n roman se naatlose storielyn. Of naatlose, vry vloeiende optrede; ’n naatlose uitvoering. Glad, aaneenlopend, eenvormig in kwaliteit: ’n naatlose samevoeging van kuns en vermaak. Naatloos – volkome konsekwent en samehangend; “die roman se naatlose plot”: samehangend, konsekwent, logies, georden – gekenmerk deur ’n ordelike, logiese en esteties konsekwente verband tussen dele; “’n samehangende argument.”

Wat estetika (skoonheidsleer) betref, lyk dit asof naatloosheid dui op skoonheid, eenvoud en verfyndheid. ’n Persoon wat ’n lewe in Christus lewe, leef ’n naatlose lewe (Joh. 15:1-15). Jesus se onderkleed dui op hierdie soort lewe! “Laat U Koninkryk kom en U wil geskied” sê dat ons gewillig is om Sy wêreld te weerspieël (Matt. 6:10). ’n Naatlose vloei tussen hemel en aarde.

Die onderkleed is ’n vervulling van Psalm 22:19. ’n Mens se onderkleed is jou eerste laag klere – teen jou vel. Kledingstukke wat heeltemal sonder nate is, soos die een wat Jesus gedra het, was uniek aan Palestina. Dit is op regopstaande weeframe geweef waar twee stelle vertikale skeringgaring gebruik is, een aan die voor- en een aan die agterkant van ’n dwarshout. Die wewer het sy weefspoel wat die horisontale weefdraad bevat van die voorkant na die agterkant beweeg en so ’n silindriese stuk materiaal geweef. ’n Naatlose kleed was waarskynlik ’n skaars besitting en vir die soldate iets wat hulle begeer het.

Die feit dat die kledingstuk genoem word, beteken dat Jesus as hoëpriester opgetree het. Die hoëpriester het tydens die Pasga so ’n kleed gedra. Om die waarheid te sê, die priester mag nie sonder die kleed opgetree het nie (Eseg. 44:19). Linne-hoofversiersels moet op hulle hoof wees en linnebroeke moet aan hulle heupe wees; hulle mag hul nie gord met iets wat laat sweet nie (Eseg. 44:18).

’n NAATLOSE LEWE IS EEN WAAR:

  • Ons gedagtes, woorde en optrede in lyn is – (Matt. 6:21-22)
  • Daar geen afhokking, kognitiewe dissonansie, kompartemente, begin-en-stop-geestelikheid is nie. Al die dele pas knus in by mekaar en daar is geen wedywering en gestoei vir jou aandag nie. Om sout en lig te wees, is naatlose energie (Matt. 5:13-16).
  • Daar is geen begin en einde nie, geen binne en buite nie. Alles beweeg op ’n kontinuum.

Die geskenk van regverdigheid maak dit vir ons moontlik om deurentyd vanuit Sy geregtigheid te lewe . . . daarom begin ons altyd in Hom (Matt. 6:33). Sien Alan Platt se boek: Not do, but done.

Jesus het skynheilige mense gehaat. Hy het geen ander sonde of foute in sulke sterk taal aangespreek nie. Jesus waarsku: Maar pas op vir die vals profete wat in skaapsklere na julle toe kom en van binne roofsugtige wolwe is (Matt. 7:15). Hy sê sulke mense is soos gewitte [witgepleisterde] grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbeendere en allerhande onreinheid is (Matt. 23:27). Jesus het die Fariseërs veroordeel omdat hulle gesê en nie gedoen het nie: “. . . want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat” (Matt. 23:23). Net soos baie ander vandag, het die Fariseërs ’n kolletjie-uitleg gebruik van die Skrifte – hulle het net kolle (dele) van die Bybel geglo. Hulle het nougeset hulle “kruisement, anys en koljander” na die tempel se stoorkamer gebring, maar in hulle privaat lewe het hulle regverdigheid, genade en geloof geïgnoreer.

Skynheiliges is daarvoor bekend dat hulle lewens in kompartemente verdeel is. Ons moet besef dat, as iemand nie orals ’n Christen is nie, is hy nêrens ’n Christen nie. Die Bybel maak dit baie duidelik: Of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God (1 Kor. 10:31). En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom (Kol. 3:17). Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik (Matt. 5:16). . . . sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld . . . (Fil. 2:15). Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak (Spr. 3:6).

By Harvester het ons ’n naam vir hierdie soort Jesus-gesentreerde Christologiese leefwyse: “’n God-is-binne-gerigtheid” of “natuurlik bonatuurlik”.

Ons het met verloop van tyd vir God toegelaat om die grense en mure, wat ons rondom ons skande opgerig het om dit te bedek, af te breek. Ons streef daarna om eg, geloofwaardig en eerlik te wees, selfs weerloos. Ons weerstaan die begeerte om voor te gee en met vertoon in die vlees op te tree (Gal 6:12). Wanneer ons in Sy rus lewe, beteken dit ons hoef nie meer te sukkel, te werk of ons in te span om heilig te word nie. Heiligheid is ’n uitvloeisel van Sy blywende rus en vreugde. Jy beweeg teen ’n gemaklike, natuurlike pas – sonder haas. Jy hanteer die dinge in jou lewe voordat dit ’n krisis of langdurige irritasie word. Elke oomblik tel: “Sola Deo Gloria.”

’n Naatlose lewe is meer besorg oor die teenswoordige ervaring tydens die reis as oor die bestemming. Vandag is belangrik, maar ek is steeds bewus van die missie en bestemming. Jy het ’n wye uitkyk op jou lewe, ’n bewustheid van die pad waarop jy is. ’n Skynbare teenstrydigheid: die Koninkryk nou, maar wat nog kom. In plaas daarvan om te bid en te glo dat dit nog moet kom (Matt. 6:10), is ons nou en hier God se Koninkryk. (Matt. 4:17) Ons kan inderwaarheid sê dat, soos Christus, God se Koninkryk (teenwoordigheid en regering) naby is, want Hy is in ons! (Matt. 10:7-8; Luk. 10:9, 11) Die probleem van God se huidige teenoor toekomstige Koninkryk word opgelos wanneer ons eenvoudig die Gees gehoorsaam (Rom. 8:14). Hy beheer watter deel van Sy Koninkryk Hy op ’n gegewe tyd en plek aan ons wil openbaar.

Dan McCollam verwys na nog ’n vorm wat die teenoorgestelde van ’n naatlose lewe is en hy noem dit ’n anakronistiese leefwyse. ’n Anakronisme (uit Grieks ἀνά ana, “teen” en χρόνος khronos, “tyd”) is ’n kronologiese teenstrydigheid in ’n sekere opset, veral ’n jukstaposisie van persone, gebeure, voorwerpe of gewoontes in verskillende tydperke. Die mees algemene tipe anakronisme is ’n voorwerp wat in die verkeerde tyd voorkom, maar dit kan ook ’n verbale uitdrukking, tegnologie, ’n filosofiese idee, musiekstyl, ’n tipe lap of materiaal, ’n gewoonte of enige iets anders wees wat in ’n spesifieke tydperk hoort en waar dit verkeerd is om dit buite sy tyddomein te gebruik. (In Die Laaste Avondmaal van Leonardo da Vinci, 1498, sit die apostels by ’n lang tafel. Gedurende die tyd en plek toe hierdie laaste ete plaasgevind het, het niemand sulke tafels geken nie.) Godsdiens vang mense dikwels in ’n tydverwringing vas. In godsdienstige sektes waar dit gebeur, dra mense dikwels klere uit ’n spesifieke tydperk in die verlede, en pas nooit aan nie. Dit beteken nie ons volg die mode tendense van die moderne tyd slaafs na nie, inteendeel ons gee egter die toon aan maar in matigheid, wat nie aandag na self trek nie. ‘n Christus-gesentreerde lewe is tydloos.

Everything is spiritual – Rob Bell verduidelik in sy DVD-lering hoe alles, van die kleinste tot die belangrikste deel, met mekaar verbind is en inderwaarheid geestelik is. My werk en die manier waarop ek dit doen, is geestelik. Met geestelik bedoel ek dat ek elke dag lewe, ontwikkel, verander en dag na dag organies groei tot volwassenheid – nie in ouderdom nie, maar in volwassenheid in Christus! Jou werk is ’n uitdrukking van wie jy is, jou behoeftes is vervul en jy lewe volgens jou waardes. Dit is alles naatloos.

In Christus kan ons niks wegsteek nie. Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie (Luk. 8:17); in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie (Rom. 2:16). Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang (1 Kor. 4:5). En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het. (Heb. 4:13)

Die enigste manier waarop ons in die genade en regverdigheid van Christus kan lewe, is deur openlikheid, integriteit en eerlikheid. Ons steek nie ons skande en foute weg nie. God gebruik ons foute ook! (Kol. 1:24)

Ons lewe ’n naatlose lewe in Sy teenwoordigheid. Ons gaan nie meer in en uit Sy teenwoordigheid nie! Ons bly in Hom. (Joh 15:1-15) Hy was “vir eens en vir altyd” die offer vir ons sonde (Rom. 6:10; Heb. 7:27; 9:12; 10:10). Daarom kan ons nou met vrymoedigheid in Sy teenwoordigheid en heiligheid ingaan. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees en ons ’n groot Priester oor die huis van God het, laat ons toetree met ’n waaragtige hart in volle geloofsekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van ’n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water (Heb. 10:19-22). Niks meer in en uit nie . . . deur geloof het my lewe in Hom begin!

Uiteindelik leef ons ook ‘n naatlose lewe na die mensdom om ons. Ons kategoriseer en etiketteer mense nie meer nie. Ons behandel almal dieselfde, meet die eer en respek wat hulle toekom as God se skepping.  Ons het lief en gee verniet dit wat ons vd Here ontvang het.  (Mat 10:8)