Categories
Preke

Die herkoms en betekenis van die nagmaal

Ons bestudeer die Seder Maaltyd, of Pasga Maal waartydens Jesus die nuwe verbond – Nagmaal inisieer. Hierdie Joodse maaltyd en Familie Fees te herdenking van die Joodse verlossing uit Egipte is volop beeldende simboliek met die oog op die Messias, Jesus die ewige Verlosser!

Hier is die pdf skakel van die notas oor die Sedermaal, Pasga, en die simboliek van die Nagmaal.

https://hrco.co.za/wp-content/uploads/2021/04/Die-Nagmaal.pdf

Die joodse maal – Prosedure

In diepte studie oor die ontwikkeling van die Nagmaal.

Hoe het Jesus die seder/paasmaaltyd gevier.

Categories
Preke

Die vyeboom in die wingerd

#getuig #dravrug #voorbeeld #anders #lig #sout #geur 

Luke 13:6-9 Die Gelykenis van die VYEBOOM in die WINGERD 

Daarna het Hy hierdie gelykenis vertel: “’n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: ‘Kyk, dis nou drie jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit! Waarom moet hy langer die grond uitput?’ Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap.”

“Beige must be your least favourite colour, for we are called to stand out not blend in.” 

Het jy al gevoel ‘nou waarom is ek tussen dié mense?’ Sedert die ontstaan van Israel staan God se mense soos ‘n vyeboom in ‘n wingerd. Abraham, Isak, Jakob, Josef in Egipte, Daniel in Babilon, Ester in Persië, Paulus in Rome. Wanneer ons, onsself skielik in die vreemde, tussen vreemde mense bevind. Moet ons vrug dra! Watter vrug soek die Here by ons as gelowiges, in ‘n wêreld wat toenemend hulle geloof grondves op die wetenskap, modernisme, populisme en self-beskikking.  As sout en lig (Mat 5:13-14) preserveer ons die samelewing teen verrotting en totale verval… nou is die tyd vir strategiese posisies van invloed en  gesag.  

Die gelykenis word vertel om ‘n appél te maak op God se uitgekiesde mense: Saam met die voorreg van kindskap, nasie-wees, kom die verantwoordelikheid om vrug te dra, anders kap die Here jou af of uit. ‘Kap hierdie vyeboom uit! Dit is nou al drie jaar dat ek aan hom kom vrugte soek en ek het nog g’n enkele vy gekry nie. Dis ’n vermorsing van goeie grond!’ ” Hierdie tema word ‘n paar keer herhaal, en daarom baie belangrik om op ag te slaan.  

Jesus vervloek die vyeboom Mark 11:13-4; 20-23; Mat 21:19 

Jesus stel Homself dus voor as die goeie landbouer, as Sy bome nie vrugte dra nie lê die fout by die boom, nie landbouer, saad, of grond nie. Soos die gelykenis van die Saaier ook verduidelik. Die vrugbare grond van die hart bepaal die opbrengs van die vrug. (Mat 13:1-16)

“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.” Joh 15:1-10

“Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.” Mat 3:10 

“Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. ‘n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.” Mat 7:17-19 

Die vraag is watse vrug soek die Here aan die Boom?? 

In hierdie skrif gedeelte is Jesus se aanklag teen die Jode gemik, Sy mense. Hy was 3jaar op aarde besig om Sy mense te bedien.  “Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur.” (Mat 15:24) Wat kan ons uit die meerderheid Jode se vrugteloosheid leer, in terme van die vrug wat ons vandag moet dra?  

 1. Hulle het hulle nie bekeer nie (Joh 3:13). Bekering is ‘n daaglikse wyse, waar die Here ons rig en lei, soos om ‘n motor op die pad te hou, om in Sy geregtigheid te wandel en te leef. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. (Mat 3:8) en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem (2 Cor 9:10) vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. (Phil 1:10) 
 2. en het nie die tekens van die tye besef nie (Mat 16:3). Vrug dra is nooit werke en “performance” nie. Vrug is om op die regte tyd op die regte tyd te wees. Bid vir reën in die tyd van reën. (Sag 10:1) Samuel kan bid vir reën omdat die Here vir Hom gesê het om daarvoor te bid. (1 Kings 17 & 18) 
 3. en glo ook nie in die een wat God gestuur het nie. (Joh 6:29). ‘n persoonlike openbaring en nabyheid met Jesus self, om te doen wat Hy jou eerstehands sê is die bron, van ons vrugbaarheid. Mense wat by Jesus was en is dra altyd vrug. 
 4. God se mense se tempel/ekosisteem verteenwoordig nie God se tempel nie. “Die liefde vir u huis verteer my.” (Joh 2:13-21; Matt. 21:12-13; Mark. 11:15-17; Luk. 19:45-46)
 5. Hulle lewe demonstreer nie Sy koninkryk nie, dis vals, skynheilig, en dood. “Dit verseker Ek julle: Die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom.” (Mat 23:36)

Die Jesus beweging het binne die bestek van vier eeue die dominante godsdiens van die Romeinse Ryk geword het. Hoe is dit moontlik dat ‘n klein geestelike oplewing in Galilea, Juda so gou oor die wêreld heen versprei het? Die vroeë kerk het Waardes soos barmhartigheid, wedersydse ondersteuning, selfbeheersing, respek vir lewe en liefde het talle mense oortuig dat die Christelike geloof van waarde is 

 • Boosheid soos diefstal, bedrog en jaloesie te vermy.
 • Gasvryheid te betoon aan vreemdelinge.
 • Mekaar te versorg en hulle kos met mekaar te deel.
 • Barmhartigheid teenoor alle mense te bewys.
 • Versorging en verpleging van siekes te behartig.
 • Huishoudings getuig van waardigheid, verantwoordelikheid, pligsbesef,
 • eerbaarheid en gehoorsaamheid.
 • Etniese verskeidenheid word aanvaar.
 • Vroue, kinders en slawe word met respek behandel.
 • Respek vir lewe voorkom aborsie en kindermoord.
 • Martelaarskap en die bereidheid om ‘jou kruis op te neem’

Die vyeboom in die wingerd storie is ‘n oproep tot die INDIVIDU om sy roeping as bousteen in die liggaam gebou van God ernstig op te neem. Die werk van die EEN bepaal die GEHALTE van die GEHEEL! Niemand in God se gebou/liggaam, kan verantwoordelikheid oorskuif na iemand anders nie! Ons moet elkeen ons heilige roeping In Christus vervul en vrug dra, daar waar God ons geposisioneer het! 

Categories
Preke

Die kerk wat Jesus bou

En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Mat 16:18

Ons werk is om dissipels te maak, en God se koninkryk te demonstreer. Ons kan nie Sy kerk bou nie. God bou Sy kerk.

Hy voeg toe Acts 5:13 And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women,

The War-like church / Aircraft Carriers, / Traffic Control Towers – To me, the very least of all saints, this grace was given, to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ, and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things; so that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. This was in accordance with the eternal purpose which He carried out in Christ Jesus our Lord. Eph 3:8-11

 1. “Sonder goeie leiding stort ’n volk in duie; dit is veilig om baie raadgewers te hê.” (Spr 11:14, Nuwe Lewende Vertaling) Daar is soveel beskerming om besluite te neem binne in ʼn liggaam, omdat mens so maklik jou eie hart kan mislei. (Jer 19:9)

2. Ons geveg teen die “principalities” in ʼn sekere gebied kan nooit as individue plaasvind nie, maar alleenlik deur ʼn liggaam van gelowiges. (Mat 16:18; Eph 3:10) dis die eeue oue beginsel dat 5 sal ʼn 100 vyande laat vlug, maar ʼn honderd man, sal tien duisend op die vlug sit. (Lev 26:8) Die akkurate kerk soos enige ander organisasie benodig ʼn kritiese massa van mense om werklik ʼn verskil in ʼn omgewing te maak. Let wel dat ons nie hier van gemeentes praat wat ʼn duisend mens as skare trek nie, maar net ʼn honderd lidmate is medewerkers nie. ‘n Akkurate gemeente, waar elke lidmaat sy rol en bediening verstaan en uitleef, is ʼn kragtige wapen in God se hand.

3. Die versorging van mense in die Nuwe Testament is die kerk. “maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra” 1 Cor 12:25 uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Eph 4:16 Dit is in hierdie kerk waar daar geen tekort was nie. Hoekom? Omdat almal alles wat hulle besit het gedeel het met ander. Weerhouding van om deel te wees van ʼn lokale liggaam, verswak die kerk se vermoë om werklik effektief in hierdie doel te wees. Dit behels ook die aspek van jou bydraes aan die kerk. Om God se werk en koninkryk te bevorder op globale skaal kos geld, die meeste kerke beleef dat maar net 20% van die lidmate hulle tiendes betaal. Weereens verswak dit die kerk se vermoë om effektief te gee, te dien en te help! As almal maar net op die einde besluit om nie deel te wees van ʼn lokale liggaam nie, en hulle eie ding te doen rig ons uiteindelik skade aan ons eie geledere aan. Elkeen se betrokkenheid, selfs jou verskille met ʼn sekere kerk, is nodig vir groei.

4. Daar vind ʼn spesiale “impartation” plaas tydens ʼn Heilige Gees gedrewe diens wat op geen ander manier bekom kan word, as om daar te gewees het nie. “Ek begeer met my hele hart om julle te besoek. Ek wil vir julle ’n geestelike seëning (impart) bring om julle in julle geloof te versterk. ” (Romans 1:11, Nuwe Lewende Vertaling) Veral wanneer ons dienste beleef soos wat Paulus voorskryf aan die kerk in (1 Cor 14:26) Wanneer julle bymekaar kom dan het elkeen… ʼn Mens kan die impartation van ʼn sekere begaafde prediker deur DVD bekom, maar nie die impartation van ʼn liggaam nie.

5. Daar is in elke huis, ʼn sekere inherente bemagtiging en veiligheid asook ʼn spesiale genade gawe wat God aan ʼn spesifieke gemeente gee wat nie verkry kan word anders as om deel te wees van die gesin nie. Jy kan dienste besoek, maar die genade en goddelike vermoë kom deur deel te wees van die spesifieke gesin. Ons het dit al so dikwels gesien hoe sekere mense ʼn mate van beskerming in die huis beleef, en wanneer hulle eendag die huis verlaat en hulleself afsny, dan val alles deurmekaar en uitmekaar in hulle lewens. Om deel te wees van ʼn dinamiese gemeente, gee ook aan elke individu ʼn “sense of purpose”. Jy voel jy bestaan nie net nie, jy is deel van ʼn plan, en die uitvoering van daardie plan en visie!

6. Die vinnigste groei in my lewe het gekom deur korreksie. Ek is gementor. “I have been discipled” So baie gelowiges kom tot bekering en leef maar net op hulle eie voort, waar hulle die preke en insette van hulle lewe kan kies van TBN waarna hulle wil luister, maar hulle is nog nooit deur ʼn geestelike Pa of Ma gementor en persoonlik gedissippel in die waarheid nie. Hierdie is ʼn groot gebrek in die kerk en ook een van die redes hoekom so baie Christene vir jare in ʼn kerk sit en nog steeds nie wasdom bereik nie. Weereens God se model is familie en gesinne. Dis immers ook hoe die natuur werk, almal is in families gegroepeer en funksioneer binne ʼn spesifieke familie. Ons het baie instrukteurs in die Gees maar nie baie Vaders nie. (1 Cor 4:15) Die gevolg is ons het ʼn klomp kop-kennis wat nog nie deel geword het van ons waardesisteem en leefwyse nie. Want ʼn Pa stap met jou ʼn pad, hy leer en korrigeer jou die heeltyd! Die belangrikste egter is dat ʼn Pa jou WYS hoe! Mentorskap!

Net satan wen as mense nie deel wil wees van ʼn gemeente nie. Daar is nie so iets soos ʼn perfekte gemeente nie. Elke gemeente funksioneer soos ʼn betrokke gesin, en jy voel of inherent deel of nie. Dit is daarom belangrik dat jy ʼn gemeente vind waar jy deel voel, gemaklik is en weet jy ʼn bydrae sal kan lewer. Kry ʼn huis! Daarom is daar so baie kerke, almal met ʼn verkillende fokus en mandaat. Hoor by God waar hy jou gestuur het. Waar het God jou bygevoeg, want mens word nie net deel van ʼn gemeente en “join” ʼn kerk nie. (Acts 2:47; 5:14; 11:24) “’n Mens wat hom eenkant hou, lewe net vir homself. Hy het ’n afkeer aan gesonde oordeel.” (Prov 18:1, Nuwe Lewende Vertaling) Die kerk kan nie die kultuur van die dag konfronteer sonder die invloed en momentum van gesamentlike gefokusde optrede nie. Dit is die kollektiewe getal ware gelowiges wat werklik Jesus leef elke dag, wat ‘n gemeenskap/dorp/stad verander. Dit is ons grootste wapen, en ook die rede hoekom satan so hard probeer om die kerk in diskrediet te bring.

 1. Self Jesus was onder gesag, en so moet ons ook elkeen ons onder gesag stel. Efe 5:21. Hoekom die aanmoediging aan leiers om mooi en waardig om te sien na die mense onder hulle, as niemand meer gelei wil word nie. Ons moet hulle respekteer (1 Thessalonians 5:12–13), en eer (1 Timothy 5:17), en aan hulle gehoorsaam en onderdanig wees (Hebrews 13:17) Die tydsgees van ons dag fokus op self, leef om lekker te voel, wil nie voorgesê word nie. Selfs Jesus was tot die ouderdom van 30 aan aardse ouers gehoorsaam. Goeie leiers sal nie oor hulle mense heers nie. 1 Pet 5:3 Jesus was ook hierin vir leiers ‘n voorbeeld.

8. Om aan ‘n gemeente te behoort en betrokke te raak kos dat jy jouself sal verloën. Self-verloëning is nie maklik nie, of gemaklik nie, dit kos jou lewe, jou alles. Ons is bang vir hierdie tipe ‘commitment’, ons weet die prys. Die waarheid is egter dat die opstanding na die dood by verre die prys en offer oortref. Die vreugde en tevredenheid van deelwees, versorg wees, liefde, omgee, oortref by verre die offer. Die dinamika van gemeenskap het in wese ‘n ongeskrewe reël. Dit wat jy insit is wat jy uitkry. As jy liefde gee, omgee, help laste dra, ingestel is op ander, dien, help ondersteun, sal jy nooit kortkom aan dit wat jy weggegee het nie. Jou belegging is gemaak in ‘n ewige bankrekening, en as jy in nood is, en ontrekkings moet maak, sal jy vind daar is in oorvloed. Mens kan nie die voordeel trek, deur ‘n TV prediker se dienste op Sondag te kyk nie. Jy moet iewers betrokke wees.

Categories
Sermons

Maintain Childlike Wonder

Throughout the Bible we see people losing sight of the things of this world, as they fixate their gaze upon the Glory of our Lord! From time to time, it is necessary that we close our eyes to the physical world, so that our senses can be awakened to the eternal reality of the spiritual realm. Once we habitually continue to behold FIRST His glory (2 Cor 4:18), His Kingdom (Mat 6:33), we begin to see this world from a heavenly perspective. 

AS WE CONTINUE to practice doing just as He tells us to do in His Word, life completely changes for us. We will have a completely different perspective and will come to have an entirely new attitude toward life, things and people! 

KINGDOM OF GOD – ROM 14:17: its characteristics are described as righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. The eternal chaos in the world due to the “tares” has not prevented the growth of the wheat. (The world was created by the Word of God out of chaos ). 

OUR PRIVILEGE: to reign with Christ. Enter in by faith. We have been made to “sit together in heavenly places in Christ Jesus”. We are to be more than conquerors. Sin shall not have dominion over us. Sin, sickness and Satan are banished from the glorious realm in which God’s children are called to live. Jesus is our KING, we are His Kingdom. HIS WILL is our highest desire and the extension of His Kingdom is our sole occupation. All else will be added unto us. Our occupation is rulership, not defeat!

Like a child our sense of wonder is restored. We see miracles in the smallest things. We live with an intentional expectation for signs, wonders, and miracles. Nothing is impossible for our God! We are sincerely grateful for what we have already received in Christ Jesus. Our hearts are at peace, we are content, and we have a joyful expectation that if God is for us, nothing can be against us. (Rom 8:31)  

As for us, we have all of these great witnesses who encircle us like clouds. So we must let go of every wound that has pierced us and the sin we so easily fall into. Then we will be able to run life’s marathon race with passion and determination, for the path has been already marked out before us. We look away from the natural realm and we fasten our gaze onto Jesus who birthed faith within us and who leads us forward into faith’s perfection. His example is this: Because his heart was focused on the joy of knowing that you would be his, he endured the agony of the cross and conquered its humiliation, and now sits exalted at the right hand of the throne of God! (Heb 12:1-2) Passion Translation 

872. ἀφοράω aphoráō; contracted aphorṓ, fut. apópsomai, from apó (G0575) an intens., and horáō (G3708), to look. To look away steadfastly or intently toward a distant object. Metaphorically, to behold in the mind, to fix the mind upon (Phil. 2:23; Heb. 12:2).

And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. (Joh 3:13)

The woman said to Him, “I know that Messiah is coming” (who is called Christ). “When He comes, He will tell us all things.” Jesus said to her, “I who speak to you am He.” (Joh 4:25-26)

Peter Saw Him as the Messiah.  He said to them, “But who do you say that I am?”

Simon Peter answered and said, “You are the Christ, the Son of the living God.”

Jesus answered and said to him, “Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but My Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it. (Mat 16:15–17). 

And he said, “Who are You, Lord?” Then the Lord said, “I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads.” So he, trembling and astonished, said, “Lord, what do You want me to do?” (Acts 9:5). 

Then he said to Jesus, “Lord, remember me when You come into Your kingdom.”

And Jesus said to him, “Assuredly, I say to you, today you will be with Me in Paradise.” (Luk 23:40–43)

The four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, saying:

“Holy, holy, holy,

Lord God Almighty,

Who was and is and is to come!”

Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, who lives forever and ever, the twenty-four elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying:

“You are worthy, O Lord,

To receive glory and honor and power;

For You created all things,

And by Your will they exist and were created.” (Rev 4:8-10) 

Categories
Preke

Die Groeipad van die gelowige

Doen die SELFTOETS – Kliek HIER

Ontwaak tot Jesus Christus

Vanuit ʼn suiwer skriftuurlike perspektief: Het Jesus ooit ‘n appèl gemaak dat mense Hom moet aanbid? Nee, Hy het nie. Sy appèl oor en oor was: “Volg my.” (Mat 4:19; 8:22; 9:9; 10:38; 16:24; 19:21). Jesus soek dus nie ons admirasie nie, Hy soek ons gehoorsaamheid. Natuurlik is aanbidding ‘n belangrike deel van me geestelike lewe en groei, maar lofprysing is nie wat ons red nie. Lofprysing, aanbidding, godsdiens beoefening is nie ons middelaar nie, Jesus is.

Doop in Water

Doop is ’n baie kontroversiële onderwerp tussen Christene.  Die een ding waaroor  almal egter ooreenstem is die feit dat elke gelowige gedoop moet word, want daaroor is die Bybel baie duidelik.  Die probleem is hoe en wanneer? Ons weet dat die kern van die evangelie handel oor die aflê van die ou mens, en die opneem in die geloof van jou nuwe Christus natuur.  TOE sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg  (Mat 16:24-25; Gal 2:20; Phil 3:18).

Doop in die Heilige Gees

Die wonderlike natuurlike voorsiening wat God gee word dikwels deur satan verdraai of vervals sodat ons dit verwerp. Uitgehonger aan God se liefde, koop ons dan makliker in tot die swak  nabootsing wat satan ons aanbied. Ons as mens het almal ‘n geestelike spirituele honger. 

Skakel met die liggaam

Skakel en raak deel van die Familie: Die wese van kerkwees is die samekoms van gelowiges  (Acts 2:42, 46). Die wese van hierdie samekoms is dat ons mekaar sal opbou, stig en versterk in bediening (Matt. 22:39; Acts 2:44-45; 1 Cor 14:26).

Leer die Wil/Woord van God

Rus jouself toe vir bediening (Matt. 28:18-20, Acts 2:42). Elke volgeling van Jesus hoort deurgaans in ‘n Bybelskool. 

Aanbid in Gees en in Waarheid

Aanbid die Here in Gebed en Lofprysing (Matt. 22:36-37, Acts 2:43, 47; Acts 2:42). God is Gees en moet in Gees en waarheid aanbid word (Joh 4:35). 

Lei iemand om ‘n volgeling van Jesus te word

Lei iemand om ‘n volgeling van Jesus te word (Matt. 28:18-20, Acts 2:41, 47). Daar is niks wat mens so verkwik en versterk as die voorreg om iemand na die Here toe te lei nie.  

Dien die gemeenskap met Jesus se lewe.

Dien die gemeenskap en Wêreld met Christus en help vorm gemeenskap na die beeld van Jesus Christus (Col. 1:28).

Categories
Stateman's Address

Rebuilding Trust in SA

An Christ-Centred value-based Morpho-genesis Collaborate Approach.

From the perspective of the wonderful outcomes of the speed of trust, we as civil society has come to a complete halt. [1]  There seems to be little trust anywhere.  The result of a determining legacy of more than five-hundred years of self-determination at the cost of others, monopolies, division, and racism.  The dark side of capitalism: Self-interest.[2] The invisible ethical counterbalance of mutuality heals this vested-economic-selfish interest and makes is sustainable on the long term. According to Paretto’s efficiency theory, if we do not balance self-interest with mutuality, we inevitably become an unstable unequal society and collapse on ourselves. [3]

An additional result of self-interest and consequent mistrust in civil society and its formal agencies is that we work in silos, sometimes even against each other, with little impact, and hopelessly ineffective.[4] There is no common deep-rooted singular purpose than connects all these silos.  This low-outcome, inefficiency is perhaps the biggest contributor to broken trust in a nation. Society seems to have lost complete trust and respect for just about every formal institution.  Banks, churches, government departments are no longer the trusted agencies of a healthy society observing the low attendance rate at civil meetings, the hype of cryptocurrencies, and huge number of NGO’s in the Country.[5]

In one of my discussions with a trusted National Elder Mkangeli Matomela, we spoke at length about the phenomenon we have discovered at all the land summits, held in 2018-2019. [6]  Individual farmers with a personal conviction that they had an encounter with Jesus, and His way of ordering the world, is having a meaningful change of heart. At huge personal expense land, resources and market access were shared with the poor through a collaborative intentional knowledge transfer process. The only place you will find healthy mature TRUST is in the true Church, true followers of Christ type of churches, ministries and movements. A type of church that is: spirit filled, Evangelical Christ centred, contemplative inner wellness centred, socially relevant where every believer function in their God-Given ministry. During our Country-wide Bridge Building Land Summits I began to meet such churches and ministries. During COVID 19, churches are at the forefront of food distribution and poverty alleviation relabelling the importance of Faith Based Initiatives to bring diverse societies together and REBUILT TRUST. The focus is not doctrinal differences but doing the work of Christ. 

Mkangeli Matomela is one such leader, one of the pioneers of the New Nation Movement. I asked Matomela, “what do you think white people need to do to gain the trust of the black man?’ The enthusiastic wise Matomela answer without hesitation, “you need to just say you are sorry, and learn to share.” Sure, I responded, I get that. African cultures are known for sharing.  I put this to him, ask me the same question. What question? Matomela reflected. “What should black people do so they can earn the trust of the white man?” “Oh yes.”  “Well ask me.” I persisted. He laughed and then ask me politely: “What should black people do so they can earn the trust of the white man?” Be competent, successful and build something” I reflected. “Oh yes, that is right” Matomela replied: “white people are known for their hard work, and spirit of excellence”

This is the conundrum is it not? Successful people find it difficult to share, and if they share it is with conditions. Poor people yearn for inclusion and opportunity but lack the resources to gain the necessary skills to show-case or proof their success.  Of course, our conversation is a gross generalisation, for there are many black people who are tremendously competent, and there are many white people who are not, and there are white people who are extravagant in their sharing and there are black people who do not share.  

Trust can fundamentally not be achieved or sustained without upholding and keeping a value base throughout all operations. I propose the following basic values, as agreed upon through the various Bridge-Building summits:

Inclusivity

Intrinsic dignity worth

Personal responsibility

Equity 

Impartiality 

Non-violence

Non-partisan

Non-racist

Non-reactionary

Freedom of choice

Sanctity of life

Stewardship 

Matomela the champion of a value-based society agrees, by sharing the “ilima’ concept with me. Tilling the land, ukulima, Farmers are called “abalimi”. Tilling the land was a collective, collaborative and cooperative effort of the whole community. Communal cultivation, working-bee for cultivating (when neighbours help to cultivate a large field Field ploughed by communal cultivation).[7] In African consciousness one can only be an effective tribe in a locality if everyone pulls their weight, taking mutual responsibility of the whole.  

Unfortunately, things are looking gloomy for the ruling party who are not known for collaborating with all parties and stakeholders at lower structural levels. What have the ANC built in 25 years of reign? What values are they known for? The Grote Schuur hospital at one point known as one of the best hospitals in the world is a shadow of its former glory. The same applies to SAA, Eskom, Transnet, and many others.  Do not feel sorry for the ANC, and please do not become defensive if you’re loyal to the party. If you are chosen to rule, take responsibility. The ANC have the power, what did they accomplished with it? BBBEE did not help, as it alienated one part of our citizenry to save another section. The ANC have the best policies and plans, they fail to execute it. Most importantly! Do not label these dismal failures to a race deficiency. I suggest we all failed, because we failed to collaborate, unite our diversity and ALL together build a new Country.

May president Rhamophosa, who currently did so well leading us through this turbulent global pandemic, seize the moment and facilitate more think-tanks, public-private-people-partnerships, public engagements and forums. But for success he will have to earn our trust, and that begins with owning up to the mistakes, and then making the tough decisions on behalf of the whole nation not just one part of the populous. Margareet Visser substantiate this point in her thesis “Farm Workers’ Living and Working Conditions in South Africa: key trends, emergent issues, and underlying and structural problems”. 

The fortunes of producers and workers are linked. It is therefore necessary that they try to find linked solutions to their problems, but also temporarily suspend their adversarial positions towards each other to address inequality in the value chain.

When government tries to help the farmworkers at the detriment of the producers, they invariably weaken the livelihood of the farmworkers. Government should rather seek to help these parties collaborate and come up with the solutions themselves. 

Maybe too many people are in the wrong positions of leadership all-together. What if we elect individuals to government after scrutinising first what they have built and accomplished in life for the common good for ALL instead of cadre deployment and nepotism.

The sobering reality is TRUST is at its endemic lowest point. 

Illicit Financial Flows (IFF) have several sources and channels which generally fall within three major categories: business-related activities (e.g. trade misinvoicing); criminal activities (e.g. drug trade, human trafficking, illegal arms dealing, smuggling of contraband and tax evasion); and corruption and money laundering. According to the Report of the High-Level Panel (HLP) on IFFs from Africa commissioned by the African Union (AU) and the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Development (2015),[8] over the last 50 years, Africa has lost in excess of USD 1 trillion in IFFs. A recent report by the AU Commission[9] indicates that “estimates of these amounts hover between USD 50 and 80 billion annually and seem to be on an upward trajectory. [10]

For the majority of the people to pay their taxes voluntary, we need a competent state! We live in a consumer age, where once we’ve paid for a product when it fails it gets replaced. We are paying huge amounts of taxes but are not getting adequate service delivery. As a result, we hear of tax-revolt type of reactions throughout the Country. But beware, taxpayers cannot fight for their vested interest, without acknowledging the big portion of society that is not paying taxes. 

The biggest portion of voters are loyal to the ANC, because they receive their livelihoods from the ANC. Somehow our diverse sentiments for certain political parties are still rooted in fear and animosity against certain apposing racial groups.  We hence vote the same sentiment into power and expect different results. It is a good thing that society organise themselves into formal agencies and collectives. Eventually all these agencies will have to get together and negotiate a consensus development strategy of economic mutuality and inclusion. 

All cultures in South Africa have their own bias and perspective of History mostly seeing each other as opponents.  We struggle to find a singular national uniting narrative. What is the one thing that will make South Africa great again? What is South Africa’s singular greatest export offer? Germany is known for its precision; the Swiss for their quality and durability; Italy for its passion and Rwanda for its rise out of an atrocious genocide. 

Maybe collaboration can be the way we as South Africans cultivate a new national narrative.  

#RebuiltSAtogether

Our recent success at the Rugby World Cup – where Siya Kolisi contributed collaboration as their reason for success is a welcome start. Collaboration can only work if we stop pointing the finger and begin to take hands.  No one political party can solve the complex problems in our nation alone. No one political party can and will ever be able to unite us as ONE Nation because it is by default divisive and based on the self-interests of their constituency.  Current Party politics divide our people because it is based on lobbying for various people’s vested interests.  This is not wrong, it is natural that various entities protect their vested interests, but not at the detriment of the whole!

It is only when all citizens at most local ground level finds purpose in common good, reach consensus through robust debate, and become an collaborative ILIMA community that one will ever achieve the speed of trust and eventually bring well-being to all. So many policies are made in boardrooms without sufficient public participation at the most local level. I suggest that poor participation and overall attendance of ALL stakeholders is because of lack of trust and respect.

Matthew Taylor strongly proposes a movement of citizen assemblies,[11] formed as a pragmatic, multi-dimensional, non-partisan, non-ideological collaboration of collaborations which will eventually advance a new National Narrative of trust and respect. These local Citizen Assemblies will however not be properly formed if existing trusted non-partisan leaders in the community is not leading and hosting the initiative. This is where I believe the CHURCH have such an important role to play!! The job of the church is reconciliation, healing and restoration. The job of the church is to provide a value-based ethical bridge for people to begin to trust each other again.  No one else can achieve this, and regain the speed of trust so quickly and effectively.

Our National voter turn-out is 47%, the lowest in the world.[12]  One needs a cross-section of society at the most local level, representing all the sectors, and organised agencies to rediscover a local mutual economic consensus and buy-in, a sense of ownership led by a new breed of authentic servanthood leaders and respected elders who display and proof they have no self-vested interests. These leader’s interests are served through the healthy outcomes of the 8 dimensions of the well-being of the whole community. (Spiritual, Mental, Vocational, Intellectual, Relational, Emotional, Physical, Environmental).   [13]  The developmental consensus achieved at CODESA that produced the Constitution and eventually our Constitutional Democracy was our first collaborative success. We can do it again, by coming together as South Africans, leaving our political ideological, cultural hats at the door, and negotiate a new economic development plan as ONE Nation. This however cannot be done only on the highest level, since by default we are excluding the broader excluded economy. The economy is also too complex and multi-facetted geographically and demographically. This debate needs to happen at ground level, and there consensus needs to be achieved.

To quote Prof Deon Pretorius the originator of the Morphogenetic Approach to Social Development [14] on the success of the Nordic Model of National Social Development we need to realise that building trust takes time: 

To understand this debate properly, one needs to acknowledge that the Nordic Model has been developed through perpetual reforms. It is the product of an ongoing morphogenetic process. It does not build on a single blueprint or grand design but has evolved gradually. And because parties from both sides of the political spectrum have contributed to the development of the model for more than a century, it is founded on a general consensus. All parts of society have played a part in this process. Labour unions, employers and cooperative movements have been heard, as well as represented, by their respective parties in multiple cross-bloc political compromises.[14] The Sunday River Valley is a good example where all stakeholders leave their “hats” positions, status, and ideologies at the door to negotiate through robust debate well-being for all.

The immerging debate on electoral reform and non-partisan independents becoming part of parliament as chosen by their constituencies strengthens the argument and hypothesis of this blog. [15] People want to take ownership again. People are tired of party politics not delivering on their promises. Ideologies do not feed the poor, nor provide employment. The Church again is rising to the challenge to train and prepare young people a Biblical Governmental Worldview. COVID 19 is providing us with a once in a lifetime opportunity to collaborate for our collective common good, intrinsic value and dignity, and mutual responsibility as good stewards of what we have.   

There simply is no other way! 

South Africans who could immigrate, did exactly that. Those who are now staying, have to make this country work. We should stop comparing, stop complaining. Let’s get together and begin to collaborate, and in the process build and rediscover understanding, empathy and eventually trust.


[1] Covey, S. and Merrill, R., n.d. The speed of trust.

[2] James, Harvey & Rassekh, Farha. (2000). Smith, Friedman, and Self-Interest in Ethical Society. Business Ethics Quarterly. 10. 659-674. 10.2307/3857897.

[3] As understood by the Pareto Efficiency Principle: Pareto efficiency, named after the Italian economist and political scientist Vilfredo Pareto (1848-1923), is a major pillar of welfare economics.

[4] https://www.forbes.com/sites/brentgleeson/2013/10/02/the-silo-mentality-how-to-break-down-the-barriers/?sh=55d94bf38c7e

[5] There is an estimated 200000 NGO’s operational in SA. https://mg.co.za/analysis/2020-03-05-ngos-today-competing-for-resources-power-and-agency

[6] https://landsummit.co.za

[7] https://ilimafoundary.com/meaning-of-the-name-ilima/

[8] https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_ report_26feb_en.pdf

[9] African Union Commission (2019). Domestic Resource Mobilization: Fighting against Corruption and Illicit Financial Flows. AUC Publishing, Addis Ababa.

[10] https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/Tax-Transparency-in-Africa-2020.pdf

[11] https://www.thersa.org/projects/deliberative-democracy

[12] https://theconversation.com/south-africas-voter-turnout-a-mathematician-runs-the-numbers-117199

[13] https://umwellness.wordpress.com/8-dimensions-of-wellness/

[14] https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/Access%20for%20Just%20Cities%20-%20Master%20Document_with%20Annex.pdf

[15] 21 February – Kgetlengrivier Municipality in Shambles | Carte Blanche | M-Net https://www.youtube.com/watch?v=YIZS1I7li2I

A powerful, nonpartisan solution to fix U.S. Politics | Katherine M. Gehl | TEDxMileHigh https://www.youtube.com/watch?v=Ixk8d3GQJnQ 

https://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/bring-kiesafdelings-terug-se-roelf-20210220

https://www.netwerk24.com/Nuus/Hof/ons-stel-voor-300-uit-400-lps-moet-verkose-wees-20200612

https://www.netwerk24.com/Nuus/Politiek/sa-kiesstelsel-pootjie-lps-se-toesigrol-zondo-20210205

https://www.news24.com/citypress/news/new-electoral-system-proposed-20210221

https://osa.org.za – Michael Louis & Mmusi Miamane

Categories
Preke

Die ‘ek is’ beginsel

Die ‘ek is’ beginsel – God se teenmiddel teen minderwaardigheid

Die mees belangrikste uitspraak in jou lewe begin met: Ek is… Jesus se versoeking het die “ek is” uitspraak in Sy lewe bevraagteken: “As jy dan regtig die Seun van God is,” (Mat 4:3) As die vyand ons onkant betrap rondom ons identiteit, dan vang Hy ons in Sy strik van leuens om uiteidelik sy wil te doen. (2 Tim 2:26) Dit is wesenlik belangrik dat ons elkeen moet weet ‘wie’ ons is. Jou skeppingsdoel is in werklikheid Christus. (Rom 8:29) Alhoewel ons nooit fisies soos Jesus kan wees nie, wil God dat ons soos Hy sal dink, optree en leef. Hy is die beste manier om te leef. Sy waardes en motiewe is suiwer! Hy is die volmaakte wil van God. Ons is dus die mooiste mense, wanneer ons die meeste soos Hy is. Die basis van ‘belief therapy’ wat in tronke en rehabilitasie sentrums gebruik word is: Wat jy oor jouself glo, bepaal jou gedrag en keuses.

Maar ons skeppingsdoel gaan ook verder as dit. God het ‘n plan met elkeen van ons, en sodra ons daardie plan verstaan kan ons ‘n lewe van sin en betekenis leef. (2 Pet 1:10) Die ek is het eerstens nie te doen met wat ons kan doen en vermag nie. Because God created us as ‘Beings’ not ‘Doings’! Mense wat deur trauma gaan wil net iemand teenwoordig hê, jy hoef niks te doen nie. Ouer mense wat teen die einde van hulle leeftyd nie meer al die dinge wat hulle eers kon doen meer vermag nie, is nie nou minder werd en belangrik nie. Hulle teenwoordigheid, wie hulle was is vir ons belangrik! Jy is eerstens ‘n gees mens. Wie jy in die Gees is, jou teenwoordigheid, jou gesindheid is bepalend. Iemand met ‘n verkeerde gees, kan ‘n hele vertrek mense negatief beïnvloed. Die teendeel is ook waar! Iemand met ‘n positiewe ingesteldheid kan geskiedenis verander!

Kyk na die rots waaruit jy gekap is:
Dis waarom Paulus die broeders vermaan: “Want let op julle roeping, broeders” (1 Cor 1:26) Hulle moes onthou hoe God hulle geroep het. Hulle was nie vername mense nie. Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Isa 51:1 Jou redding en die manier hoe God jou red, kan betekenisvol wees om jour roeping te verstaan. Die man wat die bekende EE3 Evangelisasie tegniek en kursus ontwikkel het, het juis deur die 2 diagnostiese vrae tot bekering gekom. Die dinge waarvan die Here jou verlos het, en hoe hy jou verlos het kan ook nou vir ander van hulp wees. Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; 9 en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword (Heb 5:8) Selfs Jesus het ‘n liggaam nodig gehad wat hom voorberei is deur generasies heen. (Heb 10:5) Selfs jou ouerhuis en omstandighede waarin jy gebore is, is belangrik. Moet nie dit as ‘n vloek sien nie.

Vind jouself in die Woord:
Johannes die doper moes homself in die Woord sien, om sy roeping te verstaan. (Mal 3:1 vergelyk Mar 1:2) Paulus het geglo dat hy deur spesiale roeping lewendig gemaak is (Gal 1:1 Sien hoe Paulus sy roeping sien en verstaan: Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, 16 om sy Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig (Gal 1:15)

Profetiese Woord en Openbaring:
Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ’n profeet vir die nasies gemaak. (Jer 1:5) So het die Here vir Abraham, Moses, Samuel en nog baie ander geroep om vir Hom te werk. Wanneer ons God ontmoet, kry ons ons identiteit. Ons is juis identiteitloos omdat ons Hom nie ken nie. Adam en Eva het in ongehoorsaamheid die verhouding wat hulle met God gehad het verbreek en weggestap en sodoende hulle identiteit verloor. So het Esau dan sy eersgeboortereg verag. Gen 25:34 Ons eie drange en vleeslike begeertes mislei ons. Ons dink ons is die somtotaal van ons drange en begeertes. God het ‘n hoër doel met ons as mens, daarom het Hy ons geskape met goddelike vermoëns. Paulus was eers op ‘n verkeerde pad, omdat hy in die tradisies van sy voorvaders geloop het en nie geweet het wat hy doen nie. (Acts 9:3-6) Hy het ook deur profetiese woord van Ananias sy roeping ontvang. (Acts 9:15-16)

“Maar deur die genade van God is ek wat ek is”
Paulus maak hierdie kragtige stelling in (1 Cor 15:10). Hierdie is ‘n diep geestelike paradoks: Om self te verloën (Mat 16:24; Rom 2:20) en uiteindelik net jouself te wees. Madame Guyon het dit verduidelik dat God soos met ‘n slang die gif uit ons ‘self’ wil haal om ons uiteindelik onsself gesond terug te gee. Die selfsug, ambisie, selfregverdiging, passiwiteit, trots, van die eie-ek verwoes ons lewe. As ons egter sterf tot hierdie self, gee Hy ons ‘self’ terug om in nederigheid, ootmoed, gehoorsaam aan Hom te lewe. Daar is ‘n unieke deel van die beeld van Christus in ons elkeen opgesluit. by the acknowledgment of every good thing which is in 2you in Christ Jesus (Philemon 6)

Categories
Preke

Die Krag van Goddelike Self-beheersing

ONTDEK DIE GAWE VAN GODDELIKE INPERKING

Iemand wat geduldig is, is groter as ’n oorlogsheld, en iemand wat homself kan beheers, is groter as iemand wat ’n stad inneem. (Spreuke 16:32)

Die vermoë om nee te sê, terug te hou, plesier en beloning uit te stel, is sinoniem met koningskap, adellikheid, en volwassenheid. Dit is inderdaad baie moeiliker as emosionele impulsiewe oorgawe aan begeertes en drange.  Dit is immers wat ons onderskei van ons dierlike instinkte. Jesus is ‘n perfekte voorbeeld van onthouding, inperking en selfdissipline – WEES bemagtig in HOM om ook koninklik te regeer in hierdie LEWE.

In hierdie era van wetteloosheid en anargie mag ons die krag van Sy genade ontdek wat in ons die vermoë werk om onsself te weerhou en te dissiplineer om gematig en in beheer van ons fakulteite te wees vir Sy heerlikheid en eer, Amen.  

Die bekamping van die Gees van Anargie of Wetteloosheid wat vandag vinnig in ons wêreld versprei, het ons die beperking van die Heilige Gees nodig om in ons lewens toe te neem. As ons in geloof vra, kan ons glo dat die Gees se wonderlike weerhoudingskrag van vandag af in ons lewens sal toeneem.

Jesus het homself daarvan weerhou om die hulp van Engele te roep – Mat 26:53 

Dit was een van die apostoliese onderwerpe wat Paulus met Felix bespreek het – Acts 24:25

4 keer word genoem as ‘n belangrike kwaliteit geestelike leiers moet besit – Titus 1:7-8; 2:2; 2:5; 3:2.

Dit word genoem onder die lys van deugde wat elke gelowige moet hê – 2 Pet 1:6

Dit is een van die vrugte van die Gees – Gal 5:23. 

Spesifieke gebiede waar inperking toegepas moet word.

Heers oor jou aptyte vir voedsel in die teenwoordigheid van konings – Prov 23:1; 29:11

Inperkingsvorm werk te hard op soek na rykdom – Prov 23:4

Heers oor jou emosies – Prov 25:28

Beheer en beperk jou seksuele aptyte – Song of Solomon 2:16

Bedien die Here in vas en gebed – Acts 13:1-3

Inperking ter wille van die evangelie – 1 Cor 9:22

Wees gematig in alle dinge – 1 Cor 9:25

Lei jou liggaam op en verhard dit onder volledige beheer 1 Cor 9:27

Verstaan jou metron van gesag en invloed – 2 Pet 2:12

Hoe doen ons dit? 

Solank as wat julle hier op aarde is, is daar drange wat vir julle sal probeer oorheers. Sulke drange moet julle doodmaak. Hier noem ek veral enige onsedelikheid en onbehoorlikheid, maar ook ander verkeerde drange en begeertes. Dan is daar nog die begeerte na rykdom wat nooit genoeg kry nie—dit is net so goed asof ’n mens ’n afgod aanbid. 6Dit is oor hierdie soort ding dat die straf van God sal toesak op almal wat ongehoorsaam was aan Hom. (Lees Col 3:5-17)

“Doodgemaak” of “sit die ou man af” = Bekeer jou van verkeerde gedrag.

Trek die nuwe mens aan, barmhartigheid, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar, trek liefde aan! v12 – 15 

Laat die woord van God ryklik in jou woon v16 

Boodskap van Ap Andre Pelser: 

Sonder inperking vergaan mense. Dit is noodsaaklik om die gebiede te ken wat vir ons buite perke is as kinders van die Here. Wanneer ons dié grense oortree, maak ons onsself oop vir die vyand wat niks daarvan dink om ons lewens binne ‘n oomblik te vernietig nie. Selfs al het ons die vryheid van seuns van God, moet ons hou by die weerhoudende invloed van die Heilige Gees.  Die Gees kan bedroef word oor ons onwilligheid om na Hom te luister. Hy mag ook uiteindelik geblus word as ons volhard in ons hardkoppigheid. Laat ons vandag vergifnis vra as ons die Heilige Gees met ons hardnekkigheid bedroef en weerstaan. Kom laat ons weereens die teëhoudende invloed van die Gees in ons lewens verwelkom. Dae word meer boos as ooit tevore omdat die vyand weet dat sy tyd op aarde kort is. Hy het gekom om soveel siele as moontlik te steel en dood te maak en te vernietig; maar Jesus het gekom sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed. Wees onderwerp aan die goddelike inperking van die Heilige Gees wat jou hart, verstand en dade bewaak.Beoefen inperking in die hoeveelheid wat jy eet en drink.  Beheer jouself om te vinnig te praat of te antwoord.  Plaas inperking op jou uitgawes, ook oor hoe jy jou tyd bestee.  Sonder inperking vergaan mense: geen perke en geen grense lei tot self-vernietiging. 

Categories
Sermons

The Power of Restraint

DISCOVER THE BENEFITS OF DIVINE RESTRAINT

Moderation is better than muscle, self-control better than political power. (Proverbs 16:32) MSG

The ability to say no, hold back, postpone pleasure and reward is synonymous with being kingly, nobility, royalty and maturity. It is indeed much more difficult than emotional impulsive surrender to lusts and urges, but that is what distinguishes us from our animal instincts. Jesus is a perfect example of abstinence, restraint and self-discipline – BE empowered in HIM to also reign royally in this LIFE.

In this age of lawlessness and anarchy may we discover the power of His grace working in us the ability to restrain and withhold ourselves, to be temperate and in control of our faculties for His Glory and honour, Amen.  

Combating the Spirit of Anarchy or Lawlessness that is fast spreading in our world today we need the restraint of the Holy Spirit to increase in our lives. If we ask in faith, we can believe that the Spirit’s wonderful restraining power will increase in our lives as from today.

Jesus restrained himself from calling the help of Angels – Mat 26:53 

It was one of the apostolic topics Paul discussed with Felix – Acts 24:25

4 times it is mentioned as an important quality spiritual leaders should possess – Titus 1:7-8; 2:2; 2:5; 3:2.

It is named under the list of virtues every believer should have – 2 Pet 1:6

It is one of the fruits of the Spirit – Gal 5:23. 

Specific areas where restraint should be applied.

Rule over your appetites for food in the presence of Kings – Prov 23:1; 29:11

Restrain form working too hard in search of wealth – Prov 23:4

Rule over your emotions – Prov 25:28

Control and restrain your sexual appetites – Songs 2:16

Ministered unto the Lord in fasting and prayer – Acts 13:1-3

Restraint for the sake of the gospel – 1 Cor 9:22

Be temperate in all things – 1 Cor 9:25

Train and harden your body to bring it under complete control 1 Cor 9:27

Understand your metron of authority and influence – 2 Pet 2:12

How do we do it? 

Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. (Read Colossians 3:5-17)

“Put to death” or “put off the old man” = Repent of wrong behavior.

Put on the new man, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering, bearing with one-another, put on love! v12 – 15 

Let the word of God dwell in you richly v16 

Message from Ap Andre Pelser: 

Without restraint people perish. It is vital to know the areas that are off limits to us as children of the most High God. When we overstep the boundaries we open ourselves up to the enemy who would think nothing of destroying our lives in an instant. Even though we have the liberty of sons of God, we need to abide by the restraining influence of the Holy Spirit.  The Spirit can be grieved by our unwillingness to listen to Him. He may also be quenched eventually if we persist in our stubbornness. Let us ask for mercy today and for forgiveness of grieving the Spirit and let us once again welcome the restraining influence of the Spirit in our lives. Days are becoming more evil than ever before because the enemy knows his time on earth is short. He has come to steal and kill and destroy as many souls as possible; but Jesus has come that we might have life and have it more abundantly. Be under divine restraint of the Holy Spirit guarding your heart, mind and actions. Exercise restraint in eating and drinking, responses to others

Place restraint on expenditure, on how time is spent and where you go

Without restraint people perish: no limits, no boundaries leads to destruction. 

Categories
Sermons

Jesus the ultimate behavioural Agent of Change.

The Power to Change

According to JB Peterson, of a hundred people prescribed a drug, one-third of them won’t fill the prescription. Half of the remaining sixty-seven will fill it, but won’t take the medication correctly. They’ll miss doses. They’ll quit taking it early. They might not even take it at all. Every year we make New Year resolutions, we do not keep. We buy gym equipment we never use. We start diets we never finish. 50% of children will drop-out of School at Grade 9. Only 26% of graduates finish their 3-year-degrees on time. Some people are stuck in an abusive relationship. Others cannot get themselves to forgive an offence. Many people are bound to destructive habits and substance abuse. 83% of prisoners will recommit a crime within 9 years of their original imprisonment.

For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not do, that I practice. (Rom 7:19)

The Bible is a collection of stories of people who made a radical change in their life. Abraham leaving his homeland Ur of the Chaldeans, on a promise that he will be the father of many, a new kind of people / culture / race. Moses had an encounter at a burning bush looking after sheep and became a leader of slave-nation. Joseph rejected and sold into slavery by his brothers to become a prisoner became second-in-charge of Egypt. David a shepherd boy became a king. Daniel exiled, lost his name and his manhood but became an administrator in Babylon, Persia under three kings. The Prophets were a collection of farmers, officials and judges who had a voice to speak directly to kings and rulers. The point is: The Bible is a collection of personal transformational stories.

Let’s look at our main Text: But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. (2 Cor 3:18)

Secondary Readings:

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. (Rom 12:1-2)

My little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. (Gal 4:19)

The Greek word for transformation used in these above mentioned verses is metamorphosis. The definition of metamorphosis is “a profound change in form from one stage to the next in the life history of an organism, as from the caterpillar to the pupa and from the pupa to the adult butterfly.”

Jesus announced and gave an invitation to change and receive Heaven ~ God’s Kingdom order of things (Mat 4:17). The first miracle Jesus did (John 2) is important because of the “first-mention” principle ~ He changed water into wine. He did that in an instant. It was a beautiful image that He did in a moment that a repetitive ceremonial “mitzvah”- washing could not do over a lifetime. He explained this concept theologically to Nicodemus in John 3 ~ the importance of being born again (1 Pet 1:23). The change Jesus offers is not pasting an outward plaster on the deep bruising hurt, He changes us from within! He changes the INSIDE (2 Cor 5:17).

This experience can only be received as a gift. We cannot work this Change. He works it in us (Phil 2:13). The power of Jesus to change us is greater than the power of Satan to enslave us.

Additionally, Jesus is calling His followers a group of radically changed and transformed people to become Change-Makers – social transformers! His purpose statement makes it clear: “Let your kingdom come here on earth as it is in heaven”. In other words, let’s make this world like paradise. “Oh how I long for heaven in a place called Earth.” This Purpose Statement Jesus made is profound and powerfully transformative because it gives us a reason to change. It gives our lives meaning! Meaning is important, for it makes us feel good. It is empowering for we can see the real proof of meaning in the good we produce and do. We get positive feedback from the people we have helped and served, nurturing a new positive feedback cycle.

The destruction of the addictive, distorted, slavery-feedback-cycle of self-centered, narcissistic, empty, disillusioned self-destructive life is cancelled and redeemed. We become like our Saviour: who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him (Acts 10:38).

Paul understood the phenomenon first-hand, he converted from a learned Jewish Pharisee to an apologist for the Jesus Movement. In this passage, he explained a progression from intermittent OT divine encounters to a NT permanent transformative power. Moses had an encounter with God that changed him, but it did not change the Jews. They could not look at God’s glory that transcended through him so he had to wear a veil in public. Later, when the immanent glory of God retracted, he kept wearing the veil, fashioning an illusion of superior religiosity. What a terrible delusion! This truth uncovers the poor play-acting of religious pious outward actions and rituals, and performance without the inner glory! No one is transformed under this cloud of fleshly purposed intent.

Someone asks me recently: What does truth feel like? Freedom is my immediate response. Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty (2 Cor 3:17). True victory over sin; missing the mark of changing this world to become a paradise, is celebrated in a responsible sense of freedom. Freedom is not to indulge in passions, self-wills and desires that eventually makes me a prisoner of my vices.

Freedom is to partner with God and produce good. Think of the Freedom one feels, when giving to someone in need or achieving a difficult task. Imagine the freedom of climbing a mountain reaching the summit! To achieve these glorious pursuits, one had to give up expedience, comfort, and risk failure.
Finally, this climax of this passage is: But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.

Biblical change is not about programs, rituals, methods, books, facts, or knowledge. Change is a person: when people saw Him, with an unveiled face they changed – period!! Paul, Peter, the man on the cross, and the many sick He healed and delivered all experience this transformational reality – an encounter with the Truth!

This encounter with Jesus is like tuning a guitar. It is never done once and for all. We lose “tune” very quickly because of atmospheric conditions and use. We need to continue to walk with God like Adam and Eve in the garden, keep proximity, so to remain in Him (John 15) and continue to Love Him and do His commands. This journey becomes a path of making small corrections, like keeping a car on the road. Walking with Jesus means walking with fellow sojourners and pilgrims. This collective salvation and revelation of Christ in and among us, not only inspire change through testimony, but also accountability in discipleship.

This change is continual, as we are constantly offering new wineskins to receive the continual new wine of the Holy Spirit!

The ecosystem of the JESUS Movement is all about CHANGE: 

 1. Hearing and discerning the Voice of God
 2. Baptism 
 3. Communion
 4. Faith 
 5. The Washing and regeneration of the Word
 6. Being continually Filled with the Spirit
 7. Community 
 8. Discipleship 
 9. Discipline 
 10. Meaningful Fruit and Practise 

What has He changed in your life lately? This remains the immanent question. What is Christ reforming in you lately? He is the ultimate and most sustainable agent of change! We are a reformational Church, still continually transformed and changed to grow and mature in our faith. If nothing is changing in your life, you are not walking along with Jesus anymore. Every time we meet Him in the scriptures, we are changed. Every time we fellowship together breaking bread, we are changed. Every time we serve, exhort, build another up through the gifts of the Spirit we are changed. Every time we worship in Spirit and in truth we are changed! Every time we do good to others, we are changed! Changed into the likeness of Christ, where the fruit of the Spirit becomes permanent produce.