Categories
Jesus die beste lewe

Die inklusiwiteit van Jesus

Teen die agtergrond van die politieke tyd waarin Jesus geleef het, het die groepering waaraan mense behoort hul lewe, gerief en toekoms bepaal. Mense is uitgeken as Galdeërs, Romeine, Jode, Samaritane, soldate, ambagsmanne, vissermanne, fariseërs en skrifgeleerdes, vrouens, kinders en slawe. Elkeen was in ʼn klas van sy eie en die klasse het nie meng nie. Elke groepering het ook nog sy interne politiek en wedywering gehad.

Nuwe voorwaardes vir insluiting:

Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie (Matt 5:20).

Ons insluiting by Sy familie en sirkel is nie gegrond op ons geregtigheid nie:

Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie(Matt 5:20).

Of die geregtigheid van die regte familie nie:

En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baiemaal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie en die ewige lewe in die eeu wat kom(Luk 18:29).

Al het ons niks om Hom te gee nie:

Salig is julle, armes, want aan julle behoort die koninkryk van God (Luk 6:20).

Gaan nie gepaard met groot aansien, of uiterlike tekens en wonders nie:

Daar is nie tekens wat vir ’n mens kan wys wanneer hierdie nuwe ryk van God begin nie. Dit sal ook nie so wees dat mense kan sê: “Kyk dit het nou hier begin!” of “Dit is daar aan die gang” nie. Want die nuwe ryk van God is hier by julle waar julle is”(Luk 17:20-21; Die Boodskap).

Selfs nie die beste godsdienspogings nie. Net dié wat gehoorsaam is:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is(Matt 7:21).

Die arm van die vlees kan dit nie vermag nie:

. . . dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie(1 Kor 15:50).

Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het(Joh 6:28-29).

Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind(Matt 7:13-24).

Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!(Matt 18:3)

Want dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het: Wie kan dan gered word? Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik(Luk 18:25).

Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan(Hand 14:22).

ONTVANG Sy geregtigheid:

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word (Matt 6:33).

Sy geregtigheid kan net soos ʼn kind ontvang word, in afhanklikheid:

Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ’n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee(Luk 12:32).

. . . maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter ashy (Matt 11:11).

Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees (Heb 10:19).

Gebore uit onverganklike saad:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie(Joh 3:3).

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie, maar uit God gebore is(Joh 1:12-13).

. . . want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly(1 Pet 1:23).

Nuwe definisie van ONS:

En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baiemaal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie en die ewige lewe in die eeu wat kom(Luk 18:29).

Ná die twee dae het Jesus daarvandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat ’n profeet nie in sy eie land geëer word nie, maar toe Hy in Galilea kom, het die Galileërs Hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat Hy gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die paasfees (Joh 4:43-44).

’n Profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy grootgeword het, en in sy familiekring(Matt 13:57).

Wanneer jy en jou vrou baklei en stry is dit baie keer omdat een buite die sirkel staan. Ons gebruik JY- en JOU-taal. Verbondstaal is “ONS”. As ons hierdie woord gebruik, dwing dit ons om anders te dink. Ons haal onsself so baie keer uit die sirkel uit. Of ons laat mense nie toe in ons sirkel nie.

Wie is my naaste? Wie is die ons? Kyk in Lukas 10:29-37: Jesus leer ons dat ons dieselfde vir ’n vreemdeling moet doen as wat ons vir dié binne die sirkel sal doen. Die man het gedoen wat familie vir hom sou doen – en hy was ’n vreemdeling; inteendeel, hy was van ’n totale ander stand en ras.

Hoe definieer jy jou ONS? Hoe definieer ons kerk – ONS? Sien ons die plek waar ons bly as ONS dorp? Die mense van ons dorp as ONS mense?

VERDEELDHEID: Dis baie gevaarlik om van binne ’n kollektiewe raamwerk van “hulle” te praat terwyl God net een “ons” sien. Bv.

– Binne een nasie, praat ons van “hulle”.

– Binne die universele kerk, praat ons van ’n ander kerk as “hulle”.

– Binne die raamwerk van die Christelike kerk in ’n gebied, praat ons van ander gemeentes as “hulle”.

– In ’n maatskappy praat ons van die bestuur as “hulle”; die bestuur praat van die mense as “hulle”.

– In ’n huwelik praat ons van jy en jou en myne.

“Hulle” bring skeiding in jou denke en veroorsaak isolasie. Jou perspektief raak eensydig. Jy kyk net vanuit een perspektief en verloor objektiwiteit.

ETIKETTERING: Wanneer ons praat van “hulle”, is dit nie lank nie of ons gee “hulle” ’n etiket (Matt 5:22). Ons noem mekaar name. Jy is altyd so, en jy maak altyd so, en jy doen dit nooit nie. Jy DEMONISEER die ander persoon as altyd verkeerd en boos, wat eenvoudig nie die waarheid is nie. Jy stel jouself as die engel voor, wat ook nie die waarheid is nie. Later sien ons net die etiket en nie die mens agter die etiket nie. (ONTMENSLIKING)

LIEFDELOOSHEID: Wanneer ons praat van “hulle” kan dit lei tot trots – ons disassosieer met die foute en sonde van ’n groep en plaas onsself op ’n beter/hoër/verhewe plek. Gevolglik verloor jy jou stem by daardie groep. Hulle beleef jou as TROTS, hooghartig en beterweterig. Hulle voel die skeiding aan – en beleef dat daar nie meer liefde is nie. Sonder liefde het jy jou stem by daardie groep verloor (Gal 6:1).

VIKTIMISERING: (Matt 5:22) “Jou gek!” Dis is natuurlik dat, wanneer jy net fokus op ʼn persoon se foute en net dit raaksien, jy op so persoon gaan pik. Jy is negatief ingestel teenoor so ʼn persoon en het ʼn outomatiese renons. Jy DISASSOSIEER jouself van die persoon. In ʼn huwelik is dit bitter gevaarlik, want die gevolg is:

UITSLUITING: ontoeganglik, hard en gemeen

MINAGTING: veragting, minagting, versmading – parmantig

KRITIEK: veroordeling, oordeel, afkeur

PRAKTIES:

1) Probeer om positiewe en menslike eienskappe by die ander groepering te identifiseer. Dis die begin van EERBIED en RESPEK.

2) Versprei die inligting – praat positief (Matt 5:46-48).

3) Bid vir jou vyande – wanneer jy bid, kry jy weer God se perspektief op die persoon (Matt 5:33).

4) Wees lief vir jou vyande – gaan dien en bedien mekaar.

5) Wanneer jy iets teen jou broer-ONS het – gaan praat dit uit (Matt 18 en Luk 17).

6) Wanneer jy agterkom jou broer het iets teen jou, los jou offer en gaan maak eers reg (Matt 5:23-24).

Wanneer ons as mens begin fokus op ons verskille, verdeel ons die mensdom in groeperinge. Ons bou grense en mure, ons verloor ons volwassenheid om goddelik en objektief na die mensdom te kyk, ons raak KLEINLIK en ONVOLWASSE en verloor outoriteit om inspraak te hê in die mensdom. Ons verloor TOEGANG en ons ISOLEER onsself.

Hy was onpartydig

Moenie die geringe en dié met aansien verskillend behandel nie.

Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel(Lev 19:15).

Rykes en armes het mekaar nodig.

Rykes en armes het een ding in gemeen: die Here het hulle almal gemaak(Spr 22:2).

Geen onderskeid tussen die werkgewer en werknemer.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ’n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ’n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen(Joh 13:16).

Nie ʼn aannemer van persoon nie

MY broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie(Jak 2:1-9).

Geen rassevoorkeur nie

Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep(Rom 10:12).

Geen klassevoorkeur nie

. . . waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Scith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal(Kol 3:11).

Geen titels en magposisies nie

Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester: Christus(Matt 23:8-10).

Geen onderskeid tussen man en vrou nie

Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus(Gal 3:28).

 

Die wat oorwinning behaal het, deel met die wat nie gaan veg het nie

Nee, ons deel gelykop: dié wat die pakgoed opgepas het, kry net soveel as dié wat gaan veg het.(1 Sam 30:24).

God trek niemand voor nie

En julle, eienaars, julle moet met dieselfde verantwoordelikheid teenoor julle slawe optree. Hou op om julle slawe te dreig. Julle weet mos dat julle een en dieselfde Eienaar in die hemel het, en dat Hý niemand voortrek nie(Ef 6:9).

Hanteer elkeen as individu

Dié wat nog besluiteloos is, moet julle met ontferming behandel. Red ander deur hulle uit die vuur te ruk(Judas 22–23).

En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly(1 Kor 12:26).

 

In a real sense, all life is interrelated. All people are involved in an inevitable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly.

Jesus se onpartydigheid en inklusiwiteit

Jesus eet saam met Matteus (Levi), die tollenaar (Matt 9:9-13; Mark 2:13-17; Luk 5:27-32).  Matteus (Levi) is ’n tollenaar (belastinggaarder, deur die Jode gehaat omdat hulle beskou is as verraaiers wat vir die Romeine werk).

Daar was ʼn man met die naam, Saggeus, die hooftollenaar, ʼn ryk man (Luk 19:1-10).

Die Samaritaanse vrou by die put (Joh 4)

. . . want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na ’n ander dorp vertrek(Luk 9:56). Die twee “seuns van donder” wou vuur uit die hemel roep op die mense wat Hom nie wou ontvang nie.

Partyskappe is ʼn werk van die vlees – Gal 5:20 (SEKTARISME: sekteywer, sektegees)

Die wat nie teen ons is nie, is vir ons – Markus 9:38-40 en Numeri 11:27–29

Die Samaritane

Toe die Noordelike Ryk, met Samaria as hoofstad, deur die Assiriërs verower is, het hulle talle van die Jode in ballingskap na Assirië weggevoer en Assiriërs in daardie landstreek gevestig om die grond te bewerk en vir vrede te sorg (2 Kon 17:24). Dit het grootskaalse ondertrouery tussen die Jode en Assiriërs veroorsaak en tot ’n gemengde godsdiens en gemengde groep in daardie gebied gelei. Die Jode van Juda, die Suidelike Ryk, het die Samaritane dus as ’n onsuiwer groep mense beskou en hulle gehaat omdat hulle, volgens die Jode, hulle volk en godsdiens verraai het. Daarom het die Jode uit hulle pad gegaan om Samaria en die Samaritane te vermy. Jesus maak egter geen onderskeid tussen Jood en Samaritaan nie.

Die een van die 10 melaatses wat terugdraai en Hom kom bedank, was ʼn Samaritaan (Luk 17:11-19).

Samaria word ingesluit by die sendingreise en werk van die apostels (Hand 1:8; 8:1, 5; 9:31; 15:3).

Die verhaal van die Barmhartige Samaritaan (Luk 10:30-37).

Jesus volg ʼn patroon wat later in die Handelinge-kerk herhaal is: Hy begin plaaslik, die klein dorpie, dan die streek, dan die stad, en dan die uithoeke van die wêreld. Jesus versamel ʼn nuwe familie, volk en gesin van gelowiges om Homself.

Galilea: Nasaret, Kapernaum, Samaria, Jerusalem.

Julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld(Hand 1:8).

Die plek van die vrou word herstel: Maria salf sy voete (Joh 12:1-8) – ʼn vrou salf Jesus se voete (Matt 26:6-13; Mark 14:3).

Hy veroordeel nie eens die blatante sondaar nie (Joh 8:1-11).

Jesus sluit niemand uit nie.

Maar Ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elía toe die hemel toegesluit was drie jaar en ses maande lank, toe daar ’n groot hongersnood gekom het in die hele land,

en na nie een van hulle is Elía gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na ’n weduwee.

En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elísa, die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naäman, die Síriër(Luk 4:25-27).

Jesus se familie

Jesus se eie familie het Hom eens nie aanvaar nie (Matt 12:46-50; Luk 8:19-2; Joh 7:3-5; Mark 3:21).

Judas, sy halfbroer: Van Judas, ʼn dienaar van Jesus Christus en ʼn broer van Jakobus(Judas 1:1). Hy roem nie in die feit dat hy Jesus se broer was nie; hy noem homself eerder Sy dienskneg.

Hier is my gesin: Weet julle wie is my ma en wie is my broers? Daarop wys Hy na sy dissipels en sê: “Daar is my ma en my broers. Elkeen wat aan die wil van my hemelse Vader gehoorsaam is, is my eintlike familie” (Matt 12:48-50; Mark 3:33-35; Luk 2:48-49; Joh 7:6-8).

 

 

 

Categories
Preke

Sien die geveg op tuisfront en raak betrokke ons het jou nodig

Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. (Eph 4:3).

Die eenheid wat God gee is ‘n bonatuurlike eenheid van diversiteit. Eenheid wat deur ‘n mens bereik word is die eenheid van konformiteit. Die eenheid van ‘n mens is ‘n piramiede waar een mens bo op die mensgeboude berg verheerlik word. Dit is Aardse Babelgeboue om die vermoë van die mens te bewys.  Die eenheid wat God gee is Christus. Daar is nie eenheid as Hy nie in die middel staan nie. Soos die sonnestelsel (waar planete om die son sentreer) beweeg ons elkeen in ons wentelbane om Christus, Hy is ons fokus. Dit is Sy swaartekrag wat ons aangetrek het, en ons in ons wentelbane hou.  Ons kyk nie na ‘n mens nie, ons kyk na Jesus.  Heb 12:2

Ons kan dus nie eenheid bewerk nie, ons kan net die eenheid wat God gee, handhaaf, in stand hou en beskerm. Dis ook ‘n voldonge feit dat die krag van die Kerk ons eenheid in Christus is! Al die deurbrake en kragtige uitstortings van die Heilige Gees in die handelinge van die Apostels en eerste kerk het gebeur waar daar eenheid is.  Rom 7:4; Rom 9:1; 1 Cor 15:22; Eph 3:6, 12, 21; Col 2:6, 10, 11-1; Rev 1:9

Een van die gevare van Sosiale Media, Facebook en die internet is: Ons word bewus gemaak van uitdagings en probleme, ook wêreld gebeure waaraan ons nie eintlik iets kan doen nie, buiten ons gebede.  Ons gedagtes en onderbewussyn word dan geheel en al geokkupeer deur probleme wat ons verhoed om nie teenwoordig te wees in die lokale krisisse naby ons huis nie. In ‘n oorlog is daar verskillende gevegsfronte wat terselfdertyd verdedig moet word.  Die lokaliteit waar jy gestasioneer is bepaal die oorlog waarin jy betrokke is.  Jy beteken niks vir jou lokale kompanjie as jy nie wesenlik teenwoordig is nie.  Ons gedagtes kan nie opgeneem word in ’n skyngeveg nie. Moenie toelaat dat daar ‘n geveg in jou gedagtes ontstaan nie. Die vyand wil ons uithaal, besig hou, en dan is ons uiteindelik nutteloos vir ons vriende, familie en medestryders.

Natuurlik wil niemand van  ons nutteloos wees nie! Ons hart is om te help, maar die vyand het ons in sy strik gevang, deur nie teenwoordig te wees in die hier en nou nie. Elkeen in Sy liggaam is toegerus met wonderlike gawes (funkies) en daar is ‘n spesifieke funksie en rol wat net jy kan verrig.

Ek wil graag vandag ‘n beroep doen op  al die medestryders in die geloof in die Olifantsriviervallei, meld aan by die geveg hier op die tuisfront!

Die Here is die Generaal van die Weermag, en Hy stuur arbeiders vir elke gevegsfront regoor die Wêreld. “Moenie bang wees nie; hou aan met preek en moenie stilbly nie, 10want Ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My.” (Ac 18:9–10) Al wat God van elkeen van ons vra is om gehoorsaam te wees. As die Here ons wel na ’n sekere gevegsfront oor ons grense stuur, stuur Hy ons nie alleen nie, Hy stuur ons met die beskerming en hulp van die lokale Kompanjie. Die sinergie en samewerking van die hele liggaam betrokke maak ons soveel meer effektief as ‘n solo-aanval.

As Geestelike Leier en Apostel geroep en aangestel nie deur my eie wil of ambisie nie, maar deur die genade van  God wat ryklik in ons wil en werk, wil ek jou wys op die geveg hier op tuisfront.  Mag die Heilige Gees ons oë oopmaak vir liggaam waarvan God jou deel gemaak het. Visualiseer net vir oomblik hierdie omgewing sonder ons kerk… Dank die Here dat HY ons gestuur het, en bekwaam gemaak het, gevul het met Sy Heilige Gees om Sy heerlikheid te mag dra (Host) in die Olifantsriviervallei!

Mag ons die geveg sien waarby ons betrokke is.

Dankie Here vir die oorlog veterane wat hulle lewens neergelê het vir die saak van Christus.  Wat met hulle hele hart, hul hele lewe, tyd en geld betrokke is. Om in gehoorsaamheid duisternis terug te stoot in Jesus se naam! Ek dank God elke dag vir hierdie vegters, getroue  soldate in die geloof.  Saam (deur Jesus Christus as ons Hoof) is ons besig om geskiedenis te maak, en van ‘n woestyn ‘n geestelike oase te maak, soos Hy beloof het. Eden, My delight!

 • Ons is al ‘n geruime tyd besig met die gemeente planting in Vredendal. Ons wil ‘n veilige tuiste vir Geesvervulde gelowiges wees. Hier was nog nooit in die geskiedenis van hierdie gebied ‘n kragtige Herlewing en uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons begin nou iets daarvan beleef. God het ons hier geposisioneer om ‘n Goddelike Vesting op te rig rondom gesonde Leer en Waarheid, waarvan Christus die Hoeksteen is. ‘n Gemeente wat soos ‘n liggaam funksioneer, nie ‘n organisasie nie. ‘n Gemeente wat Sy Koninkryksgesag demonstreer in Woord en Daad. ‘n Akkurate Gemeente waarvan Christus die hoof is wat die donker en duistere magte in die gebied ontwapen en oneffektief maak. Wees deel van die gemeente, help bou, leef jou roeping uit.  Moenie net kom om te ontvang nie, maar kom om te gee. Elkeen het so baie om te gee.  Sien die geveg in die Gees, bid saam, stry saam in die  geloof, help en ondersteun Jan-Hendrik en Monica Kleynhans. Bid vir hulle as leiers. Wees getrou in jou finansiële bydrae. Wees asseblief teenwoordig.
 • Die Here bou Sy kerk, en ons roeping tot die armes is ‘n geestelike mandaat en verantwoordelikheid. Daarom is ons in elke dorp op een of ander manier betrokke om aan die armes die koninkryk te verkondig. HP  Momsen is besig in Riverview Citrusdal om die jongmense en pastore te bedien met weeklikse Bybelstudie,  die een  week in Afrikaans, die daaropvolgende week in Engels.  Ilse Rontgen, Hanneke  Ferreira, Jean janse van Rensburg en HP Momsen bedien en beraad weekliks mense op afspraak vir bevryding en genesing.  Ons bedien tans 82 kinders  in ons kleuterskool  Ubuntu in Riverview  Eersdaags gaan ons moet skuif na ‘n nuwe terrein, en nuwe geboue moet opgerig word.  Ons gee ook kos vir bykans 60 kinders drie keer per week. Hierdie kinders moet bedien word, met liefde, omgee en belangstelling. Jolanda Basson & Juan-dré bedien die kinders, bou verhoudings en herstel sodoende die ondersteuning netwerk om die kind. Jan-Hendrik bedien weer die jongmense van Vredendal deur Identity 129 op Vrydagaande.  Elna Pretorius leer ons kinders deur die Bybelskool materiaal op Vrydagaande te behandel in Citrusdal. Elkeen van die  bedienings geleenthede is ‘n geveg teen duisternis. Bid vir hulle, raak betrokke, dien en help hulle om selfs meer effektief te wees. Ons dank die Here ook vir WP en Karien van der Merwe wat ons Apostoliese leiers in Citrusdal is. Dankie dat julle die mense liefhet en besoek.
 • Ons huiskerke is die eerste linie van die gevegsfront, dis hier waar jy in aanraking kom met die daaglikse “battles” van jou geestelike familie en vriende. Wees daar vir mekaar, help, luister, ondersteun, hou kontak, bid mekaar. Onthou ons leuse: “Jy is welkom om enigiets te vra, as jy ook sal bereid wees om ’n ‘nee, ek kan nie’ te verwelkom.  Sodoende hou ons die verhoudinge heilig.
 • Willie en Wena is besig om werkloses en plaaswerkers op te lei, en hulle te leer oor Werksetiek en Werk is heilig, dit is goddelik om te kan werk. Dit is goddelik om jou roeping en skeppingsdoel te vind en te leef.  Indien God in jou hart werk om ‘n sekere behoefte te vervul, rapporteer gerus aan my en dat ons jou help, om die geestelike Net van die Here nog verder te verbreed.
 • Neil & Olivia Hall besig met Hebron Community Projects, om die mens in die Paleisheuwel omgewing te bedien, deur hulle gemeenskap Sentrum, en sportveld. Hulle bied allerhande lewensverandering programme aan vir mans, vrouens en kinders.  Verskeie Boere in ons gemeente is besig om beter na hulle mense te kyk, deur Infrastruktuur ontwikkeling en opleiding.
 • Indien jy ‘n boer is of eienaar van ‘n besigheid kan jy al die mense wat vir jou werk befonds om die Work-4-a-Living kursus te voltooi. Verskeie plase bied ook nou kleuterskole vir hulle mense.  Jeanie Stander bied ‘n Naskoolsentrum aan vir Plaaskinders op Tweeriviere, befonds deur Namakwaland Sitrus en Capespan boerderye. Jeannie het hulp nodig, vrywilligers wat teenwoordig sal wees by tye om haar te help.
 • Ons is betrokke  op Radio Namakwaland met  drie verskillende  programme,  Maandae  Middae 15:00  met Chantál op Barshou. Dinsdae Oggende saam met Jan op onder Konstruksie 7:15, en Woensdae bied  ons tafelgesprekke aan om 11:00. Bid vir hierdie programme, dat ons “boldness” sal hê om vreesloos die waarheid te verkondig.
 • Desmond Booysen en HP Momsen is betrokke op van ons plase om verhoudinge te restoreer op alle vlakke. Ons bly veg teen alle vorme van rassisme in ons gemeenskap, deur vredemakers te wees op alle vlakke waar God ons guns gee.
 • Jan is betrokke by die munisipaliteit en Provinsiale Regering rakende die Khayelitsia Influx krisis in    Deur gesonde verhoudinge te bou, is ons instrumenteel om beter skakeling tussen rolspelers te bekom.
 • Ons Bybelskool is nie net daar om mense geestelik toe te rus nie, maar is ook ‘n geveg vir Waarheid. Ons het Bybelskool op Maandae (Clanwiliam), Dinsdae in Citrusdal, en Donderdae in Vredendal. Deur die verkondiging van God se Woord, word mense se denke vernuwe om akkurate lewens te leef volgens ons skeppingsdoel – Christus!  Die kerk se beste aanvalswapen is ‘n akkurate lewenstyl gebaseer op die lewe van Christus.
 • Jan en Chantal is direk en indirek betrokke by elke inisiatief. Ons help, ons bid en ons dra finansieël by. Ons help die gemeenskap waar ons kan. Jan dien op Bosassa se bestuur. Ons is betrokke met gebed en berading by die Polisie in Clanwilliam. Jan bedien tans by die Augsberg skool, die graad 8 en 9’s, hy werk saam met ds. Jacques Greyling. Ons dank die Here vir ge-opende deure in ons skole, in ons gemeenskap. Jan is ook Voorsitter van die HUG projek, wat ons kleuterskool (Ubuntu) insluit, asook ons ouetehuis Heuwelrus. Chantal is tans besig om jongmense en vroue te beraad en te bedien, ons dank die Here vir die Heilige Gees wat ons helper is. Alles neem egter tyd. Die werk is geweldig, en die arbeiders is min. Ons vertrou en dank die Here voortdurend vir gewillige en gehoorsame harte.
 • Die Here het ‘n reuse deur in Uganda oopgemaak, Apostels Tobias en Ansofie Basson, saam met ons as kerk loop in gehoorsaamheid hierdie pad uit. Ons gaan deur Sy krag hierdie nasie dissipel om Christus te volg en nie dieselfde foute maak as wat ons in Suid-Afrika gemaak het nie. Tobias en sy span gaan ook ‘n reuse rol speel in die Landbou in Afrika. Hy gaan die voedseltekort in Uganda en moontlik ander Afrika lande aanspreek deur boere gemeenskappe te leer hoe om ook akkuraat te doen wat hy doen.
 • Ons harte is ook verbind met Herman en Charmain Grundlingh in Thailand. Herman vra gereeld apostoliese raad/bediening. Ons het gereeld kontak via skype, Ons bedien hul apostolies, en help van tyd tot tyd met hul worship span (deur skype).
 • Ons is ook nog verbind met FCE, ons bid gereeld vir hulle. Dankie vir Nico en Beatrix se betrokkenheid by hulle, en die deurgee van belangrike inligting.
 • Jan dien nog op Amos se bedieningspan, en het kontak met Hennie Viljoen. Ons bedien daar soos benodig deur hulle.

DANKIE geliefde gemeente, ons is as gemeente betrokke in ons gemeenskappe. Dankie vir elkeen se betrokkenheid, elkeen se teenwoordigheid. Julle maak ons sterk in ons geveg teen godsdienspleging, wetteloosheid, en goddeloosheid in hierdie gebied.

Ons het onlangs ons webtuiste herskep, om die rykdom van Christus se oorwinning in ons lewens ook vir ander  beskikbaar te maak. Om jou op hoogte te hou van alles wat hier op die  tuisfront gebeur het ons ook ‘n app geskep  waar jy op jou selfoon kan skakel met medestryders, mekaar kan bemoedig, vir mekaar kan bid, betrokke kan raak en nog baie meer!  Gaan besoek gerus Webwerf www.hrco.co.za en gaan soek die applikasie “HRCO” in jou slimfoon se  applikasiewinkel  (appstore). 

Ons sal altyd ander gemeentes in ons area help en ondersteun omdat ons hulle as vennote sien in die Koninkryk, in die stryd om God se Koninkryk te laat kom in die Olifantsriviervallei.  Ons veg nie met oogklappe aan nie, ons hou ons oë gevestig op Jesus Christus die voleinder van ons geloof.

Terwyl jy hier lees, mag die Here jou deur Sy gees opwek om vir ons in te tree, om asseblief gereeld vir ons te bid. Hy sal jou wys hoe om te help en betrokke te raak. Ons is nie toeskouers nie, ons is deelnemers totdat die werk klaar is! Tydens Ps Duncan Curry (Halifax Engeland) se onlangse preek het hy dit baie mooi gestel: ‘You cannot have the Mind of Christ without His Body” Dit is Sy liggaam wat uitdrukking moet gee aan Sy instruksies. Ons kan nie die oorlog wen op ons eie nie. Hollywood probeer die teenstelling bewys, hulle het gereeld ‘n nuwe Super-Hero film. In realiteit weet ons egter dit is ‘n spanpoging wat ons sterk maak.

Baie dankie vir elke lid van die Liggaam. Dankie vir elkeen wat vir ons bid, wat so mooi saamwerk. Dankie vir elke  huiskerk leier, elkeen wat dien, wat kerk oopsluit, wat bid, bemoedig en wat aanhou goed doen. Dankie aan elkeen wat Sy roeping in jou gemeenskap uitleef.

Mag die Here ons verlos van individualisme, en “my ministry” mentaliteit. Kom ons Sien die ONS! Sien die mannemoed van die ‘gewone’ vegters hier om jou. Die Here bind ons nog nader vas aan mekaar deur Sy Liefde.

 

 

 

 

 

Categories
Preke

Hoeveel ‘onse’ in jou pond

Die woordjie ‘Ons’ is ‘n kritiese woord in NT verbondstaal. Jesus leer ons bid: ‘Ons Vader’ nie ‘My Vader’ nie.  Ons bid altyd met ‘ons’ in gedagte.  Ons lewe in ’n samelewing waar die ‘ek’ heeltemal te veel gebruik word.  Ons het ’n  ‘ek’ bewussyn en ook ’n ‘ek’ kultuur terwyl in die Nuwe Testamentiese Kerk het alles om die ‘ons’ gesentreer. Die OT Joodse Godsdiens was eksklusief terwyl die NT Kerk inklusief is.  (Efe 2:14)

Leiers word aangestel vir ‘ONS’ nie vir ‘EK’ nie – Jes 55:4 ‘Commander and Leader of the People’ Leiers wat die “ons” perspektief verloor, verloor hulle mandaat.  As leiers gaan dit nie oor jou posisie, mag en titels nie.  Jy praat namens die mense: Soos Mordegai “well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his countrymen.”

Ons gebede is namens ONS en nie op self gerig nie – Ese 22:30 (Identificational Repentance) Nehemia bid vir sy mense en sluit homself in by hulle oortredings. (Neh 1:6-7) So ook Daniel (Dan 9:3-19) Abraham tree in namens die volk. (Gen 18:23-33) en so ook Moses (Ps 106:23) God is not interested in what He can do for you, but what He can do through you.

Ons bediening is as ’n span – 1 Kor 1:12 ‘we write’  Paulus is die skrywe tog verwys hy na homself as ONS.  Die meeste van sy sendbriewe word geskryf, waar die span deel is van die seëngroet of afsluiting.  Daar is nie so iets soos ‘my’ bediening nie.  Ons is altyd deel van die groter geheel. Ons vul mekaar aan (1 Kor 3:6) die een plant, die ander gee water, maar God gee die groei. Ons bediening staan ook nooit op sy eie nie, ons bou voort op die wat ons voor gegaan het, en ander bou weer voort op ons werk. (Joh 4:37-38)

Ons het almal saam deel aan Jesus Christus 1 Joh 1:3 Daar is een liggaam, een Vader, een geloof. (Efe 4:4-6) Ons is een gemeenskap van gelowiges in Christus. In Hom is ons beskerming nie in ons groeperinge nie.

The Genius of God is displayed in US – Kol 1:27 Christ in AND Among US. Die volle heerlikheid van Christus kan nie deur een mens omvang word nie.  Ons saam verteenwoordig Sy volheid.

Sout werk nie wanneer jy dit nie in die sop gooi nie – Mat 5:13 Ons het geen invloed en outoriteit oor ‘n ander as ons oor ‘n distansie skiet nie.  Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie.  (Joh 17:15) Paulus het ‘n Jood geword om die Jode te bereik, (1 Kor 9:20) Ons moet kontak maak oor die grense wat onsself gestel het.  Reik uit en ontmoet jou vyande, met ‘n oop gemoed.

Jy maak nie lig onder ‘n emmer toe nie – Mat 5:15 Ons kan nie die lig van Jesus vir onsself hou nie.  Ons kan Hom nie vasmaak en onder ons kerk se vaandel probeer vasmaak nie.  Jesus werk nie deur isolasie nie, maar soos suurdeeg affekteer die koninkryk van God die hele deeg.  (Mat 13:33)

Elkeen wat vir sy medemens (ons) kwaad bly sal self geoordeel word – Mat 5:22

Partyskappe is ‘n werk van die vlees – Gal 5:20 (SECTARIANISM) sekteywer, sektegees. Dis die werk van die vlees om partyskappe te loots.  Mens soek ‘n aanstelling, posisies, wil belangrik wees.

Die wat nie teen ons is nie is vir ons – Mar 9:38-40 en Num 11:27–29 Jesus laat toe dat daar mense bedien in Sy naam, wat nie deel was van hulle groep nie.  Ons as mens wil so graag alles beheer, en onder ons beheer kry.

In God’s Kingdom there is no divisions between Jew and Greek – (Rom 2:10; 10:12; Gal 3:28; Col 3:11)

Die eerste linie van die geveg is soms in ons eie huise.  Ons ontrek, en begin ons eie ‘ons’ teenoor die ander.  Wanneer jy en jou vrou baklei en stry is dit baie keer omdat een buite die sirkel staan.  Ons gebruik JY en JOU taal.  Verbondstaal is ‘ONS’.  As ons hierdie woord gebruik forseer dit ons om anders te dink.  Ons haal onsself so baie keer uit die sirkel.  Of ons laat mense nie toe in ons sirkel nie.

Wie is my naaste? Wie is die ons? Luk 10:29-37 Jesus leer ons dat ons dieselfde vir ’n vreemdeling doen as wat ons vir die binne die sirkel sal doen. Die man het gedoen, wat familie vir hom sou doen – en hy was ’n vreemdeling, inteendeel hy was van ’n totale ander stand en ras.

Hoe definieer jy jou ONS?  Hoe definieer ons kerk – ONS?  Sien ons die plek waar ons bly as “ONS” dorp?  Die mense van ons dorp as “ONS” mense.

DIE GEVARE EN UITKOMS VAN TE VEEL “ONSE” IN DIE “POND”

(VERDEELDHEID) Dis baie gevaarlik om van binne ’n kollektiewe raamwerk van “hulle” the praat terwyl God net een ‘ons’ sien. Bv.

– Binne een nasie, praat ons van hulle.

– Binne die universele kerk praat ons van ’n ander kerk as ‘hulle’.

– Binne die raamwerk van die Christelike kerk in ’n lokaliteit, praat ons van ander gemeentes as ‘hulle’.

– In ’n maatskappy praat ons van die bestuur as ‘hulle’ die bestuur praat van die mense as ‘hulle’.

– In ’n huwelik praat ons van Jy en Jou, myne.

‘Hulle’ bring skeiding in jou denke, en veroorsaak isolasie. Jou perspektief raak eensydig.  Jy kyk net vanuit een perspektief, en verloor objektiwiteit.

Wanneer ons praat van ‘hulle’ is dit nie lank nie of ons gee ‘hulle’ ’n etiket. (LABELING) (Mat 5:22) Noem mekaar name. Jy is altyd so, en jy maak altyd so, en jy doen dit nooit nie. Jy (DEMONISEER) die ander persoon as altyd verkeerd en boos, wat eenvoudig nie die waarheid is nie.  Terwyl jy jouself as die engel voorstel, wat ook nie die waarheid is nie.  Later sien ons net die etiket en nie die mens agter die etiket nie.  (DEHUMANISERING)

(LIEFDELOOS) Wanneer ons praat van ‘hulle’ kan dit lei tot trots – Ons disassosieer met die foute en sonde van ’n groep, en plaas onsself op ’n beter/hoër/verhewe plek.  Gevolglik verloor jy jou stem by daardie groep. Hulle beleef jou as (TROTS), hooghartig, en beterwetig. Hulle voel die skeiding aan – en beleef dat daar nie meer liefde is nie.  Sonder liefde het jy jou stem tot daardie groep verloor.  (Gal 6:1)

(VIKTIMISERING) (Mat 5:22) ‘Jou gek’ Dis is natuurlik dat wanneer jy net fokus op ‘n persoon se foute, en net dit raaksien dat jy op so persoon gaan pik.  Jy is negatief ingestel teenoor so ‘n persoon, en het ‘n outomatiese renons.  Jy (DISASSOSIEER) jouself van die persoon.  In ‘n huwelik is dit bitter gevaarlik want die gevolg is:

(STONEWALLING) Ontoeganglik, hard, en gemeen.

(CONTEMPT) Veragting, minagting, versmading – parmantig

(CRITISISM) Veroordeling, oordeel, afkeuring

Lyk die bogenoemde eienskappe vir jou soos die Koninkryk van God?  Nee sekerlik nie! Ons het die hart van Jesus gemis! Jesus het die grense wat mense tussen mekaar stel kom afbreek.  Hy het binne al die klieks en groeperinge ingestap en ons ‘n beter weg kom wys. Ons is in geen groepering veilig tov mense se verkeerde en sondige dade nie.  Selfs binne jou klein groepie gaan daar mense wees wat jou seermaak. Ons beskerming lê in Jesus! Ons moet deel raak van God se familie en gesin, koninkryk! Dit is ewig! Al die aarde groepies is tydelik, en bied nie veiligheid nie.

As koninkryksburgers het ons dan juis die opdrag ontvang om in hierdie wêreld vredemakers te wees (Not Peace keepers) ons het die bediening van versoening ontvang om mense met Jesus te versoen, (2 Kor 5:18) nie tot ‘n spesifieke kerk groepering nie.

PRAKTIES:

1) Probeer om positiewe en menslike eienskappe by die ander groepering te identifiseer. Dis die begin van ‘EERBIED’ en ‘RESPEK’.  Dit impliseer kontak, jy moet jouself bietjie in hulle skoene plaas.

2) Versprei die inligting – Praat positief (Mat 5:46-48) Ons werk mekaar negatief op teenoor mense wat ons nog nooit ontmoet het nie, net deur een persoon se negatiewe storie.  Dit spreek van blindheid en kortsigtigheid.

3) Bid vir jou vyande – Wanneer jy bid kry jy weer God se perspektief op die persoon. (Mat 5:33)

4) Wees lief vir jou vyande – gaan dien en bedien mekaar.  Gebruik die 1 Kor 13 barometer van wat liefde werklik is en pas dit toe.

5) Wanneer jy iets teen jou broer ‘ONS’ het – gaan konfronteer die probleem en praat dit uit.  (Mat 18 en Luk 17) Dit is onvermydelik dat ons deur mense seergemaak gaan word of te na gekom word. Dit gebeur met ons almal, maar oppas om groepies van steun te werf terwyl die probleem nooit aangespreek word nie.

6) Wanneer jy agterkom jou broer het iets teen jou, los jou offer en gaan maak eers reg. – (Mat 5:23-24) Ons moet nie net die wat teenoor ons oortree konfronteer nie, maar ons moet sensitief wees, as ons dalk teenoor iemand oortree het. Gaan maak dit reg.

Wanneer ons as mens begin fokus op ons verskille, verdeel ons die mensdom in groeperinge ons bou grense en mure, ons verloor ons volwassenheid om goddelik en objektief na die mensdom te kyk en aan te raak Ons is (KLEINLIK) en (ONVOLWASSE) en verloor outoriteit om inspraak te hê tot die mensdom.  Ons verloor (TOEGANG) en ons (ISOLEER) onsself.  Weereens is dit alles oorwinnings vir satan, en God se Koninkryk is vêr verwyder van ons realiteit. Leef as Koningkryksburgers met ‘n ‘ons’ bewyssyn en floreer in Sy oorvloedige genade!