Categories
Preke

Toeskouers vs Daders

Die gevaar om die waarheid te ken en dit nie toe te pas nie!

Hoofteks: (James 2:14-26) 

Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ‘n geloof ‘n mens red? Sê nou daar is ‘n broer of ‘n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.

Maar iemand kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook – en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy ‘n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaardgegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die Skrif vervul wat sê: “Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek,” en hy is ‘n vriend van God genoem. Julle sien dus dat ‘n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met ‘n ander pad laat ontkom het nie? ‘n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.

Die Bybel is nie ‘n versameling akademiese teoretiese kennis nie. Die Bybel is ‘n versameling geloofstories van mense wat hulle kennis van die waarheid toegepas het.  Daar is ‘n wesenlike verskil tussen “beliefs” geloofsoortuigings en “faith” geloof. Die duiwels glo ook, hulle het dadelik erken dat Jesus Here is. Een van die grootste misleidings van die inligting revolusie is dat ons onmoontlik al die kennis wat ons weet en lees, kan toepas in ‘n leeftyd.  

 Knowledge without experience is useless.                                                              Experience without Knowledge is ignorance. 

“Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal ‘n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal ‘n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word; en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word.” (Luk 12:47-48) 

Wat help die kennis van gebed, as jy nooit bid nie? 

Wat help aanbiddingsmusiek as jy self nooit die Here aanbid nie? 

Wat help dit dat jy geestelik ontvang maar nooit iemand dissipel of na die Here toe lei nie? 

Wat help Bybelskool as jy nie dit wat jy geleer het toepas en weer ander leer nie? 

Wat help dit dat jy deel is van ‘n gemeente maar nooit ‘n bydrae maak nie? 

Wat help dit dat jy gered en nuutgemaak is, maar nie jou bediening uitleef nie? 

Wat help dit ons bid vir Vrede in SA maar leef nie reg nie? 

Wat help dit dat ons sê ons is Christene maar ons dink, leef en doen nie soos Jesus nie? 

Jesus se vleeswording is net so belangrik as sy kruisdood en opstanding. Deurdat Hy tussen mense geleef en gewerk het vir 30 jaar, wys Hy ons hoe om te leef. Jesus is nie ‘n filosoof wat net mooi idees verkondig het nie. Hy het hierdie idees geleef. Byvoorbeeld: Moenie jou teen ‘n kwaadwillige mens verset nie… julle moet julle vyande liefhê… bid vir die wat julle vervolg…(Mat 5:38-46) is letterlik deur Jesus vervul. 

Geestelike gewig en outoriteit kom nie deur die waarheid te weet nie, dit kom deur die waarheid te doen! Daar is ‘n wesenlike gevaar en misleiding, om die waarheid te ken en dit nie toe te pas nie.  Kennis van die waarheid sonder toepassing, maak ons slim sondaars. 

Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.” (Mat 7:21) Hierdie tema van DOEN, was Jesus hoog op Jesus se preek tema lys: 

Die Gelykenis van die Saaier: En wat in die goeie grond val — dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ’n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. (Luk 8:15) Die gelykenis verduidelik hoe die sorge van die lewe, versoekings, vervolging ons meebring dat ons nie daders is van die Woord nie> 

Bou jou huis op die rots: Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ’n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. (Mat 7:24) 

Die profetiese Rede, ewige lewe en ewige straf, die skape en die bokke. (Mat 25:31-46) 

Categories
Preke

‘n Bybelse definisie van die kerk as geestelike ekosisteem

Ons hoor so baie wat verkeerd met die kerk is, maar wat is die onwankelbare realiteit van kerk wat nie geskud kan word nie? (Heb 12:21-29) Die mense verwesenlik organisasies, maar die Here belowe: “op hierdie rots sal ek my kerk bou en die hekke van die hel sal nie daarteen kan stuit nie” (Mat 16:18)  Hierdie rots was nie Petrus nie, maar wel die openbaring wat hy gehad het dat Jesus waarlik die messias is. Sedertdien het miljoene mense al tot die openbaring gekom dat Jesus regtig is wie Hy sê Hy is.  

Die gedeelte in Hebreers is die klimaks van die boek. Die hele boek verduidelik dat ons ‘n beter hoop het waardeur ons nader (Heb 7:19) deur ‘n beter verbond (Heb 7:22) deur ‘n beter hoëpriester en middelaar (Heb 8:1) van meer uitnemender beloftes (Heb 8:6) deur beter offers (Heb 9:23) deur ‘n nuwe en lewende weg (Heb 10:19) en dan die absolute hoogtepunt: Maar julle het gekom!!! Julle het dus nie meer nodig om enige offers te bring nie!!! Julle begin nie buite nie, julle begin binne in Christus! 

Sion, die stad, nuwe Jerusalem, die bruid, engele, feestelike vergadering, geeste van volmaakte regverdiges is alles metafore vir julle is in EDEN! Julle is verenig met die geestelike realiteit van die hemel. Jesus het verklaar; “Die koninkryk “God se realiteit” het nou naby gekom! Julle is dus in Christus, op grond van Sy geregtigheid en genade wat julle nie kon verdien nie, naby gebring, binne-in gebring, in die heerlikheid van die Godheid! 

Hier is ook ‘n finale vyfde waarskuwing: 25Pas op dat julle Hom wat met julle praat, nie ignoreer nie. (Heb 21:25) 

 1. Vandag wanneer julle sy stem hoor, 8moet julle nie julle harte verhard nie (Heb 3:7) 
 2. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. (Heb 3:12)
 3. omdat julle traag geword het om te hoor. (Heb 5:11) 
 4. hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het? (Heb 10:29) 

God is ‘n Vader, en enige Vader wil sy kinders onderrig en voorberei om die lewe in oorwinning te leef. Dit impliseer dat Hy ons toets. Uiteindelik is alles wat ons daagliks beleef ‘n toets om te sien of die “container” die gewig van Sy heerlikheid kan dra.  (2 Cor 4:7) Hy wil sonder beperking Sy Gees en volheid deur ons laat werk, soos met Sy dissipels, honger skares, storms op die see, muntstukke in vis se bek, was ‘n toets om hierdie lewe vanuit die HEMELSE REALITEIT IN ONS hart te hanteer! 

In Hom is daar ewige onveranderlike liefde, vrede, heilsaamheid, voorsiening, verbondenheid. In hierdie wêreld is daar tekort, verlies, agteruitgang, verwoesting, teenstand, probleme, verdeeldheid, beperkinge! IN CHRISTUS is ons tot alles in staat! (Phil 4:13) Meer as oorwinnaars, (Rom 8:36) ver bo alles wat ons bid of dink (Eph 3:20) Groter is Hy wat in my is as Hy wat in die wêreld is (1 Joh 4:4) Die vyand kom met die realiteite van hierdie wêreld… het God regtig gesê?? Kinders van God het egter alreeds tot ‘n hemelse realiteit GEKOM!!! 

In hierdie realiteit hou ons alreeds fees! Is ons verenig met alle gelowiges wat geleef het, en nog gaan kom. Ons is vrygemaak van die skaamte, veroordeling en houvas van sonde! Ons kruip nie meer vir God weg nie!! Ons is in Christus Jesus, met God en met die familie van God versoen, saam met die Heilige Engele!! 

God kan nie die volheid van Sy heerlikheid op een slag in ons losmaak nie, ons sou dit nie kon hanteer nie. In ons geloofsreis met die Here, bou Hy ons kapasiteit om vanuit Sy heerlikheid te dink, te praat en te leef!!! MOET NET NIE JOU HART VERHARD NIE, Moenie rebels raak nie! Moenie ongehoorsaam bly nie! Elke keer in elke krisis gaan Hy vir ons ‘n hemelse realiteit uitweg en uitkoms bewerk. Ons moet fyn luister en presies doen wat Hy vra. Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword.  (Heb 5:8) Jesus het net soos ons aardse beperking getrotseer! Tog het Hy gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het Die hemelse realiteit is onderstebo en anders as die wêreld. Jy leer om te gee as Jy wil hê, om jouself te verloën om te lewe, om te rus as jy voel om te baklei, om te dien as jy voel om te lei, om laaste te gaan staan as jy voel om voor te loop, om te vergewe eerder as om te vergeld! Elke keer wanneer ons hierdie toetse slaag deur Sy genade wat Hy in ons werk, bou ons kapasiteit om meer gewig te dra.  

Behou jou vrede! Moenie reageer in die vlees nie! Uiteindelik bou hy in ons onsigbare hemelse realiteite wat nie geskud kan word deur dié wêreld se verganklikheid en wanorde nie.  Kain het Abel se lewe geneem, omdat Hy nie Sy broer se beskermer wou wees nie. Jesus word die beskermheer van die mensdom om almal se sonde op Homself te neem, en ons te versoen met die Vader en met mekaar.  

Die kerk, bruid, liggaam, heilige priesterdom is dus baie meer as net ‘n denominasie, kerkgenootskap of gebou! Dis baie meer as ‘n samekoms, of die te kort aan saamwees. Ons is in Christus Jesus verenig, verbind, saamgevoeg, ingeënt, gegrondves as lewende stene in Sy gebou! Ons is deel van mekaar, die bekendes en die onbekendes! Die wat ons gereeld mee kuier, en die wat ons een keer per jaar sien, die wat ons vooruitgegaan het, en die wat nog gebore gaan word. Ons is die ewige heilige uitverkorenes van God wat Christus Jesus ontvang het, en elke dag soos drankoffers uitgegiet word tot Sy eer!   

Categories
Preke

Wat verwag God van ONS?

Soos bome in ‘n woud kompeteer vir die Son, en hulle takke en kroon uitreik na die son, so soek ons die Son, Jesus Christus met genesing in Sy strale! Ons hunkering is na Hom. Hy is die middelpunt van ons bestaan, en uit Hom, deur Hom en in Hom vind ons, ons bestaan! Die gemeenskap van gelowiges wie se bestaan gegrondves is in Christus Jesus ons Here, ondervind ‘n sekere geestelike simbiose: uit wie die hele liggaam — goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate — die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. (Eph 4:16) Sien ook (1 Cor 12:12-26) Paulus verstaan die werkinge van die kerk soos die werkinge van al die organe, en ledemate in ‘n mens se liggaam. En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,

wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Eph 1:21-23) 

Die mens het kerk gereduseer tot ‘n organisasie, ‘n denominasie, ‘n kerkraad, ‘n gebou. Die kerk, bruid, tempel, volk, nasie, liggaam van Christus is baie meer kompleks, en funksioneer op soveel veelvoudige vlakke en werkinge die absolute genialiteit van God! Daarom moet Hy die kerk bou. (Mat 16:18) Dieselfde mistieke, misterieuse, bonatuurlike heerlikheid wat in die godheid bestaan, word in Sy liggaam gedemonstreer wanneer ons EEN is met Hom. (Joh 17:21) sien pastor J. John se snaakse refleksie oor die kerk. “Global Interprise” https://www.youtube.com/watch?v=L6TGxKvSqH8

Maar wat is God se plan met Sy liggaam? Wat moet ons vir Hom doen? Hoekom is ons hier? 

GENESING!! 

Die Here wil ‘n kollektiewe genesing van skaal in die wêreld bewerk deur Sy liggaam! Ons sien hierdie beeld baie duidelik wanneer ons die skrifte oor die kinders van God as bome vergelyk.

3Hulle is soos bome

geplant langs ’n rivier,

wat vrugte dra

op die regte tyd.

Hulle blare verwelk nie;

in alles wat hulle doen,

is hulle voorspoedig.[1] Ps 1:2-5 

Maar gelukkig is dié mense

wat op die Here vertrou

en hulle verwagting

in Hom stel.

8Hulle is soos bome

wat langs ’n rivier staan,

hulle wortels reik diep

tot by die water.

Hitte bedreig hulle nie,

hulle blare bly groen.

Lang maande van droogte

pla hulle ook nie,

hulle hou nie op

om vrugte te dra nie.[2] Jer 17:5-8

12Allerhande soorte vrugtebome sal aan weerskante van die rivier groei. Die blare van hierdie bome sal nooit verlep nie en daar sal altyd vrugte aan die takke wees. Daar sal elke maand ’n vrugte-oes wees, want die bome kry hulle water van die rivier wat uit die tempel vloei. Die vrugte sal kos wees en die blare sal genesing bring.”[3] Eze 47:10-12

Hulle sal genoem word:

Bome van Redding,

’n plantasie van die Here

om sy roem te vermeerder.[4] Isaiah 61:1–3,

Herlewing is die belewenis waar mense ontwaak tot die eenheid en eenheid wat in God vir ons opgesluit lê: Sien die wonderlike dinge wat gebeur wanneer ‘n gemeente een is van hart, en sinne: Acts 1:14; Acts 2:1; Acts 2:46; Acts 4:24, 32; Acts 5:12; Acts 8:6; Acts 15:25. Hierdie eenheid kan ons nie bewerk nie, ons word wel dikwels vermaan om hierdie eenheid te handhaaf en te beskerm. (Eph 4:1-50; Phil.1:27; 2:2-3; 5:11,14; Eph.4:3; 1Thes.5:13; 1 Cor 1:10; Eph. 4:13; Col. 3:14) 

Ons is dus saam ‘n habitat, en ‘n ekosisteem van genesing! Dis verstom en verbaas my, hoe die Here elkeen in die liggaam se behoeftes versorg in die liggaam. Ek as die pastor, is nie die enigste oplossing en genesing instrument nie. Elkeen speel ‘n rol in die genesingssiklus. Net soos in ‘n hospitaal, waar daar verskillende mense werk wat direk met die pasiënte werk, maar ook talle in die agtergrond funksioneer; is ons in die liggaam van Christus met mekaar verweef. 

Hierdie eenheid is geestelik: 

dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. (Joh 17:21) Ons eenheid is ons Bruto Binnelandse Produk! In hierdie wêreld van wanorde, verdeeltheid, selfsug, eie-geregtigheid is die ware eenheid van die kerk ‘n rariteit!  
Ons is interafhanklik van mekaar

En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. (1 Cor 12:26) 

Gelyke sorg

sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. (1 Cor 12:25) 

ondersteuning wat elke lid gee

ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate — die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. (Eph 4:16) 

Nie gebonde tot ‘n fisiese plek

Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. (Col 2:5) 

Voorwerpe vir besonder gebruik en ander vir alledaagse

In ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. (2 Tim 2:20) 

Jou Lyding te wille van die liggaam. 

NOU verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is; (Col 1:24) 

HOU JOU TUIN SKOON

Elkeen het dus ‘n verantwoordelikheid om nie net te funksioneer in die roeping waaroor God jou aangestel het nie. Bo alles moet ons soos ‘n boom, onsself beskerm teen parasiete, swamme, en investering van die bose.  

Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees, wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.  (Prov 4:23-27) 

Leer om bevryding op jouself te doen.  Indien jy ‘n verkeerde gesindheid, verontregting, onvergenoegdheid in jouself gewaar; bely en laat die Heilige Gees jou was en lei in waarheid.  Moet nie mense bespreek nie, bid vir hulle. Moenie probleme bespreek nie, wees die oplossing! Moenie op ‘n distansie oordeel nie, konfronteer die valsheid direk met die persoon.  Moenie aanstoot neem nie, vermaan die oortreder in liefde. Moenie kritiseer nie, leef in verbondenheid met Christus! 


[1] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Ps 1:3.

[2] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Je 17:7–8.

[3] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Eze 47:12.

[4] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Is 61:3.

Categories
Preke

Wat verwag God van my

Sekerlik die belangrikste vraag wat mens God kan vra. Op sy knieë voor die aangesig van die Here roep fariseër Saulus die vervolger van die Jesus beweging: “Here, wat wil U hê moet ek doen?” (Acts 9:6) Voorheen terwyl jy gevangene van sonde was, vervreemd van jou maker, het reg-doen en reg-lewe jou nie veel gepla nie. Nou as kind van God, is jy nooit heeltemal seker of jy genoeg reg-doen en reg-lewe nie. Met elke preek hoor jy van nog ‘n stukkie heilige verwagting en nog wonderlike ideale buite jou bereik.  Jy wil graag al hierdie regte goed doen, maar kry dit nie heeltemal reg nie.  

Glo in Christus Jesus en leef in Sy geregtigheid

So wat verwag God regtig van ons: Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het. (John 6:29-30) Dit is die somtotaal van wat God van ons verwag! Geen geestelike doenlysies nie. Glo in Christus! Jesus gaan voort om in hoofstuk 6 verder te verduidelik presies wat “hierdie geloof in die Een wat Hy gestuur het beteken”.  Soos wat die Jode moes trek op ‘n woord wat die Here vir Moses gegee het, en sekerlik gewonder het: Gaan hierdie God ons red? Gaan Hy ons lewens beter maak? Waar is die beloofde land? En toe as gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid alleen in ‘n woestyn, sonder kos en water. God voorsien bonatuurlik Manna en Water uit ‘rots’ wat hulle volg. Jesus is hierdie water en brood uit die hemel. So wat beteken dit vir jou en my? 

Jesus is God se bonatuurlike voorsiening om heilig en reg te kan lewe. Hy stel ons in staat om al die reg-doen, reg-lewe, spontaan en natuurlik te kan doen. “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe” (Joh 6:47-48) Jesus gee ons Sy vlees, Sy Goddelike vermoë en natuur (2 Pet 1:3-4), Sy geregtigheid (Mat 6:33; Rom 5:17; 2 Cor 5:21), Sy krag (Eph 4:13) , Sy oorwinning (Rom 8:37), Sy geloof (Gal 2:20). Ons moet leer om DEUR hom te lewe. Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. (Joh 6:63) Toe die woord vir baie van die dissipels te moeilik was om te verstaan, sommige het selfs aanstoot geneem, en baie Hom verlaat het vra Jesus Sy dissipels. “Wil julle nie ook weggaan nie?” Petrus antwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe.” (Joh 6:68) Die Woord van die Here is soos saad, wat elke keer as ons dit hoor en aanneem, bonatuurlik die godsvrug in ons ontketen. 

Hierdie WAARHEID is sentraal en wesenlik tot ons geestelike bestaan: Die Here wil groter dinge deur ons doen, as wat Hy gedoen het. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo — die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. (Joh 14:12) Dit is ook hoekom Hy dikwels die dissipels aanpor: Gee julle vir hulle iets om te eet. (Mat 14:16) Hy stuur hulle uit om ook die koninkryk te gaan verkondig en demonstreer. (Mat 10) Maar hierdie demonstrasie is nie uit die vlees nie, dit is Jesus se opstandingskrag in ons, wat die bonatuurlike verrig. (Joh 12:24-25)

Van genesis tot openbaring sien ons hierdie 2 wêrelde: Die een bewerk deur die krag van die mens, en die ander deur die Gees. (Gal 4:23-31) Die Jesus beweging is kenmerkend swak in die oë van die mens: LEES 1 Cor 1 en 2. 

IN afhanklikheid van God, neem ons elke dag ons kruis van gehoorsaamheid op, om te doen wat Hy ons sê, want alleenlik in Sy Woorde is daar krag en lewe.  

Dra Vrugte van Geregtigheid 

Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. (Mat 3:10) 

Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. (Mat 7:16-20) 

Aan die hand van Jesus se metafoor is dit duidelik dat God goeie vrugte van ons verwag, maar eers moet Hy die boom verander, transformeer, nuut-maak! Die vrug-dra proses is dus nie werke nie, maar bloot natuurlike vrugte wat by die boom se aard pas. Daarom word die 9 goddelike karaktertrekke wat by bekering pas “vrug” genoem. (Gal 5:21-22) Hierdie lys word juis teenoor die werke van die vlees gestel. 

Mat 25:1-13 die 5 dwase maagde

Mat 25:14-30 die talente 

Mat 25:31-46 die skeiding tussen die skape en die bokke

Hierdie 3 gedeeltes moet saam hanteer word en verstaan word, want die een verklaar die ander, en sluit aan by die ander. Al die drie gedeeltes eindig in finale oordeel. Mat 25:11-13; Mat 25:30; Mat 25:46 

Alhoewel daar al baie afleidings gemaak is deur kapstok predikers oor waarna die olie in die lampe verwys, gee die skrif geen duidelike inligting nie. Die fokus eerder vd gedeelte is; op die term dwaas. Om te dink dat jou lamp gaan brand sonder olie! Dis gekkigheid! Iemand het regtig nie gedink nie! Die volgende gedeelte oor die talente, gee vir ons meer lig oor wat gereedheid wel beteken. Die fokus in hierdie storie is, woeker, werk, vermenigvuldig, dit wat jy ontvang het. ’n gesonde boom dra vrug! 

Die laaste gedeelte oor die skape en bokke, praat die Here direk, en verwyder enige raaisels, die vrug wat Hy soek, is ’n regverdige lewe, wat mense besoek in die tronk, klere en kos gee aan die wat nie het nie. Dink aan die gelykenis vd barmhartige samaritaan.   

Die Here is ernstig wanneer dit by vrug kom. Hy vervloek die vyeboom wat nie vrug dra nie. (Mark 11:13-4; 20-23)

We often equate faithfulness with being steadfast, consistence, being dependable, reliable, dependable, loyal, true, trustworthy, devoted, truthful. Jesus equates faithfulness with something else – multiplication. Whatever God gives to us, He expects us to multiply and present it back to Him.

John Bevere 

Ons vergelyk dikwels getrouheid met standvastigheid, konsekwentheid, betroubaarheid, lojaliteit, toegewydheid en eerlikheid Jesus vergelyk getrouheid met iets anders – vermenigvuldiging. Wat God ook aan ons gee, word verwag dat ons dit sal vermenigvuldig en aan Hom terugbring.

Joh 15:1-10 Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. 

Sien die slegte slaaf se verskonings:

“Omdat ek bang was” v25

Jy is ’n slegte en ’n lui slaaf! (Mt 25:26). 

En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis  (Mt 25:30).  

Daar is ‘n duidelike OORDEEL teenoor die wat die vrug dra nie! Mense wat nuut gemaak is in Christus, wil goeie vrug dra! Dit is in ons DNS ingeskryf.  Die vrug van ons lewe is JESUS. Omdat ons nie leef uit ons eie krag of vermoëns nie, maar juis ons swakheid gereeld bely en erken, word Hy die meeste in ons verheerlik!! Die vrug wat ons dra is Christus se geregtigheid wat Hy ons werk, tot Sy eer.!

Categories
Preke

REG SIEN = WARE EERBIED

In ons reis die laaste paar weke, is ons besig om stukkie-vir-stukkie beter te sien. Die Here is besig om ons sig te genees, soos wat Hy ons harte reinig van enige ongeregtigheid.  Een van die klinkklare bewyse van mense wat begin reg sien, is eerbied! Wanneer jy God, jouself, jou naaste, begin reg sien kom eerbied, agting en respek outomaties. Jy begin dus werklik sien! Elke keer wanneer mense God regtig gesien het: het eerbied spontaan gevolg. Mense eer nie die Here of mekaar nie, omdat hulle blind is!  Mense het nie ‘n vrees vir die Here nie, omdat hulle Hom nie sien nie. 

Eerbied is besig om al hoe meer ‘n vreemde konsep in ons samelewing te word.  Mense glo hulle het ‘n reg tot hulle eie opinie, en gee nie om dit met enigiemand te deel nie. Die bybel en gees van Christus roep ons op tot ‘n lewe van eerbiedigheid. Be devoted to tenderly loving your fellow believers as members of one family. Try to outdo yourselves in respect and honor of one another. (The Passion Translation) wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning; (AOV) (Rom 12:10) 

Die Godheid bestaan in eerbied vir mekaar: Die Seun bestaan om die Vader te eer en openbaar (Joh 4:34) Die Heilige Gees bestaan om die Seun te eer, (John 16:14) en ons bestaan om die Seun te eer (John 5:23) Hier is ‘n wederkerige wisselwerking, wat ons nie moet miskyk nie. Wanneer eerbied net in een rigting werk, veroorsaak dit ‘n wanbalans en kortsluiting. Eerbied is soos ‘n elektriese stroom, almal in die verhouding moet aanhou om mekaar te eer. Wanneer daar byvoorbeeld regtelik verwag word dat gemeente lede hulle leiers moet eer (Heb 13:17), dan moet leiers ook leer om hulle onderdane te eer. (Mat 20:25-28) Die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf. (Prov 15:33) 

Eerbied vir jou vyande

Die wêreld is geneig om eer te bewys eers as jou dade en prestasies sigbaar en rugbaar geword het. Die Bybel vra egter ‘n baie meer dieper sien: eer jou vyande! 

Dawid eer Saul: Mag die Here my bewaar dat ek so iets aan my heer, die gesalfde van die Here, sou doen om my hand teen hom uit te steek; want hy is die gesalfde van die Here.

En Dawid het sy manne streng bestraf en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie.  (1 Samuel 24:1-23)

Daniel eer Nebukadneser: My heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teëstanders oorkom. (Dan 4:19)

Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is (Mat 5:44-45) 

Eerbied, agting en respek 

Wat is eerbied nou prakties? Is dit ‘n stemtoon? ‘n sekere buigende houding? Verseker is daar vele namaaksels van ware eerbied.  Ek glo eerbied is ‘n stemtoon, en ‘n buiging van respek, maar dit is nog baie meer: Dit is om die persoon wat jy eer; te alle tye te ken in wat jy doen.  Jesus se eerbied, agting en respek vir die Vader, beteken Hy doen niks as hy nie eers dit met die vader nagegaan het nie. (Mat 26:39; Joh 5:19-20, 30; Joh 6:38; Joh 8:28; Joh 12:49; Joh 14:10, 24, 31; Joh 16:13.) Ek het op hierdie gebied al gruwelike foute begaan, omdat ek so haastig van geaardheid is. Jy kan nie besluite neem, as jy nie eers almal daarin geken het nie. Ek het my vrou al menige kere baie seer verwond, en haar laat voel dat haar opinie, inset en deelname nie vir my belangrik is nie.  Hoekom is ons dan ‘n span, as ek haar nie inlig nie. Ons hoef nie mekaar altyd toestemming te vra nie, maar ons moet mekaar inlig, dit bespreek, en dan saam ‘n betrokke taak gaan uitvoer. Dis hier waar bestuur, hulle werksmag verloor. Dis hier waar kinders, begin om van hulle ouers in rebellie weg te beweeg. Die opinie van hulle maats tel meer, as wat hulle ouers sê. Rehabeam luister eerder na sy vriende, as die ouer wyshere, en verloor 9/10 van sy koninkryk. (1 Kings 12:1-19) 

So het Moses, Josef, Daniel, Nehemia, Esther onder bose regerings, nog steeds eer getoon aan hierdie bose heersers. Dis parodoksaal, maar ek sien geen nut daarin om teen die regering te praat nie. Jesus het homself nooit teen die regering uitgespreek nie, alhoewel hy uiteindelik deur die Roomse regering te dood veroordeel en gekruisig is. So het nie een van die dissipels of eerste volgelinge van Jesus, teen die regering of selfs valse gode gepraat nie. (Acts 19) Ons dien wie ook al die regering van die dag is. Jesus het Homself wel uitgespreek teen godsdienstige leuens, valsheid en dwaallering. 

Eer en respekteer die funksie/posisie

Wie ’n profeet ontvang omdat hy ’n profeet is, sal die loon van ’n profeet ontvang; en wie ’n regverdige ontvang omdat hy ’n regverdige is, sal die loon van ’n regverdige ontvang. (Mat 10:41) Wat jy in ‘n persoon eer/sien is wat jy van daardie persoon sal kan ontvang. “Names and titles are important. Mother, father, son, daughter, apostle, prophet, Christian, human being – such names define the role and identity of a person, and, when used correctly, establish the relationship defined by God in which specific rewards are given and received to strengthen us. A culture of honor is created when a community learns how to discern and receive people in their God-given identity.”[1] Ons gebruik nie titels soos byvoegsels in name nie. Titels is ‘n vorm van respekvolle sien. Ek sien die volgende gawe in jou, daarom kan ek jou hulp in daardie amp vra.  Daar is vir my niks mooier as kinders wat nog steeds, al is hulle al ouer en het hulle al hulle eie kinders, na hulle eie ouers as “mamma en pappa’ verwys nie.  Eerbied is mooi! Dit is om toe te laat dat God se lig op iemand val! Deur na iemand se geestelike amp te verwys, toon jy dat jy dit raaksien. So maak Paulus aanspraak op sy apostelskap ten opsigte van ‘n sekere groepering wat dit in hom erken. As ek vir ander geen apostel is nie, is ek dit tog seker vir julle, want julle is die seël op my apostelskap in die Here.  (1 Cor 9:2) Ons moet oppas om nie te familiêr te word met mekaar nie, en sommer byname, of spotname teenoor mekaar te gebruik nie. Ons het dikwels so ‘n vrees vir ‘n grootsheidswaan, dat ons sommer mense afbreek, voor hulle grootkop kry.  Wanneer jy dit doen, misken jy die rykdom wat in daardie persoon opgesluit is vir jou.  Ons kan selfs van ons kinders begin rykdom trek, deur hulle te eer, te prys, en te erken voor ander. 

In die goddelike ekosisteem van familie, staan niemand alleen nie. Ons is verweef in ‘n tapisserie van lewens wat ons vooruitgaan, en wat agter ons aankom. Elke besluit en aksie raak iemand. Wanneer ons oë oopgaan vir hierdie werklikheid begin ons leef met eerbied vir die oueres wat ons voorafgegaan het en die leiers wat oor ons aangestel is. Ons word bewus van elkeen se aandeel, en hoe alles in die lewe met mekaar verbind is. Ons het mekaar nodig. Omdat ons oë oopgemaak is, sien ons die netwerk van lewe, die hiërargieë, die verbintenisse, die orde, die opoffering van elkeen se gehoorsaamheid – dis HEILIG!


[1] Danny Silk – Culture of honor. 

Categories
Preke

Hoe sien ek God reg?

“There are three images in my mind which I must continually forsake and replace by better ones: the false image of God, the false image of my neighbours, and the false image of myself.”

CS Lewis

Sedert die begin van tyd maak mense hulle eie afbeelding van wie hulle dink God is. Ons maak gode na ons beeld en ons eie verbeelding. Daar is al sedert die skepping ‘n stryd tussen afgodery en ware aanbidding. Die eerste sonde van ongehoorsaamheid was inherent die wegdraai van die ware God na ‘n ander god. In plaas daarvan dat ons deur verhouding met God in ‘n wandeling in die tuin sou kom tot volmaakte kennis om net soos God te wees, kies die mens die kort pad en glo die leuen van satan.  Verhouding spreek van dissipelskap, opvoeding, konfrontasie, beperking, tydsame ontwikkeling en groei. Die diepgaande motief agter hoekom Adam en Eva die vrug geneem het is: Dis die kort pad, meer gerieflike opsie. 

“Dis nie waar nie!” sê die slang toe. “Julle sal nie doodgaan nie. God het maar net so gesê, want Hy weet julle oë sal oopgaan die oomblik as julle daardie vrugte eet, en dan sal julle volmaakte kennis hê en net soos God wees!” Die vrou kyk toe weer na die boom se vrugte en sien hoe pragtig hulle Iyk. Hoe lekker sou hulle nie wees om te eet nie! En hoe wonderlik sou dit nie wees om alles te verstaan nie! (Gen 3:4-6) [1] Sedertdien kies die mens oor en oor eerder die natuurlike, sinlike, self-wysbegeerte bo verhouding met God.  Ons wil eerder ons self help, 

“die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ’n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.” (Rom 1:18-32) 

Geen mens kan neutraal staan nie, ons is gemaak om te aanbid, om te dien, om na te volg. Jy aanbid of die Ware Skepper God, af afgode. Selfs die ateïs wat selfvoldaan verklaar; “Christenskap is vir mense wat ‘n kruk nodig het” wys op hulle eie self-aanbidding, selfbeskikking, en self-redding.  Self-aanbidding is vandag die afgodery van ons tyd. Selfies, self-beheptheid, self-gerigtheid, en selfhelp godsdiens. Daar is selfs rakspasie onder die titel katogorie: Self-help. “Die Here help die mens wat homself help” is die mantra van die hedendaagse kultuur. Die diepgaande probleem en radikale ontnugtering van die aanbidding van valse gode is: Jy het gegee, gedien, gekoop, geslaaf, geoffer, gewerk en nog steeds vind jy jouself leeg en onvervuld. 

Die werklike kwessie is: Hoe sien jy God? Sien jy Hom van aangesig tot aangesig? Of sien jy ‘n afbeelding, refleksie, oorvertelling, tweede-handse weergawe van wie mense sê God is? Jesus het ook hierdie vraag vir Sy dissipels gevra: “Wie dink die mense is Ek, die Seun van die Mens?” [2] en later “En wat van julle, wie sê julle is Ek?”[3]

Sommige sien God as die veelvoudige persoonlikheid steurnis God: Allah, Budah, Chrisna, is almal god.[4]  

Sommige glo in die verkeerskonstabel god, wat daarop uit is om jou te vang oortree, en dan vir jou ‘n boete gaan gee. 

Ander sien God as die kosmiese verkoopshandelmasjien, waar jy net die regte gebede bid, en hy dan gee wat jy nodig het. 

Die wysbegeerte sien God as die onbetrokke horlosie-maker god, wat die aarde soos ‘n horlosie in delekate ratte aan die gang gesit het, maar nie betrokke is in ons persoonlike lewens nie. 

Die meeste mense hou van die drinker-vriend-by-die-kroeg god, hy luister altyd, stem altyd saam, en laat jou altyd beter voel God. 

Dan is daar mense wat God soos ‘n teddie-beer sien, hy is altyd daar vir jou, om jou te troos en te laat beter voel. Hy praat nooit terug nie, en hy is bekende staatmaker wat ek kies om te gebruik wanneer ek hom nodig het. 

Die mense wat god as spaarwiel sien is glad nie op God ingestel of gefokus totdat hulle hom nodig het as daar ‘n pap wiel is nie. 

Daar is natuurlik ook mense wat God sien as die bekende ou familielid, ons respekteer hom as hy kom kuier, bloot omdat hy familie is en omdat ons ouers hom ken.  

Sommige teoloë sien god as die poppespelmeester god, wat glo dat hy alles beheer. Ons verstaan nie hoekom hy die wreedheid van moord, rampe en pyn en leed toelaat nie, maar alles is uiteindelik sy wil.  Dit is moeilik om die God lief te kry.  

Baie mense sien God as die pretbederwer god. Hy wil nie hê ons moet die lewe geniet nie, wanneer dit goed gaan is ons eintlik bang vir wanneer hy dit gaan kom bederf.  [5]

“Gelukkig is jy, Simon seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekendgemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie. 18Ek verklaar nou vir jou: ‘Jy is Petrus. Op hierdie rots  sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie oorwin nie.[6]

Die ware kerk is gebou op die openbaring wat God van homself gee!! 

Die afgodery oplossing is eintlik eenvoudig: Is jou siening van God ‘n mens se openbaring van God, of het God Homself aan jou bekend gemaak? 

Paulus verklaar: Want ek het dit ook nie van ’n mens ontvang of geleer nie, maar deur ’n openbaring van Jesus Christus.(Gal 1:12) Hy het ‘n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad op die pad na Damaskus. (Hand 9:1-19) 

Paulus leer dat ware gelowiges en kinders van God, leef vanuit ‘n direkte persoonlike openbaring van wie God is. Die voorhangsel is geskeur. Ons het nou vrymoedigheid om in die allerheiligste in te beweeg. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. (2 Cor 3:18) 

WAT van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die lewe — en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe… (1 John 1:1-2) 

Baie mense het natuurlik Jesus reg voor hulle gesien, en tog nie gesien nie. Hoeveel mense het Jesus nie genees, en nog steeds het hulle nie geglo nie. (Joh 12:37-43) Sy eie familie het ook eers nie gesien wie Hy werklik is nie. (Mat 12:46-50; Mark 3:21,31-35; LK 8: 19-21) 

Ons sien hier op watter verskillende maniere die mense op Jesus gereageer het. Party mense het Hom “’n goeie man” genoem (Joh 7:12); ander weer ’n misleier (Joh 7:12). Ander het gesê dat Hy van die duiwel besete was (Joh 7:20); party dat Hy die Christus was (Joh 7:26); sommige dat Hy “die Profeet” was (Joh 7:40) en sommige dat Hy gearresteer moes word (Joh 7:44). 

Daar kom egter ‘n dag waar ELKE knie sal buig, en ELKE tong sal bely: dat Jesus die Here is!! (Rom 14:11; Phil 2:10) 

Jesus is God: 

Christus Jesus het alle raaisels en afeidings oor God kom regstel en fisies in Sy persoon die Godheid kom bekend maak. “Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag”(Heb 1:3) Jesus se eie biografie, of self-verklaring is uiters betekenisvol tot ons geloof. Wat het Hy oor Homself gesê? 

Hy vergewe sonde: (Mark 2:10) 

Hy is alomteenwoordig: “want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle” (Matt. 18:20). 

Hy is ewig: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matt. 28:20).

Hy is almagtig: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.” (Matt. 28:18).

Hy is alwetend: “Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader, en wie die Vader is nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak.” (Luk. 10:22).

“Christus was óf ’n leuenaar óf ’n waansinnige óf die Here.” 

Uiteindelik was dit die hoofrede hoekom die Jode Jesus wou doodmaak: Die feit dat Hy Homself gelykstel met God. (Joh. 5:17-29). “Ek en die Vader is een.” (Joh. 10:30). “Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor ’n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat ’n mens is, Uself God maak.”  Teenoor die Joodse Raad, die Sanhedrin, maak Jesus dit weer eens duidelik: “Ek stel jou onder ‘n eed by die lewende God dat jy vir ons moet sê: Is jy die Christus, die Seun van God?” Jesus antwoord hom: “Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir julle: “Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.” (Matt. 26:63-64). Die feit dat Jesus uiteindelik gekruisig is omdat Hy Homself gelykstel met God, is ‘n verdere bewys van wie Hy werklik is: Hy het dit nie net geglo asof dit iets wat moes verwesenlik word nie. HY IS GOD. Daarom het Hy opgestaan, is die Heilige Gees uitgestort, en elke woord wat Hy gepreek het is besig om in vervulling te kom! 

Hoe ons God vandag sien, is bepalend tot hoe ons die lewe gaan hanteer! Is Hy waaragtig vir jou ‘n eerstehandse werklikheid, of glo jy nog op hoorsê? Mag die Heilige Gees Jesus aan ons elkeen openbaar in krag en majesteit! 


[1] Die Lewende Bybel, (Roodepoort: Christelike Uitgewersmaatskappy, 1982), Ge 3:4–6.

[2] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Mt 16:13.

[3] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Mt 16:15.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deities_by_classification

[5] https://www.aggiecatholicblog.org/2014/09/10-defective-images-of-god/

[6] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Mt 16:17–18.

Categories
Preke

Hoe sien ek probleme reg?

Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom. Ps 34:20 In die tye waaroin ons nou leef is dit van wesenlike belang, dat ons ‘n positiewe ingesteldheid behou. Die Christen geloof bied ‘n daadwerklike praktiese oplossing om te alle tye met geloofsoë na jou krisisse en probleme te kyk.

Volgens die nuutste Covid syfers is, het daar al amper 14mil mense die virus gehad, en 604 963 mense het al aan die virus gesterf. Tog sterf bykans 7mil mense per jaar van hart-siekte, en bykans 6 miljoen aan beroerte! Sekerlik is Covid 19 ‘n ernstige siekte mbt die gevaar van aansteeklikheid en die risiko van lewensgevaar onder mense wat alreeds ander onderliggende siekte toestande het. 

Tog is dit van wesenlike belang, dat ons ‘n positiewe ingesteldheid behou, indien ons die pandemie wil oorkom. Die Christen geloof bied ‘n daadwerklike praktiese oplossing om te alle tye met geloofsoë na jou krisisse en probleme te kyk. 

Die ware Christen geloof het dit nog nooit maklik gehad nie

Die Bybel is inderwaarheid ‘n versameling van stories van mense se oorwinning te midde van vervolging, hongersnood, versoekings, beproewings, lyding, smart, verlies, ongeregtigheid, honger, gevangenisskap en teenstand.  Ons Westerse materiële gerieflikheid, plesier gedrewe wêreldbeskouing saam met die Welvaart teologie het by ons die valse verwagting geskep oor sukses: Ons sien sukses as genoeg hê, geen probleme, aftrede, droom vakansies en oorvloed. Die Bybelse definisie van sukses is om welgeluksalig, vergenoegd, vreugdevol, met vrede in jou hart te leef te midde van al die negatief in die wêreld. 

Die gaan met die mensdom in die algemeen beter.

Volgens die nuutste data armoede, honger, kinderslawerny/sterftes, oorloë, dramaties afgeneem. Lewensverwagting het gestyg, inkomstes het gegroei, meer mense het toegang tot elektrisiteit, selfone, en die internet.[1] Dit gaan dus in die algemeen baie beter met die mensdom oor die laaste 20jaar! 

Maar ons kla in die algemeen meer

Maar volgens stemlyste voel die meeste mense nie so optimisties nie, ons kla oor swak dienste, infrastruktuur, te mins inkomste, hoë belastings, kos wat te duur raak. Inteendeel agentskappe soos die verbruikersraad, ombudsman, koerant skrywes, en sosiale media se syfers van klagtes het in die algemeen gestyg.  Ons kla in die algemeen meer, al gaan dit in die algemeen met ons beter. Sielkundiges koppel klagtes, murmurering aan die mens se behoefte om hom/haarself te laat geld, aandag op hulleself te vestig, bejammer te word, aandag te trek en in die geval van nuusmedia lesers en kykers te trek.[2]  

Covid 19 en die Corona Virus het ons nou amptelik ‘n rede gegee om te kla, want dit is uiteraard ‘n wêreldwye gesondheid pandemie, en ekonomiese katastrofe! Ons moet egter let op hoe ons na die lewe kyk, en hoe ons na al hierdie krisisse en probleme om ons kyk! Ons perspektief bepaal ons gedrag en emosionele energie.  

‘n Nuwe perspektief 

Volgens Dr Andre Pelser se gesprekke met Dr Sacks, eertydse Joodse mediese dokter en wedergebore geesvervulde jood, het die Jode ‘n manier om altyd te kla oor die lewe en besigheid. Volgens dr. Sacks, kla hulle nie eintlik nie, hulle spog. Hulle sien probleme as welvaart! Hoe meer probleme jy het, hoe ryker is jy. Ryk mense het inderdaad baie meer probleme. Dit is ‘n sinsbedrog, dat sake-eienaars net hulle welvaart sit en geniet elke dag. Die vlak van kompleksiteit, verantwoordelikheid, risiko, en druk raak al hoe moeiliker hoe hoër jy op beweeg om die inkomste leer, en vlakke van bestuur.  Dit is hoekom baie mense nie ‘n bevordering sal neem nie, want die kom teen ‘n bepaalde emosionele prys, wat hulle nie bereid is om te betaal nie.  

Verwag probleme

10’n Ongelowige mens het eindeloos baie probleme, maar iemand wat op die Here vertrou word deur sy getroue liefde omring.  11Julle moet bly wees omdat Hy die Here is. Wees vol vreugde, julle wat aan Hom gehoorsaam is. Julle wie se hart opreg is teenoor Hom moet juig.[3] (Ps 32:10–11.)

Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom.[4] (Ps 34:20)

En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.[5] (2 Tim 3:12)

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.[6] (John 16:33)

Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.[7]  (Mat 24:9

Wees in alles dankbaar

En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.[8] (Col 3:15) 

MAAR God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.[9] (2 Cor 2:14) 

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.[10] (Phip 4:6) 

Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.[11] (1 Thes 5:18) 

Deur ons ingesteldheid positief te hou, ons harte te vul met Sy geregtigheid en teenwoordigheid, kyk ons anders na die wêreld! Ons kyk met oë gevul met verwagting, en kinderlike geloof in ‘n almagtige teenwoordige God, wat ons nog nooit begewe en verlaat het nie. Ons kyk terug na al die kosbare seën, verlossing, genesing, en bevryding wat Hy in die onmoontlikste tye in ons lewe bewerk het! Ons sien Hom in ons probleme, en uitdagings! Sodoende raak ons agente en verteenwoordigers van die Koninkryk van God (WE THE KINGDOM) orals waar ons gaan. Ons bring hoop en lewe, in elke situasie. Ons is SOUT en ons is LIG! Ons lewe met die oorwinnaarsmedalje in ons sak.  

Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.[12] (Ro 8:36–37)


[1] https://www.vox.com/2014/11/24/7272929/global-poverty-health-crime-literacy-good-news

[2] https://link.springer.com/article/10.1007/s12115-019-00398-x

[3] Die Lewende Bybel, (Roodepoort: Christelike Uitgewersmaatskappy, 1982), Ps 32:10–11.

[4] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Ps 34:20.

[5] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), 2 Ti 3:12.

[6] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Jn 16:33.

[7] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Mt 24:9.

[8] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Col 3:15.

[9] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), 2 Co 2:14.

[10] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Php 4:6.

[11] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), 1 Th 5:18.

[12] Die Bybel: Ou Vertaling, (Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1996), Ro 8:36–37.

Categories
Preke

Hoe sien ek my naaste reg?

Hoe kyk ek reg na mense en hanteer elkeen menswaardig? 

Jesus

Seer, trauma, teleurstelling, pyn, verdriet is meestal deur mense se toedoen.  Sommige mense dink: Die lewe is perfek totdat ek met mense te doen het. Ander dink: Die lewe is perfek juis as gevolg van die spesiale mense in my lewe. Die punt is: ‘n groot deel van ons geluk of pyn het met mense verhoudinge te doen.  Hoe ons mense sien, en hoe mense ons sien bepaal hoe ons mekaar gaan hanteer. Agterdog, negatiwiteit, onsekerheid, minderwaardigheid, bitterheid is van die donker filters waardeur ons mense evalueer.  

Uit Mat 6:21-22 het ons geleer dat ons eintlik met ons hart kyk. Ons hart bepaal die filter waarmee ons kyk.  As jy aanstoot geneem het teenoor iemand, sien jy hom of haar in ‘n negatiewe lig, en verwag die ergste. As jou hart liefdevol is teenoor iemand, is jy genadig en geduldig met daardie persoon. (1 Cor 13:4) Daarom moet mens altyd eers bepaal waarvan is jou hart vol voor jy self bedien. Voel jy verontreg, kwaad en teleurgestel oor wat mense doen of nie doen nie? Dit besoedel die water wat uit jou voortkom.   

Ons het verder geleer dat jou gedrag teenoor ‘n persoon bepaal word deur hoe jy daardie persoon na waarde ag.  Jy sal nie laat wees vir afspraak van iemand van belang nie. Jy sal nie direk teenoor iemand wat jy respekteer, sleg behandel, afpraat, ‘n afbrekende woord spreek, en vloek nie. 

Selftrots en selfwaarde is bepalend van hoe jy mense behandel. Mense wat geen trots of selfwaarde het nie, gee nie om wat hulle voor enigiemand sê nie.  

Die meeste mense wil nie verneder word voor mense nie. Sommige mense gee glad nie om wat mense dink nie, en floreer op die negatiewe publisiteit. Ander mense voel dit vinnig aan as jy hulle nie reg na waarde ag nie: Nie luister en aandag gee nie; nie vir hulle tyd het nie; hulle onderbreek; hulle doodpraat. Hulle verneder voor hulle maats.  Hulle voel aan dat jy hulle nie liefhet nie, en nie na waarde ag nie.  

Verder leer die skrif: 

Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan?

Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, Ek laat die mens kry wat hy verdien,

wat hom toekom vir wat hy doen. (Jer 17:9) Wat impliseer dat ons meermale nie onsself of enige mens in die regte lig sien nie.  As ons hart ons dan so bedrieg oor hoe ons onsself sien, is ons opinie en waardebepaling van mense heel dikwels dan ook nie reg nie.  Daarom wil die Here ons harte wen, sodat Hy ons kan genees, en ons dan vanuit Sy heerlike lig mense reg van waarde kan sien.  

Ons het verlede week geleer dat ons Self-waarde in Christus is, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. (Gal 2:20) Ons selfwaarde is gegrondves op die genadewerk wat Hy in ons oprig. (Philemon 1:6) 

Jesus die perfekte mens – Hoe het Hy na mense gekyk?

Jesus is die praktiese nugter idealis: Terwyl die paasfees in Jerusalem aan die gang was, het baie mense die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het en geglo dat Hy die Redder is. 24Maar Hy het hulle nie vertrou nie, want Hy het hulle almal geken. 25Dit was nie nodig dat iemand Hom iets van mense sou vertel nie want Hy het mense deur en deur geken. (John 2:23–25) Jesus is nugter oor mense se wispelturigheid, selfsug, en sondigheid. 

Tog gee Hy Homself in liefdesdiens: Toe Hy uit die skuit klim, het Hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. (Matt. 14: 14) 

Jesus is duidelik ingestel om mense se harte te weeg. Dit is asof Hy gedurig deur mense se uiterlike kyk, na wat in die hart aangaan. Jesus het altyd eerste na mense se harte gekyk.  Hy was glad nie ingestel op kleredrag, status, posisie, ras, geslag, of beroep nie. 

Jesus behandel almal dieselfde:  Hy behandel vrouens met dieselfde respek en gelykheid as die mans. Die Samaritaanse vrou by die put (Joh. 4); die vrou wat aan bloedvloeiing gely het (Matt. 9:18-22, 32-33); die Griekse vrou wat van Siro-Fenisië afkomstig was (Mark. 7:24-30). Die plek en rol van die vrou word herstel: Maria salf Sy voete (Joh. 12:1-8); ʼn vrou salf Jesus se voete (Matt. 26:6-13; Mark. 14:3).  Geen onderskeid tussen die werkgewer en werknemer nie: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ’n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ’n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.” (Joh. 13:16). Selfs toe partyskappe voor Hom gebring word, maak Hy die veld oop: “Die wat nie teen ons is nie is vir ons.” (Mark. 9:38-40).  Die NT-kerk bestaan uit Jode en nie-Jode, Grieke en Barbariërs, vry en slaaf; ryk en arm. Die boodskap van Paulus is baie duidelik: daar is nie meer verdeeldheid en skeiding van ras in Christus nie (Gal. 3:27; Ef. 2:15). 

Ons behandel die binne en buite mense dieselfde: “En wie is my naaste?” (Luk 10:29) Die storie van die Barmhartige Samaritaan wat liefde bewys het aan ‘n Jood. (Luk 10:30-37) 

Jesus is ingestel op mense se harte 

Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. (Mat 5:28) 

En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê Hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? (Mat 9:4) 

want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. (Mat 6:21) 

Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. (Mat 12:34) 

Die afleiding wat ons hieroor kan maak is: Jesus maak dit duidelik dat alhoewel elke mens na Sy beeld geskape is, en na waarde geag behoort te word, mense wat Sy beeld uitleef van meer waarde is.  Ons kry as te ware ons ware waarde terug wanneer ons, in gehoorsaamheid aan Sy wil lewe.  Indien ons alle mense bloot van gelyke waarde ag, sonder dat hulle na die beeld van God lewe lei tot Humanisme en mensgerigte selfverheerliking. Ons verloor ons waarde deur sonde en ongehoorsaamheid, maar Hy maak van ons elkeen Sy meesterstuk, soos wat Christus in ons gestalte vind.  

Jesus waarsku van ‘n komende oordeel

Nie alle mense gaan die koninkryk van God sien, of binne nie. Wat is jou lewe dan werd, as jy nie die ewigheid saam met God gaan spandeer nie. Mense leef asof daar nie ‘n oordeel is nie. Mense leef asof goeie werke hulle gaan red. Hulle harte is roekeloos, en in vyandskap teenoor God. 

Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal Hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal Hy met ‘n onblusbare vuur verbrand.” (Mat 3:12) 

en wie hom uitskel vir ‘n idioot, is strafbaar met die helse vuur. (Mat 5:22)

Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. (Mat 7:13) 

“Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.” (Mat 12:36-37)

Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ ” (Mat 13:30)  

‘Bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.’ “Baie is immers geroep, maar min is uitverkies.” (Mat 22:13-14) 

Die gelykenis van die maagde, talente, en die skape en bokke eindig in oordeel. (Matt. 25:11-13; En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.’ ”

Matt. 25:30; En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe.”Matt. 25:46).  

Net Jesus kan ons harte genees, en ons help om weer reg te sien! Met Jesus wat in jou hart regeer begin jy regkyk. Sy liefde vul jou hart, en skielik sien jy die wêreld in heeltemal ‘n ander lig.  Jy sien mense met ander oë! 

Gebed was en reinig jou filters

‘n wonderlike wyse hoe ons bedrieërs, en valse Christene in ons midde kan onderskei, is om hulle te vra om te bid. Mens kan gou hoor of die persoon ‘n intieme verhouding met die Here het of nie. Is daar krag in hulle gebed, bid hulle geloof. Ons is so geneig om oor mense te praat en mense te bespreek.  ‘n praktiese manier hoe ons kan leer om soos Jesus na mense te kyk, is deur vir hulle in te tree.  Jesus bid vir Sy moordenaars: “Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Luk. 23:34). 

Jesus leer ons om vir ons vyande lief te wees, en te bid vir die wat ons misbruik: en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. (Mat 5:44-45) 

Bid en bely julle sondes eerlik teenoor mekaar sodat julle gesond kan wees.  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. (Jam 5:16) 

Sien mekaar in die Gees: 

Ken mekaar na die Gees: Jesus sien Nataniël (Joh. 1:47); Ananias profeteer wat Paulus gaan ly (Hand. 9:10-15). 

Goddelike verbintenisse (Petrus en Kornelius, Hand. 10; Ananias en Paulus, Hand. 9:10-12; Filippus en die hofdienaar van Ethiopië, Hand. 8:26). 

Categories
Preke

Hoe sien ek myself reg?

Van waardeloos tot meesterstuk. 

 

Wat is ek werd? Wat is die waarde van ‘n mens? Sommige mense voel minderwaardig, en ander dink hulleself meerwaardig, hoe kan ek reg dink oor myself? Hoe voel jy oor jouself? Voel jy goed? Of voel jy soos ‘n mislukking? Ons lewe in ‘n era van selfies, selfbeheptheid, self-aktualisering en self-beskikking, het ons nou werklik nog ‘n preek nodig oor selfwaarde? Dink die mense hoeka nie te veel van hulleself nie?

Jesus se eerste boodskap handel oor die oog as die lamp van die liggaam, (Mat 6:21-22) die gefokusde oog wat innerlik in denke gesond is, sien wat werklik mooi en waardevol is. ‘n Siek oog en denke misreken die ware identiteit en waarde van ‘n voorwerp en behandel dit met minagting as waardeloos.  Byvoorbeeld in die saligsprekinge wys Jesus ons die ware waarde en rykdom van mense wat arm van gees is, die wat treur, die sagmoediges, die wat honger en dors na Sy geregtigheid, die wat barmhartig is, wat rein van hart is, en die vredemakers! Dit het alles te doen met hoe mense dink, en dan gevolglik regsien. Sagmoedigheid veronderstel ‘n gesonde hart, ingesteldheid, en denke wat lei tot die hele aarde as erflating! Die wat honger en dors na geregtigheid spreek van ‘n gesonde gerigte hart, wat versadig word. 

Die wêreld jaag die waarde van geld, mag, aansien, en populariteit na, en is inderwaarheid innerlik arm en onvervuld. Jesus leer verder die waarde van die huweliksverbond, en die waarde van jou eed, en woorde en die grootste openbaring! Die waarde van jou vyande, die wat jou misbruik, en die wie jou vervolg. Dis ‘n algehele nuwe manier van sien! Here open ons oë! Help ons om reg te kyk, en die regte waardebepalings te maak oor wat belangrik is in die lewe. As jy net vir ‘n vrou kyk en haar begeer het jy owerspel gepleeg en verkeerd gekyk! In die huweliksverbond het jy trou belowe om deur niemand anders seksueel bevredig te word as jy eie vrou nie! Jou begeerte en seksualiteit is gefokus rondom een persoon. Om enige ander vrou in ‘n seksuele lig te sien, is ‘n misrekende sien, en verkeerde waardebepaling.  

Uiteindelik is ‘n ons misrekende sien, ‘n hartsverduistering. Omdat ons brein die data van wat ons sien verwerk, en filter deur ons eie ervarings en belewenisse, maak ons gevolgtrekkings, vorm ons opinies en geloofsoortuigings oor die lewe wat nie gegrondves is in die woord of waarheid nie. Ons hele uitkyk oor die lewe word bepaal deur watter filter ons die wêreld sien. Die grootste misleiding is, die filters waardeur ons onsself verkeerd sien. As jy jouself nie reg na waarde ag nie, lei dit tot minderwaardigheid of meerderwaardigheid wat ‘n bepaalde uitwerking het op ons gedrag, hoe en met wie ons sosialiseer, waarmee ons onsself besig hou. 

Die meeste mense sien nie hulleself volgens regte waarde nie, en kan dus ook derhalwe nie die mense om hulle reg sien nie.  

 

Die probleem met selfwaarde, is dat ons gewoonlik selfwaarde hiërargies bepaal. Ons bepaal ons selfwaarde in verhouding met ons naaste, en die mense om ons. Ons is nie so sleg soos daai mense nie, maar ons is ook nie so begaafd soos daardie mense nie. Die probleem met hierdie tipe menslike selfwaarde, is dat dit gewoonlik nie ‘n ware refleksie is van wie jy is nie.  “ons moet ons naaste liefhê soos onsself” (Matt. 5:43; 19:19; Mark 12:31; Luke 10:27; Rom. 13:9; Gal. 5:14; James 2:8) Die woorde “soos” kan ook vertaal word met “dieselfde” of “net soos”! Die idee is dus dat gesonde self-liefde bepaal word deur gesonde naaste liefde. Wanneer jy dus jou naaste met liefde, deernis, eerbied, respek, sorg behandel sal jy jouself ook reg na waarde ag.  Ons gaan meer hieroor praat volgende week in die reeks, oor gesonde waardebepaling.  

Wanneer iemand ‘n kar, ‘n huis, ‘n diamant, ‘n erfstuk waardeer, word dit aan die hand van sekere kriteria bepaal. Duursaamheid word bepaal deur aspekte soos, gesogtheid, behoudendheid, detail van die handgemaakte vervaardiging proses, netheid, toestand, oudheid, oorspronklikheid en uniekheid.  Ons as gelowiges glo dat elke mens is in die beeld van God geskape, en alle lewe is waardevol.  Die kreteria waarmee ons onsself en ander se waarde bepaal is uiterlike dinge soos: taalgebruik en dialek, kleredrag, ras en kleur, ekonomiese klas, vermoëns, tande, gelaatstrekke, lengte, postuur, en gesindheid.  Ons lees hierdie data baie vinnig en maak ‘n bepaalde gevolgtrekking oor iemand se waarde, wat bepalend is oor hoe ons die persoon gaan hanteer. Ons doen dit ook met onsself: jy maak gedurig vergelykings, en kompeteer in jou kop met iemand. Jy voel goed as jy wen, en sleg as jy verloor. 

#EveryLifeMatter

Bybels is elke lewe waardevol!! 

Ons is in God se beeld geskape (Gen 1:27) 

Wie die bloed van ‘n mens vergiet, deur ‘n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger. (Gen 9:6) 

Het Hy wat my in die moederskoot gemaak het, hulle nie ook gemaak nie? Het Hy ons nie almal gevorm nie? (Job 31:15) 

“Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.” (Luk 12:6-7) 

Een mens kan tog nie ‘n ander loskoop van die dood en aan God ‘n losprys vir hom betaal nie? Die prys vir ‘n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal, sal nooit genoeg wees

dat hy vir altyd sal lewe en die dood nooit sal smaak nie. (Ps 49:8-10) 

Vir gelowiges is die lewe van elke mens waardevol, van die fetus, die baba, die ouers, die gesin, tot ons bejaardes! Almal se lewe is waardevol!! Die realiteit egter is dat ons tog mense verskillend behandel. Ons sien sekere mense as meer belangrik, en behandel hulle met meer respek as ander.  Verder sukkel ons om ons eie waarde reg te bepaal, ons meet gedurig ons lewe, en voel ons doen nie genoeg iets van waarde nie! Dit is veral iets waarmee vandag se jongmense worstel: hulle wil graag iets beteken, iets belangrik doen.  

#HoeBepaalGodOnsWaarde

Ons het alreeds gesien uit die bergpredikasie, dat God na jou hart kyk, jou ingesteldheid en manier oor hoe jy oor die wêreld dink. 

Elke weg van ’n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Proverbs 21:2

As jy sou sê: “Ons weet daar niks van af nie”, sal God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou wag hou, Hy weet en Hy vergeld ‘n mens vir wat hy gedoen het. Spr. 24:12; 

“Julle is dié wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is ‘n gruwel voor God. Luk. 16:15

Mense maak deesdae geld deur ou seldsame motors te restoureer.  Hulle koop ‘n ou eertydse duursame motor, en restoureer dit met sorg. Die gerestoureerde motor is dikwels 100 keer meer werd as wat die oorspronklike motor gekos het.  So kry ons, ons goddelike waarde terug, wanneer die Here deur Sy Woord en Gees ons restoureer, en vorm aan die hand van die oorspronklike bloudruk, naamlik Jesus!  Ons waarde lê in die volheid van Christus wat in ons gestalte vind. Ons uiterlike mens vergaan, maar ons innerlike mens bepaal ons waarde.  Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde (1 Pet 3:4) Omdat ons geskape is in God se beeld, soek Hy Sy beeld in ons! Hoe meer ons gelykvormig word aan Sy beeld, hoe meer waardevol en volhoubaar word ons lewe. Kom ons toets hierdie hipotese en gevolgtrekking: Die mooiste mense is barmhartige, liefdevolle, egolose, hartlike, vrygewige, nederige mense! 

#ElkeDagMeerSoosJesus

Christus vorm in ons deur: 

1) Wedergeboorte – 2 Cor 5:17; 1 Pet 1:23; Joh 3:3-8

2) Deur die geloof beklee ons, onsself met Jesus se gesondheid, leefwyse, en dade. Col 3:10 “Put on” His image 1 Cor 15:49 “bear” His image – soos klere dra. 

3) Ons soek Sy geregtigheid en fokus op Hom, ons sien Hom! Wat Jy sien, en op fokus word jy.  2 Cor 3:18 Ons lewe is weggesteek in Christus.  Hoe meer Jesus vir ons ‘n werklikheid word, hoe meer ontdek ons ons eie lewe. Col 3:3 Jou persoonlike openbaring van Jesus bepaal jou sien en fokus. 

4) As volgelinge van Jesus, gee ons daaglikse treë van gehoorsaamheid, waar Hy ons lei om ons kruis op te neem en stelselmatig word ons ons meer en meer soos Hy. Acts 17:26. Continual obedience is the key – else you forget the image. Jam 1:24 

5) Ons roeping is om volgens Sy beeld, gesindheid, denke, ingesteldheid te leef. 2 Pet 1:10 Elkeen van ons het ‘n stukkie van die Jesus legkaart wat ons moet vervul. Col 1:24 

Soos Jesus in ons gestalte vind, en ons daagliks hervorm word en gelykvorming word aan die beeld van Sy Seun, verander ons waarde van waardeloos tot Meesterstuk! Ons hele lewe word waardevol vir die mense om ons, ons geloof is goud (1 Pet 1:7; Rev 3:18) 

Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels — elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. (1 Cor 3:11-15) 

Maar in ’n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ’n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. (2 Tim 2:20-21) 

 

 

 

 

Categories
Preke

Hoe sien ek reg?

Gesonde hart – gesonde fokus

Dit is so ‘n voorreg om te kan sien! Die glorie van ‘n pragtige sonopkoms, wanneer die veldblomme blom, die eerste bloeisels bot, of die glimlag van die liefling van jou hart! Maar sig word nie bepaal deur die oog nie. Die brein verwerk die data en interpreteer dit deur die filters van ons ervarings en ‘n paar raaiskote om die ware identiteit van ‘n voorwerp te bepaal.[1] Sommige sien nie die waarde van die pragtige veldblomme raak nie, want hulle is op iets anders gefokus en stel nie belang nie. 

In die Griekse taal word die wyse van sien met verskillende woorde omskryf:

βλέπω blépō – Om in staat te wees om te sien, dit wil sê om die fakulteit van sig te hê, en soos van blindes gesê, om sig te kry.

θεωρέω theōréō – Om mooi na te gaan. Om met belangstelling te kyk en na ‘n doel, dui gewoonlik op die noukeurige waarneming van besonderhede.

εἴδω eídō – Om met begrip te sien, om te weet.

Ons inkeer na die Here het alles met hoe-ons-sien te doen. (Mat 4:17) Daarom die wonderlike ou lied: “I once was blind but now I see.”

Redding is ‘n paradigma skuif, om tot nuwe insigte te kom. CS Lewis, eers ‘n befaamde atheïs word ‘n Bybelse apologeet. Abby Johnson, ‘n aborsie kliniek Direkteur word ‘n anti-aborsie aktivis.[2] Nabeel Qureshi vertel in sy boek hoe hy Islam verlaat het om die Christen geloof aan te neem. [3] 

Die woord bekeer – μετανοέω metanoéō beteken:

 • ‘n verandering van plek of toestand,
 • om die verstand te oefen, te dink, te verstaan.
 • Om tot nuwe insig te kom.
 • Om berou te hê, verander van gedagte, berou.
 • Teologies ‘n ware hartverandering na God.
Samelewing se Persepsies

As individue, maar ook as samelewing vorm mense gedurig stigmas, persepsies, en bou propaganda, as kragtige verdraaiings van die werklikheid. Wanneer mense hierdie verdraaiing begin glo as die waarheid vind die mees ondenkbare afgryslike gruweldade teenoor die mensdom plaas.  Hierdie visuele verdraaiing in ons brein word ‘n sistemiese strukturele sonde – soos rassisme, klassisme.  Die onderbewuste vooroordeel is baie kragtig: ons brein het negatiewe vooropgestelde idees gevorm en filters wat die waarheid verdraai. Ons teorieë is onvolledig, eensydig, ‘n gedeeltelike deel van die waarheid.

Oorloë ontstaan as gevolg van wat ‘n groepering kollektief glo, aldus sien van ‘n ander groepering. Propaganda en die beheer van inligting is die hoofinstrument om die ‘n oorlog sentiment aan die gang te hou.  Die bekende filosoof Jordan Peterson: verklaar “wit minderheidskapitaal is ondenkbaar en misplaaste rasionaal.  Die idee dat ‘n etniese groep met ‘n kollektiewe sonde vereenselfwig word is blatant rassisties, gevaarlik en het al tot verskeie etniese suiwering gruweldade gelei. Bv. Die boere werkersklas Hootsies teenoor die elite leiersklas Tootsies (Kenya), die sosialistiese uitwissing van Russiese vooraanstaande boere die Kulaks[4], die Duitse uitwissing van die Jode. Apartheid was ‘n miskenning van nie-wit mense se menswees en etikettering as arm, swak, dom, vuil, ‘n minderwaardige klas en ras. 

Te midde van ‘n globale pandemie sien ons meer en meer protesoptogte wêreldwyd, die “black-lives-matter” beweging kry internasionale steun met optogte in 4044 stede regoor die wêreld.[5] NP van Wyk Louw het gesê, “jy wen nie jou reg tot selfbeskikking deur ‘n ander af te breek nie” #ALL LIVES MATTER. Daar is ‘n baie dieper grondmotief agter al heirdie proteste: Mense wil elkeen waardevol voel. Niemand verdien disrespek, minagting, weersin, aversie, aanstoot of afkerigheid nie.  Selfs nie die sondaar nie!

‘Ek weet nie met watter wapens die 3rde Wêreld oorlog beveg gaan word nie, maar met die 4de wêreld oorlog sal daar met stokke en klippe gestry word.’ Albert Einstein 1949

Die Nuwe Normaal

Ons almal begeer na die grendel tyd, dat alles sal terugkeer na normaal. Maar die normaal waarna ons soek was nie gesond of reg nie. Dit was juis die wanbalans van kapitalistiese materialisme wat ons in hierdie pandemie gedompel het. Die arm – ryk polarisasie is wyer as ooit. Die GINI Indeks staan op 67 ongelyke samelewing. Die salaris wat ‘n fabriekwerker verdien teenoor dit wat die bestuurder verdien is te ongelyk. Dit het gelei tot ‘n dualistiese ekonomie en samelewing. 

James (“Jim”) Coulter is die mede-uitvoerende hoof en ‘n stigtersvennoot van TPG en die mede-besturende vennoot van The Rise Fund. TPG, wat in 1992 gestig is, is ‘n toonaangewende private beleggingsfirma wat meer as $ 88 miljard se bates bestuur. Hy bied jaarliks ‘n projeksie vir die bekende Bloomberg Platvorm aan: Hy som ons situasie op dat ons al die simptome beleef van ‘n Oorlog-ekonomie. [6]

 1. Herbenutting van vervaardigings lyne
 2. Gratis konserte en internasionale solidariteit
 3. Groot kollektiewe besteding

Wat leer ons uit oorlogstyd-ekonomieë?

 1. Dit gaan gewoonlik langer aan as wat verwag is
 2. Groot wenners en groot verloorders
 3. Die regering word ‘n groot speler
 4. Mense mobiliseer
 5. Resessie volg
 6. Groot samelewingsveranderings – Industriële ondernemerskap.

In enige krisis gaan mens deur 6 stadiums:

 1. Ontkenning
 2. Ons het ‘n probleem
 3. Ons het ‘n plan
 4. Plan misluk
 5. Onsekerheid en paniek
 6. Werklikheid
WAT IS GOD SE NORMAAL?

Dus nou die vraag? Hoe sien die kerk hierdie krisis? Hoe kan ons seker maak dat ons regsien? Dat ons nie mislei word deur sosiale media nie? Dat ons die realiteit reg gaan benader?  Hoe sien ons hierdie wêreld? Wat is God se normaal?

The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (Mat 6:21-22)

“Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig na binne stroom sodat jy daarbinne geheel en al lig word. 23Maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het jy het, in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is jou donker dan nie! (Mat 6:21-22)

Die woord lig in die vers beteken olie-lamp. Wat veral betekenisvol is mbt. die gelykenis van die 5 dwase maagde. Ons lewe is ‘n lamp. (Matt. 5:15) Ons kan nie ons lewenslig wegsteek nie. Die kort verduideliking van hierdie vers is dat die gefokusde oog wat innerlik in denke gesond is sien wat werklik mooi en waardevol is. ‘n Siek oog misreken die ware identiteit en waarde van ‘n voorwerp en behandel dit met minagting as waardeloos.  Kinders verstaan nie sentiment nie of die waarde van dinge nie.  Daarom gee jy nie ‘n kind ‘n duur erfstuk wanneer hulle nog kind is nie, want hulle besef nog nie die waarde nie.  

Waarom word hierdie vreemde stelling tussenin vasgedruk tussen, “waar jou skat is daar sal jou hart wees” (Mat. 6: 19-21) en “jy kan nie God en mammon dien nie” en die sorge van hierdie lewe dien nie. (Mat. 6:24)?  Jesus vertel later van die vrygewige meester wat werkers die hele dag gewerk het dieselfde loon gegee het as die wat gewerk het vir uur. “Of is u oog sleg omdat ek is ek goed?” Mat 20:15 Hier verwys hy na die jaloesie, en afgunstige gedagtes van die mense teenoor mekaar.

WAT JY WAARDE AG

Die hele ekonomie sentreer rondom die vraag en aanbod en waarde van ‘n sekere produk. Oornag het die waarde van winkelsentrums afgeneem, en die waarde van DIY huis, tuin, broodbak, en kosmaak produkte het toegeneem.  Maar die ware probleem van regsien, is die waarde wat ons aan mense toeskryf.  Iemand met ‘n graad, en wat ‘n noodsaaklike diens lewer soos ‘n mediese dokter word as ‘n persoon van hoë waarde beskou.  Ons behandel die mense met respek, hulle het ‘n sekere aansien in die gemeenskap en hulle woorde en opinies het waarde.

Daarenteen word mense wat algemene werk verrig soos die van ‘n bediende of skoonmaker as minder belangrik beskou. Verder: 

 • ‘n pa sien sy dogter as ‘n seksuele objek en misreken geheel en al haar waarde, haar persoon, haar toekoms, haar toekomstige man en kinders, deur net sy eie seksuele behoefte te bevredig.
 • ‘n sakeeienaar sien sy werksmense net as ‘n robot en masjien wat hy kan gebruik om meer geld te maak, en dryf hulle genadeloos sonder om hulle te vergoed vir wat hulle waarde werklik is.
 • ‘n vrou en haar kinders sien hulle man en pa net as die broodwinner, voorsiener wat moet sorg dat daar genoeg geld is.
 • ‘n man sien sy vrou net as ‘n bediende wat moet sorg dat daar kos op die tafels is, klere gewas is, en die huis aan die kant is.
 • Die meeste mense sien nie eers die waarde in hulleself nie! Hulle voel self nie waardevol nie. Integriteit, werk-trots is gevolge van ‘n gesonde self-waarde.

Wanneer jy iemand van waarde ag, behandel jy mos die persoon anders. Jy is respekvol, eerbiedig en liefdevol. Ons beloon graag die mense van waarde in ons lewe met geskenke.

Jesus het die sondige mensdom genoeg van waarde geag, dat Hy Sy lewe vir ons gegee het. (Joh 3:16)

Jou hart is oop teenoor dit wat jy van waarde ag. Jy spandeer tyd, aan dit wat jy van waarde ag. Jy offer op vir dit wat jy van waarde ag. 

Mag die Here ons harte kom genees, ons vooropgestelde idees, ons persepsies, ons misrekende gevolgtrekkings wat ons oor mense maak. Sodat ons mense sal sien soos God hulle sien.

Kom ons begin by ons naaste: Die wat God oor ons pad stuur. (Luk 10:25) Die Barmhartige Samaritaan.

 

 

[1] Gregory R.L. 1966. Eye and Brain: the psychology of seeing. London: Weidenfeld & Nicolson; 5th edition 1997, Oxford University Press/Princeton University Press. ISBN 0-691-04837-1

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Unplanned

[3]  Qureshi, Nabeel; Strobel, Lee (2014-02-11). Seeking Allah, Finding Jesus: A Devout Muslim Encounters Christianity. Place of publication not identified: Zondervan. ISBN 9780310515029.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Dekulakization

[5] https://www.creosotemaps.com/blm2020/

[6] https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=27E22C9C-7E82-44A7-B177-9D97502A6526&LangLocaleID=1033&AffiliateData=tyemail