Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

10 Redes hoekom jy in ‘n gemeente betrokke moet wees.

Hoekom is dit belangrik om aan ‘n kerk te behoort en gereeld kerk toe te gaan?

Dit is onmoontlik om as gelowige jou geloof in isolasie te beoefen.  Net soos isolasie van die gemeenskap lei tot eksentrieke gedrag en lewenstyl, lei kerkloosheid tot ‘n onvolkomenheid ten opsigte van die volheid wat Christus vir elke gelowige bestem het.  Ons as mense is sosiale wesens, ons het die sosiale interaksie nodig om volkome te groei as individu.  Ons het beide die negatiewe en positiewe interaksie nodig.  Ons ontwyk en vermy gewoonlik konflik en soek altyd net positiewe interaksie.  Maar die negatief is net so essensieel as die positief om volkome groei te bewerkstellig.

“There is no such thing as individual salvation” Nicolas Berdyaev

Die skeppingsdoel en ook die toppunt van ʼn gelowige se geestelike groei is om volkome gelykvormig te word aan die beeld van Jesus Christus.  (Rom 8:29) Daar is verskeie faktore en agente wat God gebruik om hierdie groei in ons lewe te bewerkstellig: As ons Efe 4:11-16 lees en bestudeer, dan sien ons presies hierdie groei en wasdom waarna ons op soek is.  “totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring”  Dis presies God se hart en droom vir ons! Wat is egter die werktuie waardeur God hierdie groei bewerkstellig?

1)Die vyf gawes wat God vir die Kerk gegee het. Apostel, Profeet, Evangelis, Herder, en Leerbaar.

2)Die lede van die liggaam. uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Die liggaam het ‘n inherente vermoë om homself op te bou en mee te werk tot elke onderskeie lid se geestelike groei.

Gemeentes wat gebou is rondom hierdie vyf gawes se invloed en bediening is gebou op God se patroon en sal geestelik gesonde mense huisves.  Hierdie gemeentes moet sorg dat die gemeente genoegsaam blootstelling kry aan al hierdie vyf tipes bedieninge, maar die aktiwiteite in die gemeente moet ook hierdie bedieninge reflekteer.  Die aktiwiteite van elkeen van hierdie bedieninge sluit die volgende in:

Apostel: Sending, Kerkplanting, Gemeenskap opheffing en transformasie, Mentorskap.

Profeet: Lofprysing en aanbidding, die gawes van die Gees, Vas en Gebed.

Evangelis: Dissipelskap, Massabyeenkomste, genesingsdienste.

Leraar: Opleiding, Bybelskool, Seminare, Toerusting.

Herder: Huiskerke, Sosiale byeenkomste.

Om aan ʼn kerk te behoort en nie betrokke te wees by die meeste van die aktiwiteite nie, is soos om Gimnasium lidmaatskap te besit maar nooit te gaan oefen nie.  Dit is jou betrokkenheid en deelname aan die meeste van die aktiwiteite van ʼn gemeente wat optimale groei bewerkstellig.

Dit kan egter ook nie eindig by die bywoon van aktiwiteite nie.  Die tweede belangrike instrument wat God gebruik om groei in ons lewe te bewerkstellig is die liggaam self.  ʼn Mens bou nie verhouding met mense deur kerk aktiwiteite by te woon nie.  God se struktuur van groei is familie.  Wanneer die kerk die karakter van ʼn familie verloor, verloor ons die waarde en krag van Sy koninkryk.  God verduidelik Sy koninkryk aan ons in terme van familie, vader,  jongmense en kinders.  (1 John 2:12-14) Net so is die liggaam verbind met mekaar soos ʼn familie.  Inteendeel die gemeente waaraan jy behoort, word jou ware familie! Baie van ons wat tot bekering kom, voel nie meer so tuis en gemaklik rondom ons bloed familie nie, omdat ons hart in wese verander het.  Selfs Jesus het sy geestelike vriende en dissipels sy ware familie genoem, teenoor sy eie ma en broers.  (Mat 12:46-50)

Dit behels dat jy betrokke moet raak in mense se lewens, jy moet bereid wees om agter die maskers te kom, en sonder voorgee te leer om mekaar lief te hê.  Jy moet ook bereid wees om jouself bloot te lê, jouself te ontmasker en oop te maak.  Daar is ʼn wonderlike dinamika wat begin geld as mense wat die Here dien in mekaar se lewens betrokke raak: ons sien Christus in mekaar en dit spreek ons aan, baie keer meer as wat ʼn preek ooit sou kon doen.  Ons groei ook deur die groei in mekaar te erken.  Verhoudings is kompleks, en is nie altyd net positief nie.  Vir verhoudings om te verdiep, moet die verhouding verskeie toetse deurstaan.  Dit is juis soms hierdie negatiewe aspekte van verhoudings waarin ons die meeste kan groei.  Baie mense sien nie vir dit kans nie, en hardloop weg voordat die negatief omgedraai is in ʼn positief.  Konfrontasie en deursigtigheid, egtheid en eerlikheid is die agente wat ons deur hierdie negatiewe prosesse help en begelei tot Christus wasdom.

Die krag van die kerk lê in haar eenheid! (Joh 17:21) Maar ons gaan nooit ware eenwording belewe, sonder hierdie diepgaande worsteling met mekaar nie.  Terwyl ons alles op die oppervlak probeer hou, ons distansie hou, en selfs onsself probeer isoleer, is ware eenheid onmoontlik.

When Jesus Christ appeared to me in an open vision (my eyes were open) on the fifth of November 1997, He spoke to me about His Church. Within a few seconds He downloaded a wealth of understanding into my spirit man that would normally have taken hours to explain. It was as if my intelligence had been raised to another plane. Things were so simple; even that which I have struggled to understand about the church for many years – even growing up in a parsonage and being in the ministry for most of my life! I became so elated that I cried out: “If these things are so, Lord Jesus, then the church is your genius at work!”  Apostle Dr. Andre Pelser

God se ewige plan is Kerk:

“Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ’n pilaar en grondslag van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die kerk is dus die grondslag van die Waarheid wie Christus is.  Netsoos die Tempel in die OT sentraal gestaan het tot die Isrealiete se lewe, is die kerk sentraal tot ons lewe. Die volle verloop van ons lewe, van baba, opvoeding, werk, trou, kinders hê, hulle groot maak, tot ons oudag  is verweef in die kerk.  Die Ewige Kerk: Ons het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, Heb 12:22-23

Ons kan nie Jesus wil hê sonder Sy liggaam nie

Jesus is lief vir Sy kerk, want Hy het sy lewe gegee om haar tot stand te bring, en haar te heilig as Sy bruid. Ons moet dus versigtig wees wanneer ons teen die kerk praat, haar kritiseer. Dit wat jy kritiseer is jy nie deel van nie. Jy kan nie die hand wat jou voed, kritiseer en skel nie.

Toe Paulus die kerk vervolg, sê Jesus; “Ek is Jesus wat jy vervolg” Acts 9:5

Jy kan nie die Hoofskap van Christus hê sonder Sy liggaam nie.  “En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, 23 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul”. Eph 1:22-23

“soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het” Eph 5:25; Acts 20:28

Uiteindelik is dit die somtotaal en roeping van elke gelowige, om deel uit te maak van die Ewige, Kerk.

Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. 1 Pet 2:9

Die voordele van deelwees en betrokke wees in ‘n gemeente:

Soos ‘n liggaam wil almal dalk die oog wees. Maar as jy die spier is wat die kleintoontjie ondersteun, kan jy jou nie losmaak en net gaan behoort waar jy wil nie.  Daarom sê die skrif: “God het daagliks bygevoeg” (Acts 2:47) Ons lewende Stene, en God bepaal waar Hy ons inmessel in Sy kerk. (1 Pet 2:5)

 1. “Sonder goeie leiding stort ’n volk in duie; dit is veilig om baie raadgewers te hê.” (Prov) 11:14, Nuwe Lewende Vertaling) Daar is soveel beskerming om besluite te neem binne in ʼn liggaam, omdat mens so maklik jou eie hart kan mislei. (Jer 19:9) Twee is beter as een. (Eccl 4:9) Die diversiteit, en deursnee van ‘n kerk van jonk tot oud, is ‘n waardevolle skatkamer van Rykdom, wysheid en insig.
 2. Ons geveg teen die “principalities” in ʼn sekere gebied kan nooit as individue plaasvind nie, maar alleenlik deur ʼn liggaam van gelowiges. (Mat 16:18; Efe 3:10) dis die eeue oue beginsel dat 5 sal ʼn 100 vyande laat vlug, maar ʼn honderd man, sal tien duisend op die vlug sit. (Lev 26:8) Die akkurate kerk soos enige ander organisasie benodig ʼn kritiese massa van mense om werklik ʼn verskil in ʼn omgewing te maak.  Let wel dat ons nie hier van gemeentes praat wat ʼn duisend mens as skare trek nie, maar net ʼn honderd lidmate is medewerkers nie.  ‘n Akkurate gemeente, waar elke lidmaat sy rol en bediening verstaan en uitleef, is ʼn kragtige wapen in God se hand.
 3. Die versorging van mense in die Nuwe Testament is die kerk. “maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra” (1 Cor 12:25) uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. (Eph 4:16) Dit is in hierdie kerk waar daar geen tekort was nie. Hoekom?  Omdat almal alles wat hulle besit het gedeel het met ander.  Weerhouding van om deel te wees van ʼn lokale liggaam, verswak die kerk se vermoë om werklik effektief in hierdie doel te wees.  Dit behels ook die aspek van jou bydraes aan die kerk.  Om God se werk en koninkryk te bevorder op globale skaal kos geld, die meeste kerke beleef dat maar net 20% van die lidmate hulle tiendes betaal.  Weereens verswak dit die kerk se vermoë om effektief te gee, te dien en te help! As almal maar net op die einde besluit om nie deel te wees van ʼn lokale liggaam nie, en hulle eie ding te doen rig ons uiteindelik skade aan ons eie geledere aan. Elkeen se betrokkenheid, selfs jou verskille met ʼn sekere kerk, is nodig vir groei.
 4. Daar vind ʼn spesiale ‘impartation’ plaas tydens ʼn Heilige Gees gedrewe diens wat op geen ander manier bekom kan word, as om daar te gewees het nie. “Ek begeer met my hele hart om julle te besoek. Ek wil vir julle ’n geestelike seëning (impart) bring om julle in julle geloof te versterk. ” (Romans 1:11, Nuwe Lewende Vertaling) Veral wanneer ons dienste beleef soos wat Paulus voorskryf aan die kerk in (1 Cor 14:26) “Wanneer julle bymekaar kom dan het elkeen…”  ʼn Mens kan die ‘impartation’ van ʼn sekere begaafde prediker deur DVD bekom, maar nie die ‘impartation’ van ʼn liggaam nie.
 5. Daar is in elke huis, ʼn sekere inherente bemagtiging en veiligheid asook ʼn spesiale genade gawe wat God aan ʼn spesifieke gemeente gee wat nie verkry kan word anders as om deel te wees van die gesin nie. Jy kan dienste besoek, maar die genade en goddelike vermoë kom deur deel te wees van die spesifieke gesin.  Ons het dit al so dikwels gesien hoe sekere mense ʼn mate van beskerming in die gemeente beleef, en wanneer hulle eendag die gemeente verlaat en hulleself afsny, dan val alles deurmekaar en uitmekaar in hulle lewens.  Om deel te wees van ʼn dinamiese gemeente, gee ook aan elke individu ʼn “sense of purpose”.  Jy voel jy bestaan nie net nie, jy is deel van ʼn plan, en die uitvoering van daardie plan en visie!
 6. Die vinnigste groei in my lewe het gekom deur korreksie. Ek is gementor.  “I have been discipled” So baie gelowiges kom tot bekering en leef maar net op hulle eie voort, waar hulle die preke en insette van hulle lewe kan kies van TBN waarna hulle wil luister, maar hulle is nog nooit deur ʼn geestelike Pa of Ma gementor en persoonlik gedissippel in die waarheid nie.  Hierdie is ʼn groot gebrek in die kerk en ook een van die redes hoekom so baie Christene vir jare in ʼn kerk sit en nog steeds nie wasdom bereik nie.  Weereens God se model is familie en gesinne.  Dis immers ook hoe die natuur werk, almal is in families gegroepeer en funksioneer binne ʼn spesifieke familie.  Ons het baie instrukteurs in die Gees maar nie baie Vaders nie.  (1 Cor 4:15) Die gevolg is ons het ʼn klomp kop-kennis wat nog nie deel geword het van ons waardesisteem en leefwyse nie.  Want ʼn Pa stap met jou ʼn pad, hy leer en korrigeer jou die heeltyd! Die belangrikste egter is dat ʼn Pa jou WYS hoe!  Mentorskap!
 7. Net satan wen as mense nie deel wil wees van ʼn gemeente nie. Daar is nie so iets soos ʼn perfekte gemeente nie.  Elke gemeente funksioneer soos ʼn betrokke gesin, en jy voel of inherent deel of nie.  Dit is daarom belangrik dat jy ʼn gemeente vind waar jy deel voel, gemaklik is en weet jy ʼn bydrae sal kan lewer.  Kry ʼn huis! Daarom is daar so baie kerke, almal met ʼn verkillende fokus en mandaat.  Hoor by God waar hy jou gestuur het.  Waar het God jou bygevoeg, want mens word nie net deel van ʼn gemeente en “join” ʼn kerk nie.  (Acts 2:47; 5:14; 11:24) “’n Mens wat hom eenkant hou, lewe net vir homself. Hy het ’n afkeer aan gesonde oordeel.” (Prov 18:1, Nuwe Lewende Vertaling) Die kerk kan nie die kultuur van die dag konfronteer sonder die invloed en momentum van gesamentlike gefokusde optrede nie.  Dit is die kollektiewe getal ware gelowiges wat werklik Jesus leef elke dag, wat ‘n gemeenskap/dorp/stad verander.  Dit is ons grootste wapen, en ook die rede hoekom satan so hard probeer om die kerk in diskrediet te bring.
 8. Self Jesus was onder gesag, en so moet ons ook elkeen ons onder gesag stel. (Efe 5:21) Hoekom die aanmoediging aan leiers om mooi en waardig om te sien na die mense onder hulle, as niemand meer gelei wil word nie? Ons moet hulle respekteer (1 Thessalonians 5:12–13), en eer (1 Timothy 5:17), en aan hulle gehoorsaam en onderdanig wees. (Hebrews 13:17) Die tydsgees van ons dag fokus op self, leef om lekker te voel, wil nie voorgesê word nie.  Selfs Jesus was tot die ouderdom van 30 aan aardse ouers gehoorsaam. Goeie leiers sal nie oor hulle mense heers nie.  (1 Pet 5:3) Jesus was ook hierin vir leiers ‘n voorbeeld.
 9. Om aan ‘n gemeente te behoort en betrokke te raak kos dat jy jouself sal verloën. Self-verloëning is nie maklik nie, of gemaklik nie, dit kos jou lewe, jou alles.  Ons is bang vir hierdie tipe ‘commitment’, ons weet die prys. Die waarheid is egter dat die opstanding na die dood by verre die prys en offer oortref. Die vreugde en tevredenheid van deelwees, versorg wees, liefde, omgee, oortref by verre die offer.  Die dinamika van gemeenskap het in wese ‘n ongeskrewe reël. Dit wat jy insit is wat jy uitkry. As jy liefde gee, omgee, help laste dra, ingestel is op ander, dien, help ondersteun, sal jy nooit kortkom aan dit wat jy weggegee het nie. Jou belegging is gemaak in ‘n ewige bankrekening, en as jy in nood is, en ontrekkings moet maak, sal jy vind daar is in oorvloed.  Mens kan nie die voordeel trek, deur ‘n TV prediker se dienste op Sondag te kyk nie. Jy moet iewers betrokke wees.
 10. Ware Kerk is die Genialiteit van God en is ‘n geestelike entiteit. Ons registreer kerke, vir fedusiêre aanspreeklikheid in terme van landswette, en finansiële aanspreeklikheid.  Maar dit maak nie ‘n kerk nie. Daar is ‘n geestelike konneksie en dinamika in eenheid wat die mensdom nie ken nie.  Dit is God se antwoord en voorsiening aan die mensdom. God se antwoord vir ‘n gebroke wêreld is ‘n kerk waar Jesus waaragtig regeer, teenwoordig is en deur die mense se lewens sigbaar word in ‘n lokaliteit.  Om hierdie geheimenisse te ontdek, en self te beleef moet jy deel wees van ‘n kerk.

 

 

Categories
Preke

Sien die geveg op tuisfront en raak betrokke ons het jou nodig

Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. (Eph 4:3).

Die eenheid wat God gee is ‘n bonatuurlike eenheid van diversiteit. Eenheid wat deur ‘n mens bereik word is die eenheid van konformiteit. Die eenheid van ‘n mens is ‘n piramiede waar een mens bo op die mensgeboude berg verheerlik word. Dit is Aardse Babelgeboue om die vermoë van die mens te bewys.  Die eenheid wat God gee is Christus. Daar is nie eenheid as Hy nie in die middel staan nie. Soos die sonnestelsel (waar planete om die son sentreer) beweeg ons elkeen in ons wentelbane om Christus, Hy is ons fokus. Dit is Sy swaartekrag wat ons aangetrek het, en ons in ons wentelbane hou.  Ons kyk nie na ‘n mens nie, ons kyk na Jesus.  Heb 12:2

Ons kan dus nie eenheid bewerk nie, ons kan net die eenheid wat God gee, handhaaf, in stand hou en beskerm. Dis ook ‘n voldonge feit dat die krag van die Kerk ons eenheid in Christus is! Al die deurbrake en kragtige uitstortings van die Heilige Gees in die handelinge van die Apostels en eerste kerk het gebeur waar daar eenheid is.  Rom 7:4; Rom 9:1; 1 Cor 15:22; Eph 3:6, 12, 21; Col 2:6, 10, 11-1; Rev 1:9

Een van die gevare van Sosiale Media, Facebook en die internet is: Ons word bewus gemaak van uitdagings en probleme, ook wêreld gebeure waaraan ons nie eintlik iets kan doen nie, buiten ons gebede.  Ons gedagtes en onderbewussyn word dan geheel en al geokkupeer deur probleme wat ons verhoed om nie teenwoordig te wees in die lokale krisisse naby ons huis nie. In ‘n oorlog is daar verskillende gevegsfronte wat terselfdertyd verdedig moet word.  Die lokaliteit waar jy gestasioneer is bepaal die oorlog waarin jy betrokke is.  Jy beteken niks vir jou lokale kompanjie as jy nie wesenlik teenwoordig is nie.  Ons gedagtes kan nie opgeneem word in ’n skyngeveg nie. Moenie toelaat dat daar ‘n geveg in jou gedagtes ontstaan nie. Die vyand wil ons uithaal, besig hou, en dan is ons uiteindelik nutteloos vir ons vriende, familie en medestryders.

Natuurlik wil niemand van  ons nutteloos wees nie! Ons hart is om te help, maar die vyand het ons in sy strik gevang, deur nie teenwoordig te wees in die hier en nou nie. Elkeen in Sy liggaam is toegerus met wonderlike gawes (funkies) en daar is ‘n spesifieke funksie en rol wat net jy kan verrig.

Ek wil graag vandag ‘n beroep doen op  al die medestryders in die geloof in die Olifantsriviervallei, meld aan by die geveg hier op die tuisfront!

Die Here is die Generaal van die Weermag, en Hy stuur arbeiders vir elke gevegsfront regoor die Wêreld. “Moenie bang wees nie; hou aan met preek en moenie stilbly nie, 10want Ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My.” (Ac 18:9–10) Al wat God van elkeen van ons vra is om gehoorsaam te wees. As die Here ons wel na ’n sekere gevegsfront oor ons grense stuur, stuur Hy ons nie alleen nie, Hy stuur ons met die beskerming en hulp van die lokale Kompanjie. Die sinergie en samewerking van die hele liggaam betrokke maak ons soveel meer effektief as ‘n solo-aanval.

As Geestelike Leier en Apostel geroep en aangestel nie deur my eie wil of ambisie nie, maar deur die genade van  God wat ryklik in ons wil en werk, wil ek jou wys op die geveg hier op tuisfront.  Mag die Heilige Gees ons oë oopmaak vir liggaam waarvan God jou deel gemaak het. Visualiseer net vir oomblik hierdie omgewing sonder ons kerk… Dank die Here dat HY ons gestuur het, en bekwaam gemaak het, gevul het met Sy Heilige Gees om Sy heerlikheid te mag dra (Host) in die Olifantsriviervallei!

Mag ons die geveg sien waarby ons betrokke is.

Dankie Here vir die oorlog veterane wat hulle lewens neergelê het vir die saak van Christus.  Wat met hulle hele hart, hul hele lewe, tyd en geld betrokke is. Om in gehoorsaamheid duisternis terug te stoot in Jesus se naam! Ek dank God elke dag vir hierdie vegters, getroue  soldate in die geloof.  Saam (deur Jesus Christus as ons Hoof) is ons besig om geskiedenis te maak, en van ‘n woestyn ‘n geestelike oase te maak, soos Hy beloof het. Eden, My delight!

 • Ons is al ‘n geruime tyd besig met die gemeente planting in Vredendal. Ons wil ‘n veilige tuiste vir Geesvervulde gelowiges wees. Hier was nog nooit in die geskiedenis van hierdie gebied ‘n kragtige Herlewing en uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons begin nou iets daarvan beleef. God het ons hier geposisioneer om ‘n Goddelike Vesting op te rig rondom gesonde Leer en Waarheid, waarvan Christus die Hoeksteen is. ‘n Gemeente wat soos ‘n liggaam funksioneer, nie ‘n organisasie nie. ‘n Gemeente wat Sy Koninkryksgesag demonstreer in Woord en Daad. ‘n Akkurate Gemeente waarvan Christus die hoof is wat die donker en duistere magte in die gebied ontwapen en oneffektief maak. Wees deel van die gemeente, help bou, leef jou roeping uit.  Moenie net kom om te ontvang nie, maar kom om te gee. Elkeen het so baie om te gee.  Sien die geveg in die Gees, bid saam, stry saam in die  geloof, help en ondersteun Jan-Hendrik en Monica Kleynhans. Bid vir hulle as leiers. Wees getrou in jou finansiële bydrae. Wees asseblief teenwoordig.
 • Die Here bou Sy kerk, en ons roeping tot die armes is ‘n geestelike mandaat en verantwoordelikheid. Daarom is ons in elke dorp op een of ander manier betrokke om aan die armes die koninkryk te verkondig. HP  Momsen is besig in Riverview Citrusdal om die jongmense en pastore te bedien met weeklikse Bybelstudie,  die een  week in Afrikaans, die daaropvolgende week in Engels.  Ilse Rontgen, Hanneke  Ferreira, Jean janse van Rensburg en HP Momsen bedien en beraad weekliks mense op afspraak vir bevryding en genesing.  Ons bedien tans 82 kinders  in ons kleuterskool  Ubuntu in Riverview  Eersdaags gaan ons moet skuif na ‘n nuwe terrein, en nuwe geboue moet opgerig word.  Ons gee ook kos vir bykans 60 kinders drie keer per week. Hierdie kinders moet bedien word, met liefde, omgee en belangstelling. Jolanda Basson & Juan-dré bedien die kinders, bou verhoudings en herstel sodoende die ondersteuning netwerk om die kind. Jan-Hendrik bedien weer die jongmense van Vredendal deur Identity 129 op Vrydagaande.  Elna Pretorius leer ons kinders deur die Bybelskool materiaal op Vrydagaande te behandel in Citrusdal. Elkeen van die  bedienings geleenthede is ‘n geveg teen duisternis. Bid vir hulle, raak betrokke, dien en help hulle om selfs meer effektief te wees. Ons dank die Here ook vir WP en Karien van der Merwe wat ons Apostoliese leiers in Citrusdal is. Dankie dat julle die mense liefhet en besoek.
 • Ons huiskerke is die eerste linie van die gevegsfront, dis hier waar jy in aanraking kom met die daaglikse “battles” van jou geestelike familie en vriende. Wees daar vir mekaar, help, luister, ondersteun, hou kontak, bid mekaar. Onthou ons leuse: “Jy is welkom om enigiets te vra, as jy ook sal bereid wees om ’n ‘nee, ek kan nie’ te verwelkom.  Sodoende hou ons die verhoudinge heilig.
 • Willie en Wena is besig om werkloses en plaaswerkers op te lei, en hulle te leer oor Werksetiek en Werk is heilig, dit is goddelik om te kan werk. Dit is goddelik om jou roeping en skeppingsdoel te vind en te leef.  Indien God in jou hart werk om ‘n sekere behoefte te vervul, rapporteer gerus aan my en dat ons jou help, om die geestelike Net van die Here nog verder te verbreed.
 • Neil & Olivia Hall besig met Hebron Community Projects, om die mens in die Paleisheuwel omgewing te bedien, deur hulle gemeenskap Sentrum, en sportveld. Hulle bied allerhande lewensverandering programme aan vir mans, vrouens en kinders.  Verskeie Boere in ons gemeente is besig om beter na hulle mense te kyk, deur Infrastruktuur ontwikkeling en opleiding.
 • Indien jy ‘n boer is of eienaar van ‘n besigheid kan jy al die mense wat vir jou werk befonds om die Work-4-a-Living kursus te voltooi. Verskeie plase bied ook nou kleuterskole vir hulle mense.  Jeanie Stander bied ‘n Naskoolsentrum aan vir Plaaskinders op Tweeriviere, befonds deur Namakwaland Sitrus en Capespan boerderye. Jeannie het hulp nodig, vrywilligers wat teenwoordig sal wees by tye om haar te help.
 • Ons is betrokke  op Radio Namakwaland met  drie verskillende  programme,  Maandae  Middae 15:00  met Chantál op Barshou. Dinsdae Oggende saam met Jan op onder Konstruksie 7:15, en Woensdae bied  ons tafelgesprekke aan om 11:00. Bid vir hierdie programme, dat ons “boldness” sal hê om vreesloos die waarheid te verkondig.
 • Desmond Booysen en HP Momsen is betrokke op van ons plase om verhoudinge te restoreer op alle vlakke. Ons bly veg teen alle vorme van rassisme in ons gemeenskap, deur vredemakers te wees op alle vlakke waar God ons guns gee.
 • Jan is betrokke by die munisipaliteit en Provinsiale Regering rakende die Khayelitsia Influx krisis in    Deur gesonde verhoudinge te bou, is ons instrumenteel om beter skakeling tussen rolspelers te bekom.
 • Ons Bybelskool is nie net daar om mense geestelik toe te rus nie, maar is ook ‘n geveg vir Waarheid. Ons het Bybelskool op Maandae (Clanwiliam), Dinsdae in Citrusdal, en Donderdae in Vredendal. Deur die verkondiging van God se Woord, word mense se denke vernuwe om akkurate lewens te leef volgens ons skeppingsdoel – Christus!  Die kerk se beste aanvalswapen is ‘n akkurate lewenstyl gebaseer op die lewe van Christus.
 • Jan en Chantal is direk en indirek betrokke by elke inisiatief. Ons help, ons bid en ons dra finansieël by. Ons help die gemeenskap waar ons kan. Jan dien op Bosassa se bestuur. Ons is betrokke met gebed en berading by die Polisie in Clanwilliam. Jan bedien tans by die Augsberg skool, die graad 8 en 9’s, hy werk saam met ds. Jacques Greyling. Ons dank die Here vir ge-opende deure in ons skole, in ons gemeenskap. Jan is ook Voorsitter van die HUG projek, wat ons kleuterskool (Ubuntu) insluit, asook ons ouetehuis Heuwelrus. Chantal is tans besig om jongmense en vroue te beraad en te bedien, ons dank die Here vir die Heilige Gees wat ons helper is. Alles neem egter tyd. Die werk is geweldig, en die arbeiders is min. Ons vertrou en dank die Here voortdurend vir gewillige en gehoorsame harte.
 • Die Here het ‘n reuse deur in Uganda oopgemaak, Apostels Tobias en Ansofie Basson, saam met ons as kerk loop in gehoorsaamheid hierdie pad uit. Ons gaan deur Sy krag hierdie nasie dissipel om Christus te volg en nie dieselfde foute maak as wat ons in Suid-Afrika gemaak het nie. Tobias en sy span gaan ook ‘n reuse rol speel in die Landbou in Afrika. Hy gaan die voedseltekort in Uganda en moontlik ander Afrika lande aanspreek deur boere gemeenskappe te leer hoe om ook akkuraat te doen wat hy doen.
 • Ons harte is ook verbind met Herman en Charmain Grundlingh in Thailand. Herman vra gereeld apostoliese raad/bediening. Ons het gereeld kontak via skype, Ons bedien hul apostolies, en help van tyd tot tyd met hul worship span (deur skype).
 • Ons is ook nog verbind met FCE, ons bid gereeld vir hulle. Dankie vir Nico en Beatrix se betrokkenheid by hulle, en die deurgee van belangrike inligting.
 • Jan dien nog op Amos se bedieningspan, en het kontak met Hennie Viljoen. Ons bedien daar soos benodig deur hulle.

DANKIE geliefde gemeente, ons is as gemeente betrokke in ons gemeenskappe. Dankie vir elkeen se betrokkenheid, elkeen se teenwoordigheid. Julle maak ons sterk in ons geveg teen godsdienspleging, wetteloosheid, en goddeloosheid in hierdie gebied.

Ons het onlangs ons webtuiste herskep, om die rykdom van Christus se oorwinning in ons lewens ook vir ander  beskikbaar te maak. Om jou op hoogte te hou van alles wat hier op die  tuisfront gebeur het ons ook ‘n app geskep  waar jy op jou selfoon kan skakel met medestryders, mekaar kan bemoedig, vir mekaar kan bid, betrokke kan raak en nog baie meer!  Gaan besoek gerus Webwerf www.hrco.co.za en gaan soek die applikasie “HRCO” in jou slimfoon se  applikasiewinkel  (appstore). 

Ons sal altyd ander gemeentes in ons area help en ondersteun omdat ons hulle as vennote sien in die Koninkryk, in die stryd om God se Koninkryk te laat kom in die Olifantsriviervallei.  Ons veg nie met oogklappe aan nie, ons hou ons oë gevestig op Jesus Christus die voleinder van ons geloof.

Terwyl jy hier lees, mag die Here jou deur Sy gees opwek om vir ons in te tree, om asseblief gereeld vir ons te bid. Hy sal jou wys hoe om te help en betrokke te raak. Ons is nie toeskouers nie, ons is deelnemers totdat die werk klaar is! Tydens Ps Duncan Curry (Halifax Engeland) se onlangse preek het hy dit baie mooi gestel: ‘You cannot have the Mind of Christ without His Body” Dit is Sy liggaam wat uitdrukking moet gee aan Sy instruksies. Ons kan nie die oorlog wen op ons eie nie. Hollywood probeer die teenstelling bewys, hulle het gereeld ‘n nuwe Super-Hero film. In realiteit weet ons egter dit is ‘n spanpoging wat ons sterk maak.

Baie dankie vir elke lid van die Liggaam. Dankie vir elkeen wat vir ons bid, wat so mooi saamwerk. Dankie vir elke  huiskerk leier, elkeen wat dien, wat kerk oopsluit, wat bid, bemoedig en wat aanhou goed doen. Dankie aan elkeen wat Sy roeping in jou gemeenskap uitleef.

Mag die Here ons verlos van individualisme, en “my ministry” mentaliteit. Kom ons Sien die ONS! Sien die mannemoed van die ‘gewone’ vegters hier om jou. Die Here bind ons nog nader vas aan mekaar deur Sy Liefde.

 

 

 

 

 

Categories
Preke

Hoeveel ‘onse’ in jou pond

Die woordjie ‘Ons’ is ‘n kritiese woord in NT verbondstaal. Jesus leer ons bid: ‘Ons Vader’ nie ‘My Vader’ nie.  Ons bid altyd met ‘ons’ in gedagte.  Ons lewe in ’n samelewing waar die ‘ek’ heeltemal te veel gebruik word.  Ons het ’n  ‘ek’ bewussyn en ook ’n ‘ek’ kultuur terwyl in die Nuwe Testamentiese Kerk het alles om die ‘ons’ gesentreer. Die OT Joodse Godsdiens was eksklusief terwyl die NT Kerk inklusief is.  (Efe 2:14)

Leiers word aangestel vir ‘ONS’ nie vir ‘EK’ nie – Jes 55:4 ‘Commander and Leader of the People’ Leiers wat die “ons” perspektief verloor, verloor hulle mandaat.  As leiers gaan dit nie oor jou posisie, mag en titels nie.  Jy praat namens die mense: Soos Mordegai “well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his countrymen.”

Ons gebede is namens ONS en nie op self gerig nie – Ese 22:30 (Identificational Repentance) Nehemia bid vir sy mense en sluit homself in by hulle oortredings. (Neh 1:6-7) So ook Daniel (Dan 9:3-19) Abraham tree in namens die volk. (Gen 18:23-33) en so ook Moses (Ps 106:23) God is not interested in what He can do for you, but what He can do through you.

Ons bediening is as ’n span – 1 Kor 1:12 ‘we write’  Paulus is die skrywe tog verwys hy na homself as ONS.  Die meeste van sy sendbriewe word geskryf, waar die span deel is van die seëngroet of afsluiting.  Daar is nie so iets soos ‘my’ bediening nie.  Ons is altyd deel van die groter geheel. Ons vul mekaar aan (1 Kor 3:6) die een plant, die ander gee water, maar God gee die groei. Ons bediening staan ook nooit op sy eie nie, ons bou voort op die wat ons voor gegaan het, en ander bou weer voort op ons werk. (Joh 4:37-38)

Ons het almal saam deel aan Jesus Christus 1 Joh 1:3 Daar is een liggaam, een Vader, een geloof. (Efe 4:4-6) Ons is een gemeenskap van gelowiges in Christus. In Hom is ons beskerming nie in ons groeperinge nie.

The Genius of God is displayed in US – Kol 1:27 Christ in AND Among US. Die volle heerlikheid van Christus kan nie deur een mens omvang word nie.  Ons saam verteenwoordig Sy volheid.

Sout werk nie wanneer jy dit nie in die sop gooi nie – Mat 5:13 Ons het geen invloed en outoriteit oor ‘n ander as ons oor ‘n distansie skiet nie.  Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie.  (Joh 17:15) Paulus het ‘n Jood geword om die Jode te bereik, (1 Kor 9:20) Ons moet kontak maak oor die grense wat onsself gestel het.  Reik uit en ontmoet jou vyande, met ‘n oop gemoed.

Jy maak nie lig onder ‘n emmer toe nie – Mat 5:15 Ons kan nie die lig van Jesus vir onsself hou nie.  Ons kan Hom nie vasmaak en onder ons kerk se vaandel probeer vasmaak nie.  Jesus werk nie deur isolasie nie, maar soos suurdeeg affekteer die koninkryk van God die hele deeg.  (Mat 13:33)

Elkeen wat vir sy medemens (ons) kwaad bly sal self geoordeel word – Mat 5:22

Partyskappe is ‘n werk van die vlees – Gal 5:20 (SECTARIANISM) sekteywer, sektegees. Dis die werk van die vlees om partyskappe te loots.  Mens soek ‘n aanstelling, posisies, wil belangrik wees.

Die wat nie teen ons is nie is vir ons – Mar 9:38-40 en Num 11:27–29 Jesus laat toe dat daar mense bedien in Sy naam, wat nie deel was van hulle groep nie.  Ons as mens wil so graag alles beheer, en onder ons beheer kry.

In God’s Kingdom there is no divisions between Jew and Greek – (Rom 2:10; 10:12; Gal 3:28; Col 3:11)

Die eerste linie van die geveg is soms in ons eie huise.  Ons ontrek, en begin ons eie ‘ons’ teenoor die ander.  Wanneer jy en jou vrou baklei en stry is dit baie keer omdat een buite die sirkel staan.  Ons gebruik JY en JOU taal.  Verbondstaal is ‘ONS’.  As ons hierdie woord gebruik forseer dit ons om anders te dink.  Ons haal onsself so baie keer uit die sirkel.  Of ons laat mense nie toe in ons sirkel nie.

Wie is my naaste? Wie is die ons? Luk 10:29-37 Jesus leer ons dat ons dieselfde vir ’n vreemdeling doen as wat ons vir die binne die sirkel sal doen. Die man het gedoen, wat familie vir hom sou doen – en hy was ’n vreemdeling, inteendeel hy was van ’n totale ander stand en ras.

Hoe definieer jy jou ONS?  Hoe definieer ons kerk – ONS?  Sien ons die plek waar ons bly as “ONS” dorp?  Die mense van ons dorp as “ONS” mense.

DIE GEVARE EN UITKOMS VAN TE VEEL “ONSE” IN DIE “POND”

(VERDEELDHEID) Dis baie gevaarlik om van binne ’n kollektiewe raamwerk van “hulle” the praat terwyl God net een ‘ons’ sien. Bv.

– Binne een nasie, praat ons van hulle.

– Binne die universele kerk praat ons van ’n ander kerk as ‘hulle’.

– Binne die raamwerk van die Christelike kerk in ’n lokaliteit, praat ons van ander gemeentes as ‘hulle’.

– In ’n maatskappy praat ons van die bestuur as ‘hulle’ die bestuur praat van die mense as ‘hulle’.

– In ’n huwelik praat ons van Jy en Jou, myne.

‘Hulle’ bring skeiding in jou denke, en veroorsaak isolasie. Jou perspektief raak eensydig.  Jy kyk net vanuit een perspektief, en verloor objektiwiteit.

Wanneer ons praat van ‘hulle’ is dit nie lank nie of ons gee ‘hulle’ ’n etiket. (LABELING) (Mat 5:22) Noem mekaar name. Jy is altyd so, en jy maak altyd so, en jy doen dit nooit nie. Jy (DEMONISEER) die ander persoon as altyd verkeerd en boos, wat eenvoudig nie die waarheid is nie.  Terwyl jy jouself as die engel voorstel, wat ook nie die waarheid is nie.  Later sien ons net die etiket en nie die mens agter die etiket nie.  (DEHUMANISERING)

(LIEFDELOOS) Wanneer ons praat van ‘hulle’ kan dit lei tot trots – Ons disassosieer met die foute en sonde van ’n groep, en plaas onsself op ’n beter/hoër/verhewe plek.  Gevolglik verloor jy jou stem by daardie groep. Hulle beleef jou as (TROTS), hooghartig, en beterwetig. Hulle voel die skeiding aan – en beleef dat daar nie meer liefde is nie.  Sonder liefde het jy jou stem tot daardie groep verloor.  (Gal 6:1)

(VIKTIMISERING) (Mat 5:22) ‘Jou gek’ Dis is natuurlik dat wanneer jy net fokus op ‘n persoon se foute, en net dit raaksien dat jy op so persoon gaan pik.  Jy is negatief ingestel teenoor so ‘n persoon, en het ‘n outomatiese renons.  Jy (DISASSOSIEER) jouself van die persoon.  In ‘n huwelik is dit bitter gevaarlik want die gevolg is:

(STONEWALLING) Ontoeganglik, hard, en gemeen.

(CONTEMPT) Veragting, minagting, versmading – parmantig

(CRITISISM) Veroordeling, oordeel, afkeuring

Lyk die bogenoemde eienskappe vir jou soos die Koninkryk van God?  Nee sekerlik nie! Ons het die hart van Jesus gemis! Jesus het die grense wat mense tussen mekaar stel kom afbreek.  Hy het binne al die klieks en groeperinge ingestap en ons ‘n beter weg kom wys. Ons is in geen groepering veilig tov mense se verkeerde en sondige dade nie.  Selfs binne jou klein groepie gaan daar mense wees wat jou seermaak. Ons beskerming lê in Jesus! Ons moet deel raak van God se familie en gesin, koninkryk! Dit is ewig! Al die aarde groepies is tydelik, en bied nie veiligheid nie.

As koninkryksburgers het ons dan juis die opdrag ontvang om in hierdie wêreld vredemakers te wees (Not Peace keepers) ons het die bediening van versoening ontvang om mense met Jesus te versoen, (2 Kor 5:18) nie tot ‘n spesifieke kerk groepering nie.

PRAKTIES:

1) Probeer om positiewe en menslike eienskappe by die ander groepering te identifiseer. Dis die begin van ‘EERBIED’ en ‘RESPEK’.  Dit impliseer kontak, jy moet jouself bietjie in hulle skoene plaas.

2) Versprei die inligting – Praat positief (Mat 5:46-48) Ons werk mekaar negatief op teenoor mense wat ons nog nooit ontmoet het nie, net deur een persoon se negatiewe storie.  Dit spreek van blindheid en kortsigtigheid.

3) Bid vir jou vyande – Wanneer jy bid kry jy weer God se perspektief op die persoon. (Mat 5:33)

4) Wees lief vir jou vyande – gaan dien en bedien mekaar.  Gebruik die 1 Kor 13 barometer van wat liefde werklik is en pas dit toe.

5) Wanneer jy iets teen jou broer ‘ONS’ het – gaan konfronteer die probleem en praat dit uit.  (Mat 18 en Luk 17) Dit is onvermydelik dat ons deur mense seergemaak gaan word of te na gekom word. Dit gebeur met ons almal, maar oppas om groepies van steun te werf terwyl die probleem nooit aangespreek word nie.

6) Wanneer jy agterkom jou broer het iets teen jou, los jou offer en gaan maak eers reg. – (Mat 5:23-24) Ons moet nie net die wat teenoor ons oortree konfronteer nie, maar ons moet sensitief wees, as ons dalk teenoor iemand oortree het. Gaan maak dit reg.

Wanneer ons as mens begin fokus op ons verskille, verdeel ons die mensdom in groeperinge ons bou grense en mure, ons verloor ons volwassenheid om goddelik en objektief na die mensdom te kyk en aan te raak Ons is (KLEINLIK) en (ONVOLWASSE) en verloor outoriteit om inspraak te hê tot die mensdom.  Ons verloor (TOEGANG) en ons (ISOLEER) onsself.  Weereens is dit alles oorwinnings vir satan, en God se Koninkryk is vêr verwyder van ons realiteit. Leef as Koningkryksburgers met ‘n ‘ons’ bewyssyn en floreer in Sy oorvloedige genade!