Categories
Jesus die beste lewe

Jesus die revolusionêr

Jesus die revolusionêr

Ek dank die Here dat ons nie in die OT leef, waar ons onseker, in vrees, deur offers van bloed, deur ‘n menslike hoëpriester, by een tempel in Jerusalem na God moes nader. Die skrywer van Hebreërs is korrek, ons het ‘n ver beter offer (Heb 9:23), beter verbond (Heb 8:6); beter beloftes (Heb 8:7); beter hoop (Heb 7:19); beter as die engele (Heb 1:4); beter bemiddelaar (Heb 12:24), beter opstanding (Heb 11:35)! Soos met ‘n nuwe selfoon, die oomblik as jy die nuwe een in besit neem, verval die ou foon en is dit uitgedien. Ons is dankbaar vir die ou een, want dit was nuttig, maar nou dat ons die nuwe een gebruik, dink ons nie meer aan die ou een nie. Nee, ons is opgewonde oor die nuwe foon se beter funksies! 

Jesus was revolusionêr! Hy het nie iets bygevoeg by die oud nie, nee Hy het die oud vervang met iets baie beter! Te veel gelowiges dink nog vanuit ‘n ou testament, ou verbond paradigma, en probeer die woorde en begrippe van die Nuwe Testament en nuwe verbond in Christus inweef in die oud. Jesus was radikaal NUUT. Hy het heeltemal ‘n nuwe weg gebaan, deur Sy prediking en voorbeeld, Sy lyding en sterwe, en Sy opstanding! Die oorsprong van die Christendom het nie in genesis begin nie, dit het by Jesus, en Sy opstanding begin! 

Broers, ons kan nou met vrymoedigheid ingaan in die heiligste plek waar God self is, omdat Jesus vir ons gesterf het. 20Die gordyn wat die afskorting was, is geskeur—dit is sy eie liggaam—en so het Hy vir ons ’n nuwe pad oopgemaak wat ons by die lewe bring. 21Hy is ook ons groot Priester wat mag het oor God se hele huis. 22Laat ons dan ingaan na God toe met ’n eerlike hart wat op Hom alleen vertrou, want ons harte is rein gemaak deur die bloed van Jesus Christus wat daarop gesprinkel is en ons liggame is gewas met skoon water.(Heb 10:19-22) 

Tempel afbreek en in 3 dae herbou

Around year AD 40, citizens of Jerusalem were notified that a statue of Emperor Gaius Caligula was to be erected within the temple walls. Petronius, governor of Syria, was given responsibility for transporting the statue from the port city of Ptolemais to Jerusalem. He was accompanied by two legions (approximately 10,000 soldiers). When he arrived to take possession of the statue, he was shocked to discover thousands of Jews from the region had gathered in protest. 2 When threatened with violence, instead of organizing to defend themselves, the protesters knelt and exposed their necks to Roman blades. So they threw themselves down upon their faces, and stretched out their throats and said they were ready to be slain; and they did this for forty days together and in the meantime left the tilling of their ground, and that while the season of the year required them to sow it. Thus they continued firm in their resolution and proposed to themselves to die willingly rather than to see the dedication of the statue.  [1]

EN Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.(Mat 24:1–2) see Mark 13:1, 2; Luke 21:5, 6   

Hierdie stelling oor die tempel afbreek, was die hoofargument teen Jesus, hoekom hy tereg staan, en die doodstraf verdien. Dit was wat die getuies teen Hom gebring het. (Matt. 26:61; Mark 14:58); Ook tydens sy kruisiging is hierdie woorde herhaal! (Matt. 27:40; Mark 15:29). 

Abraham se roeping was; “en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.” (Gen 12:3) God roep ons om deur ons die wêreld te seën.  Die tabernakel, later tempel moes die plek van seën, vergifnis en vrylating wees. In Jesus se geval word die oorspronklike instrument van seën die tempelorde, die tugyster wat die een wat juis besig is om die wêreld te seën tot dood veroordeel. 

Die plek wat die wêreld moes seën, het ‘n rowers spelonk geword, soos die geldwisselaars die mense uitbuit, vir hulle eie gewin.  Daarom reinig Jesus die tempel. (John 2:13-22)

38 jaar voor die gebeurtenis waarsku Jesus die mense duidelik:“Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leërs omsingel word, moet julle kennis neem dat sy vernietiging aangebreek het. Dan moet die mense wat in Judea is, na die berge toe vlug, en die mense wat in die middel van die stad self is, moet dit ontruim, en die mense wat op die platteland is, moet nie Jerusalem binnegaan nie. Daardie dae is dae van vergelding sodat wat geskryf staan in vervulling moet gaan. Groot ellende wag op die verwagtende vroue en ook op dié wat nog borsvoed gedurende daardie dae, want daar sal groot benoudheid in die land heers en God se toorn sal op hierdie volk rus. Sommige sal deur die snykant van die swaard omkom en ander sal as gevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal vertrap word deur die vreemde nasies totdat die tyd van die nasies verby is.(Luke 21:20–24) Hierdie is een van Jesus se profesië, wat letterlik woord vir woord vervul is: en ook ‘n pragtige bewys van Sy bestaan.  

Die opstand van die Jode bereik hulle hoogtepunt 66AD, en word daar verskillende gevegte geloots vir bykans 4 jaar. Die romeinse generaal Titus het ‘n paar dae voor pasga, 14 April 3 legioene soldate teen Jerusalem beleer. Met meer as 100000 mense vasgevang in die stad, en interne faksies wat kos voorrade verwoes het, die stank van geen sanitasie verwydering, honger en te veel mense het die situasie binne die stad onhoudbaar gemaak. ‘n Woedende soldaat het in Augustus ‘n fakkel oor die muur gegooi, en die tempel het aan die brand geslaan. Uiteindelik teen 7 September 70AD is die stad ingeneem. [2]

Josephus, ‘n ooggetuie vertel: The slaughter within was even more dreadful than the spectacle from without. Men and women, old and young, insurgents and priests, those who fought and those who entreated mercy, were hewn down in indiscriminate carnage . . . The legionaries had to clamber over heaps of dead to carry on the work of extermination. [3]

Tot vandag kan die Jode, nie meer enige offer op hulle altaar bring nie. Daar is sedertdien dus geen versoening vir hulle sondes nie. Jesus het dus nie net leë beloftes gemaak nie.  Jesus kondig die nuut aan; ‘n nuwe weg, ‘n nuwe verbond, ‘n nuwe koninkryk, met nuwe reëls en wette, met nuwe beloftes, beloning en erfdeel! Jesus volbring die oud, en beseël met sy kruisdood, ‘n nuwe verbond! (Jer 31:31-34) 

Een van God se primêre voorsienings aan ons behalwe die uitstorting van die Heilige Gees, is die Liggaam van Christus. Vir God om mens te word het Hy ‘n liggaam nodig gehad.  (Heb 10:5) Die alomteenwoordige, Almagtige en Alwetende God, kom woon in ‘n menslike liggaam! Dis Sy eerste groot liefdesdaad aan ons! Sy inkarnasie! (Heb 4:14-15)  Hy het ‘n liggaam nodig gehad om goed te kan doen aan die mensdom, siekes te genees, die mag van die bose te verslaan, en vir die wees en die weduwee, en armes om te gee. Geen enkele mens kan vandag volledig Jesus alleen wees nie.  Indien daar wel weer so iemand is, sal ons die persoon verheerlik. Jesus word vandag vlees deur Sy kerk. Die kerk is Sy liggaam. Die volheid van God is geopenbaar in Sy liggaam.  Eph 4:11-16; Eph 5:30; Eph 2:19-22; 1 Cor 12:12. Ons het ook ‘n liggaam nodig om God se wil te doen. Ons kan nie die Koninkryk van God laat kom op aarde soos wat dit in die hemel is sonder Sy Liggaam nie.  

God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid. (Col 1:27) Die woord julle is ‘n kollektiewe voornaamwoord en kan vertaal word Christus onder julle en in julle.  Christus is in jou maar daar sal nooit weer ‘n Christus in Sy volheid in een persoon gemanifesteer word nie.  Christus se volheid kan alleenlik deur ‘n liggaam van mense verheerlik word.  Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Eph 1:23) “As the new wine is found in the cluster, And one says, ‘Do not destroy it, For a blessing is in it,” (Isa 65:8)

Ons is nou die tempel van die Heilige Gees. (1 Cor 3:16; 6:19; 2 Cor 6:16) Drie fasette van kerkwees: Die individu, die lokale gemeente, en die universele kerk. Soos ‘n lemoen: die sel, binne ‘n skyfie, binne die skil.  

Daar is net een liggaam. (Eph 4:4) Die heerlikheid van God is alreeds opgesluit in Sy liggaam ons kan net in die volheid van hierdie heerlikheid leef wanneer ons die Christus in mekaar raaksien en die gawes in mekaar ontsluit.  Soos Jesus gebore was in ‘n liggaam wat moes opgroei alvorens die tyd sou aanbreek vir Sy bediening so is die kerk in ‘n proses van voorbereiding tot die finale uur van haar glorie!  Net soos mense Hom nie wou erken of aanvaar nie en uiteindelik kruisig sal die kerk haar grootste heerlikheid bereik in haar donkerste uur.  Mag God jou oë open soos Petrus sin om die verlossing in Sy kerk raak te sien!

Jesus reduseer al die wette van die OT na net 2 wette. 

Daar is twee groeperinge van mense wanneer dit kom by heiligmaking en toewyding aan die Here. Die wat ernstig, in afsondering, alles probeer doen om heiliger, en meer toegewyd te wees, en die wat probeer om met die minste moeite net nie uitgesluit te wees nie. Hoe heiliger die eerste groep raak, hoe gevaarliker raak hulle oordeel, kritiek en misnoeë met die res wat nie die sogenaamde merk maak nie. Die tweede groep, probeer net deurkom sonder om regtig te leer, en moeite te doen. Hulle wil eintlik nie daar wees nie, maar wil nie hê mense moet dit weet nie. Jesus bied ‘n radikale, revolusionêre alternatief tot hierdie op en af, binne dan buite, dualistiese bestaan. Hy verenig die opwaartse Godgerigte vertikale fokus, en sywaartse, mensgerigte, horisontale fokus, en maak hulle een. Onlosmaaklik een. Jy kan nie die een sonder die ander nie. 

As jy iets bring na die altaar in die tempel om dit aan God te gee en jy onthou daar by die altaar dat jou broer iets teen jou het, los jou geskenk daar voor die altaar en gaan maak eers die saak met hom reg. Dan kan jy terugkom en jou geskenk vir die Here kom gee.(Mat 5:23–24) Jy kan dus nie die Here liefhê, sonder om jou naaste lief te hê nie. Punt! Inteendeel, hoe jy jou naaste liefhet, is bepalend en die lakmoes toets, of jy werklik die Here liefhet. Deur die eeu sedertdien, is dit bepalend ten opsigte van kerkwees: is ons besig om die wêreld lief te hê, of nie? In die Nuwe verbond, kan jy eenvoudig nie voortgaan met godsdiens nakoming, van metodes, en formules en dink jy behaag God, sonder om jou naaste lief te hê nie.  

Jesus se prediking om jou vyande lief te hê, en aan hulle goed te doen, hulle inderwaarheid te seën was radikaal! Hy het letterlik lynreg teen die stroom van wat oor eeue geleer en verstaan is oor God gegaan.  Die godsdiensgroepering mobiliseer toe ‘n teenaanslag: hulle stuur die Sadduseërs om Hom te probeer vasvra: oor die lewe hierna. (Mat 22:23-33). Toe hierdie probeerslag gruwelik misluk voor die aansien van die mense, stuur hulle ‘n wetgeleerde: Toe die Fariseërs ook hoor hoe Jesus die Sadduseërs so ’n antwoord gegee het dat hulle niks verder kon sê nie, het hulle saam na Jesus toe gekom. Een van hulle, ’n deskundige oor die wet, vra toe vir Jesus ’n strikvraag: “Meneer,” wou hy weet “wat is die belangrikste ding wat God ons in die wet beveel het.” Jesus antwoord toe: “Die belangrikste is waar God gesê het: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en siel en verstand.’ Dit is die belangrikste en die eerste bevel wat God ons gegee het. Daar is ’n tweede een wat net so belangrik is, en dit is: ‘Jy moet jou medemens net so liefhê as wat jy jouself liefhet.’ Die hele Skrif is gegrond op hierdie twee bevele van God.”(Mat 22:34–40.) 

Alhoewel beide hierdie skrifte uit die skrifte kom. (Deut 6:5; Lev 19:18) het niemand die twee al saamgevoeg as “mutualily exclusive” nie. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Mens kan verstaan dat die godsdiensgroepering in die hoek gedryf is, hulle bestaansreg, alles waarmee hulle besig was is in die gedrang. Daarom kom hulle met, ‘n laaste aanslag om die guns van die mense te probeer terugwen. Onthou die Jode se naaste was nog altyd, JODE! Niemand anders nie! Mag nie ondertrou nie, mag nie meng nie! Inteendeel, met God se hulp en die reg op selfbeskikking is nasies en vyande bloedig uitgewis! 

Gelukkig het Lukas hierdie belangrike verduideliking bygevoeg, sodat daar geen onduidelikheid sal wees oor presies, wie Jesus bedoel as ons naaste nie. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan.

Daar was ‘n wetgeleerde wat aan Jesus ‘n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: “Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” Jesus sê vir hom: “Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?” Hy antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.” “Jy het reg geantwoord,” sê Jesus vir hom. “Doen dit en jy sal die lewe verkry.” Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?” Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: “Toe ‘n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee. Dit gebeur toe dat daar ‘n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook ‘n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar ‘n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na ‘n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: ‘Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.’ “Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?” Die wetgeleerde antwoord: “Die man wat aan hom medelye bewys het.” Toe sê Jesus vir hom: “Gaan maak jy ook so.”(Luk 10:25–37) 

Vandag nog as ons hierdie gedeeltes lees, word ons uitgedaag, word ons ontsteld in ons binnekant, want wat Jesus vra is nie maklik nie. Dit sit nie maklik in ons ego nie. Ons is anders geleer, en ons funksioneer nie so nie. Soort soek soort! Dit is hoe dit werk. 

Jesus verklaar al die meer as 600 joodse wette, as uitgedien. Dit is verby. Hy het iets beter! Dít is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. (Joh 15:12) Hy maak ‘n gebod, ‘n wet waaraan Hyself voldoen het as voorbeeld, en Sy lewe vir ‘n sondige wêreld, nie die Joodse volk kom neerlê het. Paulus die Fariseër wat ’n yweraar was vir die oorleweringe van sy voorvaders (Gal 1:14), die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. (Phil 3:6) verklaar: Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.(Gal 6:2) 

WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ’n gawe en offer aan God tot ’n lieflike geur.(Eph 5:1-2) 

Hierdie wederkerige gebod om God lief, te hê, maar gelyktydig ook jou naaste, is die basis, die grondslag, die opsomming van al die wette en reëls van die OT.  

Jesus het hierdie weg, en werkswyse vir ons kom voorbeeld. Ons kan onmoontlik meer tyd in vas en gebed, meditasie, afsondering wy, sonder om ons hand uit te steek na ons naaste. Ons lewe is uitgegiet soos ‘n drankoffer, soos Jesus. 

“Gaan maak jy ook so.” 

Jesus noem God Pappa

Een van die eerste openbarings van Jesus, is dat Hy God, Vader noem.  Hierdie aanspreekvorm moes aardbewings in die geesteswêreld veroorsaak het, want die Jode het ‘n groot saak gemaak van hoe jy God aanspreek. God se primere naam, is nooit uitgespreek nie.  Jhwh – Jahweh. Die vrees was om nooit God se neem ydelik te gebruik nie. Die idee dat God, Vader is was nie die probleem nie, maar die feit dat iemand God direk as Vader kan aanspreek was ongehoord.  

Throughout the Bible we find God portrayed as a Father. This portrayal, however, is surprisingly rare in the Old Testament. There God is specifically called the Father of the nation of Israel ( Deut 32:6 ; Isa 63:16 ; [twice] Isa 64:8 ; Jeremiah 3:4; Jeremiah 3:19; 31:9 ; Mal 1:6 ; 2:10 ) or the Father of certain individuals ( 2 Sam 7:14 ; 1 Chron 17:13 ; 22:10 ; 28:6 ; Psalm 68:5 ; 89:26 ) only fifteen times. (At times the father imagery is present although the term “Father” is not used [ Exod 4:22-23 ; Deut 1:31 ; 8:5 ; 14:1 ; Psalm 103:13 ; Jer 3:22 ; 31:20 ; Hosea 11:1-4 ; Mal 3:17 ]). This metaphor for God may have been avoided in the Old Testament due to its frequent use in the ancient Near East where it was used in various fertility religions and carried heavy sexual overtones

The teaching of the Fatherhood of God takes a decided turn with Jesus, for “Father” was his favorite term for addressing God. It appears on his lips some sixty-five times in the Synoptic Gospels and over one hundred times in John. The exact term Jesus used is still found three times in the New Testament ( Mark 14:36 ; Rom 8:15-16 ; Gal 4:6 ) but elsewhere the Aramaic term Abba is translated by the Greek pater [pathvr]. 

God se interaksie met die mens en die grondlegging van die geloof begin met Abraham, en die belofte van Vaderskap. Dan die God van Abraham, Isak en Jacob. Die rol van die Vader staan dus sentraal tot ons geloof. Die vader bepaal as te ware die pad en rigting waarin die familie loop.  Die ghaos in ons wêreld vandag kan in ‘n groot mate toegeskryf word, aan die afwesigheid van Vaders.  

Maar ons moet nie ons heil soek in aardse Vaders nie.  Daar is ‘n rede hoekom aardse Vaders ons faal, God wil ons eerstens herenig met ons hemelse Vader. Gevolglik word ons gedrag en optrede natuurlik bepaal deur ons hemelse Vader.  Ons kry ons DNA van die Vader. 1 Joh 3:9. Ons is uit Hom gebore. Joh 3:4-5. Deur onverganklike saad. 1 Pet 1:23. Ons ken die Vader en Sy wee. 1 Joh 2:13 Aardse vaders is beperk in hulle voorsiening van die volheid van ‘n Vader.  Daarom moet ons nie ons vertroue op mense stel nie. Ps 118:8-9. Goeie aardse Vaders rig ons om God die Vader raak te sien, en van Hom afhanklik te wees.  

Let op die Woord in Mat 23:9: “Moet niemand hier op aarde as `vader’ aanspreek nie, want Een is julle Vader: die Vader in die hemel!” Sekerlik bepaal ons siening en ervaring van ons aardse Vaders hoe ons God sien en beleef.  Maar ons moet nie dat dit ons langer gevange hou nie.  Geen aardse Vader biologies of geestelik kan God vervang of aan Hom gelyk gestel word nie.  Hulle swakheid en onvolkomenheid moet ons juis neig om na God te kyk as ons Vader.  

Dis primêr waarom Christus gekom het, om deur Sy geregtigheid ons die geskenk van kindskap en toegang met God te gee, sodat ons Hom kan ken as Vader.  Hoe meer God as Vader vir jou ‘n werklikheid word, hoe meer sal Hy jou laat opgroei in volwassenheid en die vervulling van Sy wil.  Jesus die seun van die mens, het vir ons gewys hoe om dit te doen. Hy was algeheel aangewese op die Vader.  

Ons verkry die volheid in die begin. 

Ek vra ‘n goeie vriendin, wat altyd diepdenkend is oor geestelike sake: Wat maak die Christendom anders, uniek van al die ander gelowe? Haar onmiddellike antwoord: “Ons kry alles in die begin!” Al die ander gelowe, moet jy eers deur vele rites, en gebruike werk, om ‘n vorm van narvana, en spiritualiteit te bereik. Jesus leer: “Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy.” Mat 11:11. Die werkers wat laaste in diens geneem is, kry dieselfde loon as die wat heeldag gewerk het. (Mat 20:1-16) 

Die beste verhaal wat hierdie waarheid illustreer is waar Jesus die water in wyn verander, Sy eerste wonderwerk – wedergeboorte. 

Jesus se eerste wonderwerk en ook die begin van Sy bediening aan die mens moes betekenisvol wees. Ons weet daar is altyd ‘n dieper betekenis, in die eerste melding van ‘n saak.  Jesus het immers nie sommer bloot dinge gedoen nie.  (Joh 5:19-20, 30; 8:28; 14:30; 12:49) Waarom water in wyn? Dan nog die beste kwaliteit wyn? Tot wie se voordeel was die wonderwerk? Die gaste was sekerlik baie bly…  maar die gevolglike moontlike dronkenskap?  Hoe kan dit geestelik regverdig word.  Sommige sê dat dit druiwesap was; is daar egter so ʼn groot verskil in die kwaliteit en smaak van druiwesap?  Hoe ook al sy; Jesus het die proses van druiwe pluk, dit pars, die skeiding van die doppe en pitte, gisting, verheldering en veroudering alles in een oomblik vermag.  

Wat is die betekenis van hierdie wonderteken?  

Die ses kruike wat gebruik is vir van die Joodse reinigings rituele spreek van die ou leë rituele wat mense uitwendig reinig maar nie by magte was om mense se innerlike te vernuwe nie.  Die getal ses is die getal van die mens.  Hulle moes dit volmaak, en hulle het dit tot bo gevul. Elke kan het tussen 90 en 100 liter water gehou dus altesaam ongeveer 600 liter wyn!  Aan die ander hand, was die hele gemeenskap gewoonlik genooi na ‘n bruilof. 

Die 1ste plaag wat Moses verrig het was water in bloed. (Eks 7:14-24) Die bloed van offers was egter nie genoegsaam om die natuur van die mens te verander nie.  Jesus verander water in wyn! Wyn spreek van oorvloed, guns, vreugde en die werk van die Heilige Gees.  Paulus vermaan die gemeente om nie dronk te word van wyn nie, maar om vol te wees van die Heilige Gees.  (Efe 5:18) Diegene wat die Heilige Gees ontvang het tydens Pinkster is as dronkaards uitgekryt (Hand 2:13) Johannes se evangelie word saamgestel in sewe primêre fases waar daar van ʼn spesifieke wonderwerk vertel word en dan volg die verduidelik en vergeesteliking van spesifieke gebeurtenis.  In hierdie geval volg die verhaal van die besoek van Nikodemus die Fariseer en Jesus se lang verduideliking van wedergeboorte. (Joh 3) 

Wat gebeur tydens wedergeboorte?  Ons menswees word verander en vernuwe, ons DNA word oorgeskryf. Ons word volgens Paulus ‘nuwe skepsels’. (2 Kor 5:17) Jesus verander die DNA van water en dit wat jare neem om te gebeur doen Hy in een oomblik.  Die wonderteken in Kana dui op die omvang en krag van Jesus se bediening en werk.  Hy het gekom nie net om ons te kom genees of aan te raak nie, Hy het gekom om ons te verlos van ons sondige natuur en ons nuwe mense in Hom te maak!   

Ons probeer soms so hard om beter mense te wees.  Ons werk aan onsself.  Ons volg hierdie plan en lees daardie boek.  Ons dissiplineer onsself tot die hou van sekere reëls en die volg van sekere doelwitte.  Ons vermy sekere temptasies en probeer ʼn reguit pad loop om God se guns en aanvaarding te bekom.  Jesus doen dit alles in een oomblik! Hy verander ons geestelike DNA.  Ons word Sy kinders!  (1 Pet 1:23)  en volgens Johannes kan ons nie meer sondig nie, want ons is uit God gebore. (1John 3:9) Ons menslik pogings tot heiligheid en goddelike karakter is futiel.  Die nuwe verbond wat Jesus vir ons beseël het belowe ʼn innerlike begrip en verstaan van God se hart en wil.  (Jer 31:31-34) Hy skryf sy wette in ons hart.  Goddelike karaktertrekke word ‘vrug’ en nie ‘werke’ nie. (Gal 5:22-23) Ons ontvang Sy gedagtes en sinne. (1 Kor 1:16) Dis die wonder van ware redding, dat Hy dit in ons werk om Sy wil te doen.  (Phil 2:13) Ons geur verander van die reuk van die dood na die geur van Sy kennis en heerlikheid.  (2Cor 2:14-16) Ons ontvang Sy lig en word Sy lig.  (Eph 5:8) Sonder om te probeer is ons Sy lig, wanneer Hy in ons kom woon deur Sy Gees. Ons word die tempel en heiligdom van God waardeur Hy Sy heerlikheid laat skyn (1Cor 3:16; 6:19; 2 Cor 6:16) HY maak ons ook vol, tot bo.  Vol is ʼn oorvloedsbegrip, geen halwe mates nie! So ‘vul’ hy ons met Sy persoon!  Alles in een oomblik!!! 

Wat moet ons doen om Hom te ontvang?  

Eers niks… Hy was genooi na die bruilof.  Hy kom na jou toe.  Niemand kan na die Vader kom as Hy ons nie trek nie (Joh 6:44) God se verlossingsplan begin deurdat Hy ʼn boodskapper na ons wêreld stuur, wat die Woord aan ons verkondig.  Ons hoor en verstaan die Woord en geloof word in ons harte opgewek.  Ons roep Hom aan en redding word in ons harte uitgestort. (Rom 10:14-15)  Dis die wonder van God se liefde wat elkeen van ons op Sy unieke manier trek en bedien.  

Tweedens ons moet in Hom glo.  Die gaste het almal Jesus by die bruilof gesien maar Maria het in Hom geglo. Sy het geglo dat Hy enigiets sal kan doen.  Sy het nie ander planne gemaak om wyn te kry nie, sy het in Hom die vermoë gesien tot ʼn oplossing.   

Derdens moet jy reageer en gehoorsaam wees aan dit wat Hy jou sê.  Sy gaan in aksie oor en sê aan die slawe om presies te doen wat hy sê.  (v5) Hulle gehoorsaamheid aktiveer die wonderwerk van God. Die wonderwerk gebeur nie toe hulle die water in die bakke gegooi het nie, maar toe hulle die water na die seremoniemeester toe vat.  Hy kon hulle wegjaag en afdank omdat hulle gewaag het om bloot water na hom toe te bring. Hulle het geweet dit is net water, maar toe die wonderwerk, die beste wyn!  Wanneer ons glo in Sy Woord en daarop reageer om as nuwe mense te begin leef al voel ons nog niks, gebeur daar iewers iets bonatuurlik met ons.  Hy maak ons nuut! 

God is by magte om in ʼn oomblik die vuilste sondaar te verander in ʼn koningskind.  Daardie sonde waaroor jy net nie oorwinning kry nie, Hy kan jou verlos in ʼn sekonde! Jy het al soveel keer bely, maar val elke keer terug.  Jy oorwin nie sonde deur net te bely nie, maar deur ook te glo dat Hy jou gaan help om dit nooit weer te doen nie.  Jy is ʼn nuwe mens! Kyk al die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword.  As Hy water in wyn kan verander, dan kan Hy jou verander!!

Jesus Staan op uit die dood! 

Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. 2Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom.

3Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; 4Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. 5Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, 6en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk, van wie sommige al dood is maar die meeste nou nog lewe. 7Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. 8Heel laaste het Hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn.

9Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om ’n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. 10Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie tevergeefs nie; inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal; eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is.

11In elk geval, of dit ek is of hulle—dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het.

Die opstanding van die dooies

12As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? 13As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. 14En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. 15Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat Hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het Hy Christus ook nie opgewek nie. 16As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. 17En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. 18Dan is ook dié wat in Christus gesterf het, verlore. 19As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.

20Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het. (1 Cor 15:1-20) 

 1. Die verleentheid vd dissipels se ongeloof, openlike beken. 
 2. Sal jy bereid wees om gemartel te word vir ‘n leuen? 
 3. Jakobus Jesus se eie broer erken. 
 4. Paulus die skrifgeleerde, fariseer, erken, en boet deur sy lewe. 
 5. Jesus se opstanding is sekerlik betwis en bevraagteken, en die lesers van die NT, het nog gelewe, wat dit kon betwis. (Daarom die ooggetuies) 
 6. Nadat ek hierdie onderwerp 700 uur lank bestudeer en die gronde daarvan deeglik ondersoek het, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat die opstanding van Jesus Christus een van die boosste, wreedste, mees hartelose grappe is wat ooit aan die verstand van mense afgesmeer is, OF dat dit die mees fantastiese feit van die geskiedenis is. (Josh Mc Dowell – bewyse oor die Christelike Geloof) 
 7. Waarheid het ‘n manier om onaanvegbaar te wees. Dit deurstaan die toets van die tyd. Dit hoef nie verdedig te word nie, want dit staan eenvoudig. Dit is soos dit is. Geloof in Jesus se realiteit en opstanding vuur die Christelike geloof al vir 2000 jr. Die bekende verhaal van die eertydse atheis joernalis Lee Strobel, vertel van hoe hy ‘n punt daarvan gemaak het om al die feite rondom Jesus se opstanding te ondersoek. Hy moes uiteindelik erken, ek kan eenvoudig nie die oorweldigende getuienis wegvee, en wegredeneer nie. 

Jesus se voorspellings van sy opstanding • Matteus 12: 38-40; 16: 21; 17: 9, 22-23; 20: 18-19; 26: 32; 27: 63. • Markus 8: 31-9: 1; 9: 10, 31; 10: 32-34; 14: 28, 58. • Lukas 9: 22-27. • Johannes 2: 18-22; 12: 34; hoofstuk 14-16.

Daar word vertel dat Ignatius (± 50-115 n.C.), die biskop van Antiogië, ’n inwoner van Sirië en ’n leerling van die apostel Johannes, “vir die wilde diere in die Colosseum in Rome gegooi is. Hy het sy sendbriewe geskryf gedurende sy reis van Antiogië na sy marteldood” (Moyer, WWCH, 209). In ’n tyd toe hy ongetwyfeld helder van verstand sou gewees het, sê hy van Christus: Hy is gekruisig en het gesterf onder Pontius Pilatus. Hy is werklik gekruisig, nie net bloot oënskynlik nie, en het gesterf, voor die oë van wesens in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Hy het ook na drie dae opgestaan … 

Pous Benedict die 14de het in die 18de eeu ‘n kruis gehang, in die Keiser se ingang, van die Colosseum, om hulde te bring aan die duisende christene wat in hierdie 50000 sitplek arena vir hulle geloof in Jesus om die lewe gebring is.  

Josefus, ’n Joodse historikus wat aan die einde van die eerste eeu n.C. geskryf het, bied hierdie fassinerende gedeelte in Antiquities, 18.3.3: Daar was in hierdie tyd Jesus, ’n wyse man, as dit geregverdig sou wees om hom ’n man te noem, want hy het wonderlike dade gedoen, ’n leermeester van mans wat die waarheid met vreugde ontvang. Hy het baie Jode na hom toe aangetrek, en ook baie Grieke. Hierdie man was die Christus. En toe Pilatus hom tot die kruis veroordeel het, nadat hy beskuldig is deur die belangrikste mans onder ons, het dié wat hom van die begin af liefgehad het hom nie in die steek gelaat nie, want hy het op die derde dag weer lewend aan hulle verskyn, soos die Goddelike profete hierdie en tienduisende ander wonderlike dinge oor hom voorspel het. En selfs nou het die groep Christene, só na hom vernoem, nie uitgesterf nie (Josefus, AJ, 18.3.3) 


[1]Josephus, Antiquities of the Jews, 389.

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(70_CE)

[3]Josephus “Jewish wars” 

Categories
Jesus die beste lewe

Jesus Christus teenoor valse godsdiens en die gees van die Wêreld

Religion can put new clothes on the man, but Christ puts a new man in the clothes.

Die vyandskap tussen godsdiens en geloofslewe bestaan sedert die eerste mens. Die Here het Abel en sy offer aanvaar, maar nie dié van Kain nie. Daaroor was Kain baie kwaad en neerslagtig. “Hoekom is jy so kwaad?” vra die Here vir hom. “Hoekom hang jou gesig? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas! Sonde sit reg by die deur om jou te oorweldig, maar jy moet dit oorwin”(Gen 4:4; Heb 11:4 – NLV). Later wys Paulus die vyandskap tussen die seun van die belofte deur die gees en die seun van die vlees duidelik uit. Destyds het Ismael, die kind wat op die gewone manier gebore is, vir Isak, die kind wat deur die Gees van God gebore is, vervolg. Net so gebeur dit vandag nog (Gal 4:29 – DLB).

Dit is uiteindelik die godsdiensstelsel en regeringvan die dag wat Jesus gekruisig het. Hierdie duiwelse drie-eenheid is sigbaar regdeur die skrif. Die antichris en die suurdeeg van Herodes: Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes (Mark 8:15).

LET WEL! HIERDIE LERING SE EINDDOEL IS VERVOLGING EN UITWISSING: Herodes het Johannes laat doodmaak. En die Fariseërs het Jesus laat doodmaak. Die gees van valse godsdiens en die gees van nasionalisme regverdig dat onskuldige mense tot die dood veroordeel word sodat misleiding gehandhaaf en volvoer kan word. Hulle word die messias wat red en alles regmaak. Deur die geskiedenis is die mense verpletter deur die magsug van hierdie diktators en regeerders wat hulleself aanstel as die verlosser van die mens.

Wêreldregering: Kus het ook ’n seun gehad met die naam Nimrod. Hy was die eerste mens wat met geweld oor ander geregeer het (Gen 10:8). Mens-aanbidding:Kom ons bou vir ons ’n stad met ’n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons ’n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie (Gen 11:4).

Openbaring 13: Die dier met die tien horings, met die gesig van die luiperd, beer en die leeu.

Die see is dikwels ’n simbool van die nasies van die aarde. Die kerk as nasie van God (1 Pet. 2:9) staan teenoor die nasies van die aarde. In die nasie van God werk die Gees van God, maar in die nasies van die wêreld werk die gees van die draak. Die regerings van die nasies staan teenoor die regering van God. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!(Ps 2:1-3). Tien horings beteken tien krone (13:1). Die dier het volledige mag (tien horings en tien krone). Dit verteenwoordig die regerings van die aarde. Dit strek van Nimrod in Genesis 10-11 tot by die regerings van vandag. In 1 Samuel 8:7 sê God vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie.

In Daniël 7 sien Daniël ’n soortgelyke gesig. Hy sien die see in beroering en vier groot diere daaruit opklim (Dan 7:1-3). Die een soos ’n leeu, die ander soos ’n beer, die derde soos ’n luiperd en die vierde dier vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad(v 7).

Enige vorm van nasionalisme en selfbeskikking van een nasie, ten koste van ’n ander, is geweldpleging, en ’n onreg teen God se skepping.

Die dier uit die AARDE:

Twee horings soos ’n lam (Op 13:11). Net soos die eerste dier eerder ’n stelsel is as ’n individu, so is die dier uit die aarde ook eerder ’n stelsel en nie ’n individu nie. Hy het slegs twee horings en nie tien soos die dier uit die see nie. Dit is ’n aanduiding van sy ondergeskiktheid aan die dier uit die see. Hierdie dier het beperkte magte. Hy lyk soos ’n lam, maar as hy praat, praat hy met die stem van die draak.

Die draak-lam se modus operandi en doel word duidelik uitgespel: “En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid.”

Die draak-lam het hoofsaaklik ’n godsdienstige rol om te vervul. Hy maak daarop aanspraak dat hy die waarheid verteenwoordig en onskadelik is, maar sy spraak gee hom weg as gesant van die satan. In ’n sekere sin is die draak-lam ’n antichris of pseudo-christus. Hy doen hom voor as ’n alternatiewe of “ander” Christus.

In 95 n.C. het vals godsdienste in samewerking met die keiserlike beamptes die mense bedwelm. Die keiser is met groot seremonie onder toesig van die regeringsbeamptes aanbid. Die draak-lam rokkel die mense se fokus van God af en plaas dit op die wêreldstelsel van die dag. Dit is nie ongewoon om die vergodsdiensing van regerings te sien nie. Die Britte sing: “God save our gracious Queen / Long live our noble Queen / God save the Queen / Send her victorious / Happy and glorious / Long to reign over us / God save the Queen.” Die Russe verwys na “Holy Mother Russia”. Om ’n Slawiër te wees, is om Russies-Ortodoks te wees. Om ’n Slawiër te wees wat nie Ortodoks is nie, word gesien as verraad teenoor die Slawiese kultuur. In die ou Suid-Afrika het ons gesing: “Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika.” In Ierland is die oorlog tussen die Protestante en Katolieke ’n diepgewortelde bitterheid. Die draak-lam het rooi kruise geverf op die skilde van soldate in die Middeleeue en die regerings ondersteun terwyl hulle die verskriklikste wreedhede gepleeg het. [1]

WAARSKUWING TEEN DIE GEES VAN DIE WÊRELD

Jesus se lewe en bediening is lynreg gerig teen die wêreld- en godsdiensregering van die dag:

Wat help dit ’n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor?(Mark 8:36).

Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is(Matt 6:30).

Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê(Matt 16:23).

Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie(Joh 1:10).

Die wêreld kan vir julle nie haat nie; maar hy haat My, omdat Ek openlik verklaar dat sy dade sleg is(Joh 7:7).

Wie sy lewe bo My liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou(Joh 12:25).

Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie(Joh 14:27).

Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor My nie(Joh 14:30).

As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat(Joh 15:18).

In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin(Joh 16:33).

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is(Rom 12:2).

Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo(1 Kor 1:20, 21).

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug(Ef 6:12).

WAARSKUWING TEEN GODSDIENS

Die gees van die wêreld is makliker onderskeibaar, want dit staan lynreg teen die waardes, en metodiek en werkwyse van die Koninkryk. Om valse godsdiens te onderskei is baie moeiliker, want dit teer op die begeerte en behoefte wat mense het om God te behaag en te verheerlik. Dit is werklik hartseer om pragtige gelowige mense te ontmoet wat ten prooi geval het van ’n sekte, ’n godsdiensgroepering wat fokus op metodes, rites en reëls gegrond op die Woord, maar sonder die gees van Christus.

Feitlik die hele NT se apostoliese briewe is geskryf om te waarsku teen misleiding; valse christusse (Mark 13:22); valse lering (Ef 4:14), valse profete (Matt 7:15, 20; 1 Joh 4:1); valse apostels (2 Kor 11:13); valse tekens en wonders (2 Tess 2:9).

HOE HOU ONS KOERS IN WAARHEID?

Fondasie van Christus:Waarheid is ’n persoon! Hou as voorbeeld van gesonde woorde dié wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is (2 Tim 1:13). Die doel van alle bediening is om Christus verwesenlik te sien in elke lewe (Gal 4:19; Kol 1:28-29; 2 Kor 11:2; 1 Kor 2:2; 2 Pet 1:8; Ef 4:13).

Volhard in die leer van die apostels:(Hand 4:42) Om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is(Judas 3); aan die leringe vashou soos ek dit aan julle oorgelewer het(1 Kor 11:2); staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is óf deur ’n woord óf deur ’n brief van ons(2 Tess 2:15);goeie leer waarvan jy ’n navolger geword het(1 Tim 4:6); een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê(Tit 1:9);MAAR spreek jy wat by die gesonde leer pas(Tit 2:1).

Vrug van geregtigheid en Heilige Gees:As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken(2 Pet 1:8); Dra dan vrugte wat by die bekering pas(Matt 3:8); So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte(Matt 7:17); So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken(Matt 7:20); Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe(Rom 6:22); vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God(Fil 1:11).

Die anatomie van ʼn akkurate geloofslewe dit is – dade van geregtigheid:Ons is gewikkel in ’n stryd om ons geloof te behou. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het(1 Tim 6:12); Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou(2 Tim 4:7). Die fokus van satan en die wêreld is om jou te laat twyfel. Van die begin af vra satan: “Het God waarlik gesê?” En toe hy Jesus versoek: “As jy die seun van God is . . . ” Daarom moet ons ook onsself gedurig toets of ons in geloof praat en optree of nie (2 Kor 13:5). Want net geloof kan God behaag (Heb 11:6). Dit wat nie uit geloof is nie, is sonde! (Rom 14:23).

JESUS ONTBLOOT DIE VALSHEID EN SKYNHEILIGHEID VAN GODSDIENS:

Jesus toon en bewys Sy liefde aan die mensdom, die siekes, die verlorenes, die wat deur hulle gemeenskap verstoot is, die vrouens, melaatses, die sondaars en tollenaars. Maar Hy betoon geen genade met die godsdienstiges nie: Matt 23:13; Matt 12:34; 15:7-9; Mark 7:6-8; Matt 23:15-16,23-33; Luk 11:42-44; 13:15; Joh 8:44.

Daar is wel goeie tradisies en leerstellige waarhede (1 Kor 11:2; 2 Tess 2:15; 3:6), maar die oorleweringe van ’n mens, dus die kultuur- en wêreld- en lewensbeskouing van die mens, is gevaarlik (Matt 15:2, 3, 6; Gal 1:14; Kol 2:8; Mark 7:3, 5).

 1. Godsdiens leef vanuit die raamwerk van ’n fotobeeld van God. Terwyl ek in terme van verhouding, ’n rolprent leef.
 2. Godsdiens probeer dinge doen om by God uit te kom, terwyl verhouding leef vanuit die realiteit dat ek alreeds by Hom is, en Hy in my.
 3. Godsdiens is mens-gerig; verhouding is God-gerig.
 4. Godsdiens hou die reëls uit skuldgevoelens en vrees; verhouding hou die reëls spontaan en natuurlik uit liefde. In godsdiens dryf die reëls jou; in verhouding dryf liefde jou.
 5. Godsdiens is kragteloos teen die vlees: mense wat ’n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af(2 Tim 3:5). Hierdie leerstellings het wel ’n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte nie (Kol 2:23).
 6. Godsdiens fokus op klein opdragte, om die doen van die groot opdragte te vermy: Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê: Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God opsy te skuiwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Moses het gesê: “Eer jou vader en jou moeder” en: “Wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word.” Maar julle sê: “Iemand kan vir sy pa of sy ma sê: Enige gawe wat u van my sou kon kry, is korban,” dit wil sê: ’n offergawe vir God. En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen (Mark 7:8-13).
 7. Godsdiens argumenteer; strydvrae mors tyd en hou mense besig sonder dat hulle enigiets godvrugtig doen. Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie(Kol 2:8).
 8. Godsdiens fokus op die magiese krag van voorwerpe: Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is(1 Pet 1:18-20).
 9. Hulle is altyd gekant teen enige vorm van emosie en godsdiens wat nie volgens hulle eie reëls en metodes plaasvind nie – Maria (Matt 26:6-13; Mark 14:3-9; Luk 7:36-39; Joh 11:2).
 10. Lees Lukas 11:37-54
  1. v 13 Hulle het self nie verhouding met die Here nie (Luk 11:42), maar verontagsaam die geregtigheid en die liefde vir God.
  2. v 16 Dubbele standaarde
  3. v 23-24 Fokus op klein geskilpunte oor metodes en rituele, maar leef nie in gehoorsaamheid en gepaardgaande vrug nie.
  4. v 25-26 Fokus op uitwaartse dinge, maar kan niks aan die hart doen nie.
  5. v 28 Huigelaar, vals, skynheilig (Luk 12:1). Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is hulle huigelary.
  6. v 28 Minag die wet . . . die hart en die diepte van die wet . . . soos Jesus wat die eintlike betekenis van die wet verstaan en preek.
  7. v 43 Hou van die aansien van mense.
  8. v 46 Plaas onhoudbare laste op die mense, maar kom dit self nie na nie.
  9. v 52 Want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en dié wat wel wou ingaan, vir hulle het julle verhinder.
  10. Eksklusief, elitisme: Luk 11:37-42; 45-53; 12:1-2; Matt 10:26-33.
 11. In wese is valse godsdiens mens-gerig en daarom is daar altyd kompetisie, vergelykings, wedywerings, vleeslike vertoon en vrees vir mense. As jy vir mense bang is, kan jy in ’n strik beland (Spr 29:25). Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse Raad tog ook tot geloof in Hom gekom, maar uit vrees vir die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie; want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God(Joh 12:42, 43). Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed, en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye, en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur die mense begroet en as “rabbi” aangespreek te word(Matt 23:5).
 12. Fokus op die uiterlike vertoon as bewys van goddelike krag: Religion can put new clothes on the man, but Christ puts a new man in the clothes. Julle maak die buitekant van bekers en borde skoon, maar binnekant is julle self vol inhaligheid en gemeenheid(Luk 11:39). Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Dié wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie(Heb 13:9). Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak, sodat dié wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik(1 Tim 4:1, 2).
 13. Metodes, metodes, en nog metodes: Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos: “Hieraan mag jy nie vat nie!” “Daaraan mag jy jou mond nie sit nie!” “Daaraan mag jy nie raak nie!”? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel ’n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte nie(Kol 2:16-23).
 14. Hulle is meer besorg oor die hou van die reëls as om werklik die mens te help. Hulle toon meer liefde vir hulle reëls as vir die toestand van die mens. Die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of Hy hom op die sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla (Mark 3:2).
 15. Hoogmoed en trots: Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel(Luk 18:9). Hierdie selfgeregtigheid lei uiteindelik tot trots en isolasie.

AANBIDDING WAT GOD VERAG

Die Here het Abel en sy offer aanvaar, maar nie dié van Kain nie. Daaroor was Kain baie kwaad en neerslagtig. Hoekom is jy so kwaad? vra die Here vir hom. Hoekom hang jou gesig? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas! Sonde sit reg by die deur om jou te oorweldig, maar jy moet dit oorwin(Gen 4:4; Heb 11:4).

Bring maar julle dankoffer van suurdeegbrood. Spog gerus openlik met julle vrywillige offers! Julle Israeliete hou mos daarvan om dit te doen!(Amos 4:4-5).

Ek wil liewer ’n vloed van regverdigheid sien, ’n eerlike leefwyse soos ’n stroom water wat nie ophou vloei nie(Amos 5:23).

You sing trivial songs to the sound of the harp and fancy yourselves to be great musicians like David(Amos 6:5).

Wat het Ek aan julle baie offers? vra die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste; die bloed van bulle en lammers en bokke staan My nie aan nie. As julle kom om voor My te verskyn, wie het julle gevra om my voorhowe te kom vertrap? Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie: Ek het ’n afsku van julle wierookoffers. Nuwemaansfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae: Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Julle nuwemaansfeeste en feesgetye haat Ek. Hulle is vir My ’n las, Ek is moeg daarvoor. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek(Jes 1:11–15).

Daar is liere en harpe, tamboeryne, fluite, en wyn by hulle fuifpartye. Maar van wat die Here doen, neem hulle geen notisie nie, sy dade sien hulle nie raak nie(Jes 5:12).

So het die Here gesê: Hierdie mense sê hulle behoort aan My. Hulle eer My met hulle monde, maar hulle harte is ver van My af. En hulle aanbidding bestaan uit niks meer nie as menslike opdragte en tradisies(Jes 29:13; Matt 15:9).

AANBIDDING WAT GOD BEHAAG

But there is something I’m looking for: a person simple and plain, reverently responsive to what I say. Your acts of worship are acts of sin: Your sacrificial slaughter of the ox is no different from murdering the neighbor; Your offerings for worship, no different from dumping pig’s blood on the altar; your presentation of memorial gifts, no different from honoring a no-god idol. You choose self-serving worship,  you delight in self-centered worship—disgusting! Well, I choose to expose your nonsense and let you realize your worst fears, because when I invited you, you ignored me; when I spoke to you, you brushed me off. You did the very things I exposed as evil, you chose what I hate(Jes 66:1-2 en Ps 51:17, 19 – Message).

Nee, is die vas wat Ek wil hê, dan nie: om mense wat onregverdig in die tronk is, vry te laat, om die juk van mense af te haal en elke juk te breek nie? Is dit nie om jou kos te deel met dié wat honger is, om aan die arme en swerwer kos en blyplek te gee, om klere te gee vir mense wat dit nodig het, om nie weg te draai van medemense wat jou hulp nodig het nie?(Jes 58:6-7 – NLV).

For I desire and delight in dutiful steadfast love and goodness, not sacrifice, and the knowledge of and acquaintance with God more than burnt offerings(Hos 6:6; Matt 9:13; 12:7 – Amplified Bible).

God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom in ’n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid(Joh 4:24).

For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh(Fil 3:3).

HOE HANTEER ONS DIE GEES VAN GODSDIENS?

Aan hulle eise het ons egter nie ’n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf sou word(Gal 2:5).

Die eeue oue strategie van die vyand is om die kerk te infiltreer met die valshede, mensgerigte wysheid, wat reg klink . . . maar nie die gees, bedryfstelsel en werkswyse van die koninkryk-regeringstelsel van God verstaan of respekteer nie. Inteendeel, hulle hoon en maak ’n bespotting van dit wat heilig is.

Net die Heilige Gees kan die Ware Jesus openbaar en ons lei om Hom te volg op ’n daaglikse reis van self-verloëning, self-kruisiging en opstanding in Christus Jesus, ons Here en Verlosser!

 

 

 

 

[1]Openbaring ontsluit (eBoek): n Verrassende perspektief op die laaste boek in die Bybel (Afrikaans Edition)Riekert Botha