Categories
Preke

Verseël jou verbondenheid met die Heilige Gees

Seal Your Bond with the Holy Spirit

“To have found God and still to pursue Him is the souls paradox of Love.”

Todd Atkins
Podcast: Sermon

Die meeste van ons was al in ‘n byeenkoms waar ons God se teenwoordigheid so intens beleef, die atmosfeer is heilig, intens, swaar maar liefdevol, gevul met Sy heerlike lig en helderheid! Daar is niks in die hierdie wêreld wat kan vergelyk met die manifestasie van God se teenwoordigheid nie.  

DIE GEOPENBAARDE HEERLIKHEID VAN GOD.

Ons weet God is alomteenwoordig (Col 1:17) maar daar is tye waar God se teenwoordigheid tasbaar word.  Soos met Sinai: (Exo 19:12-22; 20:18-21; Deut 4:11, 12; 5:22-27.) GLORY. A major biblical concept, in the word “glory” is the translation in KJV of a variety of Heb. and Gr. words, the most common being kābôd in the OT and doxa in the NT. Developing from the Heb. concept of “weight, heaviness, worthiness,” the term “glory” in a doctrinal sense is used of God in (Ps 19:1 and (63:2), speaking of the heaviness, awesomeness, or intrinsic worth of God’s being.  Central to the OT usage of the term is the idea of the “glory of Yahweh” (Isa 6:3). In this sense, glory is linked to revelation, and consists of the manifestation of God’s nature. The specific issue in (Isa 6) is the revelation of holiness, and the majestic holiness and glory of God are closely related. At times in the OT this manifestation approximates an overpowering physical appearance of glory, splendor, or brilliance (Lev 9:23; Ex 33:18 ff.). This is theologically represented by the terms “presence,” or “Shekinah glory.”[1] The glory of the Lord filled the temple as He filled the tabernacle (Ex. 40:34, 35), the temple of Solomon at its dedication (1 Kin. 8:11), and the temple in the vision of Isaiah (Is. 6:4).[2]

Hierdie oomblikke waar ons Sy teenwoordigheid fisies kan voel is baie spesiaal en onombeerlik vir ons Geestelike bestaan.  Ons is geskape vir Hom, om in harmonie en verbondenheid met God te lewe. Sonde het die skeiding gebring.  Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. (Gen 3:8) Alhoewel die mens gesondig het, kon hulle God hoor wandel in die tuin, hulle was nog steeds bewus van Sy teenwoordigheid.  Sonde het ons skaam gemaak, ons het ons vrymoedigheid verloor.  Sy teenwoordigheid is die tuiskoms wat die hele mensdom na soek. In Sy teenwoordigheid vind ons weer onsself, word ons genees en herstel, en vind ons rus vir ons siel.  

Hoekom is Sy teenwoordigheid dan so ongereeld en sporadies. Sommige noem dit herlewing, ander vernuwing. Ons hele wese hunker om te leef in Sy nabyheid, ons wil gedurig, en voortdurend Sy teenwoordigheid ervaar.  

DAAR IS VERSKILLENDE VEREISTES OM SY TEENWOORDIGHEID TE BELEEF: 

Selfverloëning en ware berou ->  Opstandingskrag van Sy heerlikheid en teenwoordigheid. Moses was van die min mense wat God van gesien het, al was dit van die agterkant. Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. (Exo 33:20) Dis juis ons sondige, rebellie, ongehoorsaamheid, en eie-sinnigheid wat verwydering gebring het.  

Gen 3:21 God het vir die mens klere gemaak van diere vel. Hiervoor moes Hy ‘n onskuldige dier slag om die sonde/skaamte van die mens toe te maak. Dit is hoekom die Here Abel se offer aanvaar het. Abel het gehoor hoe God maak, en daarvolgens gehandel. Kain het sy eie ding gedoen, om God te probeer behaag.  Hy het die eerstelinge van sy werk gebring. (Gen 4:3-4). “Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie?” Die eie-gerigte godsdiens, waar die mens die offer kies wat hy of sy wil bring, is die kern-oorsprong van die sonde-probleem.  

Gen 4:6-7 God soek die offer van ons hart:  Ek weet dat offerandes U nie kan tevrede stel nie, want al sou ek brandoffers bring is dit nie wat U wil hê nie. Die offerande wat U wil hê, is berou; o God, U sal nooit ’n mens verwerp wat opreg berou het en nederig is nie. (Ps 51:17–19; Isa 66:2-3; Hos 6:6; Mat 9:13)  

Onder vlees bedoel ons nie net sonde nie. Om fisies moeg te wees, maak dit moeilik om die teenwoordigheid van God te beleef. Ons bewussyn is opgeneem met die aarde. 

Om moeg te word is deel van die lewe en deel van menswees. Mens raak moeg. Ons moet egter oppas wanneer ons moeg is. Essau verkoop sy geboortereg omdat hy so moeg is: (Gen 25:29; Heb 12:16)

Dawid bekla dikwels sy lot, hoe hy in siekte ver van God af voel.  (Ps 13) 

Wanneer jy en jou familie argumenteer en nie vrede maak nie. Gaan jy ook voel asof God ver en onbereikbaar is. 

GOD WIL ONS NIE NET BESOEK NIE, HY WIL IN ONS WOON. 
Die Inwonende Teenwoordigheid van God) 

(“If you search for His visitation you miss His habitation” JHK)

Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees (Lev. 26:12)

Hulle moet vir My ‘n heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan woon. (Exo 25:8–9)

Ikabod – “die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is gevat.” (1 Sam. 4:21)

JESUS IS DIE KATALISATOR – DIE ‘MISSING LINK’ – DIE MIDDELAAR – DIE DEUR en TOEGANG tot GOD SE HEERLIKHEID en TEENWOORDIGHEID 

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. (John 1:14) 

Emmanuel God by ons – (Matt. 1:22–23; cf. Isa. 7:14)

Terwyl ons dan nou ’n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word” (Hebrews 4:14–16) 

Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het,” (Hebrews 10:19–21) 

GOD SE HEERLIKHEID IS IN SY KERK

want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle. (Matt 18:20)

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is” (2 Corinthians 3:18) 

Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” (Ephesians 1:23) 

aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen” (Ephesians 3:21) 

God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.” (Colossians 1:27) 

Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. Dit is ’n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly.” (1 Peter 4:14, AFRIKAAN) 

GOD INISIEER KONTAK 

Daar is iets misterieus omtrent God, Hy is immers God.    Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. (Joh 6:44) As medewerkers van God doen ons ‘n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie. Hy sê: “Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor,  en op die dag van redding het Ek jou gehelp.” Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding. (2 Cor 6:1-2) Die OT was ‘n dispensasie van werke, die NT is ‘n dispensasie van Ontvang.  Genade, vergifnis, geregtigheid, heiligmaking, gawes vd Gees, erflating, krag kan alles net ONTVANG word.  Ons is daarom aangewese, om op die Here te wag. Hy inisieer. Wanneer ons sien Hy beweeg/roep dan moet ons beweeg.  Ons is soos ‘n dienskneg, wat wag op sy/haar meester se opdrag.  

JESUS WYS GOD se TOEGANKLIKHEID

Geen mens kan liefde weerstaan nie. Iemand wat onbeskaamd liefhet, is vrymoedig. Ons is dikwels ons eie grootste vyand. Ons dink God het Homself weggekeer, oor ons doen en late, en tog is Hy nog steeds verwelkomend en toeganklik vir ons.  

Van ver af het die Here Hom aan Israel bekend gemaak: Ek het jou nog altyd liefgehad, daarom het Ek jou met geduld verdra.” (Jeremiah 31:3, AFRIKAAN) 

Ek self het Efraim leer loop, Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit Ek is wat vir hulle sorg nie.” (Hosea 11:3, AFRIKAAN) 

Ek het hulle met sorg en liefde gelei, Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee,” (Hosea 11:4, AFRIKAAN) 

Petrus het Jesus verloën, net soos Jesus dit voorspel het. Na Jesus se dood en begrafnis, stel hy aan die manne voor dat hulle gaan visvang. Jy voel die spanning in die lug, daar is distansie, daar is verwydering. Die naby vriendskap voel ver.  Tog toe Johannes herken dit is Jesus, spring Petrus uit die boot Jesus tegemoet! Hierdie impulsiewe daad spreek boekdele, van Petrus se eie hart wat braaf en sonder vrees na Jesus toe hardloop. Hy soek dus toenadering. Maar dit spreek ook iets van Jesus se lewenstyl met die manne, wat hierdie toeganklikheid geleef het. Jesus was altyd verwelkomend! Jesus het altyd ‘n “yes-face’ gehad. Jesus het hierdie voortvarende geloof en aanspraak maak op wat skynbaar geweier word; groot geloof genoem! Die Kanaänitiese vrou. “Mevrou,” sê Jesus vir haar, “jou geloof is groot. Jou wens word vervul.” (Mat 15:28)

God is nie ‘n mens wat Hom opruk, en Sy hart wegdraai nie!! 

Wanneer ons dus ver voel, verwydering beleef, skeiding aanvoel: WEET dis is nie God wat weggedraai het nie! Indien Jy ook nie sonde gedoen het nie, WEET dis is ‘n sataniese illusie van leuens, en owerstes in die lug, wat ons onder ‘n wolk van veroordeling wil hou!  

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. (Rom 8:38-39) 

Verseël jou verbondheid daar en dan met die Heilige Gees! Begin te bid is tale, fokus om in dankbaarheid raak te sien waar God alreeds beweeg het! “reclaim” en behou die eenheidsband van verbondenheid wat Jesus vir ons gekoop het met Sy eie bloed. Die voorhangsel is geskeur! Die “vlammende swaard wat heen en weer beweeg” (Gen 3:24) en EDEN versper is opgehef! Die Heilige Gees woon nou IN ons. Ons is nou die draers van Sy teenwoordigheid! Ons leef vanuit ‘n oop hemel![3]

5 MANIERE HOE JY JOU VRYMOEDIGHEID KAN DEMONSTREER 

Alhoewel ons niks kan doen om God te maak enigiets doen nie. Hy is immers God en Soewerein! Almagtig, alwetend, alomteenwoordig! Hy ken die diepste intensies en motiewe van ons hart. Kan ek myself posisioneer om God se geopenbaarde teenwoordigheid te beleef. 

  1. Nederigheid/ootmoed/belydenis: Bely wat die Heilige Gees jou van oortuig. 
  2. Eenheid/vergewe: Vergewe almal by name wat jou seer gemaak het, en te na gekom het. 
  3. Dankbaarheid: Lys waaroor jy dankbaar is, en verklaar dit aan die Here. 
  4. Lees die Bybel: Lees ‘n hele Bybelboek, en begin dan bybelstudie te doen oor wat vir jou uitstaan in die gedeelte. 
  5. Joernaal wat jy glo die Here vir jou wil sê. Begin… Jou Naam: “____ vandag sê EK vir jou _______________” 

[1] Frederic R. Howe, The Wycliffe Bible Encyclopedia, 1975.

[2] Jack W. Hayford, Ed., Spirit Filled Life Study Bible, electronic ed., (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1997), Eze 43:5.

[3] http://walterbeuttler.com/the-manifest-presence-of-god/

Categories
Preke

GEBED wat God se hart ONTSLUIT

Een van die primêre voordele van kindskap is; jy kan jou ouers enigiets vra. Alhoewel hulle nie altyd in staat is om jou te help nie, voel jy vrymoedig om hulle enigiets te vra. Niemand staan en pleit by die vrugtebak: “ag mamma, kan ek asseblief tog ‘n vrug kry nie!!?” ‘n mens kan baie vinnig van ‘n persoon se gebed aflei, of die betrokke persoon die geskenk van kindskap en aanvaarding in Christus Jesus alreeds ontvang het, of nog soos ‘n weeskind pleit en smeek, en van buite roep om in te kom. Toe Jesus hierdie volgende beloftes van gebedsverhoring maak, bied Hy baie meer as net antwoord op ons versoeke. Hy bied kindskap! Hy bied ons deelname in die huisgesin van God, om met vrymoedigheid deel te neem, en as God se kinders Sy wil uit te voer. Daarom bid Paulus dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het. (Eph 1:17-18) Mag die Here werklik hierdie geskenk van kindskap in jou hart vir jou oopmaak, en grondves, want dit sal jou hele ingesteldheid teenoor gebed verander! Ons bid nie soos weeskinders nie! Ons vra soos kinders.

Kinders ken die wil van hulle Vader

Ons weet dat God nie na sondaars luister nie; maar as iemand vir Hom ontsag het en doen wat Hy wil hê, luister God na hom. (John 9:31) As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ‘n afsku hê van so ‘n man se gebed. (Prov 28:9)En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. (1 John 5:14)Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” (Joh 14:13-14)“Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar ‘n pa onder julle wat as sy seun vir hom ‘n vis vra, vir hom ‘n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.” (Luk 11:9-13)As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.” (Joh 15:7-9)Dit is baie duidelik in elkeen van hierdie pragtige skrif verse van God se belofte van gebedsverhoring is daar ‘n voorwaarde betrokke. Ons moet Sy wil ken en leef. Wanneer ons Sy wil leef, kan ons met baie meer vrymoedigheid vra. Dit werk tog so in enige huis. Wanneer die gesinslede die hart van hulle pa ken, hoef hulle nie te smeek nie. In die Bybel was beroepe, ‘n gesinsbesigheid. As die ouers byvoorbeeld wewers was, dan het almal saam gewerk en hulle deel gedoen in die produksie lyn, om die beste kledingstukke te maak. Vandag nog is die familiebesigheid die sterkste ekonomiese eenheid. Jesus nooi ons om deel te word van Sy gesinsbesigheid, die Koninkryk van GOD! Wanneer ons Sy koninkryk verstaan, kan ons met vrymoedigheid vra! Ons vra nie meer ons eie selfsugtige behoeftes en begeertes nie. Ons bid vir die uitbreiding van Sy koningheerskappy in elke mense se hart.

Geloof

As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.” (Mat 21:22)Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. (Mar 11:24) Toe sê die Here: “Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?” (Luk 18:6-8) Net geloof kan God behaag (Heb 11:6) wat nie uit geloof is nie, is sonde (Rom 14:23). Geloof is gereedheid om te doen. Geloof staan nie passief, en dink vir God werk uit nie. Geloof verstaan alreeds wat God wil doen, en soos ‘n atleet wag ons net vir die wegstrekskoot! Geloofsgebed is praklamasie gebede: Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom (Zech 10:1) Elia hoor by die Here wat God wil doen, en spreek ‘n proklamasie gebed soos ‘n ambassadeur die Koning se dekreet uitbasuin. 1 Kings 17:1 & 1 Kings 18:1. Jesus bid so ‘n tipe gebed toe hy Lazarus uit die dood uit opwek! “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” (Joh 11:41-42)

Vergifnis

“En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe.” (Mar 11:25)Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. (1 Pet 3:7) Die enkel grootste hindernis tot gebedverhoring is onvergifnis! Enige tipe bitterheid, onvergenoegdheid, ongelukkigheid, hardheid, teenoor enige persoon, blokkeer die vloei van God se genade in jou lewe! Ons word daagliks seergemaak, deur misverstande, valse afleidings, wanopvattings, miskommunikasie en gevolglike gevoelens van verwydering en skeiding. Soos Jesus moet ons leer om vir ons vyande in te tree. (Luk 23:34) julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. (Mat 5:44-45)

Bid in die Gees.

Daar is baie verwarring oor wat presies bid in die Gees is.Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid (Judas 1:20) Want as ek in ’n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing. (1 Cor 14:14-15) En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. (Rom 8:26-27) Alhoewel laasgenoemde vers verwys na die versugting van die Heilige Gees wat vir ons intree, verstaan geesvervulde gelowiges wel iets daarvan, want die Gees woon immers mos nou in jou, en daar is dikwels geen onderskeid tussen wat jou gees wil en wat die Heilige Gees wil nie. Daarom ervaar ons dikwels ’n onuitspreeklike versugting in ons Gees wat lei na tye van diep gebed. Die wonder van hierdie taal wat God jou nou gegee het is, dat jy nou kan bid terwyl jy bestuur, skottelgoed was, stryk, en werk. Om so saggies in tale te bid, is ’n kragtige en positiewe ervaring vir elke gelowige omdat jy jouself stig. Veral as ons nie weet wat om te bid met ons verstand nie, bid ons in tale.Iemand wat in Christus gewederbaar en nuut gemaak is, het die Heilige Gees ontvang en strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. (Joh 7:38-39) By bekering word die fontein van lewende water in jou gees geaktiveer, jy hoor God se stem, en jy begin die skrifte te verstaan. Met die doping in die Heilige Gees word ons bekragtig om dit wat ons ontvang het te deel met ander, hetsy strome. Vandag herdenk ons Pinksterdag, waar die Heilige Gees uitgestort is, en die Here 120 mense bekragtig het om soos Jesus kragtige getuies te wees van God se naby koninkryk!!