Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

God Se Droom Vir Die Hemel 

Ons begeerte na die hemel, is meestal met ‘n lens van, “Wat is in dit vir my?”; “Gaan dit lekker wees?” Pyn-vrye-sondelose bestaan klink mos immers hemels!  Tog is dit duidelik dat die Hemel die kulminasie is van God se storie met die mens.  

Wat is God se DROOM vir die HEMEL?  

En Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie. En Ek sal in jul midde wandel en vir julle ’n God wees, en júlle sal vir My ’n volk wees.  (Lev. 26:11-12). 

En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees. En die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. (Ezek. 37:27–28).

En geloofd sy vir ewig sy heerlike Naam! En laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word! Amen, ja amen. (Psalm 72:19). 

God sweer ‘n eed: “Nietemin—soos Ek leef, en soos die hele aarde gevul sal word met die heerlikheid van die HERE . . .” (Num. 14:21).  Die NAV se vertaling van die werkwoord as toekomstige tyd (“sal gevul word”) maak baie meer sin in die konteks, en word ondersteun deur die Septuaginta se gebruik van die toekomstige tyd. Dit dui aan dat Israel se ongehoorsaamheid nie God se uiteindelike doel sal verhinder nie.  

En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek. (Isa 40:5) 

Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die HERE soos die waters die seebodem oordek. (Isa 11:9; Hab 2:14). 

So sê die HERE: Ek keer terug na Sion en sal midde-in Jerusalem woon; en Jerusalem sal genoem word: Die stad van trou, en die berg van die HERE van die leërskare: Die heilige berg.  (Zech 8:3).

Wat is God se Droom vir ons Sy skepping?  

Die Bybel verhaal begin in die Hemel en eindig in die hemel. 

Ons is gemaak vir die hemel, vanuit die hemel en voel daarom soos immigrante in hierdie aardse bestaan totdat ons tuis kom, en weer in die hemel versoen word met die ewige.  

EDEN: Die Skepper vestig ‘n orde, ‘n regering, ‘n tuin, ‘n habitat vanuit die chaos wat GOED is.  

Sentraal tot hierdie skepping skape God vir Homself ‘n verteenwoordiger in Sy beeld. 

Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” (Gen 1:26) 

Die skeppingsopdrag gee ons skeppingsdoel mee: 

Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.” (Gen 1:28) 

“Wees vrugbaar en vul die aarde” is nie net ‘n biologiese vermeerdering nie, maar ook ‘n priesterlike roeping om die aarde te vul met Sy teenwoordigheid, goddelikheid, en karakter. Ons vermenigvuldig tog as gesinne, binne ‘n bepaalde kultuur, en reëls om vreedsaam saam te bestaan.   

Tweedens sien ons, ons koninklike mandaad: “Heers oor die diere…”  Hierdie spesifieke heerskappy benadering word later meer duidelik gemaak, oor hoe presies moet ons heers oor die diere: 

Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. (Gen 2:15)

Ons is rentmeesters, oppassers, bewaarders van God se eiendom. 

Soos ons Skepper, heers ons deur ons Woorde

Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. (Gen 2:19) 

Menslike kulturele prestasies wat in Genesis 4 opgeteken is, soos: die bou van die eerste dorp of menslike nedersetting (v. 17); die oorsprong van nomadiese veeproduksie (v. 20); musiekinstrumente (v. 21); metaalgereedskap (v. 22); en die begin van aanbidding—die offers van Kain en Abel (vv. 2–4) en mense wat die Naam van God aanroep (v. 26). Die feit dat sulke kulturele praktyke en produkte ontstaan het, is te danke aan mense wat hul vermoë as die beeld van God uitgeoefen het om die wêreld verder as sy primitiewe ontstaan te ontwikkel—in ooreenstemming met God se WIL vir aardse voorspoed.

Nog ‘n aanduiding dat die kosmos God se tempelgebou is, is die aanstelling van Besaleël om toesig te hou oor die bou van die tabernakel in die wildernis. Vir hierdie doel vul God vir Besaleël met wysheid, insig en kennis (Eks. 31:1–5; 35:30–33)—dieselfde drietal terme waarmee ‘n huis gebou word in Spreuke 24 en waarmee God die kosmos geskep het in Spreuke 3. 

God wou dus van die begin af deel wees van ons aardse heerskappy en priesterdom.  Alles wat ons bou moet Hom verheerlik, en Sy heerlikheid tuisbring, grondves hier op aarde soos wat dit in die hemel is.  

Wat Het God Se Droom Vernietig? 

 • Sonde teen God: Ongehoorsaamheid 
 • Sonde teen die mensdom: Aanstoot neem 
 • Sonde teen self: Selfregverdiging 

One of the meanings of sin is “separation” (Sünde in German). 

Mistaken Identity – Mike Wood 

As gevolg van sonde word ons in plaas van instrumente wat God verheerlik, slawe van sonde: Trots; Hebsug: wellus; Nyd; Woede; Jaloesie; Luiheid.  ‘n Meer moderne weergawe van hierdie sewe dodelike sondes is: “Ego-trips”; Gierigheid; Begerigheid; Afguns; Wraak; FOMO (Fear of Missing Out); Prokrastinasie.  

God se Oplossings en Realisering van Sy Droom is Die Kerk

Deur die krag van die Gees, is die opgestane en verheerlikte Jesus nou die hoof van ‘n internasionale gemeenskap van Jode asook heidene wat met mekaar en met God versoen is. Paulus beskryf hierdie gemeenskap as die “liggaam van Christus” (1 Cor 12:12-27) en as die “nuwe mensdom” (my vertaling), hernuwe in die beeld van God (Eph 4:24; Col 3:9-10; sien ook 2 Cor 3:18).

GRAND FINALE

Waar is die finale bestemming van die gereddes? Ek glo dat die Bybel duidelik maak dat ons op ‘n verloste aarde sal leef binne die konteks van ‘n nuwe hemel en nuwe aarde, God se kosmiese tempel, wat geheilig en gevul is met Sy heilige teenwoordigheid.

Hemel moet dus gesien word in 3 fases:

 1. Die eerste Hemel op aarde – EDEN
 2. Die 2de Hemel – Die PARADYS en Hemel in die hemel, waar God is.
 3. Die 3rde Hemel – Wanneer God na die finale oordeel, ‘n NUWE aarde en hemele herskep.

Waar is God se troon, waarvandaan die stem kom? Deur die Ou Testament heen is daar ‘n konstante bewering dat God die aarde vanaf Sy troon in die hemel regeer (die kosmiese allerheiligste). Maar sodra die vloek van die aarde opgehef word sodat die heilige plek in God se kosmiese tempel nie meer deur sonde ontheilig word nie, skuif die troon van God beslissend van die hemel na die aarde—dit word nou gevind in die middel van die nuwe Jerusalem, wat van die hemel af neergedaal het (Openbaring 22:3; ook 21:3, 5; 22:1). Die sentrum van God se bestuur van die kosmos is nou permanent gevestig op ‘n hernude aarde. Die bestemming van die kosmiese tempel is voltooi.

Die koninkryk het op aarde gekom soos dit in die hemel is (Matteus 6:10).

En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.  (Rev 21:3)  

Gegewe die teenwoordigheid van God in die nuwe Jerusalem, is dit geen wonder dat Johannes verklaar, “Ek het geen tempel in die stad gesien nie, omdat die Here God, die Almagtige, en die Lam sy tempel is” (Openbaring 21:22). Aangesien die stad die sentrale fokuspunt van God se teenwoordigheid op aarde is, beskryf Johannes dit as: en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ’n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. (Openbaring 21:11; sien ook v. 23). Johannes gaan verder deur die stad te beskryf as ‘n kubus (“so breed en hoog soos dit lank is” (Openbaring 21:16), wat ‘n duidelike verwysing is na die enigste ander kubus genoem in die Bybel, die Allerheiligste in die Jerusalem tempel (1 Konings 6:20).  

Hoe Lyk God se DROOM in Heerlike Vervulling? 

Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. (1 Cor 2:9)

In die hemel sal ons nie gode, engele of supermenslike wesens word nie, maar volmaakte mense wees. Ons liggame en siele sal in perfekte harmonie wees, wat Christus se opstandingsliggaam en -siel weerspieël. Hierdie eenheid sal konflik, siekte, dood en sonde uitskakel. Ons sal ‘n gereinigde wil hê, wat nie soos robotte net opdragte uitvoer nie, maar verenig met SY WIL nie meer WIL of KAN sondig nie.  Hier wil ons nie meer sondig nie, maar kan nie nie sondig nie. Daar wil ons nie meer sondig nie, maar sal ook nie meer kan sondig nie.  

Die verheerlikte liggaam sal die verheerlikte siel gehoorsaam, wat op sy beurt God perfek sal gehoorsaam. Hierdie transformasie oortref selfs die skepping van die heelal, aangesien dit die oorwinning oor sonde en die bereiking van ‘n perfekte staat van bestaan IN CHRISTUS behels.

Wat Sal Ons Daar Doen?

In die hemel sal ons betrokke wees by aktiwiteite wat ons menslike natuur perfek vervul. Dit behels die kennis en liefde van God, ons naaste, en onsself, maar in ‘n volmaakte GODDELIKE VERTEENWOORDIGERS toestand.

Aardse aktiwiteite soos tuinmaak, wetenskap, poësie en selfs branderplankry sal op ‘n heilige wyse gedoen word, ‘n uitvloeisel van ons aanbidding van God. Die onderskeid tussen sekulêr en heilig sal verdwyn. Ons seksualiteit sal verheerlik wees, maar sonder die behoefte aan biologiese voortplanting.  Want seksualiteit is ‘n soeke na eenwording!

Resurrected bodies – resurrection bodies, namely, the three conditions of all resurrected bodies:
(1) “quality” (including gender identity and perfect, mature age),
(2) “identity” (including redeemed memory), and
(3) “integrity” (including martyrs’ wounds but not bodily handicaps);

and the four conditions of the redeemed:
(1) “impassibility” (no pain, sickness, aging, death, or harm),
(2) “subtlety” (lightness and levity rather than gravity, and unimpeded communication),
(3) “agility” (obedience to the sanctified will in all desires and commands) and
(4) “clarity” (brilliance and beauty like Christ in the transfiguration).

 [1]


[1] Zondervan,. Four Views on Heaven (Counterpoints: Bible and Theology) (p. 158). Zondervan Academic. Kindle Edition. 

Categories
Preke

Die HEMEL is ‘n WERKLIKHEID

“Waarom soek julle die Lewende by die dooies? ~ Lukas 24:5 

‘n Nuwe wetenskaplike studie van naby-dood ervarings BEWYS onteenseglik “daar is LEWE na die DOOD.” (Evidence of the Afterlife | Largest NDE study conducted reveals proof of life after death | The science of Near-Death Experiences | Jeffrey Long & Paul Perry). 

As meer mense sou besef dat daar inderdaad LEWE NA DIE DOOD IS, sal ons anders dink en handel in hierdie lewe!  As mense absoluut seker en oortuig was van ‘n lewe na die dood en hoe naby dit is, sou hulle waarskynlik met ‘n groter fokus op geestelike en morele waardes leef, in die wete dat hul dade en keuses ewige gevolge het.

Russel Brand die Engelse komediant en sosiale media beïnvloeder het hom onlangs laat doop, en vertel van die wonderlike transendentale ervaring van vrede en dieper verbintenis met die Here en sy geliefdes.  Die middele wat hy eertyds gebruik het kon wonderlike oomblikke en ervaringe skep, maar daar was altyd ’n groter “disconnect” met almal om hom. Hierdie keer is die vrede blywend, en sluit meer mense om hom in.  

Die skrywer van hierdie studie, ‘n mediese dokter, vertel dat hy eers nie geglo het nie, en die studie bloot onderneem het omdat die veld van naby-dood-ervarings (NDE) vir hom interessant was. Maar die studie het vir hom onteenseglik bewys: Daar is lewe na die dood!

Van die 1300 mense wat aan die studie deelgeneem het is die volgende stories konsekwent waargeneem: 

 1. Buite-liggaamlike ervaring (BLE): Skeiding van bewussyn van die fisiese liggaam. Buite liggaamlike perspektief gewoonlik van die plafon, en kan detail van gebeure beskryf.
 2. Verhoogde Sintuie: Sensoriese persepsies, soos gesig en gehoor, word dikwels gerapporteer om baie meer lewendig en intens te wees as in gewone lewe.
 3. Intense Emosies: Mense ervaar dikwels oorweldigende gevoelens van vreugde, liefde, en vrede tydens hul NDE’s.
 4. Beweeg deur ‘n tonnel
 5. Stralende Lig: Baie beskryf dat hulle ‘n intense, dikwels warm en liefdevolle lig ervaar wat ‘n gevoel van vrede en onvoorwaardelike liefde uitstraal.
 6. Pragtige Landskappe: Beskrywings sluit dikwels landskappe in wat merkwaardig mooi is en vol lewendige kleure, soms soos idilliese tuine, velde, of paradyse.
 7. Ontmoet oorlede familielede of vriende (selfs diegene wat jy nie geweet het al dood is nie) 
 8. Tydloosheid en Ruimtelike Verandering: Mense rapporteer dikwels ‘n gevoel van tydloosheid en ruimtelike veranderinge, waar hulle voel dat hulle van lineêre tyd of ruimtelike beperkings losgemaak is.
 9. Lewensoorsig: Sommige mense rapporteer dat hulle ‘n panoramiese oorsig van hul lewens ervaar, dikwels vanuit ‘n perspektief buite hulself, wat beide positiewe en negatiewe oomblikke reflekteer.
 10. Ontmoetings met Wesens: NDE’s sluit dikwels ontmoetings met ander wesens in, wat engele, geestelike gidse, of oorlede geliefdes kan insluit. Hierdie wesens word dikwels as verwelkomend en vertroostend beskryf.
 11. Onwêreldse Kennis: Individue beskryf soms dat hulle diepgaande insigte of spesiale kennis oor die heelal, die doel van die lewe, of hul eie persoonlike missie ontvang.
 12. Grense of Hindernisse: Baie mense noem dat hulle ‘n grens of limiet teëkom wat hulle voel hulle nie kan oorsteek as hulle na hul aardse lewe wil terugkeer nie.

Van hierdie persone was blind, ek kon tydens die ervaring hulle eie liggame, spesifieke detail en omgewing sien. Mense wat naby-dood-ervarings het, kom van regoor die wêreld, oor die spektrum van Oosterse of Westerse godsdienstige, en ook geen religieuse agtergrond, ryk en arm, geletterde en ongeletterd, en selfs kinders onder 10jr oud!  Almal het baie werklike ervarings van ‘n ANDER wêreld waar tyd nie bestaan nie.  

Die konsensus van hierdie studie is: dat hierdie ervarings nie nagemaak kan word nie, want gewoonlik beleef ‘n NDE ‘n diepgaande, lewensveranderende en drastiese verskuiwing in waardes en oortuigings wat gewoonlik meer geestelik en minder materialisties word.  

Die Bybel: Gesaghebbende Bron oor die Ewigheid

Een van die mees belangrikste temas in die Bybel is die Ewigheid! God is Ewig! 

Abraham het ‘n tamarisk by Berseba geplant en daar die Naam van die Here, die ewige God, aangeroep (Gen 21:33). Elohim Olam – Die Ewige God. 

Vanaf die eerste verhaal van Adam en Eva wat uit die tuin van Eden gedryf word as gevolg van hulle sonde lees ons van die Boom van die Lewe (Gen 3:22), en in die laaste hoofstuk van die Bybel Open 22:2 eindig die Bybel met die Boom van die lewe.  

Die Bybel is dus ‘n handleiding hoe om nie net die ewige lewe te beërwe nie, maar hoe om in hierdie lewe alreeds vanuit ‘n ewigheidsperspektief te leef.  

Thus says the Lord: Stand by the roads and look; and ask for the eternal paths, where the good, old way is; then walk in it, and you will find rest for your souls. (Jer 6:16)  

Die boek is inderdaad EWIGHEIDSKENNIS!  

God Die EWIGE 

Die Jode verstaan hierdie gesaghebbende Ewigheid gewigtigheid wat inherent deel is van die wet en voorskrifte (Ps 119:89; 160; Isa 40:8). Dit is hoekom hulle vandag nog noukeurig die wet navolg.

Maar EWIGHEID is ‘n grenslose, deursigtige, alle geheime is ontbloot, interpersoonlike netwerk van heilige mense! Jy kan dus nie van Ewigheid praat en God uitsluit nie. 

Die ewige God is ‘n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. (Deut 33:27) 

Een van die mense wat ‘n naby-dood-ervaring gehad het skryf die volgende:

“We live in a “plural unity” or “oneness.” In other words, our reality is “unity in plurality and plurality in unity.” That I was everything and everything was me, without essential differences other than in earthly appearances. That there is no God outside ourselves, but rather, God is in everything and everything is a part of God, as is life itself.”

God word dikwels in hierdie NDE ervarings as die volheid van perfekte LIEFDE beskryf.  

Dr. André Pelser vertel dat na sy byna-dood-ervaring hy ook ‘n belewenis gehad het, waar hy in die allerheiligste in gepluk was in ‘n oomblik, en toe by ‘n heerlike vloeiende straal van lig gekom het. Toe hy in hierdie lig ingestoot word beleef hy ‘n liefde so intens hy kon dit kwalik beskryf.  Sy refleksie oor hierdie ervaring is:

“Ek het besef dat die Here almal regtig liefhet! Selfs my vyande, en al die mense wat ek as te sondig afgeskryf het! Hy het almal baie lief!!” 

Dr André Pelser

Ewige Straf 

En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.  ~ Mat 25:46. 

Navorsing oor byna-dood-ervarings (BDE’s) beklemtoon dikwels positiewe ervarings soos die sien van helder lig, gevoelens van vrede, en ontmoetings met geliefdes. Daar is egter ook verslae van ontstellende BDE’s wat visioene van helagtige omgewings of sensasies insluit. Hierdie verslae, hoewel minder algemeen, word in sommige studies aangeteken:

Dr. Maurice Rawlings: In sy boek “To Hell and Back” dokumenteer Dr. Rawlings, ‘n kardioloog, stories van pasiënte wat skrikwekkende BDE’s gerapporteer het. Hy noem dat hierdie verslae dikwels tonele van pyniging en lyding uitbeeld, wat ‘n diepgaande impak gehad het op diegene wat dit ervaar het.

Dr. Raymond Moody: In sy baanbrekende werk “Life After Life” bespreek Dr. Moody gevalle van BDE’s wat negatiewe of ontstellende ervarings behels, hoewel die meerderheid van sy navorsing op positiewe ervarings fokus.

Dr. Bruce Greyson: ‘n Vooraanstaande navorser op die gebied van BDE’s, Dr. Greyson het in sy studies erken dat ‘n minderheid mense skrikwekkende ervarings rapporteer. Hierdie insluit gevoelens van wanhoop of visioene van donker en dreigende landskappe, wat sommige as hel-agtig interpreteer.

Dr. Kenneth Ring: In sy boek “Heading Toward Omega” ondersoek Dr. Ring verskeie tipes BDE’s, insluitend dié wat ontstellend is en soms as helagtig beskou word.

Dr. George Ritchie: In “Return from Tomorrow” vertel Ritchie van sy persoonlike BDE wat ‘n visioen van verlate landskappe en swerwende siele ingesluit het, wat hy as ‘n helagtige ervaring geïnterpreteer het.

Jesus: Nou-Toegang Tot Die EWIGE-NOU. 

En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. ~ Joh 17:3. 

En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. ~ 1 John 5:11-12.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. ~ Joh 8:51.  

Jesus bied ons ‘n aardse menslike voorbeeld van hoe ons in eenheid en harmonie met die ewige, hemel, en koninkryk van God hier kan leef.  Al sy gelykenisse en preke is instruksies hoe om ons besig te hou met dinge wat ewigheidswaarde het.  

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”  ~ Mat 6:19-21.

Fokus op ewige waardes in plaas van materiële rykdom. Belê jou tyd, energie en hulpbronne in aktiwiteite wat geestelike rykdom bou, soos dade van omgee, die deel van kennis en die ondersteuning van liefdadigheidsorganisasies en die kerk.

 “Jesus sê vir hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.” ~ Mat 19:21

Wees vrygewig deur vir diegene in nood te gee. Dit kan insluit om geld, kos, klere of selfs jou tyd aan organisasies wat kwesbare gemeenskappe ondersteun, te skenk.

“Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërwe die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af… Voorwaar, Ek sê vir julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.” ~ Mat 25:34-40.

Toon deernis en help dié wat minder bevoorreg is. Werk by skuilings, voorsien maaltye aan haweloses, besoek die siekes of reik uit na iemand wat eensaam of sukkelend is.

“’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” ~ Joh 13:34-35. 

Wees lief vir ander soos Christus liefgehad het. Dit behels om vriendelikheid, vergifnis en begrip te toon aan almal, veral aan dié naaste aan jou soos familie, vriende en bure.

“Moenie werk vir die spys wat vergaan nie, maar vir die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want Hom het God die Vader verseël.”  ~ Joh 6:27.

Gee prioriteit aan geestelike groei bo materiële vooruitgang. Bestudeer die Skrif, bid gereeld, mediteer en neem deel aan aktiwiteite wat jou gees voed.

“Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel dat julle moet heengaan en vrugte dra, en julle vrug kan bly; sodat wat julle ook al die Vader in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.”  ~ Joh 15:16.

Dra blywende vrugte deur deel te neem aan sinvolle werk wat positiewe en blywende impakte het. Mentor ander, ondersteun gemeenskapsprojekte, of neem deel aan inisiatiewe wat positiewe verandering bevorder.

Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”  ~ Mat 5:16.

Laat jou lig skyn deur te lewe as ‘n voorbeeld van goedheid en integriteit. Deel jou talente en vaardighede met ander, wees vrygewig in jou verhoudings, en streef daarna om ‘n positiewe verskil te maak in die lewens van diegene rondom jou.

Categories
Preke

“Die Verlore Kuns van Berou

‘Ek is Jammer, Vergewe My Asseblief’

“In returning and rest you shall be saved;

In quietness and confidence shall be your strength.” Isa 30:15

“As julle julle bekeer en rustig wag, sal julle gered word.

As julle stil op My vertrou,sal julle krag hê.” [1]

“Deur berou en tot rus te kom, sal julle gered word.

Deur stil te raak en te vertrou, sal julle sterk word.[2]

As julle julle bekeer en tot rus kom,

sal julle gered word.

Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.[3]

In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag;[4]

“Ek is opreg jammer, sal jy my asseblief vergewe?”, het ‘n verlore frase in ons samelewing geword! Niemand sê meer hulle is jammer nie.  Ons regverdig ons verkeerd.  Ons blameer iemand anders! Min mense neem verantwoordelikheid vir hulle eie dade.  Sonder ware berou en bekering is daar dus ook nie genade nie.  Mense wil iemand wat opreg jammer sê, vergewe en help.  

Ons leef tans in ‘n wêreld waar foute daagliks in koerante gelys word, maar niemand erken en bely van enige foute of oortredings nie. Dit beteken ons het nie stories om van te leer nie. 

Omdat daar nie belydenis is nie, is daar nie vergifnis nie, wat daartoe lei dat ek die skade wat my aangedoen is wil vergeld. Vergelding vang ons in die strik van oorlog en geweld!

Sosiale media is die skou arena van ons beste dade en oomblikke! Niemand wil hulle skades op Sosiale Media bekend gemaak hê nie, regtelik ook so, want ons wil nie onredelike geskandvlek word nie. 

Die Bybel steek egter nie die rolspelers se foute weg nie, Abraham, Moses, Dawid, Jakob, en Simson se skandes is verewig vasgepen om ons te help onthou en leer, om nie dieselfde foute te maak nie.  

Jesus se eerste boodskap aan die mensdom was: Bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom  (Mat 4:12).  God se koninkryk is nie net seëning soos wonderlike musiek, huise, sorgelose bestaan, en geen meer smart en lyding nie… God se koninkryk behels ook OORDEEL!  In Sy koninkryk is daar geen meer geheime nie.  “Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, en daar is niks weggesteek nie of dit moet in die lig kom.” (Mark 4:22; Mt. 10:26; Lk. 8:17; 12:2) 

Jesus verklaar dus: die heerlikheid van God se teenwoordigheid het naby gekom. God staan tussen Sy mense! Wie kan voor Hom staan en nie bewus wees van hulle mensheid en swakhede nie? Soos Moses voor die braambos in Exo 3:5: vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. (Lev 9:24) 

Ons leef in ‘n tyd waar die arrogansie van die mens amper geen perke het nie.  Mense aanbid hulleself, vloek en verloën God, en regverdig elke denkbare oortreding teenoor God se Woord sonder enige begrip van die gevolge.  Omdat die mens hom of haarself as god verklaar, wil ons soos God nooit verskoning vra nie.  Ons matig onsself aan as spesiaal, en uitsonderlik, en strewe om anders te wees.  Ons wil soos God wees, sonder God! Ons is die alleenheerser van ons bestaan en toekoms.  

Ten spyte van pandemies, oorloë en groter hongersnood leef ons asof daar geen môre is nie, en geen lewe ná die dood nie! Ons leef net vir vandag, en is net gelukkig wanneer alles volgens ons plan en berekening uitgewerk het.  Die waarheid is: ons raak elke dag al hoe minder in beheer soos ons ouer en ouer raak.  

Net soos wanneer enige instrument gereeld gebruik word, die snare stel uit, en veroorsaak ‘n wanklank.  Belydenis, erkenning, en insig oor ons verkeerd doen is hoe ons, onsself weer instel op die “noot van Jesus Christus”.  Sommige mense het die vermoë om onafhanklik, sonder ‘n instrument, ‘enige’n valse noot oor die regte noot te sing.  Hulle is dus soos ‘n menslike “guitar tuner”.  Mag ons almal deur herhaaldelike luister en doen wat die Heilige Gees sê. Soos ‘n instrument ingestel word, mag ons innerlik, Jesus se “noot” hoor, en onsself daarvolgens ingestel hou.  

Selfbeeld en self-refleksie is ‘n misleiding, want ons is gewoonlik begaan oor foute wat God glad nie aangaan nie.  Soos die Fariseërs, is die mens begaan oor sigbare norms soos, sabbatsonderhouding, kleredrag, en aansien by mense.  God is begaan oor wat in die hart aangaan.  Die Fariseërs was begaan op wat by die mond ingaan, Jesus oor wat by mond uitgaan! (Matthew 15:11).

3 Waarheidspieëls van die Hart

 1. Die Liggaam en familie van gelowiges
 2. Die openbaring van Sy Woord
 3. Die lyding van die Heilige Gees

Deur in hierdie spieëls te kyk en te bely, word ons weer in die frekwensie van die Gees van Christus ingestel.

Die hart is die teelaarde van sonde! Wat bedink jy in jou hart? Wat is jou hart van vol? Hoe klink jou selftalk?  Waaroor dink jy, wat jy te bang is om vir iemand te sê?  Wat is die gesindheid waarmee ons ‘n dink sê.  

Jou gesindheid is die oorheersende atmosfeer van jou hart.  Wanneer jou hart vol vrees, angs, agterdog, “resentment”, bitterheid, onvergenoegdheid, self-geregtigheid en afguns is… kom dit iewers uit! Mens kan dit nie wegsteek nie.  Iewers gaan jou dade en woorde getuig waarvan jou hart vol is! 

Vandag sê die Here: BEKEER JOU!! Ek is hier! Ek sien wat in jou hart aangaan! 

Wat is Jammer-sê NIE?

 1. Dit wys nie ‘n ander se fout uit nie
 2. Dit hou nie aan om die fout te herhaal nie. 
 3. Dit is nie selfgeldend nie
 4. Dit soek nie verskonings nie
 5. Dit is nie kwaad nie

Wat is ware JAMMER-sê? 

VYF R’s:

 1. Recognition – “Erkenning van ‘n mens se sondes as sondes” is die geskenk van ‘n goddelike buite-myself-perspektief — van die impak van my sonde teenoor God, en op die mense om my (2 Kor 7:9). Dit behels ‘n konfrontasie met waarheid – soos iemand wat op heterdaad betrap word.  Dit behels die volslae erkenning van volledige skuld en begrip vir die ware motiewe waarom daar oortree is. Behold, You desire truth in the inward parts, And in the hidden part You will make me to know wisdom. (Ps 51:6) Byvoorbeeld, om te steel van iemand moet nie net gesien word as ‘n misdaad nie, maar ook as ‘n sonde teen die harmonie en veiligheid van die geheel.  Hoekom is moord, diefstal, egbreek, kindersoffer so streng gestraf in die OT? Omdat hierdie in hierdie dade het die oortreder sy of haar geluk/voordeel/begeertes hoër gestel as die van die familie en groter geheel. Daarom behels erkenning van sonder ook die besef dat sulke dade deel uitmaak van dieper patrone van verwantskap en dat dit gemotiveer word deur sommige van die diepste en donkerste elemente in ons wese.
 2. Remorse: “Berou” is ‘n diep goddelike emosie. Dit bestaan uit ‘n goddelike smart en hartseer omdat ons versuim het om God se koninklike morele nobiliteit doel te handhaaf.  Hierdie is nie trane van hartseer omdat ek uitgevang is nie, maar ware trane van berou omdat ek die omvang en skade wat ek veroorsaak het raaksien.  Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, 26 en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. (2 Tim 2:25-26). Hierdie berou is ‘n geskenk wat God in ‘n mens se hart werk.  “Laat daar onder julle geen hoereerder wees of onheilige mens soos Esau, wat vir een ete sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy later die seën wou beërwe, verstoot is, want hy het geen plek van bekering gevind nie, al het hy dit met trane gesoek.” (Heb. 12:16-17).
 3. Restitution: “Restitusie” is die daad om goed te maak, so goed as wat ‘n mens kan, vir enige skade wat aangerig word. As een gesteel het, moet ‘n mens die voorwerp teruggee of vergoeding betaal. As een ‘n ander se reputasie beskadig het, moet ‘n mens probeer om die oortreding teenoor die slagoffer reg te stel.  Hierdie is ‘n praktiese daad van herstel.  
 4. Remodel: “Desisting from sin” is nie ‘n moreel-intellektuele analise of ‘n gevoel nie; dit is ‘n aksie. Dit is ‘n ophou van sonde, ‘n afkeer van die patrone van sondige optrede waaraan ons verslaaf geraak het. Om van sonde af te sien, behels eintlik om die sondige optrede te stop, gedagtes en fantasieë oor die sondige aktiwiteit bewustelik te onderdruk en ‘n vaste oortuiging deur die Heilige Gees te ontvang om nooit weer die sondige daad te pleeg nie. 
 5. Repent: “Belydenis” is nie net om te sê: “Ek is jammer nie” want die genesing van die slagoffer is meer belangrik as die ootreder se vergifnis.  Daarom vereis ons nie vergifnis nie, mens vra inaggenome dat die slagoffer dalk nie gereed is om onmiddellik te vergewe nie.  In die belydenis is dit baie belangrik om die woorde reg te kies, om daardeur te toon dat die oortreder presies die daad op die naam noem, en die omvang van die skade reg sien.  Belydenis is dus ‘n waarheid regtelike uitspraak.   Dit toon wysheid en begrip wat net die Here sou kon openbaar.  

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. (1 John 1:9)

Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. (James 5:16)

Die samelewing het die vermoë verloor om te bloos! Ons harte het so verhard geraak in ons sonde, dat ons nie eers meer skaam is oor wat ons doen nie. Mag die Heilige Gees die gees van verootmoediging oor Sy kerk uitstort, ons harte sag gemaak deur die deurdringende uitstorting van Sy Gees! Mag ons elke dag Sy noot in ons harte hoor, en onsself gedurig daarooreenkomstig instel.

The reason we do not change is we because we focus on our righteousness, instead of receiving His righteousness.

Fickart Henn

FINALLY and most importantly…

After confession comes the step of faith, to look at His righteousness! By faith we receive His purity, faith, longsuffering, meekness, humility, gentleness, goodness, self-control!

Repentance is the first step, for that is how we humble ourselves, and bow our knee!

Now we need to embrace His forgiveness! Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (John 1:12)

sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. Rom 5:21

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. (2 Cor 5:21)

VERKLAAR VANDAG: Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus.


[1] Die Lewende Bybel. Roodepoort: Christelike Uitgewersmaatskappy, 1982. Print.

[2] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling. Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006. Print.

[3] Die Bybel: Nuwe Vertaling. Cape Town, South Africa: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1998. Print.

[4] Die Bybel: Ou Vertaling. Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996. Print.

Categories
Preke

Waarom dit voordelig is dat teenoorgesteldes mekaar aantrek.

In die tapisserie van die lewe vorm die wisselwerking van teenoorgesteldes ‘n pragtige fassinerende beeld. Van die ingewikkelde werking van die natuur tot die fundamentele beginsels van chemie, lei die samevoeging van kontrasterende elemente dikwels tot uitkomste wat nie net voordelig is nie, maar noodsaaklik vir die instandhouding van lewe. Met hierdie preek ondersoek ek hoe teenoorgesteldes mekaar aantrek en belangriker nog, waarom hulle eenwording dikwels ‘n groter doel dien as hul afsonderlike bestaan.

Hoe Verskille Komplementeer

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Gen 1:27

God het die mens as gegewe teenoorgesteldes geskape, man en vrou. Daar is 52 verskille tussen ‘n man en vrou, maar dit is juis hierdie verskille wat hulle eenwording vervolmaak. Anders as met homoseksuele verhoudings, is daar in heteroseksuele verhoudings ‘n komplekse raaiselagtigheid. Die man weet nie hoe die vrou voel nie, en die vrou weet nie hoe die man voel nie. Hierdie realiteit het al gelei tot humoristiese films soos “What Women want” en vele om-die-braaivleisvuur-grappies. Die punt is: ons het vertroue, respek, en egte diepgaande kommunikasie nodig is om die geheime van jou lewensmaat te ontsluit. Dit is juis hierdie misterie wat ‘n lang termyn verhouding interresant maak, anders verloor ons belangstelling in mekaar. Ons liggame en psige verander ook oor tyd soos ons ouer word b.v. met menopause. So die verkenning proses hou nooit op nie, omdat ons juis ANDERS is van mekaar.

In die intieme ruimte van die huwelik openbaar die aantrekkingskrag tussen teenoorgestelde persoonlikheidstipes ‘n diep waarheid oor menslike verhoudings. Dit is dikwels die geval dat individue aangetrek word tot diegene met eienskappe wat hulle self nie besit nie, ‘n verskynsel wat rykheid en balans tot ‘n verhouding bring.

Byvoorbeeld, ‘n introverte persoon kan hulself aangetrokke voel tot ‘n meer ekstroverte lewensmaat, wat ‘n dinamiese balans van energie en sosiale interaksie in die verhouding inbring. Soortgelyk kan ‘n individu wat geneig is tot spontaneïteit, voordeel trek uit ‘n lewensmaat met ‘n meer beplande en gestruktureerde benadering tot die lewe, wat lei tot ‘n gesonde balans tussen impulsiwiteit en vooruitbeplanning. Hierdie komplementêre dinamika skep nie net ‘n ryker lewenservaring vir die paartjie nie, maar dra ook by tot die vorming van ‘n meer stabiele en volhoubare vennootskap.

In hierdie vereniging van verskillende persoonlikhede lê die magiese formule wat die potensiaal vir groei, begrip en diepgaande liefde in die huwelik ontsluit.

Yster slyp yster, vriende vorm mekaar.

(Spreuke 27:17)

Omdat hierdie kontrasterende teenoorgesteldes manlik en vroulik beide uit die Godheid kom, (man en vrou is elkeen in God se beeld geskape) sien ons hierdie diversiteit ook in die skepping. Kom ons kyk na voorbeelde in die Skepping. 

1. Die Chemie van die Lewe: Vereniging vir ‘n Groter Goed

Ons reis begin met ‘n blik op die periodieke tabel. Hier sien ons elemente met sterk uiteenlopende eienskappe verbindings skep wat lewensbelangrik is. Neem byvoorbeeld natrium (Na), ‘n hoogs reaktiewe metaal, en chloor (Cl), ‘n giftige gas. Afsonderlik hou hulle sekere risiko’s in, maar saam vorm hulle natriumchloried (NaCl) – gewone tafelsout, noodsaaklik vir menslike oorlewing. Hierdie alchemie van elemente is ‘n metafoor vir die krag van eenheid, wat toon hoe teenstrydige kenmerke kan harmoniseer om iets onontbeerlik te skep. ‘n Ander voorbeeld is rigiede beton, en buigbare staal wat saam vir ons die staal versterkte beton gee, waarmee al ons hoë geboue van gebou is. 

2. Die Meesterskap van die Natuur: Balansering van die Ekosisteem

Die natuur is ‘n groot verhoog waar teenoorgesteldes belangrike rolle speel. In die diereryk toon die merkwaardige verdedigingsmeganisme van die bombardierkewer ‘n buitengewone chemiese sinergie. Die kombinasie van hydrochinon en waterstofperoksied, andersins skadeloos, word as ‘n kragtige verdedigingssproei gebruik. Hierdie voorbeeld weerspieël die breër ekologiese beginsel waar roofdier en prooi, ontbinder en produsent, in ‘n delikate balans saamleef, elkeen bydraend tot die gesondheid en volhoubaarheid van ons planeet.

3. Die Essensie van die Lewe: Water

As ons dieper delf, vind ons dat selfs die mees fundamentele stof vir die lewe, water, ‘n eenwording van teenoorgesteldes is. Waterstof, ‘n vlambare gas, en suurstof, ‘n ondersteuner van verbranding, kombineer om ‘n molekule te vorm wat vuur blus en die lewe voed. Hierdie paradoksale eenwording is ‘n getuienis van hoe teenoorgesteldes, wanneer saamgevoeg, eienskappe kan voortbring wat hul individuele nature oortref.

4. Menslike Samewerking: Sterker Saam

In gemeenskap ontwikkeling lei die samewerking tussen individue met verskillende talente, perspektiewe en vaardighede dikwels tot baanbreker tipe innovasies en oplossings. In antieke Israel, het die rykes geweet hoe nodig hulle die algemene handlanger het, en die armes het besef hoe nodig hulle die leierskap van die wyses nodig het. Soortgelyk lei diverse spanne in organisasies dikwels tot meer kreatiewe en effektiewe uitkomste as homogene groepe, wat die krag wat in diversiteit lê, beklemtoon.  #StrongerTogether Springbok Span 2013 Wêreldbeker verowering! 

5. Die Biologiese Imperatief: Evolusionêre Wysheid

Vanuit ‘n evolusionêre standpunt is die aantrekking van teenoorgesteldes nie net ‘n kwessie van gelukkige kans nie, maar ‘n strategie vir oorlewing. Genetiese diversiteit, wat voortspruit uit die vereniging van verskillende gene, lei tot ‘n gesonder en meer aanpasbare bevolking. Hierdie beginsel is duidelik sigbaar in seksuele voortplanting oor spesies heen, waar genetiese vermenging bydra tot die veerkragtigheid en voortbestaan van lewe.

6. Die Simfonie van Simbiose

In die wêreld van simbiose kom skynbaar teenoorgestelde organismes saam in verhoudings wat wedersyds voordelig is. Die leguminose plante en stikstofbindende bakterieë toon dit pragtig, waar elke party voorsien wat die ander ontbreek. So word ‘n sinergie geskep wat lewensprosesse ondersteun.

7. Lesse uit Immunologie

Laastens, in die menslike liggaam, beliggaam die dans tussen teenliggaampies en patogene ‘n kritieke wisselwerking van teenoorgesteldes. Teenliggaampies, aangepas om spesifieke indringers te beveg, speel ‘n sentrale rol in ons oorlewing teen siektes. Hierdie interaksie is ‘n mikrokosmos van die groter waarheid dat teenoorgesteldes in die natuur dikwels in ‘n dinamiek betrokke is wat noodsaaklik is vir balans en gesondheid.

‘n Oproep vir Eenheid en Begrip

Ons het soos al hierdie voorbeelde dit uitwys mekaar nodig ten spyte van ons verskille! Daarom sekerlik die opdrag om ons vyande lief te hê! (Mat 5:43-44) Want ons het selfs ons vyande nodig!

Leer om mekaar te waardeer, en nie om verder te probeer mekaar verander nie! Jy VERVUL my!! J0u verskille maak my VOL! Kom ons dank die Here vir mekaar se verskille, en leef in nederige eerbied voor God as Sy volmaakte plan vir mekaar!

Die verhaal van hoe teenoorgesteldes mekaar aantrek en voordelig is vir die gemeenskaplike geheel leer ons ‘n diepgaande les oor die belangrikheid van die omhelsing van diversiteit en samewerking.

In ‘n wêreld wat dikwels deur verskille verdeel word, wys die natuur ons dat die eenwording van teenoorgesteldes nie net voordelig is nie, maar dikwels noodsaaklik vir die groter goed. Of dit nou in ons persoonlike verhoudings, professionele samewerking, of in ons benadering tot die natuurlike wêreld is, die erkenning en waardering van die krag in ons verskille kan lei tot ‘n meer harmonieuse, volhoubare, en betekenisvolle lewe vir almal.

Die Goddelike Ontwerp: Die Heiligheid van Huwelikslewe

Die bogenoemde voorbeelde van hoe teenoorgesteldes mekaar aanvul en versterk, weerspieël die diepere wysheid van God se ontwerpsplan vir hoekom Hy die huwelik ingestel het.

Hierdie eenwording, soos beskryf in Genesis 2:24 – “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees” – beklemtoon die diepte van verbintenis en eenheid wat in die huwelik bedoel is. Dit is nie bloot ‘n saamvoeging van twee individue nie, maar ‘n goddelike instelling wat die krag van komplementariteit vier.

Deur verskille te omhels, skep en versterk huweliksmaats ‘n band wat nie net hulle eie lewens verryk nie, maar ook as ‘n getuienis dien van God se liefde en ontwerp vir alle menslike verhoudings. Die heiligheid van die huwelikslewe lê dus nie net in die eenwording van twee harte nie, maar ook in die goddelike orkestrasie van twee verskillende lewens wat saam ‘n harmonieuse en volhoubare geheel vorm.

Categories
Preke

Die Uitstorting van die Heilige Gees

Hoe die Here van ’n bang Petrus wat Jesus verloën ’n kragtige getuie gemaak het. 

Die Handelinge-UITSTORTING van die Heilige Gees gebeurtenis word die eerste kontak punt met die KRAGSTASIE van die KERK.  Wanneer gewone diverse mense van byna elke klas en kleur inprop by hierdie BONATUURLIKE kragbron verander hulle na KRAGDADIGE VREESLOSE ONGEVEINSE getuies van JESUS IN MY, die HOOP op HEERLIKHEID! 

Kom word HERLAAI en BEKRAGTIG in die GEES!! 

Die Bonatuurlike Kragstasie van die Heilige Gees is op Pinksterdag aangeskakel om vandag nog vir ons ononderbroke krag te voorsien! 

In Mat 26:69-75 verloën Petrus die Here deur te ontken dat hy Hom ken, in vrees om nie ook gevange geneem te word nie.  Na die uitstorting van die Heilige Gees staan Petrus vreesloos op om die Waarheid te verkondig van Jesus se opstanding. “Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen?” Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: (Acts 4:6-8)

KRAG OM TE GETUIG 

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Acts 1:8 

Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. (Acts 2:1-4) 

Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. (Acts 4:31 

Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.(Acts 6:8) 

Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: “Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” (Acts 9:17) 

Dié het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie; hulle was net in die Naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.  (Acts 8:15-17) 

“Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het: ‘Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.’ (Acts 11:15-16) 

Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. (Acts 19:6) 

Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. (1 Cor 2:4-5) 

DIE WARE BETEKENIS VAN DIE JOODSE PINKSTER FEES

Die fees van weke of soos die meeste Christen kerke dit noem ‘Pinksterfees’ is die tweede mees belangrikste fees in die Joodse kalender.  Die fees gedenk die verkryging van die Wet op die berg Sinai deur Moses.  Dit het op die 50ste dag geval, sewe volle weke vandat die sekel die eerste keer in die ongesnede graan geslaan is (Deut. 16:9).

Die getal 50 word bereken as die hoeveelheid dae wat dit geneem vir die volk om uit Egipte tot by Sinai te trek. (Eks 19:1). Hulle het hierdie dag getel van die tweededag van die Paasfees.  Die naam Pinkster kom van die Griekse woord “hè pentekostè” = die 50ste.   Die fees word deur die Here ingestel en die voorskrifte van die fees word aan Moses deurgegee (Lev 23:15-21). Hierdie fees is vervul op die 50ste dag toe die Heilige Gees uitgestort is op die wat in die bovertrek gewag het op die vervulling van die belofte.  

Vergelyk hierdie twee tekste: “Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.” (Hand 1:5,8). 

Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.” (Mat 3:11) 

Die ooreenkomste tussen die gebeurtenis by Sinai en in Hand 2 is baie interessant:  

Toe die Here op die berg aan die volk verskyn… donderweer en weerlig… rook en vuur… die berg het geskud. (Exo 19:16-18) 

geluid van baie sterk basuin” en in Handelinge 2 “geluid soos van ʼn geweldige rukwind” 

omdat die Here in ʼn vuur daarop neergedaal het” – “tonge gesien soos van vuur” 

In Eks 32:28 word 3000 mans doodgemaak as straf vir hulle vrees, ongeloof en maak van ʼn valse god.  Na die uitstorting van die Heilige Gees kom 3000 mense tot bekering!  Tydens Moses se tyd op Sinai, word instruksies oor die bou van ʼn tent van samekoms, later word die volk opgeroep om vrywillige offers te bring vir die oprigting van ʼn heiligdom. (Exo 25:1) “ook moet hulle vir my ʼn heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon” (Exo 25:8) Na die uitstorting van die Heilige Gees word na ons as gelowiges verwys as die tempels van die Heilige Gees.  (1 Cor 3:16; 2 Cor 6:19; 2 Cor 6:16) Die kerk van Jesus Christus word die gebou en tempel van God, gebou met lewende stene  (Eph 2:21).  

Dit is ook baie duidelik uit die getuienis en vrug van die Pinksterdag belewenis dat die Here by hierdie geleentheid die nuwe verbond profesie deur Jeremia in Christus bekragtig en verwesenlik het. 

Daar kom ‘n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ‘n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. ‘n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. (Jer 31:31-34)

Die gebruik om twee brode voor die Here te wuif is baie interessant.  Veral as jy in aanmerking neem dat geen offer aan die Here suurdeeg mag bevat het nie (Lev 2:11). Maar in hierdie geval word die twee brode gebak van die opbrengs van die oes, met suurdeeg en voor die Here gewuif.  Die Jode sien die twee brode verwysend as een na die Jode en die ander na die Heidene.  Hierdie is ʼn geheimenis wat eers deur Paulus later duidelik gemaak is om te verstaan die middelmuur tussen Jood en Nie-Jood verwyder in Christus (Eph 2:11-22).  

Onthou toe die Jode uit Egipte gevlug het was daar die van gemengde bloed wat saam uitgetrek het (Exo 12:37,38). Met ander woorde, almal wat die woord gehoor het, en in geloof en gehoorsaamheid bloed aan die deurposte gehad het is gespaar.  God se hart is dat al die nasies gered sal word  (Ps 72:11; Mat 28:19; Rev 22:2). Maar beide Heiden en Jood het ʼn inherente hartprobleem met sonde.  Beide is vasgevang in die mag van sonde en kan nie hulself bevry nie.  Op Pinksterdag hoor elke nasie wat onder die hemel is die dissipels getuig oor die wonderdade van God in hulle eie taal!  

Die skrywer van Hebreërs werp nog meer lig op die vervulling van die fees en hoe God Sy ware bedoeling van wat by Sinai moes gebeur verwesenlik op Pinksterdag in Hand 2.  Julle het immers nie gekom by ‘n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs ‘n dier wat aan die berg raak, met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het: “Ek sidder van angs!” 

Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat vrygespreek en wat nou volmaak is, by Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel.  (Heb 12:18-21) 

God wou Homself aan ʼn groep mense, sy volk, uitverkorenes persoonlik openbaar, maar die mens kon die heerlikheid nie uitstaan of hanteer nie.  In vrees en ongehoorsaamheid gaan maak hulle vir hulleself ʼn afgodsbeeld.  

Op Pinksterdag kom stort die Here Sy Gees in ons uit, en vind die kulminasie van honderde jare se belofte en goddelike verwagting plaas toe mens God van aangesig tot aangesig sien en ervaar.  Dit is die hoogtepunt en ware betekenis van wat gebeur tydens die vervulling met die Heilige Gees.  

#Pinkster #Pinkstererfenis #Kragdadigheid #Bonatuurlik #Buitengewoon #Vreesloos #Getuie #InnerlikSterk #Kragbron

Categories
Preke

VOORDELE om Ten Spyte van LYDING Aan Te Hou Om Die Here Te Dien

Sondag 12 Maart

Die VOORDELE om ten spyte van Lyding die Here steeds lief te hê

Iemand vra die vraag: “Hoekom kry die kinders van die Here so swaar?” 

Waarheid is paradoksaal en ‘n antinomie:

 • God is Liefde, maar God is Regverdig.  
 • Jesus was volkome mens soos ons, maar Hy was ook God.  
 • God wil hê ons moet ons bekeer, maar as kan nie onsself red nie, redding is ‘n genadewerk.  
 • Die oorvloedsteologie staan in kontras met lydingsteologie, en blyk op geen manier versoenbaar te wees nie. Die een groepering verheerlik voorspoed as die hoogste vorm van spiritualiteit, die ander armoede.  
 • Vele gelowiges se fisiese situasie is soms benard, armoedig, sieklik en vol swaarkry en teenstand.  In teenstelling is daar net soveel gelowiges wat wel getuig van bonatuurlike genesing, voorsiening, voorspoed en deurbrake!  
 • Uit ervaring sien ons ook, dat sommige goeie mense meer lyding verduur as ander? Hoe dan nou? Doen hierdie mense iets verkeerd? Is hulle vervloek? Sommige sal ja antwoord op hierdie vrae, en dan ‘n oorsaak en gevolg teologie propageer, wat ook na nêrens lei nie.  

Die ouens wat net oorvloed teologie preek, sukkel om swaarkry reguit in die oë te kyk, daaroor eerlik te wees, en te erken dat hulle swaarkry.  “Jy kan dit nooit doen nie”, sê hulle, want dan praat jy teen jou geloof.  Dan was Paulus sekerlik nie deel van die geestelike eliteklub van triomfalisme nie!  

Daarenteen is diegene wat leer dat “lyding, siekte en swaarkry God se wil is om ons karakter te ontwikkel”, ook in die moeilikheid want Abraham, Isak en Jakob was nie arm nie, en regleef en regdoen lei uiteindelik na finansiële voorspoed.  Moet ryk gelowiges dan eerder alles verkoop en die pad van armoede loop om werklik God se wil te doen?  Die Bybel vra dit nie. 

Om Die Seën in Swaarkry Te Besef

Die waarheid is dat daar in beide VOORSPOED en LYDING ‘n voorsiening en seën vir ons in opgesluit is.  Beide voorspoed en seën het ook inherente gevare, wat mens op ‘n dwaalspoor kan lei, ten koste van jou siel.  

Die oorlog is om jou geloof te behou – beide lyding en voorspoed kan daartoe ly dat sommige afvallig raak.  Die sleutel is om die HERE VOLUIT TE BLY DIEN ten spyte van voorspoed of lyding.  

Met seisoene kom voorspoed en seën soms albei op een dag voor, die oggend beleef ons ‘n moeilike ondraaglike situasie, om die middag ‘n wonderlike positiewe belewenis te hê.  Verder weet ons: daar inderdaad ‘n seën in elke sleg opgesluit lê, en ‘n moeilike offer in elke seën. Iemand wat nou-net ‘n groot som geld ontvang, het nou nuwe bekommernisse om dit te behou, en beskerm teen mense se hebsug.  

Ons moet derhalwe die voorsiening in lyding raaksien, om God se beplande voordeel vir ons te verstaan.  Ons moet ook verstaan, dat ons leiding nie alleen van God kom nie. Soms ontbeer ons lyding as gevolg van andere se sonde. Ander kere ontbeer ons lyding a.g.v. ons eie sonde en ongehoorsaamheid. Lyding oor die aarde is soos golwe wat soms in intensiteit groter is as op ander tye.  

Die voordele van LYDING is alleenlik beskore vir die wat vir die Here liefbly, en nie hulle harte teen die Here verhard nie: En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, (Rom 8:29) 

Lyding Produseer: 

 • Lyding produseer Sy VRUGTE van GEREGTIGHEID.  “maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop; en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.” (Rom 5:1-2) 
 • Lyding bewerk ‘n onverganklike gewig van HEERLIKHEID. “Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir ’n oomblik is, bewerk vir ons ’n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid; omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.” (2 Kor 4:16-18) 
 • Lyding maak ons HEILIG. AG dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. (Jak. 1:2-4) 
 • Lyding wat enduit verduur word VERHEERLIK die Here. Ons word die Here se juwele deurdat die Here sy werk in ons voltooi.  Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — ’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. (1 Pet 1:6-7) 
 • Lyding leer ons God se ONTSNAPPINGSROETE. Iemand wat deur lyding gehoorsaamheid geleer het, ontvang antwoorde en sleutels, wat self getoets en beproef is in die lyding, en derhalwe ons gesag gee om ander te help. Ons word dus outeurs, skrywers en voorgangers van God se oplossingsplan. “Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword.”  (Heb 5:8) 
 • Eerste-handse ERVARINGvan God se troos. Om die troos wat van die Here kom ook met ander te deel.  “God, die Vader van ons Here Jesus Christus, word geprys! Hy is die Vader van meelewing en die God wat in elke opsig bemoedig4In al ons swaarkry bemoedig Hy ons. Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in al hulle swaarkry by te staan met dieselfde bemoediging waarmee God ons versterk het. 5Net soos ons ’n oorvloed ontberings ter wille van Christus deurmaak, só beleef ons ook oorvloedige bemoediging deur Christus se bemiddeling. 6As ons dus swaarkry, is dit ter wille van julle bemoediging en verlossing. Want as ons God se bystand beleef, is dit sodat ons julle weer kan bemoedig. So kan julle met volharding die ontberings trotseer wat ons ook moet deurstaan. 7En ons verwagting wat julle betref, staan op stewige bene: Ons weet dat net soos julle deel het aan die ontberings, julle ook só deel het aan die bemoediging. 8Ons wil nie hê dat julle, liewe broers en susters, oningelig moet wees oor ons swaarkry in die provinsie Asië nie. Om die waarheid te sê, ons is ver bo ons kragte belas, met die gevolg dat ons selfs moed verloor het om te bly lewe. 9Dit het eintlik vir ons gevoel of ons die doodsvonnis ontvang het sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op dié God wat die dooies opwek. 10Dit is Hy wat ons van só ’n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Hý is ons verwagting; Hy sal ons altyd weer red. 11Daaraan werk julle saam deur ook vir ons te bid. Die gevolg is dat die gebede van baie mense ’n genadegawe vir ons bring en dat daar ook baie mense is wat Hom vir ons dank.” (2 Kor 1:3-11)
 • Lyding verander ons WAARDES. Lyding maar ons meer bewus van dade met ewigheidswaarde. “Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie; vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.” (2 Kor 4:7-10) 
 • Lyding leer jou om God se gereedskapskis en arsenaal van geestelike WAPENS te gebruik.  “En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie tevergeefs mag ontvang nie. Want Hy sê: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie; maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede; in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly; in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde; in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter- en linkerhand; deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig; as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk, ons lewe, as getugtig en tog nie gedood nie; as bedroefdes, maar altyd opgeruimd; as armes, maar wat baie ander ryk maak; as mense wat niks het nie en tog alles besit.” (2 Kor 6:1-10)
 • Lyding maak ons bewus van ons behoefte vir GEMEENSKAP.  Ons leef nie in isolasie van mekaar nie.  Alhoewel pyn mens na binne gerig maak, en jou isoleer, is die pad van genesing om jou pyn te deel en weer met ander te skakel.  “Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. (Kol 1:24) 
 • IN lyding ontdek ons die KONINKRYK van God. “Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.” (Hand. 14:22) En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is ’n verterende vuur.” (Heb 12:27-29) 

Maar alle lyding wat nie lei tot ‘n verdieping van jou geloof nie, kom tot niks! Lyding rig ons terug na God se skoot, en Sy omhelsing! Want net Hy kan troos, en ons die geskenk van geloof gee… waarsonder ons nie kan voortbestaan nie. 

Die hele Bybel is mense se geloofstories van lyding, waar mense deur die geloof God se voorsiening, genesing, bevryding en verlossing in hierdie lewe verkry het:  

 • Gebede wat beantwoord word is brandstof vir ons geloof.  
 • Oorwinning en uitkoms getuienisse versterk mens innerlik om aan te hou reg doen. 
 • Die bewys van ons geloof is die triomf, oorwinning, deurbrake, en voorsiening dat ons ‘n lewende betrokke-in-ons-lewens God aanbid.  
 • Lyding produseer die karakter om rykdom en geestelike gesag reg aan te wend.  
 • Rykdom en voorsiening is die Glorie van God hier op aarde soos wat dit in die hemel is, maar met God in die middel op die troon! 
 • Die punt van die loutering is die goud op die einde.  God se heerlikheid absorbeer lyding, en gee ons lewe ware betekenis.  

Uiteindelik hou ons aan om die Here te dien, goed te doen, te gee, lief te hê, te dien en ons lewe Hom LOF en EER te bring!!

Categories
Preke

Hoekom Is Die Mensdom So Aggressief?

Misplaasde Aggressie 

My sakeonderneming Prosphero Media Consulting was betrokke by die onlangse Cederberg Eerste se verkiesing wedloop.  Wat vir my as pastoor uitstaan uit hierdie ervaring, is die woedende aggressie tydens politieke vergaderings, asook die persoonlike rassistiese aanvalle teen groeperings of selfs individue by name! Is dit maar deel van politiek? Die stemtoon van voorgangers en deelnemers tydens vergaderings is nie positief en opbouend nie, dis gevul met aggressie, agterdog, en verdagmakery! Wilde aantygings en beskuldigings word bloot sommer in die openbaar teen mense of groeperinge gemaak! Moenie praat van die boodskappe op Sosiale Media nie, vuil taal, en woedende veralgemenings word lukraak gemaak sonder om te dink aan die konsekwensies.  

Die aggressie statistieke is egter nie beperk tot politieke veldtogte nie:  hospitale berig al hoe meer aanrandings met die doel om ernstig te beseer;  wetstoepassers vertel ook dat daar beduidend meer gevalle van padwoede aangemeld word en  maatskaplike werkers is oorlaai met meer en meer gevalle van gesinsgeweld.  

Die wêreld is vol van verkeerde woede. Verbale aggressie met afbrekende en neerhalende woorde het al menige lewens verwoes. Gesinsgeweld, aanranding en gereelde woedeuitbarstings verander die huis wat bedoel is as ʼn plek van veiligheid in ʼn oorlogsveld. Ons is meestal negatief ingestel teenoor enige vorm van woede. As iemand sy of haar stem verhef, begin ons dadelik om onsself te verdedig of in ons dop te kruip.  Die wêreld se stoompot van woede bly aan die oorkook en ons lees al meer van geweldsmisdaad, padwoede, passiemoord en geweld teen kinders. [1]

MENSE WEET NIE MEER OM EMPATIE MET MEKAAR TE HÊ NIE!

Die samelewing netwerk is uitgemekaar geskeur en gefragmenteer.

Die Kerk Se Reaksie

Die kerk se reaksie teenoor die woede-epidemie is meestal ʼn onrealistiese miskenning van woede.

Die meeste Christene:

 • probeer hulle woede binnehou, wegredeneer of opkrop met net sulke verwoestende resultate.  
 • ons raak vir die verkeerde onskuldige mense kwaad! 

Van tyd-tot-tyd beleef ons almal hoe ma of pa, sonder rede hul kinders skel, of sommer die hond wat dit glad nie verdien nie.  ‘n Nommer 10 graad van woede, teenoor ‘n vlak 1 oortreding.  Ouers straf hulle kinders op ‘n onredelike manier, en skel en skree sonder om te dink. 

Hierdie misplaasde aggressie is verstaanbaar (steeds onregverdigbaar) tans in Suid-Afrika, omdat ons magteloos voel teenoor, byvoorbeeld, die Eskom/beurtkrag krisis, die verbrokkeling van infrastruktuur reg om ons, en direkte verlies van inkomste.  Vir wie kan ons kwaad wees? Wie kan ons gaan aankla? Wie moet boet vir hierdie situasie?  Dan hoor ek die aanklagte van plaasuitsettings, mense wat nie menswaardig behandel word in die werksplek nie.  Verder is daar honderde gevalle van jongmense wat hulle bes doen om ‘n beter werk te bekom, of strewe vir ‘n promosie tot ‘n bestuurspos, wat net nooit die merk haal nie. 

Die lys van dinge wat ons kwaad maak is legio, en onreg bestaan alreeds van die begin van die eerste gemeenskappe!  

Die Bybel oor Misplaasde Woede

Misplaaste woede bestaan al van die vroegste tye: Lees die skeppingsverhaal toe Kain vir Abel vermoor! (Gen 4). Abel was heeltemal onskuldig.  God het Kain se offer nie aanvaar nie.  Hoekom het Kain nie met God gepraat oor hoekom sy offer nie aanvaar is nie? In jaloesie maak hy eerder sy broer dood!  Die kwessie wat hier te sprake kom is hoe baie mense vir Here kwaad is! Want die toorn van ’n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. (Jak 1:20).

Die Bybel is vol voorbeelde van besluite wat God neem, wat vir mens onregverdig en verkeerd voel:

 • Moses word nie toegelaat om die beloofde land in te gaan nie (Num 20).
 • Job verloor alles. Hier is ‘n wonderlike geloofstorie van hoe hy met die Here EERLIK is oor sy perspektief, maar nie teen die Here draai nie ~ Hy is SOEKEND om God se perspektief te verstaan.  Uiteindelik gebeur dit, en sien Hy God se soewereiniteit, almag en ewige liefde! Ons hoef dus nie van God af weg te hardloop as ons voel iets het nie reg verloop nie.  Ons bly draai na die Here toe, todat Sy teenwoordigheid ons oplig en ‘n hemelse ewige perspektief gee (Rom 8:28). 
 • In 2 Sam 6 verloor Uzzia sy lewe omdat hy sy hand uitsteek om te keer dat die ark op die grond val.  
 • Jona is diep ongelukkig omdat die Here genade betoon teenoor sy aardsvyande, die bloeddorstige, sedelose Assiriërs!  Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword  (Jonah 4:1). Volgens hom het hulle die oordeel van God verdien, nou wys die Here hulle genade!  

Misplaasde Aggressie

Sielkundiges definieer dit as ‘vergeldingsaggressie‘ ~ wanneer woede en agressie gerig op aanvanklike bron van provokasie maar dan eerder op ‘n onskuldige ander gedraai word’.  

Hierdie tipe aggressie en woede ontstaan wanneer daar direk teenoor my of my geliefde oortree is, maar die oortreder is nie meer daar om die saak te besleg nie.  

Die regte optrede is as iemand teenoor jou oortree:

 • KONFRONTEER die oortreder direk, en
 • VERSOEN die ongelukkigheid  (Mat 18:15-17; Luk 17:3).
 • Moenie die situasie vermy maar gebruik direkte konfrontasie met ‘n kalm gemoed in liefde anders internaliseer die konflik.
 • Vermei om in die nag op jou bed “hofsake” in jou kop te hou!  Lees en bestudeer dat Jesus ‘n regverdige woede getoon het teenoor:
  • verkeerd
  • onreg
  • valsheid
  • misbruik (abuse)
  • boosheid!  [2] 
 • Die probleem is dus nie dat ons kwaad word nie. Ons raak vir die verkeerde mense kwaad! 

Jesus wys ons egter dat daar ʼn plek is vir regverdige GODDELIKE WOEDE. Ons weet dat Jesus nooit gesondig het nie, maar tog kwaad geword het.

 • Jesus toon Sy liefde vir die Vader en Sy Vader se huis deur ʼn sweep te maak en al die geldwisselaars uit te jaag. Die liefde vir U huis verteer my (Joh 2:13-22). Is liefde tog nie ook soms ʼn passievolle oomblik van woede oor die onreg van verkeerd nie?
 • Wanneer ek my vrou verdedig en vir haar in die bresse tree, is dit nie juis ʼn bekentenis van my liefde nie?
 • Ware liefde is tog nie lamsakkig nie?

Waar Kom Woede Vandaan?

Volgens Marshall Rosenberg is die kern van alle woede ‘n BEHOEFDE wat nie VERVUL word nie:  

 • Ek het nie iets gekry wat ek glo ek verdien nie, daarom is ek kwaad soos ‘n kind wat nie kry wat hy of sy wil hê nie, en ‘n “tantrum” gooi.  
 • Dit dui dus op ‘n onvolwassenheid, en ‘n bepaalde denkpatroon.  
 • Omdat ek die behoefte het, moet ek besef, woede gaan nie die persoon oorreed om my te help nie.  Ek sal moet mooi vra, en dalk self iets mooi moet doen om te kry wat ek nodig het.  

Tweedens, glo Marshall dat woede en aggressie nie ontstaan oor wat ‘n ander persoon noodwendig verkeerd doen nie, maar eerder my beelde en interpretasies van oordeel in my eie kop wat my woede veroorsaak.  Voorbeelde: “Ryk mense leef net vir hulleself”; “Boere behandel hulle mense sleg”;  “Bruin mense is onnosel”. Alle geweld is dus die gevolg van mense wat verkeerdelik glo dat hul pyn van ander mense afkomstig is en dat daardie mense gevolglik verdien om gestraf te word.[3]

Die Waarheid Oor Woede

 • Niemand kan jou kwaad maak nie. Jy kies om ‘n woede reaksie te hê, jy het die woede roete gekies toe jy die persoon verkeerdelik geoordeel het.  
 • Dit is waarvan Jesus praat in Mat 7: Jy fokus op “die splinter in jou buurman se oog, maar sien nie die “balk in jou eie oog raak nie”.  Dit is hoekom mense hulle gesigte verf en misvorm tydens oorlog, en selfs maskers dra, om moord te regverdig. Moord is onmenslik!! Diere maak mekaar dood!
 • Woede en aggressie eskaleer omdat ons al hoe meer blootgestel word aan:
  • aannames
  • skinderstories
  • tweedehandse aanstoot wat iemand geneem het teenoor ‘n sogenaamde oortreder.  
 • Ons gemeenskap is gefragmenteer, ons kuier nie meer bymekaar nie, ons ken nie mekaar nie, ons konfronteer nie die van aangesig tot aangesig uit nie.  

Al hierdie woede wat ons dus voel is meestal die gevolg van ons aannames van ‘n groepering, bv:  

 • Eskom is pateties en onbevoeg, tog het ons burgemeester se besoeke direk by die probleem area, bewys hierdie mense werk deur die nag om die probleem op te los, maar dit is nie maklik nie.  
 • Hoekom word toeskouers so kwaad tydens ‘n Rugby wedstryd? Ons maak deurentyd oordele, oor ‘n speler se optrede en vernuf, en kort voor lank raak ons buite beheer kwaad. “Jou onnosel, hoe kan jy die bal so laat val!!”  

Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.

Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur. (Mat 5:21-23)

Hoe kan ons woede uitbarstings voorkom?

 1. Bepaal en verduidelik liefdevol wat ek nodig het. (Neem verandwoordelikheid vir jou eie behoeftes)
 2. Moenie enige oordele oor mense maak nie. (Geen morele persoonlike oordele, berispe ‘n daad en beriek resolusie)
 3. Wees en bly Dankbaar. (Dankbaarheid is ‘n leefstyl)

Jesus het in mense se beoefte voorsien, nog voor hulle gevra het. Hy genees elkeen om ‘n unieke manier, Hy dryf duiwels uit.


[1] Angry like Jesus. Using His example to spark your courage. Sarah Summer by Amazon  Digital Services  LLC Learn more: https://www.amazon.com/dp/B0177187XQ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_W3EkDbXCM1026

[2] https://diebestelewe.co.za/afrikaanse-blogs/jesus-se-gesonde-humeur/

[3] Nie-gewelddadige kommunikasie. 

Categories
Preke

Die Kuns Van Oefening

7 Geestelike Oefeninge om in hierdie lewe te OORWIN: 

Die oomblik as ons die woord “oefening” hoor, kom beelde van sweet en swoeg by ons op, en nog ander minder positiewe gedagtes!  Tog as mens na sirkuskunstenaars kyk slaat hulle toertjies ons asem weg… toertjies wat maande se oefening geverg het! Dink aan die jongleur wat verskeie balle in die lug hou, terwyl hy op ‘n eenwielfiets homself balanseer.  So oefen musikante om ‘n instrument te kan speel, of om te kan sing. Kunstenaars skryf, skilder, teken of ontwerpers stik en tooi pragtige klere!  Al hierdie vaardighede is met harde toegewyde oefening bemeester!  

Feitlik elke beroep, behels sekere bepaalde spesifieke vaardighede, kennis, inligting verwerking, en konsentrasie wat ingeoefen moet word oor tyd! 

Mense wat ‘n kunsvorm of vaardigheid vervolmaak het, doen dit gewoonlik later onbewustelik, en sukkel om dit af te breek in stappe.  Hulle kan min-of-meer verduidelik wat hulle doen, maar jy gaan nie leer wat hulle doen, totdat jy nie ook begin oefen nie! In die begin gaan hulle jou wys, dan moet jy dit doen, dan gaan hulle jou korrigeer, en jy gaan dit weer doen, en dan deur baie herhaling kom jy uiteindelik reg.  

Die Koninkryk van God en die geestelike lewe is nie net ‘n filosofie en benadering tot die lewe nie, dit is ook ‘n lys van geestelike oefeninge wat jy bemeester deur die vermoë wat die Heilige Gees in jou werk.   Jesus se prediking en uitnodiging om die Koninkryk van God te ontvang, was nie kennis om maar net te weet nie.  Dit was stappe om te doen! Jy beleef nie Sy koninkryk, totdat jy nie Sy stappe en instruksies begin volg nie.  

Vergifnis klink mooi as dit as kennis vir jou voorgehou word, maar vergewe nou jou oortreder!! Dan is dit glad nie so maklik nie!! Gee ‘n tiende of enige bedrag wat die Here op jou hart lê, dit klink na sotheid, totdat jy Hom gehoorsaam, en die vrug en seën van GEE begin beleef, dan wil jy nog meer gee! 

Kennis Teenoor Ervaring

Ons leef in ‘n generasie, waar mense daagliks kennis versamel, maar niks inoefen en bemeester nie! 

Die evangelie is goeie nuus, want dit leer ons die stappe van reglewe met die mees langdurige voordeel-vir-almal resultate.  Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you. (Phil 4:9). 

Verder nog behoort kinders van die Here geen verskoning te hê om sekere vaardighede te bemeester nie, want die Here SALF ons om sekere dinge te vermag, en stel ons bonatuurlik in staat om reg te lewe!  

Take pains with these things; be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. (1 Timothy 4:15).

But he who practices the truth comes to the Light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God. (John 3:21)

contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. (Romans 12:13)

But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. (Hebrews 5:14)

for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. (1 Timothy 4:8)

7 Geestelike Oefeninge om in hierdie lewe te oorwin: 

 1. Moet nooit aannames maak totdat jy die FEITE het nie. Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel ’n regverdige oordeel. (Joh 7:24). 
 2. Praat altyd die WAARHEID.  Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose. (Mat 5:33-36). 
 3. Tree op in die TEENOORGESTELDE gees. ‘n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, wees lief vir jou vyand, seën die wat jou vloek, bid vir die wat jou wil misbruik, as jy wil lei dien, as jy prominent wil wees werk agter die skerms.  (Mat 5:39-45).
 4. Hou jou verbondenheid met jou huweliksmaat HEILIG. (Mat 5:27-32).
 5. Doen GOED sonder om iets terug te verwag.  (Mat 5:45- Mat 6:1-4). 
 6. Innerlike TOEWYDING is beter of godsdienstige voorgee.  (Mat 6:5-7).
 7. Leef vanuit die ALLERHEILIGSTE van die Here. Die oorsprong van ons lewe begin in Hom, is in Hom, en vanuit Hom! 

Hierdie lewenstyl is gans onmoontlik vir die vlees.  Alleenlik mense gevul met die Heilige Gees, ervaar hoe die Here ons in staat stel om bonatuurlik in Christus te leef.  

Die lysie van geestelike oefeninge is baie langer, soos ons Sy geregtigheid beoefen:

 • Wees altyd dankbaar
 • Hou jouself te alle tye in geloof
 • Oorwin die kwaad deur die goeie  
 • Bid sonder ophou
 • Doen wat REG is eerder as wat gerieflik is  
 • Gee is beter as om te ontvang  
 • Ons leef nie vir onsself nie, en soek nie ons eie belang nie
 • Ons is altyd LIG en SOUT!
 • Ons soek nie ‘n aardse beloning of erkenning nie
 • Ons vind ons bestaan in Sy Heerlike Nabyheid! 
Categories
Preke

Reg Geposisioneer vir Seën

So baie mense voel deesdae, ek is in die verkeerde werk, familie, lyf, huwelik, kerk, dorp! “Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.” Lelies groei omdat hulle in die regte habitat geposisioneer is!! 

Ons huidige lewensrealiteit is geskep deur TWEE INVLOEDE:

(1) Interne biologiese faktore en eksterne invloede soos kultuur, opvoeding, taal, godsdiensoortuigings

(2) Ekonomiese stand.  

 • Ons kan nie ons LIGGAME “inruil” nie, net beter na dit kyk!  
 • Jy het nie jou bloed FAMILIE gekies nie, maar jy kan deel word van ‘n geestelike familie waar jy floreer!
 • Ons het egter ons HUWELIKSMAATS self gekies, en elke dag kies ons weer en weer om OF dieper te bind, of weg te trek.  
 • Jy het jou WERK gekies, niemand forseer jou om daar te wees nie, maak jouself óf onmisbaar óf soek ander werk.  
 • Jy het nie die DORP van jou herkoms gekies nie, maar jy kan kies hoe jy jouself gaan ontwikkel en daar bly of ander plekke eksploreer. 

GROEI daar waar jy GEPLANT is! 

Die punt is: Jou POSISIE Bepaal Jou!  

In enige storm soek mens skuiling by ‘n plek van veiligheid. Jou gegewe posisie bepaal uiteindelik of jy die storm gaan oorleef of nie.  

Daar kom soms wonderlike geleenthede oor mens se pad net omdat jy op die regte tyd en plek die regte mense ontmoet.  

In ‘n hindernisbaan moet mens deurentyd die beste posisie of roete soek om die hindernisse die beste manier oor te steek.  

In muurbal veg die spelers vir die “middel-T” op die baan, die beste posisie om die spel te oorheers.  

Een van die mees belangrikste elemente van langafstand fietsry, is jou posisie op die fiets, wat presies volgens jou liggaamsbou bepaal word.  

Die Regte WEG!

Is Bybelse taal vir die beste posisie van lewe.  

U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. Ps 16:11 

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg! Ps 139:24

Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Mat 7:13-14

In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree; Pro 4:11

Kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie. Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby; Spr. 4:14

Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Spr. 4:18

Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees, wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. Spr. 4:26-27

Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Prov 16:25

Elke weg van ‘n mens is reg in sy oë, maar die HERE toets die harte. Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers. Pro 21:2-3 

Every decision has an outcome, and every path has a destination.” 

― Andy Stanley

Die Gawe van Geregtigheid 

Kom ons definieer die beste POSISIE van lewe, uit al hierdie skrifte wat ons sover behandel het. 

 1. ONTVANG en EIEN Sy geregtigheid as jou ware posisie:  
  • Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Mat 6:33; 
  • Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 2 Kor 5:21;
  • Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word. Rom 5:19 
  • sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. Rom 5:21 
 2. Die VRUG van hierdie regte posisie is: Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Rom 8:17 
 3. Omdat ons God se WIL verstaan, en Sy wil ken, kan ons die lewe reg BENADERDaarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig — Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Kol 1:9-14 
 4. Uiteindelik is ons beste en regte posisie: GEHOORSAAMHEID! Ons doen net wat Hy ons sê om te doen.  Daarin vind ons rus, vrede, blydskap, en ryk vervulling! Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, n bewerker van ewige saligheid geword. Heb 5:8 

Deur gehoorsaamheid aan die Here:

 • Het 120 dissipels eendragtig hulleself geposisioneer in ‘n bovertrek en die uitstorting van die Heilige Gees ontvang. “En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.” (Han. 2). 
 • Deur gehoorsaamheid aan die Here het Ananias vir Saulus gaan bid en salf (die gevreesde martelaar van gelowiges) wie die skrywer van die NT sou word (Han. 9:10-16).
 • In gehoorsaam aan die Here om sy roeping van God na die heiden nasies te vervul het Paulus die storm op die see oorleef (Hand. 27:13-36). 

Transformering in Posisionering

In hierdie lewe blyk dit uit die geskiedenis dat die mensdom nie altyd toegee tot wat reg en waar is nie.  Verder is gewisse dood die einde van elke mens.  Om ‘n lewe te leef van betekenis en ‘n doelgerigte skeppingsdoel transformeer hierdie donker negatief in ‘n heerlike positiewe lig.  

Wanneer ons iemand se lewe vier, tydens ‘n gedenkdiens ontvang ons berusting as die persoon ‘n vol lewe van diensbaarheid en deernis vir ander geleef het! 

Posisioneer jouself:

 • vir optimale GROEI en SEËN vir andere! 
 • in gehoorsaamheid in die PLEK waar die HERE jou roep en jy sal moeiteloos groei en floreer!!
 • in REGLEEF en REGDOEN as die beste posisie van lewe! 

Vyfvoud-Bediening Bloodstelling

In ons gemeente sien ons mense die meeste geestelik floreer wanneer hulle gereeld aan die vyfvoud-bedieninge blootgestel word (Ef. 4:11):

 1. Bybelskool – Leraar
 2. Huiskerk – Herder
 3. Sending/bedieninge – Apostel
 4. Gebedsaande – Profeet
 5. Mentor iemand of word deur iemand gementor – Evangelis

“And [His gifts to the church were varied and] He Himself APPOINTED some as apostles [special messengers, representatives], some as prophets [who speak a new message from God to the people], some as evangelists [who spread the good news of salvation], and some as pastors and teachers [to shepherd and guide and instruct], 

12 [and He did this] to fully EQUIP and perfect the saints (God’s people) for works of service, to build up the body of Christ [the church]; 

13 until we all reach ONENESS in the faith and in the KNOWLEDGE of the Son of God, [growing spiritually] to become a mature believer, reaching to the measure of the fullness of Christ [manifesting His spiritual completeness and exercising our spiritual gifts in unity]. 

14 So that we are no longer children [spiritually immature], tossed back and forth [like ships on a stormy sea] and carried about by every wind of [shifting] doctrine, by the cunning and trickery of [unscrupulous] men, by the deceitful scheming of people ready to do anything [for personal profit]. 

15 But speaking the TRUTH in love [in all things—both our speech and our lives expressing His truth], let us grow up in all things into Him [following His example] who is the Head—Christ. 16 From Him the whole body [the church, in all its various parts], JOINED and knitted firmly together by what every joint supplies, when each part is WORKING properly, causes the body to GROW and mature, BUILDING itself up in [unselfish] love. – Eph. 4:11 (Amp.)

Categories
Preke

Die Groot Misleiding van GOED Genoeg

Nie alle goed is goed vir jou nie.  Elke handelsmerk advertensie is daarop gerig om jou te probeer oortuig dat hulle produk besonder begeerlik, lekker, en goed is vir jou.  Geen regdenkende mens koop ‘n produk wat jou openlik dreig om jou stadig dood te maak nie! Tog sien ons die een dokumentêr na die ander, wat uitwys hoe sleg sekere kosse en produkte vir ons is!

Dit is duidelik dat die voorstelling van wat GOED is, ‘n blatante leuen en misleiding is! Elke politikus en filmster, wat beroemdheid begeer weet dat die geheim is in die baie goed wat jy aan jou medemens doen! So bemark hulle hulle goeie dade om daardeur in mense se goeie boekies te kom.  

As GOED die enigste manier is om in die mark te bly en ‘n bestaan te maak, dan is dit onvermydelik dat MISLEIDING en VERVALSING voorkom! Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry ‘n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. ‘n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.” (Mat 7:16-20) 

Geen film of storie eindig met boosheid wat oor die goeie triomfeer nie. Selfs die held wat tientalle skurke voor die voet doodmaak (net omdat hulle sy hond doodgemaak het), laat mens goed voel op die einde.  Elke mens glo in hulle eie goedheid.  Maar is al hierdie goed, gelykstaande aan God se standaard van wat GOED is? By elke begrafnis word mense se goedheid besing, as ‘n validasie van hulle reg tot die hemel. 

Baie mense reken dat hulle godsdienstige VROOMHEID goed genoeg is vir die Here.  Jesus skok ‘n goeie, welvarende, wetsgehoorsame jongman wat voor Hom op sy knieë val en vra: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” Daarop sê Jesus vir hom: “Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. (Mark 10:18) 

Die mens se MAATSTAF van wat Goed is, is nie altyd reg en akkuraat nie! 

Sommige is daarop uit om juis die wat goed doen se ONDERGANG te bewerk. Gee tog ag op my, Here, hoor wat sê my vyande! Goed word tog nie met kwaad vergeld nie!

Maar hulle grawe ‘n gat vir my om in te val.  (Jer 18:20) Hulle vergeld my kwaad vir goed,

hulle gebruik elke geleentheid om my by te kom. (Ps 35:12) My vyande is vol lewenskrag

en daar is so baie wat my sonder rede haat, wat my kwaad vir goed vergeld en teen my is omdat ek die goeie najaag. (Ps 38:20)

Ander VERDRAAI dit wat goed is!  Ellende wag vir dié wat sleg goed noem en goed sleg,

wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. (Isa 5:20)

Verder word die verkeerd GEREGVERDIG as die einddoel darem goed is. Die doel heilig die middele! Beteken dit dat ons sê: Laat ons die verkeerde doen sodat die goeie daaruit kan voortkom? Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, maar hulle kry die oordeel wat hulle verdien. (Rom 3:8) 

Sommige is net inderdaad heeltemal ONBEWUS van hulle eie misrekende goedheid. Soos toe Petrus vir Jesus wou vermaan. “Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê.” (Mat 16:23) 

Hoe het Satan dit reggekry om Eva te VERLEI om God te minag en te verloën? 

Sy het geen geskiedenis van mense wat haar teleurgestel het of seergemaak het nie.  Adam en Eva is gesond, in ‘n pragtige tuin van ongeskonde perfekte nuutgevonde harmonieuse landskap van oormaat en voorsiening.  Dink aan die mooiste botaniese tuin waarin jy al ooit was, met elke moontlike gratis voorsiening!  Hoe het die slang hulle mislei, om dit alles op te gee, en God te ongehoorsaam?  

 1. “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?” Gen 3:1 Die Woord van God is ons rigsnoer en oorlewingshandleiding, hoe verder die mens VERVREEMD raak van God se voorskrifte, wil, en insig hoe nader hy of sy die afgrond van verdriet, lyding, verwoesting en die dood.  
 2. Dit is duidelik dat Eva praat uit TWEEDEHANDSE KENNIS van God, en nie ‘n direkte openbaring van waarheid nie.  “God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons.” She lacked conviction! Sy was nie oortuig van God se goedheid nie.  Miskien is die Here besig om goed van ons te weerhou? 
 3. Die GOED misleiding: H2896. טוֹב ṭôḇ, טוֹבָה ṭôḇāh, טֹבָה ṭōḇāh: An adjective meaning good, well-pleasing, fruitful, morally correct, proper, convenient. 
 4. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en

mooi om na te kyk en PLEASANT H8378. תַּאֲוָה ta’awāh: A feminine noun meaning desire, delight, bounty; craving, greed. It indicates something that is attractive and delightful to the EYES, desirable (Gen. 3:6).

 • begeerlik omdat dit kennis kan gee. (Gen 3:6) DESIRE H2530. חָמַד ḥāmaḏ, חֲמוּדָה ḥamûḏāh, חֲמֻדָה ḥamuḏāh: A verb meaning to take pleasure in, to desire, to lust, to covet, to be desirable, to desire passionately. The verb can mean to desire intensely even in its simple stem: the tenth commandment prohibits desiring to the point of coveting, such as a neighbor’s house, wife, or other assets (Ex. 20:17) WISE H7919. שָׂכַל sāḵal, שָׂכַל sākhal: A verb meaning to act with insight, to be prudent, to give insight, to teach, to prosper, to consider, to ponder, to understand, to act prudently, to act with devotion. The primary meaning of the word is to be prudent.

Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. (1 John 2:15-17) 

Die mens kan ware goedheid vind SONDER GOD NIE! 

Geskiedenis is vol voorbeelde van mense wat ‘n onreg sonder God probeer regstel het, en uiteindelik meer skade berokken het.  Dit is natuurlik ook so dat daar in die Naam van die Here ‘n sogenaamde goed gedoen is, wat ook skade berokken het.  Ons moet dus verstaan, ons ‘n reguit lyn wil trek, ons altyd teen die liniaal moet druk om reguit te bly.  Dit is die Logos van goddelike wysheid en nugterheid wat ons lei om langtermyn volhoubare goed en reg te doen.  

Ware volgelinge van Jesus het die krag van die Woord beproef en self eerstehands gesien hoe daar redding, veiligheid, vertroosting en verlossing is Sy Woord is. Sy Woord hou ons veilig!! Die Skepper wil ons beskerm!! 

Die ware goeie goed in die lewe is nie altyd UITERLIK aantreklik en gemaklik vir die vlees nie. 

Oefening is nie lekker, gerieflik of laat jou op jou beste lyk nie! Tog is dit werklik goed vir jou! Hoe meer jy oefen, hoe meer wil jy oefen, want jy voel meer gesond!  Gesonde kos is nie altyd die mees smaaklikste of mooiste produkte nie! Tog is dit inderdaad werklik goed vir jou!

Daar is bewys, dat die meerderheid hoofstroom in die meeste gevalle nie die beste besluite neem nie, tog stem ons agter die meerderheid aan, omdat ons te lui is om die waarheid te ondersoek en teen die stroom te swem! 

The antichrist of the modern age is called convenience! 

If you want to be famous, seek obscurity.  
If you want to live, deny self. 
If you want more, give more. 
If you want to lead, serve people. 
If you want to win, make peace. 
If you feel resentful, forgive.  

If you want to stand on your rights, surrender

Vaste kos is vir grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. (Heb 5:14)