Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

‘n Heilige Kerk = ‘n Gesonde Samelewing

Reform the church to reform the land!

Dr Andre Pelser

As kerk is ons nie skaam om betrokke te wees in regering, skole, diensorganisasies, gemeenskap organisasies in ons gemeenskap nie. Ons glo in ‘n openhartige eerlike liefdevolle inklusiewe onpartydige verby die kerkmure tipe infiltrerende sout-en-lig tipe kerk!! 

Maar vandag wil die HERE ons net terugroep na SY eerste AGENDA en FOKUS – KERKWEES! 

“For thus says the LORD of hosts: Once more (it is a little while) I will shake heaven and earth, the sea and dry land; and I will shake all nations, and they shall come to the Desire of All Nations, and I will fill this temple with glory,’ says the LORD of hosts. ‘The silver is Mine, and the gold is Mine,’ says the LORD of hosts. The glory of this latter temple shall be greater than the former,’ says the LORD of hosts. ‘And in this place I will give peace,’ says the LORD of hosts.” (Hag 2:6-21) 

Christus is “the desire of all nations” – Hy is wat die mens na soek.  

“DAAR is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer. So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel: Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ’n verbond van die volk, as ’n lig van die nasies, om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.” (Jes. 42:1-9)

Nog nooit in die geskiedenis was daar herlewing as gevolg van ‘n politieke party, ‘n nuwe toonaangewende sakeonderneming, of ‘n deernis gedrewe NGO nie. Herlewing gebeur in die kerk waar mense hulle harte na die Here bekeer, en saam God se oplossings vir die wêreld se nood demonstreer! 

Ekonomiese Jubileum waar niemand tekort gehad het nie, inklusiewe nie-rassige liefde en omgee, emosionele en geestelike vervulling, en koersvaste roeping identiteit is eerste deur die eertydse volgelinge van Jesus gedemonstreer!! Heiligheid is nie verhewe vroom witgepleisterde grafstene nie.  Heiligheid is die teenwoordigheid van ‘n liefdevolle regverdige God tussen Sy mense! 

Joernaliste, hoofstroom media en films tipeer die kerk in sterk negatiewe lig: Institusionalisme; Materialisme; Seksuele wanpraktyke; Bedrieglike bediening praktyke, leierskap magsmisbruik, is irrelevant tot sosiale nood. 22000 NGO’s in SA dryf nou sosiale ontwikkeling programme. Politieke partye word die profetiese stem van aanklag teen ekonomiese ongelykhede.  Para-kerk organisasies dryf gebed, dissipelskap, evangelisasie en versoening, restitusie agendas.  Met die COVID 19 pandemie word al hoe meer mense kerk-loos!! 

HIERDIE BOODSKAP IS ‘n TERUGROEP na GOD SE HART EN PLAN – DIE LOKALE KERK

Ons land staan op ‘n kantelpunt. Die lewendige, verenigde, geesvervulde, vrugdraende, gehoorsame, kerk wat Sy roeping verstaan en leef, gaan die katalisator wees wat konflik oor ekonomiese en sosiale inklusiwiteit en gelykheid gaan ontlont. ‘n Jesus waardesisteem, denke, gewoontes en gesindheid is die enigste oplossing vir ons land.   

Die kerk en gemeentes behoort voortdurend te transformeer om te word wat dit reeds in Christus is: Die volk van God, die huisgesin van die Vader, die liggaam van Christus en die tempel van die Heilige Gees. Daar is net één kerk, naamlik die kerk van Christus, wat nog altyd bestaan het en altyd sal bestaan. 

In die Ou Testament word die teenwoordigheid van God geopenbaar deur

 • ‘n Wolk wat die volheid van Sy heerlikheid simboliseer. Die wolk van heerlikheid – die Shekinah van God – het onder sy volk in die Tabernakel kom woon (Ex. 40:34) en later in die tempel (1 Kings 8: 10-11). In Esegiël is daar egter ‘n grafiese waarskuwing van hoe God se heerlikheid van Israel wegtrek weens die sonde van die volk (Eze 9: 3).
 • Terwyl Hy hier op aarde was, het Christus vir Petrus, Jakobus en Johannes ‘n bietjie kykie gegee van Sy heerlikheid toe Hy voor hulle verander het. (Matt. 17: 1-6; Mark 9:1–13; Luke 9:27–36; 2 Pet. 1:16–18) 

Christus is die volle demonstrasie van die heerlikheid van God. 

God se heerlikheid is nou gesentreer in Christus! Christus is die volheid van God se heerlikheid. Die OT heerlikheid was ‘n afskynsel, ‘n wolk, ‘n brandende braambos, ‘n lig, maar God het in persoon Sy volle heerlikheid in Christus geopenbaar. 

Die kerk is belangrik omdat sy vir Christus belangrik is: 

 • Christus het die kerk gestig (Matt 16:18)
 • dit met Sy bloed gekoop (Hand. 20:28)
 • identifiseer Homself intiem daarmee (Hand. 9:4).
 • Die kerk is die liggaam van Christus (Ef. 1:23; 4:12; 5:23-32; Kol. 1:18, 24; 3:15; 1 Kor. 12:12-27),
 • die woonplek van Sy Gees (Rom. 8:9, 11, 16; 1 Kor. 3:16-17; 6:11, 15-17; Ef. 2:18, 22; 4:4),
 • en die hoofinstrument om God in die wêreld te verheerlik.

“Dit is U wat die rol mag neem

om sy bande oop te breek

want U is doodgemaak,

en met u bloed het U mense gekoop

uit al die volksgroepe en tale

en volke en nasies wat daar is

sodat hulle aan God kan behoort

 10U het hulle konings en priesters

van ons God gemaak,

en hulle sal soos konings

op die aarde wees.” (Open. 5:9).

Die hoofrede hoekom nie-winsgewende organisasies, politieke partye, besighede, nie God se heerlikheid ten volle kan demonstreer nie, is omdat dit as sekulêre fidusiêre wetgewende instansies aan hierdie wêreld verslag moet doen, en dus op Christus moet komprimeer!

Hierdie instansies is belangrik, en deel van ons arsenaal om die wêreld te dien en te help, maar die kerk is ‘n heilige aan God instansie, om Sy heerlikheid in Christus te versprei!! 

Een van die massiewe verskille tussen die lewe met God in die Ou Testament en lewe met God in die Nuwe Testament is dat in die Nuwe Testament al ons bewuste verheerliking van God “deur Jesus Christus” moet wees.  

“Soek allereers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid…” (Mat 6:33) 

“Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelykte word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” (2 Kor 3:18)

“God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seën ryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.” (Kol 1:25-28)

“…aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.” (Jud. 1:25; Rom. 16:27)

“As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.” (1 Pet. 4:11)

“…vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. “(Fil. 1:11)

“…vrede by God deur onse Here Jesus Christus..”  (Rom. 5:1).

“…om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus.” (Ef. 1:5).

“…deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het.” (Rom. 5:11).

“…wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus  (1 Kor. 15:57).

“…die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus.” (1 Thes. 5:9).

“…die vernuwing deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser” (Tit. 3:5-6).

“…julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.”  (Heb. 13:21).

” …geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.” (1 Pet. 2:5).

“En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.” (Kol. 3:17)

Die Jesus-beweging, wat in ’n afgeleë deel van die Romeinse Ryk in Judea ontstaan het, het in ’n relatief kort tyd die godsdiens van die staat (Mainstream) geword. Die getal Christene het in die eerste drie eeue besonder vinnig gegroei. “En dit het twee jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke.” (Hand. 19:10).  

Ons skuld ons medemens dat hulle Jesus se bloudruk van lewe in ons KERKWEES sal kan sien.  

Elke kerk groepering soek en streef na hulle eie verstaan van God se heerlikheid en heiligheid. Daar is soveel meer, ons stop ongelukkig kort van die VOLLE heerlikheid van God:

 • Pinkster: ‘n Mistiese bonatuurlike ekstatiese ervaring tussen God Sy mense. Want God is Gees. 
 • Charismaties: Elke lidmaat het ‘n bediening om deur die gawes van die Gees, die koninkryk van God te demonstreer so word God se bonatuurlike heerlikheid prakties gedemonstreer. 
 • Gereformeerd: Gelowiges wat deur akkurate leerstellige begrip en voorbeeldige lewe.[1] God se heerlikheid demonstreer. 
 • Katoliek: Die wêreld onder beheer van die moeder kerk. 
 • Baptis: Die diepste verlange van die menslike hart kan net ten volle tevrede wees deur God se heerlikheid na te jaag. Trouens, God is die meeste verheerlik in ons wanneer ons die meeste tevrede is in Hom.[2]
 • Die Dissipelskap gefokusde kerke glo dat die Here die meeste verheerlik word, wanneer gelowiges volwasse word in ‘n leefwyse wat Jesus reflekteer, in waardes, gewoontes, woord en daad.[3]  
 • Dan is daar die meditatiewe innerlike spiritualiteit groepering, wat God se heerlikheid beleef in gebed en meditasie.
 • Die sosiale reg beweging sien God se heerlikheid wanneer wetgewing verander en in lyn kom met God se Wet en Voorskrifte.
 • Die Evangelistiese beweging sien God se heerlikheid in die hoeveelheid mense wat gered word, en gedoop word.

Elkeen sien God se heerlikheid, maar ons soek dit alles saam, en nog meer soos God in Sy volheid deur die kerk Sy liefde aan die wêreld demonstreer.

Mense is honger vir die realiteit van God self.  

Ons moet dus as kerk aanhou reformeer sodat God Sy heerlikheid in Sy volheid deur ons kan verwesenlik word!! Elke keer wanneer ‘n kerk die Here inperk, en nie verder groei na SY volwassenheid nie en volheid nie, verloor die LIG sy skynsel, en verval die samelewing in duisternis.  

Die wêreld se grootste kerk: The Yoido Full Gospel Church, Seoul, Suid-Korea.  Gestig deur David Yonggi Cho en Choi Ja-shil in 1958, word die kerk tans gelei deur Dr Young Hoon Lee. Die grootste Pinkster kerk in die wêreld. 
https://www.youtube.com/watch?v=25Jpdfip8-4  
Die Pinkster Kerk verteenwoordig nou amptelik die grootste persentasie gelowiges. 15% van die Wêreldbevolking is pinkster geesvervulde kinders van die Here.  

Regoor die wêreld rig die Here geestelike families op, elkeen onder die patriargale ouerskap van geestelike leiers, wat ons noem ‘n gemeente of kerk.  Geen mens sal ooit die volheid van Christus kan demonstreer nie, ook so geen gemeente nie.  Net soos wat verskillende mense, Christus beperk deur hulle vrees, vertwyfeling, inhibisie, minderwaardigheid beperk gemeentes ook die Here.  God se heerlikheid begin in ‘n individu, Kerk is maar net ‘n groter verteenwoordiging van God se heerlikheid soos ons begin saamwerk.  

Kies ‘n gemeente in jou lokaliteit, en word deel, en begin KERKWEES saam demonstreer!

 • Nooi mense!
 • Begin Huiskerk groepe deur NAGMAAL te hou!
 • Bring LEWE en LIG oral waar jy gaan, maar CONNECT hierdie mense met die groter LIGGAAM van Christus!

Mense wat nie in ‘n lokale GEMEENTE familie ingeskakel is nie, nêrens verantwoordbaar is nie, nie iewers gewig dra en ondersteun nie, loop die gevaar om soos ‘n hout wat langs die vuur lê uit te brand! 

Geen KERK familie is perfek nie, met ‘n rede. Sodat ons deur die ongemak volwasse in die Here kan word!  Die kerk is die geboorte plek, asook die ontwikkelings ruimte waarin mense hulle skeppingsdoel in Christus ontdek en uitleef. Die kerk verskaf dus die “In Christus” mense kapitaal tot ‘n gesonde samelewing.

‘n Pelgrimslied. Van Dawid.
Ek was bly toe hulle vir my gesê het:
“Kom ons gaan na die huis van die Here toe.”
En nou is ons hier binne-in jou, Jerusalem!
Jerusalem is die stad wat stewig gebou is,
waarheen die stamme kom,
die stamme van die Here.
Dit is ‘n voorskrif vir Israel
om die Naam van die Here hier te loof.
Hier word reg gespreek,
hier lewer die koning sy uitsprake,
die koning uit die geslag van Dawid.
Bid dat Jerusalem vrede mag hê,
dat hulle wat hom liefhet, rustig mag woon.
Mag daar vrede wees binne jou mure,
rus in jou wonings.
Ter wille van my broers en my vriende
wens ek jou vrede toe.
Ter wille van die huis van die Here ons God
bid ek dat dit met jou goed sal gaan.”
(Ps 122)


[1] https://www.baptistpress.com/resource-library/sbc-life-articles/the-church-a-display-of-gods-glory/

[2] https://www.desiringgod.org/about-us

[3] http://www.forgeinternational.com/resources#our-books

Categories
Preke

Sien die geveg op tuisfront en raak betrokke ons het jou nodig

Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. (Eph 4:3).

Die eenheid wat God gee is ‘n bonatuurlike eenheid van diversiteit. Eenheid wat deur ‘n mens bereik word is die eenheid van konformiteit. Die eenheid van ‘n mens is ‘n piramiede waar een mens bo op die mensgeboude berg verheerlik word. Dit is Aardse Babelgeboue om die vermoë van die mens te bewys.  Die eenheid wat God gee is Christus. Daar is nie eenheid as Hy nie in die middel staan nie. Soos die sonnestelsel (waar planete om die son sentreer) beweeg ons elkeen in ons wentelbane om Christus, Hy is ons fokus. Dit is Sy swaartekrag wat ons aangetrek het, en ons in ons wentelbane hou.  Ons kyk nie na ‘n mens nie, ons kyk na Jesus.  Heb 12:2

Ons kan dus nie eenheid bewerk nie, ons kan net die eenheid wat God gee, handhaaf, in stand hou en beskerm. Dis ook ‘n voldonge feit dat die krag van die Kerk ons eenheid in Christus is! Al die deurbrake en kragtige uitstortings van die Heilige Gees in die handelinge van die Apostels en eerste kerk het gebeur waar daar eenheid is.  Rom 7:4; Rom 9:1; 1 Cor 15:22; Eph 3:6, 12, 21; Col 2:6, 10, 11-1; Rev 1:9

Een van die gevare van Sosiale Media, Facebook en die internet is: Ons word bewus gemaak van uitdagings en probleme, ook wêreld gebeure waaraan ons nie eintlik iets kan doen nie, buiten ons gebede.  Ons gedagtes en onderbewussyn word dan geheel en al geokkupeer deur probleme wat ons verhoed om nie teenwoordig te wees in die lokale krisisse naby ons huis nie. In ‘n oorlog is daar verskillende gevegsfronte wat terselfdertyd verdedig moet word.  Die lokaliteit waar jy gestasioneer is bepaal die oorlog waarin jy betrokke is.  Jy beteken niks vir jou lokale kompanjie as jy nie wesenlik teenwoordig is nie.  Ons gedagtes kan nie opgeneem word in ’n skyngeveg nie. Moenie toelaat dat daar ‘n geveg in jou gedagtes ontstaan nie. Die vyand wil ons uithaal, besig hou, en dan is ons uiteindelik nutteloos vir ons vriende, familie en medestryders.

Natuurlik wil niemand van  ons nutteloos wees nie! Ons hart is om te help, maar die vyand het ons in sy strik gevang, deur nie teenwoordig te wees in die hier en nou nie. Elkeen in Sy liggaam is toegerus met wonderlike gawes (funkies) en daar is ‘n spesifieke funksie en rol wat net jy kan verrig.

Ek wil graag vandag ‘n beroep doen op  al die medestryders in die geloof in die Olifantsriviervallei, meld aan by die geveg hier op die tuisfront!

Die Here is die Generaal van die Weermag, en Hy stuur arbeiders vir elke gevegsfront regoor die Wêreld. “Moenie bang wees nie; hou aan met preek en moenie stilbly nie, 10want Ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My.” (Ac 18:9–10) Al wat God van elkeen van ons vra is om gehoorsaam te wees. As die Here ons wel na ’n sekere gevegsfront oor ons grense stuur, stuur Hy ons nie alleen nie, Hy stuur ons met die beskerming en hulp van die lokale Kompanjie. Die sinergie en samewerking van die hele liggaam betrokke maak ons soveel meer effektief as ‘n solo-aanval.

As Geestelike Leier en Apostel geroep en aangestel nie deur my eie wil of ambisie nie, maar deur die genade van  God wat ryklik in ons wil en werk, wil ek jou wys op die geveg hier op tuisfront.  Mag die Heilige Gees ons oë oopmaak vir liggaam waarvan God jou deel gemaak het. Visualiseer net vir oomblik hierdie omgewing sonder ons kerk… Dank die Here dat HY ons gestuur het, en bekwaam gemaak het, gevul het met Sy Heilige Gees om Sy heerlikheid te mag dra (Host) in die Olifantsriviervallei!

Mag ons die geveg sien waarby ons betrokke is.

Dankie Here vir die oorlog veterane wat hulle lewens neergelê het vir die saak van Christus.  Wat met hulle hele hart, hul hele lewe, tyd en geld betrokke is. Om in gehoorsaamheid duisternis terug te stoot in Jesus se naam! Ek dank God elke dag vir hierdie vegters, getroue  soldate in die geloof.  Saam (deur Jesus Christus as ons Hoof) is ons besig om geskiedenis te maak, en van ‘n woestyn ‘n geestelike oase te maak, soos Hy beloof het. Eden, My delight!

 • Ons is al ‘n geruime tyd besig met die gemeente planting in Vredendal. Ons wil ‘n veilige tuiste vir Geesvervulde gelowiges wees. Hier was nog nooit in die geskiedenis van hierdie gebied ‘n kragtige Herlewing en uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons begin nou iets daarvan beleef. God het ons hier geposisioneer om ‘n Goddelike Vesting op te rig rondom gesonde Leer en Waarheid, waarvan Christus die Hoeksteen is. ‘n Gemeente wat soos ‘n liggaam funksioneer, nie ‘n organisasie nie. ‘n Gemeente wat Sy Koninkryksgesag demonstreer in Woord en Daad. ‘n Akkurate Gemeente waarvan Christus die hoof is wat die donker en duistere magte in die gebied ontwapen en oneffektief maak. Wees deel van die gemeente, help bou, leef jou roeping uit.  Moenie net kom om te ontvang nie, maar kom om te gee. Elkeen het so baie om te gee.  Sien die geveg in die Gees, bid saam, stry saam in die  geloof, help en ondersteun Jan-Hendrik en Monica Kleynhans. Bid vir hulle as leiers. Wees getrou in jou finansiële bydrae. Wees asseblief teenwoordig.
 • Die Here bou Sy kerk, en ons roeping tot die armes is ‘n geestelike mandaat en verantwoordelikheid. Daarom is ons in elke dorp op een of ander manier betrokke om aan die armes die koninkryk te verkondig. HP  Momsen is besig in Riverview Citrusdal om die jongmense en pastore te bedien met weeklikse Bybelstudie,  die een  week in Afrikaans, die daaropvolgende week in Engels.  Ilse Rontgen, Hanneke  Ferreira, Jean janse van Rensburg en HP Momsen bedien en beraad weekliks mense op afspraak vir bevryding en genesing.  Ons bedien tans 82 kinders  in ons kleuterskool  Ubuntu in Riverview  Eersdaags gaan ons moet skuif na ‘n nuwe terrein, en nuwe geboue moet opgerig word.  Ons gee ook kos vir bykans 60 kinders drie keer per week. Hierdie kinders moet bedien word, met liefde, omgee en belangstelling. Jolanda Basson & Juan-dré bedien die kinders, bou verhoudings en herstel sodoende die ondersteuning netwerk om die kind. Jan-Hendrik bedien weer die jongmense van Vredendal deur Identity 129 op Vrydagaande.  Elna Pretorius leer ons kinders deur die Bybelskool materiaal op Vrydagaande te behandel in Citrusdal. Elkeen van die  bedienings geleenthede is ‘n geveg teen duisternis. Bid vir hulle, raak betrokke, dien en help hulle om selfs meer effektief te wees. Ons dank die Here ook vir WP en Karien van der Merwe wat ons Apostoliese leiers in Citrusdal is. Dankie dat julle die mense liefhet en besoek.
 • Ons huiskerke is die eerste linie van die gevegsfront, dis hier waar jy in aanraking kom met die daaglikse “battles” van jou geestelike familie en vriende. Wees daar vir mekaar, help, luister, ondersteun, hou kontak, bid mekaar. Onthou ons leuse: “Jy is welkom om enigiets te vra, as jy ook sal bereid wees om ’n ‘nee, ek kan nie’ te verwelkom.  Sodoende hou ons die verhoudinge heilig.
 • Willie en Wena is besig om werkloses en plaaswerkers op te lei, en hulle te leer oor Werksetiek en Werk is heilig, dit is goddelik om te kan werk. Dit is goddelik om jou roeping en skeppingsdoel te vind en te leef.  Indien God in jou hart werk om ‘n sekere behoefte te vervul, rapporteer gerus aan my en dat ons jou help, om die geestelike Net van die Here nog verder te verbreed.
 • Neil & Olivia Hall besig met Hebron Community Projects, om die mens in die Paleisheuwel omgewing te bedien, deur hulle gemeenskap Sentrum, en sportveld. Hulle bied allerhande lewensverandering programme aan vir mans, vrouens en kinders.  Verskeie Boere in ons gemeente is besig om beter na hulle mense te kyk, deur Infrastruktuur ontwikkeling en opleiding.
 • Indien jy ‘n boer is of eienaar van ‘n besigheid kan jy al die mense wat vir jou werk befonds om die Work-4-a-Living kursus te voltooi. Verskeie plase bied ook nou kleuterskole vir hulle mense.  Jeanie Stander bied ‘n Naskoolsentrum aan vir Plaaskinders op Tweeriviere, befonds deur Namakwaland Sitrus en Capespan boerderye. Jeannie het hulp nodig, vrywilligers wat teenwoordig sal wees by tye om haar te help.
 • Ons is betrokke  op Radio Namakwaland met  drie verskillende  programme,  Maandae  Middae 15:00  met Chantál op Barshou. Dinsdae Oggende saam met Jan op onder Konstruksie 7:15, en Woensdae bied  ons tafelgesprekke aan om 11:00. Bid vir hierdie programme, dat ons “boldness” sal hê om vreesloos die waarheid te verkondig.
 • Desmond Booysen en HP Momsen is betrokke op van ons plase om verhoudinge te restoreer op alle vlakke. Ons bly veg teen alle vorme van rassisme in ons gemeenskap, deur vredemakers te wees op alle vlakke waar God ons guns gee.
 • Jan is betrokke by die munisipaliteit en Provinsiale Regering rakende die Khayelitsia Influx krisis in    Deur gesonde verhoudinge te bou, is ons instrumenteel om beter skakeling tussen rolspelers te bekom.
 • Ons Bybelskool is nie net daar om mense geestelik toe te rus nie, maar is ook ‘n geveg vir Waarheid. Ons het Bybelskool op Maandae (Clanwiliam), Dinsdae in Citrusdal, en Donderdae in Vredendal. Deur die verkondiging van God se Woord, word mense se denke vernuwe om akkurate lewens te leef volgens ons skeppingsdoel – Christus!  Die kerk se beste aanvalswapen is ‘n akkurate lewenstyl gebaseer op die lewe van Christus.
 • Jan en Chantal is direk en indirek betrokke by elke inisiatief. Ons help, ons bid en ons dra finansieël by. Ons help die gemeenskap waar ons kan. Jan dien op Bosassa se bestuur. Ons is betrokke met gebed en berading by die Polisie in Clanwilliam. Jan bedien tans by die Augsberg skool, die graad 8 en 9’s, hy werk saam met ds. Jacques Greyling. Ons dank die Here vir ge-opende deure in ons skole, in ons gemeenskap. Jan is ook Voorsitter van die HUG projek, wat ons kleuterskool (Ubuntu) insluit, asook ons ouetehuis Heuwelrus. Chantal is tans besig om jongmense en vroue te beraad en te bedien, ons dank die Here vir die Heilige Gees wat ons helper is. Alles neem egter tyd. Die werk is geweldig, en die arbeiders is min. Ons vertrou en dank die Here voortdurend vir gewillige en gehoorsame harte.
 • Die Here het ‘n reuse deur in Uganda oopgemaak, Apostels Tobias en Ansofie Basson, saam met ons as kerk loop in gehoorsaamheid hierdie pad uit. Ons gaan deur Sy krag hierdie nasie dissipel om Christus te volg en nie dieselfde foute maak as wat ons in Suid-Afrika gemaak het nie. Tobias en sy span gaan ook ‘n reuse rol speel in die Landbou in Afrika. Hy gaan die voedseltekort in Uganda en moontlik ander Afrika lande aanspreek deur boere gemeenskappe te leer hoe om ook akkuraat te doen wat hy doen.
 • Ons harte is ook verbind met Herman en Charmain Grundlingh in Thailand. Herman vra gereeld apostoliese raad/bediening. Ons het gereeld kontak via skype, Ons bedien hul apostolies, en help van tyd tot tyd met hul worship span (deur skype).
 • Ons is ook nog verbind met FCE, ons bid gereeld vir hulle. Dankie vir Nico en Beatrix se betrokkenheid by hulle, en die deurgee van belangrike inligting.
 • Jan dien nog op Amos se bedieningspan, en het kontak met Hennie Viljoen. Ons bedien daar soos benodig deur hulle.

DANKIE geliefde gemeente, ons is as gemeente betrokke in ons gemeenskappe. Dankie vir elkeen se betrokkenheid, elkeen se teenwoordigheid. Julle maak ons sterk in ons geveg teen godsdienspleging, wetteloosheid, en goddeloosheid in hierdie gebied.

Ons het onlangs ons webtuiste herskep, om die rykdom van Christus se oorwinning in ons lewens ook vir ander  beskikbaar te maak. Om jou op hoogte te hou van alles wat hier op die  tuisfront gebeur het ons ook ‘n app geskep  waar jy op jou selfoon kan skakel met medestryders, mekaar kan bemoedig, vir mekaar kan bid, betrokke kan raak en nog baie meer!  Gaan besoek gerus Webwerf www.hrco.co.za en gaan soek die applikasie “HRCO” in jou slimfoon se  applikasiewinkel  (appstore). 

Ons sal altyd ander gemeentes in ons area help en ondersteun omdat ons hulle as vennote sien in die Koninkryk, in die stryd om God se Koninkryk te laat kom in die Olifantsriviervallei.  Ons veg nie met oogklappe aan nie, ons hou ons oë gevestig op Jesus Christus die voleinder van ons geloof.

Terwyl jy hier lees, mag die Here jou deur Sy gees opwek om vir ons in te tree, om asseblief gereeld vir ons te bid. Hy sal jou wys hoe om te help en betrokke te raak. Ons is nie toeskouers nie, ons is deelnemers totdat die werk klaar is! Tydens Ps Duncan Curry (Halifax Engeland) se onlangse preek het hy dit baie mooi gestel: ‘You cannot have the Mind of Christ without His Body” Dit is Sy liggaam wat uitdrukking moet gee aan Sy instruksies. Ons kan nie die oorlog wen op ons eie nie. Hollywood probeer die teenstelling bewys, hulle het gereeld ‘n nuwe Super-Hero film. In realiteit weet ons egter dit is ‘n spanpoging wat ons sterk maak.

Baie dankie vir elke lid van die Liggaam. Dankie vir elkeen wat vir ons bid, wat so mooi saamwerk. Dankie vir elke  huiskerk leier, elkeen wat dien, wat kerk oopsluit, wat bid, bemoedig en wat aanhou goed doen. Dankie aan elkeen wat Sy roeping in jou gemeenskap uitleef.

Mag die Here ons verlos van individualisme, en “my ministry” mentaliteit. Kom ons Sien die ONS! Sien die mannemoed van die ‘gewone’ vegters hier om jou. Die Here bind ons nog nader vas aan mekaar deur Sy Liefde.

 

 

 

 

 

Categories
Preke

Hoeveel ‘onse’ in jou pond

Die woordjie ‘Ons’ is ‘n kritiese woord in NT verbondstaal. Jesus leer ons bid: ‘Ons Vader’ nie ‘My Vader’ nie.  Ons bid altyd met ‘ons’ in gedagte.  Ons lewe in ’n samelewing waar die ‘ek’ heeltemal te veel gebruik word.  Ons het ’n  ‘ek’ bewussyn en ook ’n ‘ek’ kultuur terwyl in die Nuwe Testamentiese Kerk het alles om die ‘ons’ gesentreer. Die OT Joodse Godsdiens was eksklusief terwyl die NT Kerk inklusief is.  (Efe 2:14)

Leiers word aangestel vir ‘ONS’ nie vir ‘EK’ nie – Jes 55:4 ‘Commander and Leader of the People’ Leiers wat die “ons” perspektief verloor, verloor hulle mandaat.  As leiers gaan dit nie oor jou posisie, mag en titels nie.  Jy praat namens die mense: Soos Mordegai “well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his countrymen.”

Ons gebede is namens ONS en nie op self gerig nie – Ese 22:30 (Identificational Repentance) Nehemia bid vir sy mense en sluit homself in by hulle oortredings. (Neh 1:6-7) So ook Daniel (Dan 9:3-19) Abraham tree in namens die volk. (Gen 18:23-33) en so ook Moses (Ps 106:23) God is not interested in what He can do for you, but what He can do through you.

Ons bediening is as ’n span – 1 Kor 1:12 ‘we write’  Paulus is die skrywe tog verwys hy na homself as ONS.  Die meeste van sy sendbriewe word geskryf, waar die span deel is van die seëngroet of afsluiting.  Daar is nie so iets soos ‘my’ bediening nie.  Ons is altyd deel van die groter geheel. Ons vul mekaar aan (1 Kor 3:6) die een plant, die ander gee water, maar God gee die groei. Ons bediening staan ook nooit op sy eie nie, ons bou voort op die wat ons voor gegaan het, en ander bou weer voort op ons werk. (Joh 4:37-38)

Ons het almal saam deel aan Jesus Christus 1 Joh 1:3 Daar is een liggaam, een Vader, een geloof. (Efe 4:4-6) Ons is een gemeenskap van gelowiges in Christus. In Hom is ons beskerming nie in ons groeperinge nie.

The Genius of God is displayed in US – Kol 1:27 Christ in AND Among US. Die volle heerlikheid van Christus kan nie deur een mens omvang word nie.  Ons saam verteenwoordig Sy volheid.

Sout werk nie wanneer jy dit nie in die sop gooi nie – Mat 5:13 Ons het geen invloed en outoriteit oor ‘n ander as ons oor ‘n distansie skiet nie.  Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie.  (Joh 17:15) Paulus het ‘n Jood geword om die Jode te bereik, (1 Kor 9:20) Ons moet kontak maak oor die grense wat onsself gestel het.  Reik uit en ontmoet jou vyande, met ‘n oop gemoed.

Jy maak nie lig onder ‘n emmer toe nie – Mat 5:15 Ons kan nie die lig van Jesus vir onsself hou nie.  Ons kan Hom nie vasmaak en onder ons kerk se vaandel probeer vasmaak nie.  Jesus werk nie deur isolasie nie, maar soos suurdeeg affekteer die koninkryk van God die hele deeg.  (Mat 13:33)

Elkeen wat vir sy medemens (ons) kwaad bly sal self geoordeel word – Mat 5:22

Partyskappe is ‘n werk van die vlees – Gal 5:20 (SECTARIANISM) sekteywer, sektegees. Dis die werk van die vlees om partyskappe te loots.  Mens soek ‘n aanstelling, posisies, wil belangrik wees.

Die wat nie teen ons is nie is vir ons – Mar 9:38-40 en Num 11:27–29 Jesus laat toe dat daar mense bedien in Sy naam, wat nie deel was van hulle groep nie.  Ons as mens wil so graag alles beheer, en onder ons beheer kry.

In God’s Kingdom there is no divisions between Jew and Greek – (Rom 2:10; 10:12; Gal 3:28; Col 3:11)

Die eerste linie van die geveg is soms in ons eie huise.  Ons ontrek, en begin ons eie ‘ons’ teenoor die ander.  Wanneer jy en jou vrou baklei en stry is dit baie keer omdat een buite die sirkel staan.  Ons gebruik JY en JOU taal.  Verbondstaal is ‘ONS’.  As ons hierdie woord gebruik forseer dit ons om anders te dink.  Ons haal onsself so baie keer uit die sirkel.  Of ons laat mense nie toe in ons sirkel nie.

Wie is my naaste? Wie is die ons? Luk 10:29-37 Jesus leer ons dat ons dieselfde vir ’n vreemdeling doen as wat ons vir die binne die sirkel sal doen. Die man het gedoen, wat familie vir hom sou doen – en hy was ’n vreemdeling, inteendeel hy was van ’n totale ander stand en ras.

Hoe definieer jy jou ONS?  Hoe definieer ons kerk – ONS?  Sien ons die plek waar ons bly as “ONS” dorp?  Die mense van ons dorp as “ONS” mense.

DIE GEVARE EN UITKOMS VAN TE VEEL “ONSE” IN DIE “POND”

(VERDEELDHEID) Dis baie gevaarlik om van binne ’n kollektiewe raamwerk van “hulle” the praat terwyl God net een ‘ons’ sien. Bv.

– Binne een nasie, praat ons van hulle.

– Binne die universele kerk praat ons van ’n ander kerk as ‘hulle’.

– Binne die raamwerk van die Christelike kerk in ’n lokaliteit, praat ons van ander gemeentes as ‘hulle’.

– In ’n maatskappy praat ons van die bestuur as ‘hulle’ die bestuur praat van die mense as ‘hulle’.

– In ’n huwelik praat ons van Jy en Jou, myne.

‘Hulle’ bring skeiding in jou denke, en veroorsaak isolasie. Jou perspektief raak eensydig.  Jy kyk net vanuit een perspektief, en verloor objektiwiteit.

Wanneer ons praat van ‘hulle’ is dit nie lank nie of ons gee ‘hulle’ ’n etiket. (LABELING) (Mat 5:22) Noem mekaar name. Jy is altyd so, en jy maak altyd so, en jy doen dit nooit nie. Jy (DEMONISEER) die ander persoon as altyd verkeerd en boos, wat eenvoudig nie die waarheid is nie.  Terwyl jy jouself as die engel voorstel, wat ook nie die waarheid is nie.  Later sien ons net die etiket en nie die mens agter die etiket nie.  (DEHUMANISERING)

(LIEFDELOOS) Wanneer ons praat van ‘hulle’ kan dit lei tot trots – Ons disassosieer met die foute en sonde van ’n groep, en plaas onsself op ’n beter/hoër/verhewe plek.  Gevolglik verloor jy jou stem by daardie groep. Hulle beleef jou as (TROTS), hooghartig, en beterwetig. Hulle voel die skeiding aan – en beleef dat daar nie meer liefde is nie.  Sonder liefde het jy jou stem tot daardie groep verloor.  (Gal 6:1)

(VIKTIMISERING) (Mat 5:22) ‘Jou gek’ Dis is natuurlik dat wanneer jy net fokus op ‘n persoon se foute, en net dit raaksien dat jy op so persoon gaan pik.  Jy is negatief ingestel teenoor so ‘n persoon, en het ‘n outomatiese renons.  Jy (DISASSOSIEER) jouself van die persoon.  In ‘n huwelik is dit bitter gevaarlik want die gevolg is:

(STONEWALLING) Ontoeganglik, hard, en gemeen.

(CONTEMPT) Veragting, minagting, versmading – parmantig

(CRITISISM) Veroordeling, oordeel, afkeuring

Lyk die bogenoemde eienskappe vir jou soos die Koninkryk van God?  Nee sekerlik nie! Ons het die hart van Jesus gemis! Jesus het die grense wat mense tussen mekaar stel kom afbreek.  Hy het binne al die klieks en groeperinge ingestap en ons ‘n beter weg kom wys. Ons is in geen groepering veilig tov mense se verkeerde en sondige dade nie.  Selfs binne jou klein groepie gaan daar mense wees wat jou seermaak. Ons beskerming lê in Jesus! Ons moet deel raak van God se familie en gesin, koninkryk! Dit is ewig! Al die aarde groepies is tydelik, en bied nie veiligheid nie.

As koninkryksburgers het ons dan juis die opdrag ontvang om in hierdie wêreld vredemakers te wees (Not Peace keepers) ons het die bediening van versoening ontvang om mense met Jesus te versoen, (2 Kor 5:18) nie tot ‘n spesifieke kerk groepering nie.

PRAKTIES:

1) Probeer om positiewe en menslike eienskappe by die ander groepering te identifiseer. Dis die begin van ‘EERBIED’ en ‘RESPEK’.  Dit impliseer kontak, jy moet jouself bietjie in hulle skoene plaas.

2) Versprei die inligting – Praat positief (Mat 5:46-48) Ons werk mekaar negatief op teenoor mense wat ons nog nooit ontmoet het nie, net deur een persoon se negatiewe storie.  Dit spreek van blindheid en kortsigtigheid.

3) Bid vir jou vyande – Wanneer jy bid kry jy weer God se perspektief op die persoon. (Mat 5:33)

4) Wees lief vir jou vyande – gaan dien en bedien mekaar.  Gebruik die 1 Kor 13 barometer van wat liefde werklik is en pas dit toe.

5) Wanneer jy iets teen jou broer ‘ONS’ het – gaan konfronteer die probleem en praat dit uit.  (Mat 18 en Luk 17) Dit is onvermydelik dat ons deur mense seergemaak gaan word of te na gekom word. Dit gebeur met ons almal, maar oppas om groepies van steun te werf terwyl die probleem nooit aangespreek word nie.

6) Wanneer jy agterkom jou broer het iets teen jou, los jou offer en gaan maak eers reg. – (Mat 5:23-24) Ons moet nie net die wat teenoor ons oortree konfronteer nie, maar ons moet sensitief wees, as ons dalk teenoor iemand oortree het. Gaan maak dit reg.

Wanneer ons as mens begin fokus op ons verskille, verdeel ons die mensdom in groeperinge ons bou grense en mure, ons verloor ons volwassenheid om goddelik en objektief na die mensdom te kyk en aan te raak Ons is (KLEINLIK) en (ONVOLWASSE) en verloor outoriteit om inspraak te hê tot die mensdom.  Ons verloor (TOEGANG) en ons (ISOLEER) onsself.  Weereens is dit alles oorwinnings vir satan, en God se Koninkryk is vêr verwyder van ons realiteit. Leef as Koningkryksburgers met ‘n ‘ons’ bewyssyn en floreer in Sy oorvloedige genade!