Citrusdal | Clanwilliam | Graafwater | Kompas Gemeente Vredendal | Somerset-Wes

Categories
Preke

GEBED wat God se hart ONTSLUIT

Een van die primêre voordele van kindskap is; jy kan jou ouers enigiets vra. Alhoewel hulle nie altyd in staat is om jou te help nie, voel jy vrymoedig om hulle enigiets te vra. Niemand staan en pleit by die vrugtebak: “ag mamma, kan ek asseblief tog ‘n vrug kry nie!!?” ‘n mens kan baie vinnig van ‘n persoon se gebed aflei, of die betrokke persoon die geskenk van kindskap en aanvaarding in Christus Jesus alreeds ontvang het, of nog soos ‘n weeskind pleit en smeek, en van buite roep om in te kom. Toe Jesus hierdie volgende beloftes van gebedsverhoring maak, bied Hy baie meer as net antwoord op ons versoeke. Hy bied kindskap! Hy bied ons deelname in die huisgesin van God, om met vrymoedigheid deel te neem, en as God se kinders Sy wil uit te voer. Daarom bid Paulus dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het. (Eph 1:17-18) Mag die Here werklik hierdie geskenk van kindskap in jou hart vir jou oopmaak, en grondves, want dit sal jou hele ingesteldheid teenoor gebed verander! Ons bid nie soos weeskinders nie! Ons vra soos kinders.

Kinders ken die wil van hulle Vader

Ons weet dat God nie na sondaars luister nie; maar as iemand vir Hom ontsag het en doen wat Hy wil hê, luister God na hom. (John 9:31) As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ‘n afsku hê van so ‘n man se gebed. (Prov 28:9)En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. (1 John 5:14)Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” (Joh 14:13-14)“Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar ‘n pa onder julle wat as sy seun vir hom ‘n vis vra, vir hom ‘n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.” (Luk 11:9-13)As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.” (Joh 15:7-9)Dit is baie duidelik in elkeen van hierdie pragtige skrif verse van God se belofte van gebedsverhoring is daar ‘n voorwaarde betrokke. Ons moet Sy wil ken en leef. Wanneer ons Sy wil leef, kan ons met baie meer vrymoedigheid vra. Dit werk tog so in enige huis. Wanneer die gesinslede die hart van hulle pa ken, hoef hulle nie te smeek nie. In die Bybel was beroepe, ‘n gesinsbesigheid. As die ouers byvoorbeeld wewers was, dan het almal saam gewerk en hulle deel gedoen in die produksie lyn, om die beste kledingstukke te maak. Vandag nog is die familiebesigheid die sterkste ekonomiese eenheid. Jesus nooi ons om deel te word van Sy gesinsbesigheid, die Koninkryk van GOD! Wanneer ons Sy koninkryk verstaan, kan ons met vrymoedigheid vra! Ons vra nie meer ons eie selfsugtige behoeftes en begeertes nie. Ons bid vir die uitbreiding van Sy koningheerskappy in elke mense se hart.

Geloof

As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.” (Mat 21:22)Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. (Mar 11:24) Toe sê die Here: “Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?” (Luk 18:6-8) Net geloof kan God behaag (Heb 11:6) wat nie uit geloof is nie, is sonde (Rom 14:23). Geloof is gereedheid om te doen. Geloof staan nie passief, en dink vir God werk uit nie. Geloof verstaan alreeds wat God wil doen, en soos ‘n atleet wag ons net vir die wegstrekskoot! Geloofsgebed is praklamasie gebede: Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom (Zech 10:1) Elia hoor by die Here wat God wil doen, en spreek ‘n proklamasie gebed soos ‘n ambassadeur die Koning se dekreet uitbasuin. 1 Kings 17:1 & 1 Kings 18:1. Jesus bid so ‘n tipe gebed toe hy Lazarus uit die dood uit opwek! “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” (Joh 11:41-42)

Vergifnis

“En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe.” (Mar 11:25)Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. (1 Pet 3:7) Die enkel grootste hindernis tot gebedverhoring is onvergifnis! Enige tipe bitterheid, onvergenoegdheid, ongelukkigheid, hardheid, teenoor enige persoon, blokkeer die vloei van God se genade in jou lewe! Ons word daagliks seergemaak, deur misverstande, valse afleidings, wanopvattings, miskommunikasie en gevolglike gevoelens van verwydering en skeiding. Soos Jesus moet ons leer om vir ons vyande in te tree. (Luk 23:34) julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. (Mat 5:44-45)

Bid in die Gees.

Daar is baie verwarring oor wat presies bid in die Gees is.Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid (Judas 1:20) Want as ek in ’n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing. (1 Cor 14:14-15) En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. (Rom 8:26-27) Alhoewel laasgenoemde vers verwys na die versugting van die Heilige Gees wat vir ons intree, verstaan geesvervulde gelowiges wel iets daarvan, want die Gees woon immers mos nou in jou, en daar is dikwels geen onderskeid tussen wat jou gees wil en wat die Heilige Gees wil nie. Daarom ervaar ons dikwels ’n onuitspreeklike versugting in ons Gees wat lei na tye van diep gebed. Die wonder van hierdie taal wat God jou nou gegee het is, dat jy nou kan bid terwyl jy bestuur, skottelgoed was, stryk, en werk. Om so saggies in tale te bid, is ’n kragtige en positiewe ervaring vir elke gelowige omdat jy jouself stig. Veral as ons nie weet wat om te bid met ons verstand nie, bid ons in tale.Iemand wat in Christus gewederbaar en nuut gemaak is, het die Heilige Gees ontvang en strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. (Joh 7:38-39) By bekering word die fontein van lewende water in jou gees geaktiveer, jy hoor God se stem, en jy begin die skrifte te verstaan. Met die doping in die Heilige Gees word ons bekragtig om dit wat ons ontvang het te deel met ander, hetsy strome. Vandag herdenk ons Pinksterdag, waar die Heilige Gees uitgestort is, en die Here 120 mense bekragtig het om soos Jesus kragtige getuies te wees van God se naby koninkryk!!

Categories
Preke

Gebed vanuit ‘n regeerder se perspektief

Hoe bid mens vanuit die posisie van geregtigheid? Ons is met Christus beklee met Christus, en op grond van Sy geskenk van genade staan ons in Sy heiligdom.  (Heb 10:19) Ons bid nie meer van buite soos toeskouers en weeskinders nie. Ons is erfgename, deelnemers, deelgenote van Sy geregtigheid. Ons het gekom by die heilige berg van die Here sonder vrees. (Heb 12:21) ons bid vanuit die troonkamer! (Efe 2:6)

Soms wanneer jy sekere mense hoor bid, dan klink hulle gebede soos die weeklag van bedelaars op die straathoeke.  Die doel van gebed is gesprek.  Hoekom klink sekere mense se gebede so gans anders? Ons praat nie so met mekaar nie?  Geen kind vra vir sy Ma vir ‘n appel op so ‘n huilerige manier nie.  Die tipe gebede klink egter baie godsdienstig en vroom.  Teen sulke gebede het Jesus ons gewaarsku. Want dit is vol voorgee, en dis vals (Mark 12:40) lang gebede van voorgee voor mense (Mat 6:5); ydele herhaling (Mat 6:7). Die woord ydel, wys op betekenlose, sinlose woorde.

Jakobus getuig van die groot krag van die gebed van die regverdige, (James 5:17-18) deur na Elia te verwys wat vir reën gebid het. (1 Kings 17:1 & 1 Kings 18:1) Hoe bid mens vir iets wat God alreeds toegestem het?

Daniel het die skrifte ondersoek en gevind dat Jeremia profeteer dat die Ballingskap net 70 jr gaan duur. (Jer 25:12; 29:10) Toe begin hy intree vir die volk se verlossing, maar weereens op grond van ‘n profetiese woord wat God alreeds gegee het. (Dan 9:2) Dus het God klaar gesê dat dit gaan gebeur, tog moes Daniel dit bid.  Kon God nie self Sy Woord vervul nie? Natuurlik! Maar tog wil God ons gebruik as Sy verteenwoordiging hier op aarde.

Toe Moses om hulp roep dat die Here die volk moet red, met die Egiptenare kort op hulle hakke, en hulle vasgekeer is teen die rooisee.  Die Here het toe vir Moses gesê: “Vir wat staan jy so benoud en roep na My? die mense moet begin beweeg. Vat jou herderstok in jou hand en hou dit uit oor die water.” (Ex 14:15–16) Die Here het dus alreeds die opdrag gegee, Moses het alreeds ‘n mandaat van die Here gehad, nou moes hy net dienooreenkomstig optree.

God het die mens gemaak om te regeer

26En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 28En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip  (Gen. 1:26-28).

4As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het5wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? 6U het homn weinig minder gemaak asn goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. 7U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: 8skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, 9die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see  (Ps. 8:4-9).

16Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee.  (Ps. 115:16).

God het ons gemaak om Sy handewerk te versorg, bewaak en te beskerm.  Ons is Sy verteenwoordigers wat opereer in die gesag en krag wat Hy gegee het, om Sy wil te doen.  Soortgelyk opereer ‘n ambassadeur in die gesag van die regering wat hy verteenwoordig, en het outoriteit om te heers namens sy heersers.

Satan het ons outoriteit gesteel

6En die duiwel vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. 7As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort  (Luk. 4:6-7).  Ons het ons gesag aan hom oorgegee!   31Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word.  (Joh. 12:31).

30Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie  (Joh. 14:30).

11en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is  (Joh. 16:11).

God het algehele outoriteit

Alhoewel God algeheel en soewerein in beheer is, en niks nodig het nie, het Hy ons gekies om Sy krag en heerskappy op die aarde uit te voer en te demonstreer.

24Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.  (Hand. 17:24).

25Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.  (Hand. 17:25).

2Wie het eerste aan My gegee, dat Ek hom moet vergelde? Wat onder die ganse hemel is, is myne.  (Job 41:2).

10want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. 11Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van My. 12As Ek honger het, sal Ek jou dit nie nie; want die wêreld is myne en sy volheid.  (Ps. 50:10-12).

Ons is God se generaals op aarde

17En net toe Agab El¡a sien, vra Agab vir hom: Is dit jy, jou beroerder van Israel?  (1 King 18:17).

Hoekom moes Elia nog bid as God dit in elk geval wou doen?  Elia was God se verteenwoordiger op die aarde, en moes dus bid en die reën opkommandeer was God bestel het.  Dit gaan alles oor gedelegeerde outoriteit, waar die ondergeskikte geen outoriteit het as dit nie deur die meerdere bemagtig is nie.  Dit is hoekom die koning vir Elia die “moeilikheidmaker” noem.  Nie God nie!

1Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag en verheerlik word net soos by julle;  (2 Thes. 3:1). Hoekom beveel Paulus ons om te bid, as dit God se wil is vir Sy woord om sy snelle loop te mag neem?  Weer eens moet ons ons gegewe outoriteit op die aarde beoefen volgens God se bevele.  Wie se wil is dit dat dit moet reën?  God s’n.  Wie se inisiatief?  God s’n.  So hoekom moet ons dan bid?  Daniel het die skrif verstaan en gesien dat dit geprofeteer was deur Jeremia, dat Juda na 70 jaar van gevangenskap bevry sou word.  Alhoewel God dit alles deur sy gekose profeet gesê het, het Daniel verstaan dat sy aandeel daaraan was om te bid.

19En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.  (Mat 16:19).

As ek vir iemand my huis-sleutels sou gee, beteken dit dat hulle nou vrye toegang tot die huis het, en kan kom en gaan soos hulle wil. Op dieselfde wyse, sê hierdie vers duidelik dat God die sleutels van Sy koninkryk aan die Kerk gegee het.

Profetiese bedoeling

Dit is belangrik om eers by die Here te hoor, “wat die Gees vir die gemeente sê”, voordat ons proklamasies maak. God se wil is geopenbaar in sy Woord;  vir elke gegewe situasie kan ons dus Sy wil ken.  Hy praat ook deur sy profete:

“want die Here God doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie” (Amos 3 : 7).

“‘n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie” (Joh. 3 : 27).

As ons dus God se bedoeling of plan verstaan, het ons deur die geloof ‘n mandaat om dit tot vervulling te laat kom, deur ons gebede en proklamasies.

Die taal van konings:

Konings gee bevele:

13Maar in die eerste jaar van Kores, die koning van Babel, het koning Kores bevel gegee om hierdie huis van God te bou.  (Esra 5:13).

Bevelvoerders spreek ‘n woord:

8Want ek is ookn man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my; en vir hierdie een ek: Gaan! en hy gaan; en virn ander een: Kom! en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy doen dit.  (Luk. 7:8).

Regeerders roep op/eis:

22En hulle : Cornelius,n hoofman oor honderd,n regverdige en godvresende man, watn goeie naam het by die hele Joodse nasie, hetn goddelike openbaring ontvang deurn heilige engel, om u te laat haal na sy huis om te hoor wat u sal   (Hand. 10:22).

Jesus het die wind en demone bestraf:

26En Hy vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar hetn groot stilte gekom  (Matt. 8:26).

18Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af  (Matt. 17:18).

Jesus het die vyeboom vervloek:

20En toe die dissipels dit sien, was hulle verwonderd en : Hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog? 21Maar Jesus antwoord en vir hulle: Voorwaar Ek vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die seesal dit gebeur. 22En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.  (Matt. 21:20-22).

God roep die onsienlike ‘n realiteit:

Hy is immers ’n God wat dooies lewendig maak en deur sy roepstem dinge wat nog nie bestaan nie, aanspreek asof hulle reeds werklikheid is.  (Ro 4:17). Hierdie skeppings mag word aan God toegeskryf, maar ek glo is ook op ons van toepassing, omdat ons leef in Sy geregtigheid! Ons kan ook nie enige iets tot werklikheid roep nie, net dit wat God alreeds gemandaat het.

Die krag/waarde van saamstem gesamentlike Gebed

Die volgende onderskeid is baie belangrik. Daar is ‘n verskil tussen persoonlike gebed en gesamentlike gebed. Persoonlike gebed  is jou tyd saam met die Here.  6Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde  (Matt. 6:6).  16Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek en gebid  (Luk. 5:16).  Dan bid jy vir persoonlike dinge, en tyd hoef nie ‘n faktor te wees nie.  Dis waar jy ook voor die Here wag, jou gedagtes op Hom gefokus en jou gees oorgegee.  So word ONS die instrument waardeur die Heilige Gees kan bid26En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.   (Rom. 8:26).   20Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid   (Judas 20).  Dit raak Sy inisiatief.   24En as jyn geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die HERE voor jou uitgetrek om die leër van die Filistyne te verslaan.  (2 Sam. 5:24).

In gesamentlike gebed sien ons die krag waar gelowiges die wil van God saam verklaar, en daartoe saamstem. 19Weer Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. 20Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde  (Matt. 18:19-20).  Daar is situasies en omstandighede wat vereis dat mense sal saambid en saamstem12En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed bymekaar was.  (Hand. 12:1210En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer  (Luk. 1:10).

Kom ons sien ‘n pragtige voorbeeld van hoe lyk ‘n gebed waar die gemeente saambid. En nou, Here, hoor hoe dreig hulle ons. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. Steek u hand uit en bewerk genesing, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.” (Ac 4:29–30).

Hier is ‘n paar sleutelwoorde om te onthou wanneer ons bid. 

Gee dat”

“laat daar”

“mag daar”

Sien Paulus se gebede: (Eph 1:16-22; 3:13-21)

Verstaan geestelike gesag. Soos wanneer mens in die hof, of in ‘n regeerder se teenwoordigheid sou optree. Jou woorde is respekvol en versigtig.  Jou woorde getuig van nederigheid en eerbied.  So baie gebede waarna mens soms luister, klink soos die geraas van iemand wat buite die stad staan en skree. Onthou: Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou!  (Jud 9) Dis duidelik dat sommige Christene nie geestelike gesag verstaan nie: hulle verag heerskappy. v8

Die grootste bewys van ons kindskap in Christus is dat Hy ons gebede beantwoord: Want ons bid nou Sy wil.

Ons ontvang Sy geregtigheid, die pêrel en skat van groot waarde. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.” Matthew 21:22 (NKJV)

Wat julle ook al sou vra in my Naam, dit sal Ek doen sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik sal word.” (John 14:13)

As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry”  (Joh. 15:7).

Dit is nie julle wat My uitgekies het nie, maar Ek wat julle uitgekies het om julle in staat te stel om te gaan vrugte dra, vrugte wat sal hou. Só sal die Vader aan julle gee net wat julle ook al in my Naam vra.” (John 15:16

En op daardie dag sal julle My niks meer uitvra nie. Ek verseker julle, wat julle ook al van die Vader vra op grond van my Naam, sal Hy aan julle gee.” (John 16:23)

Die beste voorbeeld van hoe om te bid!

Christus word die meeste in Sy kinders verheerlik, wanneer ons volgens sy Wil bid en verklarings maak, en Hy dit beantwoord. Dis deel van ons geskenk van geregtigheid en kindskap in Jesus Christus. Die mooiste voorbeeld van hoe ons moet bid, is om na Jesus se gebed te luister wanneer Hy Lasarus opwek uit die dood. Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het. En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ’n groot stem geroep: Lasarus, kom uit! (Jn 11:41–43)

Jesus vra nie die Vader nie, Hy het alreeds die antwoord gekry. Hy maak bloot ‘n verklaring in gebed van die gegewe antwoord en voer dan die opdrag uit. So wil God ons ook gebruik om sy Woord uit te voer en te leef.

Nou wat van die “smekinge” waarvan die Bybel praat?

Dan 9:23

1 Tim 2:1; 5:5

Heb 5:7

ἱκετηρία – Suplication – Equivalent to a supplication or humble and earnest prayer (Heb. 5:7).

Ek glo die fokus van smeking in hierdie geval is intersessie soos wanneer ons vir iemand se onthalwe bid en intree.  Tog smeek ons nie soos bedelaars nie! Ons is Sy kinders, vennote, medewerkers, Heilige Koninklike Priesterdom! (1 Pet 2:9) Dit wys ook daarop dat ons nie God hiet en gebied nie. Ons het nie gesag op ons eie nie, ons het bloot gedelegeerde gesag.  Die gesag is ook nie vir die uitbreiding van MY koninkryk nie, maar God sin! Soms smeek ons die Here vir genade vir ‘n goddelose generasie, en mensdom.

‘n Paar Praktiese Wenke

Is ‘n vurige gebed dan verkeerd? Die vurige gebed vann regverdige het groot krag(Jak. 5:16).   44En toe Hy inn sware stryd kom, het Hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val.  (Luk. 22:44). Nee dit is nie, maar elke gebed wat ons bid is nie altyd so vurig nie. Die geldige emosie pas tog by die agtergrond en konteks van die situasie, anders is dit bloot godsdienstigheid.

Bid vir spesifieke dinge en verwag dat God spesifiek antwoord    24Daarom Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.  (Mark. 11:24).   5En Hy het vir hulle gesê: Wie van julle saln vriend en sal middernag na hom gaan en vir hom : Vriend, leen my drie brode,

Mag ons, ons gebede herhaal? Nie ydele herhaling nie. Maar jy hou aan om te bid totdat jy die deurbraak in die Gees voel.  Daniel het aanhou bid (2 weke), al het die Here hom al met sy eerste woorde geantwoord. Moenie moedeloos word en tou opgooi nie – volhard! Lees Luk 18:2-8.  5So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar hetn aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan  (Acts 12:5).

Bid die Woord. Nie soos rympies sonder geloof nie. Maar memoriseer die skrif, en gebruik dit as riglyn en platform om jou gebed te lanseer. Lees die skrif en bid dit dan in jou eie woorde, maak dit jou eie. Fokus veral in die begin op die gebede van die apostels wat ons in die NT vind. (Eph 1:15-21; 3:14-21; Col 1:9-13) 13Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk  (1 Cor. 2:13).  8Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.  (Josua 1:8).

Categories
Social Relevance

Made for His Presence

100_2331 (Small)
WORD WEALTH
60:1 glory, chabod (kah-vohd); Strong’s #3519: Weightiness; that which is substantial or heavy; glory, honor, splendor, power, wealth, authority, magnificence, fame, dignity, riches, and excellency. The root of chabod is chabad, “to be heavy, glorious, notable,” or “to be renowned.” In the OT, “heaviness” represented honor and substance, while “lightness” was equated with vanity, instability, temporariness, and emptiness (see Judg. 9:4; Zeph. 3:4). Chabod is God’s glory, not only His honor, renown, and majesty, but also His visible splendor, which filled Solomon’s temple and will someday fill the Earth (1 Kin. 8:11; Num. 14:21). From chabod are derived the names “Jochebed” (“Yahweh Is Glory”) and Ichabod (“Where Is the Glory?”). Hayford, J. W. (Ed.). (1997). Spirit filled life study Bible (electronic ed., Is 59:21). Nashville, TN: Thomas Nelson.
We have all been in a meeting where you suddenly feel a presence, a heaviness as God manifest His presence to our senses. This experience is God’s manifested presence, where He allow us to feel Him through our senses. On the other hand, God is omnipresent. Everything has been created through Him, and for Him. Colossians 1:17 But God cannot be contained in Creation Deuteronomy 4:39 Nor can He be contained in our Cathedrals and Church Buildings. 1 Kgs 8:27; 2 Chr 2:6; Ps 139; Isa 66:1. He Holds everything created together by His Word. Ps. 33:6; John 1:3; 2 Pet. 3:5.
GOD IS ALWAYS PRESENT
This truth is a sobering realization. God is always present, and He is always there. The fact that you do not feel him or sense Him, does not mean He is not there. Jacob also did not initially recognize God’s Presence. Genesis 28:16 When Adam & Eve sinned, God knew yet He continued to come and meet them in the evening as usual. The fact is, they moved. This is the reason why God asked: “Adam where are you?” God has not moved, sin moved man away. Asking the question: “Where is God?” is like asking where is the Earth? Or “Where is the Sun?”? The fact that you haven’t seen the earth from a satellite or spaceship perspective does not mean it is not there. God is the suffering God, that although not bound or contained by Creation, allow Himself to feel the groanings of Creation. Rom 8:21
THE BIBLE IS A COMPILATION OF ENCOUNTER STORIES BETWEEN GOD & MAN
The Bible is man’s narrative with a God that is present, and the different ways He makes Himself known to man.  We were made for His presence, Gen 1:24; 28. His presence is the homecoming all mankind is seeking.  In His presence we find ourselves, we get healed and restored, and we find real peace.  In His presence, we find rest for our souls.  Man’s strange attraction to psychedelic drugs is a clear sign of our inward desire to be raptured to a place of peace and rest. The word Shekinah Glory has this meaning to be raptured into a state of ecstasy.
Gen 3:21 God slaughtered the first kind of sacrifice by killing an innocent animal to make clothes covering their sin/shamed/nakedness. Even right here at the opening of the Story, God shows his heart and intent of one day slaughtering His own Son for our sins.
FAITH IS AN ESSENTIAL COMPONENT
Why was Cain’s gift not excepted? What’s wrong with you? Why do you look so angry? If you had done the right thing, you would be smiling. But you did the wrong thing, and now sin is waiting to attack you like a lion. Sin wants to destroy you, but don’t let it!”
Genesis 4:6-7 CEV What did he do wrong? By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain Heb 11:4 By Faith Abel saw or understood that God wanted the Firstfruits of his herd, slaughtered. God is not impressed with what we can do for Him, He wants to do great things through us, if we are willing to listen and obey. Cain trusted in his own ability and wanted to show-off! Abel obeyed what he heard in His heart.
From hear on the Bible story continues and we see individual appearances and encounters.
Ex. 3:5 – God appearing to Moses – Holy Ground
Exo 33:15-16  Moses see God face to face.
Exo 40:34-40 – The fire column at night and the cloud in the day. The moved after the presence
Moses – Exodus 40:34–35 – cloud filled the Temple – Salomon – 2 Chron. 5:13–14
As the Story unfold God’s intend is becoming clearer.
Lev. 26:12 God wants to walk among His people.
Ex. 25:8–9 – God’s presence located in the temple.
1 Chron 13 – Uzza dies trying to save the Ark from falling. In Verse 1 David’s mistakes is made evident. He consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader… After the tragedy he too had to first consult God, on the procedure. 12 David was afraid of God that day, saying, “How can I bring the ark of God to me?”  In 1 Chron 15:2 David consulted God’s Word on instructions how to move the Ark.  Man’s effort to try to contain or control God’s presence become withcraft! No one method works every time. We need to get to know God, find out what He wants, and then by faith obey. This is why Jesus never did any miracle in the same way. There is no methods. There is no “Glory” recipe. God will not allow us to demand and control Him. Sometimes people begin to worship the method. Worship the temple. Worship the worship! God is a relational God. Our sacrifices and worship become unbearable for Him to listen to because there is no faith and no heart in it.
1 Sam. 4:21 – Ichabod – Eventually the glory departed
The Prophets prophesied what is to come – Ezek. 47:9; Ezek. 37:26–28
1Ki 8:27 pp 2Ch 6:18 See also 2Ch 2:6; Isa 66:2-3 God never wanted our buildings, He wanted to live in a man and a woman, whose heart is upright and contrite.
JESUS became the full manifestation of His presence – Kingdom is near.
John 1:1–4, 14 – Jesus became God’s presence in the flesh (Matt. 1:22–23; cf. Isa. 7:14) “Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world” (John 17:24).
Jesus bought us the right to passage by a new and living way.  To enter with boldness. Heb 4:14-26 & Heb 10:19-21.
Acts 2:1-2 Poured out on all flesh
It is to your advantage that I go John 16:6-10
The Baptism of the HS is the final part of the process where God finally finds his Earthly habitation in His people!
The presence lives in us:
–1 Corinthians 3:16; 1Corinthians 6:19 (we are God’s habitation)
David longed for this reality – Ps 27:4
God’s glory revealed through the church
2Co 3:18 See also Eph 1:12; 3:21; 1Pe 4:14;
Especially when we operate in the gifts of the Spirit – 1Co 14:25
Indwelling habitation
Jn 14:18; Eph 2:22; 1Jn 3:24
By the Spirit we see Him, like John – the revelation of Jesus
–Revelation 1:16–18 (awesomeness of the one who was John’s close personal friend)
In Death we will be unshackled totally from sin to be eternally in His presence.
–Psalm 23:4 (God with us is reason not to fear)
–Revelation 21:3–4 (dwelling in the presence)
Matt 18:20 – when two or three are gathered in His name (corporate Presence)
Encounters are the introduction to His person, like Paul on the road to Damascus Acts 9. We should all have some kind of encounter with God, where He becomes a reality to you. This is the basis of Apostolic Ministry: we have seen Him with our own eyes 1 Joh 1:1-2.  But this encounter or visitation is for the intend to dwell, find a home in us. “If you search for His visitation you miss His Habitation” JHK
“To have found God and still to pursue Him is the souls paradox of Love.” Todd Atkins
The greatest gift we can give someone is your presence. Be there for them. This is why we do not want to give Christmas Gifts to the Children at Riverview at the end of the year anymore. They need your presence. We give them meals every day, but they need a caring teacher who knows them.
In the Church, this presence does not have to be physical only. “For I indeed, as absent in body but present in spirit” 1 Cor 5:3 We have a presence in one another together as a body. This UNITY is a great mystery and wonderful revelation. Col 1:27 Christ in / Among you the hope of Glory.
 

Categories
Sermons

Thriving in Babylon – Hope

Daar word gesê dat ‘n mens tot 40 dae sonder kos, 7 dae sonder water, 4 minute sonder suurstof kan leef, maar nie een sekonde sonder hoop nie.  As ons hoop verloor, word ons soos robotte wat net take verrig dag in en dag uit, sonder ʼn toekoms.  Die realiteit is dat ons hoop die afgelope tyd onder aanslag is.  Die ekonomiese krisis, stygende kostes van elektrisiteit, brandstof en voedsel maak ons depressief, en laat ons met min hoop oor ʼn beter toekoms.  As ’n mens lank uitsien na iets en dit gebeur nie, maak dit jou moedeloos, maar as ’n mens se begeerte vervul word, gee dit jou nuwe moed. (Prov 13:12 LB) Verskeie kwessies in ons dorpe maak ons nog verder moedeloos en baie mense is besig om hoop te verloor.  Deur die lewe en mense se oortredinge teenoor ons, word ons verwond. Sonder hoop word die wond septies en trek allerhande bakteria, vlieë en siektes. Hoop is ’n geestelike teengif en buffer teen demoniese infestasie.
Ons is mense van hoop: handdoek ingooi is nie ʼn opsie nie! Toe een van ons boere in ons gemeenskap ʼn paar jaar gelede geweldige brandskade op sy plaas gehad het, moes ek gaan om hom te bemoedig.  Ek het eerlikwaar nie geweet wat om te sê nie. Toe sê die Here vir my: “There is a difference between giving up and letting go.”  Om op te gee is nie ʼn opsie nie, maar soms moet ons dinge oorgee af afgee, om staande te kan bly.  Dit het vir die boer en sy vrou hoop gegee, dat alles nie tot niet is nie.
Ons kan nie toelaat dat afbrekende woorde en ʼn negatiewe ingesteltheid ons siel en gees besmet nie.  Jesus self in ons is ons hoop. (Col 1:27) As kinders van die Here het ons, ons hoop gevind in dit wat nie geskud en vernietig kan word nie, naamlik ons verhouding met Jesus Christus.  (Ps 39:7) HOOP het in ons hart kom woon, en ons beleef nou Sy vrede en vreugde in die Heilige Gees, ten spyte van ons omstandighede.  (Rom 14:17)
Moeilike omstandighede en krisisse ontbloot die waarheid van ons hart, waarin is ons hoop gevestig?  Is ons sekuriteit in ons besittings, posisies, kontantvloei, en voorspoed?  Of is ons sekuriteit Jesus en Jesus alleen?  Jesus Christus is ons ewige onwankelbare HOOP!
Hoop is ‘n persoon, sy naam is Jesus.  Daniel was ‘n man van hoop, omdat hy die Here persoonlik op Sy woord gevat het.  (Dan 1:8) Hy moes self sy geloof in God toets. Jy kan nie op iemand anders se hoop lewe nie. Alhoewel Daniel heelwaarskynlik nie in ‘n Godsdienstige tyd groot geword het agv Israel se afvalligheid nie. Tog het Daniel die dieet van sy voorvaders onthou, en homself voorgeneem om homself nie te besoedel met die lekkernye van die Koning se tafel nie. Hy moes uit ervaring geleer het, dat die Bybelse Dieet beter resultate lewer.  Uit Sy voorneme neem hy ‘n geloofaksie en die Here beloon sy geloof deurdat hulle guns kry by sy leermeesters. Elke keer as die koning hulle raad gevra het oor ’n saak waarvoor daar insig en begrip nodig was, het hy gevind dat hulle tien maal meer weet as al die towenaars en fortuinvertellers in sy ryk. (Dan 1:20)
Bybelse hoop lê in ‘n verhouding, ‘n pad saam stap, ervarings en verlossingsdade wat deel raak van ons Storie met God.  Dit gee vir ons wat na God toe gevlug het om gered te word die moed om vas te hou aan wat Hy beloof het. 19Om so op God te vertrou, is vir ons lewens ’n anker wat vas en seker is, want dit verbind ons aan God self (Heb 6:18-19)
Vanuit hierdie verhouding met God, het Daniel met God ’n daaglikse pad gestap, Dan 6:10. Hy het altyd eers na die Here toe gegaan. (Dan 2:14–23) en gesien hoe die Here wonderdade verrig soos om die bekke van die leeus te sluit. (Dan 6:21). Hierdie pelgrims reis met die Here het sy geloof en hoop in God verder en verder versterk.
Sy hoop was egter nie net in ervarings met God nie, hy het die Skrifte gereeld ondersoek en op die woord van die profeet Jeremia afgekom dat die Ballingskap net 70 jr gaan duur. (2 Chr. 36:21; Ezra 1:1; Jer. 25:11, 12; 29:10; Zech. 7:5)
Toe het hy homself voorgeneem om die Woord te bid. (Dan 9:2-3) Op hierdie tydstip was die Koninkryk van Babel in geen gevaar nie en die stad ondeurdringbaar.  In die fisiese omstandighede blyk dit eers dat niks verander nie, maar God het hom ontmoet, en die engel Gabriël het aan hom verskyn en hom versterk.  (Dan 9:20) Uiteindelik vervul die Here Sy woord aan Kores, die Persiese heerser en bring Babilon tot ‘n val in een dag! (Isa 45:1-7) The great test was Babylon with its massive walls and its prestige of centuries of rule. It was particularly impregnable because of the vast area within the walls where food could be stored and even produced, because of its great wealth, and because of the Euphrates River which flowed through the city. Cyrus is said to have stationed a portion of his army at the place where the river entered the city and another where it left. The rest of the army deepened the canals in the Euphrates Valley and diverted the river temporarily. In October, 539 b.c., the army marched in by way of the river bed under the leadership of Gobryas (Akkad. Ugbaru), who died a week later (ANET, p. 306).[1]
Die Here verlos uiteindelik sy kinders uit die hand van die Babiloniërs, en word hulle onder die regering van die Perse, toegelaat om hulle tempel (Esra) en die stadsmure (Nehemia) te herbou.  Daniel is dus vir ons ‘n voorbeeld deurdat hy enduit, (60jr) of langer sy Hoop en geloof uitgeleef het.  Regerings kom en gaan, bose heersers staan op en kom tot ‘n val, die geskiedenis van tyd leer ons dat God Ewig is, en ’n waarmaker is van Sy Woord.
[1] Dayton, W. T. (1975). Cyrus. In C. F. Pfeiffer, H. F. Vos, & J. Rea (Eds.), The Wycliffe Bible
Encyclopedia
. Moody Press.
 

Categories
Sermons

Thriving in Balylon – Prayer

Many believers are caught out when bad things happens to them. Ps 34:19 Many are the afflictions of the righteous, But the Lord delivers him out of them all. Note the emphasis in this verse: “Many are the afflictions” The righteous do suffer. Already in the first 4th page of the Bible, Cain killed Able. He did nothing wrong, he did what was right and was murdered.
Take [with me] your share of the hardships and suffering [which you are called to endure] as a good (first- class) soldier of Christ Jesus 2 Tim 2:3 See this sharp warning by Hudson Taylor the famous missionary to china and later Africa about Christians seeking comfort rather than war. http://www.inthebeginning.com/articles/chocolate.htm
Many are healed and even raised from the dead, for God is a God of miracles. Yet many does not receive these wonderful blessings… Is God at fault? Did He forget? Is He not the God of love? He certainly is a merciful and loving God, faithful and just but some receive their reward not on this life according to the Faith Hero List in Hebrews 11. “Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented— of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us.” Heb 11:36-40
Rejoice in Suffering: According to the Bible Suffering is good for you. Therefor Rejoice! The anecdote “no pain no gain” come to mind on the wall of a Gymnasium. God uses the good and the bad in our lives, both is His servants. So it should be for us.
James 1: 2–4; Romans 5: 3–4
God chastens those He love. We instinctively know this and want discipline. Love without discipline is flaky and idealistic. Love and discipline is interconnected and cannot be separated. We cannot have the one without the other. Hebrews 12: 5–13
Discipline begins at home. This is true also for the household of the Father. We do not discipline and scourge naughty children that is unknown to us, and where we have not received the permission from these children’s lawful guardians. 1 Peter 4: 17 In the same way God always begin His discipline IN His house. Thus the Babylonian exile being the result of the Jews not complying to God’s law and instruction for a long time. Discipline is to move the child from point A to B. It is not punishment for the sake of punishment. A wrong and sinful lifestyle has devastating consequences to the partaker and all those in close proximity. Therefor, because of God’s Love nature, He needs to discipline.
The book covers the period of the exile from 605 bc, when Nebuchadrezzar first took captives from Judah to Babylon (1:1, 2), to 537 bc, 2 years after Cyrus of Persia defeated Babylon (10:1). For the captives, this was a time of painful reflection. Did loss of their land mean that history was no longer under God’s control?

Daniel suffered Many things:

– He was subjected to a Godless King To begin with, Babylon’s king was a godless ruler named Nebuchadnezzar. He was an egomaniac, known to be hotheaded, murderous, vain, unreasonable, and incredibly cruel. Daniel 2: 5–12; 3: 1–6, 13–15; 4: 27–32
– His name was changed from DANIEL “God is my judge” to BELTESHAZZAR (May the Lady [wife of the god *Bel] protect the king’).
– Suffered and punished as a result of the evil of others: Israel’s harlotry
– He was exceptionally talented, and lost his ambition and dreams: Daniel 1: 4
– He lost his future offspring – he was made an Eunuch: Daniel 1: 3, 7, 9, 18
– He had to live amongst a dark and evil foreign culture.
– He was unwillingly enrolled in wizard and occult school.

He did not only survived but trived.

Daniel was a teenager when he was taken from Jerusalem into captivity by the Babylonians in 605 b.c. He was in his 80s when he received the vision of the prophecy of the 70 weeks (Daniel 9). In more than 60 years of his life in Babylon, Daniel faced many challenges. But in all those years, he grew stronger in his commitment to God. He persevered throughout His life, and finished strong. He past the TIME Test!
He remained faithful and learned to thrive in Babylon, serving as a Minister and Seer under three Kings Nebuchadrezzar, Belshazzar and Darius, and witness all three of them acknowledged His God. Daniel 2:47; 6:20; 10:12 He remained a WITNESS!
He proved his holy lifestyle to the Eunuch, and King and was promoted. Dan 1:8-20 He purposed in His heart not to defile himself. When a young person do not purpose in their hearts not to sin, not engage in premarital sex, or go to certain parties they will eventually give in to the pressure. Daniel made up his mind that the Jesus-life is the best way to live life. He did not DEFILED himself yet excelled 10x better!
He did not only thrived, they could not find any fault in Him. Dan 6:4 So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom; but they could find no charge or fault, because he was faithful; nor was there any error or fault found in him. His character was blameless. Faithfulness is a wonderful character trait, necessary to achieve promotion. A faithful student complies to the rules, obeys the instructions and homework given, and succeeds top in their class. It is an universal rule of success. His character remained exemplary!
Daniel excepted these catastrophic circumstances as God’s doing. He never complained or murmured, but sought the will and way of God in the mists of these difficulties. Like Jesus he learned obedience through the things he suffered. Heb 5:8 He kept His faith!
The source of his character was his devoted prayer life – he knelt down on his knees three times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Dan 6:10 “as was his custom since early days” In moments of crisis, Daniel turned first to God in prayer before turning to the affairs of state (Dan 2:14–23). This is the most important step in achieving personal victory & breakthrough in times of trials and persecution. Go wait and seek the Lord first. Mat 6:33 Apostolic people’s conversations are filled with “this morning God showed me… yesterday the Holy Spirit revealed… God said I should…” etc.

Daniel’s PRAYER LIFE:

1) Daniel was righteous: ‘The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.’ James 5:16 The prayer of the righteous is to pray from the righteousness of the Son. No begging, trying to get in. But through hIs righteousness we pray having boldness. Heb 10:19 The basis and platform of our standing before God, is having received His righteousness. Our confidence is not in what we have done, but what He has done.
2) First he searched the scriptures for prophetic intend. Dan 9:2 We do not pray mystical prayers toughing in the dark vague and uncertain. Like Elijah we pray according to God’s instructions. He had to pray for the rain to stop, and again to let it begin again. Like Jesus we pray already knowing what His will is. This kind of prayer is what we call governmental prayers.
3) “Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplications, with fasting, sackcloth, and ashes” His prayers was not an intellectual exercise but filled with emotion and zeal for the lost. His soul was in anguish for His people. May God give us to feel His heart again.
4) And I prayed to the Lord my God, and made confession, Dan 9:3-4 He stood in the gap through identifying with the sins of his people. He did not accused them before God. this is what satan continually does. Rev 12:11 He interceded: Like Nehemiah: (Neh 1:6-11) and Abraham: (Gen 18:23-33)

MAKE PRAYER PART OF OUR DAILY LIFE:

James 5:13 Is any among you afflicted? let him pray
The best way to council people is to get them to pray.
– Find a prayer partner that is close at hand in your workplace and pray together on a regular prescribed time.
– When praying for the meal, pray for another based on the needs discussed in recent conversations.
– When discussing a person in their absence, pray for that person before departing.
– When someone mentions a need, pray for them right there and then.
– Fast on a regular basis and use the time you would have spend eating for prayer.