Categories
Preke

Hoe sien ek God reg?

“There are three images in my mind which I must continually forsake and replace by better ones: the false image of God, the false image of my neighbours, and the false image of myself.”

CS Lewis

Sedert die begin van tyd maak mense hulle eie afbeelding van wie hulle dink God is. Ons maak gode na ons beeld en ons eie verbeelding. Daar is al sedert die skepping ‘n stryd tussen afgodery en ware aanbidding. Die eerste sonde van ongehoorsaamheid was inherent die wegdraai van die ware God na ‘n ander god. In plaas daarvan dat ons deur verhouding met God in ‘n wandeling in die tuin sou kom tot volmaakte kennis om net soos God te wees, kies die mens die kort pad en glo die leuen van satan.  Verhouding spreek van dissipelskap, opvoeding, konfrontasie, beperking, tydsame ontwikkeling en groei. Die diepgaande motief agter hoekom Adam en Eva die vrug geneem het is: Dis die kort pad, meer gerieflike opsie. 

“Dis nie waar nie!” sê die slang toe. “Julle sal nie doodgaan nie. God het maar net so gesê, want Hy weet julle oë sal oopgaan die oomblik as julle daardie vrugte eet, en dan sal julle volmaakte kennis hê en net soos God wees!” Die vrou kyk toe weer na die boom se vrugte en sien hoe pragtig hulle Iyk. Hoe lekker sou hulle nie wees om te eet nie! En hoe wonderlik sou dit nie wees om alles te verstaan nie! (Gen 3:4-6) [1] Sedertdien kies die mens oor en oor eerder die natuurlike, sinlike, self-wysbegeerte bo verhouding met God.  Ons wil eerder ons self help, 

“die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ’n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.” (Rom 1:18-32) 

Geen mens kan neutraal staan nie, ons is gemaak om te aanbid, om te dien, om na te volg. Jy aanbid of die Ware Skepper God, af afgode. Selfs die ateïs wat selfvoldaan verklaar; “Christenskap is vir mense wat ‘n kruk nodig het” wys op hulle eie self-aanbidding, selfbeskikking, en self-redding.  Self-aanbidding is vandag die afgodery van ons tyd. Selfies, self-beheptheid, self-gerigtheid, en selfhelp godsdiens. Daar is selfs rakspasie onder die titel katogorie: Self-help. “Die Here help die mens wat homself help” is die mantra van die hedendaagse kultuur. Die diepgaande probleem en radikale ontnugtering van die aanbidding van valse gode is: Jy het gegee, gedien, gekoop, geslaaf, geoffer, gewerk en nog steeds vind jy jouself leeg en onvervuld. 

Die werklike kwessie is: Hoe sien jy God? Sien jy Hom van aangesig tot aangesig? Of sien jy ‘n afbeelding, refleksie, oorvertelling, tweede-handse weergawe van wie mense sê God is? Jesus het ook hierdie vraag vir Sy dissipels gevra: “Wie dink die mense is Ek, die Seun van die Mens?” [2] en later “En wat van julle, wie sê julle is Ek?”[3]

Sommige sien God as die veelvoudige persoonlikheid steurnis God: Allah, Budah, Chrisna, is almal god.[4]  

Sommige glo in die verkeerskonstabel god, wat daarop uit is om jou te vang oortree, en dan vir jou ‘n boete gaan gee. 

Ander sien God as die kosmiese verkoopshandelmasjien, waar jy net die regte gebede bid, en hy dan gee wat jy nodig het. 

Die wysbegeerte sien God as die onbetrokke horlosie-maker god, wat die aarde soos ‘n horlosie in delekate ratte aan die gang gesit het, maar nie betrokke is in ons persoonlike lewens nie. 

Die meeste mense hou van die drinker-vriend-by-die-kroeg god, hy luister altyd, stem altyd saam, en laat jou altyd beter voel God. 

Dan is daar mense wat God soos ‘n teddie-beer sien, hy is altyd daar vir jou, om jou te troos en te laat beter voel. Hy praat nooit terug nie, en hy is bekende staatmaker wat ek kies om te gebruik wanneer ek hom nodig het. 

Die mense wat god as spaarwiel sien is glad nie op God ingestel of gefokus totdat hulle hom nodig het as daar ‘n pap wiel is nie. 

Daar is natuurlik ook mense wat God sien as die bekende ou familielid, ons respekteer hom as hy kom kuier, bloot omdat hy familie is en omdat ons ouers hom ken.  

Sommige teoloë sien god as die poppespelmeester god, wat glo dat hy alles beheer. Ons verstaan nie hoekom hy die wreedheid van moord, rampe en pyn en leed toelaat nie, maar alles is uiteindelik sy wil.  Dit is moeilik om die God lief te kry.  

Baie mense sien God as die pretbederwer god. Hy wil nie hê ons moet die lewe geniet nie, wanneer dit goed gaan is ons eintlik bang vir wanneer hy dit gaan kom bederf.  [5]

“Gelukkig is jy, Simon seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekendgemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie. 18Ek verklaar nou vir jou: ‘Jy is Petrus. Op hierdie rots  sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie oorwin nie.[6]

Die ware kerk is gebou op die openbaring wat God van homself gee!! 

Die afgodery oplossing is eintlik eenvoudig: Is jou siening van God ‘n mens se openbaring van God, of het God Homself aan jou bekend gemaak? 

Paulus verklaar: Want ek het dit ook nie van ’n mens ontvang of geleer nie, maar deur ’n openbaring van Jesus Christus.(Gal 1:12) Hy het ‘n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad op die pad na Damaskus. (Hand 9:1-19) 

Paulus leer dat ware gelowiges en kinders van God, leef vanuit ‘n direkte persoonlike openbaring van wie God is. Die voorhangsel is geskeur. Ons het nou vrymoedigheid om in die allerheiligste in te beweeg. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. (2 Cor 3:18) 

WAT van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die lewe — en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe… (1 John 1:1-2) 

Baie mense het natuurlik Jesus reg voor hulle gesien, en tog nie gesien nie. Hoeveel mense het Jesus nie genees, en nog steeds het hulle nie geglo nie. (Joh 12:37-43) Sy eie familie het ook eers nie gesien wie Hy werklik is nie. (Mat 12:46-50; Mark 3:21,31-35; LK 8: 19-21) 

Ons sien hier op watter verskillende maniere die mense op Jesus gereageer het. Party mense het Hom “’n goeie man” genoem (Joh 7:12); ander weer ’n misleier (Joh 7:12). Ander het gesê dat Hy van die duiwel besete was (Joh 7:20); party dat Hy die Christus was (Joh 7:26); sommige dat Hy “die Profeet” was (Joh 7:40) en sommige dat Hy gearresteer moes word (Joh 7:44). 

Daar kom egter ‘n dag waar ELKE knie sal buig, en ELKE tong sal bely: dat Jesus die Here is!! (Rom 14:11; Phil 2:10) 

Jesus is God: 

Christus Jesus het alle raaisels en afeidings oor God kom regstel en fisies in Sy persoon die Godheid kom bekend maak. “Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag”(Heb 1:3) Jesus se eie biografie, of self-verklaring is uiters betekenisvol tot ons geloof. Wat het Hy oor Homself gesê? 

Hy vergewe sonde: (Mark 2:10) 

Hy is alomteenwoordig: “want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle” (Matt. 18:20). 

Hy is ewig: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matt. 28:20).

Hy is almagtig: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.” (Matt. 28:18).

Hy is alwetend: “Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader, en wie die Vader is nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak.” (Luk. 10:22).

“Christus was óf ’n leuenaar óf ’n waansinnige óf die Here.” 

Uiteindelik was dit die hoofrede hoekom die Jode Jesus wou doodmaak: Die feit dat Hy Homself gelykstel met God. (Joh. 5:17-29). “Ek en die Vader is een.” (Joh. 10:30). “Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor ’n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat ’n mens is, Uself God maak.”  Teenoor die Joodse Raad, die Sanhedrin, maak Jesus dit weer eens duidelik: “Ek stel jou onder ‘n eed by die lewende God dat jy vir ons moet sê: Is jy die Christus, die Seun van God?” Jesus antwoord hom: “Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir julle: “Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.” (Matt. 26:63-64). Die feit dat Jesus uiteindelik gekruisig is omdat Hy Homself gelykstel met God, is ‘n verdere bewys van wie Hy werklik is: Hy het dit nie net geglo asof dit iets wat moes verwesenlik word nie. HY IS GOD. Daarom het Hy opgestaan, is die Heilige Gees uitgestort, en elke woord wat Hy gepreek het is besig om in vervulling te kom! 

Hoe ons God vandag sien, is bepalend tot hoe ons die lewe gaan hanteer! Is Hy waaragtig vir jou ‘n eerstehandse werklikheid, of glo jy nog op hoorsê? Mag die Heilige Gees Jesus aan ons elkeen openbaar in krag en majesteit! 


[1] Die Lewende Bybel, (Roodepoort: Christelike Uitgewersmaatskappy, 1982), Ge 3:4–6.

[2] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Mt 16:13.

[3] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Mt 16:15.

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deities_by_classification

[5] https://www.aggiecatholicblog.org/2014/09/10-defective-images-of-god/

[6] Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling, (Vereeniging, Suid Afrika: Christelike Uitgewersmaatskappy, 2006), Mt 16:17–18.

Categories
Preke

Moderne Afgodery: Self-aanbidding

Afgodery is ‘n wesenlike struikelblok tot ware aanbidding en belewenis van God.

Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. 1 Corinthians 10:14

Die belaglike absurde vervanging van die heerlikheid van God vir valse afgode.  Is afgodery, sonde, Redding nog relevant vir ‘n Post-Moderne Samelewing?

#Definition of IDOLATRY: image-worship or divine honour paid to any created object.

#Paul describes the origin of idolatry in Romans 1:21-25 : men forsook God, and sank into ignorance and moral corruption ( 1:28 ).

When we shrink God, imagining that it is His job to serve our tribal aspirations rather than our job to serve Him and to strive for the elevation of His world, that is a form of idolatry. Lee Weissman

“It is nothing less than self-idolatry to conceive that we can carry on even the ordinary matters of the day without His counsel” – Charles Bridges

“Idolatry consists, not only in the worship of false gods, but also in the worship of the true God in false ways.” Alistair Begg

Die gesig van ‘n desperate man of vrou op soek na kos, werk, genesing of bevryding raak mens diep. Die diep soeke na aanvaarding, liefde, erkenning, sin en betekenis maak ons as mens baie broos, en kwesbaar.  Ons het nog nooit so baie redders (saviors) gehad nie. Produkte, programme, diëte, spirituele reistogte, oefeninge, selfs klere, selfone en rekenaars word aan jou verkoop, oor hoe dit jou gaan laat lekker voel! Starbugs verklaar ons verkoop nie koffie nie, ons verkoop die lekker salige gevoel wanneer jy in ons winkels kom en koffie drink. Miljoene gelowe, aanbidding rituele, en geestelike ghoeroes, en selfs die taliban ‘n terroriste groep maak volgelinge omdat jongmense soekend is na meer.

EWIGE STRYD

Daar is al sedert die skepping ‘n stryd tussen afgodery en ware aanbidding. Die eerste sonde van ongehoorsaamheid was inherent die wegdraai van die ware God na ‘n ander god. Paulus het dit verstaan verduidelik dit baie mooi: “die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ’n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.” Rom 1:18-32
Geen mens kan neutraal staan nie, ons is gemaak om te aanbid, om te dien, om na te volg. Jy aanbid of die Ware Skepper God, af afgode.
Selfs die atheis wat selfvoldaan verklaar; “Christenskap is vir mens wat ‘n kruk nodig het” wys op sy self-aanbidding, selfbeskikking, en self-redding. Om ons weerbaarheid, afhanklikheid, kwesbaarheid en broosheid te erken dui nie op ons swakheid nie, maar ons realisme. Selfs in geneeskunde word iemand as nie-behandelbaar beskryf, wat nie toewillig tot die rehabilitasie proses nie.

Die wortel van verslawing is, ondervoeding en die mens se eie pogings om vol te word, op hulle eie manier.

Self-aanbidding is vandag die afgodery van ons tyd. Selfies, self-beheptheid, selfgerigtheid, en selfhelp godsdiens. Self-help is die benaming van die katogorie boeke, dvd’s, en hulpmiddele vir die mens, deesdae in boekwinkels. “Die Here help die mens wat homself help” is die mantra van die hedendaagse kultuur.

This form of idolatry is known as Hedonism – or the worship of self as god (Pro 22:15; Rom 1:21-25). As such it operates by the belief that our highest good, goal, priority and purpose in life is to seek to the glory of oneself – and that through the pursuit of pleasure (or the avoidance of personal pain). Hedonism – or the principle of hedonism, is frequently alluded to in many of the bible’s words/phrases (covetous, folly, flesh, selfish ambition, pleasure, passion, sensuality, lovers of self, lovers of pleasure, appetite, their god is their belly, deceitful desires, glutton, drunkard). Hedonism is a direct attack on the first commandment (Exo 20:3) and (as should be expected) a very serious capital crime (Exo 22:20). Knowing then how to diagnose when a Christian is living for self (pleasure/fun) is key to avoiding/preventing the charge of hedonistic idolatry

Die moderne mens soek hulle heil en verlossing in romantiese verhoudinge, beroep sukses, materiële besittings, aansien, volgelinge op sosiale media, wat meebring dat ons onsself dryf, ons is hard op onsself, ons jaag, ons raak verslaaf, ons is angstig, desperaat, ons kompeteer.

Soos die mensdom die skepping begin aanbid, in plaas van die Skepper, raak ons slawe van die skepping. Ons werk om uit die stof op te kom, om uiteindelik weer in die stof te eindig. Ons lewe vir erkenning en aansien, maar mense se aansien is kortstondig, mense vergeet so gou. Die aanbidding van die tydelike, het ook ‘n tydelike raklewe.

Ons liefde, passie, lojaliteit, aanbidding, diens, en gehoorsaamheid is vir God, ons Skepper alleen bedoel. Alleenlik wanneer Hy ons fokus is, (Heb 12:2), Sy woord ons daaglikse brood (Mat 4:4), gehoorsaamheid aan Sy wil ons voedsel (Joh 4:34) vind ons lewe rus (Rom 14:17) en vergenoegdheid (Phil 4:11)

Ons prioriteite is 1ste, 2de 3rde God, God, God! Nie God, huweliksmaat, dan kinders nie, soos oms eers geleer is nie. Want as ek nie my huweliksmaat deur Christus liefhet nie, gaan ek haar nooit reg en behoorlik liefhê nie. Dieselfde geld vir ons kinders. God is alryd eerste! Bill Johnson

ONS SKEPPINGDOEL IS:

Op grond van die ontdekking van Sy liefde vir ons, is ons lief vir die Here met ons hele hart, ons ganse gemoed, ons hele verstand en al ons krag! (Deut 10:12; 30:6; Mark 12:30; Luk 10:27) Jesus is immers die rede vir ons bestaan want hy het ons eerste liefgehad. (1 Joh 4:19) Sy Liefde genees en herstel ons wese, en werk in ons om saam met alle gelowiges mekaar lief te hê soos Hy ons liefhet. (Lev 19:18; Eph 5:2; 1 Thes 4:9; 1 Pet 1:22; 1 John 2:7) Sy liefde dring ons om te gaan en mense dissipels van God te maak. (Mat 28:19) Die Groot Opdrag van Jesus om te GAAN, en dissipels te maak van al die nasies (Mat 28:19) en gehoorsaam Sy bevel om ons medemens LIEF te hê. (Joh 13: 34-35; Joh 15: 12-14; James 2:8)

BYBELSE VERDUIDELIKING VAN WAT AFGODERY IS:

Gierigheid, begerigheid is soos afgodery – (Eph 5:5)
Hulle maag is hulle God – (Phil 3:19)
onsedelikheid en onbehoorlikheid, maar ook ander verkeerde drange en begeertes. Dan is daar nog die begeerte na rykdom wat nooit genoeg kry nie (Col 3:5)
Want wederstrewigheid is ’n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens (1 Sam 15:23)

DIEP MISLEIDING EN VERSLAWENDE ONTKENNING

Afgodery is moeilik om te definieer en te diagnoseer, omdat mense se harte versluier en donker is. (Rom 1:21) Die hoofrede is, dat openbaarmaking van afgodery, gaan lei tot ‘n dramatiese radikale keuse, en rigting verandering. Die idee om afstand te doen van die afgode is vir die meeste mense ontstellend en ontnugterend, dus vermy hulle die onvermydelike, en stap blindelings na hulle dood.

Die Nederlandse Calviniste het getoon dat die beste manier om kulture te analiseer is die identifisering van hul korporatiewe afgode. Inderdaad, het elke roeping en studieveld sy regerende afgod, soos politieke partye en hulle ideologieë. Terwyl sekulêre samelewings menslike rede en outonomie gode gemaak het, het meer tradisionele samelewings ‘n afgod van die gesin, kinders of rasse suiwerheid gemaak.

Baie mense staan die goddelike bonatuurlike, en geestelike dimensies van die godheid tee. Maar Hollywood is ‘n goeie indikator van wat mense soek, oor fantaseer, vrees, en uiteindelik aanbid: Gruwelike bloed-dorstigheid, wetteloosheid, relativisme, super-helde, en zombies is die nuwe topverkopers! Sonder dat mense weet is die gode wat hulle aanbid, besig om hulle te lei na self-verwoesting, en self-vernietiging. Hoe dieper jy verslaaf raak aan die aanbidding van die gode, hoe meer raak jy soos ‘n zombie, jy kan nie reguit dink nie, neem swak besluite, en bring verwoesting aan self en almal in trefafstand.

Daarteenoor wanneer jy jou hart en ledemate, tyd en geld na die Here rig, ontwaak jy tot ‘n helderheid, begrip en fyn aanvoeling vir die lewe! Vol van die Heilige Gees, beteken dat die Here nie net die objek wil wees van ons aanbidding nie, Hy wil ons uiteindelik vul met Homself. Dis die leemte wat ons hunker om te vul, op die verkeerde maniere. Maar wanneer die Vader, Seun en Heilige Gees jou vul, jou konnekteer, jou inprop tot die lewe, ontstaan jou lewe eers regtig. Jy vind betekenis en rede vir jou bestaan. Jy vind vervulling in die liggaam en medegelowiges. Jy begin te LEWE, in hoofletters.

Godsdiens kan dit nie doen nie, want dit ook ‘n valse God, waarin self, en self-regverdigmaking, weer sentraal staan. Die ware aanbidders, aanbid Hom in Gees en in Waarheid. (Joh 4:24) Niemand, nee Niemand, mag in die plek van God staan nie, nie die predikant of kerk, of religie kan God se plek vul nie! Wanneer ons enige mens, voor God stel, is daardie mens god in ons lewe, en sal dit tot diep teleurstelling lei. Inteendeel godsdiens is meesterlik om vals beelde van God op te rig, om opregte mense te mislei om programme, metodes, leerstellings, te aanbid.

“Soek allereers” (Mat 6:33) Sy geskenk van geregtigheid is ons wegtrekplek, ons fondasie, ons boom van lewe, ons rivier en bron van lewende water, ons sekerheid. Wanneer ons op enige ander manier steun of vertrou om onsself reg te maak, is ons alreeds besig om te buig voor ‘n ander god. Jesus alleen is die deur, toegang, regmaker wat jou lewe! Ons kan nie onsself beter maak nie, ons rig ons oë in afhanklikheid na Hom, en Hy doen dit deur Sy Woord en Gees. (2 Cor 4:18)

Categories
Preke

Die Ekstase van ‘n Christus Gevulde Lewe

Jesus die bron van ons VREUGDE

God verlang dat ons Hom sal dien met vreugde en blydskap.

Die Here se hart vir ons is, dat ons die lewe en alles wat Hy ons gegee het sal geniet! Ons hoef nie hierdie vreugde te soek en deur pynigende rituele te gaan om dit te ervaar nie, Hy werk ware “bliss” geluk, vreugde en passie in ons deur Christus! Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, Deut 28:47 God beplan werklikwaar vir ons lewe en lewe in oorvloed! (Joh 10:10)

Daarteenoor … “On the celebration of the birthday of their prophet and other festivals, they work themselves, by the constant repetition of “Allah, Allah,” into a state of unconscious ecstasy, “in which they plant swords in their breasts, tear live serpents with their teeth, eat bottles of glass, and finally lie prostrate on the ground for the chief of their order to ride on horseback over their bodies.”

GLORY . A major biblical concept, in the word “glory” is the translation in KJV of a variety of Hebrew and Greek words, the most common being kābôd in the OT and doxa in the NT. Developing from the Hebrew concept of “weight, heaviness, worthiness,” the term “glory” in a doctrinal sense is used of God in (Ps 19:1 and (63:2), speaking of the heaviness, awesomeness, or intrinsic worth of God’s being.

Central to the OT usage of the term is the idea of the “glory of Yahweh” (Isa 6:3). In this sense, glory is linked to revelation, and consists of the manifestation of God’s nature. The specific issue in (Isa 6) is the revelation of holiness, and the majestic holiness and glory of God are closely related. At times in the OT this manifestation approximates an overpowering physical appearance of glory, splendor, or brilliance (Lev 9:23; Ex 33:18 ff.). This is theologically represented by the terms “presence,” or “Shekinah glory.”

In the NT the glory of the Lord is seen in connection with Jesus Christ in a variety of ways. The birth narrative in the Lucan account shows that the first advent of Messiah was marked by the appearance of the glory of the Lord (Lk 2:9, 14, 32). This glory, the fullness or sum of all the perfections of the Godhead, was veiled during the earthly incarnate ministry of Christ, except for a brief glimpse at the transfiguration (Lk 9:28 ff.), and at crucial points in Christ’s ministry (Jn 2:11; 11:40). (Heb 1:3) delineates Jesus Christ as the effulgence or radiation of the glory of God.

By sovereign grace, the NT believer is seen as sharing to some extent in this glory now (Rom 8:30; II Cor 4:6). In the resurrected state the believer will be conformed to the glorified Saviour to a far greater extent than now realized, and will share in the eschatological glory of Christ (I Pet 5:4; Rev 21:23). He will be free of the fallen nature and have a resurrection body. Pfeiffer, C. F., Vos, H. F., & Rea, J. (1975; 2005). The Wycliffe Bible Encyclopedia.

Die mens is geskape met ʼn soeke en begeerte vir ekstase. God het bedoel dat ons hierdie ekstase vind in Hom (Ps 119:16; Job 22:25-26), jou huwelik (Spr 5:18) en die Liggaam van Christus (Joh 17:21). Wanneer ons ons hart wend en fokus op enige goedkoop alternatief, raak ons een met ʼn objek (substance) en verloor ons ons menslike en goddelike eienskappe. Dit is die kern van alle tipes van verslawing. Ons diepste begeerte in verhoudings is om met iemand een te word, ʼn sielsgenoot te vind met wie ons kan oud word. Ware geluk is nie geluk as dit nie met iemand gedeel kan word nie. Verslawing lei tot diepe eensaamheid en ʼn konstante verwydering van sulke sinvolle verhoudings. God het ons dan ook geskape om in eenwording ekstase te ondervind.

Spiritual ecstasy is an altered state of consciousness characterized by greatly reduced external awareness and expanded interior mental and spiritual awareness which is frequently accompanied by hallucinations and emotional/intuitive (and sometimes physical) euphoria. Eksase bring mee dat ons “invincible” voel, ons voel kragtig en “bold”, jy kan onthou, jy het helderheid, beleef euphoria, en jy is ontspanne.

Omdat ons nie hierdie ekstase eerstens in Hom kry nie, (Mat 6:33) en ook nie in ons maats nie, soek ons dit op ander plekke, en vul die honger in ons hart met musiek, seks, dwelms, voorskrifmedisyne, alkohol, sport, en kos. Alhoewel daar opsigself niks boos is omtrent enige van hierdie “substances” nie, is dit bedoel as aanvullers en nie die kern en wese van ons ontvlugting nie. Hierdie dinge offer kortstondige ontvlugting en ons “voel” tydelike beter, maar hierdie middels bied nie die krag, vermoë en genade om ons probleme te oorkom nie. Dit kan net die Here doen!

Ons het ecstacy die meeste nodig wanneer ons “vulnerable” weerloos is: Moegheid, uitbranding, alleenheid, verveeldheid, stres, spanning, angs, en woede.

Die volgende chemiese middels word natuurlik en spontaan in jou liggaam vrygestel wanneer jy intimiteit met jou maat bereik.

Dopamine: Elevated levels of dopamine in the brain produce extremely focused attention. This chemical causes people to focus intensely on the object of my affection at the exclusion of everything else around them. A release of dopamine is associated with craving and dependency in addiction. Inside the brain, dopamine plays important roles in motor controlmotivationarousal, cognition, and reward,

Norepinephrine: This chemical generates exhilaration and increased energy by giving the body a shot of natural adrenaline. Norepinephrine has also been linked to raising memory capacity. Whatever stimulus is being experienced in the presence of this chemical is “seared” in the brain.
An increase in norepinephrine from the sympathetic nervous system increases the rate of contractions in the heart.[6]

Testosterone: Testosterone is known as the hormone of sexual desire in both men and women. Key hormone of desire, triggering feelings of positive energy and well-being.

Oxytocin: The flood of oxytocin at climax acts as a natural tranquilizer, lowering blood pressure, blunting sensitivity to pain and stress, and inducing sleep.

Serotonin: This natural chemical is released right after climax, exercise, breathing, ecstasy bringing on a deep feeling of calmness, satisfaction and release from stress. Anti-depressant drugs like Prozac are designed to increase levels of serotonin.

Buite die raamwerk van intimiteit en eenwording in ons verhouding met God, ons maat, en die liggaam, word die einste middel wat ons gebruik vir ontvlugting ons tronksel. Ons wat geskape is na God se beeld, raak slaaf van geskape middels.

 

Hierdie middels werk gewoonlik in ons diepste wese en affekteer ons “reptilian en mammal” brein, alhoewel ons in ons logiese rasionele denke weet en wil om nie in te gee nie, hunker ons diepste wese na hierdie middels, en word ons in die tregter van goedkoop ekstase ingetrek. Die enigste manier om dit te voorkom, is om in ons diepste wese God te ontmoet en te beleef, en met Hom eenwording te ervaar. Sy liefde laat ons blom, skyn, gloei van Sy heerlikheid. Soos wat Moses se gelaat gegloei het.

The Reptilian Brain

This brain is the first to be developed. It is responsible for autonomic bodily functions such as heartbeat, breathing, and temperature control. It is also responsible for the most important human needs, such as survival, feeding and mating.

This brain is part of your subconscious mind. It has a set of pre-programmed instructions that it will always execute. This brain cannot change or learn from past experiences. It only understands images, and does not understand language.

Some of the traits associated with the reptilian brain are: aggression, dominance, obsessiveness, compulsiveness, fear, worship, submission, greed, sex, and seeking a mate.

The Mammalian Brain

This is the type of brain developed by most mammals on top of their reptilian brain. It is your emotional brain – this is the brain that is responsible for making you feel the way that you do. This brain creates chemical messages that allow you to store information in memory. The more emotionally charged the message is, the stronger effect on the brain it is going to have.

This part of the brain is able to learn from past experiences. It ensures that you feel pleasure from the activities intended for your survival, such as eating and sex. This function helps to ensure that you will continue to repeat the favorable behaviors. The emotional brain is also able to learn to associate pain with activities that may threaten your existence, such as getting burned or getting hit by a car.

We like to think that we make most of our decisions based on what we think is right. In actuality, however, we make most of our decisions, on what we feel is right. And this “feeling” is the response that we get from our emotional brain.

The Primate Brain

This is the thinking brain. It controls such things as thinking, language, and creative thinking. This brain is responsible for telling us who we think we are.

Unfortunately, this brain does not have a priority over its two predecessors. For example, in an emergency situation, your brain can cause you to automatically react in a certain way, without you ever having to think about it. This function is crucial to our survival, but it can also present some real problems if our subconscious mind decides to take over, as it often does, in non-emergency situations.

Jesus is pure vreugde!

Die voorhangsel is geskeur (2 Kor 3:7-4:6) Die heerlikheid en glorie wat net vir die hoë priester bedoel was, het nou in ons kom woon. Soos wat ons vanuit hierdie diepe intimiteit met Hom leef, is daar deurentyd momente waar Sy vreugde tasbaar in ons word.

Toe Johannes nog in sy moeder se buik net in Jesus se teenwoordigheid kom, het hy met vreugde opgespring. Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring.
Lukas/Luke 1:44 En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, Lukas/Luke 2:10 Elke keer wat ons Jesus ontmoet, Hom beleef, die Woord vir ons duidelik word, Hy met ons praat, ons lei, ons wys deur iemand anders wat Jesus leef, in die alles vind ons ware vreugde!!!

Kyk net na die volgende “mindmap” en sien die vrymaking en verlossing van jou redding!

Die koninkryk van God (hemel, vrede, vreugde) het gekom, en tuiste in ons hart gevind! (Luk 17:21) Hierdie koninkryk is nie ʼn destinasie nie, maar ʼn bedryfstelsel. Soos wat ons in gehoorsaamheid in Sy genade leef, vul Hy ons lewe met vreugde, nie net subjektiewe ervarings van vreugde nie, maar vreugde wat ander lewens raak. Daar is ʼn plek vir ʼn ekstatiese ervarings in die Here. (2 Kor 5:13) Maar God wil hê ons moet hierdie vreugde deel!

Die Heilige Gees vul ons met vreugde!

Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Romeine/Romans 14:17 En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Handelinge/Acts 13:52

Dis beter om te gee as om te ontvang.

dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. 2 Korintiers/Corinthians 8:2

‘n Gelukkige huwelik!

Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet…

Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug — Pred 9:9 die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees. Spreuke/Proverbs 5:18

Die vreugde van om ‘n siel te wen.

En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf. Handelinge/Acts 15:3

Eenheid is vreugde!

maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. Fillipense/Philippians 2:2 Ek doen ‘n beroep op julle almal, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. 1 Korintiers/Corinthians 1:10

Geniet die gawe van jou werk!

Kyk, wat ek as ‘n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel. 18 Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit ‘n gawe van God.19 Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart. Prediker/Ecclesiastes 5:17

In hierdie tyd van verdrukking en probleme op baie vlakke, landbou, ekonomie, verbrokkelings verhoudings gee die Here vir ons ʼn sleutel!

“For you shall go out with joy, And be led out with peace; The mountains and the hills Shall break forth into singing before you, And all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the cypress tree, And instead of the brier shall come up the myrtle tree; And it shall be to the Lord for a name, For an everlasting sign that shall not be cut off.” Jesaja/Isaiah 55:12-13

 

LEWE ELKE OOMBLIK IN DIE VREUGDE VAN SY NABYHEID!