Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

Die gekruisigde lewe


Die kerk bestaan al amper 2000 jaar en nog steeds kon sy nie die een opdrag wat aan haar opgedra is uitvoer nie.  Sekerlik is derduisende pogings al aangewend om die groot opdrag te vervul naamlik “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Mat 28:19). Die probleem is nie dat ons nog nooit probeer het nie, maar dat ons pogings nie end uit volhou is nie.  Verskeie manne en vroue van God het in hulle leeftyd magtige dade verrig in die naam van Christus.  Maar die kerk kon as geheel nog nie die hele wêreld transformeer met die evangelie nie, en waar daar nuwe grond gewen word verloor ons die grond wat al gewen is.

Hiervan is die kerk in Europa ‘n krenkende bewys.  Die eertydse lande wat duisende sendelinge die wêreld ingestuur het is vandag self ‘n sendingveld.  Aan die een kant bou ons nuwe kerke en word ons grondgebied daagliks vergroot, maar aan die ander kant sien ons katedrale wat toeriste aantreklikhede word. Al hoe meer kerkgeboue word omskep in dekorhuise of moet plek maak vir een of ander entrepreneur se vindingryke planne.   Sommige sal argumenteer dat dit nie noodwendig sleg is nie, die Here woon immers nie in geboue met hande gebou nie.  Die feit is egter dat leë kerkgeboue maar een indikator is van ‘n gemeenskap wat kerklos en op die einde godloos word.  Tog is spiritualiteit belangrik vir die sogenaamde kerklose, die probleem is egter dat hulle spiritualiteit nie meer deur die God van die Bybel en op Bybelse manier bevredig word nie.  Die laaste skrif in die boek rigters is tans ‘n raak beskrywing vir die geestelike dilemma van die mensdom. “Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.”

Die Christendom is teologies so verdeel en gefragmenteer dat mens soms wonder of ons regtig almal aan dieselfde kant van die speelveld staan.  Indien ons teologies verdeel is dan is ons nog meer verdeel wanneer dit kom by die interpretasie en uitvoering van sekere skrifgedeeltes!

Iemand het een keer gesê dat Christene die enigste weermag in die wêreld is wat teen homself opgestel is.  Daar is meer mense in die naam van Godsdiens vermoor en doodgemaak as deur enige ander oorsaak wat te sprake mag wees.  Die probleem is nie net binne opponerende geloofsgroepe nie, maar telkens hoor mens van nog ‘n gemeente wat skeur of verdeel.  So is daar tans nog verskeie kerke wat binne dieselfde teologiese raamwerk en godsbegrip staan wat nie ‘n weg kan vind om te kan versoen en een struktuur te word nie.

In ‘n sekere sin kan mens amper sê dat sekere korporatiewe besighede meer suksesvol is as die kerk om die hele mensdom te infiltreer met hulle produk, in ‘n baie korter tydperk.  Neem maar voorbeelde soos, Coca-Cola of Microsoft.

My betoog is egter nie in die rigting van ‘n meer korporatiewe bemarkingstrategie nie.  Die geskiedenis is vandag ‘n skreiende bewys van die mislukking van één kerk struktuur wat die wêreld wou oorneem.

Ons kerk probleem – Ons Sukkel om self te kruisig

Nee my betoog is juis in die teenoorgestelde rigting.  Toe Jesus die kriteria neerlê van hoe mens Hom moet volg was Sy antwoord eenvoudig.  “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.”  (Mat 16:24-25)

Dit blyk dat wanneer ons probeer om groot dinge vir die Here te doen, Hy dit wel toelaat, maar dit hou gewoonlik nie lank nie.  Hoeveel pogings van die mens is werklik geïnspireer deur die Here?  Die Woord is duidelik dat as die Here dit begin het sal dit volhoubaar wees.  Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie!” Die Raad het na hom geluister. (Handelinge 5:38-39)

Skrywers wat hulle lewe toegelê het om hierdie waarheid uit te leef en toe te pas in alles wat hulle gedoen het se boeke word na honderde jare nog gelees en gewaardeer.  Voorbeelde soos Thomas a Kempis, Jeanne Guyon, Broeder Lawrence is maar net ‘n paar voorbeelde.  Hedendaagse voorbeelde sal moontlik Moeder Teresa wees.  Wat nie net oor die neerlegging van self gepreek het nie, maar ook ‘n voorbeeld was.  Hierdie werke is gevul met voorbeelde van die eie-ek wat in soveel aspekte van ons lewens nog springlewendig is en Christus selde deur ons lewens sigbaar word.

Selfverloëning is ‘n skaars kommoditeit in die kerk vandag, kompetisie, magspel, twis en tweedrag is eerder aan die orde van die dag.  Die godloënaar Nietzsche het by geleentheid gesê, mense praat oor hulle geloof, maar leef volgens hulle drifte.  Die koerante is volop van kerkleiers wat veral op hierdie gebied oortree.

Paulus se oproep in hierdie verband is vandag meer as ooit ‘n duidelike oproep en kreet na waarheid.

“maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.  Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.   Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.” (Phil 2:2-11)

Indien ons, ons geestelike volwassenheid vergelyk met om-soos-Jesus-te-wees dan skiet die Kerk ver te kort en is ons nog babas.

Selfverloëning is blykbaar nie ‘n gewilde tema nie, en trek duidelik nie sulke groot gehore nie, anders sou ons dalk meer daaroor gepreek het.  Selfverloëning is immers nie ‘n vreeslike groot nuwe openbaring nie, ons bid tog gereeld ons vroom gebede met woorde soos: “ek moet minder word en U meer” en “laat U wil geskied” In ieder geval plaas die skrif die fokus eerste op God wat eers meer moet word en dan ek minder.  (John 3:30)

Die probleem is dat self in baie opsigte nog op die troon is in so baie Christene se lewe, en hulle nie eers daarvan bewus is nie.  Die reuk wat dan afgegee word is die reuk van die dood en nie die ewige aroma van lewe nie.

Ons sterf elke dag.

Selfverloëning is egter ‘n diepe geheimenis wat nie met die intellek uitgewerk kan word nie, en wanneer mens daaroor praat glip dit uit jou hande nog voordat jy dit presies kan neerpen.  Dis seker om hierdie rede dat die woord selfsterf nooit as ‘n selfstandige naamwoord in die Bybel gevind kan word nie, eerder as verskillende werkwoorde.

So ‘n voorbeeld vind ons in Rom 6:11-13 “So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.”

“Reken jouself dan dood” Die woord reken in die Griekse taal is ‘Logisomai’ waar ons woord logies afgelei word.  “Logisomai” beteken om iets uit te werk, ‘n berekening te doen en tot ‘n logiese gevolgtrekking te kom.  Verder is die werkwoord in die Aoristiese tyd geskrywe, wat beteken dat die handeling iewers in die verlede begin het, jy nog steeds besig is om dit te doen en nog besig gaan wees om die daad te doen tot iewers op ‘n punt in die toekoms.  Hierdie inligting werp heelwat lig op die handeling van selfverloëning.  EK dink daaroor na, en kom tot die logiese gevolgtrekking dat ek alreeds my lewe vir die Here gegee het, en dat ek dit nog steeds nou moet doen, en ek sal dit nog ‘n hele paar keer doen totdat ek in die hiernamaals met Hom verenig is.

Dit lyn dan op met Paulus se vermaning aan die broeders: “dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.”  (Rom 12:1) Dieselfde woord, maar nou as selfstandige naamwoord ‘Logikos’ word hier vertaal met ‘redelike’ godsdiens.

Die leer oor selfverloëning is niks nuut nie, maar selfs hierdie leer het al verskeie ekstreme interpretasies deurleef.  So is daar geleer dat die liggaam boos is, en dat die liggaam kasty moet word en van alle genot en plesier ontneem moet word, sodat ons dan sodoende meer aanneemlik voor God kan lewe.

‘n paar jaar gelede in my eie soeke na waarheid oor hierdie saak, het die heilige Gees op ‘n dag iets aan my geopenbaar wat my perspektief radikaal verander het.  “jy kan nie jouself probeer doodmaak nie, dit word selfmoord genoem.” Enige selfverloëning wat uit self gebore is, is doodgebore en lei nie na die lewe nie.  Inteendeel dit lei heel dikwels net na trots en veroordeling van ander wat nog nie so baie soos jy gesterf het nie.  Self word juis op hierdie wyse verheerlik.  Hoe lank jy gevas het, hoe baie en hoe lank jy gebid het word indikators van geestelikheid met ‘n skreiende wanklank.

Ons kan nie onsself doodmaak nie.

Ons kan nie onsself doodmaak nie, ons kan net toegee, ingee, oorgee, wanneer Hy besig is om ons dood te maak.  Wanneer Hy vir jou vra om die beker te drink en jy deur bloedsweet uiteindelik by die plek kom waar jy uitroep “nie meer my wil nie Here maar laat U wil geskied”, op daardie tydstip word jy gekruisig en dood verklaar.  Hierin lê ‘n diep geheimenis in opgesluit, “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” (Mat 16:25)

Ons pogings om onsself te verander is ook futiel.  Dit móét immers so wees, want as ons onsself kon verander of verbeter hoekom sou ons Jesus dan nodig hê.

Dit is juis wat ons onderskei van enige ander religie.  Ons is die enigste godsdiens wat glo dat jy niks kan doen om nader aan God te kom, of Hom te behaag nie.  Daarvoor het Hy sy Seun gegee wat al die voorskrifte nagekom het in ons plek sodat ons deur Sy werke geregverdig kan word. “Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.”  (Rom 4:5)

Wanneer Paulus die sondige toestand van die mens in Rom 7 bespreek en dit so mooi uitdruk naamlik “die goed wat ek wil doen dit doen ek nie, die verkeerd wat ek haat dit doen ek” kom hy op die einde van die hoofstuk tot ‘n desperate en magtelose uitroep: “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?” Rom 7:24. Wanneer ek tot die einde van my pogings, probeer en werke gekom het is ek gereed om ‘n wonderwerk van opstanding te beleef.

“En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie-rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig” (Luke 18:11-13) Die tollenaar se gebed word aanvaar maar nie die Fariseër sin, wat probeer reg doen het.  Die tollenaar se diepe sondebesef en onvermoë om homself te verander laat hom na God uitroep vir genade!  Die fariseër regverdig homself deur al die goeie goed wat hy doen, sekerlik was hy opreg dankbaar dat hy nie soos die slegte mense is nie, sonder om te besef dit is God se genade en nie sy goeie werke wat hom ‘n beter mens gemaak het nie.

So moes Paulus tevrede wees met die woorde “my genade is vir jou genoeg…” en die doring in sy vlees. En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. (2 Cor 12:9-10)

So sê Jakobus ook dat ons gebede nie beantwoord sal word as gevolg van ons selfsugtige begeertes nie.  (Jam 4:2-3) Wanneer self nog lewendig is, met private agendas en motiewe, staan ons spiritueel voor ‘n toe deur.  Dit maak tog sin, die Bybel sê duidelik dat geen lewende vlees sal sien en bly lewe nie.  Maar deur Jesus Christus het ons nou vrymoedigheid om met God te praat sonder vrees. (Heb 10:19)

Net Jesus kan die DORING van self verwyder.

Die kerk is in die besigheid van lewensverandering.  Dis uiteindelik wat elke kerk en prediker homself ten doel behoort te stel, om te sien dat lewens positief verander en gelyk word aan die beeld van Jesus Christus (Rom 8:29)

Deur die eeue is verskeie prosesse ook voorgestel en geprobeer.

Sommige glo in die wet.  Daar word deur die oplê van hewige reëls en regulasies ‘n vrees by die mens geïndoktrineer vir die konsekwensies as jy ‘n reël sou breek. Die leiers word voorgehou as baie heilig en verhewe bo die res, asof hulle deur die hou van hulle wette ‘n hoër of dieper spiritualiteit bereik het.  Hierdie voorgangers word vereer en slaafs nagevolg selfs na hulle dood.

Ander geestelikes probeer deur verskeie tegnieke en aktiwiteite die emosies van mense opwek tot by die punt waar hulle gevoelservaring beleef.  Klem word gelê, op gevoel en emosies.

Ander kerke glo weer dat jou denke die sleutel is tot alles wat jy doen.  ‘n Mens is immers wat hy of sy dink.  Bybelskole, kursusse, boeke, en lang ingewikkelde preke stimuleer die intellek en poog om mense se denke te vernuwe met die Woord.

Ander kerke glo weer dat die mens se wil die sleutel is tot sy bestaan. “Jy moet net ‘n wilsbesluit neem ou boet!”  Die lewe is omtrent keuses, en jy moet verantwoordelikheid vat vir jou besluite.

Elkeen van hierdie beginsels bevat ‘n sterk element van waarheid, en gevolglik is daar ook ‘n mate van sukses by elkeen te bespeur.  Nie een van hierdie fokusareas is verkeerd nie en kan uit die skrif gefundeer word, die probleem is net dat nie een van hierdie aspekte en waarhede sal ooit volkome suksesvol wees indien die mens die inisieerder is nie.

Al is daar waarheid in elkeen, sal byvoorbeeld ‘n wilsbesluit nooit die tydtoets kan deurstaan indien die besluit uit jou voortgekom het nie.  As ek bloot ‘n besluit sou kon neem en koers verander hoekom het ek die Here nodig?  Maar wanneer ek juis in my ellende en swakheid na Hom toe kom, en my swak wil voor hom lê, werk Hy dit in my om ‘n besluit te kan neem en my koers te verander, maar nie omdat ek soseer gewil het nie, maar hy het in my gewil.  (Phil 2:19)

Selfs die onderhouding van die wet, behoort nie uit myself te kom nie, maar omdat Hy my lei en my leer om sekere dinge te vermy en sekere dinge nie meer te doen nie.  Hy het immers die wet nou in ons harte geskryf.

So kan ons elke aspek van kerkwees bespreek, lofprysing en aanbidding, prediking, evangelisasie, intersessie en gebed en nog vele meer.  Alles wat uit self gebore is lei tot die dood, maar dit wat uit Christus en die Gees gebore is bring lewe!

Ek het op ‘n dag ‘n preek voorberei oor die wapens van die Gees.  Dis was nie ‘n nuwe boodskap nie, en ek sou wapens bespreek soos jou getuienis, die bloed, die naam van Jesus, die Woord ens.  Die oggend toe ek wakker word se die Heilige Gees vir my; “Jy het die mees belangrikste wapen gemis.” Ek het hierdie sin op ‘n stuk papier neergeskryf en die Here gevra om my te leer wat hierdie wapen is waarna Hy verwys.  Na ‘n rukkie het die antwoord tot my gekom; “Selfverloëning is ons magtigste wapen teen die aanslae van die vyand.”  Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde,  (1 Pet 4:1) Jy kan nie met iets baklei wat alreeds dood is nie.  Iemand wat dood is kan nie te nagekom voel nie, of gekrenk in hulle self wees nie.  Iemand wat dood is gee nie om dat hulle goed gevat word en misbruik word nie.  Iemand wat dood is het nie drome en begeertes en ambisies nie.

Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. (Col 3:3-4)  In hierdie vers word “julle HET gesterwe” weer in die aoristus geskrywe.  Dit wil sê, dat ons lewe op ‘n tydstip aan hom gegee is, en deur sy opstandingskrag het Hy ons ‘n nuwe skepsel in Hom gemaak (2 Cor 5:17) Hierdie proses duur egter elke dag voort soos wat ons met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. (2 Cor 3:18) Deurdat ons saam met Christus gekruisig is, is ons lewe nou ook verberg in Hom, en kan die vyand ons niks aandoen nie. (Gal 2:20)

Ons wil vervleg met syne

Die somtotaal van ons nuwe lewe is dat ons nou nie meer lewe nie, en alleenlik voortbestaan wanneer ons in gehoorsaamheid Sy opdragte uitvoer.  Ons lewe is bloot ‘n refleksie en reaksie op Sy liefde, Sy genade en Sy plan met ons lewe.

Die grootste wonder van alles is; dat Hy nie ons wil, wil beheer nie, nee Hy wil dat ons wil met Sy Wil vervleg moet wees.  Daar behoort geen konflik en onderskeid tussen ons wil en Sy wil te wees nie.  Wanneer ons alles verloor het, en opgegee het, nadat ons alle beheer oorgeteken het en laat vaar het, gee Hy ons nuwe gesag en outoriteit in Hom.  Dan eers word ons waarlik vry om die lewe te geniet in die oorvloed wat Hy vir ons beplan het, wanneer ons heeltemal tevrede en vergenoegd in hom geraak het.  Ons is nie meer bevrees nie; dood, gevaar en krisisse het hul angel verloor, ons kan tog niks verloor as ons nooit eienaarskap in die eerste plek gehad het nie.  Iemand wat dood is, besit niks, begeer niks, smag na niks.

Hierdie is weereens ‘n groot misterie, maar ware lewe en diepe vrede lê alleenlik in ons totale oorgawe aan Hom opgesluit.  Wanneer alle werke tot stilstand kom, alle pogings om te ontsnap verniet is, en jy as persoon net oorgee, kom Hy deur Sy genade en lig ons op.  Selfs ons geloof kan soms ‘n struikelblok word, want ek moet mos glo, ek moet nou dit en dat, nee dis liefde tot op die been oopgevlek en ontbloot vir suiwerheid wat die toets deurstaan.  Petrus se; “Here u weet dat ek u liefhet” Petrus se lewe is ‘n treffende voorbeeld van hoe sy verhouding met die Here verdiep het tot op die punt waar hy nie meer kon bewys, beïndruk, of propageer nie. “Here u ken my hart, u weet dat ek u liefhet”

Selfverloëning lê sentraal tot die kerk se sukses om die wêreld te kersten en dissipels van alle nasies te maak.  Jy kan net iemand dissipel in dit wat jy is.  Jesus het sy dissipels geleer om hulle lewens vir die skape af te lê.  Wat hulle letterlik soos Hy vervul het.  Hoeveel predikers het hierdie mentaliteit?  Hoeveel van waarmee ons besig is, is nie maar bloot gebore uit ambisie, selfverheffing en kompetisie met ander nie.  Probeer ons nie maar ons eie minderwaardigheid en innerlike armoede wegsteek met uiterlike suksesse en voorgee nie?

Hoekom loof en aanbid ons die Here? Doen ons dit om gesien te word, of probeer ons daardeur in God se goeie boekies kom om Sy oordeel te vermy?  Vrees ons mense, en is ons sensitief vir hulle behoeftes en voor en afkeure terwyl ons die Here heeltemal uit die gesig verloor.  Op wie is ons gefokus, waaraan dink ons die heeldag?  Is ons selfs in ons pogings tot heiligmaking nie maar net op ‘n verwronge manier besig met self nie?

In mense verhoudinge, hoeveel keer laat ons, ons wil geld en manipuleer ons situasies tot ons eie gewin?  Baie keer kleur ons ‘n situasie net so in, dat ons ‘n bietjie beter lyk en die ander persoon slegter…  Of ons probeer so bietjie aandag op onsself vestig, oor presies hoe swaar ons kry, en hoe baie ons al gegee het en opgeoffer het.

“EK het dit nou tot hiertoe gehad! Dit sal ek tog nooit doen nie!” “Die Here moet tog nooit vir my vra om na daardie plek toe te gaan nie!” is voorbeelde van die eie-ek wat nog te veel heers.

Daar word vertel van ‘n sekere pastoor uit Indië wat Amerika besoek het.  Hy is deur kerkleiers hartlik verwelkom en vir ‘n tydperk na verskillende kerke en bediening regoor Amerika geneem.  Aan die einde van sy besoek is hy in die publiek gevra om kommentaar te lewer oor wat hy waargeneem het tydens sy besoeke aan kerke in dié land.  Op tipies Indiese manier het hy opgestaan die gehoor stip aangekyk en gesê: “dis interessant om te sien hoe ver die kerk in Amerika gekom het, sonder God!

Ek dink nie hy is weer uitgenooi nie, maar die kerk in Afrika lyk nie veel beter nie, lande waar die meerderheid landsburgers Christene is, is daar nog steeds opspraakwekkende wetteloosheid, armoede en korrupsie aan die orde van die dag.  Soveel predikers gebruik die evangelie om hulleself te verryk en groter invloed en mag oor mense te hê.

Sekerlik is dit nie orals die geval nie en veralgemeen en oordryf ek die punt, maar dat daar werklik hand in eie boesem gesteek moet word is verseker.

ons sterf wanneer ons gehoorsaam raak

Noem dit herlewing of reformasie, maar elke groot beweging van God het begin by ‘n persoon of ‘n handvol persone wat God begin aangryp het omdat hulle niks meer uit hulleself kon doen nie.  Die sisteme van mense en die strukture van die mens het dit wat God wil doen gekortwiek.  So is die geskiedenis vol van pioniers en hervormers wat net een ding wou doen en dit is om God te gehoorsaam en sodoende ‘n nuwe beweging begin het.

Christus was vir ons hierin die perfekte voorbeeld.  Hy het nooit Sy bediening self geïnisieer nie.  Maria Sy moeder moes die diensknegte aansê om te doen wat Hy hulle sou sê.  (John 2:1-12) Hy self het ook die volle tyd volbring in diens van Sy aardse ouers tot die ouderdom van 30, waarna hy toe eers Sy bediening begin het.  Verder sê Jesus telkens:

Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so. (John 5:19)

Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het. (John 5:30)

Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. (John 6:38)

En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek. (John 8:28)

Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ’n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. (John 12:49)

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. (John 14:10)

As Hy dan wat die Seun van God is, niks uit Homself gedoen het nie, hoeveel te meer moet ons nie onsself aan Hom onderwerp nie?  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. (John 15:5)

Soveel keer hoor mens preke oor wie ons in Christus is.  Dit is reg en ons moet verstaan wie ons in Christus is, maar ons moet ook verstaan dan ons alleenlik in Christus kan wees indien self dood is!  Selfverloëning word nie nou nie nog ’n werk wat ons byvoeg by Christus nie.  Nee ons sterf in die geloof! Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. (Gal 2:20)

Ek gee bloot oor en Hy doen die res.

Ek probeer nie myself kasty nie.  EK GEE OOR!

Kom ek verduidelik aan die hand van ons stryd met sonde:  Hoe meer ek probeer om nie te sondig nie, hoe meer wil ek sondig.  Wanneer ek my sonde bely en wegdraai van my sonde en in desperaatheid na Hom kyk om My ellendige mens te verlos, en dan in die geloof Sy redding en verlossing vir myself toe-eien gebeur daar iewers iets bonatuurlik.  Wanneer en hoe weet ons nie, maar skielik sonder dat jy probeer of dit agterkom, werk Hy in jou en skenk Hy jou Sy genade om nie meer in daardie area te sondig nie.

Dis wat ons noem om nou in Sy opstandingskrag te lewe!  Of om te lewe volgens die vermoë van Sy genade.  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo  (John 1:12) Hy het ons die mag gegee om nou reg te lewe volgens Sy wil.  Ons sien hierdie oorgang duidelik in Rom 7 en 8.  In Romeine 7 verduidelik Paulus dat ons uitgelewer is aan die wet van die Sondige Natuur.  Dan kom die mees belangrikste keerpunt.  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? (Rom 7:24) Totdat mens nog planne het en hierna streef en dat probeer doen, is jy nog vasgepen in jou sonde.  Ons almal moet kom tot by die punt van die misterieuse dood van self, waar alle werke gestaak word.  ‘n Plek waar ons dood in die arms van ons verlosser en Here lê in die geloof dat Hy ons sal opwek.  Dan alleen kan ons oorgaan na hoofstuk 8 waar daar nie meer veroordeling teen ons is nie, alleenlik in Christus!  Hier wet van die sondige natuur kan met die wet van swaartekrag vergelyk word.  Ons kan probeer om hierdie wet te breek maar alleen totdat ons krag op is, of ons petrol op is.  Dan kom alles wat bo in die lug was vinnig af grond toe.  Maar in Rom 8:2 praat Paulus van ‘n ander tipe wet; die wet van die Gees.  Hierdie wet kan vergelyk word met helium.  Helium maak dit vir ons moontlik om sonder enige moeite of inspanning te kan sweef en op te styg vanaf die aarde.  Dis waarom Paulus in Gal 5:16 sê: “MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.”

Hoe wandel mens in die Gees?  Deur jou besig te hou met die dinge van die Gees.  (Rom 8:5) Watse dinge van die Gees?  Dit wat Hy ons beveel en sê om te doen.  Die dinge waarvoor ons geloof ontvang het deurdat Hy met ons daaroor gepraat het, en Homself duidelik aan ons geopenbaar het.  Dit beteken ons het geleer om te wag op Hom… en alleenlik dit te doen wat Hy sê.  Dit is die gesproke (rhema) Woord van God wat ons roep tot die nuwe dinge en lewe in die Gees.

Hierdie leiding van die Gees sal altyd in die teenoorgestelde rigting wees as wat self sou wou gedoen het.  HY sal ons lei om eerder weg te gee, te vergewe, te dien, om die wat dit nie verdien nie onvoorwaardelik lief te hê, in kort om in die teenoorgestelde gees op te tree.  Dit is die wese van om in die Koninkryk van God te lewe.  (Mat 5:27-48) In hierdie gedeelte gee Jesus duidelik voorskrifte en opdragte wat vir die natuurlike en vleeslike mens baie moeilik is om uit te voer.  Wees lief vir jou vyande!  Wees ‘n seën en doen iets wat tot seën sal wees van die wat jou vloek.  Doen goed aan die wat jou haat!  En bid vir die wat jou misbruik en probeer om jou te vervolg.  Eina vlees!

Gandhi het maar ‘n paar van hierdie beginsels toegepas en Indië bevry van Britse Kolonialisme.  Dit is die grootste geestelike wapen in die arsenaal van elke gelowige, as ons dit maar net wil besef.  Ons wil egter soveel keer te midde van konflik onsself regverdig, of verdedig en hoe meer ons dit probeer doen hoe meer beland ons in onguns en in die moeilikheid.  Die sekulêre wêreldbeskouing is dan juis geskoei op selfhandhawing, selfondersoek, selfsugtigheid, selfbeeld, selfvoldaanheid, selfgedrewendheid, selfbeheptheid, selfpromosie, selfagting en ‘n reeks selfhelp boeke en kursusse.

Onthou ‘self’ soek altyd kort paaie, en het gewoonlik ‘n persoonlike agenda en motief.  Self versteur die Godsbeeld waartoe elke mens geskape is.  (Rom 8:29) Self is die gif in ons DNA wat maak dat ons dwars teen God se plan en in vyandskap met Hom lewe.  Self vernietig die plan van God in ons lewe.  Dank God Hy maak ons nie in een dag dood nie!  Hierdie kruisiging proses is ‘n daaglikse proses van leer om te sterf tot die wet van die vlees en die dood en deur die geloof op te staan in die wet van die Gees. Paulus is ons voorbeeld.  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. (1 Cor 15:31) Ek sterf elke dag soos wat die wil van God aan my geopenbaar word deur die Woord en soos wat ek daardeur gekonfronteer word om nie net ‘n hoorder te wees nie maar ’n dader.   So leer ek elke dag ’n nuwe bedryfstelsel aan van die Gees en word ek daagliks vernuwe tot ‘n hele nuwe uitkyk op die lewe.

die heerlikheid van opstanding is groter as die pyn

Hoe meer ek gesterf het, hoe vryer word ek van vrese, drange en begeertes.  Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. (Gal 5:24)  Dis interessant dat wanneer Paulus hierdie lyste van sonde opnoem hy nooit ’n aanspraak op ons wil maak nie, maar ons net bloot daaraan herinner dat ons veronderstel is om dood te wees tot sonde.

Dis die uitsluitlike doel van alle bediening in die kerk, om ’n gekruisigde lewe te leef!

Die resultaat van ’n gekruisigde lewe, is ’n lewe van oorwinning.  ’n Lewe waar ‘ék’ nie meer heeldag probeer om voor te gee nie.  Pretensieloos, vry van inhibisies, nie meer selfbewus en in self gekeer nie.  Verdediging meganismes raak onnodig.  Ek kan myself wees en die lewe uitbundig geniet soos ‘n kind.  Stilte en vrede diep in jou binnekant.  Vergenoegdheid.  ‘n Plek van waarheid en lig, duidelikheid eerlikheid en integriteit.  ‘n insig en wysheid omdat jy die lewe vanuit ‘n heeltemal ander perspektief sien.  ‘n Innerlike vreugde en ewige standvastige welgeluksaligheid.  Jy is nie meer gedrewe om iets te probeer bewys nie.  Jou lewe is ‘n lewe van dankbaarheid en liefde.  Nie net dankbaar omdat iets gebeur het nie, maar deurentyd dankbaar en vol.

Die gekruisigde lewe is waarlik DIE LEWE.  Dis na jou dood dat Hy jou opwek om saam met Hom te sit in hemelse plekke.  (Ephe 2:6) dat jy tot alles in staat is (Phil 4:13) meer as ‘n oorwinnaar is (Rom 8:37) vry is van veroordeling (Rom 8:1) aanvaarbaar gemaak is onder die gelowiges (Eph 1:6)

Daar kan net sprake wees van opstanding uit die dode nadat jy eers dood is.  Terwyl en dinge nog as my eiendom sien, my bediening, my gawe en talent is Ek nog lewendig.  Iemand wat dood is besit niks meer nie en het alle eienaarskap verbeur.  Ons is nou inwoners en burgers van ‘n hemelse realiteit en koninkryk.  Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus (Phil 3:20)

Ons soek nie ’n beloning en vergoeding vir die dinge wat ons doen hier op aarde nie, want ons sien met geestelike oë die heerlike beloning wat vir ons wag in die hiernamaals.  Ons doen nie meer dinge om gesien te word nie, nog minder om erkenning te probeer kry van menslike instansies.  Want ons erkenning lê opgesluit in die feit dat ons met die Here kan praat soos met ’n vriend en dat Hy homself gereeld aan ons openbaar.  After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, “Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward.” (Genesis 15:1) Die Here self is ons beloning!

Praktiese Maniere van oorgawe

Hier is ‘n paar praktiese punte van selfverloëning wat jy kan toepas elke dag.

 • Moenie talm en uitstel om met jou belangrikste dag aktiwiteite te begin nie.
 • Moenie kla oor die min tyd of die baie werk wat verrig moet word nie, koop eerder die tyd uit en maak dit klaar.
 • Doen alles sonder murmurering.
 • Moenie voorgee hoe swaar jy kry nie, doen alles met blydskap en oortuiging.
 • Moenie aandag trek op die groot en belangrike dinge waarmee jy besig is nie.
 • Wanneer jy iemand aanspreek doen dit gebaseer op eerstehandse getuienis en nie hoorsê nie.
 • Bly stil oor mense en hulle dinge en die foute wat jy sien, moenie stories oordra nie.
 • Soek nie die eer of dank van mense nie, doen dit alles vir die Here.
 • Moenie ongelukkig of gekrenk voel as jou advies nie gevra of gebruik word nie.
 • Moet nooit toelaat dat jy gunstig teenoor ‘n ander afgespeel word nie.
 • Moenie honger om altyd die geselskap te lei of die middelpunt te wees nie.
 • Soek nie die guns, simpatie of begrip van mense nie.
 • Dra eerder die blaam, as om dit oor te dra op ander.
 • Wanneer jy nie die krediet of eer kry wat jou toekom nie, moenie ontsteld wees nie, wees dankbaar!
 • Leer om vinnig te vergewe en vinnig jammer te sê.
 • Moenie gaan as jy nie gestuur is nie, en moenie help alvorens daar nie vir jou hulp gevra is nie.
 • Los die groot dinge wat jy vir die Here wil doen en laat toe dat Hy groot dinge deur jou doen.
 • Ons kan nie altyd kies hoe die Here ons wil gebruik nie, Hy gebruik ons nie altyd om wonderwerke te verrig nie.
 • Doen niks waarvoor jy nie geloof het nie.
 • Soek nie die eer van mense nie.
 • Moet nooit vergeet wie jou vooraf gegaan het en wie na jou gaan moet kom nie.
 • Jy het niks alleen bereik nie.
 • Ambisie kom nadat Hy jou die opdrag en mandaat gegee het. Om dan alles tot die beste van jou vermoë te doen en dit wat Hy jou gegee het om te doen klaar te maak.
 • Sukses lê opgesluit in die mate waarin jy dit wat Hy jou beveel het om te doen voleindig het.
 • Moet jou nie oor te hoë dinge bekommer of tob nie. Daar is genoeg krag vir elke dag.
 • Moenie eiewys wees nie en te veel dink van jou eie opinie nie.
 • Bly binne dit wat God jou toe geroep het.
 • Moenie ‘n opinie lewer oor dit waartoe God ‘n ander man geroep het nie.
 • Moet nooit jouself vergelyk met ‘n ander nie.
 • Bly meer stil.
 • Leer om te wag.
 • Bly altyd ingestel en gefokus op Sy bewegings, woord, impuls, emosie, handeling.
 • Die mense wat Jesus gekruisig het was die toe sogenaamde kerk. Aanvaar dit!  Christene gaan jou die meeste teleurstel en is werktuie in God se hand om jou dood te maak.
 • Onderwerp jou aan gesag.
 • ’n gebedslewe is ’n bewys dat jy werklik van God afhanklik is en niks uit jouself kan doen nie.
totale oorgawe en geloof

In Madame Guyon se werke gebruik sy dikwels die woord “abondonment” wat beteken; om ’n oorgawe te maak, sorgelose vryheid; ongedwongenheid, opgee, laat los, iets verlaat; oorgee; wegsmyt, afsien van, laat vaar, onopgeëiste goedere, agterlating.  Ek het dit vir ’n lank tyd nie verstaan hoekom sy spesifiek hierdie woord gebruik nie totdat ek hierdie verduideliking gehoor het.  Ons moet onsself verloën.  Waar elders in die Bybel word hierdie woord gebruik?  Wel Petrus het Jesus verloën.  Wat het hy spesifiek gedoen om Hom te verloën?  Hy het gesê ek ken Hom nie.  Hy het dit ontken dat Hy enigsins Jesus ken of dat daar ’n verbintenis tussen hulle is.  Hy het met ander woorde Jesus se bestaan ontken.  Hy weet nie wie Hy is nie.  As ons maar dieselfde met self kan doen!  Om te vergeet van self, sy bestaan te ontken.  Dis hoe ons vry word van sonde en die ou sondige natuur.  Ons is immers deur die geloof saam met Hom gekruisig en leef nie meer nie.  Ons is daarom immers gedoop as teken van ons afgestorwe lewe in Christus.  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. (Col 3:3) Ons bestaan nie meer nie.  Het geen regte meer nie.  Het ons bestaansreg op dinge en mense opgegee om nou in Hom en deur Hom te bestaan.  “Want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons.”, (Acts 17:28) Wanneer ons sukkel met sonde is ons nog vasgevang in daardie sonde.  Maar wanneer ons dit bely en in die geloof ons nuwe karakter in Jesus Christus opneem en toe-eien vergeet ons van daardie sonde en dae later kom ons agter dat ons vry is en dat daardie sonde nie meer ’n houvas op ons het nie.

Die Here het eendag met my hard gepraat oor dat ek aanhou om ’n sekere sonde te bely sonder om daarvan afstand te doen en dit te oorwin.  Dis nie ons belydenis wat die verskil maak nie, maar ons geloof.  Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.  (1 John 5:4)  Ons moet werklik draai en ons nuwe identiteit in Christus opneem; vergeet van die sonde en die ou mens met sy drange.  Belydenis sonder geloof is futiel en betekenisloos.  Inteendeel ons bely eintlik maar net omdat ons bang is ons word uitgevang en nie omdat ons regtig dink aan wat ons sonde aan God doen nie.  Ons belydenis is selfgesentreerd en gebore in ons eie selfsug en eie-ek.  Maar ware berou wat God werk is om werklik tot by ’n waarheidsoomblik te kom waar ek die konsekwensies van dit waarmee ek besig is vir myself, vir ander en vir God besef.  In Kolossense 3 gebruik Paulus dikwels die terme om die ou mens en sondigheid uit te trek soos ou klere wat jy uitrek en weggooi.  En dan om die nuwe kleed in Christus aan te trek.  Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ’n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. (Col 3:12-14)

Die uiteindelike doel is nie om dood te bly nie, maar om op te staan in die nuwe identiteit van Christus Jesus ons Here.  Maar Hy wek ons op.  Hy inisieer opstanding!  Ons staan dikwels te vinnig weer self op.

Die antwoord is nie in ‘n mens nie

So dikwels hoor ons vandag die woorde; “die antwoord is binne jou!” “wees net jouself”.  Daar is geen sprake van jouself wees en dat die antwoord in jou is alvorens die voorhuid van jou hart nie besny is nie.  Die antwoord lê nie in ’n mens nie.  Ek weet, o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ’n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. (Jer 10:23) Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?  Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.  (Jer 17:9-10) Daar is ’n weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. (Prov 14:12) Die Here moet eers die gif van eie-ek en self verwyder dan gee Hy ons wil terug aan ons.  Ons DNA moet eers verander.  Ons redding lê alleenlik in die feit dat Hy ons nuwe skepsels maak deur die krag van die kruis en opstanding.  (2 Cor 5:17)  Dan kan ons praat van jouself wees en dat die antwoord binne jou is; Christus binne jou.  aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.  (Col 1:27)

Luther en ander wat die 16de eeuse reformasie begin het, het nie net bloot idees op die tafel gesit nie, die reformasie van die 16de eeu het nie sy ontstaan gehad in die lesingkamer of op Wittenberg se deur nie.  Dit was eers nadat Luther ‘n persoonlike verdieping of ontmoetings ervaring met God gehad het dat hy die oortuiging gehad het om die 95 tesisse te skryf en teen Wittenberg se deur te gaan vasspyker.

Ware reformasie begin dus by Hom.  Hy is die een maatstaf vir ons lewe.  Ons is geskape tot hierdie doel en dit is om soos Hy te wees.  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders (Rom 8:29) Hy is die presiese beeld en openbaring van God.  Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, (Heb 1:3)

Ons kan God nie sien nie, maar Sy Woord het vlees geword en onder ons kom woon om vir ons die pad aan te dui na God se hart.  Dit is dan ook die Vader se begeerte dat ons netso een sal wees met Hom as wat hulle Vader Seun en Heilige Gees een is. dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. (John 17:21) Ons moet uiteindelik ook so een wees met mekaar.  Dit beteken dat ons nie langer teen mekaar sal werk nie, maar een van gedagte, hart en optrede sal wees.  Soos die kerk in handelinge, word daar tekens verwys na die merkwaardige eenheid wat tussen die vroeër gelowiges geheers het.  Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die openbaarmaking van God deur Sy Gees aan individue regoor die wêreld, wat met God ‘n ontmoeting gehad het.  As dieselfde Gees dan in ons woon hoe kan daar dan verskille wees? En as ‘n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie (Mark 3:24)  ‘Self’ bring altyd verdeeldheid.  Maar aan die ander kant moet ons ook weet dat Christus ook verdeeldheid bring.  Tussen die natuurlike vlees mens en die Geestelike gekruisigde lewe.  (Gal 4:21-31)

jy kan nie kruisiging voorgee nie

Onlangs by ‘n predikante byeenkoms toe die vraag gevra word hoekom daar so min eenheid en samewerking tussen kerke is, het een pastoor die volgende geantwoord; “dis omdat daar so baie ongelowiges in kerke en in leierskap strukture van kerke sit.”  Iemand wat met God ‘n ontmoeting gehad het, vir wie die Here ‘n werklikheid geword het doen dinge net anders.  Ons vind dat gelowiges wat ‘n ware verhouding met die Here het en wie se geestelike oë geopen is, alreeds een is, en sommer gou aanklank met mekaar vind oor kerkgrense heen.  Dieselfde Gees woon dan in ons almal en ons behoort dus as ons van dieselfde gees deurdrenk is een van harte te wees.

Dit is belangrik om op hierdie punt uit te wys dat die grootste agent van verdeeldheid in die kerk die ‘natuurlike’ mens is.  Daarom het Jesus, Petrus bestraf dat hy die gedagtes van ‘n mens handhaaf en nie die van God nie.  (Mat 16:23) Hierdie vyandskap was nog altyd in die kerk, tussen die wat veg vir die regte van die mens en die wat self gekruisig het en in gehoorsaamheid van Sy Gees lewe.  “Want hulle wat hulle laat lei deur die Gees is kinders van God.” (Rom 8:14)  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. (Mat 7:21)

Ek het in my bediening oor die laaste 20 jaar al honderde kere gehoor hoe persone wat in die kerk groot geword het, gereeld kerk toe gegaan het, selfs op kerkrade gedien het vertel hoe die Here op ‘n spesifieke dag net ‘n werklikheid vir hulle persoonlik geword het.  Hoe is dit dan, dat daar mense in ons geledere is wat God nie ken nie.  Hulle het al van Hom gehoor hulle praat selfs van Hom, maar hulle het Hom nog nooit eerstehands beleef en ervaar nie.  Hierdie godsdienstige mens doen die regte goed, praat die regte goed maar is nie in Sy Gees gekonnekteer met God nie.  Dis wat Jesus vir Nikodemus wou verduidelik wie tog uit die aard van sy beroep, ‘n godvresende en toegewyde persoon was.  EN daar was ’n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ’n owerste van die Jode. (Joh 3:1) Tog sê Jesus duidelik “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.” (Joh 3:5) Wat beteken dit om in water en gees gebore te wees? Kom ons laat die woord die woord verklaar.  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. (Titus 3:5) Water dui duidelik op wedergeboorte waarvan doop ‘n fisiese teken is en die vervulling of doop van die Heilige Gees. (Mat 3:11) Die meeste Bybel verklaarders maak ook die afleiding.  Wedergeboorte vind plaas deur die saad van die woord wat ontkiem en Sy lewe en karakter in ons openbaar. (1 Pet 1:23) Hierdie is nie noodwendig twee gebeurtenisse nie.  Maar verduidelik bloot die komponente van die proses van wedergeboorte.

Die punt is egter dat hierdie twee persone lynreg teenoor mekaar staan, en dat die een in vyandskap staan met die ander.  Paulus verduidelik dit mooi in (Gal 4:21-29) Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie? Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde, want dié vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar – dit is Hagar; want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny. Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal. Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat ’n man het. Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte. maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook.

Weereens in 1 Cor 2:1-16 gee Paulus ‘n lang verduidelik oor die onderskeid tussen die gees mens en die natuurlike mens.  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. (1 Cor 2:14)  Jesus maak dit tog mos ook duidelik dat ‘n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie en andersom.  Die boom se natuur bepaal die vrug.  So bepaal ons nuwe natuur in Christus die ware vrug in ons lewe.  Jy kan dit probeer naboots maar dit hou nie lank nie. Wanneer dit dus oor eenheid gaan, vind ek dat gelowiges oor die hele kerkspektrum nie ‘n probleem het met eenheid en eenwees nie indien ons vanuit hierdie selfde vertrekpunt kyk.

Sekularisme en sakralisme in die kerk het die kerk verarm na ‘n organisasie en struktuur op boeke, die siel van dié kerk is dood, die kandelaar is verwyder, alhoewel die geskiedenis boeke vol getuienisse is van ‘n eertydse passie en soeke na God, is baie kerke vasgevang deur die tradisie en oorlewering van mense.  Sakralisme beteken; Wanneer alle inwoners van ‘n land of streek saamgebind is deur ‘n  Godsdiens wat deur almal geaanvaar word en dit die kulturele aanvaarbare ding word om te doen.  Dis immers mos die kerk so groot opdrag, om die wêreld te kersten en te oortuig van die evangelie. Maar wanneer hierdie kersten proses gepaard gaan met bloot die nakom van reëls en formalisme sonder ware wedergeboorte beland die kerk in die moeilikheid!  Christus het aan ons ‘n hemelse koninkryk verkondig, waaraan elke mens kan behoort maar jy kan alleenlik deel word van hierdie koninkryk deur in Jesus te glo en Hy jou wederbaar.  (Joh3) Bogenoemde punt is ‘n geskil punt wat al menigte verdeeldheid en selfs oorloë as gevolg gehad het.

Die kerk het ‘n instituut en handewerk van ‘n mens geword.  “Ek sal My kerk bou en die hekke van die hel sal nie daarvoor stuit nie.” (Mat 16:18) In Jesaja 66 verklaar God dat Hy nie belangstel in die geboue wat ons vir Hom oprig nie, want Hy het dit self gemaak.  Maar Hy stel belang in die mens wat Hom vrees en met ootmoed dien.  Telkens word daar in die NT verwys na ons as die tempel van die Heilige Gees.

Die term katoliek wat “algemeen” beteken is in teenstelling met dié Woord.  Die Bybel praat van die uitverkore kerk, heilige priesterdom, gemeente van die eersgeborenes. Die idee dat iemand hom of haarself as lid van hierdie liggaam kan toe-eien sonder wedergeboorte is verregaande! Almal kan nie maar net aan die kerk behoort sonder dat die voorwaardes van die skrif nagekom is nie.  God is besig om vir Hom ’n volk te versamel, ’n geestelike Israel, ’n Ekklesia van mense wat uit die wêreld geroep is om Sy heilige priesterdom en bruid te wees.

Sonder geloof kan niemand God behaag nie. (Heb 11:6)  Telkens is by die kerk gevoeg die wat tot geloof gekom het.  Geloof egter wat se werke en vrug getuig van die openbaarmaking van Christus in jou lewe.  Baie mense in die kerk glo in God, en glo dat die Here hulle red en salig maak, maar hulle het nog nie die belofte in besit geneem nie.  Dis een ding om te glo en ‘n ander om op te tree in die geloof.  Geloof is ‘n aksie.

Ek kan elke dag my sonde bely, maar nie verander nie.  Ek moet dus glo, my geloof uitspreek soos die geloofshelde van Hebreërs 11 en in gehoorsaamheid dit doen wat ek glo.  Gehoorsaamheid is die werkwoord van my geloof.  Petrus het geglo hy sal ook op die water kan loop, toe hy vra en Jesus antwoord kom, moes hy volgens sy geloof opstaan en oor die rand van die skuit klim en op die water trap.  Soveel mense glo, maar het nog nooit oor die rand geklim nie!

Wanneer ek glo en die woord doen, word die woord vlees in my lewe.  Ons wil met teologiese redenasies onsself regverdig om nie te doen nie.  Ons soek eintlik na verskonings vir die geheime vrees in ons binnekant om te waag om Hom te gehoorsaam.  Om in gehoorsaamheid aan God se stem te lewe is nie maklik vir die vlees nie, Hy vra soms dat jy op de grond spoeg en modder met jou spoeg maak en dit op die oë van ‘n blinde man sit.  Dit mag beteken dat Hy jou vra om al jou besittings te verkoop en die opbrengs vir die armes te gee en Hom te volg.  Dit is waarom selfverloëning ‘n voorvereiste is om sy dissipel te word, anders gaan jy gedurig aanstoot neem oor dit wat hy van jou vra.

God het alreeds die opdragte gegee, hy het klaar beweeg, hy het alreeds die prys betaal en die belofte en gawes van redding vir ons beskikbaar gestel ons moet net opstaan en dit deur die geloof in besit neem.

Die leraars van die kerk moet deur die visier van die kruis begin dink en redeneer.  want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.  (1 Cor 2:2) Soos die haarnaald in die teleskoop van ’n geweer moet ons leer om na alles deur die kruis te kyk.  Ons kan niks anders preek as Jesus as die gekruisigde en dat Hy opgestaan het as die eersteling van baie seuns.

Kom ons neem byvoorbeeld leiding en swaarkry in die kerk.  Paulus gee nie goedkoop sewe stappe hoe om in alles wat jy doen suksesvol te wees nie.  Hy was in elk geval nie so suksesvol volgens vandag se predikers wat net oorvloed en rykdom verkondig se standaarde nie.  Nee hy se: “NOU verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is”. (Col 1:24) Ons wil ons uit leiding en verdrukking red nie, maar ons daardeur neem sodat die vyand geen houvas op ons meer kan hê nie.  Die meeste van die tyd kos dit eers iemand om alles te verloor alvorens hulle die rykdom van die koninkryk ontdek.  Paulus sien sy leiding in perspektief van die liggaam, want hy het geleer dat sy lewe as ’n drankoffer uitgegiet is vir die kerk.  Elke lid in die liggaam bestaan vir die liggaam en tot diens van die liggaam.  Ons het geen bestaansreg sonder die Liggaam nie.  Gehoorsaamheid beteken nie dat jy altyd net lekker dinge sal beleef nie.  Gehoorsaamheid beteken nie noodwendig aardse sukses nie.   Daar is ’n verskil om swaar te kry omdat jy nie wou luister nie, en omdat jy ongehoorsaam was.  Dit is iets anders.  Maar God gebruik leiding om ons volwasse te maak en ons karakter te ontwikkel om die seën van Sy heerlikheid te kan dra.  Leiding gee jou diepte en bring ’n geestelike gewig in die Gees mee.  Jy word nie langer rondgeslinger deur omstandighede en die stories van mense nie.  Jy is geanker in jou gees.  Leiding bring outoriteit.  Geen ware outoriteit kom op enige ander manier nie.  Ook hierin was Jesus ons voorbeeld.  Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword (Heb 5:8-9) Dis in leiding waar God ons bevry van allerhande vrese.  Dit wat jy vrees sal jy kry en is nog jou God.  In leiding word ons met hierdie vrese gekonfronteer totdat ons na God uitroep en op Hom alleen vertrou.  So verloor dood, armoede, konflik en vervolging sy angel en word ons bevry van elke vashouplek wat satan hoegenaamd in ons kan hê.

Die Wêreld sien met reikhalsende verlange uit na die openbaarmaking van die volwasse seuns van God wat nie hulle koninkryke bou nie maar elkeen ’n bydrae lewe dat die koninkryk van God deur hulle gebou word.  ’n gekruisigde lewe is die produk van God wat oor die wêreld versprei moet word, in elke huis en werksplek.  Die kerk misverteenwoordig die Beeld van God terwyl self nog regeer.  Maar hoe meer ons kies om self neer te lê, hoe meer duideliker word Christus sigbaar in ons lewe.  Weereens ons kan nie onsself kruisig nie, maar ons kan oorgee!  Let go and let God!

LIEFDE maak ‘n weg

Jon Foreman sing ‘n liedjie: “education” https://music.apple.com/za/album/education/1545941558?i=1545941578

In hierdie liedjie vertel hy: “we loose yourself when you love someone”

Geen mens kon nog ooit voor ‘n lewende God se tasbare bekendmaking op sy voete bly staan nie! Wanneer Vader God in Christus Jesus deur die Heilige Gees ‘n werklikheid word, verdwyn self en ego soos mis voor die Son.  Wanneer ons die Here liefhet met ons hele hart, siel, krag en verstand verdwyn self. Wanneer ons besef hoe hoog, ver, wyd en diep Sy liefde strek – verdwyn self. Wanneer ek iemand werklik liefhet, en bemin – verdwyn self!

Mag almal die verwondering beleef om Jesus te ken en te volg! Jesus ons Here!

Categories
Sermons

Happily forever after… is a Choice

????Wanneer happily forever after eindig in die land of forgetfulness!????
Lieflike vroue! Ek glo dit gaan goed! Heel waarskynlik is jou dag of week nie probleemvry nie, en dan wil ons vir mekaar sê, welcome to my world, our world. Ek is ‘n vrou met haar oë gevestig op die Here. Ek is ‘n vrou soos jy wat elke dag uitdagings het. Ek is nie ‘n blogger nie, ek’s nie bekend of vreeslik interessant nie. Ek’s nie eers fancy nie, ek is net ‘n vrou. ‘n Vrou van God, en ‘n vrou vir my man Jan.
Die wese van ons vrouwees, menswees raak my diep, en daarom die skrywe.
Ek is doodgewoon, ek skryf sommer in Afrikaans en Engels, sommer in een nota.  Ek is nie altyd gehoorsaam aan dit wat ek weet reg is vir my lyf of my gees nie, ek maak foute, ek sê jammer, en soms maak ek weer dieselfde foute. En tog is ek diep bewus en afhanklik van die Here. Want ek weet net Hy het die vermoë om my beter te maak, wonderlik te maak, soos HY. It doesn’t have to be perfect to be wonderful.
Ek het onlangs ‘n vroue oggend gehou met die tema : Wonderful.  Die van julle wat my goed ken sal weet dat die Saterdag se bediening nogal moeilik was. Die vyand wou regtig nie hê die woord moes afgelewer word nie! Maar Jesus is groter, en ten spyte van ‘n wag voor my mond (dit is die beste beskrywing wat ek tans het) het Hy Sy wonderful werk gedoen. Ons was getoets aan ons eie woorde : It doesn’t have to be perfect to be wonderful.
Terwyl ek bedien het, het iets gebeur wat ek nog nooit beleef het (terwyl ek bedien nie).  Ek het ‘n visioen (soos ‘n rolprent gesien) waarin die Heilige Gees vir my dinge ‘wys’ (soos in die Boere-oorlog) NB – hierdie het egter niks te doen met politiek of die Engelse nie ???? maar die geestelike oorlog waarin ons is, soos die manne verlam en swak gemaak is deur die vroue en kinders in konsentrasie kampe te sit, gaan die vyand ‘n sterk aanval loods teen ons mans (Jesus vra ons as Hy weer kom, sal Hy nog geloof op die aarde vind?). Die vyand hou daarvan om ons gevange te hou. Manne se geloof sal lou word deur dit wat rondom hul gebeur, net eers dit … en toe vanoggend rondom 04:00 gaan die visioen voort en sien ek manne, vroue en kinders met bebloede klere (egskeiding is soos geweld, soos om ‘n bloedbaadjie aan te trek). Ek sien manne, vroue en kinders ontnugter, sonder geloof, flou in die geloof. Oop targets vir die vyand. Ek hoor hoe die Heilige Gees my bemoedig om aan te hou praat oor verbond, aan te hou om vroue te equip, lief te hê en te waarsku. Bewaar jou hart meer as enige iets, want daaruit is die oorsprong van lewe! Veral wanneer jy swaar trek, emosioneel, finansieël of fisies alleen is, of net alleen voel. Die vyand is slu, en hy is die vader van leuens! Verander jou dialoog, jou self-talk, neem jou gedagtes gevange. Rig dit op God se Woord, daarin is die oorsprong van lewe. Moenie jouself bejammer nie, die vyand spesialiseer in ‘simpatie’. Hy wil kom vir ons mans, die hoofde van ons huise, die beskermers en voorsieners, en hy kom net om te verwoes! Hy wil die liefling van jou hart teen jou gebruik! Kom ons wees wakker, sonder vrees, maar uiters waaksaam. SY perfekte liefde verdryf alle vrees. (1 Joh 4:18) Ons is ons mans se helpers, hul volmakers. Kyk wat is in jou hart, en draai jou hart gedurig na jou Eerste bruidegom, dan na jou aardse liefling. Die vyand haat God se gesin. Die Vader, onse Vader, se hart is egter gesin! Sy hart is vir ons. Ons hoef nie in die land van forgetfulness (vergetelheid) te woon nie. (Ps 88:12) Sy naam is Wonderful, en Hy het ‘n wonderlike hoopvolle toekoms!
Niemand van ons trou tog met ‘n skei-mentaliteit nie. Ons hoop en glo ons storie is die “they lived happily after storie” … en tog lyk die realiteit so anders. Ons stoei in die huwelik, met mekaar, met emosies, met min geld,  soms te veel geld, die kinders, skoonouers, ons werk en soveel meer ‘afhanklikes’ wat ons besig hou, ons tyd nodig het. En in al hierdie take (balle wat ons in die lug probeer hou), verloor ons soms so ‘n stukkie van onsself, die misterie van vrouwees. Ons voel nie altyd ge-waardeer of geliefd nie. En is dit juis in hierdie onbewaakte oomblikke van jou hart wat die vyand inkom en sy aanval loots.  Dit is gewoonlik baie subtiel, dit is juis nou dat ons ons harte moet bewaak. Dit is in hierdie oomblikke wat ons nie ons gedagtes net vrye teuels kan gee nie, nee ons moet ons gedagtes gevange neem. Ons moet ons gedagtes bind aan die woord van God, aan Sy gedagtes. Is dit altyd maklik, nee verseker nie, net moontlik. Hy is, is die great enabler. Hy help ons, en maak dit vir ons moontlik om die wêreld, en ons eie verkeerde gedagtes te oorwin.
Hy wil in die tyd wanneer ons na Hom toe draai, by Hom skuil, Sy karakter wat wonderful is, aan ons bekend maak, sodat ons kan wegstap van die (place of forgetfulness), sodat ons uit die plek van die ‘dood’ kan kom, na die lewe, waar Hy is. As jy saam met Jesus uit die land van forgetfulness kom, is die lewe beslis nie perfek nie, (kom ons jok nou nie vir mekaar nie), jy sal net ‘n nuwe vlak van wonderful ontdek.
Wonderful beteken : Excellent; great; marvelous: Amazing ; astonishing ; To be filled with admiration, amazement!
For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.”
Isaiah 9:6 NKJV
JESUS word genoem: Sar Shalom – die Prins van vrede. God IS in beheer!!!! Selfs in ons vreesagtigste en hartseerste tyd!
“And the Angel of the LORD said to him, “Why do you ask My name, seeing it is wonderful?” Judges 13:18 NKJV
“Your testimonies are wonderful; Therefore my soul keeps them. The entrance of Your words gives light; It gives understanding to the simple.” Psalms 119:129-130 NKJV
“This also comes from the LORD of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.” Isaiah 28:29 NKJV
“I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made; Marvelous are Your works, And that my soul knows very well. My frame was not hidden from You, When I was made in secret, And skillfully wrought in the lowest parts of the earth.”  Psalms 139:14-15 NKJV
Ons is voorwaar wonderbaarlik geskape, Marvelous are Your works … iets van daardie mooi en awesomeness is ook in jou en my. Sonde, ons verkeerde besluite en eet van die appel van kennis van goed en kwaad, neem iets van daardie heerlikheid weg, ons verloor ons glans, ons vrymoedigheid, ons verloor Sy heerlikheid.  Ons moet ons mans vry maak van ons perfekte verwagtings, vryspreek van perfek wees, voorsien, gee van hulself. He doesn’t need to be perfect, to be wonderful.
Moenie dit wat kosbaar en wonderlik is, weggee nie. Bewaar jou hart. Selfs al is jy met ‘n moeilike man getroud. As vroue loop ons verseker nie almal dieselfde pad nie. Dit voel of party van ons ingeskryf is vir die advanced kursus. Ek weet dit, elkeen van ons sal voor hindernisse te staan kom, elkeen van ons sal weer ons harte moet vasbind aan ons geliefde, want ons kry seer, en ons maak seer. Ek weet dat Sy perfekte liefde en genade (Sy amazing grace) genoeg vir jou sal wees, vir my sal wees. Sy genade gee ons die bonatuurlike vermoë om die vyand/die verkeerd te oorwin.
“Shall Your wonders be known in the dark? And Your righteousness in the land of forgetfulness?” Psalms 88:12 NKJV
“We give thanks to You, O God, we give thanks! For Your wondrous works declare that Your name is near.” Psalms 75:1
“WONDER upon WONDER”
Isaiah 29:14-16 (ESV) therefore, behold, I will again do wonderful things with this people, with wonder upon wonder; …
Geliefde vroue, vroue van die Here, kom ons bid gedurig vir mekaar. Kom ons wees eerlik met ons harte en emosies. Ons doen wat reg is, en laat ons nie lei deur hoe ons voel nie. Kom ons bewaar ons harte, sodat daar oor ons staan : unavailable. (vir ander mans, en die vyand se leuens). J
❤Wonderful Gedig – geskryf vir Saterdag 13 Mei 2017 se wonderlike vroue oggend.
 
U word genoem Wonderful, counselor en mighty God!
Here, ek wil dit so graag glo
Maar hier in die land van forgetfulness
Waar ek nou al so lank woon
Het ek gewoond geraak
aan die vyand se leuens en hoon
Ek is onseker, Here ek het gefouteer
Wysheid het plek gemaak vir die doodsgeur, die doodsreuk
Kan ek regtig net kom
Here, kan ek net kom aansit by U tafel
U tafel van genade, versoening en
Vergifnis, ook vir my
Twyfel, shame en sonde hou my weg!
Here asb vergewe my!
O jinne, Wat gaan die mense sê?
Ek draai weg van rede
En ontmoet die Prins van vrede
Vandag Here, lig ek my oë op na U
en U buig, en U buig om my te ontmoet!
Want U word genoem,
Wonderful, counselor en mighty God!
 

Categories
Sermons

Holy Communion / Nagmaal

KINGDOM DYNAMICS
1 Cor 11:23 Faith At the Lord’s Table, FAITH’S CONFESSION. Just as the act of water baptism outwardly declares or confesses an inward experience of salvation through the blood of the Lord Jesus, each observance of the Lord’s Table is a powerful occasion for faith’s confession. In the ordinance, the Christian confesses before all heaven that he not only has believed, but that he has not forgotten. “In remembrance” involves more than just memory; the word suggests an “active calling to mind” (Wycliffe).
The word “for” introduces the reason the Supper is continually repeated. It is an acted sermon, for it “proclaims” the Lord’s death. The outward act of faith, as the bread and cup taken, is explicitly said to be an ongoing, active confession—literally “you are proclaiming” (1 Cor 11:26). Each occasion of partaking is an opportunity to say, proclaim, or confess again: “I herewith lay hold of all the benefits of Jesus Christ’s full redemption for my life—forgiveness, wholeness, strength, health, sufficiency.” The Lord’s Supper is not to be simply a ritual remembrance, but an active confession, by which you actively will to call to memory and appropriate today all that Jesus has provided and promised through His Cross.
At Jesus’ institution of the Lord’s Supper with His disciples (Matt. 26:26–29; Mark 14:22–25; Luke 22:15–20) the bread and cup were part of a meal, with the bread probably broken near the beginning (cf. “when He had given thanks,” 1 Cor. 11:24) and the cup taken at the end (cf. “after supper,” v. 25). By the time Paul wrote, the Lord’s Supper was celebrated in two stages which consolidated the partaking of the bread and cup at the end of a communal meal. The worship with the bread and cup came to be called the “Eucharist” (Didache 9:1; Ignatius Letter to the Philadelphians 4), from the Greek word for “thanksgiving” (eucharisteō). The communal meal was called the Agapē (Jude 12; Pliny Letters 10. 96. 7), a Greek word for “love.”
one factor contributing to those divisions is evident here, namely, economic differences in the church (1 Cor 11:21).
1 Cor 11:20–21. The Lord’s Supper should have been the remembrance of a preeminently selfless act, Christ’s death on behalf of others. Instead the Corinthians had turned the memorial of selflessness into an experience of selfishness and had made a rite of unity a riotous disunity. While one brother went hungry because he lacked the means to eat well, another brother drank to excess.
The Communion:
1 Cor 11:24 Broken for you refers to both Jesus’ substitutionary role as Savior as well as the One who bore our pain and sicknesses (Isa 53:4-6)
1 Cor 11:25 The new covenant, sealed by the blood of Jesus, was prophesied in Jer. 31:31-34. That covenant was new in its nature and in its content, securing the forgiveness of sins and writing the law of God in the hearts of believers. The old ritualistic system is replaced by the gospel of Christ, which He established by His death (see Heb. 8:7-13).
To act in a spirit of selfish disregard for the needs of a brother was to despise the church of God, composed not of lifeless stones but of living people who could be grievously hurt. The bread represented the incarnate body of Christ unselfishly assumed (Phil. 2:6–7) and unselfishly given on the cross for the benefit of others (2 Cor. 8:9; Phil. 2:8), that kept needing to be remembered (cf. 1 Cor. 4:8–13).
1 Cor 11:25. The wine was a poignant reminder of Christ’s blood, without the shedding of which there could be no forgiveness from sin (Heb. 9:22) and through which cleansing and a new relationship (covenant) with God was made (Heb. 9:14–15). The word “covenant” referred to a relationship in which one party established terms which the other party accepted or rejected. The focus of the Old Covenant was the written Word (Ex. 24:1–8). The focus of the New Covenant is the Living Word (John 1:14–18). Christ intended the cup to be a representational (cf. John 10:9; 1 Cor. 10:4) reminder of Him: do this … in remembrance of Me.
The body of Christ is the church, which consists of individual believers (cf. 1 Cor. 12:12, 27). His body, the church, is also pictured by the bread of Communion (1 Cor 5:7; 10:16–17). Thus to sin against another believer is to sin against Christ (1 Cor 8:12).
One body of diversity – (1 Cor 12:13; Gal. 3:28; Col. 3:11)
They should seek out the wronged brother and ask his forgiveness. Only then could a true spirit of worship flourish (cf. Matt. 5:23–24)

Categories
Sermons

Die ‘ek is’ beginsel – God se teenmiddel teen minderwaardigheid

Die mees belangrikste uitspraak in jou lewe begin met: Ek is…

Jesus se versoeking het die “ek is” uitspraak in Sy lewe bevraagteken: “As jy dan regtig die Seun van God is,” (Mat 4:3) As die vyand ons onkant betrap rondom ons identiteit, dan vang Hy ons in Sy strik van leuens om uiteidelik sy wil te doen. (2 Tim 2:26) Dit is wesenlik belangrik dat ons elkeen moet weet ‘wie’ ons is.  Jou skeppingsdoel is in werklikheid Christus. (Rom 8:29) Alhoewel ons nooit fisies soos Jesus kan wees nie, wil God dat ons soos Hy sal dink, optree en leef. Hy is die beste manier om te leef. Sy waardes en motiewe is suiwer! Hy is die volmaakte wil van God. Ons is dus die mooiste mense, wanneer ons die meeste soos Hy is.  Die basis van ‘belief therapy’ wat in tronke en rehabilitasie sentrums gebruik word is: Wat jy oor jouself glo, bepaal jou gedrag en keuses.

Maar ons skeppingsdoel gaan ook verder as dit.  God het ‘n plan met elkeen van ons, en sodra ons daardie plan verstaan kan ons ‘n lewe van sin en betekenis leef.  (2 Pet 1:10) Die ek is het eerstens nie te doen met wat ons kan doen en vermag nie. Because God created us as ‘Beings’ not ‘Doings’!  Mense wat deur trauma gaan wil net iemand teenwoordig hê, jy hoef niks te doen nie.  Ouer mense wat teen die einde van hulle leeftyd nie meer al die dinge wat hulle eers kon doen meer vermag nie, is nie nou minder werd en belangrik nie.  Hulle teenwoordigheid, wie hulle was is vir ons belangrik! Jy is eerstens ‘n gees mens. Wie jy in die Gees is, jou teenwoordigheid, jou gesindheid is bepalend.  Iemand met ‘n verkeerde gees, kan ‘n hele vertrek mense negatief beïnvloed. Die teendeel is ook waar! Iemand met ‘n positiewe ingesteldheid kan geskiedenis verander!

Kyk na die rots waaruit jy gekap is:

Dis waarom Paulus die broeders vermaan: “Want let op julle roeping, broeders” (1 Cor 1:26) Hulle moes onthou hoe God hulle geroep het. Hulle was nie vername mense nie. Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Isa 51:1 Jou redding en die manier hoe God jou red, kan betekenisvol wees om jour roeping te verstaan. Die man wat die bekende EE3 Evangelisasie tegniek en kursus ontwikkel het, het juis deur die 2 diagnostiese vrae tot bekering gekom. Die dinge waarvan die Here jou verlos het, en hoe hy jou verlos het kan ook nou vir ander van hulp wees. Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; 9 en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword (Heb 5:8)  Selfs Jesus het ‘n liggaam nodig gehad wat hom voorberei is deur generasies heen. (Heb 10:5) Selfs jou ouerhuis en omstandighede waarin jy gebore is, is belangrik. Moet nie dit as ‘n vloek sien nie.

Vind jouself in die Woord:

Johannes die doper moes homself in die Woord sien, om sy roeping te verstaan. (Mal 3:1 vergelyk Mar 1:2) Paulus het geglo dat hy deur spesiale roeping lewendig gemaak is (Gal 1:1 Sien hoe Paulus sy roeping sien en verstaan: Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, 16 om sy Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig (Gal 1:15)

Profetiese Woord en Openbaring:

Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ’n profeet vir die nasies gemaak. (Jer 1:5) So het die Here vir Abraham, Moses, Samuel en nog baie ander geroep om vir Hom te werk.  Wanneer ons God ontmoet, kry ons ons identiteit.  Ons is juis identiteitloos omdat ons Hom nie ken nie.  Adam en Eva het in ongehoorsaamheid die verhouding wat hulle met God gehad het verbreek en weggestap en sodoende hulle identiteit verloor.  So het Esau dan sy eersgeboortereg verag. Gen 25:34 Ons eie drange en vleeslike begeertes mislei ons. Ons dink ons is die somtotaal van ons drange en begeertes. God het ‘n hoër doel met ons as mens, daarom het Hy ons geskape met goddelike vermoëns.  Paulus was eers op ‘n verkeerde pad, omdat hy in die tradisies van sy voorvaders geloop het en nie geweet het wat hy doen nie. (Acts 9:3-6) Hy het ook deur profetiese woord van Ananias sy roeping ontvang. (Acts 9:15-16)

“Maar deur die genade van God is ek wat ek is”

Paulus maak hierdie kragtige stelling in (1 Cor 15:10). Hierdie is ‘n diep geestelike paradoks: Om self te verloën (Mat 16:24; Rom 2:20) en uiteindelik net jouself te wees.  Madame Guyon het dit verduidelik dat God soos met ‘n slang die gif uit ons ‘self’ wil haal om ons uiteindelik onsself gesond terug te gee. Die selfsug, ambisie, selfregverdiging, passiwiteit, trots, van die eie-ek verwoes ons lewe. As ons egter sterf tot hierdie self, gee Hy ons ‘self’ terug om in nederigheid, ootmoed, gehoorsaam aan Hom te lewe. Daar is ‘n unieke deel van die beeld van Christus in ons elkeen opgesluit. by the acknowledgment of every good thing which is in 2you in Christ Jesus (Philemon 6)

Categories
Sermons

Learn to love and honor God's Judgments

Love and honor God’s Judgments

We live in an age where the following statement has never been more accurate and relevant; “everyone did what was right in his own eyes” Judges 21:25 We have more information available than ever yet people appear to be entirely ignorant of their lifestyle decisions, and it’s consequences. Our alienation from God and Truth has set us onto a course of deep darkness.
The sad truth though is that many Christians and believers are also just as ignorant of their behavior, habits, and incompetence in certain areas. This ignorance became very apparent to us in our recent encounters to Uganda. These are beautiful people, but they are totally ignorant of their incompetence in the workplace. Maybe in some way this is a good thing, for ignorance is bliss. Samuel Lwandasa, who have lived in the USA for more than 15 years relayed a little story to explain the problem with Africans. One man has five cows, he is very proud and feels like a wealthy man, because his neigbor only has two. Not realizing there are people who have more than thousand cows.
Against this backdrop of Earthly reality, I see in the scriptures an incredible hidden truth.
David loved God’s Judgments!
Psalms 18:22 For all His judgments were before me, And I did not put away His statutes from me.
Psalms 19:9-10 The fear of the Lord is clean, enduring forever; The judgments of the Lord are true and righteous altogether. 10 More to be desired are they than gold, Yea, than much fine gold; Sweeter also than honey and the honeycomb.
Psalms 36:6 Your righteousness is like the great mountains; Your judgments are a great deep; O Lord, You preserve man and beast.
David sings a song on God’s Judgments, about how he loves it! Psalms 119:7, 13, 20, 30, 39, 52, 62, 66, 75, 102, 106, 108, 137, 156, 160, 164, 175
Loving Judgements is a difficult concept to comprehend at first; most children writing exams surely cannot agree that they love it! We as adults are not far behind; we’re just happy that we do not have to write them anymore. An interesting read on the subject is the study done by Justin Kruger and David Dunning.

People tend to hold overly favorable views of their abilities in many social and intellectual domains. The authors suggest that this overestimation occurs, in part, because people who are unskilled in these domains suffer a dual burden: Not only do these people reach erroneous conclusions and make unfortunate choices, but their incompetence robs them of the metacognitive ability to realize it. Across 4 studies, the authors found that participants scoring in the bottom quartile on tests of humor, grammar, and logic grossly overestimated their test performance and ability. Although their test scores put them in the 12th percentile, they estimated themselves to be in the 62nd. Several analyses linked this miscalibration to deficits in metacognitive skill, or the capacity to distinguish accuracy from error. Paradoxically, improving the skills of participants, and thus increasing their metacognitive competence, helped them recognize the limitations of their abilities. 1

I also remember a most interesting TED talk, we reviewed in BibleSchool class on Being Wrong by Kathryn Schulz. https://youtu.be/QleRgTBMX88 She explained how like the Wolf in the Road Runner animation, we run over the edge believing we can walk on air, to then suddenly realize we’re dead wrong. We all have moments like this, and it is what makes us human. The problem is when decision makers are wrong and want others to believe their error. Not knowing I am wrong, is possible one of our biggest handicaps.

Seek criticism from friends and peers

Elon Musk explains in an interview about Starting up a new business on how important it is to seek Criticism. 2 He calls it “rigorous self-analysis.” Obviously, you should ignore the ignorance of people that do not understand your cause and is just sowing doubt and unbelief. Learn and attract criticism from your friends, invite them to speak into your life. Make yourself vulnerable. Prayerfully extract the gold from every criticism, reproof, rebuke, admonishment, exhortation that comes your way. Say thank you, the person correcting you is taking a significant risk, and a show of courage to point out a possible error.
Peer review analyses: Because it ‘s hard for most professionals to recognize and improve on their weaknesses on their own, aviation has developed structured mechanisms of check questions to a relative peer. Like flight attendants checking each other on door closing procedures, Pilots going through checklists with Co-pilot etc, and flight crew awareness of problems reported to the captain. This system was only introduced after the fatal crash of Trans World Airlines (TWA) Flight 514, a Boeing 727 inbound from Columbus, Ohio, that was scheduled to land at Washington National Airport. The crew had flown a normally functioning Boeing 727 aircraft into a hill at an altitude of 1669 feet, just short of the hill’s peak of 1764 feet. The 85 passengers and seven crew members died in a horrific fiery crash 29 miles northwest of Dulles International Airport. Human error and Pilot’s misunderstanding each other was the cause of this accident.
How many people have suffered terrible harm because of the absence of correction in the offender’s life?

Elite athletes, musicians, and other top performers understand that excellence occurs through extensive study and practice, with constant feedback, and by adopting techniques and tools that have led to others’ success. For elite performers, this extends well beyond the formal training period. (An entire scientific discipline is devoted to this topic, as detailed by Ericsson 34.)

 Maybe this is why Weigh-less is so successful in helping people loose weight, the weekly weigh-ins.  The AA has sponsors.  Covenant eyes provide a accountability software program for Internet Porn Addicts, where you share your online traffic with a partner.

Take regular tests, to evaluate your ability, performance, and development.

Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves, that Jesus Christ is in you?—unless indeed you are disqualified 2 Corinthians 13:5. Doing inward self-analysis is fruitless and futile. Paul says that he does not even judge himself. 1 Corinthians 4:3. Judgment has to be external. Our own hearts are too deceptive. Jeremiah 17:9.

The Word and the Spirit is the perfect Judge

Jesus learned His judgment from the Father. Do not trust your own judgment, seek His judgment. John 5:30 I can of Myself do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is righteous because I do not seek My own will but the will of the Father who sent Me. John 7:24 Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment.” John 8:15-16 You judge according to the flesh; I judge no one. 16 And yet if I do judge, My judgment is true; for I am not alone, but I am with the Father who sent Me.
The more we Study the Word, the better we can judge. The Word is a discerner. Hebrews 4:12. Like not judging a matter by the first testimony, cross-examine and then make a conclusion. Proverbs 18:17.
David made several prayer requests to God to search Him, test Him and examine him. Search me, O God, and know my heart; Try me, and know my anxieties; And see if there is any wicked way in me, Ps 139:23

The judgment of the Father

In recent times so many worship songs focus on loving God, and His amazing enduring love for us. Although this is important, yet the context of our relationship is always explained in terms of that of a disciple, a bond-slave, a child, a friend. Even our love is contextualized: if you love me you will obey my commandments. John 15:10 If you keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father’s commandments and abide in His love.
We do not fear His judgment because of His perfect love. 1 John 4:17-19 Love has been perfected among us in this: that we may have boldness in the day of judgment; because as He is, so are we in this world. There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love Him because He first loved us. Love is made perfect through obedience. Hebrews 5:8.
Having God as our Father, does not only mean we are now protected, He will take care of everything. It means He will correct us, chastise, and rebuke us if nessasary.
And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons:
“My son, do not despise the chastening of the Lord,
Nor be discouraged when you are rebuked by Him;
For whom the Lord loves He chastens,
And scourges every son whom He receives.”
If you endure chastening, God deals with you as with sons; for what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Hebrews 12:5-7
See Prov 15:31-32 Today’s scripture reading…

 1. “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments” Justin Kruger and David Dunning Cornell University  ↩︎
 2. Elon Musk https://youtu.be/NU7W7qe2R0A “Constantly seek criticism” 11minutes into video 
 3. Ericsson KA. The influence of experience and deliberate practice on the development of superior expert performance. In: , Ericsson KA. ed. The Cambridge handbook of expertise and expert performance. New YorkNew York: Cambridge University Press, 2006; 683–704. CrossRef
Categories
Social Relevance

Put back the holy in ordinary secular work.

Key scripture: Mat 5:16 “may your good works glorify your father in heaven” (1 Corinthians 10:31 ESV). Do all to the Glory of God
One of the key concepts of the Reformation was coram Deo: all of life is lived “before the face of God.” In other words, there was no separation between the sacred and the secular Excerpt From: “The Reformation Manifesto: Your Part in God’s Plan to Change Nations Today” by Cindy Jacobs. Scribd.  Read this book on Scribd: https://www.scribd.com/book/235000503

You cannot fix crooked getting with right giving.

I find sometimes this believe among Christians that they are trying to fix with religious activities like prayer and giving a bad and wrong work-ethic. You cannot fix deceitful getting by giving tithes and offerings. The way you earn your giving is as important as the giving.
It is very clear, work is worship. The manner and way we work glorify God. After all these thousands of years, we still stand in awe at the wonder of God’s work – creation! What can we learn from the way God worked creation? His creation is sustainable, intricate, beautiful, in order, balanced, wonderful, and creative. When Godly character is evident in our work, God gets glorified. Proverbs 22:4,9 By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life. He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor. Many people say I have no skills. You can teach any man a skill, but character is birthed. The most sought-after job-seekers are ones with godly character. Society is calling for leaders with character.
Made in His image we have received the same abilities and potential locked up in all of us, get working! (Prov 22:29) “excel in your work, will bring you before Kings” I believe if every Christian Born Again believer work God’s way, there will be no unemployment in the church. We would be the most sought-after individuals on the planet for employment. He has put the Christ-like ability in us at our salvation. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work (2 Cor 9:8) God even anointed certain men with the skill to do special work. (Ex 31:1-6; 35:30-35) The first ever people to be anointed by God was the artisans. Daniel worked in a Babylonian system: Dan 5:14, could find no error in His work Dan 6:4 Joseph ruled over Egypt through his wisdom and insight – Gen 41:38-39 We have the spirit of God with us, to lead an guide us in business decisions.
I learned that Genesis tells us God gave us a job even before he gave us a family. We were created in the image of God to be co-creators with Him. Gen 1:28 “fill the earth and subdue it. Subdue: kabas: A verb meaning to subdue, to bring into subjection, to enslave. It means basically to overcome. We are destined to overcome, life’s obstacles and difficulties. Every big invention we celebrate today, first have been a big problem.
Avoda, or Avodah is a Hebrew word, literally meaning “work”. In a modern context, usually refers to business-type activities, it can also mean agricultural work and, more traditionally, serving God. In its original, traditional sense, “avodah” was applied to sacrifices offered in Temple in Jerusalem. The word was also used to described the epitome of sacrificial rite, the complex and fraught main service of the The High Priest on Yom Kippur (The Day of Atonement). Today it refers to a liturgical reenactment of the aforementioned ceremony which is recited during the Musaf Amidah of Yom Kippur.
True Christianity creates no division between secular and sacred. Every task we undertake, paid or not paid, is to be done to the Lord. May the Lord Jesus by His powerful Spirit remove the duality in our thinking today! Work is holy! In Switzerland all work is seen with dignity. Work is dignity. The oppressive slave system of colonialism made certain tasks and work seen as lower, degrading, and of lesser importance and prominence. If you are called as a street sweeper, do it to the glory of Go, so that those who pass by exclaim: “look at the clean streets, it looks like heaven”

Labor for eternal food

(Joh 6:27; Mat 4:4; Joh 4:13-14)
Working for food and belongings can never satisfy your soul, only finding your purpose in God. Our creational purpose is to be Christlike Rom 8:29 Our lives are hidden in Him (Col 3:2) The curse of work that came with Adam’s sin, is loosing our true identity. The curse is not in the work we do, but doing it like a slave, because you have to, not because it is your calling. Many people after retirement become even more busy, because they love their work. Work makes you happy. You feel good after a day’s work. Sleep well.

Remain in your calling

1 Cor 7:20 The Bible does not look negatively to slavery. To build a healthy economy you need workers, slaves and leaders. Each one have received a different talent all according to his own ability. (Mat 25:14, 15) Jesus Himself took on the form of a bondservant. (Phil 2:5) The quickest way to discover your true calling, begin to serve somebody. The Bible is actually specific about this: we should honor our parents, the best way to honor them, is to serve them. Jesus learned to obey earthly parents first for 30 years, before He was released for ministry. He also had no ambition to begin His public ministry, His mother prompted Him. (Joh 2:4) Paul served for 17 years in total before he was commissioned as an Apostle. (Gal 1:18; 2:1) Paul often refer to himself as a Bondservant of Christ. (Gal 1:10) This Bible actually gives specific instructions to Slaves and Owners. (Eph 5:6-9) Paul wrote a letter to the owner of a slave, to honor and respect that role. (Philemon) General instructions is given to not judge another person’s slave. (Rom 14:4)
Once we have discovered His gift of righteousness, we work from a position of rest. (Heb 4:8–11) The rest of faith and obedience. We do not work to achieve his favor, or prominence before man. We have received His favor, acceptance, sonship and want to be productive with what we have received.

Riches is produced by the way we work, not mere work alone.

It is His blessing that makes one rich not to just work harder. (Prov 10:22) It is also important to realize that it is not work itself that brings riches. There are very hard working people in Africa that remains poor. The blessing is not in work alone, but in multiplication. See the parable of the talents. We often equate faithfulness with being steadfast, consistence, dependable, reliable, dependable, loyal, true, trustworthy, devoted, truthful. Jesus equates faithfulness with something else – multiplication. Whatever God gives to us, He expect us to multiply and present it back to Him.

Remove the curse of sin out of work

Most Christians see work as secular and worldly, unholy. With this mindset they seek to now work for God. How do you work for God? Preaching, prison visitation, feeding the hungry? What do pastors do with all their time, when everyone else is working? At least the apostles gave themselves to prayer and study of the Word. Instead we should take the holy back to the workplace, we need Pastors at the forefront to be examples in this.
APOSTLES WORK HARD
Joh 4:38 – and you have entered into their labor
2 Cor 6:5 – labors
2 Cor 10:15 – measure of our labour – We do not boast beyond limit in the labors of others
2 Cor 11:23 – with far greater labors 1 Cor 15:10
1 Cor 4:12 Working with our own hands
2 Thes 3:8 with toil and labor
Work is a blessing to be enjoyed. (Eccl 2:24, 26) God is delighted in our fruitfulness. When the faithful servants brought their returns to their master, he not only blessed them, and gave them more he said: Enter into the JOY OF THE LORD. (Mat 25:20)

Work is ordained by God

Ge 1:27-28 See also Ex 20:9 pp Dt 5:13; Ps 104:23
Work is part of the rhythm of life. Like sleep, food, and fun, we need to work. It keeps us healthy. When an old person can do no more work, they die soon. Work keeps you moving, productive, feeling dignified and healthy.
God works Joh 4:34; 5:17; John 17:4 thus being created in His image, there is something Godly and divine about work. Employment is going to become the most scarce resource on earth. May we take up our Godly call not to only find work for ourselves, but create work for others. Like Paul we say: “as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.” (2 Cor 6:10)
In his book “Jesus a Pilgrimage” James Martin explains in great detail life in Nazareth, we Jesus grew up as boy and young man. Nazareth was located “on the fringe of the Roman Empire, both geographically and politically.” Only two to four hundred people lived there in Jesus’s day. Today the ruins of the houses in Nazareth are scant, but the archaeological evidence has revealed small dwellings built with local stones (basalt or limestone) that were stacked roughly atop one another. The floors were of packed earth and the roofs thatched, constructed over beams of wood and held together with mud. Families lived in small houses clustered together around a “yard” where common activities were performed. Evidence from the rooms points to little privacy for the inhabitants, but a great sense of community. Every one knew each other, is this not the carpenter’s son Mt 13:55–56.
The conditions was “filthy, malodorous and unhealthy” by contemporary standards. Most skeletal remains predictably show iron and protein deficiencies, and most had severe arthritis. A case of the flu, a bad cold, or an abscessed tooth could kill. Life expectancy, for the luckier half that survived childhood, was somewhere in the thirties. Those reaching fifty or sixty were rare.
Life was hard, and people lived perilously close to the edge, economically and socially. People did not travel afar much, since it was both dangerous and expensive. When they did— for example, for the pilgrimage to Jerusalem— they did so in larger groups so as to ward off bandits. Life was, as Crossan and Reed say, “predominantly local.”
Nazareth is not mentioned anywhere in the Old Testament. Nor is it mentioned in the Talmud, which lists sixty- three other villages in Galilee, or in the writings of Josephus, who names forty- five other Galilean villages. “Can anything good come out of Nazareth?” asks Nathanael. 23 In that Gospel passage Nazareth is, quite literally, a joke. And yet, just four miles from Nazareth was Sepphoris, a bustling city of thirty thousand, which was being rebuilt at the time by Herod Antipas. Yet Jesus chose Nazareth as the proper place to prepare himself for public ministry.
One archaeological team wrote about Nazareth: “The principal activity of these villagers was agriculture. Nothing in the finds suggests wealth.” In his parables and stories Jesus frequently makes use of images not from carpentry, which one would expect, but from farming— the sower and the seeds, the mustard seed, and the weeds that grow up alongside the wheat,

We will eventually be judged by our works:

Mat 16:27 reward each one according to his works
Mat 23:3 but do not do according to their works, for they say and do not do.
Mat 26:10 she has done a good work for me
Your works bears witness of who you are: Joh 5:36; not being able to work is compared with darkness. Joh 9:4

Faith is work

Works of faith vs works of the law (James 2:14- 26 vs Heb 6:1)
We are called to be workers of miracles not waiters until he does the miracles
Faith is proven by its works (James 2:22, 25)
Good works acceptable unto God are only possible through God’s grace active in one’s heart (Matt. 5:16; John 6:28; 14:12). They are always the result of salvation and not the means of salvation. Man cannot do any work to earn God’s favor unto salvation (Rom. 4:1- 5; Eph. 2:8, 9; Titus 3:5). Salvation is given by God in grace, and there is no way that it can be earned.

THE PURPOSE OF WORK IS:

God ordained work as the normal routine of living. Every legitimate human task, therefore, is of intrinsic worth, however menial it may seem, and is potentially a means of glorifying God.
• That people should be self-supporting Ge 3:19 See also Ps 128:2; 1Th 4:12
• That people should find self-fulfilment Ecc 2:24 See also Pr 14:23; Ecc 3:22; 5:19
• That people should serve/give to others Eph 4:28 See also Pr 31:15; 1Th 2:9; 1Ti 5:8
• That people should glorify God Col 3:17 See also 1Co 10:31; Eph 6:5-8 pp Col 3:22-24
Surely like all good things the enemy seek to corrupt what God has given as a gift. People get absorbed in their work, they only work and not rest in Christ, we work and have no fun, loosing our playfulness, we become work orientated and task orientated and loose loose our sensitivity for people. Getting the job done becomes more important than people. It is not easy to learn to balance all these priorities and tasks. But the life of the spirit is a life of rhythm, being focussed on HIM, working for Him, obedience to the spirit, rather than obedience to the TO DO list. Daniel made it his duty to pray 3 times per day. Dan 6:10 Cornelius work, and good deeds, and prayers became a remembrance before God. Acts 10:1-3
Your workplace is the only church some people will ever see. Let God open our eyes to see the god-given value of work. We are called to do even greater works than Him Joh 14:10. This is why He has given us His strength to do all things. (Phil 4:13)
 

Categories
Sermons

Discover what makes God happy – Multiplication

We often equate faithfulness with being steadfast, consistency, being dependable, reliable, dependable, loyal, true, trustworthy, devoted, truthful. Jesus equates faithfulness with something else – multiplication. Whatever God gives to us, He expects us to multiply and present it back to Him. John Bevere

The Parable of the 10 Virgins (Mat 25:1–13) does not reveal the meaning of “taking oil with you”, and thus many sermons suggested oil, referring to the Holy Spirit. But you cannot buy the Holy Spirit. It is evident that the parable’s focus is about being prepared for the coming of the Lord. These two parables are interrelated, both starting with “then the kingdom of God is likened” and both ending with God’s judgment. The second parable explains the first. The wise virgins were preparing for the unexpected delay of the bridegroom (v. 5). The best way we can prepare for the delay of his coming is, making disciples who can continue after our death. We need to duplicate our lives so that the flame of the gospel can keep burning. Freely we have received, freely we need to give. Mat 10:8

Read the rest of the portion of scripture; Mat 25:14-30

His goods – The money was His, and they were only stewards. My farm worker who uses my car, cannot come and give me back my car, and demand a blessing for returning it. We cannot twist God’s arm with our tithes and giving, to give us more. It is all His in the first place. He wants us to look after it, and make it grow, cultivate it.

Trade: to work, perform by labor, to do, produce, cultivate the earth. Gen 1:28Mat 25:15 five talents The Greek text indicates an amount equal to 75 years’ wages thus the average years of a person’s live. The talents were of silver (money in Matt. 25:18 is argyrion, which means silver money). A talent weighed between 58 and 80 pounds. Again the average weight of a man. Our lives should reproduce, multiply, and cultivate the righteousness, and God-given abilities we have received. The old Protestant preachers would always ask: “what are you going to do with Christ you have received?”

Each according to their ability: we all have received intrinsic natural gifts talents, and influence. Righteousness is receiving sonship; now God wants us to cultivate what we have received.

“you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed” The wicked and lazy servant did not know the character of hIs master. This scripture in-plicately reveals the true meaning of the parable; God wants to reap a harvest where He has not sown, he first sown seed in us, not we sow, and reap a harvest exponentially for Him.

‘For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away”

25:29 have abundance, perisseuo (per-is-syoo-oh); Strong’s #4052: To superabound, have in excess, greatly surpass, excel. The word shows the generosity of God’s grace, giving assurance that faithful use of one’s talents and gifts sets the stage for one’s own advancement. The abundance of life is already within you. Your provision is within you. Give yourself, serve others with your abilities and gifts, and provision will follow you. He who chase after money never finds it.

Let’s look at Jesus’ example:

Jesus worked – John 5:17 what was His primary work?

Taught and disciplined 12 men – 2 Tim 2:20 and in the end He presented them back to God. Joh 17:4 He prays for them but eventually pray for their fruitful offspring. Joh 17:20 The seed principle is part of God’s nature, He created every living thing from this principle. Man cannot duplicate this original reproducing seed. The seed man creates cannot reproduce after its original kind. OMG Disciples are gifts. They are added by God in our lives, for a period to raise. Like, children.

Acts 10:38 – went about doing good

Works of faith – Multiplied bread Mat 15:32-39

The circuit of ministry – Mark 6:6 Then He went about the villages in a circuit, teaching.

He died – Joh 12:24

Why did the servant hide the talent in the ground? He was afraid of losing it. Scared of taking risks. He did not believe in his own ability. He was also called lazy. This servant was only seeking an excuse to do nothing and not be productive. Excuses are what keeps most people from doing: they try to justify their actions. Excuses like: “evangelism is not my gift or calling, or I cannot sell anything. We become good at anything we practice. We only need to start. We all receive a mostly healthy body, but being lazy we do not cultivate it, we become over-weight, and more and more restricted to do what that the body was made to do. When we exercise we discover that the body is capable of much more, and we begin to do what we thought was impossible.

“Enter into the joy of the Lord” God is well pleased. We enter into Him being happy and delighted at our work, and faithfulness. The end of both these parables concludes: those who did not multiply was not given access to enter the Kingdom of heaven.

We were naturally made to reproduce. Like a tree multiplying its fruit, it is doing what it was made to do. It is natural for a healthy tree to reproduce. Fear, laziness, and stubbornness is not natural. God gave to each one according to their ability, and they had the means, they only had to obey.

May our eyes be opened to the riches that God has placed within us in Christ Jesus. Let us break loose of the lies and excuses that hold us back. Let our lives be productive and multiply that what He has placed in us.

Categories
Social Relevance

Getting to the root of racism and pulling it out.

Truth is Balanced.  For us to truly prosper is not the absence of problems. True prosperity is determined by how your soul prospers in the midst of trials and persecution.  The Message of the Gospel contains many opposites and paradox.

We see the unseen. We subdue by submitting. We win by losing. We are made grand by making ourselves little. We come in first by becoming last. We are honored by being humble. We fill up with God by emptying out ourselves. We become wise by being fools. We possess all things by having nothing. We wax strong by being weak. We find life by losing ourselves in others. We live by dying. Leonard Sweet, Beautiful.

The same applies to the Race issue. God has set boundaries for Nations, yet He wants us to respect and love all mankind, showing no partiality as if there is no boundaries.  He divided the languages at Babel, yet wants us to find a Divine Love language in Christ.  We need to overcome our race issues because there is ONE heaven, ONE Father to us all in Christ.

In an interview with Neels Jackson, the infamous Beyers Naudes says the following: “Ek hóóp ek het ’n boodskap,” sê hy en praat dan met dieselfde drif wat ek oor jare leer ken het. “Dis absoluut noodsaaklik dat ons leer om saam te leef, om mekaar te verdra – ook mense van verskillende godsdienste. Ons moet leer om met liefde en toegeneentheid saam te leef met mense en godsdienste wat geweldig van ons verskil,” sê hy. “Ook verskillende kleure,” voeg tannie Ilse by. Oom Bey beaam dit. “Ek kan nie sien waarom dit nie kan gebeur nie. Die Woord van God sê julle moet mekaar liefhê en verstaan en vergewe,” en hy beklemtoon dat dit teenoor álle mense geld, nie net teenoor Christene nie. Die Here het dit ook nie só bedoel dat die rykes ryker word, terwyl die armes armer word nie. Almal moet hande vat en kyk hoe hulle ’n regverdiger bedeling kan bewerkstellig. Excerpt From: “Ek kies steeds die kerk” by Neels Jackson. Scribd.

Most people have an immediate defensive reaction when they hear the word racism, or touching the wealth issue.  The fact that some become immediately emotional and defensive is a dead give away.  The truth is: we all have certain prejudices and pre-conceived ideas. Belief systems based on a subjective one-sided perspective of the truth.  These prejudices are also mostly subconscious.

Malcolm Gladwell’s book Blink provides an anecdotal account of how split-second decisions called “rapid cognition” or “thin-slicing” assist us in decision making. Gladwell distinguishes this type of rapid cognition from intuition, which he claims has a more emotional source. Rapid cognition is a distinctly rational process, a thinking process that moves a little faster than ordinary conscious and deliberate decision-making. One of the most interesting parts of the book deals with first impressions about race, particularly those that happen at a subconscious level. In the chapter entitled “The Warren Harding Error: Why We Fall for Dark, Handsome Men,” Gladwell describes the Implicit Association Test (IAT). The IAT, developed by Anthony G. Greenwald, Mahzarin Banaji and Brian Nosek, measures a person’s attitude on an unconscious level and the immediate, and automatic associations a person makes before that person has time to think. The IAT test is designed to examine automatic associations with race. A tested individual is timed to see how quickly they associate categories of good and bad adjectives with black and white faces. The test results reveal that the 80% of Americans more quickly pair words like “love, peace” and “joy” with white faces and words like “terrible, evil” and “failure” with black faces. The level of difference is a matter of microseconds, yet is still statistically significant. What the IAT most significantly reveals is that unconscious attitudes and the behaviors which those attitudes give rise to may be completely incompatible with a person’s conscious values. Even those who consider themselves very enlightened in matters of race still overwhelmingly tend to have an implicit preference for whites.  https://everydaythomist.wordpress.com/2010/01/25/what-malcolm-gladwells-blink-teaches-about-virtue/

Let us all thus reverently allow the Holy Spirit and the Word to convict us of the division and alienation in us we do not see ourselves. Be our mirror Lord, show us the spots in our feasts. Study 1 Cor 11:17-34Ecclesiastes 7: 10 Don’t always be asking, “Where are the good old days?” Wise folks don’t ask questions like that. “Moenie sê: “Waarom was die ou dae beter as die huidige?” nie. Dit is nie uit wysheid dat jy daaroor vra nie. PREDIKER‬ 7:10‬ NLV‬‬ It is common for people to romanticize the old days, and consequently skip the responsibility of doing what is right in the present. Racism is relevant in every age. People will continue to offend another even without knowing it, because we do not see another in the spirit. It is in reality part of our sinful nature. See Mike Woods notes on sin = missing the mark. In other words “mistaken identity”. Mistaken identity is a ‘seeing’ problem. Eventually, you will mistake the character of everything around you. The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single (whole), thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil (disease), thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness Mat 6:22-23 David’s brothers did not see him in the spirit, Joseph’s brothers tried to kill him, the Jews did not recognize Jesus as the Messiah. Prejudice is an ancient human problem. ‬‬There is not a race in this world that does not have some embedded prejudices against a particular group.
Racism is taught. Racism is a faulty false belief system. nelson-mandela-quote
Scientifically, humanity is comprised of exactly one race. Although the world has different ethnicities, geographies, citizenships, and cultures, all human beings are nearly identical genetically. The genetic differences that reflect variation in physical appearance across all humankind involve 0.01% of our genes. And all humans are made in the image of God (Genesis 1:26-27), brought to life by His breath (Genesis 2:7), and imbued with an immaterial and immortal soul.
All men have the same struggle with Sin. Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God therefor God’s heart is for all to be saved. Yet God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. 1 Timothy 2:4. No Racial group in the world is free from jealousy, rage, contempt, offense, resentment and hatred. We all have a common struggle with sinfulness.
According to an article by Institute of Relations in South Africa, our tolerance of different races are actually sound. Click Here to Read Article. The Media and specific parties are painting a gloomy picture of South Africa’s rainbow nation.  The professional culture of the workplace demands tolerance and acceptance. Out quest of survival seems to surpass our need for separation.  Like the openly racist farmer who invited the black business man for supper, when the price for selling his farm was agreed.
Unfortunately, the most prominent places on earth where racism is most evident is often the most Christianized areas. The struggle I believe for most Christians is to remain holy and pure, while reaching and loving the lost, broken and dirty. Usually, we either become so holy we hardly ever see anyone get saved, or we try so hard to win the lost that we begin to compromise biblical values. Loving God and loving people!
God was clear in His rules to the Israelites regarding those from different nations. In Deuteronomy 10:17-18, Moses asserts God’s love of the foreigner and then exhorts the Israelites to love them as well (verse 19). God did make a distinction between aliens who desired to follow Him and/or blessed His people and those who didn’t. In 1 Kings 8:41-43, Solomon acknowledges that immigrants will pray to God, and God will hear them. Nations that respected God’s will were to be blessed (Genesis 12:2-3). However, nations that practiced widespread child sacrifice and temple prostitution were to be destroyed (Deuteronomy 20:17-18). The call for separation was not a racial issue. It was God protecting His people from sinful influences. We should never abandon the great commission.
He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation. Acts 17:26 God gave the boundaries, and we ARE different, WE ARE NOT INSTRUCTED TO BECOME COLORBLIND, BUT COLOR SHOULD NOT EFFECT THE WAY WE TREAT/FAVOR/LOVE PEOPLE. Opening his mouth, Peter said: “I most certainly understand now that God is not one to show partiality, but in every nation, the man who fears Him and does what is right is welcome to Him. Acts 10:34-35
The Greek word “prosopolemptes” literally means ‘a receptor of the face or person’. It is part of a larger group of similar words which combine to form an idiom which refers to the principle of non-discrimination, one being not a respecter of persons, and the like. Jesus applied this principle very clearly in his interactions with the Samaritans and His teaching on the subject, to even love your enemies. (Luk 6:27-36) Jesus underlines God’s mercy on Heathen (Luke 4:26-27) He rebukes the disciples when they want to pray for God’s judgment on a town that would not receive them. (Luk 9:51-56) The story of the good Samaritan also deals with religious prejudices. (Luk 10:33)
Is it not an interesting fact that the gifts of the Spirit are much more evident in the mission context than ministering to those within your family or social circle? More people get healed in the outreach mission context than in the local church. “Go and make contact” (Mat 28:19) and treat every person with respect. (1 Pet 2:17)
NO PARTIALITY WITH GOD
Romans 2:11 For there is no partiality with God.  1 Timothy 5:21 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels, to maintain these principles without bias, DOING NOTHING IN A SPIRIT OF PARTIALITY.
NO DISTINCTION MADE AN ACCOUNT OF YOUR EARNINGS
Proverbs 22:2 The RICH AND THE POOR have a common bond, The LORD is the maker of them all. No partiality according to salary level: John 13:16 “Truly, truly, I say to you, A SLAVE IS NOT GREATER THAN HIS MASTER, nor is one who is sent greater than the one who sent him. From prison, Paul wrote to a friend whose slave had run away, had met Paul, and had come to faith. Paul appealed to his friend on the basis of their relationship to welcome the slave back not as a slave but as a brother. He offered to repay any loss from his own pocket. The letter survives in the New Testament as the book of “Philemon” and is a touching example of a dedicated believer seeking to motivate a slaveholder internally to change his attitudes and behavior. Philemon 1-25. The point is clear, do not treat rich people differently because they are rich, the same applies to the poor. Treat everyone the same – LOVE THEM!
At this moment Social Integration is a National Government drive.  Should it not be the church leading society towards what is right? See these drone photos taken of areas in the Western Cape showing the segregation and division made between the rich and the poor.  This is certainly a worldwide phenomenon, and not a Western Cape issue.  Click Here to View Photos  This division is justified, for economic reasons. But when God looks at it, what are we preaching to the World?
SHOW NO PERSONAL FAVORITISM
James 2:1 My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. James 2:2-4 For if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in fine clothes, and there also comes in a poor man in dirty clothes, and you pay special attention to the one who is wearing the fine clothes, and say, “You sit here in a good place,” and you say to the poor man, “You stand over there, or sit down by my footstool,” have you not made distinctions among yourselves, and become judges with evil motives?
NO NATIONAL CULTURAL FAVORITISM
Romans 10:12-13 For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him; for “WHOEVER WILL CALL ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.” See  Colossians 3:11
NO PARTIALITY ACCORDING TO TITLE AND POSITION:
Matthew 23:8 “But do not be called Rabbi; for One is your Teacher, and you are all brothers.
NO GENDER INEQUALITY
Galatians 3:28
EQUAL RIGHT TO INCOME:
1 Samuel 30:24 “And who will listen to you in this matter? For as his share is who goes down to the battle, so shall his share be who stays by the baggage; they shall share alike.”
Ephesians 6:9 And masters, do the same things to them, and give up threatening, knowing that both their Master and yours is in heaven, and there is no partiality with Him.
THE UNITING FACTOR IS OUR FAITH IN CHRIST.
Jesus openly showed a bias to this women. See the story of Racial Slurs of Jesus towards the Syrophoenician Woman Mark 7:24-37 Apparently she is “a Greek, born in Syrian Phoenicia” — a Gentile considered to be spiritually and racially inferior to a Jew. The story of Jesus’ encounter with the Syro-Phoenician woman illustrates the way that none of us can come out of a broken society unscathed by its deceptions and injustices. We had no control over the race, social class, into which we were born, but moral choice enters the picture at the moment that we are confronted by the people whose humanity we have overlooked. This story is balanced with the story In John 4, He had a long conversation with a Samaritan woman, although the Samaritans were an ethnic group the Jews despised.  It is her faith that saved these women.  I find that amongst all kind of churches and ministries, this to be the ONE uniting factor above all. Many proclaim Christ, but they show no faith through their actions.  Call it a frequency, a way of speaking and living, but you cannot hide real faith! it is in the open, and it challenges you, to either reject or get doing the Word too.
GROW IN TOLERANCE
We all need the grow in Tolerance.  Disunity is a sign of our immaturity.  Mature children or people have no problem playing with small children.  But children fighting amongst themselves are usually only because of this lack of maturity and godly character. Grow up in wisdom on how to handle each person differently (Jud 22-23) Overcome evil with good. (Rom 12:21) And look after your witness among the people. (Jam 3:13) And let your conduct be honorable among the Gentiles. (1 Pet 2:12)
NO RIGHT TO SEPARATE
As a Christian you are not alone, and cannot operate in isolation, you are part of a family. Your suffering and honor have an effect on the people around you. (1 Cor 12:26) Paul kept himself blameless not to have preached to others and he himself is disqualified. (1 Cor 9:27) There are different vessels in house, some for glory, some for dishonour. Paul instructs us to cleanse ourselves from the latter to all become vessels of honour. (2 Tim 2:20-21) Like in any family, the conduct of one member has an effect on the others. The actions of white believers have an effect on our black brothers in the squatter camp close by. What the labor force do in town, has an effect on the Farm’s productivity.
God sees us as a whole, and whether we acknowledge the diversity or not, our lives affect each other. We need each other!
UNITED ONLY UNDER HEADSHIP OF CHRIST
Equality is only possible IN CHRIST! The biggest divide in Humanity is different Values.  Pursuing Christlike values and character is the best way to live life.
In Christ we possess His nature and the fruit of the Holy Spirit. This unity is already established for us in Christ. We do not have to fight for it or seek it. We are taught to protect and maintain this Divine Unity though, (Eph 4:1-4). Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; One Lord, one faith, one baptism, One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
The former Minister of defense during the Apartheid era has begun a journey of reconciliation. First his confessions before the Truth & Reconciliation Committee, then God spoke to Him to wash Frank Shikane’s feet, the President of the AFM Africa church. Later he would also wash the feet of some victims in Mamelodi. He discovered the root of Apartheid being, that he loved himself more than he loved his neighbor.

Vlok sê hy het God toegelaat om hom te lei. Hy was nie self regstreeks betrokke by die dood van dié vroue se geliefdes nie, maar hy het hom afgevra wat die grondliggende sonde van apartheid was. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat dit is dat hy homself baie meer liefgehad het as sy naaste. Dit het gegroei tot trots, die gedagte dat jy beter as “hulle” is.  Excerpt From: “Ek kies steeds die kerk” by Neels Jackson. Scribd.

Lastly, who helped Jesus carry his cross, in the end when he could no longer carry it?  Simon of Cyrene, most likely was a black man. What we do know about Simon called Niger is his name.  Simon is a Jewish name and Niger comes from the Latin word for “black”.  Research shows that Simon of Cyrene was from a country in ancient northern Africa (bordering Egypt) called Libya.
5d96034c7376bc283bab3146e9d4907f
 

Categories
Social Relevance

Love, the way Jesus loved.

He gave His Life – Mt 20:28; Joh 10:15; Joh 15:13; 1John 3:16
He did good – Acts 10:38
He showed compassion – Mat 9:36; 14:14; 15:32; 20:34; Mark 1:41; Luk 7:13; 10:33; 15:20; 1 Pet 3:8
He did not came to Judge – Joh 3:17; Joh 8:11; Joh 12:47
Do Not judge by appearance Joh 7:24
Love will cover a multitude of sins 1Pet 4:8
Jesus looked at him, loved him… Mark 10:21
Love of the Spirit Rom 15:30
Faith working out in love Gal 5:6
Law of Christ… Bear another’s burden Gal 6:2
Keep yourself in the Love of God Jude 1:21-23

Categories
Sermons

Thriving in Babylon – Wisdom

Ons lewe in die era van informasie: Nog nooit was soveel inligting binne bereik van die gewone mens op straat nie, tog blyk dit dat inligting nie mense moreel beter maak nie. Net so min as die inligting op ’n sigaret pakkie jou gaan laat ophou rook, net so min gaan inligting jou ‘n beter mens maak. Wanneer jy die inligting egter begin toepas, dan verander alles.  Self die wyse Salomo het verstaan dat die versamel van inligting en kennis ‘n gejaag na wind is.  Eccl 1:15-18 15Daar is soveel dinge wat verkeerd is wat nie reggemaak kan word nie en daar is soveel dinge wat kortkom dat ’n mens nie alles kan tel nie. 16Ek het gedink ek het meer kennis as al die ander wat voor my oor Jerusalem geregeer het omdat my wye ervaring gelei het tot groter kennis en insig. 17Maar toe ek my daarop toelê om uit te vind wat die verskil tussen kennis en insig aan die een kant en dwaasheid en onverstandigheid aan die ander kant is, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat so ’n ondersoek ook net so min beteken as om agter die wind aan te hardloop—18hoe meer kennis ’n mens het, hoe meer probleme het jy; hoe meer ’n mens weet, hoe meer hartseer bring dit vir jou.
 ‘n baie geleerde man wou my eendag kom sien. Sy woorde na ‘n lang gesprek het my getref: “I have exhausted my intellect and cannot seem to find real peace” Later sou hy eenvoudig bely en erken dat hy glo dat Jesus werklik is. Sy lewe het in ‘n oomblik verander, en hy het Vrede gekry. “Die wysheid van die slimste mens maak Ek tot niet en die geleerdste mens se begrip tel by My niks.” 20Maar wat dan van die kenners en die geleerdes, die navorsers? God het reeds bewys dat die wysheid van mense in hierdie wêreld onsin is. 21God het deur sy wysheid dit so bepaal dat mense Hom nooit werklik sou leer ken deur hulle menslike kennis nie. Maar nou kom God en red almal wat sy boodskap glo (1 Cor 1:19-21)
Die wysheid wat Daniel dus besit het, was nie bloot sterk verstandelike vermoëns nie. Sy wysheid was gesetel in wie hy geken het.
Wisdom is a Person.  All true wisdom comes from God, He is the source of all true wisdom.  Daarom word ons verplig om tot God te nader om wysheid by Hom te bekom. James 1:5-6 Your proximity to the source of wisdom will determine the measure of Godly wisdom you will possess.
Wisdom is having the mind of God. The more you think like God, the more you will act like God.  Daarom moet ons ons denke laat vernuwe. Rom 12:1 Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Isa 55:8  Hoe meer jy tyd in die Woord spandeer, (Col 3:16) en lewe gevul deur die Heilige Gees (Eph 5:18) en wandel in dit wat Hy jou leer (Gal 5:16) hoe meer sal jy wys raak in die kennis van God. (Eph 4:13; 2 Pet 3:18)
Wisdom is godly Discernment: 1 Kings 3:12 Meer as ooit het ons nodig om die regte tye te onderskei, (Mat 16:3) om die motiewe van mense se harte te onderskei, (Heb 4:12) en tussen wat reg en verkeerd is. (Heb 5:14)
Wisdom is godly perspective: Ons kan nie altyd verhelp wat mens ons gebeur nie, maar ons kan sorg dat ons die regte perspektief behou.  Een sien die glas half-vol, en die ander half-leeg. Dit hang net af van jou perspektief.  Ons sien in Daniel se lewe, dat hy elke situasie hanteer het met ‘n goddelike perspektief, gesetel in Sy geloof en vertroue in God.  Wanneer jy God in ‘n situasie sien, sien jy die situasie gans anders.
Wisdom is applied knowledge learned through a lifestyle of obedience. Ps 111:10 the fear of the Lord is the beginning of wisdom.  Jesus is our example in this. Heb 5:8  Jesus het gehoorsaamheid geleer deur die dinge wat Hy gelei het.  Dit kon nie maklik wees om die eerste 30jr van sy lewe eers aan aardse ouers gehoorsaam te moes wees nie.
Dis merkwaardig om te sien hoeveel keer daar in die boek Daniel melding gemaak word van sy besondere wysheid.  Daarom is dit die vierde les, in ons reeks hoe om te floreer in Babilon.  Elke vers wat sy wysheid beskryf, gee ons ‘n dieper insig in hoe hierdie wysheid in hom gewerk het.
Daniel: since a young boy “gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand” Dan 1:4 teach the language and literature of the Chaldeans v4b
Sy wysheid was ‘n geskenk.  Ek was 14jr oud toe ‘n jong profeet sy hande op my gelê het; “Van die dag af, sal daar nie ‘n dag verby gaan waar God self deur die HG jou nie iets nuuts gaan leer nie, as jy bereid is om te luister” Ek moes in die geloof hierdie woord en profesie glo.  Dit is dan ook die getuienis van my lewe van ‘n jong ouderdom, my wysheid en insig bo my jare. Dis nie omdat ek iets wonderlik is nie, maar iemand wonderlik het aan my geraak.  So ontvang ons God se Wysheid as ‘n geskenk in Christus. Toe ons Jesus ontvang toe ontvang ons Sy wysheid. (1 Cor 2:16) Hierdie wysheid was IN hom. Sien die woord “possess”.  Hy was nog te jonk dat kennis sou kom deur jare se studies. Die kennis was in hom.  Hy was vinnig van begrip. Through wisdom a house is built, And by understanding it is established (Prov 24:3) ‘n kind wat ‘n les in die klas verstaan, hoef nie so hard te gaan leer nie. As jy iets verstaan, is dit joune.
Dan 1:17 God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom
So baie mense hou nie van lees nie.  Deur boeke kan jy baie lande en plekke besoek sonder om die binnekant van jou huis te verlaat.  Lees egter nie net om inligting te versamel nie, maar om by die “hoe” uit te kom.  Deur dit wat jy gelees het oor te vertel, maak jy dit joune.
Dan 1:20 And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm  Van my vriende het al opgemerk dat ek met iemand byna oor enigiets kan gesels. Dis wat iemand soos Billy Graham so ‘n gesogte spreker gemaak het, “he was well-read” oor byne enige onderwerp.  Die Heilige Gees is die Gees van waarheid en wysheid.  Wie kan met Hom vergelyk.  Iemand wat sy wysheid van God verkry, oortref die kortsigtige wysheid van mense.
Dan 2:14 Then with counsel and wisdom Daniel answered Arioch, the captain of the king’s guard.  Daniel then got his friends to pray with Him, and sought God the answer to the Kings demand.  Where there is no counsel, the people fall But in the multitude of counselors there is safety. Pro 11:14 Daniel het nie op sy eie insigte staan gemaak nie. Hy het op sy vriende staat gemaak om saam met hom te bid.
Dan 4:18 since all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation; but you are able, for the Spirit of the Holy God is in you.” Dan 5:11-12 There is a man in your kingdom in whom is the Spirit of the Holy God. And in the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him; Inasmuch as an excellent spirit, knowledge, understanding, interpreting dreams, solving riddles, and explaining enigmas were found in this Daniel,
Hierdie 2 skrifgedeeltes is so mooi! Dit lig die kern en bron van Daniel se wysheid duidelik uit. Die Gees van die lewende God is IN hom!  Een van die vrugte van die Heilige Gees is dan ook ‘n “Sound mind”! , 23 and be renewed in the spirit of your mind (Eph 4:23) Hierdie wysheid bring LIG! Dit maak dinge duidelik en bring orde.  Met lig kan jy sien wat jy doen.  So werk goddelike wysheid dis prakties! Dis uit hierdie lig waar sy “excellence” vandaan kom. Perfeksionisme verhoog die status en waarde van dinge bo die waarde van mense.  Dis ‘n vorm van afgodery! Maar om ‘n voortreflike gees te hê, dui eenvoudig op akkuraatheid. Doen dit reg die eerste keer.  Dan 5:14 I have heard of you, that the Spirit of God is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you Dan 6:3 Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him Laastens: Daniel se wysheid was nie net gefokus op aardse dinge nie. Inteendeel, die helfte van sy boek handel oor sy drome.  Sy wysheid was dus geestelik van aard.  Hy het die geesteswêreld verstaan.  Bid vir reën in die tyd van reën. (Sag 10:1) Julle kan die weer voorspel as julle na die tekens in die lug kyk, maar julle kan die tekens wat vir julle wys wie nou hier by julle is nie verstaan nie! Mat 16:3 Jesus bestraf Petrus: “Jy dink die dinge van ‘n mens” (Mat 16:23)
Al hierdie eienskappe van wysheid is vir jou beskikbaar in Christus Jesus ons Here.  Hy wil dieselfde wysheid ook deur jou werk.  Ek is wys deur wysheid van Christus is my!
For Further Study:
Pr 1:7-10
Pr 2:10-16
Pr 3:1-6
Pr 4:20-27
Pr 5:1-7
Pr 6:20-23